Sunteți pe pagina 1din 45

2.

2 Prezentarea companiei PETROM - OMV

1
2
3
Capitolul 3 - Implementarea proiectului de productie a biodieselului in cadrul
companiei PETROM OMV cu ajutorul software-ului Microsoft Project

3.1 Aplicatia informatică Microsoft Project - prezentare generală


Microsoft Project este un program complex de gestionare a proiectelor in mod eficient, ce
utilizeaza tehnologia informatica si are in vedere introducerea si organizarea activitatilor de
proiect, configurarea resurselor, alocarea de resurse la activitati, precum si alti parametri de
configurare a planului proiectului, care sa conduca la indeplinirea sau depasirea obiectivelor.
Software-ul Microsoft Project este o aplicaţie ce oferă numeroase funcţii pentru
planificarea, implementarea şi analiza proiectelor de management, metodă utilizată din ce în mai
mult de managerii firmelor performante. Principala sa funcţionalitate este gestionarea unui
proiect managerial de la concepţie la execuţie, iar funcţiile sale de bază sunt1:
1
Chatfield C., Johnson T. – “Microsoft Project 2000”, Ed. Teora, Bucureşti, 2002

4
1 ţine evidenţa tuturor informaţiilor referitoare la cerinţele de lucru, durata şi resursele
necesare unui proiect;
2 vizualizează planul unui proiect în formate standard, bine definite, asociind diagrame de
tip Gantt;
3 permite configurarea activităţilor specifice unui proiect managerial, organizarea lor pe
subactivităţi, întreruperea unor activităţi, configurarea resurselor necesare derulării
proiectului şi alocarea lor diferitelor activităţi, observarea gradului de sub-alocare sau
supra-alocare a resurselor şi echilibrarea acestui proces de alocare;
4 planifică activităţile şi resursele eficient, în funcţie de posibilităţile de echilibrare ale
celor trei laturi aferente triunghiului de proiect: obiective, timp, costuri;
5 asigură monitorizarea pe toată durata derulării proiectului a costurilor, grupându-le pe
categorii, în funcţie de specificaţiile utilizatorului;
6 permite vizualizarea drumului critic asociat proiectului managerial, punând în evidenţă
activităţile care nu au rezerve de timp disponibile şi care dacă nu sunt terminate la timp,
afectează durata întregului proiect;

7 permite schimbul de informaţii referitoare la proiect cu toate persoanele dintr-o reţea


Intranet sau din Internet, în ultimul caz impunându-se salvarea informaţiilor din cadrul
proiectului în format html;
8 comunică eficient cu persoanele implicate în proiect, lăsând în acelaşi timp controlul
final (decizia) în responsabilitatea managerului de proiect.
Unul dintre cele mai importante elemente noi aduse în versiunea Microsoft Project este
aplicaţia bazată pe web Microsoft Project Central, care permite executarea unei game largi de
activităţi de comunicare şi raportare între managerul de proiect şi persoanele implicate.
Microsoft Project include noi facilităţi care vin în sprijinul planificării proiectelor
manageriale. O firmă poate alege fie o versiune Professional Single User, în cazul în care
gestionează proiecte independente, fie o versiune EPM (Enterprise Project Management), dacă
doreşte să gestioneze concomitent mai multe proiecte manageriale, între care există
interdependenţe (spre exemplu, există resurse alocate în mai multe proiecte). Principalele

5
avantaje ale versiunii EPM sunt2:
1 comunicarea şi colaborarea în timp real cu membrii echipelor de proiect şi cu
stakeholderii firmei atât prin sisteme Intranet cât şi Extranet;
2 standardizarea proceselor de management al proiectelor în cazul firmelor multinaţionale;
3 depistarea rapidă a resurselor supraalocate, datorată participării la proiecte diferite şi
oferirea unor alternative de echilibrare.
În plus, versiunea Enterprise Project Management poate fi uşor integrată în sistemul
informatic managerial din cadrul unei firme.

3.2 Planificarea unui proiect de management a relaţiilor de productie cu potentialii


investitori in domeniul producerii de biodiesel
Planificarea unui astfel de proiect presupune realizarea unui consens între top
managementul unei firme şi stakeholderii săi, a căror interes major este reprezentat de menţinerea
şi dezvoltarea unor parteneriate strategice.

Pentru realizarea strategiei este necesar indeplinirea mai multor conditii si obiective :
a. abilitatea managerului de proiect de a-l adapta strategiei de ansamblu a organizaţiei;
b. integrarea tehnologiilor biodiesel în sistemul informatic de planificare a resurselor
întreprinderii ;
c. instaurarea unui parteneriat strategic bazat pe multiplicarea interacţiunilor între o firmă şi
partenerii săi;
d. asimilarea rapidă a cunoştinţelor necesare membrilor echipei de proiect în cadrul unor
programe de training.
Un proiect de management al dezvoltarii relatiilor decizionale privind productia de
biodiesel presupune trei etape: prima este planificarea proiectului, în care se stabilesc
obiectivele, se selectează managerul de proiect, se definesc sarcinile tuturor participanţilor şi se
fixează standardele de performanţă; a doua etapă constă în derularea efectivă a proiectului, în
cadrul căreia sunt urmărite termenele de realizare a diferitelor activităţi; iar ultima etapă este cea

2
www.microsoft.com/project.html

6
de evaluare a eficienţei proiectului şi a aportului acestuia la strategia de ansamblu a unei
organizaţii.
Utilizarea managementului prin obiective în gestiunea informatizată a luarii deciziilor
manageriale implică atât o planificare a obiectivelor cât şi o monitorizare a activităţilor specifice,
pe baza următoarelor sarcini: definirea obiectivelor de dezvoltare, definirea resurselor de care
este nevoie pentru realizarea obiectivelor, alocarea resurselor la activităţile planificate,
înregistrarea derulării proiectului pe etape, compararea situaţiilor reale cu cele previzionate şi
realizarea unor ajustări ale activităţilor prin aplicarea unor restricţii astfel încât proiectul să fie
finalizat la termenul stabilit, fără costuri suplimentare.
Dintre regulile care asigură succesul managementului prin obiective în cadrul strategiilor
de management a proiectului „Biodiesel”, putem menţiona:
1 stabilirea unor obiective şi termene de realizare a etapelor proiectului realiste;
2 stabilirea unui buget previzionat pentru fiecare obiectiv;
3 instituirea unor programe de training pentru toţi membrii echipelor de proiect, coordonate
de către managerul de proiect şi care au drept principal scop familiarizarea cu noile
cerinte impuse de standarde;

4 selectarea unei persoane adecvate ocupării postului de manager de proiect (în primul rând,
să aibă abilităţi relaţionale, dublate de cunoştinţe solide în management, marketing,
finanţe, probleme tehnice);
5 verificarea periodică a modului cum decurg activităţile din cadrul proiectului managerial;
6 utilizarea unor infrastructuri informatizate ca suport al gestiunii proiectului şi nu ca
substitut al planificării sale efective.
În structura organizatorică a firmei PETROM OMV, care doreşte să implementeze un
proiect „Biodiesel”, au loc unele schimbări temporare, creându-se o structură matriceală
specifică. Principalul avantaj constă în faptul că sunt reunite competenţe specializate din diferite
domenii specifice managementului prin proiect. O caracteristică distinctă a matricei este că
angajaţii departamentelor care fac parte din echipa de proiect au în mod continuu o subordonare
multiplă atât pe linie de proiect, cât şi faţă de managerul funcţional.
Complexitatea unui proiect Biodiesel poate fi determinată în funcţie de două dimensiuni:

7
1. numărul departamentelor implicate – dacă obiectivul fundamental în cadrul unui
proiect Biodiesel este eficientizarea luarii deciziilor cu ajutorul unei aplicaţii informatice, atunci
implicarea doar a departamentului de tehnologia informaţiei este suficientă; în schimb, dacă se
urmăreşte previziunea cotelor de piata, analiza multidimensională a informaţiilor obţinute în
urma implementarii proiectului, este necesară implicarea unui număr mai mare de departamente.
2. numărul componentelor sistemului Biodiesel – se referă la subsistemele ce urmează
să fie încorporate în cadrul sistemului informatic destinat activităţilor specifice managementului
luarii deciziilor (subsistemul planificarii activitatilor, subsistemul planificarii resurselor,
subsistemul alocarii de resurse la activitati). Cu cât numărul departamentelor implicate în proiect
şi a componentelor sistemului decizional este mai mare, cu atât proiectul va furniza un suport real
pentru procesele de afaceri centrate pe eficientizarea activitatii de management.
Responsabilităţile majore ale managerilor de proiect includ: atingerea scopului urmărit cu
resursele disponibile, în condiţiile constrângerilor de timp, buget şi tehnologii, negocierea cu
fiecare manager din cadrul departamentelor implicate în proiect pentru a elimina posibilitatea
apariţiei unor situaţii de supraalocare a resurselor, luarea rapidă a deciziilor atunci când apar
perturbaţii în desfăşurarea proiectului şi rezolvarea oricărei stări conflictuale potenţiale.

La acest proiect pot participa angajaţi ai departamentelor Finanţe-Contabilitate, Resurse


umane, Marketing, precum şi specialişti în domeniul IT din interiorul sau exteriorul companiei
PETROM OMV.
Departamentul Marketing al companiei PETROM OMV poate utiliza tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor pentru realizarea unor programe de atragere şi fidelizare a clienţilor,
prezentările comerciale ale promoţiilor pe website-uri constituind modalităţi de promovare
eficiente în mediul e-business. Specialiştii în marketing implicaţi in proiect pot iniţia şi alte
acţiuni, precum crearea unor programe de loialitate, previziuni ale comportamentului clienţilor,
analiza valorii diferitelor segmente de clienţi, optimizarea canalelor de distribuţie, personalizarea
ofertelor, astfel încât să obţină un răspuns eficient din partea clienţilor.
Principalele obiective specifice ale unui proiect Biodiesel din perspectiva departamentului
de marketing sunt:
a. Rata de loialitate a clienţilor ridicată
Orice manager de marketing conştientizează faptul că migrarea clienţilor către concurenţi

8
determină pierderi semnificative ale veniturilor potenţiale şi devine imposibilă recuperarea
investiţiilor iniţiale în atragerea clienţilor. În prezent, companiile utilizează tehnologii predictive
sofisticate care evidenţiază profilul clienţilor predispuşi să migreze către concurenţi; diminuarea
acestui risc poate fi obţinută prin acţiuni de marketing personalizate destinate motivării acestei
categorii de clienţi.
Aplicarea principiului focalizării asupra clienţilor conduce în mod specific la:

1 Investigarea şi înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor;


2 Armonizarea obiectivelor organizaţiei cu nevoile şi aşteptările clienţilor;
3 Cunoaşterea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor de către întrega organizaţie;
4 Măsurarea satisfacţiei clienţilor şi luarea unor decizii în funcţie de rezultatele măsurărilor;
5 Managementul sistematic al relaţiilor cu clienţii (CRM);
6 Asigurarea unei abordări echilibrate între satisfacerea clienţilor şi a altor părţi interesate
(ca de exemplu: proprietari, angajaţi, furnizori, finanţatori, comunităţi locale şi societatea
în ansamblul său).

b. Previziunea comportamentului clienţilor


În condiţiile actuale în care managerii de marketing ai firmelor urmăresc anticiparea
nevoilor clienţilor, previziunea comportamentului lor devine o responsabilitate majoră.
Modelarea comportamentului clienţilor se bazează pe următoarele aspecte: analiza achizitiilor şi a
înclinaţiilor de consum ale clienţilor, observarea achiziţiilor repetitive, analiza şi evaluarea
mixului de marketing practicat în diferite perioade de timp.
c. Modelarea valorii clienţilor şi determinarea profitabilităţii lor
Procesarea unui volum foarte mare de date referitoare la achiziţiile trecute ale clienţilor şi
costul ridicat al aplicaţiilor informatice destinate activităţilor specifice CRM nu au constituit
obstacole în calea construirii unor programe de management a valorii clienţilor, pe cele trei etape
ale ciclului lor de viaţă: atragerea noilor clienţi, fidelizarea celor existenţi şi dezvoltarea relaţiilor
de afaceri cu aceştia în timp.
d. Optimizarea canalelor de comunicare cu clienţii

9
Evoluţia preferinţelor clienţilor îşi pune amprenta asupra alegerii celor mai eficiente
canale de comunicare. Realizarea unei comunicări de marketing prin canale multiple (on-line şi
off-line) generează o creştere a interactivităţii relaţiilor dintre o firmă şi clienţii săi.
Comunicarea de marketing se referă la obligativitatea organizaţiei de a-şi defini şi
implementa un sistem eficace de comunicare cu clientii în legătură cu:
a. Informaţiile despre produs;
b. Modul de tratare a cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv
amendamentele la acestea;
c. Feed-back-ul de la client, inclusiv modul de tratare a reclamaţiilor acestuia.
Comunicarea deschisă cu clientul a fost demonstrată practic ca fiind benefică în
construirea unei relaţii de încredere şi parteneriat între organizaţie şi client, bazat pe un flux
constant şi transparent de informaţii.
e. Nivelul ridicat al personalizării mesajelor de marketing
Personalizarea constituie capabilitatea unei firme de a adapta comunicarea de marketing
la preferinţele individuale ale clienţilor.

Tehnologiile de personalizare aplicabile bazelor de date şi website-urilor accesează informaţiile


obţinute cu acordul clienţilor, respectând principiul marketingului bazat pe permisiune, şi le
utilizează în vederea creării unor oferte adaptate fiecărui segment de clienţi.
f. Realizarea de vânzări adiţionale
Unul dintre obiectivele majore urmărite de managerii de marketing constă în fructificarea
oportunităţilor de realizare a vânzărilor adiţionale, care oferă o imagine clară asupra produselor
sau serviciilor ce reuşesc să determine creşterea profitabilităţii clienţilor.
Angajaţii din Departamentul Finanţe-Contabilitate implicaţi în proiect trebuie să
furnizeze rapoarte privind profitabilitatea implementarii procesului tehnologic de producere a
biodiesel-ului, să prezinte costurile implicate de o strategie concurentiala, corelate cu veniturile
estimate, sa faca analiza accesarii de resurse de finantare pentru activitatile proiectului.
Principalii indicatori care trebuie determinaţi în cadrul unui proiect Biodiesel sunt: rata de
rentabilitate a investitiilor, rata profitabilităţii prin retehnologizare şi rata de amortizare a
investiţiilor efectuate.

10
Specialiştii în domeniul IT creează infrastructura sistemului informatic de implementare
a aplicatiei Microsoft Project privind luarea deciziilor manageriale şi sunt responsabili de buna
funcţionare a sistemului şi a fluxurilor de informaţii. Principalele sarcini ale informaticienilor
implicaţi în proiectul Biodiesel sunt: proiectarea componentelor sistemului informatic destinat
managementului luarii deciziilor, în funcţie de necesităţile proiectului, la nivel strategic, tactic şi
operaţional, achiziţia echipamentelor hardware şi implementarea aplicaţiei software, configurarea
reţelei Intranet, testarea sistemului, trainingul utilizatorilor săi şi crearea unui plan care să
monitorizeze, evalueze şi actualizeze componentele sistemului informatic.
În cazul în care într-o organizaţie nu există un departament IT, se apelează la serviciile
unei firme specializate care poate pune la dispoziţie informaticieni foarte bine pregătiţi, cu
experienţă în alte proiecte .
Principalul rol al specialiştilor din Departamentul Resurse Umane în cadrul unui proiect
Biodiesel constă în dezvoltarea de programe de training pentru toţi participanţii la proiect, pentru
familiarizarea angajatilor cu noile tehnologii biodiesel, in vederea luarii unor decizii optime.
De asemenea, recrutarea şi selecţia managerului de proiect, precum şi a membrilor echipei
de proiect, constituie responsabilităţi majore ale specialiştilor în domeniul resurselor umane; în
faza finală a proiectului Biodiesel, angajaţii acestui departament trebuie să stabilească
modalităţile de recompensare atât a managerului de proiect cât şi a echipei în funcţie de
performanţele obţinute.
Resursele umane sunt cele mai importante, intrucat constituie un potential de competente
si abilitati, reperzinta sursa celorlalte resurse, datorita modului in care acestea sunt procurate si
combinate pentru a proiecta o activitate.
Un concept important in cadrul compartimentului de resurse umane este Planificarea
resurselor umane pentru realizarea fiecarei activitati a proiectului Biodiesel.
Planificarea necesarului de resurse umane pentru proiectul Biodiesel se face in functie de
disponibilitatea si posibilitatea detasarii unor persoane din cadrul celorlalte departamente pentru
activitatea desfasurata, precum si prin angajarea de noi persoane cu o calificare superioara.
Pentru a atinge performantele stabilite de top management este necesar sa se realizeze
antrenarea si motivarea personalului ce desfasoara activitati in cadrul proiectului Biodiesel.
Antrenarea vizeaza implicarea personalului in realizarea sarcinilor si obiectivelor
stabilite, presupune si un autoimpuls in directionarea comportamentului de actiune, precum si un

11
reper pentru autoinvatare si autoperfectionare, este precedata de functia de motivare.
Motivarea reprezinta functia psihologica prin care se coordoneaza si se directioneaza
comportamentul cu ajutorul fortelor si energiilor interioare si exterioare spre indeplinirea unui
scop.
Factorii ce determina motivarea in bune conditii a angajatilor pot fi evidentiati de:
- intelegerea de catre manageri a necesitatii si avantajelor motivarii in transmiterea
deciziilor catre subordonati,
- aplicarea pincipiului delegarii de autoritate,
- intelegerea de catre manageri a nevoilor si necesitatilor angajatilor,
- identificarea asteptarilor acestora,
- practicarea unui proces de motivare diferentiata in functie de caracteristicile,
aptitudinile si competentele fiecarui angajat,
- aplicarea principiului echitatii in repartizarea sarcinilor.
Functiile motivatirii angajatilor pot fi reprezentate de:
- antrenarea acestora in vederea realizarii obiectivelor,
- intelegerea deplina a strategiei organizatiei,
- cresterea interesului pentru munca desfasurata,
- cresterea responsabilitatii pentru activitatea desfasurata,
- evidentierea asteptarilor angajatilor privind progresul in cariera,
- armonizarea intereselor cu cele ale organizatiei,
- cresterea aportului la luarea deciziilor,
- imbunatatirea productivitatii si extinderea productiei,
- cresterea perfomantelor.
De asemenea, in management un rol important il au si deciziile privind evaluarea
performantelor profesionale si managementul recompenselor.
Obiectivele evaluarii performantelor angajatilor pot fi reprezentate de:
- cresterea gradului de motivare a personalului,
- documentarea legitimitatii deciziilor privind angajatii,
- conceperea de standarde noi sau imbunatatirea standardelor de
performanta existente,
- stabilirea de norme si normative de munca,

12
- imbunatatirea calitatii deciziilor, a proceselor si a produselor,
- redimensionarea unor sarcini de munca,
- imbunatatirea specificatiilor posturilor,
- cresterea gradului de autoevaluare individuala,
- imbunatatirea echitatii.
Recompensarea poate fi materiala sau nemateriala, directa sau indirecta si se refera atat la
angajati cat si la conducerea firmei.
In functie de fiecare tip de recompensare, individul resimte diferit modalitatea de
recompensare datorita motivatiilor intrinseci sau extrinseci, obiective sau subiective.
Recompensarea se bazeaza pe doua coordonate esentiale: pe de o parte echitatea interna,
desemnata prin asigurarea unui echilibru intre angajatii posturilor de pe acelasi nivel ierarhic,
realizat prin analiza si evaluarea postului si a performantelor in mod obiectiv; pe de alta parte
prin competitivitatea externa, desemnata de metodologia de recompensare folosita de concurenti.
Factori care influenteaza nivelul recompensarii personalului:
- modul in care au fost indeplinite sarcinile,
- performantele inregistrate,
- sarcinile suplimentare rezolvate,
- contributia directa la cresterea veniturilor intreprinderii,
- activitati desfasurate in cadrul unor proiecte de finantare sau dezvoltare,
- nivelul calitatii produselor realizate si noutatea adusa acestora.
Practic, in cadrul acestui proiect de dezvoltare se impun cerinţe de instruire a
personalului, care corespund în mare măsură cu etapele unei activităţi de instruire bine
organizată, şi trebuie să aibă în vedere următoarele etape:
1 Identificare nevoilor de dezvoltare ale afacerii;
2 Evaluarea nivelului de instruire şi experienţă necesare în raport cu această
dezvoltare;
3 Identificarea şi stabilirea nevoilor individuale de instruire profesională;
4 Planificarea activităţilor de instruire (internă sau externă) de regulă pentru un
an cu asigurarea bugetelor necesare;
5 Alocare resurselor necesare pentru instruire;
6 Organizarea, efectuarea şi înregistrarea instruirii;

13
7 Evaluarea rezultatelor instruirii prin atestarea, autorizarea, sau certificarea
personalului dar şi prin evaluarea performanţelor sale post-instruire la locul de muncă.
Un alt aspect important il reprezinta crearea conditiilor de desfasurare a procesului de
munca in mod ergonomic. Aceasta presupune ca factorii mediului ambiant: microclimatul,
presiunea, zgomotul,culorile si muzica sa fie asigurati sau mentinuti in parametrii optimi.

Modalităţi de apreciere a eficienţei proiectului BIODIESEL


- Tabel 3.1 -
Factor de evaluare a Exemplu
proiectului Biodiesel
1. Valoarea pe termen mediu Se estimează că implementarea aplicatiei Microsoft
şi lung a proiectului Project în cadrul unei firme va conduce la o
creştere optima a ratei de luare a deciziilor cu x %
pe an, ceea ce ar echivala la o creştere medie a
veniturilor cu peste y % pe an.
2. Aderarea obiectivelor Top managementul companiei PETROM OMV
proiectului la obiectivele apreciază că aplicarea proiectului Biodiesel va
firmei permite atingerea obiectivului fundamental care
constă în creşterea cotei de piaţă, prin intermediul
unor investitii majore in tehnologie BIODIESEL
3. Abilitatea proiectului de a Implementarea proiectului Biodiesel va determina
furniza informatii utile top extinderea productiei si a obiectului de activitate
managementului

De asemenea, in cadrul departamentului trebuie creat un program pentru managementul


carierei, care sa aiba in vedere coordonatele individuale si cele organizationale privind interesele
ambelor parti. Programul trebuie sa contina aspecte privind tipurile de cariera pe care le pot urma
angajatii in functie de caracteristici, competente, creativitate, stil de viata, competitie; precum si
sa evidentieze stadiile carierei: explorare, stabilitate, mijlocul carierei si retragerea. Evolutia in
treptele carierei se face pe baza capacitatii de a lucra cu oamenii, a aptitudinilor de comunicare,
de autoorganizare si intelectuale.

14
3.3 Modelarea şi gestiunea informatizată a proiectului „BIODIESEL” cu aplicaţia
informatică Microsoft Project
3.3.1 Configurarea activităţilor specifice proiectului BIODIESEL
Configurarea activităţilor specifice unui proiect managerial în vizualizarea Gantt Chart
constituie prima iniţiativă în cadrul gestiunii informatizate a proiectului. Aplicaţia Microsoft
Project permite organizarea activităţilor în funcţie de complexitatea lor, astfel încât se apelează
frecvent la operaţiunea de „indentare” a activităţior, care constă în divizarea unor activităţi
complexe în subactivităţi. Legarea activităţilor reprezintă cheia organizării proiectului
managerial; în majoritatea cazurilor, activităţile sunt legate printr-o relaţie de tip Finish-to-Start,
care este predefinită în Microsoft Project prin butonul Link Tasks din bara cu instrumente
standard şi desemnează faptul că data de sfârşit a activităţii predecesoare determină data de
început a activităţii succesoare. Apar însă situaţii în care managerul de proiect poate impune ca
două activităţi să se desfăşoare simultan, legătura dintre ele fiind desemnată printr-o relaţie de tip
Start-to-Start, în care data de început a activităţii predecesoare determină data de început a
activităţii succesoare. Avantajul major al legăturii Start-to-Start constă în diminuarea duratei
proiectului, dar în acelaşi timp poate genera un grad de alocare ridicat sau chiar o supra-alocare a
resurselor implicate în activităţile respective.
Pentru a realiza o simulare a gestiunii informatizate a proiectului de dezvoltare
„Biodiesel” cu ajutorul aplicaţiei informatice Microsoft Project, am considerat oportună
configurarea a 9 activitati principale, continute de 3 parti ale proiectului (planificare, desfasurare
efectiva si evaluare): stabilirea surselor de finantare, stabilirea obiectivelor de proiect, selectarea
managerului de proiect, selectarea persoanelor ce vor participa la proiect, planificarea sarcinilor
echipei de proiect, analiza necesitatii de producere a biodiesel-ului la compania PETROM SA,
recrutarea si specializarea personalului pentru producerea de biodiesel, realizarea investitiilor
pentru extinderea domeniului de activitate prin producerea de biodiesel, elaborarea unui plan de
marketing pentru promovarea biodiesel-ului produs de PETROM SA.

Planificarea proiectului Biodiesel


I. Stabilirea surselor de finantare
Prima activitate din cadrul simulării proiectului managerial este determinarea bugetului

15
necesar desfăşurării activităţilor necesare pentru indeplinirea obiectivelor.
Resursele financiare se refera la suportul banesc necesar desfasurarii activitatilor componente ale
proiectului si care poate fi obtinut prin creditari, sponsorizari sau prin aport la capitalul propriu.
Sponsorizarea unui proiect se acorda dupa efectuarea unui studiu de fezabilitate si prin dovedirea
viabilitatii si oportunitatii proiectului.
II.Stabilirea obiectivelor de proiect
Stabilirea obiectivelor proiectului şi gruparea lor în obiective fundamentale, derivate şi
specifice constituie premisele atragerii resurselor şi alocării lor diferitelor activităţi.
Obiectivele fundamentale in cadrul proiectului Biodiesel sunt:
- implementarea de sisteme de management pentru luarea deciziilor,
- cresterea cotei de piata a companiei Petrom,
- retehnologizarea si modernizarea procesului productie
- diversificarea productiei,
- cresterea performantelor productive,
- cresterea investitiilor privind protectia mediului,
- extinderea domeniului de activitate prin producerea de biodiesel.
Obiectivele derivate si specifice pot fi reprezentate de:
- implementarea aplicatiei Microsoft Project,
- managementul relatiilor cu clientii,
- modernizarea tehnologiei de extractie a uleiului vegetal,
- introducerea procesului tehnologic de fabricare a biodiesel-ului,
- eliminarea elementelor de tehnologie depasite si corelarea capacitatilor de productie
pe verticala,
- construirea sau achizitionarea unei instalatii de epurare a apei uzate tehnologic,
- achizitionarea echipamentelor si instalatiilor necesare,
- demararea procedurilor de conformitate cu legislatia in vigoare.

III. Selectarea managerului de proiect


Selecţia managerului de proiect şi desemnarea membrilor echipei de proiect reprezintă
cheia succesului proiectului, întrucât competenţele, abilităţile şi atitudinea faţă de lucrul în echipă
a resurselor umane selectate determină realizarea performanţelor.

16
În vederea facilitării procesului de selecţie a managerilor de proiect poate fi conceput un
formular structurat în cinci secţiuni cărora le corespund: abilităţi personale, de leadership, de
planificare, de construire a echipei de proiect şi de management a conflictelor. Fiecare secţiune,
la rândul ei, este reprezentată de o scală de evaluare a calităţilor necesare unui manager de
proiect, având cinci trepte: de la 1 – nesatisfăcător la 5 – excelent.
Abilităţi personale - participare anterioară în cadrul unor proiecte manageriale,
competenţe manageriale, gândire inovativă, orientare către schimbare, cunoştinţe dobîndite în
domeniile: marketing, producţie, finanţe, resurse umane şi utilizarea programelor informatice
destinate managementului proiectelor;
Abilităţi de leadership - abilităţi de integrare a membrilor echipei de proiect, implicarea
în rezolvarea problemelor cu care se confruntă echipa, capacitatea de a motiva toţi participanţii la
proiect, abilitatea de a induce membrilor echipei de proiect o atitudine proactivă, capacitatea de a
atrage într-un proiect cei mai buni specialişti din departamente diferite;
Abilităţi de planificare - abilităţi de negociere cu top-managementul pentru obţinerea
resurselor necesare proiectului, capacitatea de a planifica proiectul pe module, delimitate prin
puncte de reper măsurabile, orientatrea către un management previzional, facilitarea implicării
top-managementului în procesul de planificare, abilităţi de echilibrare a celor trei dimensiuni
specifice unui proiect: buget, resurse, obiective;
Abilităţi de construire a echipei de proiect (team buiding) - abilităţi de recrutare a
echipei, abilitatea de planificare a necesarului de resurse umane pentru derularea proiectului,
crearea unui climat propice performanţei în cadrul echipei de proiect, spirit de echipă, abilităţi de
comunicare şi relaţionale;
Abilităţi de management a conflictelor - identificarea surselor de conflict potenţiale,
înţelegerea interacţiunilor dintre compartimentele implicate în proiect, observarea
interdependenţelor dintre sarcinile participanţilor la proiect, rezolvarea rapidă a oricărei probleme
apărute în derularea proiectului, capacitatea de a induce o stare de spirit pozitivă membrilor
echipei de proiect.
Comisia de selecţie poate evalua fiecare candidat la ocuparea postului de manager de
proiect cu ajutorul unui program informatic care va afişa punctajul obţinut de către fiecare
participant la procesul de selecţie.
Experienţa acumulată în proiectele derulate în trecut, competenţele specializate şi

17
adaptabilitatea la lucrul în echipă şi la un program de lucru prelungit, capacitatea de a lucra sub
presiunea termenelor de finalizare a activităţilor şi atitudinea proactivă faţă de clienţi reprezintă
condiţiile necesare pentru selectarea membrilor echipei de proiect.
IV. Selectarea persoanelor ce vor participa la proiect
Persoanele ce vor participa la proiect trebuie sa se detaseze temporar de activitatile pe
care le desfasurau in mod obisnuit si sa fie subordonati managerului de proiect. Angajatii si
project- managerul vor forma o echipa pe toata durata desfasurarii proiectului, de la luarea
deciziei de investitie, trecand prin procesul de executie si pana la implementare.
Pentru a fi eficienta, o echipa trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie devotata unui scop comun,
- sa comunice eficient,
- sa anticipeze reactiile celorlalti,
- sa aiba capacitate empatica,
- membrii echipei sa se cunoasca bine intre ei,
- sa cunoasca bine obiectivele propuse a fi realizate in echipa,
- fiecare membru al echipei sa-si subordoneze propriile interese realizarii unui scop
comun,
- sa se bazeze pe fair-play,
- sa fie deschisa spre noutati sau imbunatatiri.

V. Planificarea sarcinilor echipei de proiect


Planificarea sarcinilor ce trebuie indeplinite se concretizeaza in subactivitati pe care
fiecare membru al echipei trebuie sa le realizeze ca un proces de munca simplu sau ca o parte a
unui proces de munca mai complex. Sarcinile trebuie distrbuite corespunzator angajatilor si sa fie
detaliate suficient.
Pentru efectuarea sarcinilor de munca angajatii companiei Petrom trebuie sa dispuna de o

18
pregatire si o experienta profesionala adecvata atat in domeniul tehnic, cat si in domeniul
alimentar prin cunoasterea tennologiei folosite si a proceselor chimice si biochimice care au loc
in timpul fabricarii biodiesel-ului.

Fig. 3.1 – Organizarea activităţilor specifice planificării proiectului Biodieselin cadrul


PETROM

Organizarea activitatilor proiectului Biodiesel


VI. Analiza necesitatii de producere a biodieseului la compania PETROM SA
Se va efectua o cercetare de piata prin metoda subcontractarii unei firme de consultanta in
domeniu, deoarece compania nu dispune de resurse specializate in astfel de cercetari.

Fig. 3.2 – Organizarea activităţilor de analiză a necesităţii de producere a biodiselului de către


compania PETROM OMV S.A.

VII. Recrutarea si specializarea personalului pentru producerea de bidiesel


Intrucat producerea biodiesel-ului este o activitate noua pentru compania PETROM OMV
SA este necesar sa se efectueze un proces de recrutare de personal specializat. Recrutarea se va
face tinand seama de sarcinile ce trebuie indeplinite, de specificul procesului tehnologic, de
cerintele extinderii productiei, de metodele folosite.

19
Abilitati si deprinderi necesare personalului:
- cunostinte tehnice privind functionarea instalatiilor de biodiesel,
- cunoastere procesului tehnologic, specific producerii biodiesel-ului,
- posibilitatea si disponibilitatea indeplinirii unor sarcini complexe,
- asumarea indeplinirii responsabilitatilor si obiectivelor derivete si specifice,
Urmatoarea etapa o reprezinta organizarea unui interviu de selectie pentru noii angajati. In
cadrul desfasurarii interviului se stabileste daca angajatii respectivi au disponibilitatea pentru a
desfasura activitati pentru producerea de biodiesel, daca pot sa desfasoare aceste activitati, se
compara candidatii intre ei pentru ai selecta pe cei mai buni.
Viitorii angajati trebuie sa detina:
- deprinderi si abilitati in utilizarea instalatiilor pentru producerea de biodiesel,
- experienta in producerea biodiesel-ului,
- sa fie motivati sa lucreze in acest domeniu,
- cunostinte despre compania PETROM SA,
- sa stie sa-si puna in evidenta conostintele.
De asemenea este necesar să se organizeze cursuri de perfecţionare şi instruire a
personalului în domeniul producerii de biodiesel. Aceste cursuri vor favoriza adaptarea şi
creşterea performanţelor pe bază de competenţe şi aptitudini.
Având în vedere eficientizarea activităţii personalului, se impune revizuirea fişelor de post
şi specificaţiilor acestora privind sarcinile, obiectivele şi responsabilitaţile. Sarcinile trebuie
definite clar, in corelaţie cu obiectivele. În cadrul companiei Petrom sarcinile pot fi reprezentate
de sarcini de aprovizionare, de producţie, verificare a clităţii, depozitare, livrare.
În procesul luării deciziilor manageriale privind implementarea procesului tehnologic de
fabricere a biodiesel–ului un rol important îl are creşterea abilităţilor de comunicare şi negociere
a managerilor cu furnizorii de echipamente bidiesel şi materie primă, cu clienţii prezenţi şi
potenţiali, precum şi cu angajaţii ce pot contribui cu priceperea şi calităţile lor la creşterea şi
îmbunătăţirea producţiei.
Angajaţii trebuie să fie motivaţi să participe la luarea deciziilor privind interesele
companiei.
Implicarea personalului
Implicarea personalului unei organizaţii la creşterea succesului afacerii şi a satisfacţiei

20
clienţilor este un atu important deoarece mai multe idei pot genera noi resurse. Astfel, personalul
de la toate nivelurile din organizaţie reprezintă resursa esenţială a acesteia şi implicarea lui totală
permite ca abilităţile sale să fie utilizate în beneficiul organizaţiei.
Avantaje cheie:
1 În cadrul organizaţiei, persoanele sunt mai motivate, angajate, implicate;
2 Spiritul inovator şi creativitatea sunt puse în slujba îndeplinirii obiectivelor
organizaţiei;
3 Persoanele sunt responsabile şi răspunzătoare pentru prestaţia proprie.
4 Persoanele sunt dornice să participe şi să contribuie la îmbunătăţirea continuă.
Aplicarea principiilor implicării angajaţilor conduce în mod specific la:
1 înţelegerea importanţei contribuţiei şi a rolului lor la nivelul organizaţiei;
2 identificarea elementelor care îi împiedică să fie perfomanţi;
3 înţelegerea problemelor şi asumarea răspunderii de a le rezolva;
4 autoevaluarea performanţelor prin prisma obiectivelor şi a scopurilor personale;
5 cautarea într-o manieră activă a oportunităţilor de a-şi spori competenţa,
cunoştinţele şi experienţa;
6 împărtăşirea liberă a cunoştinţelor şi a experienţei;
7 discutarea deschisă despre problemele lor.

Responsabilitate şi autoritate
Se referă la o cerinţă pe cât de veche pe atât de importantă în buna funcţionare a oricărei
organizaţii: nevoia de a defini clar şi fără echivoc responsabilităţile şi autorităţile din cadrul
organizaţiei. Această abordare are avantajul că, pe de o parte, toate sarcinile necesare a fi
îndeplinite pentru bunul mers al afacerii, dar şi pentru obţinerea satisfacţiei clientului sunt alocate
corespunzător, iar, pe de altă parte sunt definite şi comunicate răspunderile pentru luarea
deciziilor importante ale afacerii.
Definirea acestor responsabilităţi şi autorităţi se poate face în Fişele de post dar şi în alte
categorii de documente interne: proceduri de sistem sau de lucru, decizii interne etc.
Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să promoveze în rândul angajaţilor un
sentiment al responsabilităţii pentru a-i determina să:
1 respecte procedurile documentate ale sistemului de management decizional;
2 utilizeze materialele şi echipamentele în mod corect şi în conformitate cu

21
instrucţiunile aplicabile;
3 fie conştienţi de problemele existente sau potenţiale în implementarea fabricării
biodiesel-ului;
4 raporteze toate erorile, defectele, pierderile etc.;
5 propună metode de reducere a riscului de apariţie a unor probleme în indeplinirea
sarcinilor şi obiectivelor;
De asemenea este definită şi responsabilitatea şi autoritatea managerului de proiect.
Acesta trebuie să fie un membru al echipei de management de la cel mai înalt nivel din
organizaţie întrucât are nevoie de autoritatea de a organiza şi planifica toate acţiunile din
organizaţie necesare pentru implementarea şi menţinerea sistemului de management al luării
deciziilor privind producerea de biodiesel.
Managerul de proiect trebuie să:
a. Se asigure că procesele necesare sistemului de management al luării deciziilor sunt
stabilite, implementate şi menţinute adecvat cu natura şi dezvoltarea afacerii;
b. Raporteze echipei de management de la cel mai înalt nivel din organizaţie
(eventual periodic cu ocazia analizei efectuate de management) despre funcţionarea şi
adecvarea sistemului de management decizional şi orice necesitate de îmbunătăţire;
c. Asigure promovarea în cadrul organizaţiei a conştientizării cerinţelor clienţilor.

Fig. 3.3 –Organizarea activitatilor de recrutare si specializare a personalului pentru


producerea de biodiesel de catre PETROM OMV

22
VIII. Realizarea investitiilor pentru extinderea domeniului de activitate prin
producerea de biodiesel
Accesarea de resurse financiare este un mijloc prin care se poate implementa proiectul de
dezvoltare. Aceste resurse se pot obtine prin aport la capitalul propriu al firmei, prin sponsorizari,
prin subventionari guvernamentale, prin accesul la finantare europeana dovedita prin planul de
afaceri al proiectului si prin studiul de fezabilitate.
Pentru achizitionarea de echipamente si instalatii necesare producerii biodiesel-ului au loc
urmatoarele etape:
-se procedează la contactarea unor furnizori de echipamente si instalatii pentru producerea
de biodiesel,
-se fac cereri de oferta cu prevederea specificatiilor tehnice si functionale,
-se studiaza ofertele, se negociaza oferta cu potential de achizitionare,
-se alege oferta optima dupa criterii tehnice si financiare,
-se implementeaza oferta aleasa.

Rolul agenţilor achizitori este următorul:


 Îndeplinirea obiectivului de achiziţii (cantitate, calitate, preţ);
 Identificarea potenţialului real al zonelor de acţiune;
 Găsirea tuturor producătorilor de materii prime (adrese, numere de telefon,
firme, suprafeţe cultivate, locaţii);
 Completarea bazelor de date cu toate informaţiile directe şi adiacente (solicitări
şi aşteptări, furnizorii şi clenţii acestora, soiuri cultivate, spaţii de depozitare şi
dotări cu utilaje şi maşini);
 Dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu potenţialii furnizori;
 Dezvoltarea şi menţinerea de relaţii cu instituţii şi organizaţii locale de profil;
 Identificarea tuturor surselor de floarea-soarelui, altele decât producătorii
(intermediari, prestatori de servicii în agricultură care pot lua floarea-soarelui în
compensare);
 Informarea continuă despre piaţa de floarea-soarelui (exportatori, concurenţă,
preţuri, oportunităţi).
Un aspect important în relaţiile de management este constituirea de parteneriate reciproc

23
avantajoase cu clienţii sau furnizorii care dispun de resurse potenţiale şi experienţă în producerea
de biodiesel.

Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul


O organizaţie şi furnizorii săi sunt interdependenţi, iar o relaţie reciproc avantajoasă creşte
abilitatea ambilor de a crea valoare. De aceea în ultmii ani a apărut conceptul de parteneriat către
care tind din ce în ce mai mult relaţiile comerciale între furnizor şi clientul său.
Avantaje cheie:
• Abilitatea sporită a ambelor părţi de a crea valoare;
• Flexibilitatea faţă de o piaţă în schimbare sau faţă de nevoile şi clienţilor;
• Optimizarea costurilor şi resurselor;
• Capacitate mai mare de previziune a dezvoltării propriei afaceri.
• Aplicarea principiilor relaţiilor reciproc avantajoase conduce în mod specific la:
• Stabilirea de relaţii care echilibrează câştigurile pe termen scurt cu consideraţiile pe
termen lung;
• Punerea în comun cu partenerii a experienţei şi a resurselor;
• Identificarea şi selectarea furnizorilor cheie;
• Comunicarea deschisă şi clară;
• Punerea în comun a informaţiilor şi a planurilor de viitor;
• Stabilirea unor activităţi de dezvoltare şi îmbunătăţire;
• Încurajarea şi recunoaşterea îmbunătăţirilor şi realizărilor furnizorilor.
In al treilea rand trebuie sa se demareze procedurile de conformitate cu legislatia in
vigoare, reprezentata prin Directiva UE 2003/30/CE si HG 1844 din 22.12.2005, emia de
Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial nr. 44 din 18 ianuarie 2006.

Directiva UE 2003/30/CE prevede promovarea utilizarii biocombustibililor si a altor


combustibili regenerabili, in special in sectorul transporturilor, ca parte a politicii UE de reducere
a dependentei de importul de energie si de scadere a emisiilor de gaze ce genereaza efectul de
sera. De asemenea, in directiva mentionata sunt prevazute termene pentru ca statele membre sa ia
masuri astfel incat pe pietele lor sa fie promovati biocombustibilii care sa inlocuiasca 2% din
energia continuta in benzina si motorina utilizate, pana la sfarsitul anului 2005, si circa 20% pana

24
in anul 2020.

HG 1844 din 22.12.2005 are ca scop promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor


carburanti regenerabili in vederea inlocuirii benzinei sau motorinei, pentru a contribui la unele
obiective, cum ar fi: indeplinirea angajamentelor privind schimbarile climatice, asigurarea
securitatii in aprovizionarea compatibila cu mediul si promovarea utilizarii surselor regenerabile
de energie.
In aceasta hotarare se definesc cativa termeni referitori la producerea de biodiesel:
a) biocarburanti - carburanti lichizi sau gazosi utilizati pentru transport, produsi din
biomasa;
b) biomasa - partea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din
agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultura si industriile
conexe, precum si partea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane;

c) alti carburanti regenerabili - carburanti regenerabili, altii decat biocarburantii,


rezultati din surse regenerabile de energie,

d) continut de energie - puterea calorifica inferioara a unui carburant.

Lista produselor considerate biocarburanti cuprinde cel putin urmatoarele:


a) bioetanol - etanol produs din biomasa si/sau fractia biodegradabila a deseurilor,
vederea utilizarii ca biocarburant;

b) biodisel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, in
vederea utilizarii ca biocarburant;

c) biogaz - carburant gazos produs din biomasa si/sau din partea biodegradabila a
deseurilor, care poate fi purificat pana ajunge la calitatea gazului natural, in vederea
utilizarii ca biocarburant sau gaz de lemn;

d) biometanol - metanol extras din biomasa, in vederea utilizarii ca biocarburant;


e) biodimetileter - dimetileter extras din biomasa, in vederea utilizarii ca biocarburant;
f) bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) - ETBE produs pe baza de bioetanol. Procentajul
volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%;
g) bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) - carburant produs pe baza de biometanol.
Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%;

25
h) biocarburanti sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi
sintetice, care au fost extrase din biomasa;
i) biohidrogen - hidrogen extras din biomasa si/sau din partea biodegradabila a
deseurilor, in vederea utilizarii ca biocarburant;

j) ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extractie sau
procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere chimic, in
cazul in care utilizarea sa este compatibila cu un tip de motor si cu cerintele
corespunzatoare privind emisiile.

Biocarburantii pot fi disponibili in oricare dintre urmatoarele forme:


a) biocarburanti puri sau in concentratie ridicata in derivatele uleiurilor minerale, in
conformitate cu standardele specifice de calitate pentru utilizarea in transport;
b) biocarburanti amestecati in derivate ale uleiurilor minerale, in conformitate cu
normele europene adecvate, care descriu specificatiile tehnice ale carburantilor utilizati in
transport - standardele SR EN 228:2004 si SR EN 590:2004;

In vederea implementarii procesului tehnologic de producere a biodiesel-ului este necesar


sa se procedeze la modernizarea capacitatii de productie existente.
In ceea ce priveste eliminarea elementelor de tehnologie depasite si corelarea capacitatilor
de productie pe verticala a reiesit necesitatea retehnologizarii procesului de productie al
companiei PETROM OMV prin urmatoarele obiective de investitii :
 Montare cazane de abur cu functionare pe coji de floarea soarelui si a
instalatiilor aferente,
 Construire dotari necesare si montare echipamente tratare ape uzate
tehnologic,
 Retehnologizare proces extractie,
 Retehnologizare proces scindare soap stock,
 Modernizarea si cresterea capacitatii sectiei rafinarie, modernizarea spatiilor
de depozitare ulei rafinat vrac,
 Modernizarea liniei de imbuteliere, prin achizitionarea si integrarea in flux a
unei masini automate de suflat peturi si amenajarea unui spatiu corespunzator pentru

26
depozitarea materialelor auxiliare necesare procesului de imbuteliere si a produselor
finite;

 Imbunatatirea procesului de purificare a gazelor arse la cosul de fum al


cazanului CR11 existent prin montarea unui sistem format din exhaustor, multiciclon
si cos fum, cu eficienta crescuta;

 Automatizarea functionarii cazanului Standard Kessel in vederea optimizarii


procesului de producere a aburului tehnologic si a reducerii manoperei de operare;

 Cresterea capacitatii de prelucrare a sectiilor brute la semintele de floarea


soarelui si modernizarea proceselor tehnologice de fabricatie existente; modernizarea
spatiilor de depozitare materii prime si produse finite;

 Modernizarea laboratorului de analize fizico-chimice al societatii.

Procesul tehnologic de fabricare a biodiesel-ului este o continuarea a procesului


tehnologic de fabricare a uleiului, care prin prelucrari succesive duce la obtinerea de boidiesel.
Pentru aceasta unele instalatii sunt adaptate la producerea de biodiesel, iar altele sunt
achizitionate de la furnizori. Este un process complex ce necesita abilitati de a lucra cu instalatii
automatizate.
Diversificarea productiei tinand cont de gama variata de uleiuri vegetale solicitata pe piata
dar si de posibilitatile tehnologice ale firmei, reprezinta o alternativa pentru concurenta de pe
piata uleiului de floarea soarelui si in acelasi timp o varianta demna de luat in seama pe termen
mediu. Deoarece concurenta este din ce in ce mai acerba si cerintele clientilor sunt mai
diversificate, se impune elaborarea unor strategii privind satisfacerea in bune conditii a nevoilor
consumatorilor. Pentru aceasta este necesar sa se procedeze la cresterea gamei sortimentale de
uleiuri vegetale prin achizitionarea de materie prima de specii diferite de plante oleaginoase, cum
ar fi: rapita, inul, germenii de porumb, soia.
La compania PETROM OMV, materia prima principala de fabricare a biodieselului
consta in procesarea uleiului este floarea soarelui, dar in perioadele cand nu se gaseste se
foloseste drept materie prima germenii de porumb. Aceste modificari datorate schimbarii tipului
de materie prima necesita unele adaptari ale pocesului tehnologic de fabricare a uleiului in sensul
reglarii echipamentelor si utilejelor pentru desfasurarea optima a etapelor procesului de
productie: presarea, extractia, rafinarea si imbutelierea.

27
In vederea cresterii eficientei, este necesar sa se faca si unele schimbari tehnologice prin
modernizarea tehnologiei de extractie si eliminarea locurilor inguste din fluxul tehnologic.
Un rol important in buna desfasurare a procesului tehnologic il are faza de pregatire a
productiei, care se realizeaza prin conditionarea materiei prime in legatura cu temperatura,
umiditatea, corpurile straine si calitatea acesteia.
Modernizarea tehnologiei de extractie se refera la cresterea performantelor tehnologice
prin imbunatatirea nivelului parametrilor mai sus enumerati.
Eliminarea locurilor inguste din fluxul tehnologic tine de organizarea ergonomica a
locului de munca, in sensul eficietizarii transportului intern atat al materiei prime,
semifabricatelor, cat si al produselor finite. Deasemenea se are in vedere si imbunatatirea
conditiilor de munca ale muncitorilor direct productivi prin realizarea de cai de acces la instalatii
suficient de bine semnalizate.
Un alt aspect important il reprezinta efectuarea controlului productiei, precum si a
prestarii de servicii aditionale legat de livrarea produselor.
Controlul producţiei şi al furnizării serviciilor se refera la faptul că organizaţia trebuie să
planifice şi să realizeze producţia şi furnizarea de servicii în condiţii controlate pentru a asigura
obţinerea satisfacerii cerinţelor clientilor. Aceste condiţii controlate includ:
a. Disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului;
b. Disponibilitatea instrucţiunilor de lucru, dacă sunt necesare, inclusiv tehnologii de proces,
fişe tehnologice etc.;
c. Utilizarea echipamentelor adecvate pentru activităţile producţie, montaj şi service;
d. Disponibilitatea şi utilizarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;
e. Implementarea măsurării şi monitorizării;
f. Implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post-livrare.
Inainte de implementarea procesului tehnologic de producere a biodiesel-ului este
oportuna realizarea unei testari initiale a productiei de biodiesel. Testarea se realizeaza pentru a
verifica parametrii si capacitatea de productie a instalatiilor si echipamentelor. Un rol important il
are si asigurarea garantiei de functionare eficienta a echipamentelor din partea funizorilor.

Abordarea bazată pe proces


Abordarea bazată pe proces este un concept care presupune că rezultatul dorit este obţinut

28
mai eficient atunci când activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces.
Avantaje cheie:
• Costuri mai scăzute şi cicluri mai scurte de timp prin folosirea eficientă a resurselor;
• Rezultate îmbunătăţite, constante şi predictibile;
• Oportunităţi de îmbunătăţire focalizate şi priorizate.
Aplicarea principiilor abordării procesuale conduce în mod specific la:
• Definirea sistematică a activitătilor necesare în vederea obţinerii rezultatului dorit;
• Stabilirea de responsabilităţi şi răspunderi clare pentru activităţile cheie;
• Analiza şi măsurarea capabilităţii activităţilor cheie;
• Indentificarea interfeţelor activităţilor cheie în cadrul şi între funcţiile organizaţiei;
• Focalizarea asupra unor factori ca de exemplu: resursele, metodele şi materialele care
vor contribui la îmbunătăţirea activităţilor cheie ale organizaţiei;
• Evaluarea riscurilor, a consecinţelor şi a impactului activităţilor asupra clienţilor,
furnizorilor şi a altor părţi interesante.
Societatea SC PETROM OMV SA se confrunta cu probleme de mediu datorita noilor
norme impuse de cerintele legislatiei europene legate de mediu.
Problemele de mediu, identificate la nivelul societatii de catre autoritatea locala de
protectia mediului, pe care avem obligatia sa le rezolvam in timp scurt, sunt :
- emisiile de produse de ardere solide si gazoase de la centrala termica,
- deversarea de ape uzate tehnologice, preepurate, in reteaua de canalizare a orasului care
nu dispune de statie de tratare,
- emisii de compusi organici volatili rezultati din procesul tehnologic de extractie.
Pentru o desfasurare in conditii optime a procesului de munca, precum si pentru protectia
mediului ambiant este necesar si obligatoriu elaborarea unei strategii de reducere a emisiilor de
produse de ardere solide si gazoase de la centrala termica in compania Petrom.

29
Se va avea in vedere procese de investiţii in retehnologizarea si modernizarea unor
echipamente si instalaţii, motarea de filtre ecologice la gurile de evacuare a gazelor de ardere in
atmosfera, deasemenea se impune construirea sau achizitionarea unei instalaţii de epurare a apei
uzate tehnologic.

Fig. 3.4 – Organizarea activitatilor pentru realizarea investitiilor de extindere a domenuilui de


activitate prin producerea de biodiesel de catre PETROM OMV S.A.

XI. Elaborarea unui plan de marketing pentru promovarea biodiesel-ului produs de


PETROM OMV SA
Biodiesel-ul este produsul principal ce se obtine in procesul tehnologic.

Despre Biodiesel

30
Biodiesel este un combustibil cu caracteristici identice cu ale motorinei, 100% natural, dar,
spre deosebire de motorina, nu este un derivat al petrolului, ci este derivat din ulei vegetal sau
animal. In general, uleiurile vegetale sunt cele de floarea soarelui, de soia, sau uleiurile de rapita,
precum si ulei de masline, palmier, etc.

Rapita Floarea soarelui

Pentru a produce biodiesel cu ajutorul acestor uleiuri, este necesara o reactie chimica, care
este denumita transesterificare. Aceasta este reactia chimica care face ca glicerolul prezent in ulei sa
fie inlocuit de metanol, folosit ca un catalizator, rezultatul este ester metil .
Calitatea biodiesel-ului depinde de calitatea ingredientelor folsite: grasimi, alcool,
catalizatori.

Metanol Catalizatori

Un exemplu este metil esterul de rapita. O forma reziduala a transesterificarii, este glicerina.
Aceasta poate fi refolosita, o metoda fiind confectionarea de sapunuri.

31
In Uniunea Europeana se produc peste 1,4 milioane de tone de biodiesel si 0,4 milioane de
tone de bioetanol, lideri de piata fiind Germania si Franta.
Biodieselul se extrage din semintele de rapita; pe plan european se obtin in mod obisnuit
circa 3 tone de samanta de rapita la hectar, din care se poate extrage o tona de ulei crud de rapita.
Acest ulei crud poate fi folosit direct in motoare, pana la 100% in perioada de vara, ca un adaos de
40% toamna, si iarna intr-o concentratie mai mica. Prin procedeul de esterificare se obtine biodiesel,
un ulei vegetal, ce se amesteca la orice temperatura cu carburantul obisnuit. Biodieselul folosit drept
combustibil trebuie produs conform unor norme industriale stricte (ASTM D6751) pentru a asigura
performantele necesare. Biodiesel este deja adesea incorporat in motorina vanduta la pompa, dar in
procentaje relativ scazute si variabile in functie de tara.
Majoritatea tarilor din spatiul Uniunii Europene, cu grad mai mare de dezvoltare, precum
Austria, Italia, Franta, Germania, Spania, folosesc acest biodiesel. De exemplu in Germania peste
200.000 de masini folosesc combustibil ecologic, aducandu-se o contributie majora la reducerea
poluarii. In Maui, tot biodieselul se fabrica din ulei de gatit, colectat de la restaurante, facand-ul
astfel combustibil reciclat, in proportie de 100%., si costa 2,59 $, pentru vehiculele de drum, fiind
unul din cele mai mici preturi pentru biodiesel din lume.
In acest moment, ca urmare a diminuarii resurselor de combustibili fosili si a normelor
ecologice tot mai rigide, se cauta inlocuirea combustibililor fosili cu noi combustibili de natura
vegetala. Folosirea la scara larga a combustibililor fosili nu va continua la nesfarsit, pe masura ce
resursele subsolului se vor diminua, pretul titeiului va creste, iar in ritmul actual, daca nu apar noi
solutii, se prefigureaza o importanta criza economica. Una dintre solutii este Biodieselul.
Biodieselul este un carburant alternativ cu ardere curatã, care în mod traditional este
realizat prin prelucrarea unor resurse regenerabile precum uleiuri vegetale sau animale, aplicand
un proces simplu de rafinare.
Inca din momentul in care s-a descoperit posibilitatea inlocuirii motorinei cu acest
combustibil ecologic, biodiesel, putem spune ca s-a nascut o noua aripa a industriei, cea a
productiei de combustibili de natura vegetala.
In anii precedenti, primii cercetatori care au facut pasul in testarea acestui tip de
combustibil au fost sceptici, insa testele efectuate de acestia, atat utilizand biodiesel pur cat si
amestecuri de biodiesel cu alti combustibili fosili, au aratat ca nu au de ce sa se teama, succesul
fiind unul garantat.

32
Biodieselul a fost testat pe masini cu motoare de serie, modificarile necesare pentru
utilizarea de biodiesel pur fiind nesemnificative si deloc costisitoare, dar datorita spiritului
conservator al omului, s-a optat pentru utilizarea biodieselului in amestec cu combustibili fosili,
fara a mai necesita modificari ale motoarelor pe care a fost utilizat. Rezultatul a fost unul
incurajator, si de aceea acum asistam la dezvoltarea acestei aripi industriale in intreaga lume, si
cel mai important, si in Romania.

Avantajele folosirii biodiesel-ului sunt urmatoarele:

- emisiile de gaze poluante sunt foarte scazute, bocarburantii emit cu peste 90% mai putin
bioxid de carbon si compusi de sulf,
- poate substitui dieselul obisnuit fara a fi nevoie de a se face modificari sau reglaje la motor
si mentine capacitatea sarcinii utile si raza dieselului,
- se poate folosi la toate tipurile de motoare diesel,
- este un combustibil cu caracteristici identice cu ale motorinei,
- garantiile producatorilor de biodiesel acopera defecte de materiale si de mana de lucru,
dar se extind si la biodieselul ars de motor,
- testele si demonstratiile au aratat ca biodieselul nu este cu nimic diferit fata de
combustibilul petrolier, in termeni de uzura si performanta a motorului,
- poate fi depozitat in aceleasi conditii ca si dieselul petrolier, exceptie facand
rezervoarele cu margini de beton,
- este de aproximativ 10 ori mai putin toxic decat sarea de bucatarie si se biodegradeaza la
fel de repede ca zaharul,
- este singurul combustibil alternativ care indeplineste 100% cerintele ecologice,
- este o solutie de viitor pentru a face fata pe termen lung, diminuarii rezervelor de petrol,
- folosirea sa nu necesita modificarea lantului cinematic, decat, in functie de vechimea
vehiculului, instalarea unui filtru de carburant,
- biodiesel ne permite sa continuam lupta impotriva incalzirii planetei din cauza emisiilor
de gaz cu efect de sera: spre deosebire de carburantii fosili, nu creste nivelul de dioxid de
carbon prezent in atmosfera. De fapt, in timpul cresterii, planta absoarbe prin fotosinteza
o cantitate de dioxid de carbon echivalenta cu cea emisa la arderea carburantului,
- este netoxic si biodegradabil, avand un miros plăcut,

33
- motoarele diesel sunt mult mai eficiente decat cele pe benzina,
- reduce zgomotul motorului faţă de dieselul obisnuit,
- avand punct de aprindere de 101 grade C faţă de motorina ce are 50 de grade C, este mai
puţin inflamabilă, avand avantaje la transport,stocare si depozitare.

Managementul relaţiilor cu clienţii

Procese referitoare la relaţia cu clientii


In cadrul acestei companiei PETROM OMV relatiile cu clientii sunt de doua tipuri: relatii
de comercializare cu clientii individuali si relatii de comercializare cu clientii persoane juridice.
Fiecare dintre aceste categorii de clienti au asteptari si cerinte diferite in functie de
caracteristicile pietei pe care se afla: piata bunurilor de consum sau piata industriala.
Un prim pas important în obţinerea satisfacţiei clientilor este determinarea cu acurateţe a
cerinţelor acestuia referitoare la produsul sau serviciul pe care le solicită:
a. Cerinţele specificate de către clienti, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de
livrare şi post-livrare;
b. Cerinţele nespecificate de către clienti, sau implicite, dar necesare pentru utilizarea
specificată sau intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
c. Cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs. În acest domeniu se pune din
ce în ce mai mult accentul pe respectarea reglementărilor legale referitoare la protecţia
mediului şi a muncii şi la securitatea vieţii şi a sănătăţii;
d. Orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie pentru a asigura creşterea
satisfacţiei clientului, a bazei de clienţi şi a afacerii în general.
Un rol important il are completarea Bazei de date cu informatii directe si adiacente despre
clienti si furnizori (solicitari, asteptari, soiuri cultivate de plante oleaginoase).
Un al doilea pas important îl constituie analiza cerinţelor referitoare la produs pe care
organizaţia este obligată să o efectueze pentru a se asigura că:
a. Cerinţele referitoare la produs sunt definite corect şi complet;
b. Cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior (eventual în
ofertă) sunt rezolvate;
c. Organizaţia are capabilitatea să îndeplinească cerinţele astfel definite.
Analiza cerinţelor referitoare la produs sau serviciu, exprimate în oferte, contracte sau

34
comenzi, specificaţii tehnice ataşate acestora, inclusiv a comenzilor verbale, trebuie efectuată
neapărat înainte de a angaja organizaţia în livrarea produsului sau serviciului către client.

Orientarea către client


Succesul oricărei afaceri depinde de clienţii acesteia şi de aceea, compania PETROM
OMV trebuie:
• Să înţeleagă necesităţile actuale şi viitoare ale clientului
• Să satisfacă cerinţele clientului şi
• Să se preocupe să depaşească aşteptările acestuia.
• Avantajele cheie:
• Venituri şi o piaţă mai mare obţinute prin răspunsuri flexibile şi rapide la cerinţele
clientului şi oportunităţilor oferite de piaţă;
• Utilizarea mai eficientă a resurselor organizaţiei în scopul creşterii satisfacţiei
clientului;
• Creşterea loialităţii clienţilor, care va conduce la încheierea repetată de afaceri.

Pentru a-şi satisface necesitaţile de producţie, compania PETROM achiziţionează materii


prime pentru fabricarea biodieselului de la mai mulţi furnizori. De aceea se impune evidentierea
activitatii persoanelor ce negociaza pentru cumpararea de materii prime.

35
Fig. 3.5 – Organizarea activitatilor pentru elaborarea unui plan de marketing in vederea
promovarii biodiesel-ului produs de PETROM OMV SA

3.3.2 Configurarea resurselor şi alocarea lor activităţilor specifice proiectului


Biodiesel
Orice proiect managerial implică trei categorii de resurse: umane, de echipament şi
materiale. Aplicaţia Microsoft Project oferă utilizatorilor săi posibilitatea configurării resurselor
necesare îndeplinirii obiectivelor unui proiect managerial în vizualizarea Ressource Sheet,
concentrându-se pe două aspecte ale resurselor: disponibilitatea şi costul. Disponibilitatea
determină momentul şi măsura în care o anumită resursă poate contribui la realizarea unei
activităţi, iar costurile se referă la suma care va fi necesară pentru plata respectivei resurse.
În modelul de proiect Biodiesel utilizat în cadrul simulării, resursele umane implicate sunt
reprezentate de către managerul general, managerul de proiect, coordonatori vanzari, coordonator
aprovizionare, specialişti resurse umane, specialisti marketing, analist financiar, consultanţi IT,
responsabil SMC, instalatori. Gradul de alocare în proiect este desemnat în câmpul Max Units,
iar tariful la care sunt plătiţi pentru timpul de lucru standard şi pentru orele de lucru suplimentare
este evidenţiat în câmpurile Std. Rate şi Ovt. Rate.

Resursele de echipament (prese ulei, reactor, separator, recuperator, centrifuga) formează


infrastructura necesară derulării acţiunilor prevăzute în proiect, în timp ce resursele materiale

36
(materie prima pt biodiesel, energie electrică, apa, gaze) asigură suportul desfăşurării activităţilor.
În cazul resurselor de echipament, costurile sunt inserate în câmpul Cost/Use, iar pentru resursele
materiale sunt evidenţiate costuri unitare. Resursele de echipament biodiesel pot fi vizualizate in
fig. 3.6

Fig. 3.6 – Configurarea diferitelor categorii de resurse implicate în proiectul Bioiesel

Alocarea resurselor presupune atribuirea lor activităţilor în scopul îndeplinirii


obiectivelor. Unei activităţi i se pot aloca una sau mai multe resurse, indiferent de categoria din
care acestea fac parte. O dată cu alocarea mai multor resurse unei activităţi, durata de timp
aferentă acesteia se modifică, întrucât Microsoft Project utilizează o metodă denumită planificare
bazată pe eforturi (effort-driven scheduling) care se bazează pe principiul că munca necesară
pentru o activitate rămâne constantă indiferent de numărul resurselor alocate, însă durata de timp
se va diminua pe măsură ce se adaugă resurse suplimentare.

Alocarea resurselor se realizează cu ajutorul funcţiei Assign Ressources, existentă în meniul


Tools. Orice alocare presupune atribuirea unui procent pentru resursele umane şi de echipament
şi a unei cantităţi exprimate în unitatea de măsură stabilită în vizualizarea Ressource Sheet pentru
resursele materiale. Trebuie să menţionăm faptul că nu pot fi realizate alocări de resurse decât în
cazul subactivităţilor, deoarece acestea reprezintă componentele activităţilor complexe.

Microsoft Project permite ştergerea alocării unei resurse la una sau mai multe activităţi în
orice moment a derulării proiectului, când apar situaţii de tipul indisponibilităţii respectivei
resurse. Operaţiunea de ştergere a resursei se realizează cu ajutorul butonului Remove din
fereastra Assign Ressources, după o selectare prealabilă a sa.

37
Fig. 3.7 – Alocarea resurselor in cadrul proiectului BIODIESEL

3.4 Simularea aplicării funcţiilor destinate gestiunii informatizate a proiectului


Biodiesel
Modalitatea în care a fost concepută alocarea resurselor de către managerul de proiect
Biodiesel generează trei situaţii distincte:
1 sub-alocare: capacitatea maximă a resursei nu este acoperită prin alocarea sa;
2 alocare completă: capacitatea maximă a resursei corespunde cu atribuirile de sarcini;
3 supra-alocare: capacitatea maximă a resursei este depăşită prin atribuirile de sarcini.
Gradul de alocare a resurselor precum şi durata de timp totală dedicată diferitelor activităţi
pot fi vizualizate cu ajutorul ferestrei Ressource Usage din meniul View al aplicaţiei Microsoft
Project. (fig. 3.8)

38
Fig. 3.8– Vizualizarea gradului de utilizare a resurselor implicate în proiectul Biodiesel

În cazul în care se constată un nivel de alocare al resurselor inferior celui planificat


iniţial în vizualizarea Ressource Sheet, managerul de proiect poate acţiona în două moduri: fie
decide creşterea gradului de alocare a resurselor aflate în această situaţie, fapt ce determină o
diminuare a duratelor activităţilor implicate, fie menţine nivelul de alocare a resurselor conform
planificării iniţiale, determinând astfel o reducere a costurilor proiectului şi oferind posibilitatea
implicării resurselor respective în alte acţiuni sau proiecte ale organizaţiei.
Cazurile de supra-alocare a resurselor sunt evidenţiate în fereastra Ressource Usage prin
asocierea unor indicatoare sub forma unor semne de exclamare. Microsoft Project îi furnizează
unui manager de proiect posibilitatea de a echilibra resursele supra-alocate, prin aplicarea funcţiei
Level Ressources din meniul Tools. Prin operaţiunea de echilibrare a resurselor supra-alocate

39
(over-allocated ressource leveling), se amână executarea unor activităţi în vederea corectării
gradului de alocare a resurselor.
Se observa in fig. 3.8 ca nici o resursa nu este supraalocata, nefiind evidentiata prin
culoarea rosie.
Managerul de proiect Biodiesel poate decide pe parcursul derulării proiectului
întreruperea unei activităţi, principala cauză fiind constituită de indisponibilitatea resurselor
implicate în activitatea respectivă.
Întreruperea unei activităţi este realizată în Microsoft Project cu ajutorul funcţiei Split
Task, existentă în meniul Edit, după o selectare prealabilă a activităţii şi poziţionării în graficul
Gantt pe perioada de timp pentru care se doreşte întreruperea activităţii.
Aplicarea funcţiei Split Task în vederea întreruperii cu două zile a activităţii
„Modernizarea capacitatilor de productie” va determina prelungirea duratei activităţii şi
implicit a întregului proiect. (fig. 3.9)

40
Fig. 3.9 – Întreruperea unei activităţi în proiectul Biodiesel

În majoritatea proiectelor manageriale apare nevoia configurării unor activităţi repetitive.


În cazul simulării proiectului Biodiesel, am considerat oportună inserarea unei activităţi repetitive
„Şedinţe de analiză a derulării proiectului BIODIESEL”, în fiecare zi de vineri, începând cu
prima săptămână ce succede finalizarea etapei de planificare a proiectului Biodiesel. Microsoft
Project oferă utilizatorilor săi posibilitatea configurării unei astfel de activităţi prin aplicarea
funcţiei Recurring Task din meniul Insert. (fig. 3.10)

41
Fig. 3.10 – Configurarea unei activităţi repetitive

În numeroase proiecte manageriale, costurile resurselor reprezintă principalul factor care


limitează obiectivele urmărite. Managerul de proiect poate vizualiza costurile totale defalcate pe
fiecare activitate în parte, prin accesarea meniului View şi selectarea opţiunii Table:Cost din
Microsoft Project. (fig. 3.11)

Fig. 3.11 – Vizualizarea costurilor aferente activităţilor din proiectul Biodiesel

42
Microsoft Project oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a sorta, grupa sau filtra datele
într-o vizualizare. Sortarea reprezintă cea mai simplă modalitate de a reorganiza activităţile unui
proiect, operaţiune ce poate fi aplicată prin selectarea opţiunii Sort din meniul Project. Gruparea
datelor într-o vizualizare permite organizarea activităţilor în funcţie de criteriile specificate, iar
filtrarea datelor dintr-un proiect managerial se aseamănă cu operaţiunea de interogare a bazelor
de date. În cazul proiectului Biodiesel, putem simula operaţiunea de afişare a activităţilor ce
conţin cuvântul cheie „recrutare” cu ajutorul ferestrei Custom AutoFilter, care se autoinserează
în urma activării butonului AutoFilter de pe bara cu instrumente standard. (fig. 3.12) (am realizat
o cautare dupa cuvantul cheie „recrutare”).

Fig. 3.12 – Aplicarea tehnicii de filtrare a activităţilor din proiectul „Biodiesel”

Publicarea informaţiilor cuprinse în proiectul Biodiesel simulat se poate realiza fie cu


ajutorul funcţiei Publish din meniul Collaborate, fie prin salvarea fişierului realizat în Microsoft
Project ca pagină web, care poate fi accesată de orice persoană implicată în proiect, aplicând
funcţiile Save As Web Page şi Export to Html using standard template. Pagina web va
conţine informaţiile referitoare la proiectul Biodiesel, grupate în funcţie de activităţi, categorii de
resurse şi gradul de alocare al resurselor. (fig. 3.13)

43
Fig. 3.13 – Salvarea informaţiilor din proiectul BIODIESEL într-o pagină web

În concluzie, aplicarea funcţiilor de management a proiectelor conferă utilizatorilor


acestui software posibilitatea de a planifica şi gestiona eficient un proiect şi asigură optimizarea
echilibrului între cele trei laturi specifice triunghiului managementului prin proiecte: obiective,
resurse, buget. Organizarea activităţilor specifice unui proiect, estimarea rapidă a duratelor
activităţilor în urma alocării resurselor, afişarea situaţiilor de supra-alocare a resurselor şi
posibilitatea rezolvării lor, generarea unor rapoarte în care pot fi vizualizate costurile proiectului
defalcate pe activităţi şi resurse, existenţa funcţiilor de filtrare şi grupare a datelor, funcţia de
colaborare on-line activată în versiunea Microsoft Project Server reprezintă principalele puncte
forte ale aplicaţiei Microsoft Project, care a reuşit să se evidenţieze pe piaţa soluţiilor informatice
destinate managementului organizaţiilor.
Testarea sistemului informatic Microsoft Project în cadrul unei simulări evidenţiază

44
eventualele probleme ce ar putea surveni în timpul luarii deciziilor de investitie si negocierii
tranzactiilor ce se vor efectua.
Aplicarea principiilor abordării sistematice in managementul proiectului BIODIESEL
conduce în mod specific la:
1 Structurarea unui sistem prin care să se atingă obiectivele organizaţiei PETROM S.A. în
maniera cea mai eficienta;
2 Înţelegerea interdependenţelor dintre procesele sistemului;
3 Abordările structurate armonizează şi integrează procesele;
4 Asigurarea unei mai bune înţelegeri a rolurilor şi responsabilităţilor necesare în vederea
atingerii obiectivelor comune şi prin aceasta reducerea barierelor dintre funcţiuni;
5 Înţelegerea capabilităţilor organizaţionale şi determinarea limitelor legate de resurse
înainte de a trece la acţiune;
6 Stabilirea ţintelor şi definirea modului în care ar trebui să opereze activităţile specifice din
cadrul unui sistem;

45

S-ar putea să vă placă și