Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA 18.

Accentul distinge forme gramaticale în varianta: a) batem/batem;


MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR faceţi/făceţi; b) cântă/cântă; încuie/încuie; c) modem/modem; buldog/
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE buldog.
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA 19. Indicaţi numărul greşelilor de limbă şi de punctuaţie existente în următoarea
COMISIA DE ADMITERE frază: „Primul gol al partidei, a fost marcat în repriza întâia, la o lovitură
- sesiunea august-septembrie 2009 - liberă, ne mai pomenită, a cărui efect a surprins pe toţi spectatoriii.” a) 3;
b) 5; c) 4.
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI 20. „A” este articol posesiv-genitival în enunţul: a) „Dorinţa de a reuşi la un
DE ADMITERE A ŞCOLII candidat este mare.”; b) „Cartea este a Mariei.”; c) „A de colo e mama.”.
Comisar şef 21. Indică varianta numai cu substantive defective de plural: a) cinste,
capitalism, nord, unt; b) mass-media, martie, gură-cască, ochelari;
MANEA CONSTANTIN c) cofeturi, ghilimele, aplauze, osanale.
22. Substantivul propriu din „Pe sora lui, Ioana Andrei, am întâlnit-o cândva” este
LUCRARE SCRISĂ în cazul: a) acuzativ, complement direct; b) acuzativ, atribut apoziţional;
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ c) nominativ, atribut apoziţional.
VARIANTA I 23. Adjectivul din enunţul „Şi văzând Spânul cât de frumoasă e fata împăratului
Roş, odată se răpede să o ie în braţe de pe cal” este: a) variabil, cu două
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute trei variante de forme flexionare, acuzativ, superlativ absolut, atribut adjectival; b) variabil cu
răspuns notate cu litere de la a la c; dintre aceste trei variante una şi numai una patru forme flexionare şi două terminaţii, superlativ absolut, nominativ,nume
singură reprezintă răspunsul corect. predicativ; c) variabil cu două forme flexionare, nominativ, pozitiv, nume
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a predicativ.
literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte două spaţii 24. Recunoaşte seria de locuţiuni adjectivale din următoarele variante: a) de
baraţi-le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă. folos, de dreapta (partid), de dulce, de efect; b) prin dreptul, din faţa, în afară
Exemplu: de, cu scaun la cap; c) a face fiţe, de-a latul, de aur (mâini), în fond.
25. Cuvântul „năruit” este în enunţul: „Şi sufletul meu este cu adevărat năruit”:
Nr. a b c a) verb la participiu cu valoare adjectivală, singular, nominativ, complement
întreb. circumstanţial de mod; b) participiu cu valoare adjectivală, nominativ,
1 - - singular, neutru, nume predicativ; c) verb la participiu, cu valoare adverbială,
2 - - complement circumstanţial de mod.
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul 26. Selectează varianta în care verbul „a fi” din enunţul: „Dacă nu vezi că sunt
unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul cum sunt e că n-a fost cine mă ajuta” are următoarele valori: a) verb auxiliar,
nu este luat în considerare (este anulat). verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ; b) verb copulativ, verb
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, copulativ, verb predicativ , verb predicativ; c) verb auxiliar, verb copulativ,
adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea verb predicativ, verb predicativ.
corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei 27. În următoarea propoziţie ideea de posesie este corect exprimată prin:
de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre a) adjectiv pronominal posesiv: „I-a stricat viaţa sa”; b) prin pronumele
însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect. personal în genitiv: „I-a stricat propria lui viaţa”; c) prin dativul posesiv: „I-a
stricat viaţa”.
I. LIMBA ROMÂNĂ 28. În enunţul „Au luat-o la sănătoasa”, cuvântul „o” este: a) pronume personal,
1. Aparţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: a) pâine, ac, formă neaccentuată, persoana a treia singular; b) pronume personal cu
condur, zapis; b) cap, mişto, a bea, casă; c) găină, ceapă, cal, aer. valoare neutră; c) articol nehotărât.
2. Marchează varianta în care cuvântul „foc” are sens secundar de bază: 29. Indică varianta în care pronumele „şi” are următoarele valori şi funcţii
a) Focul ardea în vatră; b) Are un foc la inimă; c) Se auzeau focurile armelor. sintactice în enunţul: „Şi-a curăţat pantofii”: a) pronume personal,
3. Ce înţeles are cuvântul „inextricabil”? a) care nu poate fi stricat; b) complex, complement indirect; b) pronume reflexiv, atribut pronominal; c) pronume
încurcat; c) inedit. reflexiv, complement indirect.
4. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este: 30. Indică enunţul în care pronumele sau adjectivele demonstrative sunt
a) muncitor, poliţist, căsoi, băieţaş; b) germanofil, tocător, osos, pătuţ; întrebuinţate incorect: a) „Aceea s-au salutat.”; b) „N-o voi alege pe aceea.”;
c) fratricid, fotofobie, măturică, floricică. c) „Situaţia aceea a fost penibilă.”.
5. Seria ce cuprinde numai derivate parasintetice este: a) decolora, cuviincios, 31. Indică valoarea morfologică a cuvântului „unul” în contextele: „Unul avea în
deznădejde, împărţi; b) dezlănţui, recunoscător, înfrunzi, strălucitor; traista sa trei pâini, iar celălalt două”. „Unde-i unul nu-i putere/unde-s doi
c) redispărea, prezidenţial, transmuta, dezola. puterea creşte”: a) numeral cardinal în ambele contexte; b) pronume
6. Identificaţi varianta care nu conţine pleonasm: a) „A cumpărat un blocnotes nehotărât în ambele poziţii; c) pronume nehotărât şi numeral cardinal.
pentru însemnări”; b) „Ploaia cădea în averse”; c) „A fost chemat la tribunal 32. Cer propoziţie subiectivă numai adverbele din seria: a) fireşte, pesemne,
pentru o calomnie neadevărată”. negreşit, probabil; b) fireşte, negreşit, bine, probabil; c) pesemne, probabil,
7. Sensul expresiei „ad litteram” este: a) literar; b) textual; c) înainte de literă. negreşit, abia.
8. Există numai cuvinte polisemantice în seria: a) gură, picior, scaun, mână; 33. Există locuţiuni prepoziţionale numai în seria: a) în faţa, în spatele, în vârf,
b) vatră, cireaşă, foc, inimă; c) verde, cardiac, competenţă, a bate. de-a curmezişul; b) în faţă, în spate, în decurs de, în vârful; c) de-a dreptul,
9. Cuvântul „concesiune” înseamnă: a) consecinţă, urmare; b) renunţare la un în mijlocul, în afară de, în ciuda.
avantaj; c) drept de a exploata un bun al statului sau un serviciu public. 34. În enunţul: „Piatra a căzut pleosc! în baltă”. interjecţia este: a) complement
10. Care dintre seriile sinonimice este corectă: a) a accentua, a evidenţia, a circumstanţial de mod; b) fără funcţie sintactică; c) predicat verbal.
întări, a învedera; b) a marca, a delimita, a mărgini, a semna; c) a ilustra, a 35. În enunţurile: „Mi-e sete”; „Scrie în ziare”; „Ai venit la mine”; subiectele sunt
însemna, a reprezenta, a releva. în ordine: a) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles;
11. Indică varianta care cuprinde numai antonime: a) imaginar-real; falimentar- subiect neexprimat inclus; b) subiect exprimat prin substantiv; subiect
solvabil; solvent-solvabil; b) falit-insolvabil; infatuat-modest; a modifica-a neexprimat nedeterminat; subiect neexprimat inclus; c) subiect exprimat prin
reforma; c) exigenţă-indulgenţă; privat-public; a abroga-a promulga. substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus.
12. Antonimul adjectivului „pitoresc” este: a) plastic; b) monoton; c) evocativ. 36. Indică varianta cu ordinea corectă a propoziţilor din fraza: „Ceea ce ştiu e că
13. Indică seria ce conţine doar cuvinte ce pot forma perechi omonimice: spui adevărul.” a) SB+PP+PR; b) PR+PP+ SB; c) SB+PR+SB.
a) roman, bob, avar, box; b) rezervă, local, crud, comisar; c) scoarţă, a 37. Indică varianta corectă cu funcţia sintactică a structurii subliniate în
ridica, bolero, plan. contextul: „Nimeni nu a fost mai deschis. Noul dicţionar a fost deschis de
14. Analizează sub aspectul relaţiilor semantice adjectivul „mare”, alegând elevi.” a) PN şi PV; b) PN şi PN; c) PV şi PV.
varianta corectă: a) cuvânt monosemantic; b) stabileşte exclusiv relaţii 38. Propoziţia subordonată din fraza: „Cum era acum zece ani, aşa a rămas
antonimice; c) stabileşte relaţii antonimice, sinonimice şi paronimice. Maria până azi.” a) CM; b) SB; c) PR.
15. Indică varianta în care paronimele sunt incorect inserate în contexte: 39. În fraza: „S-a decis repede ce tren să ia, dar nu şi-a pus întrebarea dacă are
a) „Părinţii au venit fortuit la şcoală, fiind înştiinţaţi de profesori. Întâlnirea sau nu cu ce veni înapoi”, propoziţiile sunt pe rând: a) PP+ CD+ PP+ AT+
forţată cu prietenii l-a bucurat mult.”; b) „A fost învestit în noua sa funcţie. A AT; b) PP+CI+PP+AT+AT; c) PP+CI+PP+AT+CD.
investit bani în afacere.”; c) „Procurorul a recuzat martorul. Eu am refuzat 40. În enunţul: „Reuşita graţie talentului l-a mobilizat.”, construcţia subliniată
cadoul.”. este: a) atribut substantival în cazul genitiv; b) atribut substantival în cazul
16. Precizează seria în care există un cuvânt despărţit greşit în silabe: a) lin- dativ; c) complement indirect în dativ.
gvist, cap-ta-re, cob-zar, trans-cal-cu-la-re; b) gră-diş-te, hi-at, în-dră-znea- 41. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei în ordinea predicatelor: „A
lă, is-to-ri-si; c) port-chei, hand-bal, com-ple-ta, cos-mo-drom. rămas cum îl ştii măcar că cele trăite ar fi trebuit să-l schimbe.” a)
17. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria: a) sculp-tor, sand- PP+PR+CV+SB; b) PP+ CM+ CV+SB; c) PP+CM+CV+CD.
vici, de-lin-cven-tul, ab-strac-ţi-u-ne; b) scul-ptor, sand-vici, de-linc-ven-tul, 42. În enunţul: „Se bizuia pe prieteni”, construcţia subliniată are funcţia sintactică
ab-strac-ţi-u-ne; c) sculp-tor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne. de: a) complement direct; b) complement circumstanţial de mod;
c) complement indirect.
43. În ce caz şi cu ce funcţii sintactice sunt folosite substantivele subliniate: „Şezi 67. Elle n’aime pas les examens ... qu’elle considère les plus ...
locului.”, „ Imn muncii.”, „Oamenii locului îl cunosc bine.” a) dativ, a) oraux, difficiles; b) orales, difficils; c) orals, difficiles.
complement direct; dativ, complement indirect; genitiv, atribut substantival; 68. A l’angle de la rue se dressait une maison ... qui était ... de figures ....
b) dativ, complement circumstanţial de loc; dativ, atribut substantival; genitiv, a) gris foncé, ornée, sculptées;
atribut substantival; c) dativ, complement indirect; dativ, atribut substantival; b) grise foncée, ornée, sculptés;
genitiv, atribut substantival. c) gris foncée, orné, sculptées.
44. Complement circumstanţial de loc identificăm doar în varianta: a) „Braţul li-i 69. ... regard n’est plus ... d’un enfant de ... âge.
biruitor pe pământul lor”; b) „Ne-am cunoscut mai bine la examen”; c) „El a) ce, celle, cette; b) cette, celle, cet; c) ce, celui, cet.
cutreieră câmpul”. 70. ... sont des manteaux élégants, tu pourrais t’en acheter un de ... magasin.
45. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei, urmărind ordinea a) ce, ce; b) ces, cet; c) ceux, ce.
predicatelor pentru delimitarea propoziţiilor: „Fiind convins că n-are ce vedea 71. ... attitude a été plus arrogante que ....
acolo, mai ales că totul era în ruină, a renunţat să-şi mai ia două zile de a) sa, la tienne; b) son, la tienne; c) s’, le tien.
concediu.” a) CZ+CD+ CZ+ PP+CI; b) CZ+CV+PP+CD; c) CI+ CZ+PP+ CI. 72. Il a déjà visité ... les cathédrales de cette ville et maintenant il a invoqué un
46. În enunţul: „Întârziind, a pierdut trenul.” gerunziul are funcţie sintactică de: prétexte ... pour ne pas venir avec nous.
a) complement circumstanţial de scop; b) complement circumstanţial de a) telles, quelqu’un;
cauză; c) complement circumstanţial de timp. b) toutes, quelconque;
47. În enunţul: „Se pregăteşte în vederea plecării” sintagma subliniată este: c) plusieurs, n’importe quel.
a) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune prepoziţională 73. ... vous avez connu hier?
în acuzativ; b) complement circumstanţial de scop, substantiv + locuţiune a) Qui est-ce qui; b) Qu’est-ce qui; c) Qui est-ce que.
prepoziţională în genitiv; c) complement indirect, substantiv + locuţiune 74. Il t’aidera avec plaisir, ...!
prepoziţională în acuzativ. a) demande-lui-le; b) demande-le-lui; c) demande-la-lui.
48. Marchează varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat: 75. J’ai remercié ma copine de ce service. Je ... ai remerciée.
„Atenţia cu care mă asculţi lasă de dorit.” a) pronume relativ, acuzativ cu a) l’en; b) lui en; c) la lui.
prepoziţie, complement circumstanţial de mod; b) pronume relativ, acuzativ 76. Il avait neigé ... toute la nuit.
cu prepoziţie, complement indirect; c) pronume relativ, acuzativ cu a) abondant; b) abondantement; c) abondamment.
prepoziţie, atribut pronominal prepoziţional. 77. Elles ... leurs crayons et leurs plumiers, puis elles ... de la classe.
49. Prin contragerea subordonatelor din fraza: „Fuge cât ce poate, unde nu are a) sont sorties, sont sorties;
altă soluţie” se obţin: a) un complement circumstanţial de mod şi un b) ont sorti, sont sorti;
complement circumstanţial de loc; b) un atribut şi un complement c) ont sorti, sont sorties.
circumstanţial de cauză; c) un complement circumstanţial de mod şi un 78. Il est parti sans ... la porte.
complement circumstanţial de cauză. a) avoir fermé; b) aurait fermé; c) a fermé.
50. În fraza: „Ori că s-a supărat, ori că n-a avut timp de n-a venit, asta îţi revine 79. C’est un personnage ... tout le monde connaît, ... est vraiment important pour
ţie să afli” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CV+CV+AT+SB+PP; la communauté et ... on parle assez souvent.
b) CD+CD+CNS+PP+SB; c) CZ+CZ+AT+SB+PP. a) qui, qu’, qu’; b) dont, qui, qu’; c) que, qui, dont.
51. În fraza: „Să fi intervenit cum s-au făcut aceste schimbări, am fi fost scutiţi de 80. C’est la réunion ... il n’a pas pu participer.
zbuciumul ce a urmat” propoziţiile sunt în ordinea numerotării: a) CDŢ+CT+ a) laquelle; b) à laquelle; c) de laquelle.
PP+ AT; b) PP+ CM+ PP+ AT; c) CDŢ+ CM+ PP+ AT. 81. Les robes que j’ai ... acheter étaient trop chères.
52. Arată funcţia sintactică a cuvântului subliniat: „Umbla căutând comori.”: a) voulu; b) voulues; c) voulus.
a) complement circumstanţial de cauză; b) complement indirect; c) 82. Je ne crois pas qu’elle ... dire cela.
complement circumstanţial de scop. a) a pu; b) avait pu; c) ait pu.
53. Arată funcţia sintactică şi valoarea morfologică a structurii subliniate: „S-au 83. Il demande que tout le monde ... présent à sept heures.
îndreptat spre ai noştri”: a) complement indirect, pronume personal; a) est; b) fut; c) soit.
b) complement circumstanţial de loc, pronume posesiv; c) complement 84. Elle a dit que si je venais dans sa ville, elle me ... une chambre à l’hôtel.
indirect, pronume posesiv. a) réserverait; b) réservera; c) réservait.
54. Conjuncţia „dacă” introduce în frazele de mai jos următoarele subordonate: 85. S’il avait eu le courage, il ... la vérité.
„Sfântul soare, dacă-i soare, şi tot după tine moare.” „Ce face dacă ne a) avait dit; b) aurait dit; c) dirait.
găseşte eroi?”, „ La ce-mi vorbeşti de ei, dacă nu-ţi place?” a) CDŢ; CT; CI; 86. Si tu ... à temps, tu verras la meilleure partie du spectacle.
b) CV; CDŢ; CZ; c) CV; CT; CV. a) vient; b) viens; c) venais.
55. În fraza: „Mergea încet prin casă ca nu cumva să-l trezească” subordonata 87. Pour ces articles il y a trente pour ... de réduction.
este: a) consecutivă; b) finală; c) cauzală. a) cent; b) sang; c) sans.
56. Este corect acordul din seria: a) Fata al cărei prieten... ; b) Fetele a căror 88. Elle éprouvait une telle tristesse qu’on ... à la consoler.
prieteni... ; c) Fetele ale căror prieteni... . a) n’ait pas réussi; b) ne réussisse pas; c) ne réussissait pas.
57. În enunţul: „Ai întârziat, desigur”, cuvântul subliniat este: a) adverb 89. Je me suis dépêché de peur que vous ... avant moi.
predicativ, predicat verbal; b) adverb de mod, complement circumstanţial de a) n’arriverez; b) n’arrivez; c) n’arriviez.
mod; c) cuvânt incident, fără funcţie sintactică. 90. Les deux hommes étaient ... fatigués.
58. În fraza: „Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi a) tous; b) touts; c) tout.
fost ei dacă ar fi izbutit” sunt: a) trei predicate verbale, un predicat nominal
incomplet şi un predicat nominal; b) trei predicate verbale, două predicate Note:
nominale incomplete; c) patru predicate verbale, două predicate nominale 1. – Timp de lucru: 180 minute;
incomplete şi un predicat nominal. 2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este
59. În fraza: „Ai carte, ai parte” se stabileşte un raport de: a) coordonare prin apreciat cu 1 p.);
juxtapunere între două propoziţii principale; b) subordonare între o principală 3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
şi o subordonată; c) coordonare prin joncţiune. admitere august-septembrie 2009 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului
60. Alege varianta cu formulele/clişeele specifice procesului-verbal: a) Cu stimă, obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
Dragă... ; b) Subsemnatul... vă rog să-mi aprobaţi... ; c) Încheiat astăzi,... 4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
ordinea de zi... . 5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de
locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se
II. LIMBA FRANCEZĂ realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
61. Nous n’achetons pas ... margarine parce que nous ne mangeons que ... a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
beurre. b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
a) de la, du; b) de, du; c) de la, de. c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de
62. Ce ne sont pas ... chênes, ce sont ... noyers. bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
a) des, des; b) de, de; c) de, des. Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe
63. Marquez le féminin du nom “traître”: ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi
a) traîtreuse; b) traîtrice; c) traîtresse. „ADMIS”.
64. Accordez convenablement les adjectifs entre parenthèses: “(Quel) gens
(intelligent) et bien (élevé) étaient les Durand!”
a) Quels, intelligents, élevés;
b) Quels, intelligentes, élevées;
c) Quelles, intelligents, élevés.
65. “Exploit” signifie:
a) action remarquable; b) exploitation; c) exploration.
66. Marquez le mot convenable dans la phrase: “Il a interdit à son enfant d’...
l’électricité.”
a) atteindre; b) éteindre; c) étendre.
GRILA DE VERIFICARE:

Nr. Nr. Nr.


întrebare
a b c întrebare
a b c întrebare
a b c
1 31 61
2 32 62
3 33 63
4 34 64
5 35 65
6 36 66
7 37 67
8 38 68
9 39 69
10 40 70
11 41 71
12 42 72
13 43 73
14 44 74
15 45 75
16 46 76
17 47 77
18 48 78
19 49 79
20 50 80
21 51 81
22 52 82
23 53 83
24 54 84
25 55 85
26 56 86
27 57 87
28 58 88
29 59 89
30 60 90