Sunteți pe pagina 1din 25

CA FRUNZELE TOAMNA

AM NA
ZE L E TO
A F R UN
C
E 4)
M I S I U N S I U N E (p.
1. O O P RO M I
I
Ș
L P O RTA J
CO
A R E A DE )
UCR (p. 8
2. L AC Ț I U N E E
ÎN Ș I E TERN
P O RARE
M
E T E LU I (p. 12)
I C I I L
ENEF TA J U
3. B E CO L P O R
L
A L P O R TO
R
C O
D E V I I U N N G! (p. 17)
SĂ RA
A S P I R Ă A I Î N A LT
4. M
D E CEL

2
CA FRUNZELE TOAMNA
A sosit timpul! Exact la fel cum frunzele de toamnă se răspândesc peste tot la
un timp clar definit, acum este timpul ca publicaţiile pline de adevăr prezent să fie
răspândite în întreaga lume.
Departamentul de Colportaj al Conferinţei Generale a programat zilele de 27-29
iunie 2019 ca un timp pentru a promova lucrarea vitală a colportajului, cu un set de
prelegeri speciale şi o zi de lucrare de colportaj din uşă în uşă, duminica din 30 iunie.
Te rugăm, alătură-te bisericii din întreaga lume în reînviorarea lucrării care a rezistat
de-a lungul vremii şi care a ajutat bisericii noastre să devină o mişcare mondială. Vă
încurajăm să vă strângeţi laolaltă, de asemenea, pentru o seară de laudă, duminică
30 iunie 2019, pentru a împărtăşi experienţele pe care le-aţi făcut de-a lungul zilei.
Nu ar trebui să investim doar în metode moderne de evanghelizare în timp ce ui-
tăm cu totul de lucrarea de colportaj, considerând-o expirată sau nepotrivită pentru
ţările bogate sau pentru cele sărace. Nu aceasta este ceea ce i-a fost arătat în viziu-
ne Ellenei G. White! Să luăm în considerare ceea ce i-a fost arătat solului Domnului
cu privire la însuși sfârșitul lumii—anume, timpul nostru:
„Sute şi mii au fost văzuţi vizitând familii şi deschizând înaintea lor cuvântul Dom-
nului. Inimile au fost convinse de puterea Duhului Sfânt, şi se manifesta un spirit
de convertire neprefăcută. În fiecare parte se deschideau uşi pentru proclamarea
adevărului. Lumea părea să fie iluminată cu influenţa divină.”—Mărturii, vol. 9, p. 126
(Aceste lucruri au fost scrise în 1909, în chiar ultimul grup de Mărturii pentru comunitate.)
„O lucrare mare şi importantă este în faţa noastră. Vrăjmaşul sufletelor realizează
aceasta şi foloseşte orice mijloc ce îi stă în putere pentru a-i conduce pe colportori
să înceapă vreun alt domeniu de activitate. Această stare de lucruri ar trebui schim-
bată. Dumnezeu îi cheamă pe colportori înapoi la lucrul lor. El cheamă voluntari care
vor investi toate energiile şi toată priceperea în lucrare, ajutând oriunde există opor-
tunitate. Stăpânul cheamă pe fiecare să îşi îndeplinească partea dată lui, conform
abilităţii lui. Cine va răspunde chemării?”—Manual for Canvassers, p. 70, 71.
„Acolo unde se află un colportor în câmp, ar trebui să fie o sută.”—Ibid., p. 7.

Deci, să fim inspiraţi şi energizaţi pentru această ocazie minunată de a face parte
din acţiune—câte o uşă rând pe rând! Amin!

Adrian Fînaru,
Directorul Departamentului de Colportaj al Conferinței Generale

3
M I E R C U R I, 26 I U N I E de Juan David Mateus Pinzón

O MISIUNE
ȘI O PROMISIUNE
P rin intermediul istoriei sfinte realizăm că Dumnezeu a ales bărbați și femei care
aveau anumite caracteristici ce i-au pregătit pentru lucrarea pe care ei o aveau
de îndeplinit. Samuel a fost trimis de Dumnezeu la casa lui Işai pentru a selecta și
unge pe unul dintre cei trei fii ai săi ca să ocupe tronul lui Israel. În timp ce ei, unul câte
unul, se perindau prin faţa profetului, Samuel a observat înfăţişarea, statura, vârsta, com-
portamentul lor etc., şi s-a folosit de aceste caracteristici pentru a trage concluzii cu privi-
re la calificările lor. El și-a imaginat abilitățile lor de conducere, experiența lor, și impresia
pe care ar face-o ei în fața poporului. Însă tocmai pe când dădea el să ia cornul pentru a
face ungerea, Dumnezeu spunea: „Nu, nu acesta este cel ales.” 1 Samuel 16:7 spune: „Dar
Domnul i-a spus lui Samuel: ‚Nu te uita la înfăţişarea lui, sau la înălţimea staturii lui; pentru
că l-am refuzat: căci Domnul nu vede cum vede omul; căci omul se uită la înfăţişarea exte-
rioară, însă Domnul se uită la inimă.’ ” Din acest motiv a fost adus David de la păstorirea
turmei sale pentru a fi ales de Dumnezeu pentru această poziţie importantă.
Asemenea Regelui David, Dumnezeu vrea, de asemenea, ca cei care lucrează în colpor-
taj să aibă atitudini și aptitudini pentru acest serviciu, credincioși după inima lui Dumne-
zeu.

4
O MISIUNE ȘI O PROMISIUNE
Caracteristici necesare încredere de promisiunea nezeu şi că ei aveau nevoie
pentru colportori prezenţei lui Dumnezeu şi de prezenţa şi tovărăşia Sa.
a companiei îngerilor Săi, Ei trebuia să fie bărbaţi cu
• Să simtă povara slujirii la fel cum se încrede un fiu caracteristici care urma să
• Hotărâți în tatăl său iubitor. Dum- reprezinte misiunea lor.
nezeu l-a ales pe Iosua şi,
• Curajoși deşi el avea mari temeri, Colportori
încrederea sa în promisiu- fără succes
• Energici
nea lui Dumnezeu era mai
• Să aibă dragostea mare. „Nu ţi-am poruncit „Lucrarea de colportaj ar
lui Hristos în sufletele lor eu? Fii tare şi cu curaj, şi nu trebui considerată sacră, şi
fi descurajat: căci Domnul cei care au mâini murdare
• Adaptabili Dumnezeul tău este cu tine şi inimi mânjite nu ar trebui
oriunde vei merge ” (Iosua să fie încurajaţi să intre în
• Să aibă succes în alte 1:9). Dumnezeu ne prescrie această lucrare. Îngerii lui
domenii misiunea şi El ne promite Dumnezeu nu îi pot însoţi
• Mod bun de adresare prezenţa Sa. în căminele oamenilor pe
„Colportorii noştri au cei neconsacraţi; de aceea
• Tact succes remarcabil. Şi de ce toţi cei care nu sunt con-
nu ar avea? Îngerii cereşti vertiţi, cei ale căror gânduri
• Capacitate de prevedere conlucrează cu ei.”—Colpor- sunt mânjite, care vor lăsa
• Să posede cel mai bun teur Ministry, p.111. pata imperfecţiunii lor
talent și abilitate „Colportorii să comer- asupra a tot ceea ce ating,
cializeze cărţi care aduc ar trebui să se abţină de la
• Eficienți lumină şi tărie sufletului, administrarea cuvântului lui
şi să se adape din spiritul Dumnezeu. ”—The Review
• Experiență religioasă acestor cărţi. Să îşi pună în- and Herald, 20 mai 1890 [Subli-
tregul suflet în lucrarea de a nierea adăugată].
• Să aibă o bună mărturie
prezenta oamenilor aceste De aceea, cei care intră
(vezi Manual for Can-
cărţi. Dacă ei sunt pătrunşi în lucrarea de colportaj ar
vassers, capitolul 4)
de Spiritul lui Dumnezeu, în- trebui să împlinească cerin-
gerii cerești le vor da succes ţele necesare pentru înde-
Promisiunea pentru în lucrarea lor, şi ei vor câş- plinirea adecvată a acestei
colportorul ales tiga o experienţă profundă, lucrări. Prezenţa lui Dumne-
bogată.”—Ibid., p. 121. zeu şi a îngerilor sfinţi îi va
Dacă cei ce se ocupă de Când i-a ales pe cei doi- însoţi, şi aprobarea cereas-
evanghelizarea prin litera- sprezece, Isus era în comu- că, precum şi cea pămân-
tură sunt aleşi cu atenţie, niune completă cu Tatăl tească, vor însoţi misiunea
aşa cum au fost David, Său. El petrecuse întreaga lor. „Astfel vei căpăta
Samuel, Elisei, Estera, Io- noapte în rugăciune, ştiind pricepere şi minte sănătoa-
sua, Pavel şi în mod special că lucrarea care urma să fie să, înaintea lui Dumnezeu și
Isus—misionarul cu cel mai îndeplinită de aceşti doi- înaintea oamenilor.” (Pro-
mare succes—atunci ei se sprezece oameni, avea ne- verbe 3:4) .
pot bucura cu cea mai mare voie de aprobarea lui Dum-

5
CA FRUNZELE TOAMNA

Cea mai înaltă lucrare


Este o onoare să fii un
„Nu există nicio lucrare colportor; va fi întotdeauna
mai înaltă decât lucrarea de un privilegiu să fii
evanghelizare prin colpor-
un ambasador al Cerului.
taj, pentru că aceasta im-
plică îndeplinirea celor mai
înalte datorii morale. Cei
care se angajează în aceas-
tă lucrare au nevoie să fie
întotdeauna sub controlul crarea de colportaj trebuie şi v-am rânduit să mergeţi
Duhului lui Dumnezeu.”— reînviorată, şi că ea trebuie şi să aduceţi roadă, şi roada
Mărturii, vol.6, p.331 (secţiu- dusă înainte cu un succes voastră să rămână, pen-
nea V, Lucrarea de colportaj, sporind. Ea este lucrarea tru ca orice veţi cere de la
subcap. Reînviorarea lucrării Domnului şi o binecuvânta- Tatăl, în Numele Meu, să vă
de colportaj). re îi va însoţi pe cei care se dea.” (Ioan 15:16).
Romani 8:14 spune: „Căci angajează în ea cu seriozita- Iubiţi tineri, iubite tine-
toţi cei ce sunt conduşi de te şi efort perseverent. ”— re, iubiţi fraţi tineri—şi cei
Duhul lui Dumnezeu sunt fii Colporteur Evangelist, p. 35. tineri şi curajoşi cu inima—
ai lui Dumnezeu.” În îndurarea şi bunătatea Dumnezeu vă invită astăzi
„Nu trebuie să existe Sa, Dumnezeu a rânduit să participaţi activ în dife-
nicio înălţare a eului. Ce diferite mijloace şi meto- ritele ramuri de slujire pe
are vreunul dintre noi, pe de prin care oamenii din care El le-a rânduit. Este un
care să nu-l fi primit de la societatea în care trăim pot privilegiu a face parte din
Hristos? Trebuie să iubim ca primi o solie care e diferită armata lui Iehova; este o
fraţii, manifestând dragos- de cea pe care sunt obişnu- onoare să fii un colportor;
tea noastră prin ajutorare iţi să o audă—un mesaj de va fi întotdeauna un privi-
reciprocă. Trebuie să fim mi- dragoste şi speranţă. Prin legiu să fii un ambasador al
loşi şi amabili. Trebuie să ne intermediul literaturii noas- Cerului.
apropiem unii de alţii, tră- tre şi al mesajelor prezenta- Oriunde te afli, în orice
gând toţi în aceeaşi direcţie. te despre viaţa veşnică, ei ţară, sau în oricare colţ al
Doar cei care trăiesc rugă- au nevoie să li se ofere spe- globului, amintește-ți că
ciunea lui Hristos, experi- ranţa mântuirii. Colportorii Isus este cu tine, și El pro-
mentând-o în viaţa practică, noştri umpluţi de curaj, zel mite: „Nu te teme, căci Eu
vor rezista testului care va sacru şi har divin pot realiza sunt cu tine: nu te uita cu
veni asupra lumii.”—Ibid. această lucrare. îngrijorare, căci Eu sunt
„Noul an este chiar în Dumnezeul tău; da, Eu
faţa noastră şi ar trebui fă- O misiune divină te voi ajuta; da, Eu te voi
cute planuri pentru eforturi susţine cu mâna dreaptă
serioase, perseverente în „Cel ce v-a chemat este a neprihănirii mele.” (Isaia
serviciul Stăpânului. Trebuie credincios, şi va face lucrul 41:10 engl.).
făcut mult pentru a duce acesta.” (1 Tesaloniceni
înainte lucrarea lui Dumne- 5:24). „Nu voi M-aţi ales pe
zeu. Am fost instruită că lu- Mine, ci Eu v-am ales pe voi

6
V I N E R I, 28 I U N I E de Mario Linares

LUCRAREA DE COLPORTAJ
ÎN ACȚIUNE
Lucrare misionară în cel mai înalt grad

„Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui care aduce veşti bune, care vesteşte
pace; care aduce veşti bune de bine, care vesteşte mântuirea; care zice Sionului:
‚Dumnezeul tău împărăţeşte!’ ” (Isaia 52:7).
Experienţele misionare sunt cea mai bună mărturie pe care noi o putem da ca dovadă că
aparţinem cu adevărat Împărăţiei lui Hristos.
„Dumnezeu a avut un singur Fiu şi El L-a făcut misionar.”—David Livingstone.
„Fiecare adevărat ucenic se naşte în împărăţia lui Dumnezeu ca un misionar.”—Hristos,
Lumina lumii, p. 195.
Serva Domnului declară: „Lucrarea de colportaj când este desfăşurată în mod corespun-
zător, este lucrarea misionară de cel mai înalt grad, şi utilitatea şi succesul ei sunt date de
măsura în care poate fi folosită pentru a pune înaintea oamenilor adevărurile importante
pentru acest timp.”—Colporteur Ministry, p. 6.
În predicarea evangheliei, lucrarea de colportaj, efectuată în modul cuvenit, este:

7
CA FRUNZELE TOAMNA

- Lucrare misionară de cel Mișcarea de Reformă și această lucrare de colpor-


mai înalt rang lucrarea de colportaj taj. Majoritatea uniunilor
„Cei ce seamănă cu noastre au început de fapt
- O metodă bună și de lacrimi vor secera cu cântări cu sosirea colportorilor în
succes. de veselie. Cel ce umblă câmpurile lor. Familii întregi
plângând, când aruncă să- au fost botezate ca rezultat
„Metodă“ este un mânţa, se întoarce cu vese- al acestei lucrări măreţe, şi
cuvânt care vine din terme- lie, când îşi strânge snopii.” biserici şi instituţii au fost
nul methodos („cale” sau (Psalmii 126:5, 6). ridicate cu ajutorul mijloa-
„plan”), care se referă la Cărţi, reviste şi broşuri celor care au fost generate
mijloacele utilizate cu sco- care duc sămânţa adevă- prin lucrarea de colportaj.
pul de a ajunge la o ţintă. În rului au fost şi continuă să Mulţi dintre fraţii noştri de
dicţionarul de sinonime al fie distribuite cu costuri astăzi sunt deja a treia şi a
limbii engleze, Thesaurus, financiare semnificative, patra generaţie a acelora
cuvântul metodă este sino- prin dedicarea şi sacrificii- care au acceptat credința
nim cu: structură, formă, le unor oameni, bărbaţi şi prin citirea cărților noastre
sistem, plan, proiect, stra- femei, care nu şi-ar imagina sau datorită unui colportor.
tegie etc. niciodată cât de departe vor Mulţi şi-au dedicat în-
„Strategie” este un ajunge rezultatele muncii treaga viaţă acestei lucrări
cuvânt care îşi are originea lor. Această lucrare minuna- măreţe, lucrând timp de 50
în cuvântul grec strategia, tă are un nume, este lucra- sau chiar 60 de ani doar în
care înseamnă plan, me- rea de COLPORTAJ realizată lucrarea de colportaj. Alţii au
todă, manevră sau tactică de cei care primesc titlul de dedicat doar câţiva ani din
folosită pentru realizarea COLPORTOR. viaţa lor. Însă sunt sigur că
unui anume obiectiv sau Colportorul este de oricine a ajuns în rândurile
rezultat. Există strategii mi- asemenea numit „Soldatul lucrării de colportaj a făcut
litare, strategii de afaceri, lui Hristos” sau „Soldatul parte dintr-o armată de elită
sau strategii comerciale, din prima linie” , pentru pentru predicarea evanghe-
strategii de predare şi stra- că el sau ea merge înainte, liei. Ei au lucrat şi au luptat
tegii de învăţare etc. găsind suflete care sunt in- în compania îngerilor sfinţi,
Pana Inspirată declară teresate de adevăr şi lăsând care au găsit plăcere în a
că lucrarea de colportaj sămânţa evangheliei, care colabora în această lucrare
este „o metodă cu succes va germina mai târziu şi va sacră.
proporțional cu măsura aduce roade de multe ori Există o mare nevoie as-
utilizării.” mai mult, sporind biserica tăzi de tineri care îşi vor alia
Putem concluziona, lui Dumnezeu. puterile în rândurile lucrării
de aceea, că lucrarea de Literatura oferită este de colportaj şi care au o ex-
colportaj este nu doar o numită „Mesagerii Tăcuţi” perienţă specială cu Dumne-
metodă divină de predicare şi Dumnezeu dă porunca să zeu, dedicând cel puţin unul
a evangheliei, ci este de fie distribuită „ca frunzele sau doi ani acestei măreţe
asemenea una dintre cele toamna”. lucrări; ei vor fi cu siguranţă
mai bune metode. În plus, Originea şi progresul mult binecuvântaţi şi vor
ea este definită drept „lu- Mişcării de Reformă din avea oportunităţi mai bune
crare misionară de cel mai întreaga lume este, într-o în alegerea unei cariere
înalt rang.” mare măsură, în legătură cu profesionale, şi pot alege

8
LUCRAREA DE COLPORTAJ ÎN ACȚIUNE

Putem concluziona, de aceea, că lucrarea de colportaj este nu doar


o metodă divină de predicare a evangheliei, ci este, de asemenea, una
dintre cele mai bune metode. În plus, ea este definită drept
„o lucrare misionară de cel mai înalt grad.”

să continue colaborarea în sănătate spunându-i că le la biserica lor. Pastorul i-a


lucrarea lui Dumnezeu. cumpărase cu ceva vreme explicat atunci că ele erau
înainte şi că poate fiica ei va de la Mişcarea de Reformă
„O metodă cu succes putea găsi în ele o soluţie a Adventiştilor de Ziua a
proporțional cu măsura pentru problema ei. Şaptea.
utilizării.” Fiica a luat cărțile acasă şi a Cu această referinţă,
început să citească una dintre doamna Manira a încercat
Putem concluziona, ele. Ea a deschis cartea la ca- să găsească biserica noas-
de aceea, că lucrarea de pitolul despre carne, şi acest tră, Mişcarea de Refor-
colportaj este nu doar o subiect i-a captat atenţia. A mă, până când în cele din
metodă divină de predicare decis să încerce un experi- urmă a găsit-o. În curând
a evangheliei, ci este, de ment. Ea a renunţat pentru a înţeles că aceasta era
asemenea, una dintre cele câteva zile la carne—şi, spre biserica pe care o căutase
mai bune metode. În plus, surprinderea ei, durerea a de fapt. După ce a urmat
ea este definită drept „lu- dispărut. Pentru a confirma studii biblice, ea şi familia
crare misionară de cel mai legătura dintre acestea, ea a ei au devenit membri ai
înalt grad.” început să mănânce din nou bisericii noastre prin bozez
„Am fost instruită că lu- carne şi durerea a revenit. În (18.08.2012, Via Matilde,
crarea de colportaj trebui să acest mod ea a concluzionat SP), Sora Manira Elias, Diab
fie reînviorată, şi că aceasta ferm în mintea ei că folosi- Layaun Correa, copiii lor,
trebuie să fie dusă înainte rea alimentelor cu carne era Ibrahim Dukhail Layaun
cu succes sporind. Ea este responsabilă de boala ei şi ca Correa şi Yasmin Dukhail
lucrarea lui Dumnezeu şi o urmare a decis să îndepărteze Layaun Correa Almeida,
binecuvântare îi va însoţi pe cu totul carnea din dieta ei. şi ginerele lor Felipe Reis
cei care se angajează în ea După aceea, s-a alătu- Almeida.
cu seriozitate şi efort perse- rat Bisericii Adventiste, Felipe, viitorul ginere al
verent.”—Ibid., p. 17, 18. crezând că acele cărţi pe sorei Manira, a participat
care le citise proveneau de la Proiectul de Vacanţă de
O mărturie recentă la acea organizaţie. După Colportaj din ianuarie 2013
câţiva ani a început să înţe- din Jaú, São Paulo. El a
O doamnă cu numele leagă că unele din obiceiu- continuat lucrarea de col-
Manira suferea de probleme rile şi practicile din această portaj până a fost chemat
de sănătate serioase. Ea a comunitate religioasă nu să lucreze ca lucrător biblic.
căutat în zadar soluţii în me- reflectau cele descrise în Astăzi Felipe şi Yasmin sunt
dicina convenţională. Mama carte. Ca urmare a luat căr- misionari pentru Conferinţa
ei, neliniştită de situaţie, ţile şi l-a întrebat pe pastor São din Brazilia. Domnul să
i-a oferit cărţile noastre de dacă acele cărţi erau de fie lăudat!

9
CA FRUNZELE TOAMNA

Experienţa lui Felipe a


fost experienţa aproape
a tuturor misionarilor din
Brazilia. Chiar a devenit
proverbial faptul că: „În
Brazilia, toţi predicatorii şi
lucrătorii biblici şi-au înce-
put cariera ca şi colportori,
cu excepţia unuia: fratele A.
Balbach, însă el are o scuză
bună, pentru că el a fost cel
care a scris cărţile noastre
de sănătate folosite pentru
colportaj.”

Biserica luminând în Lume

„Însă voi sunteţi o ge-


neraţie aleasă, o preoţie
regală, o naţiune sfântă,
un popor deosebit; ca să
arătaţi laudele celui ce v-a
chemat din întuneric la lu- rul să se trezească din somn, „Dacă există vreo lucra-
mina Sa minunată.” (1 Petru şi să facă orice efort pentru re mai importantă decât o
2:9 engl. KJV). a ajunge la oameni acolo alta, aceasta este cea de
Lucrarea de colportaj nu unde sunt aceştia. Lucrarea prezentare a publicaţiilor
şi-a pierdut eficienţa, nici nu Domnului nu trebuie să mai noastre în faţa publicului,
a expirat, ci, mai degrabă, fie neglijată în continuare conducându-i astfel să
continuă ca o metodă divi- de noi şi făcută subordo- cerceteze Scripturile. ”—
nă de a duce lumii lumina nată intereselor lumeşti. Mărturii, vol. 4, p. 390 (cap.
adevărului. Acest plan pro- Nu avem timp de a fi leneşi 35, Publicaţiile noastre).
vine din mintea Creatorului, sau descurajaţi. Evanghelia „Membri ai bisericii,
şi este lucrarea lui Dumne- trebuie să fie proclamată în treziţi-vă la importanţa
zeu, care poartă semnătura întreaga lume. Publicaţiile distribuirii noastre şi devo-
Sa. Biserica are nevoie să care conţin lumina prezentă taţi mai mult timp acestei
continue cu implementarea trebuie să ajungă în toate lucrări. Duceţi în căminele
acestei strategii în lucrarea locurile. Campanii de colpor- oamenilor reviste, tratate
sacră de pregătire a evan- taj trebuie să fie organizate şi cărţi care vor predica
gheliei. pentru vânzarea literaturii evanghelia în diferitele ei
„Membrii bisericii noas- noastre, pentru ca lumea aspecte. Nu există timp de
tre trebuie să se ridice şi să fie iluminată cu privire la pierdut. Să se ofere mulţi
să strălucească pentru că ceea ce se află în faţa noas- în mod voluntar şi nee-
lumina lor a venit, şi slava tră. ”—The Review and He- goist pentru lucrarea de
Domnului a răsărit asupra rald, 2 iunie 1903. [Sublinierea colportaj, şi astfel să ajute
lor. Cei care cunosc adevă- adăugată]. la darea avertizării atât de

10
LUCRAREA DE COLPORTAJ ÎN ACȚIUNE
necesare. Când biserica 10:23). Până când în cer va colportaj. Ei vor putea să
începe lucrarea desemnată fi rostit cuvântul ‚S-a sfâr- stea 6 luni într-o biserică și
ei, ea va ieşi ‚frumoasă ca şit’ vor exista întotdeauna 6 luni într-o alta. Această
luna, curată ca soarele, şi locuri de lucrat, şi inimi care misiune poate fi condusă în
cumplită ca o armată cu să primească solia. ” —Col- țară sau în străinătate, după
steaguri.’ (Cântarea Cântă- porteur Ministry, p. 11. cum decide administrația.
rilor 6:10).”—Sfaturi pentru
sănătate, p. 464 (secţiunea IX, Sugestii pentru reînviora- Colportaj propriu-zis:
Prezentând principii de sănă- rea colportajului Acesta este făcut de
tate, subcap. O lucrare sacră şi colportori care sunt dedicați
importantă). Colportajul de vacanță: exclusiv lucrării de colportaj
Campanii de colportaj în și care își câștigă existența
Lucrarea de Colportaj va special cu tinerii în timpul din aceasta. El poate fi efec-
continua până la sfârșit vacanței. tuat individual, doi câte doi
sau în grupuri.
„Cât timp va mai dura Colportaj valdenzic:
timpul de probă, va exista Biserica pune deoparte Colportaj ocazional:
oportunitate pentru col- câte o duminică pe lună Colportajul în timpul zi-
portori să lucreze. Când pentru colportaj. lelor libere sau prezentarea
denominaţiunile religioase cărţilor de colportaj prie-
se vor uni cu papalitatea Colportaj prin angajați: tenilor, vecinilor, rudelor,
pentru a asupri poporul Misionarii formează echi- colegilor de clasă, conlucră-
lui Dumnezeu, locuri unde pe care să colporteze zece torilor etc.
există libertate religioasă zile în an. Fiecare misionar
vor fi deschise de lucrarea ar trebui să ia cu sine o per- Prezentări susţinute de
de colportaj evanghelistic. soană tânără. colportori în:
Dacă într-un loc persecuţia
devine severă, lucrătorii Colportaj prin „Misiunea Şcoli, biserici, instituţii
să facă aşa cum a indicat Timotei”: publice, grupuri de persoa-
Hristos. ‚Când vă persecută Alegeți tineri care doresc ne etc.
în acest oraş, fugiţi în altul.’ să dedice un an din viața
Dacă persecuţia ajunge lor pentru Domnul. Ei sunt Mesajul final
acolo, mergeţi într-un alt trimiși în biserici pentru a „Din lumina prezentată
loc şi de data aceasta. Dum- susține și încuraja biserica mie ştiu că acolo unde exis-
nezeu va conduce poporul locală, în special tinerii. În tă un colportor în câmp, ar
Său, făcându-i o binecuvân- timpul săptămânii, ei vor trebui să fie o sută.”
tare în multe locuri. Dacă conduce lucrarea misionară —Colporteur Ministry, p. 25.
nu ar exista persecuţia, ei de colportaj și vor prezenta
nu ar fi atât de mult dis- studii persoanelor individu-
persaţi pentru a proclama ale interesate. Ei vor primi
adevărul. Şi Hristos declară: un loc în care să locuiască,
‚Nu veţi isprăvi de străbătut o sumă fixă pentru hrană
cetăţile lui Israel până va (din partea câmpului sau a
veni Fiul omului.’ (Matei bisericii), și cărțile pentru

11
S A B AT, 29 I U N I E (dimineața) de Moises Heredia

BENEFICIILE TEMPORARE
ȘI ETERNE
ALE COLPORTAJULUI
E ste greșit ca un creștin să aspire la succes în viață? Este potrivit pentru un creștin să
aibă aspirații? Este admirabil pentru un creștin să își dorească să fie cel mai bun?

I. Să analizăm viețile câtorva din „creștinii” Vechiului Testament pentru a putea răspun-
de la aceste întrebări.
1. Noe
Dumnezeu l- a chemat pe Noe să construiască prima corabie. Aceasta trebuia să poată
rezista primului și celui mai mare potop de ape. Cu doar un plan pentru arcă și primul co-
pac doborât, Noe și-a început misiunea. A durat 120 de ani să o finalizeze, dar Dumnezeu
îl chemase să facă lucruri mari.
2. Iov
Cel mai bogat om al Orientului și-a pierdut 10 copii și toate posesiunile materiale într-o
singură zi.

12
BENEFICIILE TEMPORARE ȘI ETERNE ALE COLPORTAJULUI
În câteva zile și-a pierdut cuvântat mult. Familia sa a să aibă succes în toate
de asemenea sănătatea fost destul de prosperă, ei domeniile vieţii noastre.
și susținerea soţiei sale. aveau peste o mie de anga- Chiar în cele mai dificile si-
Această încercare a fost una jaţi, şi multe posesiuni. tuaţii pe care le vom avea
dintre cele mai grele prin de înfruntat, ar trebui să
care o fiinţă umană a avut 4. Iosif fim remarcabili în toate
de trecut. Însă Dumnezeu îl La tânăra vârstă de 17 aspectele vieţii.
chemase la succes în viaţă. ani, Iosif a fost vândut ca „Nu capacităţile pe care
După câteva luni, sănătatea sclav. Deşi era un serv cre- le posezi acum sau pe care
sa a fost restaurată şi el a dincios și dedicat, el a fost le vei poseda vreodată îţi
primit dublu bogăţiile pe acuzat în mod neadevărat, vor da succes, ci ceea ce
care le avusese înainte. Nu ceea ce l-a forţat să petrea- poate face Domnul pentru
doar atât, ci a mai avut 10 că câţiva ani în închisoare. tine. Avem nevoie să avem
copii, şi Inspiraţia spune că Am putea gândi că Dum- mult mai puţină încredere în
el a murit fiind „bătrân şi nezeu făcuse o excepție și ceea ce poate face omul şi
sătul de zile” (Iov 42:17). că nu urma să dea acestui mult mai multă încredere în
tânăr şansa de a avea suc- ceea ce poate face Dum-
3. Avraam ces, de a triumfa sau de a nezeu pentru fiecare suflet
Avraam a plecat din ţara prospera. care crede. El tânjeşte ca tu
sa, părăsindu-şi prietenii şi Uneori suntem ispitiţi să apelezi la El prin credinţă.
rudele, pentru a îndeplini să credem că eşecul este El tânjeşte ca tu să aştepţi
misiunea pe care Dumne- al nostru şi succesul este lucruri mari de la El.”—Para-
zeu i-o dăduse. pentru cei necredincioşi. bolele Domnului, p. 146 (cap.
El a avut de înfruntat Însă nu este aşa. Dumnezeu 12, Cerând pentru a da).
foametea, separarea de ne-a chemat să fim cap, să Dumnezeu are o mi-
nepotul său Lot, răpirea fim conducători, să stăm ca siune pentru tine în care
rudelor sale de către regii primii în fiecare domeniu de tu vei avea succes şi vei fi
canaaniţi, sterilitatea soţiei acţiune la care El ne cheamă. victorios. Aş vrea să men-
sale, promisiunea unui Pentru a accentua acest ţionez câteva avantaje ale
fiu, care a durat mulţi ani gând, îl avem pe Iosif, care la faptului de a fi colportor.
până a fost împlinită; a vârsta de 30 de ani a deve-
fost nevoit să îi ceară fiului nit o figură cu autoritate în II. Beneficiile colportajului
său Ismael să părăsească Egipt, al doilea după Faraon. „Lucrarea de colportaj,
tabăra, a fost necesar să când este desfășurată în
se conformeze ordinului 5. Iacov, Moise, Iosua și di- mod corespunzător, este
lui Dumnezeu de a-şi sacri- ferite alte personaje biblice lucrarea misionară de cel
fica fiul, pe Isaac, şi să se Am putea continua să mai înalt grad, și utilitatea
îngrijoreze să găsească pe vorbim despre Iacov, Mo- şi succesul ei sunt date
cineva de aceeaşi credinţă ise, Iosua şi atât de multe de măsura în care poate
care să fie o soţie pentru alte personaje biblice care fi folosită pentru a pune
fiul său. Însă trebuia să fie au primit binecuvântări. înaintea oamenilor adevă-
viaţa sa alcătuită doar din Fiecare dintre aceste rurile importante pentru
încercări şi dificultăţi? exemple ne arată că Dum- acest timp.”—Mărturii, vol.
Dumnezeu îl chemase la nezeu ne-a chemat să fim 6, p. 313 (secţiunea 5, sub-
succes în viaţă şi l-a bine- un popor de succes, care cap. Importanţa lucrării).

13
CA FRUNZELE TOAMNA

1. Colportajul ajută la ază facultăţile intelectuale 5. Colportajul oferă stabili-


dezvoltarea personalității pe care li le-a dat Dumne- tate și soliditate spirituală
tale zeu, şi care le cultivă cu cea „Mulţi sunt trişti şi des-
„Tinerii ... care fac aceas- mai mare grijă. Exerciţiul curajaţi, slabi în credinţă
tă lucrare din motivele dezvoltă aceste facultăţi, şi încredere. Să facă ceva
corecte fac o importantă iar dacă nu se neglijează pentru a ajuta pe cineva
lucrare de slujire... Mintea cultivarea inimii, caracterul mai nevoiaș decât ei înșiși,
lor se lărgeşte, manierele lor va fi echilibrat.”—Mărturii, şi ei vor creşte în tăria lui
devin mai rafinate. Ei nu ar vol. 5, p. 403 (cap. 47, Impor- Dumnezeu. Să se angajeze
trebui să pună nici o limită tanţa lucrării de colportaj). în lucrarea bună de vânzare
dezvoltării lor, ci în fiecare zi „[Dumnezeu] tânjește a cărților noastre.”—Review
ar trebui să fie mai bine cali- să vă dea pricepere atât în and Herald, 27 ianuarie 1903.
ficaţi pentru a face o lucrare lucrurile temporare cât și „Cel care în lucrarea sa
bună. ”—Mărturii, vol. 5, în chestiunile spirituale. El se întâlneşte cu încercări şi
p. 403 (cap. 47, Importanţa poate ascuți intelectul. El ispite ar trebui să profite de
lucrării de colportaj). poate da tact și îndemâna- aceste experienţe, învăţând
re. Puneți-vă talentele la să se bazeze în mod mai
2. Colportajul ajută la lucru, cereți-I lui Dumnezeu ferm pe Dumnezeu. El ar tre-
dezvoltarea de înțelepciune, și ea vă va fi bui să îşi simtă dependenţa
abilități financiare dată.”—Parabolele Domnului, în fiecare moment.”—Colpor-
„Pe măsură ce [tine- p. 146 (cap. 12, Cerând pentru teur Ministry, p. 54.
rii] întâlnesc o măsură de a da).
succes, unii vor învăţa lecţii 6. Colportajul dezvoltă
de frugalitate şi economie, 4. Colportajul ajută la abilitățile noastre de co-
care vor fi de mare avantaj dezvoltarea sociabilității municare
pentru ei când vor fi trimişi creștine „Este o putere minunată
ca misionari.”—Colporteur „Pe măsură ce [studenţii aceea de a combina abi-
Ministry, p. 30. din şcolile noastre] admi- litatea de a vorbi cuvinte
„Cei angajaţi în lucrarea nistrează aceste cărți, mulți înțelepte, de ajutor și rosti-
care reclamă administrarea învață cum să se apropie în rea lor într-un mod care să
banilor ar trebui să țină un mod politicos de oameni, impună atenție.”—Mărturii,
raport strict despre fiecare şi cum să exercite tact în vol. 6, p. 380 380 (secţiunea 6,
ban primit și plătit. Educația discuţiile cu ei asupra diferi- Avertismente şi sfaturi, subcap.
în acuratețe astfel câștigată telor puncte ale adevărului Importanţa cultivării vocii).
îi va califica pentru o mai prezent. ”—The Review and
mare utilitate.”—Ibid, p. 94. Herald, 4 iunie 1908. 7. Colportorul se bucură de
„Lucrătorii din lucrare să „Una dintre cele mai sim- compania lui Isus
practice tăgăduirea de sine, ple, totuşi cele mai eficien- „Domnul Isus stând ală-
limitându-și cheltuielile pe te metode de lucru este cea turi de colportori, umblând
cât posibil.“—Ibid., p. 99. a colportorului evanghelist. cu ei, este lucrătorul princi-
Prin comportament binevo- pal. Dacă Îl recunoaştem pe
3. Colportajul dezvoltă itor şi amabilitate un astfel Hristos ca Cel care este cu
abilitatea mentală de lucrător poate deschide noi pentru a pregăti calea,
„E nevoie de tineri care uşa multor cămine.”—Col- Duhul Sfânt, care este ală-
sunt pricepuţi, care apreci- porteur Ministry, p. 88. turi de noi va face impresii

14
BENEFICIILE TEMPORARE ȘI ETERNE ALE COLPORTAJULUI

„[Dumnezeu] tânjește să vă dea


pricepere atât în lucrurile temporare,
cât și în chestiunile spirituale.
El poate ascuți intelectul. ”

în exact domeniile necesa- „Dumnezeu cheamă lucră- 2. Îți poți stabili singur pro-
re.”—Manual for Canvassers, tori din fiecare biserică dintre gramul
p.40. noi să intre în serviciul Său ca Vei putea participa la eve-
evanghelişti colportori. Dum- nimente ale bisericii. De câte
8. Colportorul se bucură de nezeu îşi iubeşte biserica. ori nu ai putut merge la o
compania Duhului Sfânt și Dacă membrii vor să împli- conferinţă, un seminar, o în-
a îngerilor nească voia Sa, dacă ei vor să tâlnire de tabără, o nuntă sau
„Duhul Sfânt vă va ajuta. lupte pentru a distribui celor un alt eveniment, pentru că
Îngerii din cer vă vor însoți, din întuneric lumina, El va bi- nu ai putut să îţi iei liber de la
pregătindu-vă calea.”—The necuvânta în măsură bogată serviciu? Probabil te-ai simțit
Review and Herald, 27 ianuarie eforturile lor. El reprezintă trist cu privire la aceasta și ai
1903. biserica drept lumina lumii. dorit să fii independent într-o
Prin slujirea ei credincioasă, o zi. Colportor fiind nu vei lipsi
9. Colportajul ne ajută să mulţime pe care nimeni nu o de la aceste evenimente la
câștigăm multe suflete poate număra vor deveni co- care vrei să participi.
pentru Hristos pii ai lui Dumnezeu, calificaţi
„Dumnezeu va face în pentru slava veşnică.”—Col- 3. Poți să îți iei vacanțe
curând lucruri mari pentru porteur Ministry, p. 20. după cum îți place
noi dacă noi vom sta umili China este țara care
și cu credință la picioarele III. De ce este colportajul oferă cel mai mic număr de
Sale... Mai mult de o mie de cea mai bună carieră? zile de concediu plătite din
persoane vor fi în curând lume (5 zile pe an).
convertite într-o singură 1. Ai Sabatele libere Brazilia şi Franţa sunt
zi, majoritatea acestora Toţi păzitorii Sabatului ţările în care numărul de
putând să găsească sursa ştiu destul de bine cât de zile de concediu plătite este
primelor lor convingeri în ci- dificil este să obţii un loc de cel mai mare (30 zile pe an).
tirea publicațiilor noastre.“ muncă. Atât de adesea, la Socotind în plus numărul de
—Colporteur Ministry, p.151. sfârşitul unui interviu, auzim zile libere prin lege, aceste
„Publicațiile distribuite fraza: „vă vom contacta în două ţări oferă cel mai mult
de lucrătorii misionari au viitor”, ştiind că ei nu ne vor timp liber de la serviciu.
exercitat influența lor... Un suna pentru că nu putem Nu ai nevoie să te îngri-
mare număr iau poziţie de lucra în Sabat. jorezi când va fi următorul
partea Domnului.“—Marea În colportaj nu te con- tău concediu. În colportaj,
luptă, p. 612 (cap. 38, Avertiza- frunţi cu această problemă. poţi decide când îţi iei con-
rea finală). Ai liber fiecare Sabat. cediu şi când vei lucra.

15
CA FRUNZELE TOAMNA

4. Vei avea întotdeauna un taj. Sau oameni din grupuri 4. Când ești descurajat, El îi
loc de muncă de colportaj au devenit va trimite pe îngerii Săi să
Rata şomajului pare să prieteni buni. Multe persoa- te mângâie, să te încuraje-
fie întotdeauna în creştere ne şi-au găsit chiar viitorul ze și să te binecuvânteze.
în întreaga lume. Atât în ţă- partener de viaţă printr-un El îți va da puterea de a fi
rile cele mai bogate cât şi în proiect de colportaj. victorios.
cele mai sărace, teama de a
nu avea un loc de muncă se 8. Vei munci pentru cel mai Concluzie
bazează pe un fapt foarte bun Angajator din lume
posibil, care ne poate afec- În această lume nu Vino şi alătură-te armatei
ta pe fiecare, oricând. este ușor să găsești „un paginii tipărite; experimen-
În colportaj, Angajato- șef bun”. Adesea oamenii tează dezvoltarea perso-
rul tău nu te va concedia ajung să își dea demisia din nală cu succes în fiecare as-
niciodată. Cât timp se va această cauză. pect al vieţii, şi fii victorios.
desfăşura „Judecata de Colportajul este o ramură
Cercetare”, vei avea un loc Avându-L pe Hristos ca de slujire a cărei răsplată nu
de muncă garantat. Angajator, vei avea multe este limitată doar la avanta-
avantaje: je personale, ci include de
5. Tu îți alegi salariul 1. Înainte ca tu să ieși din asemenea o recompensă
Nu trebuie să te casă și să faci colportaj, care se va extinde de-a lun-
mulțumeşti cu un salariu El deja pregătește ini- gul întregii veşnicii.
fix, pentru muncă de 8 ore. mile viitorilor tăi clienți
Fă planuri/ pune-ţi obiecti- și ale sufletelor care „Când cei răscumpăraţi
ve şi urmăreşte-le până la vor fi câștigate pentru vor sta în faţa lui Dumne-
capăt. Lucrează având în împărăția Sa. El știe de zeu, suflete preţioase vor
vedere scopuri economice asemenea de câți bani ai răspunde când numele
noi. În colportaj îţi poţi fixa nevoie la sfârșitul lunii și lor sunt strigate între cei
propriul salariu bazându-te va face posibil ca tu să îi prezenți acolo datorită
pe vânzările tale. obții cu ușurință. eforturilor credincioase,
răbdătoare depuse în fa-
6. Tu alegi unde vrei să lucrezi 2. În situații dificile, când nu voarea lor, a apelurilor şi in-
Prin harul Domnului am știi ce să faci, El îți va da cu- vitaţiilor convingătoare, se-
putut face lucrare de col- vintele pe care să le spui. rioase, de a fugi la Cetăţuie.
portaj în 8 ţări ale lumii şi în Astfel cei care în această
multe, multe oraşe. Şansa 3. Când trebuie să primești lume au fost colaboratori
de a călători este unul din- banii care ți se cuvin cu Dumnezeu vor primi
tre avantajele colportajului. pentru vânzările tale sau răsplata lor.” —Mărturii, vol.
când te vei afla în situații 8, p . 196, 197 (secţiunea 3,
7. Tu alegi cu cine vrei să dificile, El îi va trimite pe subcap. Lucrarea pentru acest
lucrezi și îți formezi propria îngerii Săi să te protejeze. timp). (Sublinierile adăugate).
echipă Și în timp ce tu lucrezi, El
Prieteni buni s-au alătu- va proteja de asemenea
rat pentru a începe colpor- familia ta acasă.

16
S A B AT, 29 I U N I E (după amiază) de Daniel Balbach

ASPIRĂ SĂ DEVII
UN COLPORTOR DE
CEL MAI ÎNALT RANG!
E ra în primăvara anului 1992 când la vârsta de 15 ani soseam la un mic liceu cu internat
din partea de sud a statului Arkansas din SUA. Eram unul dintre cei 24 de elevi din
școală, într-un orăşel cu nu mai mult de 500 de persoane. Venind din regiunea Los Ange-
les din sudul Californiei, am trăit un şoc cultural semnificativ. A doua zi după ce am sosit
mi s-a spus că voi lucra 4 ore după amiaza pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor mele
de şcolarizare. Mi s-au oferit două opţiuni: să lucrez la bucătărie sau să merg în colportaj.
Deşi eram destul de timid şi oarecum introvertit, am sfârşit în cele din urmă prin a alege
colportajul. Înainte să realizez aceasta, mergeam în curând din uşă în uşă în fiecare după
amiază, colportând cărţi care să mă ajute să îmi plătesc prin muncă taxele de şcolarizare.
Puţin realizam eu atunci ce impact semnificativ urma să aibă această experienţă asupra
vieţii mele.
La acel moment în viaţă Îl iubeam pe Dumnezeu, dar nu eram în mod special interesat
să am o experienţă spirituală profundă sau o experienţă religioasă. Pe măsură ce învăţam
cum să lucrez în colportaj, am fost învăţat principiile fundamentale: cum să memorizez

17
CA FRUNZELE TOAMNA

sloganul cu care prezentam te-L în toate căile tale şi El indiferent cât de priceput
o carte sau ce să spun când îţi va călăuzi cărările.” A-L din punct de vedere al abili-
eram la uşă prezentând recunoaşte pe Dumnezeu tăţilor ar fi, el/ea nu poate fi
cărţi, conţinutul cărţilor, în toate, în special în col- însoţit/ă de binecuvântarea
cum să vorbesc în mod clar portaj, a fost ceva ce am Domnului.
şi adecvat, ce postură să învăţat mai târziu în viaţă. Pentru a ilustra acest
am şi cum să mă îmbrac. Nu Inspiraţia ne spune: „Toa- concept: într-o vară, la vâr-
exista nicio pregătire sau in- tă suficienţa de sine, tot sta de 16 ani, m-am alăturat
struire spirituală iniţială, sau egoismul şi toată mândria unui proiect de colportaj
cel puţin nu îmi amintesc. opiniei trebuie să fie înde- pentru 2 luni, pentru a câş-
Pe măsură ce trecea timpul, părtate din cale. Trebuie tiga banii pentru taxele de
am ieşit din cochilia mea să venim la picioarele lui şcolarizare pentru următo-
de introvertit şi am deprins Isus şi să învăţăm de la Cel rul an şcolar. Micul nostru
destul de repede arta col- care este blând şi cu inima grup de colportaj era cazat
portajului. Am continuat să umilă.” (Solii alese, vol. 1, p. pe un teren de camping
fac lucrare de colportaj pe 414, cap. 65, Cum să abordăm din Soquel, California. Zona
toată durata liceului meu şi un punct de doctrină contro- noastră de colportaj in-
am avut multe experienţe, versat). A veni la Hristos şi cludea Monterey şi Santa
inclusiv aceea de a vedea a învăţa de la El reprezintă Cruz. La momentul când
minuni săvârşite de Dumne- cheia succesului constant în avea loc acest program
zeu. La un moment dat am această artă. eu aveam deja experien-
avut îndreptată de două ori A învăţa în mod adecvat ţă de un an în colportaj.
o armă spre mine, întrucât de la Hristos înseamnă că Eram considerat a fi unul
uneori colportam până trebuie să fim umili. Adevă- dintre colportorii mai buni,
seara la ora 21. După 18 ani rata umilinţă arată că avem întrucât învăţasem să îmi
în care am dormit în ceea un spirit ce poate fi învăţat. depăşesc timiditatea şi
ce privește activitatea mea Hristos este dispus să îl comunicam bine. Când fă-
de colportor, Domnul mi-a înveţe pe colportor, dacă ceam colportaj, obișnuiam
dat ocazia de a fi folosit de acesta vrea să fie zilnic con- să îi întrebăm pe clienţi
El şi de a conduce şi îndru- vertit şi arată aceasta prin dacă erau preocupaţi de
ma programe de colportaj devoţiune constantă, ceea probleme spirituale sau
în care acum îi învăţ pe alţi ce înseamnă că zilnic pe- dacă mergeau la biserică.
tineri să fie colportori de trece timp citind cuvântul Dacă răspundeau afirmativ,
excepţie. Său şi în rugăciune. Cei care urma să le prezentăm cărţi
eşuează în acest domeniu cu conţinut spiritual. De
Predare completă arată că ei cred că pot avea asemenea, după ce răspun-
lui Dumnezeu succes în această întreprin- deau pozitiv la întrebarea
Aş vrea să împărtăşesc dere fără binecuvântarea mea spirituală, obişnuiam
ce înseamnă a fi un colpor- lui Dumnezeu şi a Duhului să le ofer un discurs extra-
tor asemănător cu Dumne- Sfânt. Domnul poate să îi vagant despre cum donaţia
zeu, conform Bibliei şi In- permită colportorului care pentru achiziţia cărţilor ar
spiraţiei. Primul pas pentru nu este complet devotat merge spre plata taxelor
a fi un colportor de succes spiritual să aibă ceva succes pentru şcolarizarea mea
se găseşte în Proverbe 3:6. la început. În cele din urmă creştină într-o şcoală cu
Se spune aici: „Recunoaş- acesta va muri, totuşi, şi internat, unde eram învăţat

18
ASPIRĂ SĂ DEVII UN COLPORTOR DE CEL MAI ÎNALT RANG!

cum să am o relaţie perso- mist. Însă dintr-un motiv Ei bine, eu nu doream să o


nală cu Isus. Întrucât eram oarecare nu realizam nicio realizez. Ziua următoare am
un orator experimentat şi vânzare de cărţi. Aşa că mers la colportajul meu ca
bun, puneam asupra aces- am cumpănit că poate nu de obicei, plin de energie,
tora un accent ce suna atât depuneam suficient efort pasiune şi emoţie—însă din
de frumos aşa încât mulţi în tehnica mea emoţională nou fără vânzări. La sfârşitul
oameni cumpărau doar şi înflăcărată. Ca urmare, celei de a doua zile fără vân-
datorită acestor inflexiuni mi-am dublat efortul şi am zări eram doborât şi abătut.
ale vocii. investit tot ce puteam. Sunt În acea seară am decis să
În fiecare seară când ne sigur că am făcut o treabă ies pe malul oceanului și să
întorceam de la colportaj atât de bună, încât, dacă ar mă rog Domnului. Întrucât
comparam între noi cum fi fost prezent vreun regi- eram literalmente la ma-
fusese ziua fiecăruia, şi eu zor de film, aş fi putut câşti- lul oceanului a durat doar
eram întotdeauna atât de ga un premiu Oscar. Vedeţi, aproximativ cinci minute să
mândru pentru că vându- nu contează cât de mult ajung la nisip. M-am strecu-
sem atât de multe cărţi. am încercat în acea zi; nu rat afară după ora 23, întru-
Vedeţi, când le spuneam oa- am avut succes. Spre sfâr- cât mă simţeam stânjenit
menilor despre şcoala creş- şitul zilei am început să am să le spun colegilor mei de
tină şi despre faptul că ei ne o luptă spirituală internă. cameră ce făceam. Când am
ajutau să Îl cunoaştem mai Duhul Sfânt începea să mă ajuns pe plajă, am îngenun-
bine pe Isus, eu spuneam convingă: cine credeam eu cheat şi am început să mă
adevărul, dar nu în totalita- că sunt să prostesc oamenii lupt cu Domnul în rugăciu-
te. Spuneam versul atât de şi să îi mint că am o relaţie ne cum învăţasem că făcuse
emoţional şi cu atât de mul- spirituală atât de profun- Iacov. „Şi Iacov a fost lăsat
tă pasiune, încât aceasta îl dă cu Domnul, doar ca să singur; şi s-a luptat cu el un
determina pe cumpărător îmi pot creşte vânzările de om până la ivirea dimineţii”
să creadă că eram o persoa- carte? Pe măsură ce acest (Geneza 32:24 engl. KJV).
nă foarte spirituală, şi că eu război spiritual devenea După ce L-am implorat pe
aveam o relaţie personală din ce în ce mai intens, mă Domnul un timp ce mi se
profundă cu Isus. Eram luptam împotriva convinge- părea o eternitate—ca El
de fapt foarte lumesc, dar rii din partea Duhului Sfânt. să mă ierte şi să mă ajute
foloseam această tehnică Mă gândeam că puteam să mă predau Lui—m-am
emoţională şi pasională de să suprim convingerile şi ridicat cu sentimentul de
a vorbi despre spiritualitate să îmi îmbunătăţesc pur şi asigurare şi m-am întors în
pentru a-mi creşte expo- simplu tehnica, însă oricât patul meu. Când m-am uitat
nenţial vânzările şi funcţio- de mult am încercat, nimic la ceasul meu de mână, era
na de minune! Până într-o zi nu a funcţionat. În curând aproape 2:30 a.m.
când nu a mai mers. ziua s-a încheiat, şi nu am În dimineaţa următoare,
În acea zi anume erau înregistrat nicio vânzare. pe când plecam la colpor-
toate condiţiile pentru a Am mers acasă în acea taj, nu am observat nimic
avea o zi de colportaj mi- seară cu capul plecat. Ştiam neobişnuit sau diferit în
nunată. Vremea era bună, că Domnul mă iubea şi că ce priveşte modul în care
regiunea era bună, oamenii El dorea cu adevărat să îmi mă simţeam spiritual sau
erau amabili şi eu mă sim- dea binecuvântările cereşti emoţional. Mă întrebam
ţeam foarte bine şi opti- şi o relaţie profundă cu El. cum urma să îmi încep ziua;

19
CA FRUNZELE TOAMNA

am început să mă îndo- Inspiraţia ne spune aces- ar trebui să se odihnească


iesc, întrebându-mă dacă te cuvinte cheie: „Colpor- mulțumit dacă nu progre-
Dumnezeu mă va ajuta sau torii au nevoie să fie zilnic sează constant. El ar trebui
dacă măcar îşi amintea de convertiţi pentru Dumne- să facă o pregătire temei-
timpul petrecut cu El mai zeu, pentru ca faptele şi cu- nică, dar nu ar trebui să se
devreme în acea diminea- vintele lor să fie un parfum mulţumească cu o formă
ţă. Pe măsură ce treceam de viaţă spre viaţă, pentru fixă a cuvintelor; el ar trebui
pe la primele câteva case, ca ei să poată exercita o in- să îi dea Domnului o şansă
am început să realizez fluenţă salvatoare. Motivul să lucreze cu eforturile sale
vânzări, mici la început, pentru care mulţi au eşuat şi să îi impresioneze mintea.
una sau două cărţi. Apoi în lucrarea de colportaj este Dragostea lui Isus, care lo-
am început să vând seturi că ei nu erau creştini sinceri; cuieşte în inima sa, îl va face
de cărţi (5 sau 6 cărţi) şi să ei nu cunoşteau spiritul în stare să elaboreze mijloa-
obţin donaţii mai mari. Vân- convertirii. Ei aveau o teorie ce pentru a obţine acces la
dusem atât de multe cărţi despre cum trebuie făcută persoane individuale şi la
spirituale, putând să înalţ lucrarea, însă ei nu simţeau familii.” (Colporteur Ministry,
multe rugăciuni şi să port dependenţa lor de Dumne- p. 55).
conversaţii spirituale cu cli- zeu.” (Colporteur Ministry, p. „Este nevoie de tineri
enţii mei. În curând ziua s-a 48). Cuvintele care nu pot care sunt maturi în pricepe-
încheiat, şi avusesem cea fi repetate îndeajuns sunt re, care apreciază facultăţile
mai bună zi de până atunci „dă-i întreaga ta inimă în mentale pe care li le-a dat
în acea vară, totalizând mod complet Domnului! Dumnezeu, şi care le cultivă
vânzări de peste 300$. A Complet, complet, com- cu cea mai mare atenţie.
doua zi a fost de asemenea plet.” „Să iubeşti pe Dom- Exerciţiul dezvoltă aceste
incredibilă. Lucrul trist e nul Dumnezeul tău cu toată facultăţi, iar dacă nu se
că după aproximativ două inima ta, şi cu tot sufletul neglijează cultivarea inimii,
zile de binecuvântări, am tău, şi cu toată mintea ta şi caracterul va fi bine echili-
încetat să mă mai rog şi cu toată puterea ta ” (Mar- brat. Mijloacele de dezvolta-
să citesc Biblia şi am pier- cu 12:30). re sunt la îndemâna tuturor.
dut experienţa spirituală Atunci nimeni să nu îşi deza-
pe care o câştigasem mai Pregătit în mod măgească Stăpânul prezen-
devreme, în acea noapte corespunzător tând doar frunze, când El va
pe malul oceanului. Deşi Dacă cineva este cu veni să caute roade. Un scop
am pierdut temporar acea adevărat convertit, nu se va hotărât, sfinţit prin harul lui
experienţă spirituală, am mulţumi că spiritualitatea Hristos, va face minuni.” —
învăţat o lecţie dintre cele sa este în ordine. Colpor- Ibid., p. 56.
mai valoroase, pe care încă torul va dori să caute con- A fi un adevărat colpor-
o mai împărtăşesc cu alţii, stant cum să progreseze şi tor înseamnă a învăța în
în special cu colportorii cum să înveţe şi să câştige mod constant—a învăța
care sunt tineri în experi- mai multă înţelepciune de din propriile mele greşeli, a
enţă. Dumnezeu vrea inima la Domnul. „O lucrare cu învăţa observându-i pe cei
ta, şi o vrea toată, în spe- mult mai eficientă decât la care mergem în colportaj,
cial în lucrarea de colpor- a fost făcută până acum a învăţa de asemenea de la
taj, dacă vrei să fii în mod poate fi realizată în câmpul colegii colportori, însă cel
continuu binecuvântat. de colportaj. Colportorul nu mai important, a învăţa de

20
ASPIRĂ SĂ DEVII UN COLPORTOR DE CEL MAI ÎNALT RANG!

la Hristos prin impresiile o facem. Spre exemplu, autoeducație şi de maniere


Duhului Sfânt. „Colportorii cum este tăiat și pieptănat cizelate, nu de manierele
să fie studenţi credincioşi, părul nostru, dacă unghiile afectate și artificiale ale
învăţând cum să facă un sunt curate și tăiate cum se lumii, ci de manierele care
succes din lucrarea lor; şi în cuvine, dacă suntem curați sunt rezultatul natural
timp ce sunt astfel angajaţi, și fără miros neplăcut al al amabilității inimii și a
să îşi menţină ochii şi ure- corpului, dacă îmbrăcămin- dorinței de a copia exem-
chile şi înţelegerea deschise tea noastră este curată, plul lui Hristos. Ei ar trebui
pentru a primi înţelepciune călcată, și adecvată pentru să cultive obiceiuri de grijă,
de la Dumnezeu, pentru ca colportor. Noi trebuie să ne de preocupare—obiceiuri
ei să poată şti cum să îi aju- amintim în mod constant de hărnicie şi circumspec-
te pe cei care pier din lipsă că Îl reprezentăm pe Dum- ţie—şi ar trebui să caute
de cunoştinţa lui Hristos. nezeu în orice facem, și că onoarea lui Dumnezeu
Fiecare lucrător să îşi con- Dumnezeu este un Dumne- făcând din ei înşişi tot ce le
centreze energiile şi să îşi zeu al curăţeniei şi al ordinii. este posibil să devină. Isus
folosească puterile pentru „Dezordinea în îmbră- a făcut un sacrificiu infinit
cea mai nobilă slujire dintre căminte aduce un reproş pentru a-i aduce în relaţie
toate, aceea de a recupera asupra adevărului pe care corectă cu Dumnezeu şi
oamenii din cursa lui Satan pretindem că îl credem. Ar cu semenii lor, iar ajutorul
şi de a-i lega de Dumnezeu, trebui să iei în considerare divin combinat cu efortul
prinzând lanţul dependen- faptul că eşti un repre- uman îi vor face în stare să
ţei de Isus Hristos de tronul zentant al Domnului Isus ajungă un standard înalt de
care este încercuit de curcu- Hristos. Întreaga viaţă să excelenţă. Colportorul ar
beul făgăduinţei.” — Ibid. fie în armonie cu adevărul trebui să fie cast ca Iosif,
Bibliei... Aceasta nu este o blând ca Moise, şi cumpătat
Remarcabil în îmbrăcămin- chestiune de mică impor- ca Daniel; atunci o putere îl
te, comportament și acțiuni tanţă; pentru că ea afectea- va însoţi oriunde merge el.”
Colportorul evlavios ză influenţa ta pentru timp — Ibid., p. 64.
are nevoie să fie un exem- şi veşnicie. Nu poţi aştepta
plu întotdeauna, în fie- ca Dumnezeu să îţi dea Îndemânatici și plăcuți
care domeniu din viață. succesul cel mai deplin în în vorbire
Să începem mai întâi în câştigarea sufletelor pen- După înfăţişare şi com-
ce privește înfățișarea și tru Hristos dacă manierele portament, vorbirea este
îmbrăcămintea. Începem tale şi întreaga ta înfăţişare următoarea calitate care
cu acestea pentru că mo- nu sunt de o natură care va fi judecată de clienţi cât
dul în care ne îmbrăcăm va să câştige respect. Adevă- timp colportorul este la
determina prima impresie rul este mărit chiar şi prin uşă. Amintiţi-vă că noi ar
a clientului despre colpor- impresia de îmbrăcăminte trebui să Îl reprezentăm
tor, din momentul în care îngrijită.”—Ibid., p. 65. pe Hristos în tot ceea ce
le deschid ușa și ochii lor îi Comportamentul este facem. Trebuie să fim atenţi
văd. Înfățișarea nu se referă modul în care ne manifes- să nu vorbim prea repede,
doar la îmbrăcămintea pe tăm. Aceasta poate include prea lent, prea tare sau
care o purtăm, ci la orice schimbarea obiceiurilor rele prea încet, atunci când pre-
lucru care are de-a face şi cultivarea unora bune. zentăm mesajul nostru de
cu prima impresie pe care „Colportorii au nevoie de colportaj. Cuvintele trebuie

21
CA FRUNZELE TOAMNA

să fie clare şi distincte, fără diminuează tonul vocii, să spuneţi, şi când să vorbiţi
mormăială şi bâlbâială. vorbind atât de indistinct, atunci când sunteţi la uşă.
Colportorul trebuie să fie încât puterea conţinută Se cere efort pentru a mer-
întotdeauna conştient că în acel gând este distru- ge cu paşi voioşi, nu târâiţi,
fiecare persoană este dife- să. Cuvintele care merită de la o uşă la alta, ştiind ce
rită şi că ar putea fi nevoie rostite, merită să fie rostite solie preţioasă avem de îm-
de un mod diferit de dialog. cu o voce clară, distinctă, părtăşit, şi cât de puţin timp
Spre exemplu, o persoană cu accent şi expresie. Însă avem pentru a o împărtăşi.
vârstnică poate avea nevoie nu căutaţi niciodată cuvin- „Servii lui Dumnezeu
ca volumul vocii să fie ceva te care vor da impresia că trebuie să fie ‚nu leneşi în
amplificat, dar fără a ţipa— sunteţi învăţaţi. Cu cât mai ocupaţii; înflăcăraţi în spirit,
în timp ce dacă ar deschide mare va fi simplitatea, cu slujind Domnului.’ (Romani
un tânăr sau un copil ușa, atât mai bine vor fi înţelese 12:10 engl. KJV). Letargia
ar fi necesar un ton mai cuvintele voastre.”—Ibid., şi ineficienţa nu înseamnă
gingaș, pentru a nu-i speria. p.71. pietate. Când realizăm că
„Domnul Dumnezeu Mi-a lucrăm pentru Dumnezeu
dat o limbă iscusită, să ştiu Lucrătorul harnic, vom avea un sens mai înalt
să înviorez cu vorba pe cel care se roagă decât am avut vreodată
doborât de întristare.“ (Isa- A fi un lucrător harnic în înainte despre serviciul
ia 50:4). serviciul Domnului înseam- spiritual. Această înţelegere
„Dintre toate darurile nă să Îi dăm cel mai bun va pune viaţă şi vigilenţă şi
pe care Dumnezeu le-a dat efort al nostru în totul, în efort perseverent în îndepli-
oamenilor, niciunul nu este special în ce priveşte ener- nirea fiecărei datorii. Religia
mai preţios decât darul gia şi zelul nostru. Zelul şi pură, nepătată, este intens
vorbirii. Dacă este sfinţit de energia nu trebuie să fie in- practică. Nimic în afară de
Duhul Sfânt, acesta este o vestite doar în efortul nos- munca serioasă, din toată
putere spre bine. Cu limba tru fizic atunci când mer- inima, nu va avea valoare în
convingem raţional şi emo- gem din uşă în uşă făcând salvarea sufletelor. Trebuie
ţional; cu ea oferim rugă- colportaj, ci de asemenea şi să facem în fiecare zi acte
ciuni şi laude lui Dumnezeu; în viaţa noastră spirituală, de devoţiune, crescând în
şi cu ea transmitem gânduri când cultivăm pregătirea mod constant în utilitate
bogate despre dragostea inimii noastre prin multă pentru că vedem lucrarea
Răscumpărătorului. Printr-o rugăciune şi studiu al Cu- noastră în lumina veşnici-
dreaptă folosire a darului vântului lui Dumnezeu. Col- ei.” —Ibid., p. 77.
vorbirii colportorul poate portorul evlavios are nevoie „Amintiţi-vă că în orice
semăna seminţele preţioa- să se trezească devreme poziţie aţi sluji, voi daţi pe
se ale adevărului în multe pentru a fi sârguincios în faţă motive, dezvoltând
inimi.”—Ibid., p. 70. momentele sale de devoţi- caracter. Oricare ar fi lucra-
„Când vorbiţi, faceţi ca une personală şi rugăciune, rea voastră, îndepliniţi-o
fiecare cuvânt să fie com- cerându-I lui Dumnezeu cu exactitate, cu sârguinţă;
plet şi bine articulat, fiecare călăuzirea Sa şi conducerea biruiţi înclinaţia de a căuta o
propoziţie să fie clară şi Sa pentru întreaga zi. Ce- misiune uşoară.”—Pe urme-
distinctă până la ultimul reţi-I Domnului să rânduias- le Marelui Medic, p. 499
cuvânt. Mulţi, apropiindu- că El în mod divin întâlnirile, (cap. 42, Dezvoltarea şi sluji-
se de sfârşitul propoziţiei, cereţi-I ce să spuneţi, cum rea).

22
ASPIRĂ SĂ DEVII UN COLPORTOR DE CEL MAI ÎNALT RANG!

Ne amintim din prima „Rugăciunea umilă, Concluzie


secţiune a acestui articol aprinsă, ar face mai mult Domnul şi Mântuitorul
faptul că rugăciunea este pentru răspândirea cărţilor nostru Isus Hristos vine în
de o valoare infinită pentru noastre decât toate împo- curând. Fie ca Duhul Sfânt
adevăratul succes al col- dobirile costisitoare din să ne inspire, şi în mod spe-
portorului. Când instruiesc lume. Dacă lucrătorii noştri cial pe tinerii noştri, să apu-
tineri colportori repet me- îşi vor întoarce atenţia spre ce această metodă testată
reu şi mereu faptul că oricât ceea ce este adevărat, viu și dovedită de a duce lumii
te-ai ruga, niciodată nu este şi real, dacă se vor ruga adevărul. „Adu-ţi aminte
prea mult. Trezeşte-te dimi- pentru, şi vor crede şi se de Creatorul tău în zilele
neaţa devreme şi roagă-te, vor încrede în puterea tinereţii tale.” (Eclesiastul
roagă-te în maşină în drum Duhului Sfânt, puterea Sa 12:1). Să răspândim cărţile
spre teritoriul unde vei face va fi revărsată asupra lor în noastre „ca frunzele toam-
colportaj, roagă-te torente puternice, divine, şi na.” Dacă urmăm planul
când mergi de la o casă la se vor face impresii corecte lui Dumnezeu de colportaj,
alta, spune o rugăciune de şi durabile asupra inimii. avem succesul asigurat.
mulţumire după fiecare Atunci rugaţi-vă şi lucraţi, şi Prin credinţă să pretindem
vânzare. Spune o rugăciune lucraţi şi rugaţi-vă, şi Dom- făgăduinţa: „Tot aşa, şi
de mulţumire după fiecare nul va lucra cu voi.”—Mărtu- Cuvântul Meu, care iese din
respingere, roagă-te, roagă- rii, vol. 6, p. 319 (secţiunea 5, gura Mea, nu se întoarce
te, roagă-te. „Faceţi în toa- Lucrarea de colportaj, subcap. la Mine fără rod, ci va face
tă vremea, prin Duhul, tot Calificările colportorului). voia Mea şi va împlini planu-
felul de rugăciuni şi cereri.” rile Mele.” (Isaia 55:11).
(Efeseni 6:18).

23
CA FRUNZELE TOAMNA

CA FRUNZELE
TOAMNA
1. O MISIUNE
ȘI O PROMISIUNE

2. LUCRAREA DE COLPORTAJ
ÎN ACȚIUNE

3. BENEFICIILE TEMPORARE ȘI ETERNE


ALE COLPORTAJULUI

4. ASPIRĂ SĂ DEVII UN COLPORTOR


DE CEL MAI ÎNALT RANG!

24
25