Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT ASUPRA REZULTATELOR

OBTINUTE LA EVALUAREA FINALA


A
GRUPEI MARI
,,Albinutele’’
ANUL SCOLAR 2018-2019

PROF. INV. PRESC.


În anul şcolar 2018-2019 conduc grupa de copii cu vârstă cuprinsă între 5 – 6
ani , respectiv grupa mare, grupă ce cuprinde un efectiv de 34 de copii , din care 18
fetiţe şi 16 băieţi.
Evaluarea finala am realizat-o prin aplicarea de probe orale ,  scrise ,  practice,
probe ce au fost aplicate atît în activităţile de grup cît şi individuale şi frontal.
Copiii au fost evaluati atît în cadrul activitatilor comune dar și în perioadele
de jocuri și activități alese.
În urma evaluării finale desfăşurate pe parcursul a două săptămâni am reuşit să
identific care este situaţia reală în ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe şi deprinderi
ale copiilor din grupă. Drept urmare am desprins următoarele concluzii
DEZVOLTAREA FIZICĂ
Dezvoltarea fizică normală, sănătatea, motricitatea sunt fundamentale pentru
întregul proces de învăţare şi reprezintă pietre de temelie pentru o viaţă activă şi un
stil de viaţă sănătos. Sănătatea fizică aduce energie, echilibru şi disponibilitatea de a
fi implicaţi în experienţe de învăţare.
În scopul formării culturii fizice s-au realizat următoarele obiective majore
stimularea procesului de creștere a organismului, călirea și asanarea sănătății,
formarea comportamentului motor, dezvoltarea fizică generală, educarea
deprinderilor cultural-igienice, formarea deprinderilor motrice, dezvoltarea calității
motorii, educarea pentru exercițiile fizice etc.
Despre preşcolarii grupei mari pot spune că sunt armonios dezvoltaţi din punct de
vedere fizic. În decursul anului copiii au stăpânit tehnica mersului, alergării şi
săriturii. Deprinderile fizico-motrice sunt în curs de dezvoltare. Muşchii mici, fini ai
mâini sunt în curs de dezvoltare, fiind foarte necesari procesului de scriere. Sunt
capabili să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.
Cunosc şi aplică reguli de igiena personală. Sunt activi în jocurile în care sunt
implicaţi şi participa uneori la reuşita echipei.
Cativa copii au intampinat dificultati in perceperea schemei corporale, dar si in
pastrarea randului.

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
Dezvoltarea socială şi emoţională reprezintă fundamentul relaţiilor şi interacţiunilor
care dau semnificaţie experienţelor copiilor de acasă, de la grădiniţă, din
comunitate. Ea influenţează semnificativ succesul copiilor în viaţă şi la şcoală. Încă
din primele clipe ale vieţii copiii stabilesc interacţiuni cu părinţii, alte persoane din
familie, cu alţi copii şi adulţi. Calitatea acestor interacţiuni stimulează dezvoltarea
socio-emoţională adecvată a copiilor.
În urma evaluării sumative am observat că preşcolarii recunosc emoţiile celor din
jur, sunt capabili să vorbească despre emoţii. Copiii , stabilesc relaţii cu cei din jur,
se descriu în termeni optimişti menţionând doar trăsăturile pozitive. Preșcolarii
întălnesc greutăți în controlarea emoţiilor şi dorinţelor.
Cunosc reguli de securitate personală. Trăiesc stări afective pozitive si manifestă
prietenie, tolerantă, armonie concomitent cu învăţarea autocontrolului. Participă la
aranjarea şi servirea mesei, cunosc şi aplică regulile elementare de igiena personală
şi de circulaţie rutieră. Dovedesc autonomie în activitatea zilnica.
Prin interacţiunea cu alți copiii, preșcolarii exersează în continuare cooperarea,
capacitatea de a stabili şi a menţine relaţii de prietenie, învaţă să ţină cont de
dorinţele şi nevoile celorlalţi, învaţă să respecte drepturile altor copii. De asemenea,
contactul social cu ceilalţi copii este o sursă importantă pentru a observa diferenţele
şi asemănările dintre oameni, diversitatea oamenilor din multe puncte de vedere.

CAPACITĂŢILE ŞI ATITUDINILE DE ÎNVĂŢARE


Atitudinile în învăţare au un statut aparte pentru că sunt dimensiuni importante ale
personalităţii copilului în devenire şi au un impact deosebit asupra învăţării de-a
lungul întregii vieţi.
Pe parcursul anului am avut ca obiective primordiale trezirea curiozității şi
interesului copiilor pentru lucruri noi, dezvoltarea iniţiativei, a persistenţei , a
creativității în activităţi.
La finele grupei mari preșcolarii dau dovadă de interesu şi curiozitate în majoritatea
activităţilor desfăşurate. Copiii manifestă persistenţă în activitate. Creativitatea
preşcolarilor se dezvoltă prin toate activităţile desfăşurate la grupă.
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII ŞI PREMISELE
CITIRII ŞI SCRIERII

Limbajul, comunicarea şi alfabetizarea reprezintă condiţii primordiale pentru


dezvoltarea globală a individului şi convieţuirea în societate. Achiziţionarea
limbajului şi a deprinderilor de scris-citit reprezintă un proces complex pe
parcursul căruia copiii desluşesc semnificaţia cuvintelor, utilizarea lor pentru a
reda un înţeles şi cum pot utiliza materialele scrise. Prin achiziţionarea
limbajului, copiii reuşesc să exprime idei, să le împărtăşească cu ceilalţi şi să
răspundă ideilor şi acţiunilor celorlalţi.

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am avut drept obiective principale


ca prescolarii să asculte în scopul înţelegerii semnificaţiei limbajului, să-şi
extindă progresiv vocabularul, să demonstreze capacitatea de a se exprima
corect gramatical, să demonstreze capacitatea de a comunica eficient, să
manifeste interes pentru carte, să fie interesat de citit, să identifice diferite sunete
ale limbii etc.

La finele grupei mari am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea


vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple
despre un obiect , recunosc expresiile rimate, cuvintele cu același sens și sensuri
diferite, utilizează în vorbire cuvinte, însușiri, reuşesc să despartă cuvintele în silabe,
să recunoască sunetul iniţial şi final dintr-un cuvânt, să caute cuvinte care încep cu
un anumit sunet, să asocieze litera cu sunetul, înţeleg semnificaţia şi importanţa
literelor si utilizează simboluri pentru a o transmite utilizând instrumentele de scris.

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII

Dezvoltarea cognitivă este esenţială pentru viaţa de zi cu zi. Ea se referă la


procesele prin care copiii dobîndesc capacitatea de a gîndi, de a asimila şi a utiliza
informaţia pe care o receptează. Dezvoltarea capacităţilor psihice se realizează prin
interacţiunea copilului cu mediul fizic şi social, prin care copiii construiesc mental
noi concepte, le descoperă. Totodată copiii învaţă multe lucruri de la adulţi şi de la
alţi copii. Acest proces de învăţare prin învăţare şi descoperire se realizează pe
multiple căi: prin limbaj, gîndire logică, reprezentare spaţială, gîndire creativă,
muzicală, implicarea miş- cărilor corpului etc.
Copiii grupei mari sunt capabili la sfârşitul preşcolarităţii să exploreze şi să descrie
verbal şi grafic obiecte, fenomene, procese din mediu înconjurător folosind
cunoştinţele dobândite anterior.

Concluzie finală

Dezvoltarea în continuare a copiilor de vârstă preșcolară în conformitate cu


documentele educaționale, nevoile și interesele copiilor. Trezirea interesului,
creativității și dorinței copiilor de a analiza, exploara și investiga diferite
fenomene și lucruri din lumea înconjurătoare. De lucrat asupra defecțiunilor de
limbaj prezente la copiii grupei mari, a schemei unei propoziții,a povestirii dupa
imagini și în lipsa acestora etc. La domeniul dezvoltarea cognitivă și cunoașterea
lumii am de lucrat mai intens asupra compunerii problemelor, a masurilor ,
asupra orei și determinarea predecesorului și succesorului.

Operarea cu noțiunile matematice, utilizarea în vorbirea copiilor a celor


definiții specifice dezvoltarii limbajului, educatiei fizice, artei plastice,
explcarea de către copii e emoțiilor proprii și a celor din jur. Intergrarea cu
succes a preșcolarilor în viața socială.

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în


ceea ce priveşte nivelul de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite
pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte dezvoltarea
intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor , astfel încât toţi preşcolarii
grupei pot urma cu succes grupa pregătitoare.