Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE EVALUARE PSIHO-PEDAGOGICĂ A COPILULUI CU

CERINŢE

EDUCAŢIONALE SPECIALE

I. Date generale
1. Numele, prenumele, copilului _________________________________________
2. Data naşterii _______________________________________________________
3. Instituţia de învăţămînt ______________________________________________
4. Clasa _____________________________________________________________
5. Anul de studii ______________________________________________________
6. Traseul educaţional__________________________________________________
_________________________________________________________________
II. Climatul familiei. Relaţii / raporturi intrafamiliale.
Raporturi Raporturi punctate de Dezacorduri puternice în
armonioase conflicte mici şi trecătoare familie, conflicte frecvente
Relaţii /raporturi între părinţi
Relaţii /raporturi între părinţi şi
copii
Relaţii/ raporturi între fraţi/
surori
Atitudinea părinţilor faţă de
educaţia copilului

III. Personalitatea copilului


1. Procese cognitive şi stilul de muncă intelectuală

Caracteristici ale funcţiei senzorio-peceptive :


1 Predomină modalitatea vizuală de percepţie a informaţiei
2 Predomină modalitatea auditivă de percepţie a informaţiei
3 Percepţie difuzia, superficială a materialului de învăţare
4 Percepţie complexă, spirit de observaţie

2. Nivelul şi tupul de inteligenţă

Tupul de inteligenţă
Nivelul de Lingvistică Logico- Spaţial Muzicală Corporal- Naturalistă Interpersonală Intrapersonală
matematică vizuală kinestezică
inteligenţă
Foarte
bună
Inteligenţă
bună
Inteligenţă
medie
Inteligenţă
scătută
Inteligenţă
sub limită

3. Memoria
Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă

4. Imaginaţia

Săracă
Bogată
Reproductivă
Productiv - receptivă

5. Gîndirea

Nivelul de dezvoltare a gîndirii şi a Scala de apreciere


calităţilor acesteia 1 2 3 4 5
Puterea de judecată
Capacitatea de înţelegere a informaţiilor noi
Capacitatea de esenţializare
Capacitatea de transfer
Flexibilitatea gîndirii
Rapiditatea gîndirii
Capacitatea de gîndire critică

6. Emotivitatea

Foarte emotiv,excesiv de timid,emoţiile îi perturbă activitatea


Emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
Neemotiv, îndrăzneţ
Dispoziţie adecvată predominantă
Vesel, optimist
Trist, deprimat

7. Temperamentul

Caracteristici
Puternic exteriorizat, impulsiv,nestăpînit,iritabil,agresiv,rezistent la solicitări,cu
tendinţe de dominare a altora
Exteriorizat, energic, vioi, mobil, uşor adaptabil, vorbăreţ,nestatornic,guraliv
Calm,controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezistă la
solicitări repetitive
Hipersensibil , interiorizat, retras,nesigur, anxios
Tip combinat

8. Limbajul

Vocabular bogat, exprimare frumoasă şi corectă


Vocabular redus, exprimare corectă
Vocabular redus, exprimare greoae
Vocabular sărac, exprimare incorectă
9. Atenţia

Tipul atenţiei Caracteristicile / calităţile atenţiei


Stabilirea atenţiei Intensitatea / Volumul atenţiei Flexibilitatea atenţiei
concentrarea atenţiei
Voluntară
Involuntară

10. Motricitate
______________________________________________________

11. Relaţionare cu alte persoane

Comunică Lucrează Lucrează Se Ajută Alte Este altcineva


împreună singur implică colegii persoane izolat
cu colegii

12. Domenii de interes ale elevului. Aptitudini

Arii curriculare Interes Aptitudini

Scala de apreciere Scala de apreciere

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A Limbă şi comunicare

B Matematică şi ştiinţe

C Educaţie socioumanistică

D Arte

E Tehnologii

F Sport

Interes pentru anumite activităţi


extraşcolare:
1.__________________________________
____________________________________
2.__________________________________
____________________________________
13. Stilul de muncă/învăţare al elevului

Caracteristici Scala de apreciere


1 2 3 4 5
Caracter ordonat şi sistematic sau neglijent şi inegal în activitatea
şcolară şi nu numai
Gradul de independenţă în activitate
Spiritul de iniţiativă depus în activitatea de învăţare
Capacitate de autodeterminare în activitate (lucrează predominant
de motivaţie intrinsecă sau extrinsecă)
Siguranţa şi hărnicia de care dă dovadă în activitatea şcolară
Gradul de interes cu care participă la lecţii
Dorinţa de a răspunde , de a se implica activ în desfăşurarea lecţiei
Atitudinea elevului faţă de aprecierile şi notele şcolare obţinute

14. Atitudinile caracteriale ale copilului

Categorii de atitudini Tipuri de atitudini

pozitive negative

Atitudinea faţă de oameni Altruism Egoism

Sinceritate Lipsă de sinceritate

Deschidere socială Închidere socială

Spirit de colaborare Lipsa spiritului de colaborare

Principialitate Lipsă de principialitate

Politeţe Impoliteţe

Atitudinea faţă de muncă Hărnicie Lenevie

Perseverenţă Lipsă de perseverenţă

Exigenţă Lipsă de exigenţă

Atitudini faţă de sine Încredere în sine Lipsă de încredere în sine

Sentiment de superioritate Sentiment de inferioritete

Modestie Lipsă de modestie

Spirit de autocritic Lipsa spiritului autocritic

Trăsături generale de caracter Altruism Egoism


(voluntare, afective, morale)
Modestie Înfumurare , orgoliu
Perseverenţă Lipsă de perseverenţă

Independenţă Dependenţă

Voinţă Lipsă de voinţă

Curaj Frică

Bunătate Răutate

Onestitate Minciună

Entuziasm Pasivitate

15. Participare la viaţa/ activitatea colectivului de elevi

Autoritar, un bun organizator,animator al colectivului

Se încadrează în colectiv, este un bun executant, dar


fără iniţiativă

Îndeplineşte strict necesarul

Mai mult retras, izolat, nu se interesează de problemele


colectivului

16. Pasiuni (hobby-uri)


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

17. Ticuri (manii, dacă are)


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

18. Deprinderi de autoadministrare


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

CONCLUZII PSIHOPEDAGOGICE
a) Ce poate face foarte bine
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Ce face bine
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) Trăsăturile dominante de personalitate ale elevului
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) Posibilităţi de compensare a însuţirilor negative
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e) Posibilităţi de dezvoltare şi valorificare a trăsăturilor pozitive
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
f) Măsuri educative ce trebuie întreprinse
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Metode utilizate în evaluarea :

 Personalităţi
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Dezvoltării senzoriale şi perceptive


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Limbajul
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Gîndirii şi a altor aspecte ale dezvoltării intelectuale


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Data evaluării ________________


Nume, prenume evaluator ___________________Semnătura _____________