Sunteți pe pagina 1din 4

Arcomiță Denisa-Veronica Noțiuni generale

CAPITOLUL I
NOȚIUNI GENERALE

1.1 Apariția conceptului de marketing


Concepția de marketing a apărut pe la jumătatea anilor 1950. În locul unei filosofii axate
pe produs, de tip „facem un produs și-l vindem“, firmele au trecut la una axată pe client, de tipul
„intuim ce vrea clientul și reacționăm“. Marketingul nu mai este văzut ca o „vânătoare de clieți“,
ci ca un efort de „cultivare a clienților“, treaba marketerilor fiind să găsească produsele potrivite
pentru clienții firmei, nu să găsească clienții potriviți pentru produsele firmei. Concepția de
marketing susține că organizația își va atinge obiectivele dacă se arată mai eficace decât
concurenții ei în crearea, furnizarea și comunicarea valorii pentru client, pe piețele-țintă alese.

1.2 Definirea marketingului


Marketingul este o activitate economică universală prezentă în toate societățile umane.El
reprezintă mecanismul prin care li se furnizează indivizilor și organizațiilor produsele și
serviciile de care au nevoie.Prin urmare , activitatea de marketing depășește granițele geografice
și politice , deservind piețele de pretutindeni.

1.3 Funcțiile marketingului


Din analiza modului de implicare și a posibilităților de desfășurare a activității concrete
de marketing rezultă existența unor deosebiri semnificative în funcție de domeniul de aplicare a
marketingului ( industrie , comerț , servicii etc.) , de natura piețelor , de specificul firmelor
etc.Dincolo însă de astfel de deosebiri și particularități , rolul ce revine marketingului , isvorât
din însăși esența sa, ia forma unor funcții generale , comune – funcții ce vor fi formulate astfel :
a) investigarea piețelor , a necesităților de consum :
Prin realizarea acestei funcții se urmărește obținerea de informații referitoare la piețele
prezente ca și la cele potențiale , la ansamblul nevoilor de consum , la motivația acestora , la
comportamentul consumatorilor etc.
b) conectarea dinamică a întreprinderii la mediul economico-social
Această funcție a marketingului are un conținut mai larg , constând în adaptarea operativă
la condițiile exterioare , în fructificarea oportunităților , influențarea mediului prin contracararea
sau stimularea unor tendințe în evoluția acestuia și dezvoltarea cererii pentru produse și servicii .
c) maximizarea eficienței economice
Presupune optimizarea structurilor producției , în deplină concordanță cu obiectivele
firmei .Se are în vedere optimizarea desfășurării tuturor proceselor economice ( producție ,
4
Arcomiță Denisa-Veronica Noțiuni generale
transport, depozitare ,comercializare) care alcătuiesc fluxul complet producție-consum al
produselor / serviciilor.
d) satisfacerea în condiții superioare a nevoilor de consum
Această funcție asigură finalitatea activității firmei , recunoașterea socială a concordanței
dintre produsele/serviciile în care se materializează activitatea sa și nevoile cărora le sunt
destinate.

1.4 Tipologii de marketing


O retrospectivă în evoluția marketingului, reliefează în ultimile decenii o tendință
permanentă de diversificare si specializare pe domenii, în ritmuri și proporții diferite,
determinate de condițiile proprii ale fiecărui domeniu, ceea ce a condus la conturarea unei
tipologii a marketingului.
1.4.1 Marketing holist
Marketingul holist este un mod de abordare a marketingului care încearcă să recunoască
și să armonizeze sfera de acțiune și aspectele complexe ale activităților de marketing. În figura
1.1 se poate vedea o reprezentare schematică a celor patru tematici generale ce caracterizează
marketingul holist. Cele patru componente ale marketingului holist sunt marketingul relațional,
marketingul integrat, marketingul intern și marketingul responsabil social.

Schemă 1.1 Dimensiunile definitorii ale marketingului holist

5
Arcomiță Denisa-Veronica Noțiuni generale

1.4.1.1 Marketingul relațional


Marketingul relațional are ca țel să edifice relații pe termen lung, reciproc satisfăcătoare,
cu grupurile importante din mediul firmei – clienții, furnizorii, distribuitorii și alți parteneri de
marketing – și, pe această cale, să le câștige și să le păstreze încrederea de a face afaceri
împreună. Marketingul relațional creează legături economice, tehnice și sociale mai solide între
părți.

1.4.1.2 Marketingul integrat


Sarcina marketerului este să gândească activități de marketing și să alcătuiască programe
complet integrate de marketing, cu care să se creeze, să se comunice și să se furnizeze valoare
pentru consumatori. Programul de marketing constă din numeroase decizii cu privire la
ansamblul instrumentelor de marketing aducătoare de valoare ce urmează a fi utilizate. Există un
număr infinit de forme ale activităților de marketing. Un mod clasic de a descrie aceste activități
este în termenii mixului de marketing, definit ca fiind ansamblul de instrumente pe care le
foloseçte firma pentru a-și îndeplini obiectivele de marketing. McCarthy a clasificat aceste
instrumente în patru grupe generale, cărora le-a dat denumirea de „cei patru P ai marketingului“:
produsul, prețul, plasamentul (distribuția) și promovarea.
Variabilele specifice fiecărui P sunt redate în figura 1.2. Trebuie luate decizii care țin de
mixul de marketing atât în privința canalelor de comerț (alcătuite din distribuitori), cât și în
privința consumatorilor finali.

Schema 1.2 Cele patru componente ale mixului de marketing

Cei patru P reprezintă punctul de vedere al vânzătorului asupra instrumentarului de


marketing care îi stă la dispoziție pentru influențarea cumpărătorilor. Din punctul de vedere al
6
Arcomiță Denisa-Veronica Noțiuni generale
cumpărătorului, fiecare instrument de marketing este menit să ofere un avantaj pentru client.
Robert Lauterborn a avansat ideea că grupului celor patru P ai vânzătorului îi corespunde grupul
celor patru C ai clientului : cerințe , cost , comoditate și comunicarea .

1.4.1.3 Marketingul intern


Marketingul intern constă în efortul de angajare, de pregătire și de motivare a unui
personal competent și dispus să ofere servicii de calitate clienților. Marketerii inteligenți știu că
activitățile de marketing din interiorul firmei pot fi la fel de importante, dacă nu chiar mai
importante, decât cele dirijate spre exteriorul firmei. N-are nici un sens să promitem servicii de
calitate, înainte ca personalul nostru să fie capabil să le presteze.

1.4.1.4 Marketingul responsabil social


Marketingul holist încorporează viziunea asupra responsabilității sociale pe care trebuie
să și-o asume marketerii, precum și înțelegerea preocupărilor de mai largă respirație socială și a
contextului etic, ecologic, legislativ și social în care se desfășoarå activitățile și programele de
marketing. În mod evident, cauza și efectele marketingului se extind mult dincolo de firmă și de
clienții ei, având un impact asupra societății ca întreg. Responsabilitatea socială le impune
totodată marketerilor să considere cu mare atenție rolul pe care-l joacă și rolul pe care l-ar putea
juca din perspectiva binelui general al societății.