Sunteți pe pagina 1din 40

AGENŢIA TURISMULUI A REPUBLICII MOLDOVA

АГЕНТСТВО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chişinău, şos. Hînceşti 53, of.310 
Tel/Fax: /+373 22/ 22 66 34 E-mail:agentia@turism.gov.md Web: www.turism.gov.md

ORDIN nr. 66

din 22 decembrie 2014

Cu privire la aprobarea Nomenclatorului


funcțiilor de specialitate din domeniul turismului

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 461 din 2 iulie 2013 privind aprobarea structurii
Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 141-144 din 05.07.2013, art. nr. 550), în scopul actualizării și ajustării
funcțiilor din domeniul turismului cu prevederile Clasificatorului ocupaţiilor din
Republica Moldova (CORM 006-14) aprobat prin ordinul nr. 22 din 03 martie 2014 al
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Monitorul Oficial nr. 120-126 din
23.05.2014, art. nr. 670) ,
ORDON:

1. Se aprobă Nomenclatorul funcțiilor de specialitate din domeniul turismului,


conform anexei.

2. La data intrării în vigoare a prezentuui ordin, se abrogă Ordinul nr. 51 din 01


noiembrie 2001 al Departamentului Dezvoltarea Turismului cu privire la aprobarea
şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la brevetarea
activităţii turistice, Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism şi
Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului.

3. Serviciul resurse umane (dna Aliona Cernavca), Serviciul juridic (dl Constantin
Tricolici), Direcția politici, dezvoltare turistică și marketing (dl Victor Ciobanu), de
comun acord cu asociațiile de specialitate, cu mediul de afaceri și mediul academic,
vor elabora și vor înainta spre aprobare directorului general al Agenției Turismului,
în termen de trei luni de la aprobarea prezentului ordin, fișele posturilor pentru
fiecare funcție din Nomenclator.

4. Responsabilitatea privind realizarea prevederilor prezentului ordin se pune în


sarcina dlui Stanislav Rusu, director general adjunct al Agenţiei Turismului.

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin îmi revine.

Director general Nicolae PLATON


GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr._______
din ____________________________________
Chișinău

Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea


Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova
--------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea și completarea Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu
privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul economiei
și infrastructurii Chiril Gaburici

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul justiţiei Alexandru Tănase

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\35-01-1389\35-01-1389a-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 352-XVI
din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii
turistice în Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la


organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 4 alineatul (3), literele d), g), i) şi j) se abrogă.

Articolul 5:

în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Culturii și


Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul
Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
la alineatul (1), cuvintele „este promovată” se substituie cu cuvintele „este
elaborată”;
la alineatul (2), literele e), g) şi h) se abrogă.

2. Articolul 6:
în denumire și pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Culturii și
Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul
Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
la litera a), textul „şi poartă răspundere, în limita competenței sale, pentru
implementarea acestora” se exclude;
literele d), g), i), j), k), r) şi x) se abrogă;
la litera m), textul „ , efectuează clasificarea structurilor respective şi
exercită controlul asupra respectării criteriilor de clasificare” se exclude;
la litera n), cuvintele „şi înregistrează” se exclud.

6. Articolul 7 se abrogă.

7. La articolul 8 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2), articolul 17


alineatul (1), articolul 26 alineatul (3), articolele 28, 30, 31, 32 și 33, cuvintele
„Ministerul Culturii şi Turismului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu
cuvintele „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”, la forma gramaticală
corespunzătoare.

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\35-01-1389\35-01-1389a-redactat-ro.docx
4

6. Articolul 9:
la alineatul (2), cuvintele „și monitorizarea” se exclud, iar cuvintele
„Ministerului Culturii şi Turismului” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii
Publice”;
la alineatele (4) și (6), cuvintele „Ministerul Culturii şi Turismului” se
substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.

7. La articolul 102 alineatul (2) litera b), cuvintele „Ministerului Culturii


și Turismului” se substituie cu cuvintele „Agenției pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței”.

8. La articolul 13, literele c) şi e) se abrogă.

9. La articolul 14 alineatul (1):


litera h) va avea următorul cuprins:
„h) să furnizeze turiștilor informații corecte, complete şi clare privind țara
de aflare temporară: actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și
tradițiile, precum și alte particularități”;
la litera m), cuvintele „și Ministerului Culturii şi Turismului” se exclud;
se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
„n) să notifice autoritatea administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu
se va desfășura activitatea turistică cu privire la inițierea activităţii turistice”.

10. Articolul 18:


la alineatul (2), cuvintele „de la entitatea acreditată la nivel internaţional
sau local” se exclud;
la alineatele (3) și (4), cuvintele „autoritatea centrală de turism” se
substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”.

11. La articolul 181:


pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Culturii şi Turismului”, la
orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la
forma gramaticală corespunzătoare;
la alineatul (9), cuvintele „autorității centrale pentru turism” se substituie
cu cuvintele „Agenţiei Servicii Publice”.

12. În tot cuprinsul articolului 182, cuvintele „Ministerul Culturii şi


Turismului” se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”.

13. La articolul 19:


litera g) se abrogă;
litera i) va avea următorul cuprins:
„i) la informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară:
actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și tradițiile, precum și alte
particularități”.

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\35-01-1389\35-01-1389a-redactat-ro.docx
5

14. Articolul 29:


pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Culturii şi Turismului” se
substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”;
la alineatul (6), litera a) se abrogă.

15. Articolul 35:


la alineatul (1), textul „Ministerului Culturii şi Turismului şi al altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale, în conformitate cu legea” se
substituie cu textul „autorității administraţiei publice centrale responsabile, în
conformitate cu cadrul normativ”;
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (4), cuvintele „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie
cu cuvintele „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.

16. Articolul 38:


la alineatul (1), după cuvintele „Pregătirea profesională” se introduc
cuvintele „şi perfecționarea”;
la alineatul (2), cuvintele „şi aprobate de Ministerul Culturii şi Turismului”
se exclud;
alineatul (3) se abrogă;
la alineatul (4), cuvintele „din cadrul Centrului Național de Perfecționare a
Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituții în domeniu
acreditate în condițiile legii” se exclud.

Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a


prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
b) va asigura aducerea în concordanță a actelor departamentale ale
ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului
cu prevederile prezentei legi.

Președintele Parlamentului

\\172.17.20.4\Operatori\007\ANUL 2018\HOTARARI\35-01-1389\35-01-1389a-redactat-ro.docx
Notă informativă

la proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi


desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Unui dintre obiectivele prioritare asumate de către Guvern, expuse în Programul de activitate al
acestuia pe anii 2016-2018, rezidă în implementarea reformei administraţiei publice.
Pentru realizarea acestui obiectiv, prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016 a fost aprobată
Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, iar prin Hotărîrea Guvernului nr.
1351 din 15 decembrie 2016, a fost aprobat Planul de acţiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea
acestei Strategii,
Drept deziderat stabilit în Strategia citată, menţionăm revizuirea şi ajustarea cadrului normativ prin
prisma implementării principiilor europene de administrare, consolidare a responsabilităţii autorităţilor
administraţiei publice, prin îmbunătăţirea gestionării acestora şi asigurarea prestării serviciilor publice de
calitate.
întru realizarea acestor deziderate, precum şi raţionalizarea structurii administraţiei publice centrale,
bazată pe priorităţile de dezvoltare social-economică şi angajamentele asumate în demersul de integrare
europeană, a fost iniţiată elaborarea prezentului proiect de act normativ.
Proiectul a fost elaborat de către Centrul de Implementare a Reformelor, în coordonare cu
Cancelaria de Stat.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Potrivit proiectului se propun o serie de amendamente în textul Legii cu privire la organizarea şi


desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352-XVI din 24.11.2006, acestea fiind
justificate prin următoarele:
1. Atribuirea sarcinii privind elaborarea politicilor în domeniul turismului către Ministerul
Economiei şi Infrastructurii
Elaborarea politicilor statului în domeniul turismului este o funcţie ce se atribuie Ministerului
Economiei şi Infrastructurii prin intermediul amendamentelor propuse la Hotărîrea Guvernului
nr.690/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, care sunt
parte integrantă a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Investiţii,, aflat în procedură de expertizare juridică.
In context, s-a propus substituirea, în textul anumitor articole, a sintagmei „Ministerul Culturii şi
Turismului” cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”.
2, Cu referire la pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a cadrelor pentru industria
turismului
Evocăm că, la moment, această funcţie este asigurată cu succes de către mediul academic al
R.M.
în context, a fost elaborat inclusiv proiectul decretului privind abrogarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 1967-III din 30.07.2004 privind înfiinţarea Centrului National de Perfecţionare a
Cadrelor din Industria Turismului.
în acest sens evocăm că, prin intermediul Legii nr.185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative, agenţii economici care solicită clasificarea structurii de primire turistică
nu mai sunt obligaţi să prezinte copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională din cadrul Centrului National de Perfecţionare a Cadrelor
din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu acreditate în condiţiile legii ci o copie a
diplom ei de studii superioare de licenţă/m asterat în dom eniul turism ului sau o copie a certificatului de
absolvire a cursurilor de perfecţionare p ro fesio n a lă .
Prin prism a celor enunţate, se propune abrogarea urm ătoarelor prevederi: art.4 alin,(3) litera d),
art.6 litera r), art.13 litera e), m odificarea art.38 alineatul (1), (2) şi (4), abrogarea alineatului (3) al art.38.

3. A spectul privind supravegherea conformităţii serviciilor turistice


L a acest aspect menţionăm că, Legea nr. 352/2006 a fost amendată prin intermediul Legii nr,185
din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în contextul reformei
controalelor şi a actelor permisive.
Astfel, conform completărilor operate în art.8 alin.(4) al Legii nr.352/2006 „(4) Controlul calităţii
serviciilor turistice prestate se efectuează de către Agenţia pentru Proiecţia Consumatorilor si
Supravegherea Pieţei în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător, în baza petiţiilor şi a sesizărilor consumatorilor privind calitatea
nesatisfăcătoare a serviciilor turistice prestate. ”
De altfel, domeniul supravegherii conformităţii serviciilor turistice a fost atribuit Agenţiei pentru
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei anterior, prin intermediul Legii pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative nr. 230 din 23.09.2016,
în context, prin intermediul prezentului proiect se propune abrogarea literei e) alineatul (2)
art.5.
4. Abrogarea anumitor norme care sunt improprii domeniului turismului
Prin intermediul proiectului se dispune abrogarea anumitor norme care, la momentul actual, sunt
improprii domeniului turismului, reieşind din faptul că, conform amendamentelor la cadrul legal, acestea
au fost conferite altor autorităţi.
1) Se propune abrogarea literei g) alin.(3) art.4, din considerentul că, asigurarea securităţii turiştilor,
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora reprezintă, în virtutea funcţiilor conferite prin
cadrul legal, o atribuţie a organelor de poliţie, precum şi ale altor organe implicate în procesul de apărare
a drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, precum ar fi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi
Supravegherea Pieţei.
2) Cu referire la abrogarea literei i) a aceluiaşi alineat - evocăm că, cadrul legal la moment nu face
distincţie între procedura de eliberare a vizelor de intrare în ţară pentru vizitatorii străini, urmînd a fi
aplicate prevederile generale.
3) Privind abrogarea literei j) art.4 - obligaţia privind amenajarea şi dotarea punctelor de trecere a
frontierei de stat cu facilităţi turistice este o obligaţie proprie autorităţilor publice locale, în temeiul art.14
alin.(2) litera o) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

La fel, conform art.35 alin. (4) al Legii nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat, „ Cheltuielile de
construcţie şi amenajare a punctelor de trecere internaţionale şi interstatale sînt suportate de Guvern, iar
a celor locale - de autorităţile administraţiei publice locale. ”
4) Abrogarea literei g) alin.(2) art.5 se propune în contextul în care, respectiva atribuţie va trece
deja la Agenţia Servicii Publice care, conform pct.2 al Statutului Instituţiei Publice „Agenţia Servicii
Publice” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.314/2017 „este o instituţie publică, fondată de Guvern,
care deleagă exercitarea funcţiei de fondator Cancelariei de Stat, a cărei activitate are scopul de a
facilita şi eficientiza procesul de prestare a serviciilor publice. ”
La fel, se propune abrogarea literei j) a art.6, din considerentul că, funcţia privind ţinerea evidenţei
patrimoniului turistic va fi deja transmisă Agenţiei Servicii Publice, precum şi a literei x)
- ţinerea Registrului turismului.
în context, către Agenţia Servicii Publice se propune inclusiv trecerea funcţiilor privind:
- înregistrarea rutelor turistice, prin modificarea literei n) a art.6;
- evidenţa şi monitorizarea patrimoniului turistic, prin modificarea art.9 alin,(2);
- efectuarea clasificării structurilor de primire turistică, prin eliberarea certificatelor de clasificare a
structurilor de primire turistică - modificarea art.6 lit.m), art.18 alin.(4); art.181, art.182.
- ţinerea Registrului structurilor de primire turistică - modificarea art.18 alin.(4);
Ulterior, în virtutea dispoziţiilor finale şi tranzitorii ale prezentului proiect, urmează a fi elaborate şi
aprobate de către Guvern, modificările operate la actele normative conexe implementării prezentului
proiect, inclusiv la Hotărîrea Guvernului nr.314/2017.
5) Privind abrogarea literei h) alin.(2) art.5 - evocăm că, obiectivul privind crearea unui climat
investiţional favorabil pentru atragerea investiţiilor autohtone şi străine în domeniul turismului trece deja
la Agenţia de Investiţii, entitate care se propune a fi fondată de către Guvern, şi care prevede că, Agenţia
Turismului, autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului, se reorganizează prin fuziune
(absorbţie) cu Agenţia de Investiţii, cu trecerea drepturilor şi obligaţiilor persoanei juridice absorbite la
persoana juridică absorbantă.
în acelaşi context se propune modificarea art.6 litera a), abrogarea literelor d), g) şi i) art.6 al
legii.
6) Abrogarea literei k) a art.6 şi modificarea art.35 alin.(l) şi (3) - avizarea documentaţiei de
urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi a documentaţiei referitoare la construcţiile din
domeniul turismului - menţionăm că, această funcţie este de competenţa autorităţilor publice locale,
conform art. 14 lit.f) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

7) Abrogarea art.7 privind funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Turism - propunem


spre abrogare aceste norme din considerentul inoportunităţii prezenţei unui astfel de organ consultativ, în
măsura în care potrivit Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Infrastructurii (entitate căreia i se atribuie funcţia de elaborare a politicilor în domeniul turismului),
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.690/2017, J n cadrul Ministerului se instituie un colegiu. In
componenţa colegiului, la propunerea ministrului, pot f i incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice
centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. ”

8) Prin modificarea art.14 alin.(l) lit.m) - se propune exonerarea de la obligaţia turoperatorilor şi


a agenţiilor de turism de a prezenta Ministerului Economiei şi Infrastructurii a dărilor de seamă statistice
şi financiare, în termenele stabilite de lege, această obligaţie fiind valabilă doar în raport cu organele de
statistică. Or, prezentarea către MEI a acestei informaţii este lipsită de eficienţă, de vreme ce organele de
statistică sunt investite cu funcţia studierii şi acumulării acestor date.

9) Referitor la funcţia privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire


turistică - considerînd principiile de activitate ale administraţiei publice centrale, potrivit cărora
ministerele sunt entităţile abilitate cu dreptul de elaborare a politicilor, dar nu a actelor
permisive/confirmative, considerăm judicioasă amendarea Legii nr, 352/2006, cu atribuirea acestei funcţii
către Agenţia Servicii Publice, inclusiv funcţia de posesie a Registrului structurilor de primire turistică.

Evidenţiem că, propunerea vizată nu implică necesitatea majorării numărului efectivului limită al
Agenţiei Servicii Publice.
10) Abrogarea literei g) a art. 19- intervine în măsura în care conform Legii nr. 185/2017 privind
modificarea şi completarea unor acte legislative, activitatea în domeniul turismului nu va mai constitui o
activitate licenţiată.
11) Abrogarea literei a) alin.(6) art.29 - prin intermediul Legii nr.235 din 26.10.2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, certificatul care demonstrează înregistrarea
întreprinderii sau organizaţiei, a fost exclus din Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de
autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de
întreprinzător, anexat Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător.

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia Uniunii


Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

Fundamentarea economico-financiară

Adoptarea şi implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare.

Hotararea nr. 1267 din 8 decembrie 2010

privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de


turism

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 22 ianuarie 2011

Data intrării în vigoare:


22 ianuarie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 27 alin. (3)
si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea
si functionarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

SECTIUNEA 1
Eliberarea, retragerea si radierea certificatelor de clasificare
pentru structurile de primire turistice
Art. 1. - Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate
si administrare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de
dotari si serviciile prestate.
Art. 2. - Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in
domeniul turismului elibereaza certificatele de clasificare pentru structurile
de primire turistice, pe baza declaratiei standardizate date pe propria
raspundere de solicitant, insotita de documentatia aferenta completa, prin
care se atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor de autorizare.
Art. 3. - In sensul prezentei hotarari, prin solicitant se intelege operatorul
economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire turistice.
Art. 4. -

Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire
turistice, solicitantul depune pe propria raspundere, la sediul autoritatii
publice centrale responsabile in domeniul turismului, declaratia standardizata
insotita de documentatia completa prevazuta in normele metodologice care
reglementeaza conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire
turistice, inainte de darea lor in folosinta.
← Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai
mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate
insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data,
pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea
documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de
autoritatea competenta.
← Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare,
precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si
notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
← Certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice se
considera eliberat in situatia in care autoritatea emitenta nu a raspuns in
termenul prevazut la alin. (2), cu exceptia cazului in care acest lucru
este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un
interes legitim al unei terte parti.
← In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in
cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei,
cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si
cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei
prevazut la alin. (2).
← In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea
certificatului de clasificare, autoritatea emitenta comunica in scris in
termenul prevazut la alin. (2) motivul neacordarii acestuia.
Art. 5. -
8. Certificatele de clasificare sunt valabile pana la modificarea conditiilor si
criteriilor pentru care au fost eliberate sau pana la data mentionata in
acestea.
← In situatia in care au aparut modificari cu privire la indeplinirea
conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii certificatului de
clasificare, operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei
structuri de primire turistice este obligat sa solicite o noua clasificare a
structurii de primire turistice in cauza, in termen de 30 de zile de la
aparitia modificarilor.
← Operatorul economic proprietar si/sau administrator al unei structuri
de primire turistice este obligat sa solicite eliberarea unui nou certificat de
clasificare inainte de expirarea valabilitatii mentionate in certificatul de
clasificare.
← In cazul incetarii activitatii structurii de primire turistice operatorul
economic proprietar si/sau administrator al structurii de primire turistice in
cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale
responsabile in domeniul turismului radierea certificatului de clasificare si sa
restituie certificatul de clasificare si fisa/fisele anexe in original, prin posta cu
confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii
administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.
Art. 6. -
7. Denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii
de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul
de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale
responsabile in domeniul turismului se afiseaza vizibil si in mod lizibil la
receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si
in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute
de turisti.
← Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de
primire turistice este obligat sa furnizeze informatii reale cu privire la
denumirea, tipul, categoria de clasificare si serviciile prestate in toate
materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obtinut.
← Certificatul de clasificare si anexa/anexele la certificatul de clasificare se
pastreaza in permanenta in original in structura de primire turistica in cauza.
Art. 7. - Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara
certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta
structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa certificatului de
clasificare.
Art. 8. -
11. In scopul protectiei turistilor, operatorul economic proprietar si/sau
administrator al unei structuri de primire turistice are urmatoarele obligatii: a)
sa asigure functionarea la categoria si/sau tipul de structura de primire
turistica mentionate in certificatul de clasificare;
b) sa respecte reglementarile legale in vigoare in ceea ce
priveste desfasurarea activitatii in structurile de primire turistice;
c) sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice
privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV,
organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate
laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum
sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea.
← Operatorii economici proprietari si/sau administratori ai structurilor
de primire turistice clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia sa
asigure functionarea acestora pe toata perioada sezonului turistic estival,
respectiv perioada 1 mai-30 septembrie a fiecarui an.
Art. 9. -
12. Certificatul de clasificare se retrage de catre personalul cu atributii de
control din cadrul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in
domeniul turismului, in situatia in care nu sunt respectate obligatiile
stabilite la art. 8 alin. (1).
← In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care certificatul
de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar si/sau administrator
al unei structuri de primire turistice solicita reluarea activitatii turistice printr-
o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in
domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face
dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice
centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea
deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a
solicitantului.
← In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a
retras certificatul de clasificare in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)
lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul si categoria
de clasificare efectiv indeplinite. Procedura de clasificare se reia conform
prevederilor art. 4.
← In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-a
retras certificatul de clasificare in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1)
lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou
certificat de clasificare pentru orice tip de structura de primire turistica si
categorie de
clasificare pentru structura in cauza, pana la remedierea deficientelor
mentionate in actul de control prin care a fost retras certificatul de clasificare.
14. Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul
turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand structurile
de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si,
respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare.
15. In perioada in care certificatul de clasificare este retras, operatorul
economic proprietar si/sau administrator al unei structuri de primire
turistice nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze
venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.

SECTIUNEA a 2-a
Eliberarea, retragerea si radierea licentelor de turism,
respectiv eliberarea brevetelor de turism

Art. 10. -
15. Operatorul economic poate desfasura activitati de ofertare si
comercializare a serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice pe
teritoriul Romaniei numai in baza licentei de turism si, dupa caz, a anexelor la
aceasta, eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila
in domeniul turismului.
← Activitatile prevazute la alin. (1) se pot realiza si sub forma
electronica, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai in baza licentei de
turism eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila
in domeniul turismului.
← Filialele, sediile secundare/reprezentantele agentiilor de turism cu
sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic
European, care isi desfasoara activitatea de ofertare si comercializare a
serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei, trebuie sa
notifice in prealabil autoritatea publica centrala responsabila in domeniul
turismului in ceea ce priveste inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei.
← Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii referitoare la
garantia financiara si la asigurarea de responsabilitate civila profesionala a
operatorului economic. In cazul in care intervin modificari ale elementelor din
notificare, agentia de turism prevazuta la alin. (3) are obligatia sa reinnoiasca
notificarea in fiecare an, daca isi propune sa exercite activitate in cursul
anului respectiv.
← Este interzisa desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de
turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism, cu
licenta de turism retrasa sau expirata.
Art. 11. -
16. Licenta si brevetul de turism se elibereaza de autoritatea administratiei
publice centrale responsabila in domeniul turismului, la cererea operatorului
economic si, respectiv, a persoanelor fizice care solicita obtinerea
brevetului de turism.
← Procedura de eliberare a licentelor si brevetelor in turism este cea
reglementata de prevederile art. 4.
Art. 12. -
c) Licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta sunt valabile pe
perioada nedeterminata, pana la modificarea conditiilor si criteriilor de
licentiere pentru care au fost eliberate.
← In situatia in care au aparut modificari cu privire la indeplinirea
conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii licentei de turism si a
sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic va
solicita autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul
turismului eliberarea unei noi licente de turism, in termen de maximum 30
de zile de la data aparitiei modificarilor.
← Operatorul economic este obligat sa solicite o noua licenta de
turism inainte de expirarea valabilitatii mentionate in aceasta.
← Operatorul economic este obligat sa respecte conditiile si criteriile
in baza carora s-a eliberat licenta de turism si anexa/anexele la aceasta.
← In cazul incetarii activitatii agentiei de turism si/sau a sediilor
secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic in cauza are
obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile in
domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexelor la aceasta
si sa restituie licenta de turism si anexa/anexele in original, prin posta cu
confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii
administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.
Art. 13. -
2. Licenta si brevetul de turism sunt netransmisibile.
← In scopul protectiei turistilor, operatorii economici care desfasoara
activitati specifice agentiilor de turism au urmatoarele obligatii:
a) sa afiseze licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta la loc vizibil
si lizibil in incinta agentiei de turism si a
sucursalelor/reprezentantelor/sediilor secundare ale acesteia;
b) sa inscrie obligatoriu numarul licentei de turism pe documentele emise; c)
sa pastreze in permanenta in sediul agentiei de turism si in sediile
secundare/reprezentantele acesteia originalul licentei de turism
si/sau anexa/anexele la aceasta.
Art. 14. -
- Licenta de turism si anexa/anexele la aceasta se retrag de catre
autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului,
in urmatoarele situatii:
a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara
respectarea reglementarilor legale in vigoare;
b) atunci cand operatorul economic comunica autoritatii administratiei
publice centrale responsabile in domeniul turismului, din proprie
initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;
- atunci cand titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau
anexa/anexele la aceasta in scopul utilizarii de catre alt operator economic.
(2) Titularul unei licente de turism retrase in conditiile prevazute la alin. (1)
lit. c) nu mai poate desfasura activitate de turism prin agentia de turism si/sau
prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data
retragerii.
(3) In perioada in care licenta de turism este retrasa, operatorul economic
nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din
exploatarea agentiei de turism.
(4) In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care licenta de
turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul
economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata
administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea
licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce
personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale
responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in
termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului.
(5) In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a
retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu
prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita
eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia
de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de
control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau
anexa/anexele la aceasta.
(6) Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul
turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand agentiile
de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista
celor carora le-au fost restituite licentele de turism.

SECTIUNEA a 3-a
Sanctiuni

Art. 15. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:


- desfasurarea activitatii in structuri de primire turistice neclasificate, cu
certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea
stabilita prin certificatul de clasificare;
- nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3);
- nerespectarea conditiilor si/sau criteriilor care au stat la baza clasificarii;
- nerespectarea prevederilor art. 6;
- continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica
dupa retragerea certificatului de clasificare;
- incasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice dupa
retragerea certificatului de clasificare si/sau a licentei de turism;
- nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. (c);
- impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si exercita
atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotarari;
2 nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);
3 desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de
catre operatorii economici fara a detine licenta de turism sau prin sediile
secundare/reprezentantele care nu au obtinut anexa la licenta de turism, cu
licenta sau anexa/anexele la licenta de turism expirate sau retrase;
4 desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre
operatorii economici dupa retragerea licentei de turism sau a
anexei/anexelor la licenta de turism;
5 nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de
turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut;
6 desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise
in licenta de turism si anexele la aceasta;
7 nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-au/s-a
eliberat licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta;
8 nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (5) si art. 13 alin.
2 lit. b) si c);
6) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a
programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;
7) utilizarea de autocare neclasificate;
8) ofertarea, comercializarea sau prestarea serviciilor de cazare si
alimentatie in structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de
clasificare retrase sau expirate;
9) functionarea operatorului economic fara detinerea politei de asigurare
de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea
sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor
turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor
turistice achizitionate sau functionarea cu polita/politele de asigurare
expirata/expirate;
10) prezentarea de informatii nereale in materialele de promovare, in
oferte sau pe paginile de internet;
11) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) si art. 14 alin. (5).

12) Contraventiile prevazute la art. 15 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


1 faptele prevazute la lit. a), j) si m), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000
lei;
2 faptele prevazute la lit. b), p), q) si r), cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei;
c) faptele prevazute la lit. d) si t), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
d) fapta prevazuta la lit. o), cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;
e) faptele prevazute la lit. e), f), g), h), k), u) si s), cu amenda de la
30.000 lei la 50.000 lei;
f) faptele prevazute la lit. i), dupa cum urmeaza: amenda de la 8.000 lei la
10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu functioneaza incepand
cu data de 15 mai a fiecarui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile
de primire turistice care nu functioneaza incepand cu data de 1 iunie a fiecarui
an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu
functioneaza la data de 15 iunie a fiecarui an si de la 40.000 lei la 50.000 lei si
retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
care nu functioneaza dupa data de 1 iulie a fiecarui an si pana la sfarsitul
sezonului estival;
g) faptele prevazute la lit. l), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h) faptele prevazute la lit. c) si n), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la
data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii
acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1).
Art. 17. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac
de catre:
a) personalul cu atributii de control din cadrul autoritatii administratiei
publice centrale responsabile in domeniul turismului pentru contraventiile
prevazute la art. 15 lit. a)-e), h)-u);
b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevazute la art. 15 lit.
g) si h);
c) personalul desemnat din cadrul autoritatii administratiei publice
centrale responsabile in domeniul finantelor pentru contraventiile prevazute
la art.15 lit. f).
Art. 18. - Prevederile art. 15-17 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii finale

Art. 19. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 de zile de


la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 20. -
(1) Conditiile si criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice
pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor de turism si a
brevetelor, precum si modelul declaratiei standardizate a solicitantului se
stabilesc de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in
domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al
conducatorului acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari,
autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul
turismului va emite normele metodologice de aplicare.
Art. 21. -
(1) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate inainte de
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada inscrisa
in cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici
proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia
de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licente de turism.
(2) Certificatele de clasificare si licentele de turism eliberate incepand cu
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sunt valabile pe perioada
nedeterminata, pana la modificarea conditiilor si criteriilor pentru care au
fost eliberate.
Art. 22. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga
Hotararea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de
primire turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
440 din 26 iunie 2009, si Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind
conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii
contrare.
Art. 23. - Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile-
cadru ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea
de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in
Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.
Art. 24. - Procedurile de clasificare, licentiere si brevetare prevazute de
prezenta hotarare privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licentelor si brevetelor de turism pot fi indeplinite prin intermediul
punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului
de contact unic electronic se aplica dupa implinirea a 60 de zile de la
operationalizarea acestuia.
Art. 25. - In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor
depuse in vederea clasificarii, licentierii si brevetarii, autoritatea
administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va contacta
autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului
Economic European in cauza, prin intermediul IMI - Sistemul de informare al
pietei interne, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

*
Prezenta hotarare transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III
art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) si
(6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din
12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne, publicata in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006,
in ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.

LEGE
cu privire la antreprenoriat ẟi întreprinderi

nr. 845-XII din 03.01.92

Monitor nr.2/33 din 28.02.1994

***
CUPRINS

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Antreprenoriatul
Articolul 2. Antreprenorii
Articolul 3. Întreprinderea
Articolul 4. Managerul-ẟef de întreprindere
Articolul 5. Legisla ia privind antreprenoriatul

Capitolul II
BAZELE ANTREPRENORIATULUI
Articolul 6. Drepturile întreprinderii
Articolul 7. Obliga iile întreprinderii
Articolul 8. Statul ẟi întreprinderea
Articolul 9. Impunerea activită ii de antreprenoriat
Articolul 10. Reglementarea activită ii de antreprenoriat
Articolul 11. Activitatea de antreprenoriat a cetă enilor străini ẟi a
apatrizilor Articolul 12. Controlul asupra activită ii de antreprenoriat

Capitolul III
FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE ALE ACTIVITĂ II DE ANTREPRENORIAT
Articolul 13. Formele activită ii de antreprenoriat
Articolul 14. întreprinderea individuală
Articolul 15. Societatea în nume colectiv
Articolul 16. Societatea în comandită
Articolul 17. Societatea pe ac iuni, societatea cu răspundere limitată
Articolul 18. Cooperativa de produc ie ẟi cooperativa de întreprinzător
Articolul 19. Întreprinderile de arendă
Articolul 20. Întreprinderea de stat ẟi întreprinderea municipală
Articolul 21. Filialele ẟi reprezentan ele întreprinderii
Articolul 22. Uniunile de întreprinderi.

Capitolul IV
ÎNFIIN AREA ÎNTREPRINDERII
Articolul 23. Condi iile generale de constituire
Articolul 24. Firma ẟi utilizarea ei
Articolul 25. Restric iile privind folosirea unor firme
Articolul 26. Dreptul la firmă

Capitolul V
ÎNREGISTRAREA I REÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR
Articolul 27. Principiile înregistrării
Articolul 28. Procedura înregistrării
Articolul 29. Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire
Articolul 30. Suspendarea/reluarea activită ii întreprinderii
Articolul 31. Exclus

Capitolul VI
REORGANIZAREA ẞI LICHIDAREA ÎNTREPRINDERII
Articolul 32. Reorganizarea întreprinderii
Articolul 33. Garantarea drepturilor creditorilor în cazul reorganizării întreprinderii
Articolul 34. Lichidarea întreprinderii
Articolul 35. Procedura de lichidare a întreprinderii
Articolul 36. Executarea crean elor creditorilor fa ă de întreprinderea ce se lichidează

Capitolul VII
DISPOZI II FINALE
Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea legilor ce reglementează activitatea de antreprenoriat

Notă: În cuprinsul Legii sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii


Informa ionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului
Dezvoltării Informa ionale" conform Legii nr.372-XVI din 29.12.05, în vigoare 27.01.06

Notă: În cuprinsul legii, sintagma "Registrul de stat al comer ului" se înlocuieẟte cu sintagma
"Registrul de stat al întreprinderilor" conform Legii nr.768-XV din 27.12.2001

Notă: În tot cuprinsul Legii sintagma "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justi iei" se
înlocuieẟte cu sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informa
ionale" conform Legii nr.417-XV din 26.07.2001

Notă: În textul Legii sintagma "Ministerul Privatizării ẟi Administrării Proprietă ii de Stat" se


înlocuieẟte cu sintagma "Departamentul Privatizării ẟi Administrării Proprietă ii de Stat pe
lîngă Ministerul Economiei ẟi Reformelor" prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99

Notă: În textul legii, cuvintele "organe ale puterii de stat ẟi ale administra iei de stat", "organe de
stat" se înlocuiesc cu cuvintele "autorită i ale administra iei publice" la cazul respectiv,
cuvintele "organe de autoadministrare locală" se înlocuiesc cu cuvintele "autorită i ale
administra iei publice locale" la cazul respectiv prin Legea nr.1167 din 30.04.97

Notă: Vezi Hot. Parl. nr.846-XII din 01.04.92 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la
antreprenoriat ẟi întreprinderi"

Prezenta Lege stabileẟte agen ii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să
desfăẟoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova ẟi determină principiile juridice,
organizatorice ẟi economice ale acestei activită i.
Prezenta Lege nu se extinde asupra persoanelor juridice ẟi asupra persoanelor fizice care
desfăẟoară o altă activitate decît cea de antreprenoriat.

Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Antreprenoriatul

Antreprenoriat este activitatea de fabricare a produc iei, executare a lucrărilor ẟi
prestare a serviciilor, desfăẟurată de cetă eni ẟi de asocia iile acestora în mod independent, din
proprie ini iativă, în numele lor, pe riscul propriu ẟi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul
de a-ẟi asigura o sursă permanentă de venituri.
3. Munca efectuată conform contractului (acordului) de muncă încheiat nu este
considerată antreprenoriat.
4. Antreprenoriatul în legătură cu crearea ẟi utilizarea inova iilor ra ionalizărilor,
descoperirilor ẟtiin ifice, operelor literare, de artă ẟi a altor obiecte ale proprietă ii intelectuale
este reglementată atît de prezenta Lege, cît ẟi de o legisla ie specială.

Articolul 2. Antreprenorii
[Titlu modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

1. Antreprenor poate fi:


orice cetă ean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi,în modul stabilit de
prezenta Lege ẟi de alte acte legislative;
orice cetă ean străin sau apatrid, în conformitate cu legisla ia în vigoare;
un grup de cetă eni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie
antreprenorul colectiv.
orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale ẟi cu legisla
ia.
Statul ẟi autorită ile administra iei publice locale sînt antreprenori speciali. Atribu iile de
antreprenor la întreprinderile de stat (municipale) le execută managerul-ẟef de întreprindere pe
baza contractului încheiat cu acesta.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Pct.1 completat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

9. Nu au dreptul de a practica antreprenoriatul ẟefii ẟi specialiẟtii din autorită i ale


administra ie publice, în a căror atribu ie intră hotărîrea problemelor legate de desfăẟurarea
activită ii de antreprenoriat sau controlul asupra unei asemenea activită i.
[Pct.3 abrogat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 3. Întreprinderea
8. Forma organizatorico-juridică a activită ii de antreprenoriat este întreprinderea.
9. Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înfiin ată de
antreprenor în modul stabilit de legisla ie.
10. Întreprinderea are dreptul de persoană juridică sau de persoană fizică, în
conformitate cu prezenta Lege.
Întreprinderea-persoană juridică ẟi întreprinderea-persoană fizică au aceleaẟi drepturi ẟi
obliga ii, cu excep ia răspunderii patrimoniale pentru obliga iile lor.
11. Întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat.
[Pct.4 introdus prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 4. Managerul-ẟef de întreprindere


10. Titularul patrimoniului (antreprenorul) este în drept de a transmite, pe bază de
contract, o parte sau toate atribu iile de efectuare a activită ii de antreprenoriat managerului-ẟef
de întreprindere.
Contractul dintre titularul patrimoniului ẟi managerul-ẟef de întreprindere determină
drepturile ẟi obliga iile reciproce ale păr ilor inclusiv limitarea drepturilor de folosin ă ẟi de dispozi
ie asupra patrimoniului ẟi de desfăẟurare a unor genuri de activitate, rela iile lor reciproce de ordin
financiar, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea nesatisfăcătoare a obliga iilor asumate,
precum ẟi termenul valabilită ii, condi iile de reziliere (modificare) a contractului.
În contract pot fi incluse ẟi alte prevederi care nu contravin legisla iei în vigoare.
11. Managerul-ẟef de întreprindere poartă răspundere materială pentru obliga iile
întreprinderii pe care o conduce, precum ẟi pentru neexecutarea sau executarea nesatisfăcătoare
a obliga iilor stipulate în contract.
Contractul poate să prevadă răspunderea managerului-ẟef de întreprindere pentru obliga
iile respective cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, în conformitate cu
legisla ia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
12. Titularul patrimoniului ẟi orice ter nu au dreptul să se amestece în activitatea
managerului-ẟef de întreprindere în decursul termenului de valabilitate a contractului, cu excep
ia cazurilor prevăzute de condi iile contractului sau de legisla ia în vigoare.

Articolul 5. Legisla ia privind antreprenoriatul


13. Rela iile în legătură cu antreprenoriatul, indiferent de forma de proprietate ẟi genul
de activitate, sînt reglementate de prezenta Lege, de legisla ia civilă ẟi de alte legi.
14. Particularită ile activită ii de antreprenoriat practicate de persoane juridice ẟi
persoane fizice străine sînt reglementate de asemenea de legisla ia privind investi iile străine.
15. Rela iile în care una dintre păr i este persoană juridică sau persoană fizică străină
se reglementează de condi iile acordului interna ional, dacă acestea se deosebesc de normele
stabilite în legisla ia privind antreprenoriatul.

Capitolul II
BAZELE ANTREPRENORIATULUI
Articolul 6. Drepturile întreprinderii
Întreprinderea, în conformitate cu legisla ia în vigoare, are dreptul:
să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat;
să procure (să atragă) de la alte persoane juridice ẟi persoane fizice bunuri ẟi drepturi
patrimoniale (inclusiv asupra proprietă ii intelectuale) în scopul practicării activită ii de
antreprenoriat;
să participe cu patrimoniul său la activitatea altor agen i economici;
să utilizeze, în cadrul activită ii sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative ẟi
intelectuale;
să-ẟi stabilească, în mod independent, genurile de activitate, să-ẟi formeze programul de
produc ie, să-ẟi aleagă furnizorii ẟi beneficiarii produc iei fabricate (lucrărilor ẟi serviciilor
prestate), să execute, pe bază de contract, lucrări la comanda statului;
să stabilească, pre urile ẟi tarifele la produc ia fabricată (lucrările ẟi serviciile prestate);
să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de opera iuni de
decontare, creditare, încasare etc.;
să angajeze lucrători pe bază de contract (acord) ẟi în alte condi ii ẟi să concedieze
lucrătorii încadra i;
să stabilească, în mod independent, formele, cuantumul retribuirii muncii ẟi alte tipuri de
venituri ale persoanelor angajate;
să fie agent al rela iilor economice externe.
să efectueze opera iuni valutare;
să dispună liber de beneficiul (venitul) ob inut de pe urma activită ii de antreprenoriat,
care rămîne după achitarea impozitelor ẟi a altor plă i obligatorii;
să beneficieze de orice venit personal;
să se folosească de serviciile sistemului asisten ei sociale de stat al asigurării medicale ẟi
sociale;
să atace în instan a judecătorească competentă ac iunile autorită ilor ale administra iei
publice ẟi ale altor organe care îi lezează drepturile sau interesele legitime.
[Art.6 modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]
[Art.6 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.6 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 7. Obliga iile întreprinderii


Întreprinderea în conformitate cu legisla ia în vigoare, este obligată:
să respecte regulile de comportament pe pia ă în condi iile concuren ei libere, drepturile ẟi
interesele legitime ale consumatorilor să asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a
lucrărilor ẟi serviciilor prestate);
să ob ină licen e pentru genurile de activitate care se desfăẟoară în bază de licen ă;
să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetă enii pe care îi angajează la lucru, după
caz, ẟi contracte colective cu sindicatele care reprezintă interesele colectivelor de muncă.
Întreprinderea nu are dreptul de a se opune asocierii în sindicate a lucrătorilor angaja i pentru a-
ẟi apăra drepturile ẟi interesele social-economice;
să păstreze mijloacele băneẟti în institu ii financiare ẟi să se achite cu bugetul public na
ional, angaja ii, creditorii, precum ẟi să onoreze celelalte obliga ii de plată prin sistemul
financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Na ionale a Moldovei;
să remunereze lucrătorii angaja i la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit
pe republică;
să asigure în conformitate cu contractele (acordurile) de muncă încheiate, crearea unor
condi ii normale de muncă, respectarea tehnicii securită ii, normelor de produc ie ẟi sanitare, ale
securită ii antiincendiare, precum ẟi protec ia mediului înconjurător;
să efectueze asigurarea socială ẟi alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor angaja i; să
păstreze, conform termenelor stabilite, documentele create în procesul activită ii sale, iar
în caz de încetare a activită ii, să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova ẟi documentele privind personalul scriptic.
[Art.7 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare
19.09.03] [Art.7 modificat prin Legea nr.690-XV din 29.11.2001]
[Art.7 completat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]
[Art.7 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 8. Statul ẟi întreprinderea


16.Statul creează tuturor întreprinderilor condi ii juridice ẟi economice egale de
gospodărire, garantează respectarea drepturilor ẟi intereselor lor legitime, contribuie la
dezvoltarea concuren ei libere, conẟtiincioase între aceẟtia, le asigură posibilită i egale de a
folosi resurse tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare ẟi informative neadmi înd
monopolizarea pie elor acestor resurse, ẟi reglementează activitatea de antreprenoriat în baza
legisla iei în vigoare.
17. Guvernul, autorită ile administra iei publice, precum ẟi autorită ile administra iei
publice locale pot da dispozi ii întreprinderilor numai în limitele competen ei lor, stabilite de legisla
ie.
Dacă, drept urmare a emiterii de către organul de stat sau de către un alt organ a unui act
ce nu corespunde competen ei lui sau legisla iei se încalcă drepturile întreprinderii, aceasta este
în drept să apeleze la instan a judecătorească competentă pentru a se anula actul respectiv.
Pagubele, inclusiv profitul ratat, suportate de întreprindere ca urmare a îndeplinirii unor
dispozi ii date de autorită ile administra iei publice ẟi de alte organe sau de persoane cu func ii
de răspundere ale acestor organe, care au încălcat drepturile întreprinderilor, precum ẟi ca
urmare a neîndeplinirii la nivelul cuvenit, de către aceste organe sau persoane cu func ii de
răspundere, a obliga iilor lor fa ă de întreprindere, prevăzute de legisla ia în vigoare, urmează a
fi reparate din buget, din ale cărui mijloace organele men ionate se între in, sau din mijloacele
proprii, dacă acestea nu sînt finan ate de la bugetul public na ional. Repararea prejudiciului nu
poate fi condi ionată de acordul conducătorului organiza iei debitoare sau de structura devizului
de cheltuieli al acestei organiza ii.
Litigiile privind recuperarea pagubelor men ionate se solu ionează de către instan a
judecătorească competentă.
18. În cazul instituirii, în conformitate cu legisla ia, a stării excep ionale sau declarării
unui anumit teritoriu drept zonă a calamită ii naturale, întreprinderile sînt obligate să
îndeplinească dispozi iile autorită ilor administra iei publice ẟi cele ale autorită ilor administra
iei publice locale.
[Art.8 modificat prin Legea nr.1163-XV din 27.06.2002]
[Art.8 modificat prin Legea nr.1322-XIII din 25.09.97]
[Art.8 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Articolul 9. Impunerea activită ii de antreprenoriat


Impunerea activită ii de antreprenoriat se face în modul stabilit de legisla ia fiscală.
[Art.9 în redac ia Legii nr.1592-XII din 27.02.98]

Articolul 10. Reglementarea activită ii de antreprenoriat


16. Întreprinderea este în drept să practice orice genuri de activitate, cu excep ia celor
interzise de lege.
17.Întreprinderea are dreptul să practice anumite genuri de activitate, determinate de
legisla ie, numai după ce a ob inut licen a pentru genul respectiv de activitate. Licen ele se
eliberează de Camera de Licen iere ẟi de autorită ile administra iei publice învestite cu acest
drept.
Lista genurilor de activitate men ionate ẟi modul de eliberare a licen elor se stabilesc de
legisla ie. Licen a va fi eliberată în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către
întreprindere.
În cazul refuzului de a elibera licen ă trebuie să se dea un răspuns argumentat. Refuzul de
a elibera licen ă nu poate fi motivat prin inutilitatea practicării genului respectiv de activitate.
18. Exclusiv întreprinderilor de stat li se permite:
supravegherea ẟi tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care suferă de narcomanie, boli
canceroase, boli contagioase periculoase ẟi deosebit de periculoase, inclusiv de boli
dermatovenerice infec ioase precum ẟi de boli psihice în forme agresive ẟi eliberarea avizelor
corespunzătoare;
efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile a capacită ii de
muncă, precum ẟi a examenelor ẟi controalelor medicale periodice ẟi preventive decretate ale
cetă enilor;
tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de
periculoase; confec ionarea ordinelor ẟi medaliilor;
producerea emblemelor ce confirmă achitarea impozitelor ẟi taxelor de stat;
prestarea serviciilor poẟtale (cu excep ia poẟtei exprese), confec ionarea timbrelor poẟtale;
producerea ẟi comercializarea tehnicii militare speciale ẟi de luptă, a substan elor explozive
(cu excep ia prafului de puẟcă), precum ẟi producerea oricăror feluri de arme;
eviden a de stat, înregistrarea de stat ẟi inventarierea tehnică (inclusiv paẟaportizarea) a
bunurilor imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate ẟi administrarea
acestor bunuri;
imprimarea ẟi baterea monedei, imprimarea hîrtiilor de valoare de stat;
efectuarea lucrărilor astronomo-geodezice,gravimetrice, a lucrărilor în domeniul
hidrometeorologiei.
17.Pentru desfăẟurarea activită ii fără licen ă sau a activită ilor interzise pe teritoriul
Republicii Moldova, precum ẟi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat,
întreprinderea răspunde în mărimea profitului realizat în timpul cît a durat această încălcare ẟi i
se aplică amendă în aceeaẟi mărime. Aceste sume sînt vărsate în păr i egale în bugetul de stat
ẟi în bugetele unită ilor administrativ-teritoriale respective. Totodată, managerul-ẟef al
întreprinderii nu este eliberat de altă răspundere prevăzută de legisla ie.
18. Fa ă de întreprinderi ẟi organiza ii, indiferent de tipul lor de proprietate ẟi forma de
organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăẟeẟte 1000 de lei pentru
fiecare tranzac ie ẟi care achită o sumă mai mare de 10000 de lei lunar în numerar pentru impozitele
ẟi taxele administrate de Serviciul Vamal, în baza obliga iilor lor financiare, înc ălcînd modul stabilit
de decontare prin virament, precum ẟi care efectuează decontări în numerar ẟi prin virament prin
intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat, Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice ẟi Corup iei aplică sanc iuni
pecuniare în propor ie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la
bugetul de stat.
Sanc iunile men ionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetă enii, gospodăriile
ărăneẟti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător ẟi cu bugetul public na ional, iar în
cazul impozitelor ẟi taxelor administrate de Serviciul Vamal – doar în limitele prevăzute, de
asemenea, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public na ional, cu
întreprinderile ẟi organiza iile, precum ẟi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile ẟi
organiza iile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează altfel decît în actele normative
ale Băncii Na ionale a Moldovei, cu excep ia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari.
În sensul prezentului punct, cuvîntul "intermediar" semnifică persoana căreia o altă
persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavînd către aceasta obliga ii
financiare directe.
Termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achizi
ionarea produc iei agricole, ambalajului ẟi bunurilor de la popula ie, precum ẟi pentru
cheltuielile de deplasare, nu va depăẟi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
Numerarul neutilizat trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel tîrziu în 5 zile de la
expirarea termenului de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului.
Pentru utilizarea numerarului în alt scop decît cel pentru care a fost destinat ẟi/sau
nerestituirea în termen a numerarului în casa întreprinderii, organele Serviciului Fiscal de Stat,
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ẟi Corup iei aplică o sanc iune în mărime de
10% din suma numerarului utilizată în alte scopuri ẟi/sau din suma numerarului nerestituită în
termen în casa întreprinderii.
17. Veniturile ilicite ob inute de agen ii economici prin exagerarea costului produc iei,
rentabilită ii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construc ii ẟi tarifelor la
serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea ẟi
aplicarea pre urilor, precum ẟi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep
la bugetul de stat prin decizie adoptată de Curtea de Conturi, de Serviciul Control Financiar ẟi
Revizie din subordinea Ministerului Finan elor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice ẟi Corup iei.
[Art.10 modificat prin Legea nr.113-XVI din 22.05.2008, în vigoare
13.06.2008] [Art.10 modificat prin Legea nr.154-XVI din 21.07.05, în
vigoare 23.09.05] [Art.10 modificat prin Legea nr.224-XV din 01.07.04, în
vigoare 01.01.05] [Art.10 modificat prin Legea nr.379-XV din 18.11.04, în
vigoare 03.12.04] [Art.10 completat prin Legea nr.430-XV din 31.10.03,
în vigoare 01.01.04] [Art.10 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03,
în vigoare 19.09.03] [Art.10 modificat prin Legea nr.1440-XV din
08.11.02, în vigoare 01.01.03] [Art.10 modificat prin Legea nr.1307-XV
din 25.07.02, în vigoare 05.09.02] [Art.10 modificat prin Legea nr.1163-
XV din 27.06.02] [Art.10 modificat prin Legea nr.1146-XV din 20.06.02]
[Art.10 modificat prin Legea nr.1076-XV din 23.05.02]
[Art.10 modificat prin Legea nr.746-XV din 21.12.01]
[Art.10 completat prin Legea nr.690-XV din 29.11.01]
[Art.10 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.10 în redac ia Legii nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.10 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 11. Activitatea de antreprenoriat a cetă enilor străini ẟi a apatrizilor


Cetă enii străini ẟi apatrizii care practică activită i de antreprenoriat pe teritoriul
Republicii Moldova au aceleaẟi drepturi ca ẟi cetă enii Republicii Moldova, în cazul în care
legisla ia în vigoare nu stabileẟte altfel.

Articolul 12. Controlul asupra activită ii de antreprenoriat


d) Întreprinderea, indiferent de forma juridică de organizare, asigură eviden a contabilă ẟi
statistică în modul stabilit de legisla ia în vigoare.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
3. Întreprinderea, în conformitate cu legisla ia, pune la dispozi ia autorită ilor administra
iei publice informa ia necesară pentru stabilirea impozitelor ẟi func ionarea sistemului
republican de acumulare ẟi prelucrare a informa iei.
[Pct.2 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

- Întreprinderea este în drept să nu prezinte date ce constituie secret comercial autorită


ilor administra iei publice, cu excep ia organelor de drept ẟi celor de control, cărora aceste date
se prezintă în limitele împuternicirilor lor. Lista datelor ce constituie secret comercial o
determină întreprinderea. Lista datelor care nu pot constitui secret comercial este stabilită de
Legea cu privire la secretul comercial.
[Pct.3 modificat prin Legea nr.690-XV din 29.11.2001]
[Pct.3 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[În redac ia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

- Organele de control, organele fiscale, organele de ocrotire a naturii, organele


antimonopoliste ẟi alte autorită i ale administra iei publice cărora li se atribuie controlul asupra
activită ii întreprinderii efectuează acest control în limitele competen ei lor ẟi în modul stabilit
de legisla ie.
Rezultatul controlului efectuat se comunică întreprinderii.
[Pct.4 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]

Capitolul III
FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE ALE ACTIVITĂ II DE
ANTREPRENORIAT
Articolul 13. Formele activită ii de antreprenoriat
- Activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-
juridice:
a) întreprindere individuală;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită; d)
societate pe ac iuni;
e) societate cu răspundere limitată;
f) cooperativă de produc ie;
g) cooperativă de întreprinzător;
h) întreprindere de arendă;
i) întreprindere de stat ẟi întreprindere municipală.
- Activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător ẟi se desfăẟoară sub
forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
- întreprinderile cu investi ii străine se înfiin ează pe teritoriul Republicii Moldova sub
formele organizatorico-juridice arătate la punctul 1 al prezentului articol. Deosebirile ce vizează
înregistrarea ẟi activitatea întreprinderilor respective se stabilesc de legisla ia privind investi iile
străine.
- Oricare din întreprinderile indicate la punctul 1 din prezentul articol (în dependen ă de
numărul de lucrători ẟi de alte criterii), în conformitate cu legisla ia, poate fi considerată
microîntreprindere sau întreprindere mică.
- Întreprinderile care practică activită i bancare, de asigurare, de bursă sau alte genuri
specializate se înfiin ează sub una din formele organizatorico-juridice arătate la lit. d), e) h) din
punctul 1 al prezentului articol. Particularită ile constituirii, înregistrării, func ionării ẟi încetării
activită ii unor astfel de întreprinderi sînt stabilite de legisla ia respectivă.
- Pentru realizarea sarcinilor lor statutare organiza iile obẟteẟti ẟi cele religioase, în
conformitate cu legisla ia, au dreptul să fondeze sau să participe la fondarea ẟi coposedarea de
societă i în nume colectiv ẟi în comandită, societă i cu răspundere limitată ẟi societă i pe ac iuni.
2 Orice cetă ean poate fi fondator numai al unei întreprinderi individuale. Persoanele
juridice ẟi fizice pot fi asocia i numai ai unei singure societă i cu răspundere nelimitată sau în
comandită.
3 În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care
nu func ionează ẟi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la
bugetul public na ional persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la
înlăturarea circumstan elor men ionate.
[Art.13 completat prin Legea nr.336-XV din 24.07.03, în vigoare
17.10.03] [Art.13 modificat prin Legea nr.1246-XV din 18.07.2002]
[Art.13 modificat prin Legea nr.690-XV din 29.11.2001]
[Art.13 modificat Legii nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.13 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 14. întreprinderea individuală


3 Întreprindere individuală este întreprinderea care apar ine cetă eanului, cu drept de
proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul
întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetă eanului (familiei) ẟi altor surse
care nu sînt interzise de legisla ie.
În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ărănească (de
fermier).
Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
4 Întreprinderea individuală nu este persoană juridică ẟi se prezintă în cadrul raporturilor
de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Patrimoniul întreprinderii individuale este
inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului.
Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru
obliga iile acesteia cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, conform legisla iei
în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
Membrii familiei-posesori ai întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată
solidară pentru obliga iile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se acele bunuri care, în
conformitate cu legisla ia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
5 Modul de constituire, înregistrare ẟi încetare a activită ii întreprinderilor individuale
este reglementat de prezenta Lege ẟi de legisla ia civilă.
Particularită ile constituirii, înregistrării ẟi încetării activită ii gospodăriilor ărăneẟti (de
fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile
ărăneẟti (de fermier).
6 Document de constituire a întreprinderii individuale este hotărîrea cu privire la înfiin
area întreprinderii, semnată de către fondator (fondatori), incluzînd:
a) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naẟterii, cetă enia, domiciliul
cetă eanului-fondator (fondatorilor-membri ai familiei);
b) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naẟterii, domociliul ẟefului
(directorului) de întreprindere - în cazul în care acesta nu este fondator;
c) firma întreprinderii inclusiv
abreviată; d) sediul întreprinderii;
e) data înfiin ării întreprinderii;
f) genul (genurile) de activitate a întreprinderii;
g) condi iile reorganizării ẟi lichidării întreprinderii.
În hotărîrea cu privire la înfiin area întreprinderii pot fi incluse ẟi alte prevederi care nu
contravin legisla iei în vigoare.
7 Firma întreprinderii individuale, inclusiv abreviată, trebuie să includă cuvintele
"întreprindere individuală" sau "Î.I.", precum ẟi numele cel pu in a unui posesor.
[Art.14 modificat prin Legea nr.82-XVI din 29.03.2007, în vigoare
04.05.2007] [Art.14 modificat prin Legea nr.757-XV din 21.12.2001]
[Art.14 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
Articolul 15. Societatea în nume colectiv
13) Societatea în nume colectiv reprezintă o întreprindere fondată de două ẟi mai multe
persoane juridice ẟi (sau) persoane fizice care ẟi-au asociat bunurile în scopul desfăẟurării în
comun a unei activită i de antreprenoriat, sub aceeaẟi firmă, în baza contractului de constituire
(de societate) încheiat între acestea.
[În redac ia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

g) Societatea în nume colectiv nu este persoană juridică ẟi se prezintă în cadrul


raporturilor de drept ca persoană fizică. Pentru obliga iile societă ii to i asocia ii poartă
răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care, în
conformitate cu legisla ia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
Societatea în nume colectiv nu poartă răspundere pentru obliga iile asocia ilor care nu sînt
legate de activitatea acesteia.
h) Particularită ile înfiin ării, func ionării ẟi încetării activită ii societă ii în nume colectiv
sînt reglementate de legisla ia privind societă ile comerciale, de legisla ia civilă, precum ẟi de
contractul de constituire (de societate).

Articolul 16. Societatea în comandită


b Societatea în comandită reprezintă o întreprindere fondată de două ẟi mai multe
persoane juridice ẟi (sau) persoane fizice care ẟi-au asociat bunurile în scopul desfăẟurării în
comun a unei activită i de antreprenoriat, sub aceeaẟi firmă, în baza contractului de constituire
(de societate) încheiat între acestea.
[În redac ia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

Societatea în comandită are în componen a sa cel pu in un comanditat ẟi un comanditar.


h) Societatea în comandită nu este persoană juridică ẟi se prezintă în cadrul raporturilor
de drept ca persoană fizică. Pentru obliga iile societă ii comandită ii poartă răspundere solidară
nelimitată cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care, în conformitate cu legisla ia în
vigoare, nu fac obiectul urmăririi, iar comanditarii cu partea din averea lor (capitalul investit),
transmisă societă ii în baza contractului de constituire (de societate).
Societatea în comandită nu poartă răspundere pentru obliga iile asocia iilor, care nu sînt în
legătură cu activitatea acesteia.
i) Particularită ile înfiin ării, func ionării ẟi încetării activită ii societă ii în comandită
sînt reglementate de legisla ia privind societă ile comerciale, de legisla ia civilă, precum ẟi de
contractul de constituire (de societate).

Articolul 17. Societatea pe ac iuni, societatea cu răspundere limitată


(2) Societatea pe ac iuni ẟi societatea cu răspundere limitată reprezintă întreprinderi
fondate de două ẟi mai multe persoane juridice ẟi (sau) persoane fizice, care ẟi-au asociat
bunurile în scopul desfăẟurării în comun a unei activită i de antreprenoriat, sub aceeaẟi firmă,
în baza contractului de constituire (de societate) ẟi a statutului.
Societatea pe ac iuni sau societatea cu răspundere limitată poate fi înfiin ată ẟi de o
singură persoană juridică sau fizică.
În societă ile cu răspundere limitată numărul asocia ilor nu poate fi mai mare de 50.
Capitalul statutar (social) subscris al societă ilor este divizat în cote (păr i) subscrise ale
asocia ilor. Drept documente ce confirmă drepturile asocia ilor asupra cotelor subscrise sînt: în
cadrul societă ii pe ac iuni - ac iunea, în cadrul societă ii cu răspundere limitată - adeverin a
cotei de participa ie.
(3) Societatea pe ac iuni ẟi societatea cu răspundere limitată sînt persoane juridice ẟi
poartă răspundere pentru obliga iile asumate cu întreg patrimoniul lor.
Ac ionarii, precum ẟi asocia ii societă ii cu răspundere limitată poartă răspundere pentru
obliga iile întreprinderii numai în limitele valorii ac iunii (cotelor) care le apar in.
(2)Particularită ile înfiin ării, func ionării ẟi încetării activită ii societă ii pe ac iuni ẟi a
societă ii cu răspundere limitată sînt reglementate de legisla ia privind societă ile pe ac iuni ẟi
societă ile comerciale, de legisla ia civilă, precum ẟi de contractul de constituire (de societate)
ẟi de statutul întreprinderii.
[Art.17 modificat prin Legea nr.130-XVI din 12.06.2008, în vigoare
01.07.2008] [Art.17 modificat prin Legea nr.1291-XIII din 22.07.97]
[Art.17 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]
[Art.17 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 18. Cooperativa de produc ie ẟi cooperativa de întreprinzător


(3) Cooperativa de produc ie este o întreprindere înfiin ată de către cinci sau mai multe
persoane fizice în scopul desfăẟurării în comun a activită ii de produc ie ẟi a altei activită i
economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei ẟi pe cooperarea cotelor de
participare la capitalul acesteia. Cooperativa de produc ie este o întreprindere de drept privat cu
scop lucrativ (inclusiv comercial).
Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel pu in cinci persoane
juridice ẟi (sau) fizice care practică activită i de întreprinzător, ce are scopul de a contribui la ob
inerea de către membrii săi a profitului. Prin derogare de la această prevedere, membri ai
cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii pot fi persoanele care produc produse
agricole în gospodăriile personale auxiliare.
(4) Cooperativele de produc ie ẟi de întreprinzător sînt persoane juridice ẟi răspund
pentru obliga iile asumate cu patrimoniul lor. Membrii cooperativei de produc ie sau ai
cooperativei de întreprinzător îẟi asumă riscul pentru obliga iile cooperativei în limitele cotelor
care le apar in, iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere
suplimentară cu averea lor personală în limita stabilită de lege sau de statutul cooperativei.
(5) Particularită ile înfiin ării, înregistrării, func ionării ẟi încetării activită ii
cooperativelor, asocia iilor lor ẟi întreprinderilor fondate de acestea se reglementează de legisla
ia privind cooperativele de produc ie ẟi cooperativele de întreprinzător, legisla ia civilă, precum
ẟi de statutele organiza iilor men ionate.
[Art.18 modif. prin Legea nr.1500-XV din 05.12.02, în vigoare
31.12.02] [Art.18 modificat prin Legea nr.1246-XV din 18.07.2002]
[Art.18 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]
[Art.18 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 19. Întreprinderile de arendă


1. Întreprinderile de arendă sînt unită i fondate de membrii colectivelor întreprinderilor de
stat (municipale) sau ale subdiviziunilor lor structurale, reorganizate în scopul desfăẟurării în
comun a activită ii de antreprenor, sub aceeaẟi firmă, pe baza statutelor ẟi contractului de
arendare a bunurilor statului (municipiului).
2. Întreprinderile de arendă sînt persoane juridice ẟi poartă răspundere pentru obliga iile
asumate cu patrimoniul său. Membrii întreprinderii poartă răspundere pentru obliga iile acesteia
în limita cotei (păr ii) ce le revine din patrimoniul întreprinderii.
3. Particularită ile creării, func ionării ẟi încetării activită ii întreprinderilor de arendă
sînt reglementate de legisla ia cu privire la arendă, de legisla ia civilă, de contractele de
arendare, precum ẟi de statutele întreprinderilor respective.
[Art.19 în redac ia Legii nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 20. Întreprinderea de stat ẟi întreprinderea municipală


1. Întreprinderea de stat se înfiin ează ẟi se dotează cu bunuri de Guvern sau de organul
administra iei de stat împuternicit pentru acest lucru.
Întreprinderea municipală se înfiin ează ẟi se dotează cu bunuri de organul de
autoadministrare locală.
2. Întreprinderea de stat ẟi întreprinderea municipală sînt persoane juridice ẟi poartă
răspundere pentru obliga iile asumate cu întreg patrimoniul lor.
Autorită ile administra iei publice ẟi autorită ile administra iei publice locale nu poartă
răspundere pentru obliga iile întreprinderii de stat ẟi ale întreprinderii municipale. Aceste
întreprinderi nu poartă răspundere pentru obliga iile autorită ilor administra iei publice ẟi ale
autorită ilor administra iei publice locale.
3. Particularită ile înfiin ării, func ionării ẟi încetării activită ii întreprinderii de stat sînt
reglementate de legisla ia privind întreprinderile de stat, de legisla ia civilă, precum ẟi de statutul
întreprinderii.
Particularită ile înfiin ării, func ionării ẟi încetării activită ii întreprinderii municipale sînt
determinate de autorită ile administra iei publice locale, în baza prezentei Legi, legisla iei civile
ẟi a statutului întreprinderii.

Articolul 21. Filialele ẟi reprezentan ele întreprinderii


1. Întreprinderea are dreptul de a constitui filiale ẟi reprezentan e cu drept de a deschide
subconturi.
2. Filială se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situată în altă parte
ẟi care exercită unele din atribu iile acesteia.
Reprezentan ă se consideră subdiviziunea separată a întreprinderii care este situată în altă
parte ẟi care apără ẟi reprezintă interesele întreprinderii, încheie, în numele acesteia, tranzac ii
ẟi înfăptuieẟte alte ac iuni de drept.
Filialele ẟi reprezentan ele trebuie să fie indicate în documentele de constituire (de
societate) a întreprinderii respective.
Subdiviziunile care nu sînt filiale sau reprezentan e ale întreprinderii se înregistrează de
către Serviciul Fiscal de Stat.
3. Filialele ẟi reprezentan ele nu sînt persoane juridice. Acestora li se atribuie bunuri din
patrimoniul întreprinderii ẟi activează în baza regulamentului aprobat de întreprindere.
ẞeful filialei (reprezentan ei) este numit de întreprindere ẟi activează în temeiul
mandatului ce i s-a eliberat.
Filialele au balan e proprii care fac parte din balan a centralizată a întreprinderii care le-a
constituit.
4. Întreprinderea poartă răspundere pentru obliga iile asumate de filiale ẟi reprezentan e,
iar ultimele poartă răspundere pentru obliga iile întreprinderii.
5. Prin derogare de la punctele 1, 3 ẟi 4 ale prezentului articol, filialele ẟi reprezentan ele
întreprinderilor statelor străine se înfiin ează ca persoane juridice.
Filialele ẟi reprezentan ele întreprinderilor statelor străine îẟi desfăẟoară activitatea în
conformitate cu legisla ia Republicii Moldova ẟi cu regulamentele aprobate de întreprinderea
fondator. Particularită ile înfiin ării lor se reglementează de legisla ie.
6. Firma filialei (reprezentan ei) va con ine firma întreprinderii care a constituit-o cu
indicarea sediului filialei (reprezentan ei), cuvîntul "filială" ("reprezentan ă"). precum ẟi, la
dorin a antreprenorului, genul de activitate al filialei ẟi altă informa ie care nu este interzisă de
legisla ie.
[Art.21 completat prin Legea nr.148-XV din 14.05.04, în vigoare
25.06.04] [Art.21 completat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 22. Uniunile de întreprinderi.


1. Pentru a-ẟi coordona activitatea, în scopul creării unor condi ii favorabile pentru
realizarea ẟi apărarea intereselor de produc ie, tehnico-ẟtiin ifice, sociale ẟi altor interese
comune, întreprinderile au dreptul să înfiin eze societă i sub formă de asocia ii, uniuni,
concerne, care vor fi organiza ii necomerciale.
Dacă, la decizia asocia ilor, societatea în cauză va practica activitate de antreprenoriat, o
asemenea societate va fi reorganizată în societate economică sau va fi în drept să înfiin eze o
societate economică, sau va participa la activitatea unei asemenea societă i economice.
2. Crearea ẟi activitatea uniunilor se admite în cazul:
a) intrării benevole a întreprinderilor în uniune ẟi ieẟirii din uniune în condi iile prevăzute
de contractul sau statutul ununii;
b) respectării legisla iei antimonopol ẟi a altor acte normative;
c) organizării pe bază de contract a raporturilor dintre întreprinderi ce fac parte din uniune.
3. Societatea este persoană juridică ẟi ac ionează în baza contractului ẟi statutului.
Societatea trebuie să aibă firmă (denumire) proprie, patrimoniu separat ẟi patrimoniu distinct,
bilan propriu centralizator, cont de decontări ẟi alte conturi în institu iile financiare, ẟtampilă cu
firma sa ẟi alte elemente caracteristice.
Firma societă ii va include unul din cuvintele: "asocia ie", "uniune" sau "concern".
Statutul societă ii va cuprinde: firma, sediul (adresa juridică), scopul activită ii, condi iile
formării ẟi competen a organelor de conducere, modul de luare a deciziilor, precum ẟi modul de
distribuire a bunurilor rămase după lichidarea societă ii.
Societatea ine registrul asocia ilor săi în modul stabilit de legisla ie ẟi de regulamentul
propriu.
4. Întreprinderile ce intră în componen a societă ii îẟi păstrează independen a ẟi
drepturile de persoană juridică sau fizică.
Asocia ii societă ii, în activitatea lor de antreprenoriat, pot folosi firma societă ii, indicînd
apartenen a lor la aceasta.
5. Uniunea nu poartă răspundere pentru obliga iile întreprinderilor care fac parte din
componen a acesteia, iar întreprinderile nu poartă răspundere pentru obliga iile uniunii, dacă
documentele de construire nu prevăd altfel.
6. Înregistrarea ẟi reînregistrarea uniunilor, condi iilor de activitate, precum ẟi
reorganizarea sau lichidarea acestora se efectuează în conformitate cu prezenta Lege, legisla ia
antimonopol ẟi acte normative.
[Art.22 modificat prin Legea nr.1246-XV din 18.07.2002]
[Art.22 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]
[Art.22 în redac ia Legii nr.1148-XII din 04.08.92]

Capitolul IV
ÎNFIIN AREA ÎNTREPRINDERII
Articolul 23. Condi iile generale de constituire
1. Întreprinderea poate fi constituită:
de către titularul (titularii) patrimoniului, din proprie ini iativă ori de către persoanele
juridice sau persoanele fizice împuternicite de acesta (aceẟtia);
în urma divizării for ate a întreprinderii în func iune, în conformitate cu legisla ia
antimonopol.
2. Modul de constituire a întreprinderii se stabileẟte:
pentru întreprinderile individuale - prin prezenta Lege;
pentru întreprinderile cu o altă formă organizatorico-juridică a activită ii de antreprenoriat -
prin prezenta Lege ẟi prin alte acte legislative.
3. Documentele de constituire a întreprinderii sînt:
decizia privind înfiin area întreprinderii - pentru întreprinderile individuale;
contractul de constituire (de societate) - pentru societă ile în nume colectiv ẟi societă ile în
comandită;
contractul de constituire (de societate) ẟi statutul - pentru societă ile pe ac iuni, societă ile
cu răspundere limitată ẟi cooperativele de întreprinzător. În cazul înfiin ării unei societă i pe ac
iuni sau unei societă i cu răspundere limitată de către o singură persoană, în loc de contract de
constituire (de societate) fondatorul întocmeẟte declara ie de constituire a societă ii. Declara ia
trebuie să cuprindă aceleaẟi date ca ẟi contractul ẟi se întocmeẟte în conformitate cu cerin ele
înaintate fa ă de perfectarea contractului de constituire (de societate);
statutul - pentru cooperativele de produc ie;
contractul de arendare a bunurilor statului (municipiului) ẟi statului - pentru întreprinderile
de arendă.
statutul ẟi decizia fondatorului - pentru întreprinderile de stat; statutul ẟi decizia autorită
ilor administra iei publice locale - pentru întreprinderile municipale.
Documentele de constituire trebuie să con ină următoarele informa ii: firma, sediul, data
constituirii, genurile de activitate, răspunderea antreprenorului pentru obliga iile întreprinderii,
condi iile de reorganizare ẟi lichidare a întreprinderii, firmele (numele de familie) ẟi sediul
(domiciliul) fondatorilor, iar în cazurile prevăzute de legisla ie, ẟi ale asocia ilor, precum ẟi alte
condi ii de fondare ẟi activitate a întreprinderii prevăzute de legisla ia în vigoare.
În documentele de constituire pot fi incluse ẟi alte prevederi care nu contravin legisla iei.
Documentele de constituire a întreprinderii se aprobă de către fondatorul (fondatorii)
acesteia.
[Art.23 modif. prin Legea nr.1500-XV din 05.12.02, în vigoare
31.12.02] [Art.23 modificat prin Legea nr.1246-XV din 18.07.2002]
[Art.23 modificat prin Legea nr.690-XV din 29.11.2001]
[Art.23 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]
[Art.23 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Articolul 24. Firma ẟi utilizarea ei


1. Antreprenorul ẟi întreprinderea constituită de acesta îẟi desfăẟoară activitatea sub o
anumită firmă (denumire).
Filialele ẟi reprezentan ele întreprinderii îẟi desfăẟoară activitatea sub firma
întreprinderii.
2. Firmă trebuie să con ină:
a) denumirea concretă a întreprinderii sau alte date care permit deosebirea acesteia de alte
întreprinderi, iar pentru întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv ẟi societatea în
comandită, numele de familie (firma) a cel pu in unui posesor al întreprinderii individuale sau al
comanditului;
b) indicarea completă sau prescurtată (abreviată) a formei organizatorico-juridice a
întreprinderii;
c) indicarea genului principal de activitate pentru întreprinderea-persoană juridică.
În firma întreprinderii pot fi incluse ẟi alte date care nu contravin legisla iei în vigoare.
[Alin.2 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]

3. Întreprinderea poate să utilizeze ẟi o firmă prescurtată (abreviată) care trebuie să con


ină informa ii prevăzute la literele "a" ẟi "b" din punctul 2 al prezentului articol.
4. Întreprinderea are obliga ia să utilizeze firma, inclusiv cea prescurtată (abreviată),
numai în acea formulă în care a fost înmatriculată în Registrul de stat al întreprinderilor.
De la data publicării în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" a anun ului privind
lichidarea întreprinderii, firma acesteia se va utiliza cu cuvintele "în proces de lichidare".
[Introdus prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

5. Firma poate fi utilizată ẟi în calitate de emblemă comercială, cu condi ia înregistrării


acesteia conform Legii privind mărcile ẟi denumirile de origine a produselor.
[Pct.5 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]

6. Firma completă trebuie să figureze pe toate clădirile administrative ale întreprinderilor


cu personalitate juridică.

Articolul 25. Restric iile privind folosirea unor firme


1. Întreprinderea nu poate să folosească firma care:
a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu firma altei
întreprinderi, care este deja înregistrată;
b) con ine denumirea oficială a statului, a organelor sale, a autorită ilor administra iei
publice locale ẟi a organiza iilor obẟteẟti ori indică, direct sau indirect, că întreprinderea apar
ine acestor organe ẟi organiza ii.
Aceste restric ii nu se extind asupra întreprinderilor al căror gen principal de activitate este
difuzarea informa iei de masă, dacă fondatorii acestora sînt organele ẟi organiza iile arătate la
această literă;
c) nu include toate datele arătate în articolul 24 din prezenta Lege;
d) con ine date, inclusiv semne grafice, a căror utilizare este interzisă de legisla ia în
vigoare.
2. Dacă mai multe persoane au prezentat pentru înregistrarea de stat firme ce coincid sau se
aseamănă, dreptul de înregistrare sub această firmă îl are persoana care a depus prima cerere de
înmatriculare a firmei respective în organul înregistrării de stat.
3. Pentru folosirea în denumirea firmei a numelui unei personalită i istorice sau al altei
personalită i cunoscute este necesară autoriza ia Guvernului sau acordul rudelor personalită ii în
cauză.
La cererea persoanelor arătate în alineatul întîi al acestui punct, organul înregistrării de stat
este obligat să decidă scoaterea din denumirea firmei a numelui personalită ii respective.
4. Întreprinderea este obligată să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un
aviz privind modificarea denumirii sub sanc iunea plă ii de daune-interese.
[Art.25 completat prin Legea nr.337-XV din 24.07.03, în vigoare
17.10.03] [Art.25 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 26. Dreptul la firmă


1. Întreprinderea a cărei firmă a fost înregistrată în modul stabilit de prezenta Lege are
dreptul exclusiv de a o utiliza în conformitate cu legisla ia.
2. Persoana care utilizează o firmă străină înregistrată deja este datoare, la cererea
posesorului de drept asupra firmei, să înceteze folosirea ei ẟi să recupereze acestuia daunele
cauzate.
3. Întreprinderea care utilizează în activitatea sa o firmă ce nu corespunde celei
înmatriculate în Registrul de stat al întreprinderilor este sanc ionată, conform hotărîrii instan ei
judecătoreẟti competente, cu o amendă de la 10 la 100 unită i conven ionale, care se varsă la
bugetul de stat. Unitatea conven ională de amendă este egală cu 20 de lei.
[Art.26 modificat prin Legea nr.148-XVI din 08.06.06, în vigoare
30.06.06] [Art.26 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]
[Art.26 modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]
[Art.26 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

Capitolul V
ÎNREGISTRAREA ẞI REÎNREGISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR
Articolul 27. Principiile înregistrării
1. Întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele ẟi reprezentan ele
(denumite în continuare întreprinderi), înfiin ate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova,
pînă la începerea activită ii lor economice, în conformitate cu Legea nr.1265-XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor ẟi organiza iilor.
Venitul provenit din activitatea întreprinderii neînregistrate se percepe prin hotărîre
judecătorească ẟi se varsă la bugetul de stat.
2. Întreprinderea se înregistrează de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării
Informa ionale la locul unde se află sediul întreprinderii.
Sediul întreprinderii se consideră locul unde se află organele ei de conducere.
3. Întreprinderea se înregistrează, în mod obligatoriu, la organul fiscal pentru a i se atribui
codul fiscal în conformitate cu legisla ia în vigoare.
[Art.27 în redac ia Legii nr.768-XV din 27.12.2001]
[Art.27 modificat prin Legea nr.757-XV din 21.12.2001]
[Art.27 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]
[Art.27 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]
[Art.27 modificat prin Legea nr.416-XIII din 29.03.95]
Articolul 28. Procedura înregistrării
1. Pentru înregistrare, întreprinderea prezintă actele specificate la articolul 11 din Legea cu
privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor ẟi organiza iilor.
2. Pentru înregistrare, întreprinderile înfiin ate în urma reorganizării întreprinderilor de stat
ẟi întreprinderile în al căror capital social statul de ine o cotă-parte prezintă autoriza ia
organului central de specialitate respectiv.
La reînregistrarea întreprinderii în legătură cu reorganizarea ei, cu excep ia societă ilor pe
ac iuni, taxa de timbru stabilită se încasează numai din diferen a dintre cuantumul capitalului
social al întreprinderii (întreprinderilor) nou-înfiin ate ẟi cuantumul capitalului social al
întreprinderii (întreprinderilor) reorganizate. La majorarea capitalului social în urma reevaluării
bunurilor întreprinderii în temeiul deciziei Guvernului, taxa de timbru nu se achită.
3. Camera Înregistrării de Stat, în termen de 15 zile de la data înregistrării întreprinderii,
va expedia autorită ii administra iei publice locale respective, organului fiscal, organului de
statistică, Serviciului de Stat de Arhiva ẟi organului de asigurare socială cîte o copie de pe
hotărîrea de înregistrare a întreprinderii, iar în cazul înregistrării întreprinderii în al cărei capital
social statul de ine o cotă-parte - ẟi organului central de specialitate respectiv.
[Art.28 completat prin Legea nr.1276-XV din 25.07.2002]
[Art.28 în redac ia Legii nr.768-XV din 27.12.2001]
[Art.28 modificat prin Legea nr.690-XV din 29.11.2001]
[Art.28 modificat prin Legea nr.1224-XIV din 21.09.2000]
[Art.28 modificat prin Legea nr.183-XIV din 28.10.98]
[Art.28 modificat prin Legea nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.28 modificat prin Legea nr.753-XIII din 29.02.96]
[Art.28 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]
[Art.28 modificat prin Legea nr.320-XIII din 13.12.94]
[Art.28 modificat prin Legea nr.159-XIII din 29.06.94]

Articolul 29. Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire


Înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire se efectuează în
conformitate cu articolul 18 din Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor ẟi
organiza iilor.
[Art.29 în redac ia Legii nr.768-XV din 27.12.2001]

Articolul 30. Suspendarea/reluarea activită ii întreprinderii


1. Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îẟi suspende temporar
activitatea, pe o perioadă care să nu depăẟească 3 ani, în cazul în care nu are datorii fa ă de
bugetul public na ional, precum ẟi fa ă de al i creditori. Pentru confirmarea lipsei restan ei fa ă
de bugetul public na ional, întreprinderea va prezenta un certificat care se eliberează după
efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală, enumerate la
art.131 din titlul V al Codului fiscal.
2. Decizia fondatorului/adunării generale privind suspendarea activită ii întreprinderii, cu
indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Persoanele responsabile de suspendarea activită ii întreprinderii sînt obligate, cu o lună înainte
de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii. În termen de
2 luni de la data publicării avizului de suspendare a activită ii, creditorii vor înainta întreprinderii
ẟi oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat crean ele lor.
3. Suspendarea/reluarea activită ii întreprinderii urmează a fi înregistrată, în baza cererii
fondatorului/adunării generale, la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, cu înscrierea
men iunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor ẟi cu înẟtiin area despre aceasta a
inspectoratului fiscal de stat teritorial de către oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
Înregistrarea suspendării activită ii se va efectua cu condi ia:
1) prezentării de către fondator/adunarea generală a certificatelor de la institu iile
financiare privind închiderea conven ională a conturilor;
2) predării ẟtampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;
3) expirării termenului de înaintare a crean elor de către creditori.
4. O dată cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinderilor a men iunii privind
suspendarea/reluarea activită ii de întreprinzător, pe documentele de constituire ẟi certificatul de
înregistrare ale întreprinderii se aplică men iunea "Activitatea este suspendată de la_______pînă
la__________"/"Activitatea este reluată de la_______ ."
5. Pe întreaga perioadă de suspendare a activită ii, întreprinderea este scutită de
prezentarea dărilor de seamă financiare ẟi fiscale, precum ẟi de plata taxelor ẟi impozitelor, cu
excep ia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită ẟi
pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plă ile se achită din mijloacele întreprinderii
imediat după expirarea termenului de suspendare.
6. Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activită ii,
solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor men
iunea privind reluarea activită ii întreprinderii.
7. Pe perioada suspendării activită ii întreprinderii este interzisă desfăẟurarea oricăror
activită i de întreprinzător.
8. Desfăẟurarea activită ii de întreprinzător în perioada de suspendare a activită ii
întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activită i, atrage, potrivit legisla iei în vigoare,
răspunderea pentru practicarea ilegală a activită ii de întreprinzător.
9. În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activită ii întreprinderii, se
constată vre-un creditor, Camera Înregistrării de Stat va anula suspendarea.
[Art.30 introdus prin Legea nr.337-XV din 24.07.03, în vigoare
17.10.03] [Art.30 exclus prin Legea nr.768-XV din 27.12.2001]
[Art.30 modificat prin Legea nr.1322 din 25.09.97]
[Art.30 modificat prin Legea nr.1167 din 30.04.97]

[Art.31 exclus prin Legea nr.768-XV din 27.12.2001]


[Art.31 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]

Capitolul VI
REORGANIZAREA ẞI LICHIDAREA ÎNTREPRINDERII
[Capitolul IV în redac ia Legii nr.1167 din 30.04.97]

Articolul 32. Reorganizarea întreprinderii


1. Reorganizarea întreprinderii se efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare,
transformare.
La fuziunea întreprinderilor, toate drepturile patrimoniale ẟi obliga iile fiecăreia din ele
trec, potrivit actului de transfer, la întreprinderea înfiin ată în urma fuziunii.
La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec, în conformitate cu actul de
transfer, toate drepturile patrimoniale ẟi obliga iile întreprinderii asociate.
La divizarea întreprinderii, la întreprinderile înfiin ate în urma divizării trec, potrivit
actului (bilan ului) divizării, drepturile patrimoniale ẟi obliga iile întreprinderii reorganizate.
La separarea din întreprindere a unei sau a cîtorva întreprinderi, la fiecare din acestea trec,
potrivit actului (bilan ului) divizării, păr ile respective din drepturile patrimoniale ẟi obliga iile
întreprinderii reorganizate.
La transformarea întreprinderii în întreprindere cu altă formă juridică de organizare, la
întreprinderea recent înfiin ată trec toate drepturile patrimoniale ẟi obliga iile întreprinderii
transformate.
2. Reorganizarea întreprinderii se efectuează la decizia fondatorilor (asocia ilor) ei.
3. În cazurile stabilite de lege, reorganizarea întreprinderii prin divizare sau separare se
efectuează prin hotărîre a autorită ilor administra iei publice autorizate sau prin hotărîre a instan
ei de judecată.
În cazurile prevăzute de lege, reorganizarea întreprinderii prin fuziune, asociere sau
transformare se efectuează numai cu acordul autorită ilor administra iei publice autorizate.
4. Actul de transfer sau bilan ul divizării va cuprinde prevederi referitoare la succesiunea
de drept asupra tuturor obliga iilor întreprinderii reorganizate fa ă de to i creditorii ẟi debitorii ei,
inclusiv obliga iile contestate de păr i.
Actul de transfer sau bilan ul divizării se aprobă de către persoana (organul) care a luat
decizia de reorganizare a întreprinderii ẟi se prezintă împreună cu documentele de constituire
pentru înregistrarea de stat a întreprinderii recent înfiin ate sau pentru modificarea documentelor
de constituire ale întreprinderii existente.
Neprezentarea împreună cu documentele de constituire, respectiv a actului de transfer sau
bilan ului divizării, precum ẟi lipsa în aceste documente a dispozi iei cu privire la succesiunea de
drept asupra obliga iilor întreprinderii reorganizate atrag după sine refuzul înregistrării de stat a
întreprinderii recent înfiin ate.
5. Întreprinderea se consideră reorganizată, cu excep ia cazurilor de reorganizare prin
asociere, din momentul înregistrării de stat a întreprinderii recent înfiin ate.
La reorganizarea întreprinderii prin asociere la ea a altei întreprinderi, prima se consideră
reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat al comer ului a datelor cu privire la
încetarea activită ii întreprinderii asociate.

Articolul 33. Garantarea drepturilor creditorilor în cazul reorganizării întreprinderii


1. Antreprenorul sau organul care a luat decizia de reorganizare a întreprinderii este
obligat, cu o lună înainte de reorganizare, să informeze în scris despre aceasta creditorii
întreprinderii.
2. Creditorul întreprinderii reorganizate este în drept să ceară încetarea sau executarea
înainte de termen a crean elor întreprinderii, ca debitor, ẟi repararea prejudiciilor.
3. Dacă bilan ul divizării nu dă posibilitatea de a stabili succesorul de drepturi al
întreprinderii reorganizate, întreprinderile recent înfiin ate răspund solidar de obliga iile
întreprinderii reorganizate în fa a creditorilor acesteia.

Articolul 34. Lichidarea întreprinderii


1. Lichidarea întreprinderii conduce la încetarea activită ii acesteia fără trecerea
drepturilor ẟi obliga iilor pe cale succesorală la alte persoane.
2. Întreprinderea se lichidează prin hotărîre a:
a) fondatorilor (asocia ilor), în conformitate cu condi iile prevăzute în documentele de
constituire ale întreprinderii, inclusiv în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiin
ată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiin ată;
b) instan ei de judecată în caz de:
1) insolvabilitate a întreprinderii, declarată în conformitate cu legisla ia;
2) declarare a documentelor de constituire ale întreprinderii ca fiind nule;
3) încălcare a cerin elor, stabilite de legisla ie, privind desfăẟurarea unui anumit gen de
activitate, prin care se explică lichidarea întreprinderii;
4) expirare a termenului pentru care a fost înfiin ată întreprinderea respectivă sau după
atingerea scopurilor în care a fost înfiin ată (la cererea procurorului sau a Camerei Înregistrării
de Stat a Ministerului Dezvoltării Informa ionale), dacă fondatorii (asocia ii) întreprinderii nu au
luat hotărîrea de lichidare a întreprinderii;
5) neprezentare conform informa iei Inspectoratului Fiscal de Stat, a dărilor de seamă
contabile, fiscale ẟi statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă ce depăẟeẟte un an.
Întreprinderea poate fi lichidată ẟi în alte temeiuri stabilite de lege.
3. Întreprinderea se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul de stat al
comer ului.
[Art.34 modif. prin Legea nr.1500-XV din 05.12.02, în vigoare
31.12.02] [Art.34 completat prin Legea nr.768-XV din 27.12.2001]
[Art.34 completat prin Legea nr.287-XIV din 18.02.99]
[Art.34 în redac ia Legii nr.1167-XIII din 30.04.97]
[Art.34 modificat prin Legea nr.672-XIII din 28.11.95]
Articolul 35. Procedura de lichidare a întreprinderii
1. În hotărîrea de lichidare a întreprinderii se stabileẟte procedura ẟi termenele în care se
va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a crean elor de către creditori, care trebuie să
fie nu mai mic de 2 luni din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a
avizului despre lichidare.
Hotărîrea de lichidare a întreprinderii în legătură cu expirarea termenului pentru care a
fost înfiin ată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiin ată se ia
de către fondatori (asocia i) în modul prevăzut de prezentul articol, anun îndu-se creditorii cu 3
luni înainte de expirarea duratei întreprinderii sau imediat după atingerea scopurilor în care a fost
înfiin ată ẟi după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre
lichidare.
În caz de faliment, întreprinderea se lichidează prin hotărîre a instan ei de judecată în
conformitate cu Legea cu privire la faliment.
2. Lichidarea întreprinderii se efectuează de comisia de lichidare sau de lichidator,
desemna i de fondatori (asocia i) sau, după caz, de instan a de judecată.
În cazul lichidării întreprinderii prin decizie a instan ei de judecată, aceasta din urmă
numeẟte în calitate de lichidator o persoană fizică majoră cu capacitatea deplină de exerci iu,
care are cetă enia Republicii Moldova, domiciliază în Republica Moldova, are studii superioare
ẟi posedă cunoẟtin e ẟi experien ă în domeniu ẟi este înregistrată ca întreprinzător individual.
3. Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova informa ie despre lichidarea întreprinderii, procedura ẟi termenele în care se
va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a crean elor de către creditori, precum ẟi
evaluează activele întreprinderii (bunurile ẟi toate obliga iile patrimoniale fa ă de întreprinderea
care se lichidează), stabileẟte crean ele creditorilor, comunicîndu-le acestora despre lichidarea
întreprinderii, ia măsuri pentru perceperea datoriei de debitor.
4. După expirarea termenului de înaintare a crean elor de către creditori, comisia de
lichidare (lichidatorul întreprinderii) prezintă spre aprobare organului (persoanei) care a înfiin at-
o Procesul-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, lista crean elor înaintate de creditori ẟi
suma acestora, precum ẟi rezultatul examinării lor. Aceste documente se aprobă de către
fondatorii (asocia ii) întreprinderii ẟi instan a de judecată care au luat hotărîrea de lichidare ẟi se
aduc la cunoẟtin a fiecărui creditor.
Dacă în procesul lichidării întreprinderii se stabileẟte că datoriile acesteia depăẟesc activele,
din care cauză întreprinderea nu este în stare să execute crean ele creditorilor, fondatorii (asocia ii)
sînt obliga i să ac ioneze în judecată cu privire la deschiderea procedurii falimentare sau să-ẟi
anuleze hotărîrea cu privire la lichidarea întreprinderii. Dacă fondatorii (asocia ii) nu se conformează
prevederilor men ionate, comisia de lichidare, în temeiul deciziei sale, este în drept să înainteze în
judecată o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate a întreprinderii.
5. Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii), după executarea tuturor crean elor
creditorilor, întocmeẟte bilan ul de lichidare ẟi îl prezintă, odată cu predarea bunurilor rămase
ale întreprinderii, fondatorilor (asocia ilor) acesteia, instan ei de judecată, prin a căror decizie a
fost înfiin ată.
6. Prin derogare de la prevederile prezentei legi, particularită ile lichidării întreprinderilor
agricole care se privatizează se stabilesc de Legea restructurării întreprinderilor agricole în
procesul de privatizare.
[Art.35 modificat prin Legea nr.64-XVI din 30.03.06, în vigoare
28.04.06] [Art.35 completat prin Legea nr.337-XV din 24.07.03, în
vigoare 17.10.03] [Art.35 modificat prin Legea nr.1246-XV din
18.07.2002] [Art.35 completat prin Legea nr.394-XIV din 13.05.99]

Articolul 36. Executarea crean elor creditorilor fa ă de întreprinderea ce se lichidează


1. Crean ele creditorilor fa ă de întreprinderea ce se lichidează se execută din contul
bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine:
a) crean ele cetă enilor fa ă de care debitorul este răspunzător de prejudicierea sănătă ii
lor sau în legătură cu moartea, pe calea capitalizării plă ilor respective pe unitate de timp;
b) crean ele lucrătorilor din întreprinderea ce se lichidează privind plata salariului pentru
perioada de pînă la 6 luni precedente luării hotărîrii de lichidare;
c) achitarea cu bugetul public na ional pentru perioada de pînă la un an precedent luării
hotărîrii de lichidare;
1
c ) crean ele Ministerului Finan elor pentru împrumuturile acordate sub garan ia statului;
d) alte crean e ale creditorilor.
Comisia de lichidare (lichidatorul întreprinderii) începe executarea crean elor creditorilor din
ziua aprobării Procesului-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, listei crean elor înaintate ẟi
rezultatului examinării lor. Excep ie fac crean ele creditorilor indicate la litera d): executarea lor se
efectuează după expirarea unei luni din ziua aprobării documentelor enumerate.
Executarea crean elor creditorilor din fiecare rînd se face propor ional cu suma crean elor
fiecărui creditor din rîndul respectiv.
Executarea crean elor creditorilor din rîndul următor se face după executarea în întregime
a crean elor creditorilor din rîndul precedent.
2. Crean ele creditorilor, stabilite ẟi înaintate după expirarea termenului stabilit pentru
înaintarea lor, se execută din contul bunurilor întreprinderii ce au rămas după executarea crean
elor stabilite ẟi înaintate în termenul stabilit.
3. Crean ele creditorilor asigurate prin gaj se execută indiferent de rîndul stabilit pentru
executarea crean elor altor creditori ẟi de termenul de înaintare a crean elor.
4. Crean ele neexecutate din cauza insuficien ei de bunuri ale întreprinderii persoană
juridică (cu excep ia cooperativelor de produc ie) se consideră stinse. Crean ele fa ă de
întreprinderea persoană fizică ce se lichidează ẟi fa ă de cooperativa de produc ie se execută de
către fondatorii (asocia ii) întreprinderii în modul stabilit de lege.
Se consideră stinse crean ele, nerecunoscute de comisia de lichidare (lichidatorul
întreprinderii), dacă creditorii, în termen de o lună de la data primirii înẟtiin ării cu privire la
nerecunoaẟterea în întregime sau par ială a crean elor lor, nu ac ionează în judecată cu privire la
executarea acestor crean e.
5. Bunurile rămase după executarea crean elor creditorilor se utilizează conform indica
iilor proprietarului sau persoanei împuternicite de acesta.
[Art.36 completat prin Legea nr.231-XVI din 02.11.2007, în vigoare
23.11.2007] [Capitolul IV în redac ia Legii nr.1167 din 30.04.97] [Capitolul
IV modificat prin Legea nr.788 din 26.03.96]
[Capitolul IV modificat prin Legea nr.672 din 28.11.95]
[Capitolul IV modificat prin Legea nr.159 din 29.06.94]

Capitolul VII
DISPOZI II FINALE
Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea legilor ce reglementează activitatea de
antreprenoriat
Antreprenorii ẟi persoanele cu func ii de răspundere din întreprinderi, persoanele cu func
ii de răspundere din autorită ile administra iei publice, din autorită ile administra iei publice
locale sînt sanc ionate pe cale juridică pentru încălcarea prezentei Legi sau a altor legi ce
reglementează antreprenorului, înfiin area de întreprinderi sau activitatea acestora, în modul
prevăzut de prezenta Lege ẟi de alte acte legislative.

PREẞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea


SNEGUR

Chiẟinău, 3 ianuarie 1992,


Nr. 845-XII

__________