Sunteți pe pagina 1din 30

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr.________


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL MILITAR LICEAL la adresa nr.A/_______din_______
ARIA CURICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PREGĂTIRE MILITARĂ
DISCIPLINA : PREGĂTIRE MILITARĂ
CLASA a IX – a
NR. DE ORE: 2/SĂPTĂMÂNĂ (C.D.)

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI
DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare. Competenţe specifice Resurse Metode Evaluare Observaţii


Detaliere de conţinut.
Activităţi de învăţare

1. Rolul şi destinaţia 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, Test evaluare


cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Expunerea; Pregătire Militară,
colegiului militar liceal
regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Conversaţia; manual pentru clasa a
1.1 Învăţământul militar liceal
generale cu contextele Editura Militară, -Problematizarea; IX-a, Bucureşti,
1.2. Particularităţile
specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
învăţământului în colegiul
pag. 26-32 pag. 28 şi 32
militar liceal
1.3.Regulamentul Intern al
Colegiului Militar Liceal

NESECRET
1 din 30
2. Îndatoriri şi relaţii între
militari
1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
2.1. Îndatoririle generale ale
cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Conversaţia; Pregătire Militară,
militarilor. Gradele militare.
regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
Gradele ce se acordă elevilor
generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
colegiilor militare liceale
specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
2.2. Comandanţi (şefi),
pag.33-45 pag. 36, 40 şi 45
subordonaţi. Darea şi
executarea ordinelor. Salutul
militar
2.3. Comportarea militarilor în
diferite situaţii. Drepturile şi
îndatoririle elevilor de colegiu
militar liceal

3.Disciplina militară
3.1. Elemente definitorii ale
disciplinei militare. Obligaţiile
şi răspunderile ce decurg din 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Explicaţia; Test evaluare
regulile disciplinei militare. Căi cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Expunerea; Pregătire Militară,
de realizare a disciplinei regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
militare. Autoritatea militară şi generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
obligaţiile ce decurg din aceasta specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
3.2. Recompensele şi sancţiunile pag. 46-52 pag. 49 şi 52
care se acordă şi se aplică
elevilor colegiilor militare.
Drepturile comandanţilor şi
şefilor de a recompensa sau
sancţiona

NESECRET
2 din 30
4. Activitatea zilnică în
unitate 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
4.1. Programe şi activităţi ale cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Problematizarea; Pregătire Militară,
militarilor regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Descrierea; manual pentru clasa a
4.2. Programe şi activităţi generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
specifice elevilor colegiilor specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
militare liceale pag. 53-57 pag. 57

5. Ţinuta militarilor
5.1. Reguli referitoare la portul 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Descrierea; Test evaluare
uniformei militare şi al hainelor cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Joc de rol; Pregătire Militară,
civile regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Simularea; manual pentru clasa a
5.2. Portul însemnelor militare generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
şi al bijuteriilor specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
5.3. Îngrijirea frizurii şi a feţei pag. 58-60 pag. 60

6. Probleme de cazare a
militarilor 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Joc de rol; Test evaluare
6.1. Întreţinerea cazărmilor cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Problematizarea; Pregătire Militară,
6.2. Încălzirea, iluminatul şi regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Simularea; manual pentru clasa a
aerisirea încăperilor generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
6.3. Cazarea militarilor specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
6.4. Apărarea contra incendiilor pag. 61-65 pag. 65

7. Accesul în obiectivele 1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare


militare cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Descrierea; Pregătire Militară,
7.1. Accesul în unitate regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 72 pag. 73

NESECRET
3 din 30
8. Organizarea şi
desfăşurarea serviciului
1.1. Relaţionarea Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
de permanenţă
cunoştinţelor specifice manual pentru clasa -Problematizarea; Pregătire Militară,
8.1.Generalitaţi
regulamentelor militare a IX-a, Bucureşti, -Joc de rol; manual pentru clasa a
8.2.Organizarea serviciului de
generale cu contextele Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
permanenţă pe colegiu şi
specifice de aplicare 2006, Editura Militară, 2006,
personalul destinat pentru
pag. 66-68 pag. 68
acesta
8.3.Serviciile în care pot fi
numiţi elevii colegiului

9. Principiile şi regulile
generale privind 1.2.Aplicarea individuală a Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
principiilor şi a regulilor manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
instrucţia de front
generale privind instrucţia de a IX-a, Bucureşti, -Demonstraţia; manual pentru clasa a
9.1.Definiţii şi noţiuni
front Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
9.2.Îndatoririle elevilor înainte
2006, Editura Militară, 2006,
şi după adunare şi în formaţie
pag. 8-10 pag. 10

10. Instrucţia de front a


elevului, fără armă Pregătire Militară,
10.1.Poziţiile fără armă 1.2.Aplicarea individuală a manual pentru clasa -Expunerea; Test evaluare
10.2.Alinierea principiilor şi a regulilor a IX-a, Bucureşti, -Explicaţia; Pregătire Militară,
10.3.Descoperirea şi acoperirea generale privind instrucţia de Editura Militară, -Demonstraţia; manual pentru clasa a
capului front 2006,pag. 11-21; -Repetarea; IX-a, Bucureşti,
10.4.Întoarcerile de pe loc R.G.-5, -Joc de rol; Editura Militară, 2006,
10.5.Salutul militar Regulamentul pag. 22
10.6.Deplasarea şi oprirea Instrucţiei de Front,
10.7.Ieşirea din formaţie Bucureşti, Editura
10.8.Prezentarea în faţa C.T.E.A.,2009,
superiorului pag.11-29

NESECRET
4 din 30
11.Sănătatea militarilor
11.1.Reguli generale privind 1.3.Utilizarea normelor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
igiena şi asistenţa medicală generale de igienă manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
11.2.Igiena corporală individuală şi colectivă şi a a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
individuală şi igiena colectivă regulilor de acordare a Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
11.3.Reglementări referitoare la primului ajutor în cazurile de 2006, Editura Militară, 2006,
scutirile şi concediile medicale urgenţă, în activităţile pag. 82-84 pag. 84
curente.
12.Regimul zilnic de 1.3.Utilizarea normelor Pregătire Militară, -Conversaţia; Test evaluare
muncă şi odihnă generale de igienă manual pentru clasa -Expunerea; Pregătire Militară,
12.1.Factori de risc ai activităţii individuală şi colectivă şi a a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
intelectuale regulilor de acordare a Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
12.2.Reguli de igienă primului ajutor în cazurile de 2006, Editura Militară, 2006,
intelectuală urgenţă, în activităţile pag. 85-87 pag. 88
curente.
13.Bolile infecto- 1.3.Utilizarea normelor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
contagioase- măsuri de generale de igienă manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
individuală şi colectivă şi a a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
prevenire
regulilor de acordare a Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
13.1Prevenirea toxiinfecţiilor
primului ajutor în cazurile de 2006, Editura Militară, 2006,
alimentare
urgenţă, în activităţile pag. 89-97 pag. 91, 94 şi 97
13.2.Bolile sezonului rece
curente.
13.3.Hepatita
14.Importanţa 1.3.Utilizarea normelor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
adresabilităţii la medic şi generale de igienă manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
individuală şi colectivă şi a a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
riscurile
regulilor de acordare a Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
automedicamentaţiei primului ajutor în cazurile de 2006, Editura Militară, 2006,
14.1.Despre medicamente urgenţă, în activităţile pag. 78-80 pag. 81
14.2.Riscurile automedicaţiei curente.

NESECRET
5 din 30
15.Statul de drept şi 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Conversaţia; Test evaluare
societatea civilă principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
15.1.Statul de drept reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
românească. 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 100-103 pag. 103
16.Simboluri naţionale:
Drapelul de stat, Stema 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Explicaţia; Pregătire Militară,
României, Sigiliul Statului
reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
şi Imnul naţional relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
16.1.Drapelul de stat românească. 2006, Editura Militară, 2006,
16.2.Stema României pag. 104-116 pag. 107,110,113 şi
16.3. Sigiliul Statului 116
16.4. Imnul naţional
17.Armata – instituţie de
bază a societaţii româneşti 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
17.1.Armata română principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Conversaţia; Pregătire Militară,
17.2.Armata şi societatea reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
românească relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
românească. 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 117-121 pag.121

18.Drapelul de luptă 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare


18.1.Drapelul de luptă principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Conversaţia; Pregătire Militară,
18.2.Accesoriile drapelului reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
18.3.Poziţiile drapelului de relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
luptă românească. 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 122-124 pag. 124

NESECRET
6 din 30
19.Vigilenţa militară 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
19.1.Accesul la informaţie principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Problematizarea; Pregătire Militară,
19.2.Clasificarea informaţiilor reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Conversaţia; manual pentru clasa a
relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
românească. 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 125-128 pag. 128
20.Activităţile festive cu
specific ostăşesc
20.1.Deschiderea şi închiderea 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Expunerea; Test evaluare
anului şcolar principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Joc de rol; Pregătire Militară,
20.2.Sărbătorirea patronului reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Simulare; manual pentru clasa a
spiritual al unităţii relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
20.3.Ziua porţilor deschise românească. 2006, Editura Militară, 2006,
20.4.Activităţi organizate la pag. 129-132 pag. 132
clubul unităţii şi în sala
tradiţiilor (muzeul) unitaţii
20.5.Mese festive
21.Onoruri şi 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Explicaţia; Test evaluare
ceremonialuri militare principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Conversaţia; Pregătire Militară,
21.1.Onorul militar reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Joc de rol; manual pentru clasa a
21.2.Ceremonia militară relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
românească. 2006, Editura Militară, 2006,
pag. 133-136 pag. 136
22.Patriotismul- trăsătură 1.4.Analizarea semnificaţiilor Pregătire Militară, -Conversaţia; Test evaluare
morală a militarilor principiilor constituţionale ce manual pentru clasa -Expunerea; Pregătire Militară,
reglementează sistemul a IX-a, Bucureşti, -Problematizarea; manual pentru clasa a
armatei române
relaţional în societatea Editura Militară, IX-a, Bucureşti,
22.1.Patriotismul-trăsătură
românească. 2006, Editura Militară, 2006,
fundamentală
pag. 137-139 pag. 139
22.2.Componenta spaţială
22.3.Componenta temporală
22.4.Componenta spirituală

NESECRET
7 din 30
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL MILITAR LICEAL
ARIA CURICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PREGĂTIRE MILITARĂ
DISCIPLINA : PREGĂTIRE MILITARĂ
CLASA a X – a
NR. DE ORE: 2/SĂPTĂMÂNĂ (C.D.)

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI
DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare.
Detaliere de conţinut. Competenţe specifice Resurse Metode Evaluare Observaţii
Activităţi de învăţare

1. INSTRUCŢIA DE 2.1.Aplicarea principiilor şi a -R.G.-5, Regulamentul -Expunerea; -Fişă de autoevaluare-


regulilor generale privind instrucţiei de -Demonstraţia; Pregătire militară,
FRONT A GRUPEI DE
instrucţia de front, în cadrul front,Editura CTEA, -Repetarea; Manualul pentru
ELEVI Bucureşti,2009, pag. -Jocul de rol. clasa a X-a,Editura
grupei.
1.1.Instrucţie de front a 90-97; Militară, Bucureşti,
grupei de pe loc; - Pregătire militară, 2006,pag.110.
1.2.Instrucţia de front a Manualul pentru clasa
grupei din mişcare. a X-a,Editura Militară,
Bucureşti, 2006,
pag.98-105.

2.POZIŢIILE PENTRU 2.1.Aplicarea principiilor şi a -R.G.-5, Regulamentul -Expunerea; -Test docimologic.


regulilor generale privind instrucţiei de front, -Demonstraţia;

NESECRET
8 din 30
LUPTĂ ŞI instrucţia de front, în cadrul Editura CTEA, - Repetarea;
ARUNCAREA grupei. Bucureşti,2009, pag. -Simularea;
82-86; -Jocul de rol.
GRENADEI
- Pregătire militară,
2.1.Poziţiile pentru luptă;
Manualul pentru clasa
2.1.Aruncarea grenadelor de
a X-a,Editura Militară,
mână.
Bucureşti, 2006,
pag.106-109.

3.ELEMENTE DE 2.2.Stabilirea de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare -


TEORIA TRAGERILOR corespondenţe între Manualul pentru clasa -Repetarea; Pregătire militară,
3.1.Noţiuni de balistică cunoştinţele despre norme şi a X-a,Editura Militară, -Demontraţia; Manualul pentru
interioară; măsuri de siguranţă în Bucureşti, 2006, -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
3.2.Noţiuni de balistică poligon, reguli şi operaţii de pag.112-119; Militară, Bucureşti,
exterioară. tragere şi caracteristicile -F.T.-14 Instrucţiuni 2006,pag.115, 119.
tehnico-tactice ale armei privind principiile,
utilizate, în cadrul şedinţelor 1 regulile şi operaţiunile
şi 2. pentru tragerile cu
armamentul de
infanterie, Bucureşti ,
2008, pag. 155-177.

NESECRET
9 din 30
4.REGULI PRIVIND 2.2.Stabilirea de - Pregătire militară, -Expunerea - Pregătire militară,
ORDINEA IN corespondenţe între Manualul pentru clasa -Conversaţia; Manualul pentru
cunoştinţele despre norme şi a X-a,Editura Militară, -Demontraţia; clasa a X-a,Editura
POLIGOANE
măsuri de siguranţă în Bucureşti, 2006, -Problematizarea. Militară, Bucureşti,
4.1.Poligonul de tragere;
poligon, reguli şi operaţii de pag.120-127. 2006,pag.123, 127.
4.2.Principii generale;
tragere şi caracteristicile
4.3 .Activităţi pe timpul
tehnico-tactice ale armei
tragerilor.
utilizate, în cadrul şedinţelor 1
şi 2.

5.CUNOAŞTEREA ŞI 2.2.Stabilirea de -Arme Pionier-3; -Expunerea - Pregătire militară,


ÎNTREBUINŢAREA corespondenţe între - Pregătire militară, -Repetarea; Manualul pentru
cunoştinţele despre norme şi Manualul pentru clasa -Demontraţia; clasa a X-a,Editura
ARMEI CU AER
măsuri de siguranţă în a X-a,Editura Militară, -Problematizarea. Militară, Bucureşti,
COMPRIMAT poligon, reguli şi operaţii de Bucureşti, 2006, 2006,pag.130, 133.
5.1.Cunoaşterea armei tragere şi caracteristicile pag.128-133.
5.2.Întreţinerea armei tehnico-tactice ale armei
utilizate, în cadrul şedinţelor 1
şi 2.

6.PREGATIREA ŞI 2.2.Stabilirea de -Arme Pionier-3; -Expunerea -Evaluare practică-


EXECUTAREA corespondenţe între -F.T.-11, Instrucţiuni -Repetarea; Şedinţa 1 de tragere
cunoştinţele despre norme şi privind principiile, -Demontraţia; cu arma cu aer
ŞEDINŢEI 1 DE
măsuri de siguranţă în regulile şi operaţiunile -Problematizarea; comprimat;
TRAGERE CU ARMA poligon, reguli şi operaţii de pentru tragerile cu -Simularea. - Pregătire militară,
CU AER COMPRIMAT tragere şi caracteristicile armamentul de Manualul pentru
6.1. Elementele de teorie ale tehnico-tactice ale armei infanterie, Bucureşti , clasa a X-a,Editura
şedinţei întâi de tragere utilizate, în cadrul şedinţelor 1 2008, pag.163-166; Militară, Bucureşti,
6.2. Operaţiile de tragere ale şi 2. - Pregătire militară, 2006,pag.137, 140.
şedinţei întâi de tragere. Manualul pentru clasa
a X-a,Editura Militară,

NESECRET
10 din 30
Bucureşti, 2006,
pag.134-140.

7.PREGATIREA ŞI 2.2.Stabilirea de -Arme Pionier-3; -Expunerea; -Evaluare practică-


EXECUTAREA corespondenţe între -F.T.-11, Instrucţiuni -Repetarea; Şedinţa 2 de tragere
cunoştinţele despre norme şi privind principiile, -Demontraţia; cu arma cu aer
ŞEDINŢEI 2 DE
măsuri de siguranţă în regulile şi operaţiunile -Problematizarea; comprimat;
TRAGERE CU ARMA poligon, reguli şi operaţii de pentru tragerile cu -Simularea. - Pregătire militară,
CU AER COMPRIMAT tragere şi caracteristicile armamentul de Manualul pentru
7.1. Şedinţa a doua de tehnico-tactice ale armei infanterie, Bucureşti , clasa a X-a,Editura
tragere. utilizate, în cadrul şedinţelor 1 2008, pag.:163-166; Militară, Bucureşti,
şi 2. - Pregătire militară, 2006,pag.144.
Manualul pentru clasa
a X-a,Editura Militară,
Bucureşti, 2006,
pag.141-144.

8.ACORDAREA 2.3.Utilizarea normelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


PRIMULUI AJUTOR ÎN igienă individuală şi colectivă Manualul pentru clasa -Explicaţia; Pregătire militară,
şi a regulilor de acordare a a X-a,Editura Militară, -Conversaţia; Manualul pentru
DIVERSE SITUAŢII
primului ajutor, în relaţiile Bucureşti, 2006, -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
8.1.Resuscitarea
interindividuale. pag.54-72; Militară, Bucureşti,
cardiorespiratorie;
-Trusă medicală; 2006,pag.57, 61, 65,
8.2.Primul ajutor în caz de
-Poze; 69, 72.
arsuri şi degerături;
-Filme.
8.3.Primul ajutor în caz de
sincopă,lipotimie,insolaţie şi
înec;
8.4.Primul ajutor în caz de
luxaţie,entorsă şi fractură;
8.5.Primul ajutor în caz de
rănire.

NESECRET
11 din 30
9.EFECTELE NOCIVE 2.3.Utilizarea normelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-
ALE CONSUMULUI DE igienă individuală şi colectivă Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
şi a regulilor de acordare a a X-a,Editura Militară, -Descrierea; Manualul pentru
NARCOTICE ŞI
primului ajutor, în relaţiile Bucureşti, 2006, -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
STUPEFIANTE interindividuale. pag.46-48; Militară, Bucureşti,
ASUPRA SĂNĂTĂŢII -Poze; 2006,pag.48.
9.1.Despre droguri; -Filme.
9.2.Dependenţa de droguri;
9.3.Tinerii şi consumul de
droguri.

10.PREVENIREA 2.3.Utilizarea normelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


INFECŢIILOR CU igienă individuală şi colectivă Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
şi a regulilor de acordare a a X-a,Editura Militară, -Descrierea; Manualul pentru
TRANSMITERE
primului ajutor, în relaţiile Bucureşti, 2006, -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
SEXUALĂ (SIDA) interindividuale. pag.50-52; Militară, Bucureşti,
10.1.Bolile cu transmitere -Poze; 2006,pag.53.
sexuală; -Filme.
10.2.SIDA;

11.MODALITĂŢI DE 2.3.Utilizarea normelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


CONTRACEPŢIE igienă individuală şi colectivă Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
11.1.Contracepţia. şi a regulilor de acordare a a X-a,Editura Militară, -Descrierea; Manualul pentru
primului ajutor, în relaţiile Bucureşti, 2006, -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
interindividuale. pag.52. Militară, Bucureşti,
2006,pag.53.

12.VIRTUŢILE 2.4.Analizarea elementelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


MILITARE ALE bază ale sistemului militar Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
românesc, a tradiţiilor acestuia a X-a,Editura Militară, -Descrierea; Manualul pentru
ROMÂNILOR
şi a principalelor aspecte care Bucureşti, 2006; -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
12.1.Patriotismul;
derivă din statutul de membru pag.76-79; Militară, Bucureşti,

NESECRET
12 din 30
12.2.Onoarea; al alianţei nord-atlantice. -Educaţie ostăşească- 2006,pag.79,
12.3.Demnitatea; Culegere de lecţii,
12.4.Datoria Militară; Editura Militară,
12.5.Spiritul de ordine şi Bucureşti, 1996,
disciplină; pag.177-206.
12.6.Spiritul de iniţiativă;
12.7.Vigilenţa.

13.MODELE DE 2.4.Analizarea elementelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


PERSONALITĂŢI bază ale sistemului militar Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
românesc, a tradiţiilor acestuia a X-a,Editura Militară, -Descrierea; Manualul pentru
MILITARE
şi a principalelor aspecte care Bucureşti, 2006, -Studiu de caz. clasa a X-a,Editura
13.1.Personalitaţi militare
derivă din statutul de membru pag.80-83. Militară, Bucureşti,
universsale
al alianţei nord-atlantice. 2006,pag.83.
13.2.Personalitaţi militare
naţionale

14.TRADIŢII ALE 2.4.Analizarea elementelor de - Pregătire militară, -Test de evaluare-


COLEGIILOR bază ale sistemului militar Manualul pentru clasa -Expunerea; Pregătire militară,
românesc, a tradiţiilor acestuia a X-a,Editura Militară, -Conversaţia; Manualul pentru
MILITARE
şi a principalelor aspecte care Bucureşti, 2006, -Descrierea. clasa a X-a,Editura
14.1.Colegiul Militar Liceal
derivă din statutul de membru pag.84-87. Militară, Bucureşti,
„Mihai Viteazul”;
al alianţei nord-atlantice. 2006,pag.87.
14.2.Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir”;
14.3.Colegiul militar Liceal
„Ştefan cel Mare”;
14.4.Colegiile militare liceale
în prezent;

NESECRET
13 din 30
15.ROMÂNIA ÎN 2.4.Analizarea elementelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-
CONTEXTUL bază ale sistemului militar Manualul pentru clasa -Conversaţia; Pregătire militară,
românesc, a tradiţiilor acestuia a X-a,Editura Militară, -Descrierea. Manualul pentru
INTEGRĂRII ÎN
şi a principalelor aspecte care Bucureşti, 2006, clasa a X-a,Editura
STRUCTURILE derivă din statutul de membru pag.88-91. Militară, Bucureşti,
EUROATLANTICE al alianţei nord-atlantice. 2006,pag.91.
15.1.Organizaţia Naţiunilor
Unite;
15.2.Uniunea Europeană;
15.3.Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord;
15.4.Organizaţia pentru
Securitatea şi Cooperarea în
Europa.

16.PARTICIPAREA 2.4.Analizarea elementelor de - Pregătire militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


ROMÂNIEI LA bază ale sistemului militar Manualul pentru clasa -Explicaţia; Pregătire militară-
românesc, a tradiţiilor acestuia a X-a,Editura Militară, -Conversaţia. Manualul pentru
OPERAŢII DE
şi a principalelor aspecte care Bucureşti, 2006, clasa a X-a,Editura
MENŢINERE A PĂCII derivă din statutul de membru pag,92-95. Militară, Bucureşti,
16.1.Stabilitatea şi sprijin; al alianţei nord-atlantice. 2006,pag.95.
16.2.Cadrul juridic al
acţiunilor armatei României în
afara teritoriului;
16.3.Armata României şi
misiunile de stabilitate şi
sprijin.

17.TERENUL ŞI 2.5. Utilizarea în teren, a -Hărţi topografice; -Expunerea; -Test de evaluare-


CARACTERISTICILE noţiunilor de bază privind: -Topografie militară, -Demonstraţia; Pregătire militară-
caracteristicile terenului, Editura DTM, -Descrierea; Manualul pentru
LUI DIN PUNCT DE
orientarea şi procedeele Bucureşti, ediţia a II-a , -Problematizarea. clasa a X-a,Editura

NESECRET
14 din 30
VEDERE MILITAR expeditive de măsurare. 1976, pag.33-39; Militară, Bucureşti,
17.1.Elementele - Pregătire militară, 2006,pag.12.
topogeodezice ale terenului; Manualul pentru clasa
17.2.Formele de relief a X-a,Editura Militară,
caracteristice şi cunoaşterea Bucureşti, 2006,
lor; pag.8-11.
17.3.Cunoaşterea reliefului
din punct de vedere militar.

18.FORMA ŞI 2.5. Utilizarea în teren, a -Topografie militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


DIMENSIUNILE noţiunilor de bază privind: Editura DTM, -Explicaţia; Pregătire militară-
caracteristicile terenului, Bucureşti, ediţia a II-a , -Conversaţia. Manualul pentru
PĂMÂNTULUI
orientarea şi procedeele 1976,pag.35-37; clasa a X-a,Editura
18.1.Puncte,linii,direcţii şi
expeditive de măsurare. - Pregătire militară, Militară, Bucureşti,
unghiuri caracteristice pe
Manualul pentru clasa 2006,pag.16.
globul terestru.
a X-a,Editura Militară,
Bucureşti, 2006,
pag.13-15.

19.PROCEDEE 2.5. Utilizarea în teren, a -Topografie militară, -Expunerea; -Test de evaluare-


EXPEDITIVE DE noţiunilor de bază privind: Editura DTM, -Explicaţia; Pregătire militară-
caracteristicile terenului, Bucureşti, ediţia a II-a , -Demonstraţia; Manualul pentru
MĂSURARE ÎN
orientarea şi procedeele 1976;pag 40-57; -Problematizarea. clasa a X-a,Editura
TEREN expeditive de măsurare. - Pregătire militară, Militară, Bucureşti,
19.1.Determinarea expeditivă Manualul pentru clasa 2006,pag.20, 24, 28.
a distanţelor; a X-a,Editura Militară,
19.2. Determinarea Bucureşti, 2006,
expeditivă a înălţimii detaliilor pag. 17-28;
din teren; -Rigle gradate.
19.3.Determinarea pantei
terenului şi a laţimii unui râu.

NESECRET
15 din 30
20.ORIENTAREA ÎN 2.5. Utilizarea în teren, a -Topografie militară, -Expunerea; -Test de evaluare-
TEREN ŞI INDICAREA noţiunilor de bază privind: Editura DTM, -Repetarea; Pregătire militară-
caracteristicile terenului, Bucureşti, ediţia a II-a , -Demontraţia; Manualul pentru
OBIECTIVELOR FĂRĂ
orientarea şi procedeele 1976,pag. 58-66; -Problematizarea; clasa a X-a,Editura
HARTĂ expeditive de măsurare. - Pregătire militară, -Simularea. Militară, Bucureşti,
20.1.Determinarea punctelor Manualul pentru clasa 2006,pag. 32, 36, 38.
cardinale după aştri şi prin alte a X-a,Editura Militară,
procedee ; Bucureşti, 2006,
20.2.Descrierea busolei şi pag. 29-39;
reguli de întrebuinţare ; -Busole B.I.-69;
20.3.Utilizarea busolei. -Rigle gradate.

NESECRET
16 din 30
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL MILITAR LICEAL
ARIA CURICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PREGĂTIRE MILITARĂ
DISCIPLINA: PREGĂTIRE MILITARĂ
CLASA a XI a
NR. DE ORE: 2/SĂPTĂMÂNĂ (C.D.)

PLANIFICAREA PE UNITĂŢILE
DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare
Detaliere de conţinut Competenţe Resurse Metode Evaluare Observaţii
Activităţi de învăţare specifice

-Armament calibru redus; -Expunerea; -Test de evaluare


-Pregătire militară, manual -Demonstrarea; Pregătire
1. ARMA DE TIR CU CALIBRU 1.1.Prezentarea pentru clasa a XI-a, Editura -Problematizarea; militară, manual
REDUS caracteristicilor tehnico- CTEA, Bucureşti 2006 -Repetarea; pentru clasa a XI-
1.1.Cunoaşterea armei de tir calibru tactice ale armei de pag.8-13. -Lucrul practic. a, Editura CTEA,
redus calibru redus, în cadrul Bucureşti 2006
1.2.Întreţinerea armei şedinţei de tragere. pag. 10, 13.

NESECRET
17 din 30
-Constituţia României, -Expunerea; -Test de evaluare
Editura All Beck, 2004; -Conversaţia; Pregătire
1.2.Prezentarea -Pregătire militară, manual -Studiul de caz; militară, manual
2. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
conţinuturilor pentru clasa a XI-a, Editura -Problematizarea. pentru clasa a XI-
2.1.Scurt istoric
documentelor legislative CTEA, Bucureşti 2006 a, Editura CTEA,
2.2.Constituţia României între 1991-
care reglementează pag. 24-27 Bucureşti 2006
2003
activităţile sistemului pag. 27.
militar.
3. LEGEA APĂRĂRII NAŢIONALE 1.2.Prezentarea -Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
A ROMÂNIEI conţinuturilor pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
3.1.Scurt istoric documentelor legislative CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
3.2.Structura sistemului naţional de care reglementează pag. 28-31 -Problematizarea. pentru clasa a XI-
apărare activităţile sistemului a, Editura CTEA,
militar. 2006 pag. 31.
-Pregătire militară, manual -Expunerea; -Pregătire
4. LEGEA PRIVIND APĂRAREA 1.2.Prezentarea pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; militară, manual
SECRETULUI DE STAT conţinuturilor CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; pentru clasa a XI-
4.1.Acte normative documentelor legislative pag. 39-41. -Problematizarea. a, Editura CTEA,
4.2.Domeniile reglementate de lege care reglementează Bucureşti 2006
activităţile sistemului pag. 41.
militar.
-Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
5. LEGEA PRIVIND STATUTUL 1.2.Prezentarea pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
CADRELOR MILITARE conţinuturilor CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
5.1.Gradele militare documentelor legislative pag. 32-35. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
5.2.Situaţii în care se pot afla cadre care reglementează a, Editura CTEA,
militare activităţile sistemului Bucureşti 2006
militar. pag. 35.

NESECRET
18 din 30
-Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
6. LEGEA PRIVIND PREGĂTIREA 1.2.Prezentarea pentru clasa a XI-a Editura -Conversaţia; Pregătire
POPULAŢIEI PENTRU APĂRARE conţinuturilor CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
6.1.Scurt istoric documentelor legislative pag. 36-38. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
6.2.Structurarea legii care reglementează a, Editura CTEA,
activităţile sistemului Bucureşti 2006
militar. pag. 38.
-Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
7. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 1.2.Prezentarea pentru clasa a XI-a Editura -Conversaţia; Pregătire
MILITARE conţinuturilor CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
7.1.Clasificarea informaţiilor documentelor legislative pag. 39-41. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
7.2.Pregătirea personalului care reglementează a, Editura CTEA,
activităţile sistemului Bucureşti 2006
militar. pag. 41.

-Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare


8. INFRACŢIUNI CU CARACTER 1.2.Prezentarea pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
MILITAR conţinuturilor CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
8.1.Generalităţi documentelor legislative pag. 42-45. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
8.1.Codul Penal care reglementează a, Editura CTEA,
activităţile sistemului Bucureşti 2006
militar. pag. 45.

NESECRET
19 din 30
9. HARTA TOPOGRAFICĂ -Hărţi topografice cu -Expunerea; -Test de evaluare
diferite scări; -Exemplificarea; Pregătire
9.1.Noţiuni generale despre hărţi
1.3.Stabilirea de -Topografie militară, -Problematizarea; militară, manual
9.2.Scară hărţi corespondenţe între Editura DTM, Bucureşti, -Exerciţiul. pentru clasa a XI-
9.3.Proiecţia cilindrică normală reprezentările din hărţile pag. 68-103; a, Editura CTEA,
comformă MERCATOR topografice şi detaliile de -Pregătire militară, manual Bucureşti 2006
9.4.Nomenclatura hărţilor în proiecţia planimetrie ale terenului. pentru clasa a XI-a, Editura pag. 120.
MERCATOR -Utilizarea hărţilor CTEA, Bucureşti 2006
9.5.Cadrul hărţilor în proiecţia topografice în teren, în pag. 100-120.
MERCATOR cadrul activităţilor cu
specific militar.
9.6.Reprezentarea pe hartă
10. REPREZENTĂRI ALE 1.3.Stabilirea de -Hărţi topografice cu -Expunerea; -Test de evaluare
DETALIILOR TERENULUI PE corespondenţe întrediferite scări; -Exemplificarea; Pregătire
HĂRŢILE TOPOGRAFICE reprezentările din hărţile -Topografie -Problematizarea; militară, manual
10.1.Semne convenţionale topografice şi detaliile de militară,Editura DTM, -Exerciţiul. pentru clasa a XI-
10.2.Reprezentarea prin semne planimetrie ale terenului. Bucureşti, pag. 105-156; a, Editura CTEA,
convenţionale -Utilizarea hărţilor -Pregătire militară, manual Bucureşti 2006
topografice în teren, în pentru clasa a XI-a, Editura pag. 124.
cadrul activităţilor cu CTEA, Bucureşti 2006
specific militar. pag. 121-124.
11. ARMATA ROMÂNIEI -Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
1.4.Caracterizarea în pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
11.1.Repere cronologice
termeni specifici a CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
11.2.Categorii de forţe ale armatei sistemului militar de pag. 48-51. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
apărare din România. a, Editura CTEA,
Bucureşti 2006
pag. 51.

NESECRET
20 din 30
12. CATEGORII DE FORŢE ALE -Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
ARMATEI pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
1.4.Caracterizarea în CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
12.1.Forţele terestre
termeni specifici a pag. 52-63. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
12.2.Forţele aeriene sistemului militar de a, Editura CTEA,
12.3.Forţele navale apărare din România. Bucureşti 2006
pag. 55,59,63.
13. ARME, SERVICII ŞI -Pregătire militară, manual -Expunerea; -Test de evaluare
SPECIALITĂŢI MILITARE pentru clasa a XI-a, Editura -Conversaţia; Pregătire
CTEA, Bucureşti 2006 -Studiul de caz; militară, manual
13.1.Infanteria, vânătorii de munte şi
pag. 64-97. -Problematizarea. pentru clasa a XI-
paraşutiştii
a, Editura CTEA,
13.2.Tancuri şi auto 1.4.Caracterizarea în Bucureşti 2006
13.3.Artilerie şi rachete terestre, artilerie termeni specifici a pag. 68,72,76,80,
şi rachete antiaeriene sistemului militar de 84,88,92,96,97-
13.4.Geniu şi căi ferate apărare din România. 98.
13.5.Chimie militară -Test de evaluare
13.6.Aviaţie şi radiolocaţie
13.7Comunicaţii şi informatică
13.8.Logistica
14. INSTRUCŢIA DE FRONT A -Regulamentul instrucţiei -Expunerea; -Test de evaluare
PLUTONULUI DE ELEVI de front R.G.-5 Editura -Exemplificarea; Pregătire
2.1. Realizarea corectă a CTEA, 2009, pag. 98-104; -Demonstrarea; militară, manual
14.1.Formaţiile de adunare ale mişcărilor specifice -Pregătire militară, manual -Problematizarea; pentru clasa a XI-
plutonului instrucţiei de front, în pentru clasa a XI-a, Editura -Exerciţiul. a, Editura CTEA,
14.2.Formaţiile de deplasare, cadrul plutonului. CTEA, Bucureşti 2006 Bucureşti 2006
prezentarea onorului şi raportul cu pag. 136-142. pag. 139,142.
plutonul

NESECRET
21 din 30
15. POZIŢII ŞI MIŞCĂRI PENTRU -Regulamentul educaţiei -Expunerea; -Test de evaluare
LUPTA CORP LA CORP fizice militare S.M.G./P.F.- -Exemplificarea; Pregătire
2.1. Realizarea corectă a 7.1. , Editura CTEA 2005, -Demonstrarea; militară, manual
15.1.Pozitii de baza în lupta corp la corp mişcărilor specifice pag. 36-37; -Problematizarea; pentru clasa a XI-
15.2.Utilizarea arme în lupta corp la instrucţiei de front, în -Pregătire militară, manual -Exerciţiul. a, Editura CTEA,
corp cadrul plutonului. pentru clasa a XI-a, Editura Bucureşti 2006
CTEA, Bucureşti 2006 pag. 146, 147-
pag. 143-148. 148.
16. ŞEDINŢA PREGĂTITOARE CU -Instrucţiuni pentru -Expunerea; -Test de evaluare
ARMA DE TIR CU CALIBRU 2.2. Executarea tragerile cu armamentul de -Exemplificarea; Pregătire
REDUS ansamblului de infanterie F.T.-11, Editura -Demonstrarea; militară, manual
operaţiuni de tragere, în CTEA 2007, pag. 166-168; -Problematizarea; pentru clasa a XI-
16.1.Condiţiile şedinţei pregătitoare cu cadrul şedinţei -Pregătire militară, manual -Exerciţiul. a, Editura CTEA,
arma calibru redus pregătitoare de tragere, pentru clasa a XI-a, Editura Bucureşti 2006
16.2.Reguli de tragere cu arma de tir de calibru CTEA, Bucureşti 2006 pag. 17,21,22.
redus, cu respectarea pag. 14-21. -Executarea
16.3.Operaţiuni pentru tragere
regulilor de tragere şi a şedinţei
16.4.Executarea şedinţei de tragere normelor de siguranţă în pregătitoare de
poligoane. tragere.

17. SPECIFICUL ORIENTĂRII ÎN -Topografie -Expunerea; -Test de evaluare


TEREN, CU AJUTORUL HĂRŢII 2.3. Utilizarea hărţilor militară,Editura DTM, -Exemplificarea; Pregătire
topografice în teren, în Bucureşti, pag. 181-187. -Problematizarea; militară, manual
17.1.Orientarea şi deplasarea în teren cu cadrul activităţilor cu -Pregătire militară, manual -Exerciţiul; pentru clasa a XI-
ajutorul hărţii specific militar. pentru clasa a XI-a, Editura -Lucrul practic. a, Editura CTEA,
17.2.Determinarea punctului de staţie CTEA, Bucureşti 2006 Bucureşti 2006
pag. 125-133. pag. 132,133-134.

NESECRET
22 din 30
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:COLEGIUL MILITAR LICEAL
ARIA CURRICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI PREGĂTIRE MILITARĂ
DISCIPLINA: PREGĂTIRE MILITARĂ
CLASA a XII a
NR. DE ORE/SĂPT: 2(CD)

PLANIFICAREA PE UNITĂŢILE
DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE RESURSE METODE EVALUARE OBSERVAŢII


SPECIFICE
1. ARMELE DE DISTRUGERE ÎN Prezentarea Pregătire militară - - Expunerea; - Test de
MASĂ ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE mijloacelor de atac “Manual pregătire - Exemplificarea; evaluare –
şi a celor de militară clasa a XII- - Problematizarea. Manual de
ÎMPOTRIVA ACESTORA
autoprotecţie, în a”,Bucureşti,Editura pregătire
1.1 Cunoaşterea mijloacelor de atac nuclear cazul acţiunii CTEA,2007,pag. 94-106 militară ,pag
1.2. Cunoaşterea mijloacelor de atac biologic factorilor de risc 97,100,103,106
1.3. Cunoaşterea mijloacelor de atac chimic nuclear, - Autoevaluare-
1.4. Cunoaşterea mijloacelor incendiare bacteriologic şi Manual de
chimic pregătire
militară,pag
107.
2. MIJLOACE DE PROTECŢIE Prezentarea - Pregătire militară - - Expunerea; - Test de
INDIVIDUALĂ mijloacelor de atac “Manual pregătire - Exemplificarea; evaluare –
2.1. Generalităţi,destinaţie şi poziţii în care se şi a celor de militară clasa a XII- - Demonstraţia; Manual de
autoprotecţie, în a”,Bucureşti,Editura - Antrenament. pregătire

NESECRET
23 din 30
pot găsi mijloacele de protecţie individuală cazul acţiunii CTEA,2007, pag. 90-93 militară ,pag 93
2.2. Masca contra gazelor factorilor de risc - masca contra gazelor pe -Evaluare
nuclear, efectiv practică.
bacteriologic şi
chimic
3. INTRODUCERE ÎN STUDIUL Relaţionarea Pregătire militară - Test de evaluare
DREPTULUI INTERNAŢIONAL cunoştinţelor “Manual pregătire - Expunerea; –Manual de
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Exemplificarea; pregătire
UMANITAR
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Problematizarea; militară ,pag.39
3.1. Domeniul de aplicabilitate
Internaţional CTEA,2007, pag.38-40 - Conversaţia.
3.2. Dreptul internaţional umanitar în
Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş
antichitate şi evul mediu
specifice de aplicare – Drept internaţional
3.3. Dreptul internaţional umanitar în secolele
umanitar, Sibiu,Editura
XIX-XX
Burg,2001.
3.4. Ramurile dreptului internaţional umanitar

4. PRINCIPALELE Relaţionarea Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare


ACORDURI,CONVENŢII ŞI cunoştinţelor “Manual pregătire - Exemplificarea; –Manual de
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Problematizarea; pregătire
TRATATE CARE
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. militară ,pag.
REGLEMENTEAZĂ DREPTUL Internaţional CTEA,2007,pag. 41-47 43 şi 46
INTERNAŢIONAL UMANITAR Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş
4.1. Dreptul de la Haga sau Dreptul războiului specifice de aplicare – Drept internaţional
umanitar, Sibiu,Editura
4.2. Dreptul de la Geneva Burg,2001.
4.2.1.Reglementări ale convenţiei de la
Geneva
4.2.2.Conceptul de beligerant
4.2.3. Conceptul de prizonier de război

NESECRET
24 din 30
5. DOMENII DE APLICARE A Relaţionarea Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
DREPTULUI INTERNAŢIONAL cunoştinţelor “Manual pregătire - Exemplificarea; –Manual de
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Problematizarea; pregătire
UMANITAR
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. militară ,pag.
5.1.Protecţia bunurilor cu caracter sanitar
Internaţional CTEA,2007,pag.48-54 51 şi 54
5.2.Protecţia bunurilor cu caracter civil
Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş
5.3. Protecţia
specifice de aplicare – Drept internaţional
răniţilor,bolnavilor,naufragiaţilor,prizonierilor
umanitar, Sibiu,Editura
de război
Burg,2001.

6. CONFLICTE ARMATE Relaţionarea Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare


INTERNAŢIONALE ŞI cunoştinţelor “Manual pregătire - Exemplificarea; –Manual de
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Problematizarea; pregătire
NEINTERNAŢIONALE
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. militară ,pag.
6.1. Conflicte armate internaţionale
Internaţional CTEA,2007,pag. 55-62 58 şi 62
6.2 Conflicte armate neinternaţionale
Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş
specifice de aplicare – Drept internaţional
umanitar, Sibiu,Editura
Burg,2001.
7. INFRACŢIUNI ŞI SANCŢIUNI Relaţionarea Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
LA ADRESA DREPTULUI cunoştinţelor “Manual pregătire - Exemplificarea; –Manual de
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Problematizarea; pregătire
INTERNAŢIONAL UMANITAR
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. militară ,pag.
7.1. Crimele de drept internaţional
Internaţional CTEA,2007, pag. 71-79 74 şi 78
7.1.1. Crime contra păcii
Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş
7.1.2. Crime contra umanităţii
specifice de aplicare – Drept internaţional
7.1.3. Crime de război
umanitar, Sibiu,Editura
7.2. Răspunderea statelor
Burg,2001.
7.2.1. Răspunderea politică
7.2.2. Răspunderea morală
7.2.3. Răspunderea materială
7.3. Răspunderea persoanelor fizice

NESECRET
25 din 30
8. APLICAREA DREPTULUI Relaţionarea Pregătire militară - - Expunerea; - Aplicaţie
INTERNAŢIONAL UMANITAR ÎN cunoştinţelor “Manual pregătire - Exemplificarea; practică
specifice în cadrul militară clasa a XII- - Problematizarea; - Test de
CADRUL MISIUNILOR DE
Dreptului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. autoevaluare-
STABILITATE ŞI UMANITARE Internaţional CTEA,2007,pag. 63-66 Manual de
8.1. Diplomaţia preventivă Umanitar cu contexte - Lt. Col. Stelian Scăunaş pregătire
8.2. Realizarea păcii specifice de aplicare – Drept internaţional militară ,pag.
8.3. Menţinerea păcii umanitar, Sibiu,Editura 79
8.4. Impunerea păcii Burg,2001.
8.5. Construirea păcii
9. TABĂRA MILITARĂ Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; - Test de
9.1.Principii generale de supravieţuire normelor de “Manual pregătire - Antrenament; evaluare –
9.2. Staţionarea organizare şi de militară clasa a XII- - Lucru practic. Manual de
9.3. Organizarea bivuacului la munte supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura pregătire
cadrul taberelor CTEA,2007, pag. 118- militară ,pag.
militare 121 121
- foi de cort
- lopata mică de
infanterie
10. ADĂPOSTIRI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; - Test de
10.1. Principii generale normelor de “Manual pregătire - Demonstraţia; evaluare –
10.2. Tipuri de adăpostiri organizare şi de militară clasa a XII- - Antrenament; Manual de
10.2.1. Corturi supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic. pregătire
10.2.2. Colibe cadrul taberelor CTEA,2007,pag. 122-125 militară ,pag.
10.3.3. Nişă în pământ militare 125
10.3.4. Iglu - Evaluare
practică
11. FOCUL-PREGĂTIRE ŞI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; - Test de
APRINDERE normelor de “Manual pregătire - Demonstraţia; evaluare –
11. 1. Pregătirea focului organizare şi de militară clasa a XII- - Antrenament; Manual de
11.2. Tipuri de focuri supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic. pregătire
11.2.1. Focul în groapă sau în şanţ cadrul taberelor CTEA,2007,pag. 126-129 militară ,pag.

NESECRET
26 din 30
11.2.2. Focul între pietre militare 129
11.2.3. Focul tip grătar - Evaluare
11.2.4. Focul tip scară înclinată practică
11.2.5 Focul vânătoresc
11.2.6 Focul în formă de stea
11.3. Aprinderea focului
12. HRANA –PROCURARE ŞI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
PREPARARE normelor de “Manual pregătire - Demonstraţia; –Manual de
12.1. Metode de procurare a hranei organizare şi de militară clasa a XII- - Antrenament; pregătire
12.2. Metode de pregatire a alimentelor supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic. militară ,pag.
12.3 Conservarea alimentelor cadrul taberelor CTEA,2007,pag 137-140 140;
militare - Evaluare
practică.
13. APA – PROCURARE ŞI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
UTILIZARE normelor de “Manual pregătire - Demonstraţia; –Manual de
13.1. Surse clasice de procurare a apei organizare şi de militară clasa a XII- - Antrenament; pregătire
13.1.1. Apa de la suprafaţa solului supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic. militară ,pag.
13.1.2. Apa subterană cadrul taberelor CTEA,2007,pag. 130-133 133;
13.2. Alte surse de procurare a apei militare - Evaluare
13.2.1. Apa din gheaţă şi din zăpadă practică.
13.2.2. Apa de ploaie
13.2.3. Apa din plante
13.2.4. Apa din rouă
13.3. Metode de filtrare şi păstrare a apei
14. DEPLASĂRI –ORGANIZARE ŞI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
EXECUTARE normelor de “Manual pregătire - Antrenament; –Manual de
14.1 Fixarea itinerariilor şi întocmirea organizare şi de militară clasa a XII- - Lucru practic. pregătire
programului excursiei supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura militară ,pag.
14.2. Indicaţii referitoare la desfăşurarea cadrul taberelor CTEA,2007,pag. 141-144 143;
excursiei militare - hartă topografică - Evaluare
14.3. Îmbrăcămintea şi bagajul necesar într-o - binoclu,busolă practică.
- echipament adecvat

NESECRET
27 din 30
excursie anotimpului
14.4. Factorii de risc de mediu din sectorul
militar
15. PROTECŢIA MEDIULUI Aplicarea, în teren, a Pregătire militară - - Expunerea; Test
15.1.Factori de risc la adresa mediului normelor de “Manual pregătire - Exemplificarea; docimologic
înconjurător organizare şi de militară clasa a XII- - Problematizarea;
15.2. Măsuri de protecţia mediului pe timpul supravieţuire, în a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia.
desfăşurării activităţilor militare în teren cadrul taberelor CTEA,2007
militare
16. SISTEMUL Analiza raporturilor Pregătire militară - - Expunerea; Test
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR DIN dintre specificul “Manual pregătire - Exemplificarea; docimologic
activităţilor din militară clasa a XII- - Problematizarea;
ARMATA ROMÂNIEI
cadrul sistemului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia.
16.1. Generalităţi privind învăţământul militar
militar şi motivaţia CTEA,2007,pag. 8-24
16.2. Învăţământul militar preuniversitar
pentru cariera
16.2.1. Învăţământul militar liceal
militară
16.2.2. Învăţământul militar postliceal
16.3. Învăţământul militar universitar
16.4. Învăţământul militar postuniversitar
17. CARIERA MILITARĂ Analiza raporturilor - Pregătire militară - - Expunerea; Test de evaluare
dintre specificul “Manual pregătire - Exemplificarea; –Manual de
17.1. Ghidul carierei ofiţerului activităţilor din militară clasa a XII- - Problematizarea; pregătire
cadrul sistemului a”,Bucureşti,Editura - Conversaţia. militară ,pag.
17.2. Ghidul carierei subofiţerului şi militar şi motivaţia CTEA,2007,pag. 25-36 28;31,35
maistrului militar pentru cariera - Ghidul carierei militare Test de
militară autoevaluare-
Manual de
pregătire
militară ,pag.36
18. INSTRUCŢIA DE FRONT A Realizarea corectă a - Pregătire militară - - Expunerea; Evaluare
SUBUNITĂŢILOR DE ELEVI PRIN mişcărilor specifice “Manual pregătire - Demonstraţia; practică
instrucţiei de front, militară clasa a XII- - Antrenament;
SEMNE ŞI SEMNALE
prin semne şi a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic.

NESECRET
28 din 30
18.1.Conducerea subunităţii prin comenzi şi semnale CTEA,2007,pag. 113-115
semnale acustice - RG 5 – Regulamentul
instrucţiei de front,
Bucureşti,2009
18.2.Conducerea subunităţii prin semnale
optice
19. REVISTA DE FRONT A Realizarea corectă a - Pregătire militară - - Expunerea; Evaluare
SUBUNITĂŢILOR DE ELEVI mişcărilor specifice “Manual pregătire - Demonstraţia; practică
instrucţiei de front militară clasa a XII- - Antrenament;
în cadrul revistei de a”,Bucureşti,Editura - Lucru practic.
19.1. Revista de front-concept
front CTEA,2007,pag 110-112
- RG 5 – Regulamentul
19.2. Planul executării revistei de front
instrucţiei de front,
Bucureşti,2009

20. ŞEDINŢA 1 DE TRAGERE CU Executarea Pregătire militară - - Expunerea; Evaluare


ARMA DE TIR CALIBRU REDUS ansamblului de “Manual pregătire - Conversaţia practică
operaţiuni de militară clasa a XII- - Demonstraţia;
tragere, în cadrul a”,Bucureşti,Editura - Antrenament;
20.1. Cunoaşterea condiţiilor şedinţei 1 de
şedinţelor 1 şi 2 de CTEA,2007,pag 82-84 - Lucru practic.
tragere cu arma de tir calibru redus 5,6 mm
tragere, cu arma de -F.T.-14 - Instrucţiuni
tir de calibru redus, privind
20.2. Operaţiuni pentru tragere,modul de
cu respectarea principiile,regulile şi
executare a şedinţei 1 de tragere
regulilor de tragere operaţiunile pentru
şi a normelor de tragerile cu armamentul
siguranţă în de
poligoane infanterie,Bucureşti,ediţie
2008
- arma de tir de calibru
redus 5,6 mm
21. ŞEDINŢA 2 DE TRAGERE CU Executarea Pregătire militară - - Expunerea; Evaluare
ansamblului de “Manual pregătire - Conversaţia practică

NESECRET
29 din 30
ARMA DE TIR DE CALIBRU operaţiuni de militară clasa a XII- - Demonstraţia;
REDUS tragere, în cadrul a”,Bucureşti,Editura - Antrenament;
şedinţelor 1 şi 2 de CTEA,2007,pag 85-88 - Lucru practic.
tragere, cu arma de -F.T.-14 - Instrucţiuni
21.1. Cunoaşterea condiţiilor şedinţei 2 de
tir de calibru redus, privind
tragere cu arma de tir calibru redus 5,6 mm
cu respectarea principiile,regulile şi
regulilor de tragere operaţiunile pentru
21.2. Operaţiuni pentru tragere,modul de
şi a normelor de tragerile cu armamentul
executare a şedinţei 2 de tragere
siguranţă în de infanterie,Bucureşti,
poligoane ediţie 2008
- arma de tir de calibru
redus 5,6 mm

ÎNTOCMIT
COMANDANTUL COMPANIEI

p/ COMANDANTUL COLEGIULUI MILITAR LICEAL „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA


Colonel

Horia STĂNESCU DIRECTOR ADJUNCT


Prof.
dr. Aurel-Constantin SOARE

NESECRET
30 din 30