Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 03.03.2020
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Albeștii de Muscel
Clasa:a II-a
Învățătoare: Oprescu Narcisa-Ionela
Unitatea de învățare: Menținerea stării de sănătate
Aria curriculară: Matematică şi Știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul lecției:Împărțirea la 8. Împărțirea la 9. Despre igiena alimentelor
Forma de realizare:activitate integrată
Tipul lecției:de consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competențe specifice:
*Matematică și explorarea mediului:
1.5 Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate;
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <,
>, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
5.2 Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
*Comunicare în limba română:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute.
Obiective operaționale:
O1- să cunoască terminologia specifică operațiilor matematice învățate;
O2- să rezolve corect exerciții de împărțire la 8 și la 9 în concentrul 0-90;
O3- să rezolve probleme cu două sau mai multe operații;
O4-să compună o problemă simplă după un exerciţiu dat.
Resurse:
I. Metodologice
Strategii didactice
Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, flipchart, cartonașe cu împărțiri.
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi;
II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, munca
independentă;
III.Temporale- 45 de minute
IV. Umane – 8 elevi.
V. Bibliografie:
1. ***, 2003,Curriculum pentru învăţământul primar, București.
2. IORDACHE, C., IONESCU, M., 2012,Învăţăm comunicare în clasa pregătitoare, Editura
Booklet, Bucuresti.
3. MITU, Florica, 2006, Metodica predării-învățării integrate a limbii și literaturii române în
învățământul primar, Humanitas Educațional, București.
4. NEACȘU, I, GĂLETEANU, M., PREDOI, P., DUMITRESCU, V., 2006, Didactica
matematicii în învățământul primar – Ghid practic, Aius PrintEd, Craiova.
SCENARIUL DIDACTIC

Ob STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. ETAPELE . CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII EVALUARE
crt. LECȚIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee material organizar
e e
1. Moment Se asigură condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a conversația frontal observare
organizatoric lecţiei. Se pregătesc materialele necesare pentru activitate: sistematică
1 min. planșe, fișe de lucru, fișe de evaluare, cartonașe cu
împărțiri.
2. Verificarea O1 Se realizează controlul cantitativ și calitativ al temei conversația caietele frontal aprecieri
cunoștințelor pentru acasă. Elevii își corectează eventualele greșeli. elevilor verbale
5 min. „- Cum se numește numărul care se împarte?” evaluare
(deîmpărțit) orală
„- Cum se numește numărul la care se împarte?”
(împărțitor)
„- Cum se numește rezultatul împărțirii?” (cât)
3. Captarea atenției O2 Pe o planșă sunt desenați doi ciorchini: primul are în explicația, planșă frontal observare
5 min. mijloc cifra 8, iar cel de al doilea are în mijloc cifra 9. Se metoda sistematică
cere elevilor să completeze ciorchinele care are în centru ciorchinelui
cifra 8 cu operații de împărțire care au împățitorul 8, iar
ciorchinele care are în centru cifra 9 cu operații de
împărțire care au împărțitorul 9.
4. Anunțarea temei „- Astăzi, la matematică și explorarea mediului, vom conversația frontal
1 min. rezolva exerciții de împărțire la 8 și la 9, vom rezolva și
vom compune probleme, ne vom reaminti ce am învățat
ieri despre igiena alimentelor pe care le consumăm în
fiecare zi.”
5. Dirijarea Învârte roata!- joc distractiv conversația fișe de frontal observarea
consolidării O1 Pe o roată colorată din carton sunt așezate exerciții și , lucru individual sistematică
20 min. probleme matematice ce conțin împărțiri cu 8 și 9. exercițiul, autoevaluare
Pe rând va veni câte un elev, va învârti de roată, iar când explicația aprecieri
se oprește citește cerința în fața clasei și o rezolvă la tablă. verbale
Ceilalți copii vor scrie și rezolva exercițiile și rezolvarea
în caietul de clasă.

O2
O4

6. Obținerea Se solicită elevilor să compună oral probleme folosind conversația frontal observare
performanței O5 expresiile: „de opt ori mai puține” și „de nouă ori mai explicația sistematică
3 min. mic”.

7. Evaluare O2 Pentru a verifica însușirea cunoștințelor de către elevi, explicația fișă de individual probă scrisă
5 min. O3 aceștia primesc câteo fișă de evaluare. (Anexa 2) exercițiul evaluare
8. Asigurarea O2 Se împarte clasa în două grupe egale. Pe cartonașele joc didactic cartonașe în perechi observare
retenției și a primei grupe sunt scrise împărțiri la 8 și la 9, iar pe conversația sistematică
transferului cartonașele celei de a doua grupă sunt scrise rezultatele, explicația
3 min. în așa fel încât fiecare cartonaș din prima grupă să aibă
corespondent în cea de a doua grupă.Grupele se vor așeza
față în față, cu cartonașele la vedere și fiecare membru va
trebui să-și găsească perechea potrivită.
9. Încheierea Se indică și se explică tema pentru acasă. Se fac aprecieri conversația manualul frontal aprecieri
activității generale şi individuale asupra participării elevilor la verbale
2 min. lecţie.
ANEXA 1
Numele și prenumele.............................................................................. Data...........................

FIȘĂ DE LUCRU

1. Află jumătatea numerelor: 16, 8, 10, 12.


____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________

2. Încercuiește numerele care se împart exact la 3:

12 18 2 10 27 30 20 24 5 8 9 16

3. Află:
a) Doimea numărului 10: ________________________
b) Numărul de 3 ori mai mic decât 27:___________________
c) Numărul de 2 ori mai mic decît 18:_________________________
d) De câte ori este mai mic 3 decât 15:_________________________

4. Completează numerele care lipsesc:

_____ : 3= 7 12 : ____ = 6 30 : _____ = 10

24 : ____ = 8 _____ : 3 = 15 _____ : 2 = 9

5. Rezolvă printr-un singur exercițiu:

a) La câtul numerelor 24 și 3 adaugă numărul 42;


_______________________________________________________
b) Află suma dintre câtul numerelor 16 și 2 și produsul numerelor 8 și 9;
________________________________________________________
c) Micșorează cu 3 câtul numerelor 30 și 3.
________________________________________________________

6. Un pinguin mănâncă într-o zi 14 pești. A doua zi mânâncă de două ori mai puțini, iar a
treia zi mănâncă 9 pești.
Câți pești a mâncat pinguinul în cele trei zile?
ANEXA 2

Numele și prenumele......................................................................... Data.........................

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Completează cu semnul de relație potrivit:

9:3 8:2 27 : 3 18 : 2

18 : 3 10 : 2 21 : 3 12 : 2

2. Află numerele:
a) De două ori mai mici decât: 6, 10, 16. b) de trei ori mai mici decât: 12, 6, 15.
_________________________ ___________________________
_________________________ ___________________________
_________________________ ___________________________

3. Ana are 18 ani, iar fratele ei este de trei ori mai mic.
Câți ani au cei doi frați împreună?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
R:_____________________
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. -completează corect 4 -completează corect 3 -completează corect 2
semne semne semne
2. -rezolvă corect 5-6 -rezolvă corect 3-4 - rezolvă corect 2
împărțiri împărțiri împărțiri
3. -rezolvă corect problema - scrie cele două -scrie o singură
operații, dar face o operație/ scrie cele
greșeală de calcul două operații, dar face
două greșeli de calcul

FOARTE BINE Rezolvă corect 3 itemi


BINE Rezolvă corect 2 itemi; parțial corect/ incorect un item
SUFICIENT Rezolvă corect un item; parțial corect/ incorect 2 itemi