Sunteți pe pagina 1din 5

Digital Smile Design - instrumentul ideal de comunicare între membrii echipei

medicale și pacienţi pentru restaurarea cu succes a zonei estetice


Corina Marilena Cristache (1), Tamara Mihuţ (2), Paula Eliza Șelaru (3)
(1) Șef Lucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M & medic primar chirurg oro-maxilo-facial la Concordia Dent Clinic,
(2)Avocat Baroul București & Studentă UMF „Carol Davila” Bucureşti, Specializarea Tehnică Dentară.
(3) Medic primar ortodont practică privată, doctor în știinţe medicale

Digital Smile Design – the ideal communication tool between the medical team and patients for a successful restoration of the esthetic zone
Abstract
The emergence and development of new materials and techniques in dentistry, such as Digital Smile Design (DSD), determined passionate practitioners to become
resourceful and to expand new artistic talents. Restorative dentistry, begining with perception, manipulates shape, form, color, light and illusion, in order to create an
ideal aesthetic result. The constant development of dental materials and technologies has allowed restoring form and functionality in a minimally invasive manner.
This paper aims to review some of the concepts underlying DSD and enabling effective communication between patient and medical team members in the interest
of obtaining optimal aesthetic result.
Key-words: Digital Smile Design, visagism, communication, esthetic dentistry.
Rezumat
Apariţia și dezvoltarea de noi materiale și tehnici în stomatologie, precum Digital Smile Design (DSD), a determinat practicienii pasionaţi să devină ingenioși și să își
dezvolte noi talentele artistice. Stomatologia restaurativă, pornind de la percepţie, manipulează forma, conturul, culoarea, lumina și iluzia, în scopul creării unui
rezultat estetic ideal. Evoluţia constantă a materialelor dentare și a tehnologiilor a permis restaurarea formei și funcţionalităţii dentare într-o manieră minim invazivă.
Articolul de faţă își propune să treacă în revistă câteva concepte care stau la baza DSD și care permit o comunicare eficientă între membrii echipei medicale și pacient
în vederea obţinerii unui rezultat estetic optim.
Cuvinte-cheie: Digital Smile Design, visagism, comunicare, estetica dentară.

Societatea acordă din ce în ce mai mult o mare un limbaj universal, independent de rasă, persoanei să se reflecte în conturul și forma
atenţie aspectului exterior. În consecinţă, fiecare cultură, civilizaţie (3). dinţilor. De facto, acest concept este dificil de
persoană încercă să aibă o înfăţișare care să Integrând teoria simbolurilor arhetipale cu ele­ susţinut sau de combătut, putând fi luat în
creeze aparenţele de tinereţe și sănătate, con­ mentele vizuale din lumea artistică, Hallawell (1) considerare în lumina percepţiilor, tendinţelor și
siderentele estetice căpătând relevanţă în plani­ a atribuit semnificaţii liniilor, unghiurilor, formelor preconcepţiilor culturale.
ficarea tratamentului dentar. Pacienţii devin tot și culorilor ce compun un obiect, luând naștere Tendinţele culturale și artistice reprezintă centrul
mai conștienţi de armonia facială, în general, și astfel asocierea trăsăturilor faciale și formelor perceperii esteticii dentare. Acestea trebuie pe
de frumuseţea surâsului, în particular. dentare cu cele patru tipuri de temperamente deplin înţelese astfel încât practicienii să poată
În trecut medicii stomatologi s-au concentrat descrise în antichitate de Hipocrate (Tabel I): face uz de ele în crearea iluziei în scopul satis­
asupra restabilirii sănătăţii, funcţionalităţii - Coleric/ temperament puternic: determinat, facerii cerinţelor pacientului, astfel specialistul
dentiţiei și pe corectarea unor dizarmonii dentare exploziv, trăiește intens, pasionat; ridicându-se la nivelul unui artist (6).
evidente. În prezent, design-ul surâsului a apărut - Sangvin/ temperament dinamic: extrovertit, Prin analiza unui dinte, inconștient, percepem
ca o specialitate nouă în care tehnicile și filozofia expansiv, comunicativ, vesel, plin de viaţă, mai multe calităţi ale acestuia. Percepţiile asupra
evoluează constant. Este nevoie ca practicienii entuziast; culorii, mărimii, formei, dentare sau a vârstei și
să îşi dezvolte abilităţile de evaluare a trăsăturilor - Melancolic/ temperament senzitiv: organizat, genului pacientului, sunt bazate pe anumite
de bază ale unui surâs ideal. Evaluarea meticulos, perfecţionist, timid, rezervat, cu o prejudecăţi ce fac parte din mediul cultural al
depășește analiza dinţilor, trebuind a fi mare capacitate de gândire abstractă, și fiecărui individ. Prejudecăţile perceptuale pot fi
completată de armonia dentofacială, totul în - Flegmatic/ temperament liniștit: diplomat, împărţite în două categorii: culturale și artistice.
contextul aprecierii globale a funcţionalităţii pacifist, mistic, spiritual, cu tendinţă accentuată Prejudecăţile artistice, respectiv tendinţele
aparatului dento-maxilar. spre apatie și conformism (2). artistice, devin inerente asupra percepţiei noas­
Pornind de la premisa că scopul suprem al O altă teorie promovată de mulţi specialiști tre legate de formă. Una dintere cele mai impor­
esteticii stomatologice este realizarea utilizează în conceperea planului de tratament, tante prejudecăţi artistice este bazată pe princi­
restaurărilor protetice cât mai naturale și de la proporţia de aur, respectiv raportul de 1:1.681 piul iluminării, conform căruia zonele luminoase
convingerea unor specialiști în estetică dentară care este considerat, din punct de vedere este- par mai proeminente, pe când zonele întunecate
care susţin că ar fi ideal ca atât dinţii naturali, cât tic, ideal. Ca regulă generală, dacă faţa aparentă par să se îndepărteze, producându-se astfel ilu­
și restaurările protetice să se armonizeze cu a fiecărui dinte, analizat din normă frontală, zia celei de-a treia dimensiuni. Totodată, princi­
caracterul pacientului, vârsta și genul acestuia reprezintă 60% din mărimea dintelui vecin situat piul liniei aparţine tot de sfera tendinţelor/
s-au conturat mai multe teorii/concepte în mezial, relaţia dintre cei doi dinţi este considerată preconcepţiilor artistice de mare importanţă în
estetica dentară. plăcută din punct de vedere estetic. stomatologie, bazându-se pe folosirea liniilor
Astfel, a apărut conceptul de visagism definit și În consecinţă, dacă lăţimea aparentă a incisivu­ orizontale și verticale. Este cunoscut faptul că o
dezvoltat de Philip Hallawell (1) și ulterior lui central este de 1.608, incisivul lateral va avea linie verticală face ca obiectul să pară mai lung,
iar o linie orizontală, face ca obiectul să pară mai
transpus în stomatologia estetică de Paolucci și 1.0, iar caninul 0,608 (4). O parte a promotorilor
lat. Astfel, liniile orizontale create de petele cervi­
colab. (2), cu numele derivat de la cuvântul acestui concept estetic aplică proporţiile de aur cale, texturizare, linii albe hipoplazice, margini
francez visage (faţă), ce implică crearea unei numai incisivilor centrali superiori, datorită atât incizale drepte oferă iluzia de lăţime; liniile verti­
imagini care exprimă simţul identităţii persoanei poziţiei anterioare ocupate, cât și faptului că cale îngustează faţa aparentă a dintelui, tăierea
respective. Acest concept face posibilă expri­ aceștia reprezintă elemente cheie în muchiei incizale și bizotarea marginii cervicale,
marea trasăturilor dominante de personalitate comunicarea nonverbală. adâncirea ambrazurilor incizale se realizează
ale pacientului prin intermediul zâmbetului. Într-un studiu efectuat de Bukhary și colab, pentru a crea iluzia de alungire (7).
Pornind de la observaţia conform căreia anumite proporţiile de aur nu determină o valoare unică, Dinţii feminini au o formă mai rotundă,
simboluri au fost folosite de diferite culturi cu ci mai degrabă o gama de valori ce pot fi aplicate manifestată atât prin marginea incizală, cât și
aceeași semnificaţie, Carl Jung, fondatorul psi­ în restaurările protetice estetice ale dinţilor prin liniile de tranziţie. Ambrazurile incizale sunt
hologiei analitice, introduce termenul de simbo- anteriori (5). mai pronunţate. În scopul creării iluziei de
luri arhetipale, elemente vizuale simple: linii, O altă teorie estetică este cea a lui Lombardi (6) delicateţe poate fi realizată marginea incizală
forme, culori cu ajutorul cărora se poate stabili care propune ca vârsta, genul și personalitatea mai translucentă și cu striaţii hipoplazice albe.

16 restaurări estetice F
Tabel I - Tipuri de personalitate – visagism
Coleric/ temperament puternic Sangvin/ temperament dinamic Melancolic/ temperament senzitiv Flegmatic/ temperament liniștit
- Determinat - Extrovertit - Organizat - Diplomatic
- Exploziv - Expansiv - Meticulos - Pacifist
- Pasionat - Comunicativ - Perfecţionist - Mistic
- Caracter de lider, - Vesel - Timid - Spiritual
neînfricat - Plin de viaţă - Rezervat - Cu o mare tendinţă
- Entuziast - Cu o mare capacitate de spre apatie și conformism
- Persoană foarte activă, gândire abstractă - Personalitate gentilă și
comunicativă, - Persoană plină de discretă
extrovertită sensibilitate și gentileţe

- Faţă dreptunghiulară cu - Faţă angulară - Faţă ovală - Contur facial rotund sau
unghiuri bine definite - Ochii și fruntea - Ochii apropiaţi pătrat
- Gura și fruntea sunt delimitaţi de linii oblice - Contururi rotunjite, fragile - Proeminenţa buzei
delimitate de linii verti- - Nas proeminent inferioare
cale și orizontale bine - Gură largă - Pleoape grele
definite

- Format dentar - Format dentar - Format dentar OVAL - Format dentar PĂTRAT
DREPTUNGHIULAR TRIUNGHIULAR - Linia surâsului - Lipsă de dominare
- Centrali dominanţi - Linia surâsului ASCENDENTĂ - Axe divergente
- Muchii incizale drepte ASCENDENTĂ - Axe dentare convergente - Aranjament dentar orizontal
- Cuspizi agresivi - Axe dentare convergente Cuspizi înclinaţi
- Axe dentare verticale - Cuspizi înclinaţi

Translucenţa marginii incizale apare ca o linie gri pacienţilor, dinţii vârstnicilor au următoarele observatorului atunci când avem în vedere
la nivelul muchiei incizale a feţei vestibulare (8, 9). caracteristici: lipsește texturizarea, sunt închiși la restaurări protetice.
Dinţii masculini sunt mult mai angulaţi și culoare, au o saturaţie mai mare a culorii, sunt Susţinătorii acestor teorii pretind că iluzia este
neregulaţi. Odată cu înaintarea în vârstă, mai scurţi, abrazaţi (în surâs pot fi observaţi mai arta schimbării percepţiei în vederea creării unei
saturaţia dinţilor, în cazul bărbaţilor, este mai puţin), au coroana clinică mai mare (chiar dacă apartenţe, alta decât realitatea. Dinţii pot fi
mare, culoarea corpului dintelui extinzându-se sunt abrazaţi, consecinţă a retracţiilor gingivale), realizaţi astfel încât să pară laţi, înguști, mici,
până la marginea incizală. Ambrazura incizală sunt mai individualizaţi, mai laţi cu ambrazuri mari, scurţi, lungi, îmbătrâniţi, întineriţi, masculini
este mai pătrată și nu atât de pronunţată. cervicale deschise (triunghiuri negre). sau feminini. Înţelegerea acestor principii de
Individualizarea este puternică, încorporând Incisivii inferiori expun margini incizale drepte cu baza ale percepţiei și manipularea lor în contro­
fisuri întunecate (9). insule de dentină (11). lul iluziei au prioritate (2, 8, 9, 11, 12).
Din punct de vedere cultural, unii specialiști La polul opus dinţii tinerilor au următoarele ca- Pe de altă parte, alţi specialiști în estetică
susţin că anumite calităţi masculine dentare pot racteristici: sunt mai texturizaţi, sunt mai luminoși, dentară, susţin faptul că nu este suficient să
spori, chiar intensifica alura atunci când sunt au o saturaţie scăzută, marginea gingivală co- acordăm atenţie armonizării restaurărilor
reproduse la femei. Nuanţe dentare masculine respunde joncţiunii smalţ-cement, marginea protetice cu caracterul pacientului, cu vârsta și
scot în evidenţă, în multe situaţii, feminitatea. incizală este rotunjită astfel încât incisivii laterali genul acestuia, ci mai ales să subliniem emoţia
Realizarea unor dinţi anteriori pătrăţoși, angulaţi, par mai scurţi faţă de centrali și canini, ambrazurile pe care pacientul dorește să o transmită cu
sunt preferaţi la o femeie cu o prezenţă foarte cervicale sunt reduse, cu o individualizare ajutorul dentiţiei.
feminină, însă această formă dentară ar putea scăzută, de obicei cu linii hipoplazice și pete (11). Realizarea unui surâs ideal necesită analiza și
să nu avantajeze estetica altei persoane de sex Aceste preconcepţii culturale și artistice sunt atât evaluarea feţei, buzelor, ţesutului gingival, a
feminin. În cultura vestică, contrastele amplifică de înrădăcinate în subconștientul colectiv încât dinţilor și o estimare asupra imaginii conjugate a
o anumită alură, considerându-se că, fără sunt inamovibile și devin automatisme. Utilizarea acestora. Un surâs perfect depinde în mare
existenţa unui contrast, alura este pierdută. (10) și manipularea acestor preconcepţii permit sto­ măsură de simetria și echilibrul dintre caracteris­
În legătură cu preconcepţiile legate de vârsta matologiei cosmetice să păcălească ochiul ticile feţei și cele ale dinţilor.

18 restaurări estetice F
Culoarea, forma și poziţia dinţilor sunt parte a Tabel II - Softurile cele mai cunoscute pentru Digital Smile Design (DSD) (18)
aceleiași ecuaţii. Principiile artistice și știinţifice
se corelează cu datele colectate de la pacient, Tip de Imagini Caracteristici
modelele diagnostice, studii dentare știinţifice, software
măsurători știinţifice și concepte artistice de
bază ale frumuseţii. La toate acestea se adaugă Digital Smile Design Creat de dr. Christian Coachman.
emoţia pe care pacientul dorește să o evoce prin (Brazilia) 2D, existând și opţiunea 3D pentru
înfăţișarea sa. În acest mod, pacientul este impli­ wax-up și mock-up.
cat în realizarea planului său de tratament, Cost: 80 Eur/caz.
devenind co-creator al propriului aspect (2, 13, 14). www.dsdplanningcenter.com/
În vederea obţinerii unui rezultat de succes atât
Smile Designer Pro Software demo gratuit.
din punct de vedere al sănătăţii, cât și funcţional,
(Tasty Tech, Toronto, 2D.
este necesară înţelegerea interdependenţei
Canada) Cost: 79 USD/caz.
dintre structurile orale de suport, incluzând www.smiledesignerpro.com/
mușchi, oase, articulaţii, ţesuturi gingivale,
ocluzia, pentru evaluarea structurilor orale. În
cazul în care întreaga arcadă este reablitată
protetic, echipa medic – tehnician este obligată
să acorde o importanţă deosebită atât esteticii,
cât și funcţionalităţii. În acest sens, Digital Smile System 2D și 3D
esenţială este restabilirea dimensiunii verticale (Varese, Italia) Aliniere automată a fotografiilor intraorale
de ocluzie (15). cu cele faciale.
În opinia noastră, pe măsura creșterii solicitărilor Cost: 99 Eur/lună, număr nelimitat de cazuri.
estetice din partea pacienţilor crește și necesi­ www.digitalsmilesystem.com/en/
tatea de a înţelege solicitările acestora și de a le Dental GPS (Canada) Creat de dr. Alain Méthot.
satisface cererile. Fiecare pacient este unic, cu 2D și 3D.
trăsături și caracteristici unice. Nu se poate vorbi Cost licenţă 1.990 USD.
despre estetică stomatologică atunci când impu­ https://dentalgps.com/gps-concept/
nem același standard estetic fiecărui individ.
Crearea unui surâs ideal cere ca practicianul să
combine principiile știinţifice ale esteticii cu
creativitatea artistică astfel încât zâmbetul să se
armonizeze cu personalitatea individului (7). G Design Cost licenţă varianta pro 500 Eur
(Hack Dental, Razvad, http://hackdental.software/
Digital Smile Design-ul Romania)
Realizarea unei estetici și funcţionalităţi optime
necesită studiu și crearea unui plan de tratament
care să facă parte din întregul proces de restau­
rare dentară. O viziune clară a ceea ce se VisagiSMile Cost licenţă anuală: inclus în taxa de
dorește de la restaurarea finală ar trebui înţelesă (Web motion LTD, membru al Visagismile (199 Eur/an)
și comunicată încă de la început tuturor practici­ Bulgaria) http://visagismile.com/
enilor, medici sau tehnicieni, implicaţi în îngrijirea
multidisciplinară a pacienţilor. Digital Smile
Design-ul poate servi atât la realizarea planului
de tratament, cât și la comunicarea
interdisciplinară.
Digital Smile Design, propus iniţial de Christian
Coachman (16, 17), este un concept care se
concretizează prin realizarea unui proiect virtual
al viitoarei restaurări protetice în zona estetică, Panmeca Romexis 2D și 3D
utilizând ca accesorii un computer, un software Smile Design Cost licenţă 990 Eur
dedicat (Tabel II) și fotografiile digitale ale (Planmeca, Helsinki, http://www.planmeca.com/
pacientului. Acest concept are drept scop Finlanda) smiledesign/digital-smiledesign/
îmbunătăţirea comunicării, stabilirea diagnosti-
cului prin analiza detaliată a elementelor esenţiale
și creșterea predictibilităţii tratamentului.
Conceptul DSD urmărește să vină în sprijinul
Cerec 4.2 Smile 2D și 3D.
Design Cost licenţă: n/a.
specialiștilor, îmbunătăţind vizualizarea proble­ (Sirona Dental,
melor estetice ale pacientului și le oferă o viziune https://www.cereconline.com/cerec-sw-42-
Salzburg, Austria) smile-design
asupra soluţiilor posibile. Realizarea unui surâs
estetic depinde în foarte mare măsură de munca
de echipă. Tratamentul ideal este rezultatul unui
mod de abordare interdisciplinară, acest lucru
fiind o provocare datorită dificultăţii de a
implemeta un protocol eficient de comunicare Smile Composer 3D
între membrii echipei. (3Shape, Cost licenţă: n/a.
Procesul de transformare a surâsului trebuie să Copenhaga, http://www.3shape.com/en/
aibă în vedere dorinţele pacientului. Practicienii Danemarca)
pot crea diferite design-uri de surâs, fiecare
având caracteristici specifice.

20 restaurări estetice F
Secretul este ca echipa medicală să descopere În 30% din cazuri cele două linii nu coincid (13, Pacienţii își doresc surâsuri frumoase care să se
care este design-ul adecvat care se armonizează 14) iar dacă există mici discrepanţe ce nu pun integreze în trasăturile lor fizice și, totodată, să
cu aspectele morfo-psihologice ale pacientului și probleme estetice, acestea nu trebuie corectate fie în armonie cu aspectele lor emoţionale.
să creeze un canal de comunicare între medic și (19). Se realizează analiza surâsului prin În vederea obţinerii unui astfel de rezultat prac­
pacient care să faciliteze procesul de restaurare vizualizarea acestor axe și observarea devierilor ticienii moderni trebuie să se autodepășească,
estetică și funcţională. În final, succesul estetic ce necesită a fi îndreptate, apoi se va realiza să devină creativi, să devină artiști.
poate fi atins atunci când practicienii își înţeleg simularea surâsului prin modificările ce se impun
pacienţii și le procură acestora un surâs care să asupra lungimii dinţilor, înclinaţiilor axelor den­ Bibliografie
se potrivească atât așteptărilor, cât și tare, a liniilor interincisive, a marginii gingivale, a 1) Hallawell P Visagismo: Harmonia e Estética,
personalităţii acestora (16). proporţiilor și a formei dinţilor. Pentru a permite São Paulo: Senac, 2003.
Idealul este ca tratamentul estetic să fie minim tehnicianului dentar să realizeze wax-up-ului pe 2) Paolucci B, Calamita M, Coachman C, Gürel
invaziv, conservând cât mai mult posibil structu­ modelul de studiu se va face calibrarea foto­ G, Shayder A, Hallawell P. Visagism: The art of
rile dentare naturale. De asemenea, tratamentul grafiei prin măsurarea dinţiilor pacientului pe dental composition. QDT 2012;35:187–201.
estetic trebuie să aducă un echilibru între forma model cu ajutorul unui șubler (Fig. 2). 3) Jung CG. Man and His Symbols. New York:
ideală și funcţiile aparatului dento-maxilar în timp Dell, 1968.
ce se obţin îmbunătăţiri estetice, dar niciodată 4) Davis NC. Smile design. Dent Clin North Am.
nu ar trebui să compromită sănătatea orală și 2007; 51:299-318
5) Bukhary SMN, Gill DS, Tredwin CJ and Moles
stabilitatea dinţilor pacientului.
DR, The influence of varying maxillary lateral
Întregul proces al DSD se bazează pe analiza- incisor dimensions on perceived smile aesthet­
rea filmărilor video și ale fotografiilor faciale ale ics, British Dental Journal 2007; 203: 687-693
pacientului pentru o observare a relaţiei dintre 6) Lombardi RE: Visual perception and denture
dinţi, gingii, buze și faţă, atât în repaus, cât și în esthetics, JProsthet Dent 29:363, 1973.
timpul mișcărilor. Toate aceste informaţii se 7) Sharma PK, Sharma P. Dental Smile
organizează într-un software de prezentare, creân­ Fig. 2 Esthetics: The Assessment and Creation of the
du-se designul digital al surâsului, și, în acest mod Ideal Smile. Seminars in
atractiv, să poată fi prezentat pacientului planul de Totodată, medicul va putea prezenta pacientului Orthodontics.18(3):193-201
tratament, care poate fi transpus în realitate propunerea planului de tratament prin 8) Frush JP, Fisher RD. Introduction to dentogenic
(wax-up) și testat de pacient (mock-up) înainte prelucrarea fotografiilor (Fig. 3 și Fig. 4). restorations. J Prosthet Dent 1955;5:586–595.
de începerea tratamentului propriu-zis (16). 9) Frush JP, Fisher RD. How dentogenic
Tehnica de lucru debutează prin realizarea unui restorations interpret the sex factor. J Prosthet
set de fotografii, portret în repaus, zâmbet – Dent 1956;6:160–172.
larg și arcadele separat cu depărtătoare și con­ 10) Kenneth W. Aschheim, Barry G. Dale, Milton
trastor. Este extrem de important la realizarea B. Asbell, Introduction in esthetics, Esthetic
fotografiilor extraorale ca pacientul să privească Dentistry a Clinical Aproach To Techniques And
înainte, spre camera, întrucât pupilele constituie Materials, 2nd ed. 2001.
repere foarte importante pentru analizele ulteri- 11) Frush JP, Fisher RD. The age factor in
oare (16). Se pot face și filmări ale pacientului în dentogenics. J Prosthet Dent 1957;7:5–13.
timpul unei discuţii obișnuite după care se pot 12) Frush JP, Fisher RD. How dentogenic
Fig. 3 interprets the personality factor. J Prosthet Dent
realiza fotografii. Fotografiile se încarcă apoi într-
1956;6:441–449.
un software dedicat de DSD (Tabel II) disponibil 13) Owens EG, Goodacre CJ, Loh PL, Hanke G,
în urma achitării unei licenţe sau pur și simplu în Okamura M, Jo KH, et al. A multicenter
Photoshop CS5 Software (Adobe) în vederea interracial study of facial appearance. Part 1: A
simulării modificărilor dentare. comparison of extraoral parameters. Int J
Urmează alinierea fotografiilor ţinând seama de Prosthodont. 2002;15(3):273-82.
liniile de referinţă. Utilizând fotografia faţă 14) Owens EG, Goodacre CJ, Loh PL, Hanke G,
completă, vedere frontală se utilizează ca reper Okamura M, Jo KH, et al. A multicenter
linia bipupilară pentru stabilirea planului orizon­ interracial study of facial appearance. Part 2: A
tal. Linia mediană a feţei ce unește glabela cu comparison of intraoral parameters.
mentonul și trece la nivelul filtrum-ului buzei Fig. 4 Int J Prosthodont. 2002;15(3):283-8.
inferioare va servi ca reper pentru evaluarea 15) Lăzărescu F, Incursiune în estetica dentară, 2013;
coincidenţei cu linia mediană interincisivă (Fig. 1). Digital Smile Design-ul a cunoscut o răspândire 16) Christian Coachman, DDS, CDT, Rade D.
rapidă în întreaga lume. Aceasta tehnică digitală Paravina, DDS, MS, PhD, Digitally Enhanced
reprezintă un real ajutor pentru toţi specialiștii din Esthetic Dentistry - From Treatment Planning To
domeniul stomatologic, prin procesul abordabil Quality Control, Journal of Esthetic and
de realizare a planului de tratament și al Restorative Dentistry Vol 28, No S1, S3-S4, 2016
permisivităţii comunicării interdisciplinare. 17) Christian Coachman, DDS, CDT, Marcelo
Concluzii Calamita, DDS, MSD, PhD, Digital Smile Design:
Surâsul ideal este, de multe ori, asociat cu A Tool for Treatment Planning and
sănătatea și prosperitatea. Communication in Esthetic Dentistry, QDT 2012
18) Zimmermann M, Mehl A. Virtual smile design
Dentiţia fără gingii inflamate și depozite de tartru,
systems: a current review. Int J Comput Dent.
alături de lipsa petelor și a restaurărilor 2015;18(4):303-17.
fracturate, creionează imaginea unei persoane 19) Kokich VO, Kokich VG, Kiyak HA. Perceptions
îngrijite. Ruel-Kellerman a constatat că per­ of dental professionals and laypersons to altered
soanele cu dinţii aliniaţi sunt percepute ca fiind dental esthetics: asymmetric and symmetric
mai sincere, afectuoase și conștiincioase (20). situations. Am J Orthod Dentofacial Orthop.
Dacă în trecut sănătatea biologică și 2006;130(2):141-51.
funcţionalitatea reprezentau ţelul suprem în sto­ 20) Ruel-Kellerman M: Pouvoir sourire. Dent
Fig. 1 matologie, azi pacienţii își doresc ca pe lângă Hebdo 108:3, 1987.
sănătate și prosperitate, prin design-ul dentiţiei
să transmită și emoţie. Autor corespondent: corinacristache@gmail.com

22 restaurări estetice
4/2016

Vol. XI · nr. 4 (41)


Noiembrie 2016