Sunteți pe pagina 1din 7

PRODUSEPREMI

UMPENTRUUNBOTEZDEPOVESTE

Al
ege
rea#1pe
ntr
unaș
iimode
rni

CONSUL
TANŢĂPERSONAL
IZATĂ
Al
ătur
idenoieș
tisi
gur
ăcăf
aci
mereucelemaibune
al
eger
i.Sunt
em a
lăt
uri
deti
necus
fat
uripetotpar
curs
ul
ac
hizi
ţi
ei.

90%dintr
eprodus
elenoast
resuntrea
li
zat
epecomandă,
80%dintr
etrus
ouri
ledebotezputâ
ndfipersona
li
zat
ela
cer
ere,pri
nbroda
re.

SELECŢI
EDEPRODUSE
PREMIUM
I
novămc ons
tant.Delapr
odusecudesi
gnunicpânăl
a
mater
ial
epri
etenoasecupi
eleabebel
ușul
ui
,căut
ăm
mereusăaducem î
nfaţat
acelema i
buneprodus
ela
pr
eţuri
compet i
ti
ve.

L
IVRĂM ORI
UNDE.
RAPI
D.EF
ICI
ENT
.
Am l
iv
ratpânăa cum comenz
iînRomâni
a+a l
te27
deţăr
i.Hai
des ăfacem c
aţar
aîncarel
ocui
eșt
itu
săfiea2 8-
a.Pune-nelaî
ncer
care.
Neplacprovocăr
ile:)

95%DI
NTREPRODUSESUNT
REALI
ZATEÎ
NROMÂNIA
Suntem mândri
căs
untem români.Mândri
anaţi
onal
ă
est
er eflec
tat
ădema j
ori
tateaprodus
elornoa
str
e.Abia
așt
ept ămsăaflămceproduseveial
egetu!

ATEL
IEREL
EANDI
NI DESCOPERĂNEONL
INEPE
PPRODUS
EPRE
MIUMPE
NTRUUNBOTE
ZDENOT
A10! . .
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

Ur
mea zăsăfiina
șădebotezșiești
cur
ioasăsăafli
c etr
ebui
esăcumpere
na
ș apentr
ucabotez
ulsădec
ur găi
mpecabil
?Descoperămaij
ospasc
u
pastotcetr
ebui
esăfac
ipent
ruafionă ș
icădenota10!

HĂI
NUŢE
Unsetdehă i
nuţ
ec a
deînresponsabi
li
tat
eama mei,
iar
unulî
nsarc
inanașei
,maiexactcevaîmbrăcabebel
ușul
dupăînc
heier
easluj
bei
.Recoma ndămaici
cutări
eca
mămicașină
ș i
casăluc
rez
eîmpreună,î
ntr
ucâtcele2
set
uridehăi
nuţesăfiepeplacul
a mândur
ora.Suntem
si
guri
c ă
,dacăaţi
alessăf
aceţ
iacestpasa
tâtde
i
mportantî
mpr
eună ,
veţ
igă
siceamaibunăsol
uţi
e.
At
eli
erel
eAndi
niî
ţipunl
adi
spozi
ţi
esuteșis
utede

inuţedebotez
, c
aresepotri
ves
cori
căr
eit
emati
ci
:de
pr
inţ

ori,a
lbi
nuţe,cont
ese,
buburuz
eșimul
tea
ltei
dei
mi
nuna t
e!

L
epoţ
ivedeapet
oaed
t ândc
li
ckAI
CI!

L
UMÂNARE
Lumânar
eatrebui
ec umpăr
atăneapăr
atdecătrenași
.Se
apr
indeî
ntimpulceremoni
eidelabi
seri
căși
simboli
zează
l
uminapri
mităîns
ufletdebebelaintr
areaî
nîmpă r
ăţi
alui
DoamneDoa mne.Lumânăr
il
epotfiș ia
lbe,
simple,
da ra
rfi
păcat
,acum,c
ândaideal
essăt
eopr
eșt
ilapri
mulmodel
.De
exemplu–poţ
ial
egelumână
ric
umodel
efrumoas
e,di
ncear
ă
albădec a
li
tate.Nuseîndoa i
ec uușuri
nţă,nus erup, șinuse
topesclapri
mul gradînplusdintermomet re.I
ndi ferentdac
ă
suntcolorat
es a
us i
mpl e,
lumâ năr
il
es epersonalizeaz ă,
pentr
u
bă i
eţi
saufete–c utul
l,cupanglic
ialbastr
e, v
erz i
,roș i
isaur
oz
șisedecoreazătema t
ic–a i
cidoarimaginaţi
aș igus t
ul
fiecărui
areprezint
ălimita
.
Del
aper
sona
jededes
enea
nima
tel
aani
mal
edepl
ușs
au
bărcuţ
emi nia
tural
e–or i
ceobiectpoatedev eniunacces
ori
u
decorat
ivpentruolumâ nar
edebot ez.Ideeadeba zăesăfii
consta
ntă–da căalegiotemăgen„ma ri
na r”,săaigri
j
ăsăo
fol
osești
pâ nălacapăt
!Veigăsic
us i
gura nţălumâ nar
ea
perf
ectăprintr
ecelepeste130dev ar
ianter eali
zateî
n
Atel
ier
eleAndinipec a
relepoţivedead â ndc l
ickAICI!
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

TRUSOULDEBOTEZ
Tr
usouldebotezes
teoferi
tîndarmicuţ
ului
dec ăt
re
naș
i,î
nsemndedr agos
teșipreţ
uir
e.Aici
aicel
ma imul
t
demunc ăda
căești
ona șămodernă.Aideal
esdintr
e
multemulte-
multeopţi
uni,
cupreţur
ipentr
ut oate
buzunar
eleșitoa
tefoart
efrumoase.Și
cum iubit
oarea
demodădi nti
nenueuș ordesati
sfă
cut,v
eiincercasă
ţi
-l
imagi
nez i
pemi t
it
elfiema r
inar
,fiepri
nţiș
or ,
fie
compl
etînal
bsaupoat
eînc onj
uratdepr
iet
eniiDis
ney?
Purș
isi
mpluegreudeal
es .Înt
r-
unfinalvei
alegecu
si
gur
anţătr
usoul
potr
ivi
t.Setultr
ebui
esăconţinătotc
e
arenev oi
eunc opi
ll
abot ez–prosopuldebebe, cel
de
preot,pânzademi r
,st
icl
uţademi r,
fașașis ă
punul.
Designeri
idelaAtel
ier
eleAndinis
-augâ nditcăs-
ar
puteas ăî
ţifiegreusălepotri
veșt
ipet oateîncel
ema i
micidetal
iif
ărăsăpier
zicumvadinv ederev r
eunul
di
ntr
ear
ti
col
el
eimpor
tant
e,a
șac
ăauc
rea
tspec
ial
pentr
uti
nezec
iși
zecidet
rus
our
icompl
etes
elec
tat
ecu
gri
j
ăpecarel
epoţiedead
v ândcli
ckAICI!

CRUCI
ULI
ŢE&
BĂNUŢDEARGI
NT
Dea cest
eas eoc upăt otna ș
aper sona l.T
rebuiepri
nseîn
pieptul i
nvita
ţil
orc ar
epa r
ticipăl aslujbadelabiseri
căși
suntl egatecupa ngli
c idea ceea șiculoarecuc el
ec a
rese
dec oreazălumâ nări
le. Consi
der atea devărat
et a
li
sma ne
î
nl upt aî
mpot ri
var ăului,cr
uc iuli
ţeles untpurtat
ec u
mâ ndr i
edet oţii
nv i
taţiiî
nc adr ulceremoni eir
eli
gioase.
ÎnAt eli
ereleAndini,toa t
efundi ţ
elec ruci
uli
ţel
ors e
realiz
ea zăma nua l
șica pătăa stfelof ormăf r
umoa săși
r
ezi
st
ent
ă.

Aces
tdetal
i
udifer
enţ
iaz
ămaj
ormodel
el
edec
ruc
iul
i
ţe
pecarel
epoţi
vedead ândc
li
ckAICI
!

Bănuţdeargi
nt–Veiav
eanevoi
edeelpent
rubăiţ
adea
douaziabebel
ușul
uiproa
spă
tcreș
ti
nat.
Descoper
ă
model
el
edebă id
nuţ ândc
li
ckAI
CI!
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

PÂNZADEMI
R
Pânz
ademir(c
rișma)–eobuc atădepâ nzăîncar
ev om
î
nfăș
abebe-
uli
medi atcepreot
ul î
lscoa
t edincri
st
elniţ
ă,
pl
usofaș
ă–niciprealungă
, ni
cipreascurt
ă ,deaj
utor
pentruac el
aș i
obi ecti
v.Tradiţ
ional
,cri
șmatrebuiesăfie
dinpâ nz
ăa lbă, neprel
ucra t
ă .
Sigurî
nsănuef ocda c
ă
recurgil
aunul dinmodel elema inoi
–dintr-
unma t
eri
a l
ma imoaleș ima iatentcupi el
eafinăac opil
ului,
decorat
discr
etcui ni
ţialel
enumel uisaucuuna l
tmot i
v–poa te
unflut ures auogă r
găriţ
ăs aut emir
icealt
cev aarputea
fipotr
ivi
tși
simpa
tic
.
Atel
i
erel
eAndini
auc onc
eputs
pec
ial
pent
ruc
elema
i
gr
ij
ul
ii
năș
ici
,aș
acum si
gureșt
iși
tu,t
rusour
icomplet
e
debot
ez,
pânzademirfiinddej
ainc
lusăînaces
tea
!

Ai
zec
idev
ari
ant
edi
ntr
eca
res
ăaegid
l ândc
li
ckAI
CI!

STI
CLUŢADEMI
R
Î
nti
mpul
sluj
bei

nai
ntedes
cuf
unda
reaî
ncr
is
tel
ni
ţă,
cel
mic
t
rebui
eunsc
umi
r–pef
runt
e,pepi
eptș
ilaî
nchei
etur
il
e

ini
l
orș
ipi
ci
oar
elor
.Mi
rul
repr
ezi
ntăbogă
ţiada
rur
il
or
pr
imi
tedebebel
ușpr
ini
ntr
areaî
nÎmpă
răţ
iaDomnul
ui
.După
s
luj
bă,
mir
uls
eiaa
cas
ăși
sepă
str
eaz
ăînt
r-
ost
icl
uţăs
pec
ial
ă,
f
rumosdec
ora
tă,
pânăadouaz
i–c
ândes
tef
olos
itl
a
c
eremoni
adeî
mbă
ier
eami
cuţ
ului
.St
icl
uţaes
te,
dea
semenea
,
i
ncl
usăî
ntr
usour
il
enoa
str
ecompl
ete.

Ac
estdet
ali
udi
fer
enţ
iaz
ăma
jormodel
el
edes
ti
cl
uţepec
are
l
epoţ
ivedea dândc
li
ckAI
CI!
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

PROSOPPREOT
Pr
osopul
șis
ăpunul
,ambel
epent
rupr
eot
,ca
ret
rebui
esăs
e
s
pel
epemâ
ini
înmods
imbol
i
cîns
emndepur
ific
areî
nai
ntede
s
luj
babot
ezul
uiș
isăs
epoa
tăa
poi
zvâ
ntac
uuș
uri
nţă
.

Pr
osopul
est
eder
egul
ăal
b,pent
ruas
edi
st
ingedec
elel
al
te
obi
ect
e.L
aAt
eli
erel
eAndi
nipoţ
iac
hiz
iţi
onas
etul
compl
etde
t
rus
ou,
launpr
eţmul
tma
iav
ant
ajos
,setc
ecupr
inde
s
ti
cl
uţademi
r,s
ăpunul
șipr
osopul
pent
rupr
eot
,fr
umos
dec
ora
teș
iper
sona
li
zabi
l
elac
erer
e.

I
nspi
ră-
tec
uînc
r ed
eder ândc
li
ckAI
CI!

PROSOPULDEBEBE
Cuc
api
șons
auf
ără
,ac
est
aes
tedej
ainc
lusî
ntr
usour
il
enoa
str
e
c
ompl
ete.

Der
egul
ă,a
ces
taes
tebr
oda
tcudi
fer
it
emot
ive(
flut
ura
și,
ma
șinuţ
e,bubur
uzes
audet
ali
iel
ega
nte)ș
ipoa
tefi
per
sona
li
zatc
unumel
ebebel
ușul
ui
,pent
ruunpl
usde
or
igi
nal
i
tat
e.
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

CUTI
ADETRUSOU
Es
teuna
cces
ori
urel
ati
vmoder
n,oa
rec
um s
imi
l
arc
ula
dade
z
est
rec
aut
il
it
ate.
Înel
sepă
str
eaz
ătr
usoul
bebe-
ului
î
nai
ntedec
eremoni
e,i
arul
ter
iorpoa
tefif
olos
itdepă
rinţ
i
pent
ruac
olec
taa
mint
ir
il
elega
tedemoment
ulbot
ezul
ui–
f
otogr
afii
,hă
inuţ
e,c
aietdei
mpr
esi
i
,ca
set
acuș
uvi
ţadepă
r
s
auor
icea
ltobi
ectc
uva
loa
res
ent
iment
alăpec
arel
e-
ar
f
acepl
ăcer
esă
-lgă
sea
scăî
năunt
rupes
tec
âţi
vaa
ni.
Des
igner
iinoș
tri
s-a
upuspet
rea
băș
iaur
eal
i
zatpes
te1
00
dev
ari
ant
edi
fer
it
edec
uti
ipent
rut
rus
oudi
ntr
eca
ret
usăo
poţ
ial
egepec
eama
iînt
onc
utema
tic
abot
ezul
ui,
le

seș
tipet
oaed
t ândc
li
ckAI
CI!

PĂTURI
CA
Ga
madepă
tur
ici
debot
ezdel
aAt
eli
erel
eAndi
nir
euneș
te
model
edi
fer
it
e,pent
ruc
abebel
ușul
săs
esi
mtăper
fec
tîn
c
ompa
nianoul
uipr
iet
en.
Avem di
sponbi
l
epă
tur
ici
cugl
ugăs
au
s
impl
e,f
oar
temoi
laa
tinger
eși
pri
etenoa
sec
upi
el
ea
c
opi
l
așul
ui
.
Dea
semenea
,cul
ori
l
epec
arel
evei
des
coper
ilapă
tur
ici
l
e
noa
str
edebot
ezs
untî
ntonc
ures
tul
art
icol
el
ordebot
ez
pr
ecum t
rus
oul
,cos
tuma
șul
saul
umâ
nar
ea.
Lepoţ
ias
ort
acu

uri
nţăpent
ruunpl
usdeef
ect
!

Des
coper
ătoa
temodeled
el ândc
li
ckAI
CI!
CETREBUI A1
ESĂCUMPERENAȘAPENTRUUNBOTEZDENOT 0

BODYPI
CTAT
Unbot
ezdes
ucc
eses
tedefini
tdemi
ci
ledet
ali
i
.Chi
arda

demul
teor
ifa
cem r
efer
ir
elai
nvi
taţ
ii
,tr
usoudebot
ezs
au
pa
pioa
neper
sona
li
zat
e,unbodymi
nuna
tpoa
tefis
ufic
ient
pent
ruaf
acedi
fer
enţ
a.At
eli
erel
eAndi
niî
ţipunl
adi
spoz
iţi
e
oga
măgener
oas
ădebody
-ur
ipent
rubot
ez,
înc
ulor
iși
model
edi
fer
it
e.F
iec
ăvei
alegeunbodyc
uel
efă
nţel
,br
oda
t
c
uoc
oroa
năs
auunul
simpl
u,c
elmi
csev
asi
mţi
ext
rem de
c
onf
ort
abi
lși
vaa
răt
adenot
a10.
Sănuui
tăm ni
cide
body
-ur
il
epi
cta
te,
car
evordev
eni
cus
igur
anţ
ăel
ement
ul
c
ent
ral
alev
eni
ment
ului
.Poţ
iopt
apent
rupi
cta
reac
hipul
ui
bebel
ușul
uis
aupoţ
imer
gepei
deeac
las
ică
,depi
cta
rea
per
sona
jel
ora
nima
te–unl
ucr
ues
tes
igur
,gr
ij
atav
afi
r
ecunos
cut
ă!L
egă
seș
tipet
oaed
t ândc
li
ckAI
CI!

CUTI
EPRI
MAȘUVI
ŢA
Sunt
em s
igur
icăv
rei
săev
iţi
moment
elej
ena
nte,
prec
um a
cel
a
î
nca
repr
eot
ulî
ţiî
nmâ
nea
zăpr
imaș
uvi
ţăabebel
ușul
uiș
itunu
ș
ti

nces
ăodepoz
itez
i.F
iină
șic
ăres
pons
abi
l
ăși
alegeoc
uti
e
depr
imaș
uvi
ţă!
Atel
i
erel
eAndi
niî
ţipunl
adi
spoz
iţi
ezec
iși
zec
i
demodel
edec
uti
uţe,
dec
ora
teî
nfel
șic
hippent
ruor
icet
ipde
bot
ez.
Fiec
ăal
egi
ocut
iuţ
ădi
nmet
als
auunaî
mbr
ăca
tăî
n
ma
ter
ial
text
il
,va
riet
ateadec
ulor
ies
tes
ufic
ient
ăpent
ruaf
ace
a
leger
eaper
fec
tă.

Des
coper
ătoa
temodeled
el ândc
li
ckAI
CI!

SPORL
ACUMPĂRĂTURI
!
www.
andi
ni.
ro

S-ar putea să vă placă și