Sunteți pe pagina 1din 2

Ofertă furnizare reglementată

gaze naturale

Ofertă de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat:


E.ON Gaz Furnizare SA
• se adresează clienţilor casnici conectaţi la sistemul de distribuţie (categoriile de consum C1-C3)
Bd. Pandurilor 42
şi celor conectaţi direct la sistemul de transport;
540554 Târgu Mureş
• furnizarea/activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale pe piaţa reglementată se face pe
baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la preţurile reglementate de ANRE, până la data
prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi eon-gaz-furnizare.ro
completările ulterioare; myline-eon.ro
serviciiclienti@eon-romania.ro
• furnizarea gazelor naturale în regim reglementat se desfăşoară de furnizorul care are această
obligaţie în baza licenţei emise de ANRE, până la data eliminării preţurilor reglementate, cu Sediul Central:
servicii reglementate incluse în conformitate cu prevederile legale în vigoare; furnizarea în regim Loc. Târgu Mureş
reglementat, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi Jud. Mureş
clientul final în baza contractului-cadru aprobat de ANRE şi la preţul de furnizare reglementat de
CUI: 37762847
ANRE.
Atribut fiscal: RO
J26/1108/2017

Servicii incluse:

• achiziţia gazelor naturale destinate asigurării furnizării reglementate a gazelor naturale;


• derularea contractelor-cadru reglementate privind serviciile de transport, înmagazinare şi
distribuţie, precum şi acţiunile de echilibrare a Sistemului naţional de transport (SNT);
• vânzarea gazelor naturale în baza unor contracte-cadru de furnizare şi la preţ reglementat;
• relaţiile cu clienţii casnici;
• informarea clienţilor;
• facturarea consumului de gaze naturale.

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de E.ON
Gaz Furnizare S.A. pe categorii de clienţi casnici, până la modificarea prin ordin ANRE a preţurilor
reglementate sunt:

Clienţi casnici conectaţi în sistemul de distribuţie Preţ Preţ


(lei/MWh) (lei/KWh)
C1. Clienţi finali cu un consum anual de pânã la 280 MWh 136,49 0,13649
(280.000 kWh)
C2. Clienţi finali cu un consum anual între 280 MWh şi 134,81 0,13481
2.800 MWh (280.000 kWh şi 2.800.000 kWh)
C3. Clienţi finali cu un consum anual între 2.800 MWh şi 132,43 0,13243
28.000 MWh (2.800.000 kWh şi 28.000.000 kWh)
Dată actualizare:
29.01.2020

Clienţi casnici conectaţi în sistemul de transport Preţ Preţ Termen valabilitate:


(lei/MWh) (lei/KWh) 30.06.2020
B1. Consumatori finali cu un consum anual de pâna la 106,22 0,10622
28.000 MWh (28.000.000 kWh)
Ofertă furnizare reglementată
gaze naturale

 Preţul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, este aprobat
conform reglementărilor în vigoare prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, corespunzător categoriei în care clientul este încadrat de
către operatorul de sistem. Mai multe detalii privind preţurile reglementate şi tarifele pentru E.ON Gaz Furnizare SA
serviciile reglementate se regăsesc pe anre.ro sau eon-gaz-furnizare.ro. Bd. Pandurilor 42
 Preţurile reglementate de mai sus se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON GAZ 540554 Târgu Mureş
FURNIZARE S.A. deţine licenţă de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de
preţ.
 Preţurile nu conţin TVA şi acciză. eon-gaz-furnizare.ro
myline-eon.ro
serviciiclienti@eon-romania.ro
Facturare şi condiţii de plată
Modalităţi de Prin servicii poştale sau în format electronic* Sediul Central:
transmitere factura *dacă clientul activează factura electronică în contul său E.ON Myline Loc. Târgu Mureş
30 de zile calendaristice de la data emiterii; Jud. Mureş
neachitarea facturii în termen de 15 zile de la data scadenţei atrage CUI: 37762847
Termen de plată
perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor din
Atribut fiscal: RO
condiţiile-standard; nivelul majorării de întârziere este de 0.02% pe zi
J26/1108/2017
Online, din contul E.ON Myline, numerar în reţeaua partenerilor
Modalităţi de plată
acceptanţi, prin transfer bancar, debit direct şi Internet Banking

Termene şi condiţii contractuale


Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată
nedeterminată sau pe perioadă determinată, pentru un interval de timp
Durata contractului de cel mult un an, în cazul în care nu se deţine un document final
privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locului de
consum;
• prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante;
• prin denunţare unilaterală pe baza unei notificări adresate şi
înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte
de momentul în care denunţarea devine efectivă;
• prin acordul părţilor;
• printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,
Încetarea contractului
în cazul declarării falimentului furnizorului sau în cazul consumului
fraudulos;
• prin ajungere la termen
Rezilierea contractului de furnizare nu are niciun efect asupra
obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul
rezilierii acestuia.
În cazul clientului captiv care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizării
gazelor naturale pentru neplată, furnizorul va relua furnizarea numai
după constituirea de către client a unei garanţii. Valoarea garanţiei se
Garanţii calculează la preţul reglementat al gazelor naturale, inclusiv T.V.A.,
valabil la data constituirii acesteia. Cantităţile considerate la stabilirea
garanţiei sunt: 300 m3 gaze naturale; şi se constituie conform Dată actualizare:
prevederilor contractuale. 29.01.2020
Cerere de încheiere a contractului de furnizare, declaraţie privind
Documente necesare
destinaţia spaţiului, act de identitate, act de proprietate sau, după caz,
pentru încheierea Termen valabilitate:
alte documente care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care
contractului 30.06.2020
face obiectul locului de consum

Pentru acceptarea ofertei vă puteţi adresa agenţilor de vânzări din Centrele de Relaţii Clienţi E.ON
sau puteţi transmite acceptul dumneavoastră prin e-mail la serviciiclienti@eon-romania.ro sau prin
corespondenţă la O.P. 1, C.P. 10, Târgu Mureş.