Sunteți pe pagina 1din 11

1

Tema: Taxele vamale


1) Taxele vamale – caracteristica generală.
2) Aplicarea taxelor vamale.
3) Metode de determinare a valorii în vamă a mîrfurilor.
4) Facilităţi tarifare.

1) Taxele vamale – caracteristica generală.


Taxele vamale, sunt impozite indirecte ce se percep de către stat asupra tuturor
bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice sau juridice. Acestea
sunt venituri fiscale ale bugetului de stat, fiind, totodată, şi un mijloc de stimulare a
exportului şi de lărgire a cooperării economice cu alte state ale lumii.
În etapa actuală, de regulă, taxele vamale deţin o pondere importantă în totalul
impozitelor indirecte. Aceste sunt percepute de către stat asupra mărfurilor, în
momentul în care acestea trec graniţele vamale ale ţării în scopul importului, exportului
sau tranzitului şi se instituie asupra bunurilor şi produselor care intră şi ies în/din ţară
sau/şi asupra celor care tranzitează teritoriul naţional.
In Republica Moldova, Codul vamal a fost adoptat prin Legea nr.1320-XII din 9
martie 1993. Această lege a fost abrogată prin prin Legea Nr.1149-XIV din 20.07.2000,
publicata in Monitorul Oficial nr. 160-162 din 23.12.2000, s-a adoptat Codul vamal,
care a stabilit un cadru unitar al regimului vamal si a desfăşurării activităţii vamale.
Taxa vamală reprezintă o plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la
introducerea pe sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al RM.
Taxele vamale se aplică conform tarifului vamal.
Tariful vamal reprezintă catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri
introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale
aplicate acestor mărfuri.
Scopul aplicării tarifului vamal:
• optimizarea structurii importului de mărfuri;
• echilibrarea importului de mărfuri, protecţia producătorilor autohtoni de
mărfuri;
2

• crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea economiei RM în economia


mondială.
Nomenclatorul de mгrfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile şi
descrierea mărfurilor corespunzгtoare sistemelor de clasificare aplicate în practica
internaţională.
Obiectele impunerii cu taxe vamale sînt mărfurile importate, exportate sau care sînt
în tranzit pe teritoriul RM.
Valoarea în vamă a mărfii este valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe
teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite.
Conform Legii Republicii Moldova cu privire la tariful vamal (Nr.l380-XIII din
20.11.97), se aplică urmгtoarele tipuri de taxe vamale:
- ad valorem - calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;
- specifică - calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă;
- combinată - care îmbină precedentele tipuri de taxe - ad valorem şi combinată;
- excepţională care, la rоndul său, se divizează în:
1) taxă specială, care se aplică cu scopul de a proteja mărfurile de origine indigenă la
introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producюie străine în cantităţi şi în
condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor
autohtoni de mărfuri;
2) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri
la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare în momentul importului şi,
dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale
producătorilor autohtoni de mărfuri identice ori similare, sau apar piedici pentru
organizarea ori extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;
3) taxa compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la
producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă
sînt lezate interesele, sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor
autohtoni de mărfuri identice sau similare, ori apar piedici pentru organizarea sau
extinderea în ţarî a producţiei de mărfuri identice sau similare.
3

2) Aplicarea taxelor vamale


Cotele taxei vamale şi lista mărfurilor supuse acesteia se slabilese de către
Parlament.
Cotele taxei vamale se aplică în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile
internaţionale, la care RM este parte.
Cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legislaţie şi de acordurile internaţionale, la care RM este parte.
Taxele vamale se aplică conform anexei 1 a Legii Republicii Moldova „Cu privire
la tariful vamal".
În afară de taxa vamală, determinată în baza valorii în vamî a mărfurilor şi taxei
vamale prevăzute de tariful vamal, organele vamale calculează şi taxele pentru
efectuarea procedurilor vamale (anexa 2 la Legea Republicii Moldova cu privire la
tariful vamal, Nr. 1380-XIIIdin 20.11.97).
Sînt prevăzute urmгtoarele tipuri de proceduri vamale şi taxe pentru efectuarea
acestora:
1) înregistrarea mărfurilor în vamă: 5 euro în cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor
constituie 50-1000 euro; 0,20% din valoarea în vamă a mărfurilor, dar nu mai mult de
900 euro, în cazul cînd valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte 1000 euro;
2) înregistrarea importului şi exportului temporar de bunuri: 30 euro;
3) păstrarea mărfurilor în depozitele vamale: în primele 10 zile - cоte 0,1 euro pentru
fiecare kg şi fiecare zi de păstrare; în următoarele zile calendaristice - cоte 0,5 euro
pentru fiecare kg şi fiecare zi de păstrare.
Exemplu: Agentul economic a importat suc de portocale în valoare de 235212 lei.
Să se determine toate impozitele datorate la trecerea vamei.
Rezolvare:
1) taxa vamală: 235212 x 5% = 11760,60 lei;
2) taxa pentru efectuarea procedurilor vamale:
235212 x 0,20% = 470,42 lei;
3) T.V.A. = (235121 + 11760,60 + 470,42) x 20% =
= 49488,60 lei.
4

3) Metode de determinare a valorii în vamă a mărfurilor


Sistemul de determinare a valorii în vamă a mărfurilor se aplică pentru toate
mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal. Valoarea în vamă a mărfii se
determină prin următoarele metode:
1) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau
de plătit;
2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
3) în baza valorii tranzacţiei cu marfa similară;
4) în baza costului unitar al mărfii;
5) în baza valorii calculate a mărfii;
6) prin metoda de rezervă.
Principala metodă dintre cele specificate este metoda determinării valorii în vamă a
mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă. În cazul în care metoda principală
nu poate fi aplicată, se folosesc alte metode. Fiecare din metodele succesive se aplică
doar în cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda
precedentă.
Conform metodei determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei
cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit, în valoarea
tranzacţiei se includ următoarele componente în cazul în care nu au fost incluse anterior
în valoarea mărfii:
1) cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a mărfii
pe teritoriul vamal:
• cheltuielile aferente asigurării;
• costul transportului;
• costul încărcării, descărcării şi transportării mărfii.
2) cheltuielile suportate de cumpărător:
• comisioanele şi primele pentru brokeri, cu excepţia comisioanelor pentru
achiziţionarea mărfii;
• costul conteinerelor şi/sau al altui ambalaj de folosinţă repetată, dacă, în corespundere
cu Nomenclatorul de mărfuri, acestea nu sînt considerate un tot întreg cu marfa;
5

• costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj şi al lucrărilor de


ambalare;
3) valoarea, calculată în mod corespunzător, a următoarelor mărfuri şi servicii oferite,
direct sau indirect, de cumpărător, în mod gratuit sau la preţ redus, în scopul utilizării la
producerea ori exportarea mărfii evaluate, în măsura în care această valoare nu a fost
inclusă în preţul efectiv plătit sau de plătit:
• materiale, componente, pîrţi şi alte elemente similare, încorporate în marfa;
• instrumente, matriţe, forme şi alte componente similare, utilizate la producerea mărfii;
• materiale cheltuite la producerea mărfii;
• lucrări de inginerie, de dezvoltare, lucrări de artă şi design, planuri şi schiţe, executate
în afara ţării şi necesare pentru producerea mărfii;
4) redevenţele (redevenţe - plăţi efectuate pentru brevete, mărci de fabrică sau de
comerţ ţi drepturi de autor) şi taxele pentru licenţe, pe care cumpărătorul trebuie să le
achite, direct sau indirect, drept condiţie a vînzării mărfii evaluate, în măsura în care
aceste redevenţe şi taxe pentru licenţe nu au fost incluse în preţul efectiv plătit sau de
plătit, cu excepţia redevenţelor şi taxelor pentru licenţe plătite de către cumpărător
pentru dreptul de reproducere şi distribuire a producţiei cinematografice.
5) partea din venitul de la orice revînzare, transmitere sau utilizare ulterioară a mărfii,
care ar reveni , direct sau indirect, vînzгtorului.
Metoda determinгrii valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă
identică. La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă
identică. Se consideră identice mărfurile care se aseamănă în toate privinţele cu marfa
evaluată, inclusiv în ce priveşte:
a) caracteristicile fizice;
b) calitatea mărfii şi reputaţia ei pe piaţă;
c) ţara de origine;
d) producătorul.
Deosebirile neesenţiale de exterior nu pot constitui temei pentru includerea
mărfurilor în categoria celor neidentice, dacă, în celelalte privinţe aceste mărfuri
corespund cerinţelor de mai sus.
6

Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă


similară. La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă
similară. Se consideră similare mărfurile care, deşi nu sînt identice, au caracteristici
asemănătoare şi se constituie din componente asemănătoare, fapt ce le permite să
îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de
vedere comercial.
La determinarea similitudinii mărfurilor, se iau în considerare următoarele
caracteristici:
a) calitatea, existenţa mărcii comerciale, reputaţia pe piaţă;
b) ţara de origine;
c) producгtorul.
Marfa nu se consideră identică sau similară cu cea evaluată, dacă:
1) nu a fost produsă în aceeaşi ţară cu marfa evaluată;
2) lucrările de proiectare, lucrările experimentale de construcţie, de amenajare estetică,
designul, schiţele şi desenele tehnice au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfa
identică sau similară se aplică în cazul în care marfa identică sau similară:
a) este vîndută pentru a fi introdusă pe teritoriul Republicii Moldova;
b) este introdusă concomitent sau cu cel mult 90 de zile înainte de introducerea mărfii
care urmează a fi evaluată;
c) este introdusă aproximativ în aceeaşi cantitate şi/sau în aceleaşi condiţii comerciale.
În cazul în care, la determinarea valorii în vamă a mărfii, drept bază poate fi luată
valoarea uneia din cîteva tranzacţii cu mărfuri identice sau similare, se aplică cea mai
mică valoare a tranzacţiei.
Determinarea valorii în vamă a mărfii prin metoda costului unitar. Dacă marfa
introdusă pe teritoriul vamal este vîndută în ţara de import în starea în care a fost
importată, valoarea în vamă a acestei mărfi, conform prevederilor legii, se va baza pe
preţul unitar corespunzător vînzării acestei mărfi ori vînzării mărfii identice sau similare
acesteia în cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul
7

mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vînzătorul,


şi cu condiţia deducerii:
a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, în mod obişnuit,
beneficiilor şi cheltuielilor generale aferente vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau
de acelaşi tip;
b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare, precum şi cheltuielilor conexe
suportate pe teritoriul RM;
c) cheltuielilor pentru transportul mărfii la aeroport sau în alt loc de introducere a
mărfii pe teritoriul vamal:
• cheltuielilor aferente asigurării;
• costul transportului;
• costul încărcării, descărcării şi transportării mărfii.
d) impozitelor şi taxelor pasibile de plată în legătură cu importul sau vînzarea
mărfurilor.
Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii calculate. Valoarea
în vamă se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzînd:
a) valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări
pentru producerea mărfii;
b) volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus, de obicei, în
cuantumul vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat,
fabricate de producгtori, cu destinaţia ţării de import; ,
c) orice cheltuieli de tipul cheltuielilor pentru transportul mărfurilor la aeroport sau în
alt loc de introducere a mărfii pe teritoriul vamal:
• cheltuieli aferente asigurării;
• costul transportului;
• costul încărcării, descărcării şi transportării mărfii.
8

Autoritatea vamală nu este în drept să ceară sau să oblige o persoană nerezidentă să


prezinte spre verificare documentele de evidenţă sau să permită accesul la ele în scopul
de a determina valoarea calculată a mărfii. Totodată, informaţia comunicată de
producătorul mărfii în scopul determinării valorii în vamă a acesteia poate fi verificată
în altă ţară de autoritatea vamală, cu acordul producătorului şi cu condiţia preavizării
guvernului ţării în cauză şi neopunerii acestuia cercetărilor.
Metoda de rezervă. În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi
determinată de către declarant prin aplicarea consecutivă a metodelor specificate
anterior, sau autoritatea vamală consideră cu temei că aceste metode nu pot fi utilizate,
valoarea se determină prin metoda de rezervă, prin mijloace rezonabile compatibile cu
legea cu privire la tarifele vamale, cu principiile generale ale acordurilor internaţionale
la care Republica Moldova este parte şi pe baza datelor disponibile.
La determinarea valorii în vamă a mărfii prin această metodă, drept bază nu pot fi
luate:
a) preţul de vînzare al mărfii pe piaţa internă a Republicii Moldova;
b) preţul mărfii pe piaţa internă a ţării exportatoare;
c) preţul mărfii stabilit arbitrar sau preţul fictiv;
d) sistemul care prevede aplicarea, în scopuri vamale, a celei mai mari valori a mărfii
din două posibile;
e) costul de producţie al mărfii, altul decît valoarea calculată a mărfurilor identice sau
similare;
f) valoarea mărfii comercializate pentru export în altă ţară decît ţara importatoare;
g) valoarea minimală a mărfii în vamă.
Valoarea în vamă a mărfurilor de export se determină în baza valorii lor
contractuale, luînd în considerare condiţiile D.A.F. („Delivered at frontier" - livrarea
pînă la frontieră).
4) Facilităţi tarifare
Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate de către ţară, în condiţii de
reciprocitate sau unilateral, pentru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări
sub formă de:
9

- stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferenţial de mărfuri;
- reducere a taxei vamale;
- scutire de taxă;
- restituire a taxei plătite anterior.
Sînt scutite de taxa vamală:
- mijloacele de transport folosite la transporturi internaţionale de pasageri şi de bagaje,
de mărfuri, precum şi obiectele de aprovizionare tehnico-materială, echipamentul,
combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport în
cursul deplasării sau procurate în străinătate în legгtură cu lichidarea defecţiunilor, în
suma stabilită de actele legislative corespunzгtoare;
- mărfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de către
cetăţenii străini, în conformitate cu legislaţia, precum şi cu acordurile internaţionale,
la care RM este parte;
- valuta naţională, valuta străină (cu excepţia celei folosite în scopuri numismatice),
precum şi hîrtiile de valoare, în conformitate cu legislaţia;
- mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor
umanitar, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat;
- mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calitate de ajutor cu titlu
gratuit (donaţii), destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat;
- mărfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub
supraveghere vamală în cadrul regimurilor vamale respective;
- mărfurile destinate terţelor ţări, trecute prin teritoriul vamal sub supraveghere
vamală în regim de tranzit;
- mărfurile care se importă provizoriu în zonele liberei iniţiative pentru a fi prelucrate
şi, ulterior, exportate;
- publicaţiile periodice, cărţile ce ţin de domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii,
materialele didactice pentru instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi curative;
- mărfurile importate pentru comercializarea lor în regimul vamal în magazinele duty
free;
10

- mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de pe restul teritoriului


vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe
teritoriul altor ZEL, precum şi mărfurile (serviciile), inclusiv cele originare din ZEL,
exportate în afara teritoriului vamal al RM şi în alte ZEL;
- mărfurile importate în RM în contul împrumuturilor şi granturilor acordate
Guvernului sau acordate cu garanţia statului, din contul împrumuturilor acordate
de organizaţiile financiare internaţionale, destinate realizării proiectelor respective,
precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la bugct conform listei
aprobate de Guvern;
- timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfurilor supuse accizelor;
- mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror
valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare.
La o singură introducere pe teritoriul vamal de către o persoană fizică se scutesc de
plata taxei vamale următoarele mărfuri:
- bere - 5 litri;
- vinuri şi bгuturi alcoolice - 2 litri;
- ţigări - 50 bucăţi;
- haine - cîte 3 unităţi;
- blănuri naturale şi mărfuri fabricate din blănuri - 1 unitate;
- încălţăminte - 2 perechi;
- maşini de calcul -l unitate;
- camere video - 1 unitate etc.
Probleme-tip: Problema 1
Enunţ: Un agent economic a importat mărfuri (parfum, cota - 6.5%) în valoare de
700000 lei. Să se determine taxa vamală la importul acestei mărfuri.
Rezolvare:
În cazul taxei „Ad valorem", care se calculează în cote procentuale faţă de valoarea
în vamă a mărfii, taxa vamală va constitui:
Tv = Vm x Cp;
unde: Tv reprezintă taxa vamală;
11

Vm reprezintă valoarea în vamă a mărfii;


Cp - cota procentualг (taxa vamală). Tv = 700000 x 0.065 = 45500 lei
Răspuns: 45500 lei.