Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

Catre:
UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA

REF: ______________________

ADEVERINTA DE VENIT

Nr.____________ Data _______________

Subscrisa societate comerciala / regie autonoma / institutie


__________________________________________, cu sediul in
___________________________________________________________, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr.____________________________, Cod unic de
inregistrare____________________________________________, legal reprezentata prin
______________________________________________, cunoscand sanctiunile legale prevazute de
art. 290 si urm Cod Penal privind infractiunile de fals, adeverim prin prezenta ca
d-nul / d-na ___________________________________________________________________,
CNP_______________________________ este salariatul nostru, angajat pe durata nedeterminata in
functia de ________________________, venit net lunar in ultimele 12 luni de:
Sporuri cu caracter fix1 Alte venituri lunare cu
Salariul de
Luna / (lei)** caracter permanent (lei)*** Total venit
incadrare
An lunar net Natura Natura net (lei)
(lei)* venitului Cuantum venitului Cuantum

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g=b+d+f)

* Salariul net conform Cartii de munca/ Contractului individual de munca/ Registrul General de Evidenta a Salariatilor
** Ex: Spor de vechime; spor de conducere; spor de fidelitate; spor conditii grele etc.
*** Ex: Norma de hrana, comisioane, bonusuri, prime, bonuri de masa etc.
1 Se vor completa doar sumele incasate efectiv in numerar sau prin virament bancar– RON sau alta moneda
Salariul net (venitul net) este / nu este grevat de urmatoarele retineri
_____________________________________________________________________________.

D-nul / d-na ______________________________________________ este salariatul nostru din data


de __________________ si perioada de proba a expirat in data de___________________.

Pentru si in numele
________________________________

Nume
Functie

Semnatura Stampila