Sunteți pe pagina 1din 8

DIMENSIUNEA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A FUNCȚIONARULUI VAMAL

Autor __________

Rezumat: Importanța disciplinii de muncă în organele vamale se bazează pe


conştiinciozitatea şi convingerea ficărui colaborator  în necesitatea îndeplinirii necondiţionate
a obligaţiunilor sale de serviciu, pe responsabilitatea  personală pentru sectorul încredinţat şi îl
obligă pe fiecare colaborator: să respecte cu stricteţe Constituţia Republicii Moldova, legislaţia
în vigoare şi prezentul Statut; să-şi perfecţioneze permanent calităţile profesionale, să  execute
întocmai  şi  în termenele stabilite ordinele şi dispoziţiile conducătorilor,
să   manifeste   iniţiativă personală şi insistenţă  în serviciu; să combată activ  tentativele de
contrabandă  şi  încălcările administrative ale legislaţiei vamale; să fie vigilent, să păstreze
secretele de stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în activitatea de
serviciu; să respecte legile şi obiceiurile altor state, popoare, să nu lezeze drepturile cetăţenilor;
să asigure controlul vamal necesar, prevenind  încălcările legislaţiei vamale; să respecte
normele etice de serviciu; să studieze metodele de lucru avansate, aplicîndu-le în exercitarea
obligaţiunilor de serviciu; să respecte regulile de purtare a uniformei şi  semnelor de distincţie;
să manifeste atitudine grijulie faţă de averea statului (clădirile, utilajul vamelor, mijloacele
transportului auto de serviciu, mijloacele tehnice de control etc.), să asigure păstrarea în
condiţii corespunzătoare a documentaţiei de evidenţă  strictă, precum şi a obiectelor
de   valoare sau  a bunurilor, reţinute ori confiscate  în rezultatul efectuării controlului vamal;
să respecte normele şi regulile de protecţie a muncii, tehnicii securităţii, sanităriei, securităţii
antiincendiare.
Încălcarea acestor obligații de serviciu atrage răspunderea disciplinară.
Cuvinte-cheie: drept vamal, ofițeri vamali, răspunderea disciplinară, stat de drept, norme de
drept.

1
Introducere. Infracţionalitatea ca fenomen are o extindere largă în domeniul vamal,
cauzând pierderi considerabile intereselor de stat ale Republicii Moldova. Controlul privind
transportarea peste frontiera vamală a mărfurilor și a valorilor culturale şi istorice constituie una
dintre cele mai importante direcţii de activitate a organelor de drept. Încălcarea Codului de
conduită a colaboratorului vamal atrage răspunderea disciplinară a ofițerilor vamali.
Nerespectarea reglementărilor vamale se caracterizează prin pericol social ridicat, întrucât astfel
sunt lezate interesele economice ale oricărei țări şi prin aceasta se aduc grave prejudicii
securității economice a statului. În această ordine de idei, în cadrul măsurilor de sistem realizate
de Republica Moldova pentru consolidarea principiului general de drept, al legalității, în baza
căruia autoritățile, instituțiile publice și cetățenii sunt obligați să respecte legea, ordinea de drept,
să întreprindă măsuri de prevenire și combatere a infracţionalităţii economice, un loc important
este acordat mecanismului juridico-penal de reglare a relaţiilor sociale în sfera politicii vamale.

Obiectul prezentei cercetări îl constituie atragerea răspunderii disciplinare a ofițerilor


vamali prin prisma statului de drept. Drept obiect cercetat s-a supus investigației atragrea la
răspundere ca urmare a neândeplinirii corespunzătoare a ifițerilor vamali a îndatoririlor de
serviciu, în virtutea funcției pe care o dețin și în concordanță cu legislația Republicii Moldova.

Scopul studiului. Scopul esențial al cercetării constă în prezentarea aspectelor privind


răspunderea disciplinară a ofițerilor vamali. Deasemenea, scopul și obiectivele acestui articol
sunt de a evidenţia particularităţile unei buni reglementări juridice, și de a releva şi elucida noi
aspecte legislative privind implimentarea în practică a practilor legislative în domeniul dreptului
vamal. Mi - am propus să formulez anumite concluzii de ordin teoretic şi practic şi să înaintez
propuneri pentru noi reglementări, care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare,
contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare,
făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale, europene şi
internaţionale deja existente. Scopul şi obiectivele acestui articol este de a elabora recomandări
practice, ţinînd cont de tema aleasă, voi veni cu recomandări privind îmbunătățirea și
perfecționarea cadrului legislativ naţional în acest domeniu.
Actualitatea temei. Actualitatea şi importanţa temei date pune în evidenţă necesitatea de
cercetare şi identificarea soluțiilor pentru o reglementare cât mai eficientă a problematicii
răspunderii juridice o ofițerilor vamali în virtutea funcției pe care o dețin. Studiul realizat are
menirea să investigheze efectele interesante pentru jurisprudență, cu privire la organizarea și
desfășurarea tuturor acțiunilor necesare pentru o reglementare juridică de succes privind
atragerea la răspundere disciplinară a lucrătorilor vamali, tema data fiind deosebit de actuală și
cu o vastă importanță practică.
2
Metode aplicate şi materiale utilizate. Pentru că un studiu științific are la bază metode
de cercetare, în cadrul articolului am recurs la metodele speciale ale cercetării științifice.
Materialele utilizate - monografiile, doctrina de specialitate, revistele juridice, jurisprudența
națională, cât și cea internațională, au constituit puncte de pornire în realizarea lucrării.
În elaborarea studiului am recurs la următoarele metode de cercetare:
 metoda logică a fost folosită în vederea sintezei punctelor de vedere ale autorilor
menţionaţi cu privire la tema investigată, precum şi în expunerea concluziilor proprii;
 metodele cantitative au permis sistematizarea legislaţiei şi a jurisprudenţei relevante
pentru tema abordată, permiţând inventarierea acestora în mod temeinic.

Rezultate obţinute şi discuţii. Rezultatele obținute prezintă aspecte de importanţă practică,
sunt redate recomandări privind domeniul vizat, recomandări ce pot fi implimentate cu succes în
practică, privind atragerea la răspundere disciplinară a ofițerilor vamali. Concluziile şi
recomandările formulate pot fi utilizate cu succes în procesul îmbunătățirii cadrului normativ.
Avantajele şi valoarea elaborărilor propuse:
La nivel teoretic al spaţiului ţării noastre s-a făcut o analiză şi actualizare a doctrinei în
domeniul răspunderii disciplinare a ofițerilor vamali, a formelor și principiilor controlului vamal,
a procedurii de control.
La nivel practic, soluţiile înaintate permit aducerea reglementărilor normative în domeniul
controlului vamal cerințele înaintate de aquisu-lui comunitar, la tendinţele şi exigenţele legate de
trecerea frontierei de stat, la o operativitate a procesului desfăşurare, fixare și finisare a
procedurii de control vamal de către ofițerii vamali. Impactul lor asupra domeniului în cauză
constă în îmbunătăţirea activităţilor practice de efectuare a controlului vamal, respectarea de
către participanții la control a cerințelor prestabilite precum și la facilitarea trecerii mărfurilor și
mijloacelor de transport peste frontiera vamală.

Cercetare. Răspunderea juridică a funcţionarului vamal survine în urma neîndeplinirii


îndatoririlor de serviciu, pentru  încălcarea normelor de etică și conduită, pentru pagubele
materiale pricinuite, pentru contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul ori în legătură cu
îndeplinirea obligațiilor de serviciu, funcţionarul vamal poartă răspundere disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală, după caz [1].

3
Răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează actele şi
faptele săvîrşite de către funcţionarul vamal în exercitarea atribuţiilor sale, considerate a fi
abateri disciplinare, precum şi de sancţiuni care se aplică în mod corespunzător. Normele de
etică,  de conduită şi cele care țin de disciplina de serviciu în cadrul Serviciului Vamal sînt
stabilite de Codul de etică și conduită al funcționarului vamal (în continuare – Codul de etică și
conduită), aprobat de către Guvern [1].
Codul de etică și conduită prescrie modul în care funcţionarul vamal trebuie să se
comporte în relaţiile sale cu persoanele fizice şi juridice, colegii, conducătorii şi subordonaţii,
precum şi cu ceilalţi angajaţi. Codul de etică și conduită este accesibil public. Funcţionarii
vamali beneficiază de instruire privind standardele şi aplicarea Codului de etică și conduită, iar
conducătorii Serviciului Vamal sînt obligaţi să asigure respectarea acestuia [3, p. 55].
Nerespectarea Codului de etică și conduită atrage răspunderea disciplinară.  Serviciul
Vamal pune la dispoziția persoanelor fizice şi juridice proceduri disponibile public de depunere a
plîngerilor privind comportamentul funcţionarilor vamali ce contravine standardelor prevăzute
de Codul de etică și conduită.
Constituie abateri disciplinare: [4, p. 123].
a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la
serviciu ori plecarea de la serviciu înainte de ora stabilită în program, admise în mod repetat;
b) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal;
c) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii
informaţiilor de care funcţionarul vamal ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii;
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile de serviciu şi dispoziţiile conducătorului;
e) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
f)acţiunile care aduc atingere prestigiului Serviciului Vamal;
g) încălcarea normelor de etică și conduită a funcţionarului vamal;
h) exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor politice şi favorizarea vreunui
partid politic sau vreunei organizaţii social-politice în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 
i) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţiile sale, conflictul de interese şi restricţiile
stabilite prin lege; 
j) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției
vacante sau temporar vacante, a regulilor de evaluare a performanţelor profesionale ale
funcţionarilor vamali;
k) alte fapte considerate drept abateri disciplinare în legislaţia cu privire la funcţia publică
şi funcţionarii publici.

4
Constituie abateri disciplinare grave, ce conduc la destituirea din funcție, următoarele acţiuni
comise intenţionat sau din imprudenţă: [2].
 acţiunile care contribuie la trecerea bunurilor peste frontiera vamală cu încălcarea
legislaţiei vamale, dacă aceste acţiuni nu atrag răspunderea penală;
 reţinerea, primirea spre păstrare şi eliberarea bunurilor şi a mijloacelor băneşti fără
perfectarea documentelor în modul stabilit;
 încălcarea modului stabilit de transmitere, utilizare şi păstrare a ştampilei personale, a
sigiliilor vamale, a ştampilelor şi a documentelor de strictă evidenţă, avînd ca urmare
pierderea sau utilizarea lor de către persoanele neautorizate;
 nerespectarea modului stabilit de perfectare a documentelor aferente operaţiunilor
vamale;
 divulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată utilizate în activitatea de
serviciu, pierderea documentelor, a copiilor autentificate ce conţin asemenea informaţii;
 acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, al unui serviciu sau
al altor beneficii;
 efectuarea de operaţiuni vamale în afara orelor de program, în alt loc decît cel stabilit,
fără autorizarea directorului, în cazul în care autorizarea era obligatorie şi nu a fost
acordată;
 stabilirea incorectă a valorii mărfurilor în vamă, fapt prin care s-a prejudiciat statul în
proporţii mari;
 folosirea în scopuri personale a oricăror sume de bani încasaţi ca taxe vamale ori ca alte
taxe, plăţi sau mijloace financiare destinate Serviciului Vamal, dacă această acţiune nu
atrage răspunderea penală;
 ofensa adusă unui cetăţean şi lezarea drepturilor acestuia în timpul efectuării
operaţiunilor vamale, constatate în urma unei investigaţii de serviciu, a unei cercetări sau
printr-o hotărîre judecătorească definitivă.
Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului vamal i se pot aplica următoarele
sancţiuni disciplinare: 
 avertisment;
 mustrare;
 mustrare aspră; 
 retrogradarea în funcţie cu o treaptă pe un termen de pînă la 6 luni; 
 retrogradare cu un grad special pe un termen de pînă la 1 an; 
 suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie pe o perioadă de 2 ani;
 suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de pînă la 1 an;
5
 destituire din funcție [8, p. 34].
Sancţiunile disciplinare se aplică de către directorul Serviciului Vamal:
    a) în termen de 6 luni de la data săvîrşirii abaterii, cu excepţiile prevăzute de Legea nr.
158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de Codul muncii al
Republicii Moldova;
b) în termen de o lună de la data constatării abaterii disciplinare de către angajator, în
urma efectuării unei anchete de serviciu, iar în cazul în care funcționarul vamal se află în
concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau în concediu medical acest termen se
suspendă pînă la revenirea acestuia la serviciu [5, p. 119].
Sancţiunea disciplinară, exceptînd avertismentul, nu poate fi aplicată decît după o
cercetare prealabilă a faptei imputate de către comisia de disciplină. Cercetarea prealabilă
impune aplicarea sancţiunii disciplinare după investigarea prealabilă a faptei imputate şi după
audierea echitabilă a funcţionarului vamal.
La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea
abaterii disciplinare, de circumstanţele în care aceasta a fost săvîrşită, de comportamentul
funcţionarului vamal în timpul serviciului, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare
al căror termen nu a expirat [7, p. 109].
Constituirea, componenţa și atribuţiile comisiei de disciplină, precum şi procedura de
efectuare a anchetei de serviciu și de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabilesc printr-un
regulament aprobat prin ordinul directorului. Termenul de acţiune a sancţiunii disciplinare nu
poate depăşi un an de la data aplicării. Dacă, pe parcursul acestui an, funcționarul vamal nu
este supus unei noi sancțiuni, se consideră că acestuia nu i s-a aplicat sancțiune
disciplinară. Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi atacat în instanţa de
contencios administrativ în modul stabilit de lege [10, p. 98].
Realizând un studiu comparat între prevederile Republicii Moldova și țările Uniunii
Europene privind răspunderea disciplinară a funcționarului vamal, constat că: la nivel
internațional, funcționarul vamal în caz de nerespectare a legislației est mai aspru pedepsit
disciplnar comparativ cu lucrătorul vamal al Republicii Moldova. Țări precum: România, Italia,
Grecia, Franța prevad răspunderea disciplinară a funcționarul vamal și ca o răspundere
pecuniară, în caz de încălcare a legislației, funcționarilor vamali li se poate reduce din salariu, în
raport cu încălcarea făcută.
Propuneri de lege ferenda – înăsprirea pedepsei funcționarului vamal, în caz de nerespectare a
disciplinii, fapt ce va conduce la o bună desfășurare a muncii lucrătorului vamal. Avantajele unor
asemenea recomandări constau în:
a) Eficientizarea procesului de aplicare a legii de către persoanele abilitate;
6
b) Neadmiterea evitării de către făptuitor a răspunderii penale pentru trecerea peste frontiera
vamală a Republicii Moldova a valorilor culturale, atunci când acesta recurge la nedeclarare,
declarare neautentică sau la folosire frauduloasă a documentelor ori a mijloacelor de identificare
vamală;

c) Agravarea răspunderii disciplinare pentru comiterea încălcărilor de către funcționarul vamal


sau a altor infracțiuni vamale în prezența unor circumstanțe menite să justifice o astfel de
agravare, fapt care, în consecință, ar duce la diminuarea infracționalității în sfera vamală;

Concluzii. Legiuitorii statelor străine au poziţii diferite față de răspunderea disciplinară a


funcționarului vamal, precum şi în ce priveşte amplasarea tehnico-legislativă în cadrul legii
penale a normelor ce le incriminează, poziţii care sunt determinate, în special, de nivelul de
dezvoltare economică, de tradiţiile istorice stabilite, de specificul relaţiilor externe, inclusiv al
celor comerciale etc. La nivel național, legislația internă a Republicii Moldova, sancționează
neândeplinirea conștiencioasă a muncii de către lucrătorul vamal și consider că înăsprirea
pedepsei răspunderii disciplanare, va conduce la buna desfășurare a raporturilor juridice în sfera
vamală.

7
Bibliografie
Acte normative:

1. Codul Vamal Nr. 1149 din  20.07.2000. Publicat: 01.01.2007. În Monitorul Oficial Nr.
ed.special.

2. Legea Nr. 302 din  21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal. Publicat: 02.03.2018. În


Monitorul Oficial Nr. 68-76   

Cărți, monografii:

3. Aurel Teodor Moldovan „Drept vamal”, editura C.H.Beck, Bucureşt 2006


4. Condor Ioan, Condor Silvia-Cristina „Drept vamal şi fiscal” Bucureşti 2002.

5. Gh.Caraiani, C.Cazacu “Vamuirea marfurilor de export-import, Bucuresti 1996.


6. Radu Ghenadie „Drept vamal comunitar”. Proiect - Implementarea acordului de parteneriat şi
cooperare RM-UE, Chişinău 2001

7. Sîrbu Eduard, Melnic Viorel „Reglementări vamale:Sistemul destinaţiilor vamale în Republica


Moldova”, Combinatul Poligrafic, Chişinău 2009

8. Tofan Mihaela „Drept vamal”, Bucureşti 2008.


9. Viorica Ursu, Canţer Oleg, Magu Ion „Schiţe de contribuţie la monografia de drept vamal”,
Editura Foxtrot, Chişinău 2006

10. Voicu Marin „Drept comunitar „ Bucureşti 2003