Sunteți pe pagina 1din 15

AVENTTST$ENT

Orloe legdfurd
cu ab;olut
ONTCANE ALT
fapt Sstorsc
ette compJet
intdwpldtoqre.
hTTfoeT
hvEnTTvhTT]
Curn sdff dras azl
drigonul

Sughit Strasnisul
Statrid a\ III'lea

CRES$IDACOIVELI.
tradusere fln 1fo5* engtezd

':T:-',
llefi'|
.t
CUPRINS a
0 notd da la Sughi! ,,r,rr..,,..u..u..........?,,..,,, 1$

X, Mai tntfi.i, prindali dragonul .......,,.....,.,.,,,, L6


2, in cre$a dragonilo f ,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,...,. r,,,,,,,, 28
E, Ori eroi, ori exilali t,....tt..t.,,.......,..?,,,,,,,,,, [$
4, Cum sd-!i dresezi dragorlul .,.,,,,., ,,,,,,,,,,,,, 60
5, De vorbi cu Moq Zbflrcil ,,..,..t.tt,.,,,,,,,,,,,,, l$
6. intre timp, in strhfundurile oceanului ,,, ,,,,, 8L
Z qlirfut se frezeql o ,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,....,,,,,,,,,,, 87
8, Cum sd-!i dresezi dragonul -
calga di{icitd ..,t?,,,,...tt,ttt..,.tt.t..,,,,,,,,,,,,,,. l$
9, Frice, orgoliu, rdzbunara
;i bancuri proasle,,,,r,t,....,..r,t..,,u..,.,,,,,, Lol
L0, Joia lui Thor t,.. t,,..,. t.... ?,..,....,. t,,,,,,.,,,,,,. LLI
LL, Thor e mhnios .,t,,tt,,t.t..,,.te t.,?,,t,,,,,,,,,,,,, LIL
L2, MoarLea Verdg,. r. t,. r,, t,, t,,,, t t, t t t.,.,,.,,,,,,, L.Sg
?

LE, Cand cu urlatul nu merge t,t.,..,,,..,.,,,,,,,, Llo


L4, Planul diabolic de iste!,,,,,,,,. ?,,,,,,,,,,,,,,,, L8o
L5, nafetia de la Promonloriul Capului Morlii ,.Lg:.
L6. Planul diabolis de iste! iesa prost ,,,,.,.,,,, L96
L7, In gura dragonului e,.., t. t. t. ?. t. t t....., t t t.. t ?., 2oo
?

1.8, Extraordinara vitejie a $tirbului ,,,,,,,,,,,,, 20,4


1.9, Sughi! cel de ispravf, .,t,,,,,,tt,,,,..t,,,,tt.t,,, 2L&

Epilog .. r.. r. r. r r.. rrrrrrrrrrr r r'r.. t t. t, t. t.. r.. rrrrrrr r, 22.6


0 notil de la Sughl!
Existau dragoni pe cAnd eram eu copil.
Erau dragoni-de-cer, mari, cumpligi, care igi flceau
cuiburile pe vArfurile stincilor, ca nigte uriage pisiri
de groazd. $i dragoni mici, bruni, de teren , c re vinau
goareci gi gobolani in grupuri bine organizate.'
$i dragoni-de-mare, absurd de gigantici, de doudzeci
de ori mai mari decAt Marea Balend Albastrd, care
ucideau doar de dragul de-a ucide.
Va trebui sd mi credeli pe cuvAnt, cdci dragonii
pier atit de repede, incAt probabil cd in curAnd vor
deveni o specie dispdrutd.
Nimeni nu gtie ce se intAmpla. Se tArisc inapoi,
ln marea de unde au venit cAndva, fere se lase in pdmAnt
niciun oscior, niciun dinte, pentru ca oamenii viitorului
si-9i poati aminti de ei.
Tocmai in scopul ca aceste uluitoare creaturi
si nu fie uitate, o si vi spun aceastd poveste adevdratd.
din copilaria mea.
Eu n-am fost genul de baiat care sd poatd dresa
un dragon doar ridicAnd din sprAnceand. N-am fost un
talent innilscut pentru chestiile eroice. A trebuit sd
muncesc. Aceasta este povestea despre cum devii Erou
pe Calea Dificila.

15
t:

\b,

t, MAr iNrAI, PRINnrfl,


1; DRAGONUL
Demult, pe Insula Tontului cea silbaticx 9i bn\*a
de vAnturi, un viking mai degrabe mic, cu un nume
mai degrabe lung, stitea in zdpadd pindla glezne.
\
Sughil Stragnicul Stavrid al Treilea,\adejdea 9i
Mogtenitorul Tribului Huliganilor Pdrogi, se simlise
un pic riu incd de cAnd se trezise in dimineal" r.)ba.
1,
i Zece beiegi, cu Sughil cu tot, visau sd devind
membri recunosculi ai Tribului prin absolvirea
Programului Inilierii intr-ale Dragonilor. Stdteau cu
tolii pe o mici plaje pustie, in cel mai pustiu loc de pe
insula in intregime pustie. Cidea o zilpadil deasd.
- ATENTIE LA MINEI a zbierat Haplea
Rlglitorul, soldatul insircinat sd-i pregdteasci pentru
Aceasta va fi prima voastri operaliune
,{niliere.
inilitara, iar Sughil va conduce rrupa.
- O, nu Su-ghi1! au gemur SufludecAine-cu-Droj-
diedecreier qi aproape toli ceilalgi beiegi. Nu poli sl-i
incredinlezi conducerea lui Sughil, domnule, e un
NEISPRAVIT. -
',..\}

Sughil Stragnicul Stavrid al Treilea, Nddejdea 9i f


Mogtenitorul Tribului Huliganilor PXrogi, iul lterse}

!.$ "fwe
I1,AqLEA X
,ifriic,ftrrb

,#ffit!
"t
'l
amilrit nasul cu mAneca hainei.
Se afunde ceva mai mult in zdpadd. ,Y,l
- ORICINE ar fi mai bun decit 'f
Sughil, rAnji dispreluitor Faqnde-
I
porc-cu-RAtmucos. PAne ;i Piciordepegte q.

ar ft mai bun decAt Sughil.


Piciordepe;te avea un strabism ce-l
ficea chior ca o meduzd, gi o alergie
la reptile.
- GURAImugi Haplea RAgAitorul.
IJrmltorul care-o mai vorbi o si primeascd
&ff
moluste laprinz TREI SAPTAMANI
de-acu'incolo!
Imediat se lasd o ticere desivArgiti. Molugtele
seaminl un pic cu rAmele gi un pic cu mucii, dar
sunt mult mai pulin gustoase gi decAt unele, gi decAt
celelalte.
Sughil va conduce, iar ista-i un ordin! ricni
-
Haplea, care nu putea sd vorbeascd altfel decAt ricnind.
Era o matahald, de doi metri gi ceva inillime,
o lucire de nebun in singurul lui ochi bun 9i
barbe ca o explozie de petarde.
tn pofida gerului nlprasnic, pufta
pantaloni scu4i pdrogi gi o vestugd
din piele de cdprioard, care-i scotea
in evidenli pielea rogie ca racul

18
qi muqchii umfla1i. trrtr-rrrrrrl din pumnii sdi gigantici
linea o facli aprinsd.
- Sughil vd,va conduce, degi, recunosc, e un
neisprivit, dar Sughil este fiul SEFULUI gi aga merg
lucrurile la noi, vikingii. Unde vi credeli, in
REPUBLICA ROMEI? Oricum, asta-i cea mai micd
problemd a voastrd pe ziua de azi. Sunteli aici ,,
ca sd dovedili cd aveti caLitdti de Erou Viking.
/
$i este o veche datinl a Tribului Huliganilor y
ca... - aici Hapleafilcu o pavzd de efect -
MAr iNTAr sA vA pnINDETI
DRAGONULI
,,Oooof sfinte scoici!", gAndi Sughil.
- Dragonii nogtri sunt cei cu
care iegim in evidenli! behei Haplea.
Numai amdrigti de oameni igi
dreseazil goimi clr care sd vAneze ;i cai
care sd-i poarte-n spinare. $i doar EROll
VIKINGI indrrznesc si domesticeascd
jivinele cele mai silbatice gi mai periculoase
din lume.
Haplea scuipd, plin de importanl d,in zdpadd,.
= Proba Inilierii tntr-ale Dragonului are
trei pir1i. Prima pi cea mai primejdioasn parte este
testarea curajului vostru gi a indemindtrii la gterpelit.
Dacd vreti sI intrali tn Tribul Huliganilor Pirogi,

L9
trebuie mai intAi si vd prindegi dragonul. Iatd
DE CE, urlx Haplea din toli bojocii, v-am adus
in acest loc pitoresc. Ia privililaFaleza Dragonilor
Salbatici!
Cei zece beieli igi intoarserd" capetele gi privird
indaret.
Faleza li se indlla amelitor de mult deasupra
capetelor, neagrd, gi sinistrl. Yara, abia de zdreai
stAncile, fiindcn dragoni de tot soiul 9i de toate
dimensiunile colciiau in jurul lor, cldmpinind,
mugcAnd 9i umplAnd vdzduhul de chirdituri
asurzitoate) care se puteau auzi peste toatd Insula
Tontului.
tn schimb, iarna, dragonii hibernau,
iar faleza se cufunda intr-o linigte
g tulburatd, doar de fiorosul huruit
al sforiiturilor. Sughil le putea simgi
vibraliile prin sandale.
- Acuma, ziseHaplea,
vedeli voi alea patru grote, de
pe la jumitatea falezei, grupate
de seamini c-un craniu?
Bniegii deduri din cap.
- lnduntrul grotei care inchipuie
ochiul drept al craniului este Cuibul Dragonilor
Bebelusi unde se afl;, CHIAR iN CLIPA ASTA,

2o
trei mii de dragonagi, care-gi fac ultimele clteva
sdptlmAni din ndnica de iarnd.
- 0OOO00I mrrrm,rrari biiegii, entuziasmali.
Sughil inghili cu greutate. intAmplitor gtia cu
mult mai multe despre dragoni decAt toli cei de fafit.
De mic copil fusese fascinat de aceste creaturi.
Petrecuse ore in gir urmirind dragonii, in secret.
(Se credea cI dragonii-strijeri erau agresivi gi le sdrea
imediat ganddra, de aici necesitatea de a acgiona
in secret.) Iar ceea ce aflase Sughil despre dragoni
ii goptea acum cd era curarl nebunie si intre intr-o
pegteri cu trei mii de dragoni.
Nimeni altul nu' pdr ea prea ingrijorat, totuqi.
- tn cAt.,r" minute, vreau si vd vid ci luali cAte
un cog de colo gi incepegi sI vi cd16ra!i pe stAnci,
ordond Haplea RAgAitorul. Odatn ce ajungelila gura
pegterii sunteli pe cont propriu. Eu sunt prea gras ca
si mi strecor prin tunelurile care duc la Crega
Dragonilor. O sd intrayiin pegteri iN frulqTE - asta
inseamni ci gi tu la fel, Porcbubos, cel pulin dacd nu
vrei si devii intAia masd de primivard. pentnt trei mii
de dragoni infometali. HA, HA, HA, HAI
Haplea rAse cu pofti de glumiga sa, apoi continud:
- La virsta asta, dragonii sunt, de regule, absolut
nevltlmitori pentru om, dar intr-un numlr aga de mare
v-ar ndpddi ca piranha. N-ar mai rimAne nimic din voi,

2L
rqlltoffuru,
&
\
DLs(o{lle-
ht,tr
.t
\rCr

nici micar dintr-un grdsan catine, Porcbubuos - doar o


grdmadd de oase sub coif. HA, HA, HA" HAIAgadar...
o sd mergeU FARA ZGOMOT prin pesterr qi fiecare
beiat o sd fure cAte UN dragon adormit. O si ridice
dragonul U$UREL de pe piatrd,qi o sdJ puni in cogul
lui. Vreo tntrebare, pAnd aici?
Nimeni n-avea nicio neldmurire.
- tn nedoritul caz in care TOTU$I ii tr:zigi
pe dragoni - dar trebuie se fili IDI0T DE BATUTI
iN C-.qp ca sd" faceyi aga ceva -, fugigi ca fulgerul ,p..
gura pe$terii. Dragonilor nu le place vremea rece, iar
zdpada o sd-i impiedice, probabil, sd vd urmlreasci.

22
,,Probabil?" zise Sughil in gAnd. ,,Ei, da, asta
e tncurajator!"
- Vi sugerez sd,vd, acordaTi pulin timp ca si vd
alegeli dragonul. Este important si luali unul de
mirimea potrivitd. El va fi dragonul care va prinde
pe$te pentru voi gi care va dobori cerbul pentru voi.
Veli lua dragonul care, maitirziu,viva purta in
betelii, cAnd veli fi mai mari gi veli ajunge Rdzboinici
ai Tribului.Dar, in orice caz,vd,trebuie un animal
impresionant, aga ci un indiciu ar fi si alegeli cea mai
mare lighioanil care vd incape in cog. Nu tAndelili
PREA MULT pe acolo...
,,Si tAndrlim???" gAndi Sughil. ,,rntr-o pegteri
plind de trei mii de DRAGONI care dorm?"
- Nu trebuie sd vd mai spun, continui Haplea cu
voiogie, cd, dacd, vd tntoarceli tn locul acest a ftrA un
dragon, nici nu prea mai are rost sd vd intoarceti.
Oricine RATEAZA acea$e misiune va fi trimis
imediat in exil. Tribul Huliganilor Plrogi n-are ce face
cu RATAll, Numai cei puternici pot fi printre noi.
Nefericit, Sughil privi spre zdrile indepdrtate.
Doar zilpadd gi mare, cAt vedea cu ochii. Nici exilul nu
pdrea prea promildtor.
- A$A, zise Haplea, energic. Fiecare beiat sa ia
un cog ca sd-gi punl dragonul in el gi si-i dim drumul.

27

S-ar putea să vă placă și