Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA

BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Concurs Regional

,, Împreună desenăm viitorul’’

Ediţia a IV-a

2019-2020

CAP. I ÎNSCRIERE

1. SECŢIUNI:

I. Tema concursului: Tradiții de Sărbătorile Pascale


II. Concurs adresat prescolarilor si elevilor din ciclul primar si gimnazial, cu
participare indirecta. Fiecare cadru didactic poate participa pentru fiecare sectiune
cu o singura lucrare de la copii diferiti
1.Pictura
2.Grafica(Desen)
3.Colaj
4. Felicitari
5. Eseuri
6.Poezii

1. Înscrierile la concurs se vor face prin e-mail la adresa desenamviitorul@yahoo.com prin


completarea fişei de înscriere (ANEXA 2).

2. Toţi elevii înscrişi în concurs împreună cu cadrele didactice coordonatoare vor primi
diplome de participare.

Formularul de înscriere, pentru fiecare cadru didactic îndrumător, va fi completat şi trimis


alături de
lucrările elevilor și un plic cu un timbru in valoare de 5 lei , pe adresa : Expedirea
lucrarilor artistico-plastice se va face pe adresa Școala Profesională Specială Bistrița-
Costești, jud. Valcea, - se va specifica pe plic pentru CONCURSUL - ÏMPREUNA
DESENAM VIITORUL.
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

CAP. II PARTICIPARE

1. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări din aceeaşi
secțiune sau

3 lucrări din secțiuni diferite, respectând tema concursului .

2. Pe verso, fiecare lucrare va avea o etichetă care să conţină cu majuscule următoarele:

Titlul lucrării:......................................................
Numele şi prenumele elevului:.........................................................
Grupa/Clasa:.............................
Grădiniţa/Şcoala:......................................................................
Localitatea:...............................................................
Judeţul:.....................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:.................................................
3. Lucrările participante la secţiunile colaj, pictură, grafică(desen) , vor fi realizate în format
A4 (bloc mic de desen), în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs.

4. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

5. Fișa de înscriere și lucrările elevilor se vor trimite prin poștă,împreună cu un plic timbrat
corespunzător ( timbru în valoare de cel puțin 5 RON), autoadresat sau vor preciza în fişa de
înscriere adresa de e-mail personală,pentru a putea fi trimise diplomele în format
electronic.Vă solicităm ca redactarea documentelor de mai sus să fie lizibilă,completarea cu
majuscule, pentru evitarea confuziilor.

Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrari de la elevi diferiti.

6. Nu se percepe taxǎ de participare

CAP. III EVALUARE

La sectiunile, de mai sus, se acorda pentru fiecare an de studiu, sectiune, categorie,


maximum 3 premii, un premiu I, un premiu II, un premiu III, si un numar de mentiuni
reprezentand 10% din numarul participantilor, rotunjit la numarul întreg imediat superior, în
cazul unui număr fractionar, conform Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a
activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare.
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

1. Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiei organizatoare . Juriul va fi alcatuit


din inspectorul de specialitate, cadre didactice, care nu au indrumat elevii sau care nu au
lucrari la concurs.

2. Se vor acorda premiile I, II, III , menţiuni pe nivel de ciclu , la fiecare secţiune, diplome de
participare tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.

3. Nu se admit contestaţii.

4. Se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi.

5. Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul mesajului.

6. Diplomele vor fi expediate până la data stabilită în proiect.

CAP. IV DISEMINARE

Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:

- stand expoziţional (Școala Profesională Specială Bistrița)

-articole publicate în ziarul local din Valcea

-prezentarea portofoliului şi a Raportului final în cadrul Cercurilor pedagogice judeţene

şi la cursurile de formare continuă;

-expoziţii cu lucrările premiate, materiale prezentate la simpozioane locale, judeţene şi

naţionale;

Director, Coordonatori proiect,

Prof. Sevastia Lizuca Dicu Prof. Sevastia Lizuca Dicu

Prof. Maria Magdalena Căpățînă


SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

CONCURS REGIONAL

” ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”

EDITIA A IV-A 30 MARTIE 2020

Înscrierea şi primirea lucrărilor: 1.03.2020 – 20.03.2020

NUMELE ŞI PRENUMELE:

TELEFON Fix / Mobil:

E-MAIL:

GRĂDINIŢA/ŞCOALA

LOCALITATEA .

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE GRUPA/CLASA SECŢIUNEA


CRT.
COPILULUI

CADRU DIDACTIC
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

Nr . Nr..................data

ACORD DE COLABORARE

încheiat la data de 26.10.2019

între partenerii

Școala Profesională Specială Bistrița-Costești, cu sediul în Bistrița-Costești, jud. Vâlcea, tel.


0040 250863361, instituţie reprezentată de Director, prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu, inițiator
prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu.

și ..........................................................................................

în calitate de partener, în vederea participării la Concursul Regional ” ÎMPREUNĂ


DESENĂM
VIITORUL”, Editia a IV-a, Martie 2020 Bistrița-Costești.

Obiectul acordului:

Obiectul prezentului acord de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre părţi în vederea


desfăşurării la Concursul Regional ” ÎMPREUNĂ DESENĂM VIITORUL”, Ediţia a IV-a,
Martie 2020 Bistrița-Costești.

Grup ţintă: Prescolari si elevi,cadre didactice: educatori, învăţători, profesori, logopezi, maiștrii,
persoane interesate de perfecţionarea în domeniul învățământului incluziv și a
didacticii moderne

Obligaţiile părţilor:

Coordonatorii se obligă:
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

- Să informeze din timp instituţiile partenere cu privire la desfăşurarea concursului

- Sa respecte termenul de desfăşurare al concursului

- Sa întrunească comisia de evaluare a lucrărilor

- Să distribuie adeverinţele şi diplomele participanţilor înscrişi la concurs

Participantul se obliga :

- Sa mediatizeze concursul in instituţia in care își desfăşoară activitatea

- Sa respecte regulamentul de desfăşurare a concursului

- Sa desemneze un membru in comisia de evaluare/jurizare

Durata parteneriatului şi dispoziţii finale

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada derulării proiectului, respectiv noiembrie 2019 –iunie 2020

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte

SPS Bistrița -Costești .............................................................

Director, Director,

Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu Prof.

COORDONATORI PROIECT Cadru didactic îndrumător ,

Prof. dr. Sevastia Lizuca Dicu ...................................................................

Prof. Maria Magdalena Capatina


SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
BISTRITA
Comuna Costeşti, Jud. Vâlcea
Tel/Fax:0250/863361
E-mail:sc_bistrita@yahoo.com

Notă: Nu se va aproba nici un proiect educativ la nici un nivel, care presupune taxa de
participare din partea elevilor, părinților sau cadrelor didactice.