Sunteți pe pagina 1din 4

8 posturi al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă Ordinul președintelui

A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, astfel:


 1 post inginer I
– postul este arondat CSVSAO Marghita-Valea lui Mihai
Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe
inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria
produselor alimentare, specializarea: Ingineria produselor alimentare/Tehnologia prelucrării produselor
agricole/Controlul şi expertiza produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesară
ocupării postului minimum 7 ani.

 7 posturi II
 – posturile sunt arondate după cum urmează:
– 1 post CSVSAO ORADEA1
– 1 post CSVSAO ORADEA 2
– 1 post CSVSAO ORADEA 3
– 1 post CSVSAO MARGHITA – VALEA LUI Mihai
– 2 posturi CSVSAO BEIUŞ – ŞTEI
– 1 post CSVSAO SALONTA – TINCA
Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe
inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria
produselor alimentare, specializarea: Ingineria produselor alimentare/Tehnologia prelucrării produselor
agricole/Controlul şi expertiza produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesară
ocupării postului minimum 1 an.

2. CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul se organizează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor ,
în data de 9 decembrie 2019 , ora 10.00, proba scrisă sau proba practică şi în data de 11 decembrie
2019, ora 10.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, respectiv  în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 29 noiembrie 2019.
Selecţia dosarelor de înscriere se realizeaza in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu menţiunea
«admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, se afiseaza la sediul DSVSA Bihor şi
pe pagina de internet a instituţiei ,  în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut
pentru selecţia dosarelor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Notarea
probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei
probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul DSVSA
Bihor şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării
probei.
Candidatii nemultumiti de rezultatul obţinut la selecţia dosarelor/proba scrisă/interviu, pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. Solutionarea
contestatiilor se va face in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a
contestatiei, iar rezultatul se comunica prin afişare la sediul DSVSA Bihor  si pe pagina de internet  a
institutiei.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediul DSVSA Bihor si pe pagina de internet, în termen de
maximum o zi lucrătoare de la finalizarea ultimei  probe din concurs, prin specificarea punctajului final
al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Juridic și Resurse Umane – telefon 0259266141 .
3. DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
1. a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice
organizatoare;
2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după
caz;
3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
4. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie
si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
6. f) adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitătile sanitare abilitate;
7. g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu
acestea.
5.3. Pentru ocuparea posturilor contractuale pe periodă determinată de inginer I respectiv
ingineri II, conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare
 
1. Ordonanţa Guvernului nr. 42 din Ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Regulamentul 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în
domeniul alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de
stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor.
3. Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate
pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind
sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor,
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE)
nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale
Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr.
1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și
2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr.
882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a
Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
4. Regulamentul de punere în aplicare nr. 627/2019 de stabilire a unor modalități practice
uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală
destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului
European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în
ceea ce privește controalele oficiale
5. ORDIN   Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si
desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare,
transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine
nonanimala, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul nr. 72 din 29 decembrie 2009;
Ordinul nr. 139 din 17 decembrie 2010; Ordinul nr. 111 din 14 decembrie 2011; Ordinul nr. 94
din 14 decembrie 2012; Ordinul nr. 109 din 16 decembrie 2013; Ordinul nr. 61 din 22 aprilie
2014; Ordinul nr. 96 din 22 iulie 2014; Ordinul nr. 196 din 11 decembrie 2014; Ordinul nr. 188
din 17 decembrie 2015; Ordinul nr. 146 din 21 decembrie 2016; Ordinul nr. 134 din 18
decembrie 2017; Ordinul nr. 43 din 19 aprilie 2018; Ordinul nr. 158 din 22 octombrie 2018;
Ordinul nr. 206 din 27 decembrie 2018.
6. Ordinul nr. 111/2008 a ANSVSA privind aprobarea normei sanitare veterinare si pentru
siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta
alimentelor a acitivitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor
de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare,
depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala cu
modificarile ulterioare, modificat de Ordinul ANSVSA nr. 106/2019.
7. Ordinul ANSVSA nr.145/2007 privind aprobarea normei pentru siguranta alimentelor care
stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert
intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si
controlului pentru siguranta alimentelor.
8. Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 68 din 13 iulie 2005 pentru aprobarea normei privind
sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje.
9. Ordinul nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice și de igienă care se aplică
produselor alimentare, altele decât cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al
Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare.