Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI

DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

RECUNOAŞTEREA CALITĂŢII MIERII


ROMÂNEŞTI LA NIVEL EUROPEAN
Ce este protecţia?
Un sistem VOLUNTAR care permite apicultorilor şi comercianţilor să
facă cunoscută calitatea unui tip de miere regională în cadrul Comunităţii,
prin obţinerea semnelor de calitate: denumire de origine protejată (DOP) sau
indicaţie geografică protejată (IGP). Poate obţine semne de calitate acea
denumire a mierii a cărei origine geografică se cunoaşte, iar modul de
obţinere şi trasabilitatea este urmărită şi verificată de organismele de
inspecţie şi certificare private, acreditate de RENAR si recunoscute de
MADR.

Unii producători pot exploata din punct de vedere comercial


caracteristicile inerente ale mierii, caracteristici datorate regiunii din care
provine şi care o diferenţiază în mod clar de alte tipuri de miere similare
(Mierea polifloră din podişul Transilvaniei faţă de poliflora din Podişul
Moldovei - ambele cu tradiţie legate de mediul geografic specific).

Pentru a garanta respectarea şi consecvenţa produselor cu semne de


calitate, este necesar ca producătorii înşişi, reuniţi în asociaţii profesionale
şi interprofesionale, să definească aceste caracteristici specifice
(specificitatea mierii) într-un caiet de sarcini conform Regulamentului
1151/2012 al Consiliului Europei.
TERMENI UTILIZAŢI
DOP - ”denumirea de origine protejată”- poate fi numele unei regiuni, al unui loc
specific sau al unei ţări.

Pentru ca o denumire a unui mieri provenită dintr-o anumită regiune să se


califice pentru denumire de origine protejată, DOP, trebuie ca toate etapele producţiei
să aibă loc, în aria geografică vizată, iar caracteristicile produsului trebuie să se
datoreze exclusiv originii geografice a acesteia.

Ex.: “Miere din Delta Dunării” - familii de albine din Delta Dunării;
“Miere de salcâm de România” - are autenticitatea şi tipicitatea provenite din
zona geografică, are o notorietate câştigată; produsul se obtine in urma unor practici
stabilite în comun.

IGP - „indicaţia geografică protejată”- poate fi numele unei regiuni, unui loc
specific sau al unei ţări.
Pentru ca o denumire să se califice pentru IGP, cel puţin o etapă a producţiei
trebuie să aibă loc în aria geografică vizată, iar legătura cu aria în cauză poate fi
justificată printr-o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ale produsului
legate de aria geografică.
Ex.: culesul- o zona bioapicola; extractia si ambalarea- alta zona bioapicola.
Specificitatea mierii regionale
se poate stabili prin:

1. Analiza polenului
- compoziţia polenului dintr-o probă de miere reflectă
tipul de vegetație în care mierea a fost produsă şi ajută
la determinarea geografică şi botanică a originii mierii.

2. Metode tradiţionale: - analiza senzorială;


- metode fizico chimice.
Scopul protecției
Interzice utilizarea:

• oricărei indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa, originea,


natura sau calităţile esenţiale ale mierii;

• oricărei utilizări comerciale a unei denumiri înregistrate care ar


permite exploatarea reputaţiei acesteia (utilizării abuzive), imitării sau
evocării originii;

• oricărei altei practici susceptibilă să inducă consumatorul în eroare


cu privire la originea veritabilă a produsului.

Ex.: Miere de salcâm de România.


AVANTAJELE PROTECŢIEI

1. Creşterea valorii adăugate a mierii româneşti;


2. Sporeşte credibilitatea consumatorilor, aceştia acordă o
importanţă calităţii alimentelor decât a cantităţii şi de aceea
aceste produse trebuie să se identifice mai uşor pe piaţă
(consumatorii ştiind să aprecieze seriozitatea apicultorilor ce
ştiu să păstreze calitaţile mierii);
3. Asigură un echilibru bun între ofertă şi cerere prin
menţinerea calităţii constante;
4. Permite trasabilitatea produsului şi asigură facilitarea
controalelor;
5. Posibilitatea accesării fondurilor europene.
APLICANȚII

Grup
de
producători Orice asociere, indiferent de forma sau
componența sa juridică (Regulamentul (CE)
1151/2012; H.G.152/2015)
DOCUMENTAȚIA
1. Actul de asociere a grupului de producători;
2. Declaraţia pe propria răspundere (grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din
arealul geografic delimitat in caietul de sarcini);
3. Caietul de sarcini (art .7 Reg CE 1151 / 2012);
4. Documentul unic (anexa nr.1 din Reg CE 668/2014);
5. Date, inscrisuri, alte documente care să evidenţieze legătura cu arealul geografic,
legătura dintre zona geografică şi calitatea/caracteristicile produsului, o calitate
specifică, reputaţia sau alte caracteristici care-l diferenţiază de produsele din
aceeaşi categorie obţinute în afara zonelor de producţie ;
6. Date, inscrisuri, referinţe bibliografice din care să rezulte legatura istorică de
realizare a produsului;
7. Date socio- economice:
- producţia actuală;
- cantitatea estimată pe 5 ani;
- nr. clienţilor actuali si potenţiali;
- destinaţia geografică a produsului actuală şi estimată pe 5 ani;
- situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani;
8. Harta color privind delimitarea precisă a zonei de producţie;
9. Declaraţia pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informaţiilor
furnizate;
10. Copia contractului încheiat cu un organism privat de inspecţie şi certificare pentru
verificarea şi certificarea realitătii datelor cuprinse in caietul de sarcini;
11. Alte date si informaţii din care să rezulte necesitatea dobîndirii protecţiei.
Grup ORGANISMUL
de DE
producători CONTRACT INSPECȚIE ȘI
CERTIFICARE

• Planul de control cu acordul grupului;


• Verifică şi certifică realitate datelor
din teren cu cele cuprinse în caietului de
sarcini;
• Eliberează certificatul de conformitate

Recunoscute
TRANSMITE DATE MADR

Cerere pentru DOP și IGP 1. Documentaţia se depune de către


grupul de producatori în format de
hartie si electronic (pe adresa de
email: dopigp@madr.ro);
M. A. D .R. 2. Verificarea tehnică a documentaţiei şi
solicitarea de informaţii suplimentare
– 30 zile;
3. Publicarea documentaţiei pe site-ul
MAPDR pentru opoziţie la nivel
naţional: www.mapam.ro
RESPINGERE

Dacă în timp de 30 zile nu


se ajunge la un acord între
părţile interesate M.A.D.R.
va lua decizia de respingere
a înregistrării

PERIOADA DE OPOZIŢIE NAŢIONALĂ


Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată stabilită în ţară îşi poate declara
opoziţia faţă de cererea de înregistrare, la care grupul solicitant trebuie să răspundă.
Documentaţia este consultabilă timp de 60 zile pe site-ul MADR.

Motivele pentru opoziţie :


- Nerespectarea condiţiilor de denumire;
- Înregistrarea denumirii corespunde unui soi de plante sau rase de animale;
- Înregistrarea denumirii este omonimă sau parţial omonimă deja înregistrată;
- Înregistrarea denumirii este numele unei mărci sau a unui produs de notorietate;
- Denumirea este generică.

1. Nu există opoziţie;
2. Există acord între
părţile opozante.

PROTECȚIE
NAȚIONALĂ
PROTECŢIE NAŢIONALĂ
LA DATA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ŞI DENUMIRILOR DE ORIGINE PROTEJATE NAŢIONAL

Alături de denumirea produsului respectiv, pe


etichetă se va menţiona SIMBOLUL sau înscrisul:

,,DENUMIRE PROTEJATĂ NAŢIONAL ,,

M.A.D.R. transmite la nivelul Comisiei Europene


cererea de înregistrare DOP, IGP în vederea
dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene în
termen de 30 zile de la dobândirea protecţiei la nivel
naţional în format de hârtie şi electronic.
Cererea de înregistrare cuprinde cel puţin:
numele şi adresa grupului solicitant, caietul de sarcini,
documentul unic.

SOLICITAREA PROTECŢIEI DENUMIRII LA NIVEL COMUNITAR


Comisia examinează prin mijloace corespunzătoare dacă cererea primită este
justificată .
In cazul în care documentaţia nu este conform Reg. (CE) 1151/2012 aceasta
poate fi anulată.
VERIFICAREA DE Dacă sunt întrunite condiţiile, Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
CĂTRE COMISIE Europene documentul unic tradus în toate limbile uniunii, iar caietul de sarcini
poate fi publicat pentru perioada de opoziţie .

In termen de 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al


Uniunii Europene orice stat membru sau ţară terţă poate să
DECLARAREA PERIOADEI DE OPOZITIE facă opoziţie cu privire la înregistrarea propusă, printr-o
LA NIVEL COMUNITAR declaraţie întemeiată corespunzător.
In cazul în care nu primeşte nici o declaraţie de opoziţie
Comisia procedează la înregistrarea denumirii în registrul
denumirii de origine protejată sau indicaţie geografică
protejată.
Inregistrarea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.

ÎNREGISTRAREA DOP/ IGP ÎN REGISTRUL COMUNITAR AL DOP ŞI


IGP. Pe etichetă se va menţiona ,,denumire de origine protejată”
,,indicaţie geografică protejată” sau simbolurile comunitare.
,,
Exemple de denumiri care au obţinut
protecţie în ţări membre UE

FRANŢA: Mierea de pin de Vosges - DOP


Mierea de Corsica - DOP
Mierea de Provence - IGP
Mierea de Alsacia - IGP

SPANIA: Mierea de Granada - DOP


Mierea de Galicia - IGP

POLONIA: Mierea Kurpioswski - IGP


Mierea Drahimski - IGP
POLONIA+LITUANIA- Mierea Wrzosowy/Borow Dolnoslaskich - IGP

link UE: denumiri ale produselor agroalimentare cu semne de calitate:


http://ec.europa.eu/agriculture/guality/door/list.html.