Sunteți pe pagina 1din 9

Activitate 2.6.b. pentru portofoliul personal.

O programă de opțional (240 min)

Propuneți o programă de opțional. Dezvoltați Nota de prezentare, competențele generale și specifice și un număr
minim de activități de învățare pentru fiecare competență specifică, în vederea înțelegerii modului în care se urmărește
formarea/ exersarea/ dezvoltarea acestora. De asemenea, indicați conținuturile vizate. Prezentați reperele pe baza cărora s-ar
putea dezvolta secțiunea Sugestii metodologice. Verificați produsul obținut pe baza criteriilor de evaluare a unei programe de
opțional.

DIN POVEȘTI  NOI  ÎNVĂȚĂM

( optional interdisciplinar)

Tipul opţionalului : Opţional interdisciplinar

Arii curriculare implicate: Om și societate

                                             Limbă și comunicare

                                             Arte și tehnologii

Discipline implicate:  Dezvoltare personală

                                      Comunicare în limba română

                                      Arte vizuale și abilități practice                               

Durata : 1 an (anul scolar 2018-2019)

Modul de desfăşurare : 1 oră /săptămână

Numarul de ore: 33 ore (semestrul I:17 ore; semestrul al II-lea: 16 ore)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

I. RESPECTAREA STRUCTURII STANDARD

A PROGRAMEI

I.1. Argument

        

         Am propus acest opțional întrucât cercetarile în domeniul educatiei releva faptul ca abilitatile sociale si
emotionale dezvoltate pâna la vârsta de 6-7 ani sunt principalul predictor pentru performanta si adaptarea
scolara pâna la 10 ani.

          Sistemul de învățământ romanesc recunoaste importanta dezvoltării socio-emotionale a prescolarilor


și scolarilor mici, și s-a adaptat acestei realități prin introducerea  în planul de învățămant a disciplinei
Dezvoltare personală, precum și prin urmarirea formarii competentelor socio-emotionale si în cadrul altor
discipline (joc și miscare, arte vizuale, etc).

Povestile terapeutice pot reprezenta pentru micii şcolari ai claselor pregătitoare cadrul de formare a unor
abilități, atitudini și comportamente prosociale, întrucât ele aduc în dezbatere situatii similare cu viața de zi
cu zi a elevilor, într-o forma interesanta și cu personaje care sunt fie copii ca ei,fie animale .Așadar, aceste
povesti le  ofera un model de comportare, exemple de reactii adecvate diferitelor situații concrete, precum și
înțelegerea efectului comportamentului nostru asupra celor din jur.

Totodată, aceste povesti ofera elevului posibilitatea de a recunoaște și înțelege emotiile personajelor, cadru
de reflectie asupra a cum cred ca se simte acesta în diferite situații și de asociere a acestor emoții cu
experiențele lui de viață și cu reactia comportamentală potrivită.

Jocurile didactice vor ocupa un loc important în cadrul oreloracestui optionaldeoarece ofera cadrul concret
de aplicare și exersare a  folosi jocuri de autocunoastere și intercunoastere, jocuri de rol, jocuri de simulare,
precum și jocuri didactice care presupun cooperare (în perechi si in grupuri mici) sau competitie.

Atat povestile cat si jocurile sunt elemente ale universului copilariei, ceea ce va spori atractivitatea acestor
ore.

După parcurgerea acestui opțional, îmi doresc ca afirmatia profesorului de la Harvward, Lawrence Shapiro
sa devină o realitate și in comportamentul elevilor mei:  ”Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale
durează mai mult timp și antrenament, însă, o dată dobândite, acestea devin o  a doua natură.”

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 

I.2. Competențe generale:

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral audiat;

2. Dezvoltarea inteligentei emotionale;

3.Cultivarea unor atitudini și comportamente pro-sociale (empatie, toleranța, acceptarea și respectarea


diversității); 

        

I.3.Competențe specifice și activități de învățare:

  1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral audiat;

Competente specifice Activități de învățare


-  stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai
captivant;
1.1. Sesizarea semnificației
globale a mesajului oral din - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
textul literar audiat;
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui text
audiat
-  lectură după una sau mai multe ilustrații;
1.2. Desprinderea
semnificației globale a -  exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din
lecturarea imaginilor; - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală a
mesajului literar
1.3. Identificarea -   exerciţii de identificare a personajelor;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
-exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor
caracteristicilor unui
personajelor;
personaj din textele literare
audiate
-jocuri de rol;

-jocuri de simulare
-exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;

1.4. Manifestarea curiozității -vizionarea unor filme pentru copii;


față de receptarea
semnificației mesajelor orale -audierea unor povești citite sau înregistrate

  2. Dezvoltarea inteligentei emotionale;

Competente specifice Activități de învățare


-  exercitii de asociere a imaginii emotiei cu denumirea ei;
2.1.Identificarea emotiilor pe
- joc didactic: ”Mimă”, ”Cufărul cu emoții”, etc
imagini;
- lectura după ilustrații;
2.2.Identificarea emotiilor   - lectura predictiva 
unor personaje/ proprii în
diferite contexte și a reactiei -jocuri de rol;
comportamentale (reglarea
emotională) -       jocuri de simulare;

-       interpretarea unui rol în mai multe variante;

-       audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține


textul și observarea imaginilor

- exercitii de reflectie:”Cum credeți că s-a simțit personajul atunci


cand…?”

-  exercitii de identificare a comportamentului personajului la emotia


trăită;

- exerciții de identificare a reactiei comportamentale adecvate


emotiei trăite de personaj

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- exercitii de asociere a emotiilor trăite de personaj cu emotiile
proprii trăite in diferite contexte.

- joc didactic ”Roata emotiilor” (prezentarea unor contexte în care


elevul a simțit o anumită emotie și a reacției comportamentale);

 
-  Exprimarea cu incredere și curaj a ideilor și opiniilor;
2.5. Manifestarea starii de
bine
-  Promovarea starii de bine în colectivul de elevi;

3. Dezvoltarea socio-emotionala a elevilor prin cultivarea unor calități personale  (încrederea,


perseverența, organizarea, înțelegerea și rezistența) și formarea unor atitudini pro-sociale (empatie,
toleranța, acceptarea și respectarea diversității); 

Competente specifice Activități de învățare


- exerciții de exprimare libera a ideilor și opiniilor;

3.1. Manifestarea liberă a - exerciții de verbalizare a trairilor emotionale personale prezente


ideilor și trăirilor personale, sau trecute;

- exercitii de comunicare a emotiilor simțite (comunicare asertivă)


3.2. Punerea in practica a - exercitii de simulare a unor situatii care presupun respectarea
unor norme elementare de normelor de comunicare și/sau conduita.
conduita in contexte
familiare -jocuri de rol

-dramatizari

- desene

- lectura predictiva

I.4.Conținuturi:

·         Povestiri terapeutice care promovează reactia emotională adecvată unor contexte

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
·         Povestiri terapeutice care promovează: empatia, toleranța, acceptare și respectarea diversității,
respectarea opiniei celorlati, atitudinea prietenoasă, rezolvarea conflictelor după modelul Winn-Winn
(castig- castig), controlul furiei.

 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii


 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate.

·         Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a
da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative

·         Elemente de construcție a comunicării

·         Comunicarea asertiva (jocuri de rol, dramatizari)

 Jocuri didactice de autocunoastere și cunoastere reciprocă între elevi (”Lista mea de calități”, ”Nume
–calitate”, ”Panza de păianjen”, etc)
 Jocuri didactice de dezvoltare a abilitatilor de relationare cu copiii:cooperare, competiție

I.5.Valori și atitudini:

·         Cultivarea unui sistem de valori specific unei societati democratice: acceptarea și respectarea
diversitatii, toleranță, empatie,etc

·         Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare și relationarea cu cei din jur, prin conştientizarea
impactului limbajului și/sau comportamentului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.

·         Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii

·         Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu textele audiate, emotiile
traite,comunicarea cu ceilalti și reguli de comportare prosocială

I.6.Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în activitatile de predare-


învatare, în concordanta cu specificul disciplinei.

Strategia didactica de abordare a continuturilor acestei discipline va integra:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ü  Metode centrate pe elev: lectura predictiva, metoda palariilor ganditoare,jocuri de cooperare în perechi
sau în grup, explozia stelara, turul galerie

ü  Metode si procedee traditionale (jocul didactic, observația,conversatia, explicatia, exercitiul,


demonstratia);

ü  Forme variate de organizare a activitatii: frontal, în grup, în perechi, individual

ü  Mijloace de învățământ adecvate : carti, mijloace TIC, jetoane emotii, etc.

   

1.7.Modalități de evaluare:

            Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare.
Acestea pot fi clasificate astfel:

   Observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;

   Observarea curentă a comportamentului elevilor în recreatii

   Analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).

Aceasta evaluare prin observare se va baza pe urmatoarea grila de evaluare a comportamentului elevilor și a
obiceiurilor mentale a acestora:

1. ÎNCREDEREA

      Să participi la activităţi noi, să nu-ţi fie frică să greşeşti, să poţi face ceva bine şi să ai succes, să te poţi
ridica şi să vorbeşti cu voce clară.
Exemple de comportament: Obiceiuri mentale:

-          alege să participe la activităţi noi; Ø  acceptarea propriei persoane: “dacă fac o
greşeală, nu sunt incapabil”;
-          munceşte din greu fără a cere  ajutor;
Ø  asumarea riscurilor: ”nu pot reuşi mereu, pot
-          doreşte să organizezi evenimente; învăţa din greşeli”;

-          pune întrebări,  încearcă să rezolvi. Ø  a fi independent: “e mai bine să-mi încerc
forţele, pentru a  avea experienţă”;
 
Ø  Atitudinea DA, POŢI:  “îndrăznesc şi pot face
asta”
2.PERSEVERENŢA

            Să continui să faci ceva, să te străduieşti şi să nu renunţi.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Exemple de comportament: Obiceiuri mentale:

-          străduieşte-te, chiar când e greu; -          atitudinea DA, POŢI: “când fac ceva greu,
pot reuşi ”;
-          nu te lăsa distras de alţii;
-          a depune efort: “cu cât mă străduiesc, pot
-          verifică tema să vezi dacă e corectă; reuşi “;

îndeplineşte-ţi sarcinile la timp -          a munci din greu: “efortul depus acum mă
căleşte”. 

 
3. ORGANIZAREA

            Să faci tot ce poţi când înveţi ceva nou, când ai ceva de făcut să te gândeşti dinainte la paşii pe care
îi ai de facut, să îţi planifici timpul încât să nu te grăbeşti şi să ai la îndemână tot ce ai nevoie.

 
Exemple de comportament: Obiceiuri mentale:

-          asigură-te că ai înţeles indicaţiile -          stabilirea unui scop: ”știu ce am de făcut ”;
profesorului;
-          planificarea timpului: "ştiu când încep, ştiu
-          pregăteşte-ţi toate rechizitele; de cât timp am nevoie pentru fiecare parte a temei,
ştiu când termin tema ".
-          fă curat şi ordine în birou şi ghiozdan;
 
-          planifică-ţi din timp efectuarea temelor.

 
4. ÎNŢELEGEREA CU CEILALŢI

            Să fii prietenos şi amabil cu colegii de clasă şi cu adulţii, să lucrezi bine în grup, să rezolvi
problemele fără violenţă, să respecţi regulile şcolii, să faci din şcoala ta un loc mai bun de trăit şi învăţat.
Exemple de comportament: Obiceiuri mentale:

-          lucrează bine la proiecte cu colegii de clasă; -          a fi tolerant cu alţii:’’pot fi îngăduitor, daca
fac bine, voi primi bine’’.
-          ascultă şi nu întrerupe, când cineva vorbeşte;
-          respectarea regulilor: “dacă respect regulile,
-          dialoghează în loc să te cerţi, când cineva e şcoala va fi un loc mai bun, mai plăcut, mai
incorect; interesant, mai sigur de a trai şi învăţa”.

-          nu încălca regulile importante ale clasei; -          a gândi înainte de a acţiona: “mai întâi
gândesc ce am de făcut, de ce, cu ce, cum, cu cine,
-          ajută pe cineva care are probleme. unde, când  fac şi apoi acţionez”.

  -          responsabilitate socială: “să am grijă de

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ceilalţi, să fiu corect, să fiu onest, să mă ţin de
cuvânt, să fiu manierat, să îi respect pe ceilalţi,
dacă respect, voi fi respectat”.

 
5.REZISTENŢA EMOŢIONALĂ

      Când ne cofruntăm cu situaţii sau persoane dificile şi provocatoare,  să pot:

1. să mă opresc a deveni nervos, trist sau îngrijorat;

2. să îmi controlez comportamentul când devin foarte supărat (să nu mă bat, să nu fug);

3. să mă calmez într-o perioadă rezonabilă de timp;

4. să mă reîntorc la sarcinile  şcolare sau să-mi petrec timpul liber.


Exemple de comportament: Obiceiuri mentale:

-          nu te enerva, nu riposta când cineva este rău; -          acceptarea propriei persoane;

-          nu te îngrijora excesiv când dai un test; -          asumarea riscurilor;

-          nu fi trist când cineva te-a vorbit de rău; -          a fi independent;

-          calmează-te când eşti nervos, trist sau -          atitudinea “DA, POŢI ”;
îngrijorat.
-          a depune efort;
 
-          a fi tolerant cu ceilalţi.

În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative.
Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a
spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:

 Portofoliul individual al fiecărui elev;


 Probe orale ”Ce ai simți daca într-o zi… ? Cum te-ai comporta în aceasta situație?”
  Probe practice :teatru de păpusi, jocuri de cooperare/competitie,  jocuri de rol, jocuri de simulare,
jocuri de rezolvare a unor situații conflictuale prin comunicare, dramatizări;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020