Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI


Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
Aprobat în ședința Consiliului Facultății
din 31 octombrie 2019
GHID
de întocmire a lucrării de disertație
- sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021 –

CONDIȚII DE BAZĂ
1. Lucrarea de disertaţie reprezintă o lucrare cu caracter științific pe care absolventul o
realizează și o susține în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de absolvire. Aceasta
trebuie să conțină rezultate ale propriilor cercetări și investigații în domeniul temei alese, care
vor deține ponderea principală în volumul lucrării, să demonstreze familiarizarea cu literatura
relevantă pentru tema abordată, rigoare științifică și metodologică, să aibă o structură logică și
să fie redactată coerent, în stil științific, iar forma grafică să respecte normele academice
specifice domeniului. Tema aleasă sau propusă este relevantă pentru domeniul/specializarea
absolvită.
2. O temă aprobată nu mai poate fi modificată.
3. Lucrarea va fi rezultatul activității de cercetare științifică a masterandului și va prezenta
rezultate concrete și originale, într-un studiu de caz.
4. Lucrarea va avea introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie și anexe și se va întinde pe
circa 50 – 60 de pagini, format A4, TNR, font 12, la un rând, margini 2 cm peste tot.
5. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific. Se vor respecta normele de scriere
specifice gramaticii limbii române și folosirea obligatorie a diacriticelor (Ă, Î, Â, Ş, Ţ).

ALEGEREA ȘI APROBAREA TEMEI DE CERCETAT

Consiliul Facultăţii a stabilit ca alegerea temei de cercetat de către masterand să se facă


până la data de 15 ianuarie 2020. În acest sens, fiecare masterand va depune la Decanat o cerere
- tip (de la secretariatul Facultăţii sau de pe site-ul acestuia – ANEXA 2 ) în care va indica titlul
temei şi îndrumătorul ştiinţific. (ANEXA 3 Îndrumătorii științifici posibili ai lucrării de disertație
pe programul de studii). Cererea, avizată de îndrumătorul științific, va fi aprobată de către decanul
Facultăţii.
Temele (titlurile) lucrărilor de disertaţie aprobate nu mai pot fi modificate după data
de 16 martie 2020.
Temele (titlurile) lucrărilor de disertaţie trebuie să se încadreze în domeniul
Programului de studii universitare de masterat absolvit.
Realizarea lucrării de disertaţie presupune o documentare riguroasă și eforturi de rezolvare a
problemei supusă cercetării, ceea ce înseamnă o durată de elaborare de minimum 4 - 5 luni.
După depăşirea termenelor stabilite mai sus, nu se mai primesc cereri pentru alegerea
lucrărilor de disertaţie.

NORME METODOLOGICE DE REDACTARE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Aspecte preliminare

pe parcursul elaborărării lucrării de disertație, autorul lucrării este obligat să ţină


legătura și să consulte cadrul didactic îndrumătoar în mod sistematic, respectând un grafic de
elaborare a lucrării, stabilit de comun acord cu acesta;
o primă acţiune o constituie elaborarea planului / cuprinsului lucrării de comun acord cu
cadrul didactic îndrumător, aprobarea acestuia şi stabilirea unei bibliografii minimale;
lucrarea de disertaţie va sintetiza elementele studiate la disciplinele parcurse conform
planului de învăţământ, prin corelarea interdisciplinară a problemelor la nivelul Programului
de studii universitare de masterat;
stilul de redactare și prezentarea lucrării de disertaţie au în vedere eliminarea, pe cât
posibil, a caracterului descriptiv si accentuarea caracterului de cercetare ştiinţifică de
specialitate (elemente concrete) în domeniul Programului de masterat;
din conţinutul și prezentarea lucrării de disertaţie trebuie să rezulte contribuţia autorului
la cercetarea în domeniul ce face obiectul temei. În acest context, în cazul în care profesorul
îndrumător ajunge la concluzia că lucrarea nu este realizată de autor, aceasta va fi respinsă (Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 143, alin. (4) precizează că „îndrumătorii lucrărilor de
licenţă, de diplomă, de disertaţie si de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalităţii conţinutului acestora”);
cadrul didactic îndrumător al lucrării de disertaţie este în măsură să ofere toate
informaţiile legate de conţinutul și formatul acesteia;
în procesul de redactare a lucrării, autorul va avea permanent în vedere respectarea
legislaţiei în vigoare privind drepturile de autor. Lucrările de disertaţie depistate ca fiind plagiate
după alte lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv de pe Internet, vor fi respinse;
lucrările de disertație vor fi supuse unui proces de verificare cu programe informatice
anti-plagiat.
după întocmirea Referatului asupra lucrării de disertație (ANEXA 4) de către
îndrumătorul științific în care se exprimă concluziile asupra lucrării prin calificativele întruneşte
/ nu întruneşte condiţiile necesare susţinerii acesteia în sesiunea pentru examenul de desisertație,
se propune nota pe baza punctajului acordat și se semnează Declarației de originalitate a autorului
(ANEXA 5)
Atenție! Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, autorul lucrării de licenţă/masterat/doctorat răspunde de asigurarea originalităţii
conţinutului acesteia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea interzice comercializarea de
lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a
unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat (art. 143, alin. 5).
Lucrările de disertaţie care nu îndeplinesc regulile și normele de mai sus vor fi respinse. În
cazul respingerii lucrării de disertaţie de către îndrumătorul ştiinţific, absolventul nu îndeplineşte
condiţiile pentru a se înscrie la examenul de disertaţie.

Redactarea și tehnoredactarea lucrării

a. Planul lucrării va fi stabilit de comun acord cu cadrul didactic îndrumător, având în


vedere faptul că lucrarea trebuie să reflecte volumul şi profunzimea cunoştinţelor teoretice ale
absolventului, capacitatea aplicării în practică a acestora, capacitatea de sinteză şi selecţie a
informaţiilor culese precum şi enunţarea unor propuneri şi măsuri în ceea ce priveşte fenomenul
analizat.
b. Stilul de redactare a lucrării va fi riguros științific (se vor evita categoric elementele de
reclamă sau jurnalistice și se vor respecta normele de scriere specifice gramaticii limbii române).
c. Lucrarea va conține între 50 – 60 de pagini (fără paginile de gardă, anexe și CV), Times
New Roman, fond 12 pp, un rând, margini de 2 cm peste tot.
d. Lucrarea va avea următoarea structură orientativă:
• Paginile de gardă (ANEXA 1);
• Cuprinsul (planul lucrării);
• Introducerea (motivarea alegerii temei, scopul, obiectivele, importanța, noutatea
lucrării de disertaţie precum și prezentarea structurii acesteia) 1 - 2 pagini;
• Capitolul 1. Problematica specifică domeniului temei lucrării de disertaţie, tratează
stadiul problemei de rezolvat cunoscut masterandului pe plan naţional şi internațional, prin
realizarea unei analize pe ultimii 5 ani a domeniului economic considerat, constând în sinteza
cadrului legislative, politicile economice în domeniu, respective evoluția domeniului economic
(10 - 12 pagini);
• Capitolul 2. Cercetarea temei lucrării de disertaţie, aici se precizează variantele
teoretice pentru problema de rezolvat prin prezentarea metodologiei de cercetare stiințifică
folosită, utilizarea de analize comparative, formule de calcul și se vor trata elementele teoretice
din literatura de specialitate și reglementările (normele juridice) aferente temei lucrării de
disertație (10 - 20 pagini);
• Capitolul 3. Studiul de caz, se focalizează pe problema de rezolvat prin prezentatarea
rezultatelor concrete obţinute în urma cercetării pentru elaborarea lucrării de disertație. Totodată
aici sunt incluse prelucrările de date realizate cu instrumente informatice (50% din lucrare);
• Concluzii, contribuţii originale și propuneri concrete. Vor constitui o sinteză a
întregii lucrări în care vor fi reliefate contribuțiile originale ale autorului, concluziile care s-au
desprins din studiul efectuat dar și propuneri pe marginea temei abordate (2 - 3 pagini);
• Bibliografia utilizată, în care se va acorda o atenţie deosebită includerii lucrărilor de
referinţă ale domeniului cercetat al lucrării de disertație (lucrări nu mai vechi de 10 ani), cu minim
4 - 5 referinţe din literatura de specialitate străină și română: cărţi, articole, studii publicate,
rapoarte de cercetare publicate etc.;
Bibliografia va fi redactată în ordine alfabetică, după numele primului autor, conform
standardelor. Exemplu:
1. Burduș, Eugen, Tratat de management, Editura PRO Universitaria, Bucuresti, 2017.
2. Ionescu, I., Metode de evaluare a bunurilor intangibile, articol din revista Economie
teoretică si aplicată, nr. 2, 2016, pag. 46 - 52.
3. Jablonski, Adam (editor), Business Models. Strategies, Impacts and Challenges, Nova
Publishers, New York, SUA, 2017.
4. Siegel Joel G; Shim Jae K, Accounting Handbook, Barron’s Educational Series, New
York, SUA, 2016.
5. Zahay, Debra, Digital Marketing Management; A Handbook for the Current (or
Future) CEO, Kindle Edition, Business Expert Press, New York, SUA, 2015.
Atenție! Preluarea unor idei, informații, date statistice din diferite surse se va face cu
menționarea exactă a sursei în note de subsol, prin menționarea autorului sau colectivului de
autori, denumirea materialului, editura, anul apariției, locul apariției, pagina etc.
Tabelele, diagramele, graficele vor fi numerotate și vor avea titlu, număr si surse
bibliografice.
• Anexe - nu se numără paginile.
• Curriculum vitae al absolventului (format Euro-pass) – nu se numără paginile.

Criteriile avute în vedere la evaluarea lucrării

conținutul științific, elementele de originalitate, caracterul unitar, logic și complet,


folosirea corectă a conceptelor și noțiunilor specifice domeniului, calitatea și cantitatea
bibliografiei de specialitate consultate (inclusiv existența unor referințe de specialitate în
limbi străine, valoarea lucrării pentru domeniul fundamental Științe economice;
respectarea normelor de elaborare a lucrării și a termenului de predare a acesteia;
lucrarea va fi însoțită de un referat elaborat de către îndrumătorul stiințific, în care se propune
comisiei de examen notarea lucrării de disertaţie cu o notă de la 5,00 la 10,00.
modul de prezentare și susținere publică: exprimarea liberă, logică și cursivă, utilizarea de
materiale grafice (planşe, slide-uri), susținerea cu argumente pertinente a ideilor prezentate,
capacitatea de sinteză a principalelor idei, concluzii și propuneri, modul vestimentar de
prezentare la examen.
Notă. Modele de lucrări de disertaţie pot fi consultate la Biblioteca Facultății (Corp C, etaj
2, sala 201).

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE

1) Perioada de înscriere pentru examenul de disertație va fi stabilită în funcție de data susținerii


Examenului de finalizare de studii.
2) Pentru înscrierea la examenul de finalizare de studii absolventul trebuie să îndeplinească
simultan următoarele condiții:
a) plata integrală a taxelor de școlarizare;
b) finalizarea studiilor până pe data de 27 iunie 2020, sau după caz, pentru restanţieri;
c) dosarul de înscriere pentru examenul finalizare de studii este complet.
3) Fiecare absolvent va depune personal dosarul de înscriere însoțit de lucrarea de disertație la
Secretariatul Facultății.
4) Referatul îndrumătorului științific pentru realizarea lucrării, prin care este evaluat conținutul
lucrării, semnat de îndrumătorul științific și Declarația de originalitate a autorului vor fi predate
la Secretariatul Facultății odată cu lucrarea sau ulterior, direct de către îndrumător.

REGULI PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Susţinerea examenului de disertaţie constă în prezentarea orală, de către masterandul


absolvent, în faţa Comisiei pentru examenul de disertaţie, a lucrării de disertaţie (circa 5 - 10
minute), cu accent pe cercetările efectuate şi pe contribuţia stiinţifică originală a autorului în
rezolvarea temei lucrarii de disertaţie.
După prezentarea lucrării de disertaţie, masterandul-absolvent va răspunde la întrebările
formulate de membrii Comisiei de examen.
La proba privind susținerea examenului de disertație nu se poate contesta nota obținută.

Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul Ghid.

Decan,
Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii universitare de masterat:
.........................................................

ANEXA 1

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Coordonator stiințific:
Gradul didactic, NUME și Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2020
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI
Programul de studii universitare de masterat:
.........................................................

ANEXA 1

TITLUL LUCRĂRII
(aici se va scrie titlul lucrării de disertație)

Coordonator stiințific:
Gradul didactic, NUME și Prenume

Absolvent:
NUME și Prenume

BUCUREȘTI
2020
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI
ANEXA 2

APROBAT DECAN,
Prof. univ. dr. Zenovic Gherasim

……………………………....................

AVIZAT,

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR


……………….................................................

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) ______________ ,
CNP _ _________________________ ,masternad(ă)/absolvent(ă) al(a)
Facultăţii de ___________________________ ,
programul de master _ _, promoţia _ / ,vă
rog să binevoiţi a-mi aproba tema pentru lucrarea de disertație cu titlul

având drept coordonator științific pe domnul (doamna)*

* (se va menţiona şi gradul didactic)


Menţionez că doresc să susţin examenul de disertaţie în sesiunea_ _

Date contact masterand:


Telefon:

Adresă e-mail: _

Data……………........ Semnătura masterand,…………………….

Domnului Decan al Facultăţii de Științe Economice Bucureşti


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI
Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice
ANEXA 3
ÎNDRUMĂTORII ȘTIINȚIFICI POSIBILI AI LUCRĂRII DE DISERTAȚIE
PE PROGRAMUL DE STUDII
CONTABILITATE
Nr. Gradul didactic, prenumele şi numele Domeniul Adresa de e-mail
crt. coordonatorului ştiinţific
1. Prof.univ.dr. Cicilia IONESCU Contabilitate cicilia.ionescu@yahoo.com
2. Prof.univ.dr. Luminiţa IONESCU Contabilitate se_lionescu@spiruharet.ro
3. Prof. univ. dr.
Contabilitate dummarin@yahoo.com
Marin DUMITRU (asociat)
4. Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE Informatică andronie_maria@hotmail.com
5. Prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM Informatică zenovic.gherasim@yahoo.com
6. Prof.univ.dr. Marius Daniel MAREŞ Informatică se_maresd@spiruharet.ro
7. Conf. univ.dr.
Contabilitate ilincuta.lucian@yahoo.com
Lucian Dorel ILINCUŢĂ
8. Conf.univ.dr.
Contabilitate hlacra@yahoo.com
Lăcrămioara Rodica HURLOIU
9. Conf.univ.dr. Bianca Florentina RUSU Contabilitate bianca_preda1974@yahoo.com
10. Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUŢĂ Contabilitate aurelian.baluta@yahoo.com
11. Conf. univ.dr. Floarea GEORGESCU Contabilitate georgescuflori@yahoo.com
12. Conf. univ. dr. Dragoş UNGUREANU dragos.ungureanu@yahoo.com
13. Metodologia
Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHIŢĂ eugenghi@gmail.com
cercetării
14. Conf. univ.dr. Mihai ANDRONIE Informatică mihai_a380@yahoo.com
15. Lector univ. dr. Marinela GEAMĂNU Contabilitate geamanu_marinela@yahoo.com.au
16. Lect. univ dr. Liana GĂDĂU Contabilitate lianagadau@yahoo.com
17. Lect. univ dr.
Contabilitate se_rdumitru@spiruharet.ro
Raluca Ana Maria DUMITRU

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
__________________________________
ANEXA 4
REFERAT
asupra lucrării de disertaţie

Absolvent ________________________________________________________ Promoția _____________

Tema lucrării de disertaţie_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

1. Tema lucrării de disertaţie a fost aprobată în termenul legal de 4-5 luni înainte de susţinere, are
caracter economic şi se încadrează în domeniul Programului de studii universitare de
masterat_________(DA/NU).
2. Lucrarea de disertaţie are caracter original_________(DA/NU).
3. Lucrarea de disertaţie respectă structura obligatorie precizată în Ghidul de întocmire a lucrării de
disertaţie_________(DA/NU).
4. În Introducere se arată scopul, obiectivele, importanţa şi noutatea lucrării de disertaţie: ____puncte
(din maximum 5 puncte).
5. În Capitolul 1 se tratează problematica specifică domeniului temei lucrării de disertaţie, stadiul
problemei de rezolvat cunoscut masterandului pe plan mondial şi naţional, inclusiv sinteză privind cadrul
legislativ şi politici economice în domeniu, analiza evoluţiei domeniului economic în ultimii cinci ani:
___puncte (din maximum 10 puncte).
6. În Capitolul 2 se tratează cercetarea temei lucrării de disertaţie – soluţii şi variante pentru problema de
rezolvat, analiză comparativă, formule de calcul: ___puncte (din max. 20 de puncte).
Numărul de pagini însumat pentru capitolele 1 şi 2 reprezintă circa 50% din numărul total de pagini al
lucrării de disertaţie.
7. În Capitolul 3 sunt prezentate rezultate concrete ale cercetării ştiinţifice, cu referire la studii de caz
focalizate pe problema de rezolvat. Sunt incluse prelucrări de date economice realizate cu instrumente
informatice: ____puncte (din maximum 30 de puncte). Numărul de pagini al capitolului 3 reprezintă circa
50% din numărul total de pagini al lucrării de disertaţie.
8. În paragraf nenumerotat, sunt prezentate Concluzii, contribuţii originale şi propuneri concrete.
Evidenţierea contribuţiilor originale ale masterandului rezultate din lucrare: ___puncte (din maximum 10
puncte).
9. În paragraf nenumerotat este prezentată Bibliografia utilizată (cu includerea lucrărilor de referinţă ale
domeniului cercetat (lucrări nu mai vechi de 10 ani), cu minimum 3-4 referinţe din literatura de specialitate
străină: cărţi, articole, studii publicate, rapoarte de cercetare publicate: ______puncte (din maximum 5
puncte).
10. Corelarea interdisciplinară a problemelor: ___puncte (din maximum 5 puncte).
11. Lucrarea de disertaţie are cuprinse tabele şi figuri reprezentative pentru tema cercetată:
______puncte (din maximum 5 puncte).
12. Lucrarea de disertaţie nu prezintă greşeli gramaticale. Sunt respectate regulile de tehnoredactare,
inclusiv cu diacriticele limbii române: ____puncte (din maximum 5 puncte).
13. Stilul de redactare a lucrării de disertaţie este riguros ştiinţific. Construcţia propoziţiilor şi
frazelor este clară şi elegantă:____puncte (din maximum 5 puncte).

TOTAL:__________puncte (din maximum 100 de puncte).


CONCLUZII
Lucrarea de disertaţie întruneşte / nu întruneşte condiţiile necesare pentru a fi susţinută în sesiunea pentru
examenul de disertaţie ..............................

NOTA ACORDATĂ ______________ Îndrumător ştiinţific,

Data _______________ Semnătura


Avizat,
Coordonator/Îndrumător Lucrare de Disertație
Titlul, Numele şi prenumele……………………………………..
…………………………………………………………….....…
Data Semnătua,
………………………… ……………………………..

ANEXA 5

DECLARAȚIE*
privind originalitatea conținutului lucrării de disertație

Subsemntatul(a)……..…………………………………………………...............……………
………..…………………………………………, cu domiciliul în.....................................................,
născut(ă) la data de .................................................................... ........................, identificat prin CNP
……………………………………........, absolvent(a) al (a) Universității Spiru Haret din Bucureşti,
Facultatea de........................................................................................................................................,
Specializarea……………………………...……../Programul universitar/postuniversitar de masterat
................................................................................................................................................................
Promoția ..............................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire
la falsul în declarații şi dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 art.143 al. 4 și 5 referitoare
la plagiat, că lucrarea de disertație cu titlul:
…………………………………………………………………………………………………..….…
………………………..………………………………………………………………………….....…
elaborată sub îndrumarea d-lui. / d-nei. coordonator.............................................................................
..................................................................................pe care urmează să o susțină în fața comisiei este
originală, îmi aparține şi îmi asum conținutul său în întregime.
De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea de disertație să fie verificată
prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la
introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop.
Am luat la cunoştință despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări ştiințifice în
vederea facilitării fasificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de disertație, şi în
acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de față nu a fost copiată ci reprezintă rodul
cercetării pe care am întreprins-o.

Dată azi, ………………… Semnătură masterand……………………….....

* Declarația se va completa de absolvent cu pix sau stilou cu cerneală albastră.

S-ar putea să vă placă și