Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: noiembrie 2019


UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala Nr.1 Bolintin-Vale

CLASA: a IV-a A
PROPUNĂTOAARE: RADULESCU RALUCA REBECCA
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul
0- 1 0000 000
SUBIECTUL: Înmulțirea a două numere naturale, scrise cu trei cifre
TIPUL LECȚIEI: Consolidare de cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la înmulțirea numerelor de

la 0 la 1 000 000;

COMPETENȚE SPECIFICE:
2.5.Efectuarea unei înmulțiri de numere în concentrul 0-1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre;
5.1.Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente
diverse;
5.3.Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concenrul 0-1 000 000.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
OO1: să aplice algoritmul de calcul oral şi scris , utilizând terminologia specifică, în rezolvarea înmulţirilor cu numere formate din trei
cifre;
O.O2: să utilizeze corect terminologia specifică în rezolvarea problemelor;
O.O3: să rezolve corect probleme alcătuind planul de rezolvare;
O.O4: să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor individuale şi pe grupe.

OBIECTIVE AFECTIVE:
O.A1. să solicite și să accepte părerea celorlalți;
O.A2. să colaboreze pentru realizarea unui obiectiv comun;

STRATEGIA DIDACTICA:
 Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic, metoda ,,Știu/ Vreau să știu/ Am aflat”;
 Resurse materiale: fișe de lucru ;
 Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe de nivel;
 Forme de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecierea verbală, ev. formativă, autoevaluarea;
 Resurse de timp: 50 minute
 Resurse curriculare: programa școlară, documentele de proiectare curriculară;
 Resurse umane: 19 elevi

Bibliografie:
 Neacșu, I. și colaboratori, ,,Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, manuala pentru liceele pedagogice, EDP București, 1988;
 Grasu, C. ,,Metodica rezolvării problemelor de aritmetică”, Ed. ,,EX PONTO”, Constanța, 2008;
 Manual de matematică, clasa a IV-a, Ed. Intuitext;
 Programa școlară pentru disciplina Matematică (clasa a III-a – a IV-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014;

Nr. Momentele Ob CONȚINUT INFORMAȚIONAL STRATEGIA DIDACTICĂ


crt lecției op Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Materiale Procedu- Forme de
rale organizare
1 Moment Pregătesc materialele necesare pentru buna Se pregătesc pentru Conver-
organizatoric desfășurare a lecției. începerea lecției. sația
Împart colectivul de elevi în cinci grupe.
2 Verificarea Verific tema cantitativ şi calitativ prin citirea de Elevi citesc selectiv Caietele Conver- Frontal Aprecieri
temei către elevi a exerciţiilor lucrate acasă. rezultatele exercițiilor de elevilor sația verbale
8 min. Fac aprecieri generale. Corectez eventualele acasă, după care Fișă de Explicația
O. greşeli. colaborează in cadrul lucru exercițiul
1 În timpul controlului elevii vor rezolva o fişă de grupelor în vederea Independent
lucru.(activitate independenta). (Anexa 1) rezolvării cerinței din fișa pe grupe
O. de lucru.
4
3 Captarea În urma efectuării exercițiilor din fișa de lucru, Participă la dialog, Conver- frontal Observare
atenției elevii vor descoperi patru cuvinte: prieten, darnic, Intervin cu afirmații sația sistema-
2 min. bunătate, altruism,ajutor.Cu aceste cuvinte s-au pertinente. tică
întâlnit și în orele anterioare și acestea trebuie să-i
caracterizeze în activitatea pe grupe.
După citirea cuvintelor, inițiez o discuție despre
legătura dintre ele, ceea ce duce la o bună
colaborare. Fac trecerea de la orele de educație
civică și limba română într-un limbaj care să le
sporească încrederea în sine.

4 Anunțarea Comunic tema şi obiectivele operaţionale Ascultă informațiile explicația frontal


obiectivelor într-un limbaj accesibil. primite.
1 min. Scriu titlul lecţiei la tablă. Comunic elevilor că Scriu titlul lecției în
în cadrul activităţii de astăzi vor rezolva exerciţii caiete.
de înmulţire, vom folosi limbajul matematic, vom
rezolva probleme cu 2-3 operații diferite

5 Actualizarea Actualizez noţiunile şi expresiile specifice Elevii efectuează în gând Exercițiul Frontal Observa-
cunoștințelor operaţiilor matematicii prin exerciții de calcul calculele și răspund în rea
5 min oral: timp optim. capacității
 Găsiți o sumă de doi, apoi de trei termeni de a
care au ca rezultat data de azi; rezolva
 Găsiți cuvinte care trimit către operații corect şi
matematice în enunțul: Păsările au plecat rapid
cârduri, cârduri, mulțime de păsări,dar la exerciţiile
primăvară vor coboarî perechii la cuiburile de calcul
lor. oral
 Formulați exerciții pornind de la cuvintele
găsite.
Aflați: - dublul numerelor: 9; 6.
- triplul numerelor: 60; 10; 70
- nr. de 7 ori mai mare decât 80
Produsul nr. 7 şi 4
Măreiți-l pe 4 de 6 ori
Se fac exerciţii de calcul mintal- în lanţ.
Exerciţii în lanţ : 6x5 mărit cu 60,
6x8…./+2……
2x2/x2… x 7 … -28 …..,
6x9 …. -54 x 0 ……etc.

O. Propun elevilor spre rezolvare exerciții pe grupe


Dirijarea 1 de nivel, astfel:
6 învățării Grupa de nivel 1 –12 elevi cu ritm rapid de lucru. Elevii rezolvă pe rănd
20 min. Elevii vor rezolva la tablă și în caiete exerciții din exerciții la tablă și în
manual: caiete. Elevii rămași în Exercițiul
1 Calculați următoarele produse: bănci lucrează individual Problema-
423 x 524 x 838x 439 x după scrierea cerinței, tizarea
106 x 147 368 657 apoi confruntă rezultatul
cu cel de la tablă..
2 Scrieți exercițiile și calculați pentru a afla: Exercițiul
a. nr. de 364 ori mai mare decât 252; Evaluare
O. b. triplul produselor nr. 318 si 267; Explicția frontală
2 c.produsul dintre nr.283 si suma nr.214 si 163
d diferența nr. 7014 si 6526 marită de 273 de ori.
3 Citiți cu atenție și rezolvați problema prin
metoda ,,Știu/ vreau să știu/ Am aflat”
La un cocert au participat 510 copii si 750 de ,,Știu/
adulti . Cati lei s-au încasat pe bilete, dacă Vreau să
prețul unui bilet pentru un adult este125 de lei, Știu/ .
O. iar pentru un copil cu 25 de lei mai puțin? Am aflat” Frontal
3 Scrieți problema sub forma unui exercițiu. Fișă cu
În timp ce elevii lucrează la tablă exercițiile Cei 4 elevi lucrează exerciții
propuse, îndrum elevii grupei de nivel 2 (4 elevi), independent.
care întâmpină probleme în însușirea operațiilor
matematice. Vor lucra pe o fișă de lucru (Anexa 2)
cerințe mai ușoare. Cei trei elevi vor lucra Fișă de
Sprijin și elevii care sunt instruiți după independent, fiind muncă
curriculum adaptat (2 elevi + un elev cu CES) , îndrumați atât cât e indepen-
care vor lucra pe fișe ce conțin cerințe în funcție posibil dentă
O. de potențialul fiecăruia.( Anexa 2)
1 1.Calculaţi: Individuală
3 x 12 =12+12+12=
4 x 16 = 16+16+16+16=
5 x 20= 20+20+20+20+20=
3. Completaţi cu unul din semnele ,,<,, ,,>,, sau
,,=,, astfel încât expresiile să fie adevărate :
2x6 3x4 4x8 5x8 4x6 2x9
5x6 8x3 8x2 3 x 6 10 x 3 5x5
O. 4. Calculați respectând ordinea operațiilor:
3 12 x 2+15 = 26+ 13 x 3=
14 x 2 – 25x 3=

7 Obținerea O. Distribui o fișă de muncă independentă elevilor Elevii din prima grupă de Fișă de Exercițiul În perechi Evaluare
performanței 4 din grupa nr. 1 ( Anexa 3 ).Jocul didactic sub nivel lucrează câte doi și lucru continuă
8 min forma unui concurs- ,,Cursa isteților” rezolvă cerințele din fișa Joc
de lucru. didactic
În acest timp lucrez frontal cu ceilalți elevi
(4 elevi +2) exerciții la tablă: Elevii solicitați lucrează Frontală
1 Aflați produsul perechilor de numere. 21 și 7; la tablă și în caiete.
41 și 4.
2 Calculați, respectând ordinea operațiilor.
12x 30 + 15 x 20=
35x 70+ 12 x2 – 16x 4=
3 Pentru curriculum adaptat:
24+ 24+ 24 +24=
25 + 25 + 25= 45 + 45 + 45+ 45=
Scrierea operației de înmulțire corespunzătoare.

8 Feed-back-ul O. Rog elevii ss rezolve problem a8 din manual, pag. Elevii rezolvă problema. Manualul Elemente individual Evaluare
5 min. 1 5, și să calculeze individual: de continuă
Cu banii obtinuti din colectarea si predarea cutiilor problemati
de aluminiu, cei115 membri ai unei asociatii au zare
organizat o excursie si au cumparat 26 de albume
a cate 110 lei pentru biblioteca. Daca pentru un
bilet de excursie au platit 125 lei, afla care a fost
suma initiala.

9 Încheierea Fac aprecieri asupra modului de desfășurare a Elevii își notează tema. manual Conver- frontal Evaluare
activității lecției, notez 3-4 elevi. sația continuă
1 min. Tema pentru acasă va fi dată diferențiat. explicația
*5 elevi ex. 9 și 10, pag. 10; din manual
*11 elevi ex.10 pag.43, din manual.
Anexa 1

Efectuați înmulțirile, asociați produsele cu literele corespunzătoare și descoperiți cuvintele ascunse!

56 180 30 186 96 86 96 416

43x 2= ....... A / 15 x 2=....... N / 28 x 2= .......B / 32 x 3=........ T / 208 x 2=......... E / 62 x 3= ........Ă /24x 4= ........T /60x 3=.........U

Efectuați înmulțirile, asociați produsele cu literele corespunzătoare și descoperiți cuvintele ascunse!

475 84 78 108 132 304

26 x 3=........U / 44 X 3=.........O / 76 X 4=.........R / 18 X 6=.......... T / 28 X 3=........ J / 95 X 5=....... A

Efectuați înmulțirile, asociați produsele cu literele corespunzătoare și descoperiți cuvintele ascunse!

168 144 324 288 335 144 335 340

81 x 4=........ T / 56 x 3=............A / 67 x 5=..........U / 72 x 4=...........R / 85 x4=..........M / 72x 2-.........L / 127x 5=........S / 72x2=..........I
Efectuați înmulțirile, asociați produsele cu literele corespunzătoare și descoperiți cuvintele ascunse!

475 84 78 108 132 304 135

26 x 3=........I / 44 X 3=.........T / 76 X 4=.........E / 18 X 6=.......... E / 28 X 3=........ R / 95 X 5=....... P 27x 5=..........N

Efectuați înmulțirile, asociați produsele cu literele corespunzătoare și descoperiți cuvintele ascunse!

102 130 114 176 260 430

86x 5=.........C / 44x 4=.........N / 34 X 3=.........D / 13 X 20=.......... I / 26 X 5=........ A / 96 X 6=....... R


ANEXA 2 Fişă de lucru Curriculum adaptat
Fişă de lucru
1.Calculaţi:
1.Calculaţi:
3 x 12 =12+12+12=
4 x 16 = 16+16+16+16= 3 x 12 =12+12+12=
5 x 20= 20+20+20+20+20= 4 x 16 = 16+16+16+16=
5 x 20= 20+20+20+20+20=
2. Completaţi cu unul din semnele ,,<,, ,,>,, sau ,,=,, astfel încât
expresiile să fie adevărate : 2. Completaţi cu unul din semnele ,,<,, ,,>,, sau ,,=,, astfel încât expresiile
să fie adevărate :
2x6 3x4 4x8 5x8 4x6 2x9
2x6 3x4 4x8 5x8 4x6 2x9

5x6 8x3 8x2 3x6 10 x 3 5x5


5x6 8x3 8x2 3x6 10 x 3 5x5

3. Calculați respectând ordinea operațiilor:

12 x 2+15 = 26+ 13 x 3= 14 x 2 – 25x 3=


=........................ =.......................
=......................... =........
=.......... =............

Anexa 3
Nr. GRUPA NR. 1 GRUPA NR. 2 GRUPA NR. 3
crt.
1
Calculați Calculați Calculați
243 x 129 = 813 x 240 = 535 x 125 =

2 Află numărul necunoscut Află numărul necunoscut Află numărul necunoscut

a + 310 x 213 = 68 030 b – 164 x 415 = 32 040 310 x 213 + a = 68 030

Nr. GRUPA NR. 4 GRUPA NR. 5


crt.
1
Calculați Calculați
243 x 129 = 813 x 240 =

2 Află numărul necunoscut Află numărul necunoscut

a + 310 x 213 = 68 030 b – 164 x 415 = 32 040

S-ar putea să vă placă și