Sunteți pe pagina 1din 4

Firma S.C. „DIRE CONTA XP” S.R.L.

a fost înfiinţată în anul 1995 , este reprezentată


legal de Director General D-na Nica Marinela. Are sediul în Timişoara Str. Mureş nr 129, este
înregistrată cu codul unic de înregistrare 7322500 , număr de ordine în Registrul Comerţului
J35/237/1995. Este o firmă cu capital social de 200 lei care oferă servicii de consultanţă în
domeniul fiscal.

Bilanţul contabil ca procedeu specific al metodei contabilităţii presupune centralizarea,


gruparea şi generalizarea mijloacelor economice şi a surselor de formare a acestora, la un
moment dat, pe baza unor criterii unitare care permit exprimarea tuturor elementelor
patrimoniale cu ajutorul etalonului monetar (valoric).
Cele prezentate ne conduc la ideea, potrivit căreia elementele patrimoniale ale unui agent
economic sunt reprezentate prin :
- elemente patrimoniale concret materiale care prezintă anumite valori de întrebuinţare
(utilităţi),care se află într-o continuă mişcare şi transformare.
- elemente patrimoniale ce constituie mobilul modificării elementelor concret materiale,
reprezentate prin sursele economice alocate (resurse) ca urmare a tranzacţiilor dintre agenţii
economici.
Acea parte a elementelor patrimoniale concret materiale reprezentate prin utilităţi, şi
aflate într-o continuă mişcare şi transformare sunt denumite generic elemente patrimoniale de
ACTIV .
Cealaltă parte a elementelor patrimoniale rezultate din raporturile de proprietate, şi care
se modifică doar ca o consecinţă a transformărilor ce se produc în structura şi compoziţia
utilităţilor, sunt denumite elemente patrimoniale de PASIV.
Bilanţul contabil ca situaţie financiară de sinteză şi raportare contabilă, cuprinde
următoarele elemente de bază :
• - bilanţul propriu - zis (bilanţul patrimonial) ;
• - contul de profit şi pierderi ( contul de rezultate financiare) ;
• - anexa la bilanţ ;
Componentele bilanţului contabil reprezintă în realitate, situaţii financiare (formulare
tipizate) elaborate într-o anumită formă şi cu un conţinut specific, care prezintă următoarele
caracteristici :
 - reflectă în mod fidel patrimoniul precum şi situaţia financiară, la un moment dat;
 - reflectă realitatea economică în privinţa tranzacţiilor ce au avut loc între unităţile
patrimoniale şi terţi , în decursul unei perioade de gestiune ;
 - datele cuprinse în cadrul situaţiilor financiare, componente ale bilanţului contabil,
trebuie să fie imparţiale, să respecte principiul prudenţei în elaborare, şi să prezinte aspecte
semnificative cu privire la existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale.
Informaţiile furnizate de componentele bilanţului contabil trebuie să reflecte patrimoniul
în mod real, să evidenţieze fluxurile economico-financiare ce au avut loc în decursul perioadei de
gestiune, şi să exprime cît mai real rezultatul financiar al activităţii (profit sau pierdere).
Bilantul propriu - zis ( situaţia patrimoniului). Este componenta principală a bilanţului
contabil, fiind reprezentat de un document (formular) de sinteză care trebuie să asigure imaginea
fidelă, succintă, clară şi completă a patrimoniului, la un moment dat.
Prin bilanţul patrimonial se prezintă într-o formă generalizatoare şi sistematică,
elementele patrimoniale în ansamblu, sub aspectul utilităţii acestora (elemente de activ),
respectiv sub aspectul modului de dobîndire, al provenienţei sau originii(elemente de pasiv).

Contul de profit şi pierderi (contul de rezultate). Evidenţiază într-o formă sintetizată


veniturile, cheltuielile şi rezultatele fiecărui exerciţiu financiar. Acesta reprezintă un tablou
semnificativ al performanţelor financiare ale unei unităţi patrimoniale.

Anexa la bilanţ. Cuprinde mai multe situaţii (formulare) speciale care oferă informaţii
suplimentare asupra unor elemente patrimoniale semnificative ale activităţii agenţilor economici.
Situaţiile financiare componente ale anexei la bilanţ, oferă informaţii detaliate, complementare,
în legatură cu elementele patrimoniale de bază ale patrimoniului, respectiv:
- informaţii privind stocurile şi producţia în curs de execuţie ;
- informaţii privind creanţele şi datoriile ;
- informaţii privind activele imobilizate ;
- informaţii privind profitul şi repartizarea acestuia, etc.

Fluxurile de numerar sunt reprezentate de încasările şi plăţile realizate de firmă. Fluxul de


numerar net la nivelul unei perioade este definit ca diferenţa între încasările totale şi plăţile totale
efectuate de firmă în perioada considerată.
Informaţiile conţinute în tabloul fluxurilor de numerar sunt utile pentru:
 prezentarea surselor de numerar la nivelul unei perioade, precum şi a utilizărilor acordate
de firmă numerarului
 aprecierea capacităţii unei firme de a genera numerar şi de asigurare a continuităţii
activităţii sale fără apelul la surse externe de finanţare;
 elaborarea unor modele destinate gestionării operaţiunilor viitoare de încasări şi plăţi –
bugete previzionale de numerar;
 elaborarea de modele cu scopul evaluării firmelor pe baza valorii prezente a fluxurilor de
numerar viitoare;
 asigurarea comparabilităţii raportării rezultatelor de exploatare ale diferitelor firme prin
eliminarea efectelor utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi
evenimente (politici de amortizare a imobilizărilor, politici de evaluare a stocurilor, etc).

Audit financiar contabil la SC SEB-NEVIS SRL

Societatatea SEB-NEVIS SRL a fost înfiinţată în anul 1997, are sediul în localitatea
Ghiroda, Str. Victoriei nr 7 A , jud. Timiş, reprezentată legal de dl. Sing. Nenadov Viorel, este
înregistrată cu codul unic de identificare RO 9497400 , număr de ordine în Registrul Comerţului
J35/554/1997. Capital social 200 lei.
Are ca activitate prestări de servicii în constructii şi anume lucrări de pardosire şi placare
a pereţilor, se aprovizionează cu materiale prime şi materiale pentru a obţine venituri.
Are un număr de 4 angajaţi.

Pe durata perioadei de practică am verificat şi prelucrat datele pentru societatea SEB-NEVIS


SRL. Am verificat , prelucrat şi contabilizat actele primare pentru luna martie 2013 pentru
materialele cumpărate de la furnizori căt şi achitarea lor.
În urma pontajelor pe care mi le-a pus la dispoziţie societatea, am intocmit statele de plată
pentru un nr de 4 salariaţi căt are societatea.
Am verificat şi contabilizat extrasele de cont de la bancă. Prin operaţii efectuate de
contabilizare a salariilor, mijloacelor fxe am listat balanţa de verificare a lunii martie 2013,
registrele de TVA cât şi registrul jurnal auxiliar.
Deoarece societatea SEB-NEVIS SRL depune trimestrial declaraţii fiscale la ANAF am
intocmit următoarele declaraţii:
- Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care priveşte determinarea
impozitului pe veniturile microinteprinderilor;
- Declaraţia 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată” prin care s-a stabilit TVA-ul de
plată pe trimestrul I 2012;
- Declaraţia 394 „Declaraţie informativă privind lucrările/prestările şi achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional”;
- Declaraţia 112 privind „obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (se întocmeşte după stabilirea salariilor pe
luna martie).
Am întocmit conform balanţei de verificare 31.12.2012 situaţiile financiare anuale pe anul 2012:
- Bilanţul formular 10
- Contul de profit şi pierdere formular 20 , care cuprinde anul precedent şi anul curent
- Date informative formular 30
- Situaţia activelor imobilizate formular 40, amortizarea activelor imobilizate , situaţia
ajustărilor pentru deprecieri

În urma întocmiri situaţiilor financiare anuale privind anul fiscal 2012 s-au înregistrat:
- Venituri totale 278.971,00 lei
- Cheltuieli totale 229.762,00 lei
- Profit brut 49.209,00 lei
- Impozit pe venitul microinteprinderilor 8.369,00 lei
- Impozit pe profit 0,00 lei
- Profit net 40.840,00 lei

Profitul net în sumă de 40.840,00 lei s-a propus a fi repartizat pentru dividende.
Situaţia amortizării activelor imobilizate în anul 2012

Amortizarea este un proces financiar de recuperare treptată a valorii activelor imobilizate


consumate în procesul economic sau numai ca urmare a deţinerii lor în patrimoniu şi de
constituire , prin acumularea acestor valori, a unui fond de amortizare destinat înlocuirii activelor
imobilizate atunci când exprimă durata de viaţă economică a acestora, sau când ating limite de
uzură fizică şi morală.
Amortizarea se desfăşoară în timp, în principiu pe întreaga perioadă de la intrarea în
patrimoniu a activelor imobilizate şi până la casarea acestora. În cazul activelor materiale
imobilizate amortizarea are drept fundament deprecierea acestora în procesul funcţionării sau
nefuncţionării lor.

Elemente de imobilizat Sold iniţial Amortizare în Amortizare aferenta Amortizare la


cursul anului imobilizărilor scoase sfârşitul anului
din evidenţă
Instalaţii tehnice şi maşini 71.472 15.679 8.987 78.164
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 5.362 67 0 5.429
Total 76.834 15.746 8.987 83.593

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli în anul 2012

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2012.

Situaţia creanţelor şi datoriilor

Societatea SEB-NEVIS SRL a înregistrat în anul 2012 un total de datorii în valoare de 23, 421
lei, repartizat astfel:
- Furnizori interni 3.265 lei
- Contribuţii asigurări sociale 1.190 lei
- Contribuţii şomaj 32 lei
- Impozit microintreprindere 2.210 lei
- Impozit pe salarii 249 lei
- Salarii 2.062 lei
- TVA de plată 11.046 lei
- Impozit dividende 3.367 lei

În comparaţie cu anul 2011 profitul firmei este în scădere. La finele anului 2011
înregistându-se în profil în valoare de 96.641 lei.

S-ar putea să vă placă și