Sunteți pe pagina 1din 27

RAPORT DE AUDIT PRIVIND

SITUAŢIILE FINANCIARE PE ANUL 2010


la
S.C. ELECTROARGEŞ S.A. CURTEA DE ARGEŞ

In executarea misiunii incredinţate si a contractului de prestari servicii incheiat intre parti, am auditat
situaţiile financiare întocmite la S.C. “ELECTROARGES” S.A. pe anul 2008, asa cum sunt
prezentate în anexele la prezentul raport (I-VI).
Situatiile fianciare la 31.12.2008 ale S.C. Electroarges S.A. se caracterizeaza prin urmatoarele date:

- Bilantul contabil la 31.12.2008, cu un total de 25.399.714 lei


- Contul de profit si pierdere, cu o cifra de afaceri netă de 72.351.010 lei
- Rezultatul net al exercitiului, cu un profit de 2.044.910 lei

Aceste situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societaţii. Responsabilitatea noastră este să
exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare pe baza auditului efectuat.
Auditul a fost desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor
Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Standardele cer ca auditul sa
fie planificat şi efectuat astfel încât să se obtină o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori
semnificative. Auditul include examinarea pe baza de sondaje, atât a sumelor, cât şi a celorlalte informaţii
cuprinse în situaţiile financiare. Un audit cuprinde de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite şi a
estimărilor semnificative făcut de conducerea Societăţii, precum si evaluarea prezentării în ansamblu a
situaţiilor financiare.

In sinteză pentru anul 2008 se prezintă urmatoarele concluzii:


 Societatea respectă legislaţia si normele contabile din România, aplicabile societăţilor care se încadrează
în OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Exista o organizare
corespunzatoare a contabilitatii financiare si de gestiune, procedurile interne stabilite permitand furnizarea
informatiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzatoare
functiilor societatii.
 Controlul financiar preventiv si controlul intern sunt organizate potrivit reglemnentarilor legale, dandu-se
posibilitatea mentinerii disciplinei in activitatea economica si financiara si o protectie asiguratorie a
patrimoniului, iar conducerea societatii este preocupata de organizarea si perfectionarea sistemului de
audit intern.
 Administratia a realizat inventarierea generala a patrimoniului, rezultatele acesteia fiind inregistrate in
contabilitate.
 Managementul financiar contabil este preocupat de perfecţionarea calităţii rapoartelor financiare si ale
auditului intern, urmărind armonizarea cu cerinţele profesionale în materie;
 Analiza financiară realizată printr-un complex de indicatori de lichiditate, echilibru financiar, gestiune,
rentabilitate, ai fondului de rulment, de risc, evidentiaza o pozitie financiară destul de grea.
 Societatea a respectat principiile si practicile contabile cerute de legislatia în vigoare din România,
respectiv: O.M.F. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare şi alte acte normative în materie;
 Se face lunar punerea de acord intre evidenta contabila sintetica si analitica;
 Societatea are organizat auditul intern conform reglementarilor legale;
 Fata de inceputul anului activul de bilant a cunoscut o scadere cu 1,7%;
 In structura, fata de anul precedent, se inregistreaza o scadere a activelor imobilizate cu 5,0%, respectiv de
la 9,1 milioane la inceputul anului la 8,7 milioane lei la sfarsitul anului si o crestere a activelor circulante
cu 5,7%, respectiv de la 15,7 milioane lei la 16,6 milioane lei;
 In pasiv, se evidentiaza o crestere capitalurilor proprii cu 35,3% la sfarsitul anului, si o scadere a datoriilor
societatii cu 1,6 mil. lei, respectiv 8,6%;
 Contul de profit si pierdere inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri nete cu 8,1% la 31.12.2008 fata de
inceputul anului, ponderea in realizarea cifrei de afaceri detinand-o veniturile din producţia vândută, in
suma de 71.918.568 lei, respectiv 99,4%.
 Fata de veniturile din exploatare care au inregistrat o crestere cu 1,7 % fata de anul precedent, cheltuielile
de exploatare aferente au inregistrat o scadere cu 0,4%. Astfel, din activitatea de exploatare, a rezultat la
31.12.2008 un profit de 4.036.367 lei. Profitul inregistrat din activitatea de exploatare a fost diminuat cu
pierderea din operatiuni financiare, in suma de 1.619.163 lei, pierdere provenita din cheltuieli cu dobanzi
si diferente de curs nefavorabile, rezultand per total un profit brut de 2.417.204 lei.
 Conducerea societatii a furnizat explicatiile si informatiile cerute de auditor;
 Nu suntem instiintati de nici-o tranzactie sau decizie a conducerii executive pe care sa o consideram ca
incalca legile statului roman sau statutul societatii privind operatiunile de capital sau alte operatiuni;
2
 Avand in vedere pozitia pe piata a societatii si politica prudentiala adoptata de managementul societatii,
apreciem ca pentru perioada imediat urmatoare nu exista un risc major de incetare a exploatarii;
 Situatiile financiare la 31.12.2008 au fost intocmite de o maniera adecvată, în toate aspectele
semnificative, în conformitate cu cerinţele OMF 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si
alte acte normative cu privire la închiderea exerciţiului financiar.

Estimand ca auditul furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre, auditorul concluzioneaza
ca bilantul, contul de profit si pierdere si anexele la bilant, dau o imagine corespunzatoare a activelor si
datoriilor societatii, a pozitiei si rezultatelor financiare, tinand cont de legislatia in vigoare si de informatiile
prezentate in raportul de gestiune al Consiliului de Administratie.

Data raportului: 10.03.2011

S.C. Eval Expert S.R.L. ARAD

AUDITOR FINANCIAR: STANCIU DUMITRU


EXPERT CONTABIL: POPESCU ION

ANEXE:

I. Bilantul contabil incheiat la 31.12.2010


II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2010
III. Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2010
IV. Situatia fluxurilor de disponibilitati la 31.12.2010
V. Reguli si metode contabile
VI. Informatii complementare:
a). Note asupra bilantului contabil.
b). Note asupra contului de profit si pierdere.
c). Diverse.

3
Anexa nr. I
BILANT INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2008

Lei
Nr. Denumirea Sold %
Crt indicatorului 01.01.2008 31.12.2008 2008 /
Sume % din Sume % din 2007
total bilanţ total bilanţ
1 Active
1.1 Active imobilizate
- Imobilizări necorporale 728.296 2,9 823.309 3,3 113,0
- Imobilizări corporale 8.433.691 33,8 7.877.634 31,0 93,4
- Imobilizari financiare - - - - -
Active imobilizate total 9.161.987 36,7 8.700.943 34,3 95,0
1.2 Active circulante
- Stocuri 11.744.614 47,0 11.594.811 45,6 98,7
- Creanţe 3.103.375 12,4 4.416.757 17,4 142,3
- Disponibilităţi băneşti 402.805 1,6 305.417 1,2 75,8
- Investiţii financiare pe termen
scurt 533.488 2,2 369.362 1,5 69,2
Active circulante total 15.784.282 63,2 16.686.347 65,7 105,7
1.3 Cheltuieli în avans 24.060 0,1 12.424 - 51,6
Active Total 24.970.329 100,0 25.399.714 100,0 101,7
2
Pasive
2.1 Capitaluri proprii
- Capital social 1.272.013 5,1 1.908.019 7,5 150,0
- Rezerve din reevaluare 1.989.492 8,0 1.989.492 7,8 100,0
- Rezerve 9.826.723 39,3 10.325.514 40,6 105,0
- Rezultatul reportat -8.156.411 -32,7 -8.516.411 -32,1 -100,0
- Rezultatul Exerciţiului 1.036.217 4,1 2.044.910 8,1 197,3
- Repartizarea profitului -62.106 -0,2 -123.655 -0,5 -199,1
Capitaluri Proprii Total 5.905.928 23,6 7.987.869 31,4 135,3
Datorii ce trebuie plătite într-o
2.2 perioadă de până la 1 an 14.782.686 59,2 14.226.033 56,0 96,2
2.3 Datorii ce trebuie plătite într-o
perioada mai mare de 1 an 4.062.249 16,3 2.989.576 11,8 73,6
2.4 Provizioane pentru riscuri de
cheltuieli - - - - -
2.5 Venituri în avans 219.466 0,9 196.236 0,8 89,4
Pasive Total 24.970.329 100,0 25.399.714 100,0 101,7

4
Anexa nr. II
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31 Decembrie 2008

Lei
Nr. Denumirea indicatorului Realizari in perioada de raportare %
Crt 31.12.2007 31.12.2008 2008 /
Sume % Sume % 2007
0 1 2 3 4 5 6
1 Cifra de afaceri
1.1 Producţia vândută
- Venituri din vânzarea produselor finite 64.316.406 96,1 70.352.760 97,2 109,4
- Venituri din vânzarea semifabricatelor - - - - -
- Venituri din vânzarea produselor reziduale - - - - -
- Venituri din lucrări executate şi servicii
prestate 731.514 1,1 1.195.716 1,6 163,5
- Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi
chirii 406.326 0,6 210.155 0,3 51,7
- Venituri din activităţi diverse 149.376 0,2 159.937 0,2 107,1
Producţia Vândută Total 65.603.622 98,0 71.918.568 99,4 109,6
1.2 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.301.850 2,0 432.442 0,6 33,2
1.3 Venituri din subvenţii de expoatare - - - - -
CIFRA DE AFACERI TOTAL 66.905.472 100,0 72.351.010 100,0 108,1
2 Venituri din exploatare
2.1 Cifra de afaceri 66.905.472 93,4 72.351.010 99,4 108,1
2.2 Variaţia Stocurilor 2.983.538 4,2 -565.573 -0,8 -
2.3 Venituri din producţia de imobilizări 150.656 0,2 77.680 0,1 51,56
2.4 Alte venituri din exploatare 1.585.754 2,2 965.103 1,3 60,9
Venituri din exploatare Total 71.625.420 100,0 72.828.220 100,0 101,7
3 Cheltuieli de exploatare
3.1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile 45.683.620 66,1 47.167.059 68,6 103,2
3.2 Alte cheltuieli materiale 310.041 0,4 118.731 0,2 38,3
3.3 Alte cheltuieli din afară 2.194.072 3,2 2.099.208 3,1 95,7
3.4 Cheltuieli cu mărfurile 869.566 1,3 393.184 0,6 45,2
3.5 Cheltuieli cu personalul 14.092.094 20,4 13.883.910 20,2 98,5
3.6 Cheltuieli cu amortizări şi provizioane 921.236 1,3 793.467 1,1 86,1
3.7 Alte cheltuieli de exploatare 5.018.370 7,3 4.336.294 6,2 86,4
Cheltuieli de Exploatare Total 9.088.999 100,0 68.791.853 100,0 99,6
4 REZULTATUL DIN EXPLOATARE 2.536.421 - 4.036.367 - 159,1
5 REZULTATUL FINANCIAR -1.295.319 - -1.619.163 - 125,0
6 REZULTATUL EXTRAORDINAR - - - - -
7 REZULTATUL BRUT AL
EXERCIŢIULUI 1.241.102 - 2.417.204 - 194,8
5
8 IMPOZITUL PE PROFIT 204.885 - 372.294 - 181,7
9 REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
FINANCIAR 1.036.217 - 2.044.910 - 197,3

Anexa III

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

AN 2008

Lei
Elemente ale capitalului propriu Sold la Cresteri Reduceri Sold la
01.0 31.12.2
1.20 008
08

A B C D E
Capital subscris varsat 1.272.013 636.006 1.908.019
Rezerve din reevaluare 1.989.492 - 1.989.492
Rezerve legale 158.329 123.655 281.984
Rezerve statutare sau contractuale - - -
Alte rezerve 9.668.394 375.136 10.043.530
Pierdere neacoperită -5.572.144 - -5.572.144
Rezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima dată a IAS:
* sold creditor - - -
* sold debitor -2.584.267 - - -2.584.267
Rezultatul reportat provenit din - - - -
modificările politicilor contabile
* sold creditor
* sold debitor
Rezultatul reportat provenit din - - - -
corectarea erorilor fundamentale
* sold creditor
* sold debitor
Rezultatul reportat reprezentând - - - -
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Rezultatul exerciţiului financiar
* sold creditor 1.036.217 1.008.693 - 2.044.910
* sold debitor - - - -
Repartizarea profitului -62.106 -61.549 - -123.655

TOTAL 5.905.928 2.081.941 - 7.987.869

6
Anexa IV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2008

Lei
Denumire indicator Variatii:
01.01. – 31.12. 2008
+/- Rezultatul net 2.044.910
+ Amortizarea inclusă pe costuri 793.467
-Variaţia stocurilor (+/-) (+)149.803
-Variaţia creanţelor ( +/-) (-)1.313.382
+Variaţia furnizorilor şi clienţilor creditori (+/-) (+)1.275.845
A = Fluxul de numerar din activ. de exploatare (+)2.950.643
- Variatia activelor imobilizate (+)332.425
B = Flux de numerar din activ. de investiţie (+)332.425
+ Variaţia împrumuturilor (-)2.826.119
+ Variatia altor datorii (-)69.052
+ Variatia capitalului social (+)636.006
C = Fluxul din activ. financiară (-)2.259.165
Variatia altor elemente de pasiv (-)1.132.927
Variatia altor elemente de activ (+)11.636
D = Fluxul din alte activitati (-)1.121.291
+ Flux de numerar total (A+B+C+D) (-)97.388
Disponibilităţi băneşti la începutul perioadei 402.805
Disponibilităţi băneşti la sfarsitul perioadei 305.417

7
Anexa V

1. INFORMAŢII GENERALE

S.C. “ELECTROARGES ” S.A. Curtea de Arges a fost constituită ca societate pe actiuni, urmare a
reorganizarii si a divizarii concomitente in baza Legii 15/1990 si conform H.G. nr. 1224/22 din noiembrie
1990 a IPEE ELECTROARGES Curtea de Arges in doua societati comerciale distincte: S.C.
ELECTROARGES S.A – producatoare de bunuri de larg consum electrotehnice si IPEE S.A. – producatoare
de componente electronice pasive.
Sediul societatii este in România, orasul Curtea de Arges, jud. Arges. Societatea este inregistrata la
O.R.C. sub nr. J03/758/23.10.1991, având codul unic de inregistrare fiscala 156027, atributul fiscal R
Obiectul de activitate al S.C.ELECTROARGES S.A.:
- producerea de bunuri de larg consum electrotehnice;
- producerea de masini si aparate electronice;
- executia de scule, dispozitive, verificatoare, specifice domeniului de activitate.

2. Bazele prezentării
Situaţiile financiare (anexele I-IV) sunt prezentate în lei, moneda naţională. Societatea îşi are
organizată contabilitatea, în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de legislaţia în vigoare în
România la data raportării, respectiv:
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată;
 O.M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Politici contabile semnificative
Situaţiile financiare au fost întocmite având la bază principiul costului istoric.
Menţionăm că imobilizarile corporale nu sunt prezentate la costul istoric, ci la valoarea reevaluata (
conform tratamentului alternativ permis de IAS16 “Imobilizări corporale” care prevede că ulterior
recunoaşterii initiale ca activ, o imobilizare corporală trebuie prezentata la valoarea reevaluata, mai putin orice
amortizare ulterioară cumulată aferentă pierderilor cumulate din depreciere –respectiv valoarea justa la
momentul reevaluarii).

8
3.1- Imobilizări

3.1.1 Imobilizările corporale sunt evidenţiate în situatiile financiare de la 31.12.2008 la valori


reevaluate aşa cum ele au rezultat din aplicarea Hotărârilor de Guvern nr. 945/1990, 26/1992, 500/1994,
983/1998, 403/2000 si H.G. 1553/2003, mai putin amortizarile cumulate anterior. Mijloacele fixe intrate dupa
aceasta data sunt evidentiate la costul istoric (preturile de achizitie). Costurile intretinerii si reparatiilor sunt
incluse in rezultatul perioadei pe masura aparitiei lor. Imobilizarile corporale sunt supuse amortizării dupa
metoda liniară, astfel încât in situaţiile financiare prezentarea imobilizarilor este la valoarea ramasă.

3.1.2.Imobilizarile necorporale sunt evidentiate in bilant la costul lor mai putin amortizarea cumulata
pe perioada de utilizare. Duratele de amortizare sunt aprobate in Consiliul de Adimistraţie şi in AGA in
functie de durata estimata de utilizare a imobilizarilor necorporale .
3.1.3 Imobilizarile in curs
Sunt evidentiate la costul istoric cele procurate cu titlu oneros si la cost de productie cele realizate in
regie proprie.

3.2. Stocuri

Evaluarea stocurilor:
a) La intrarea in patrimoniu :
- materiile prime si materialele la pretul standard prestabilit corectat cu diferentele de pret pana la
pretul de achizitie;
- stocurile produse in unitate la cost de productie (cost standard cu evidentierea diferentelor de pret la
produsele finite, cost efectiv la produsele in curs de executie);
- marfurile la preturile de vanzare, rectificate cu diferentele de pret;
b) La iesirea din patrimoniu sau la darea in consum: se evalueaza si se scad la valoarea lor de intrare, cu
repartizarea eventualelor diferente de pret proportional asupra iesirilor si asupra stocurilor, cu ajutorul
coeficientilor de diferente de pret;
c) La inventariere: incepind cu anul 2001, conform prevederilor IAS 2, la minimum dintre cost si
valoarea justa;
d) La inchiderea exercitiului: la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

9
3.3.- Disponibilităţi băneşti

Conturile în valută din clasa disponibilităţilor (casa şi conturi curente) la finele anului sunt evidenţiate
în lei la cursurile de schimb ale pieţei valutare de la data de 31.12.2008, iar diferenţele de curs valutar
rezultate, favorabile sau nefavorabile sunt înregistrate in conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli
financiare, după caz (ct.765 sau 665).

3.4.- Clienţi şi conturi asimilate

Conturile de clienţi şi asimilate cuprind facturile emise si neincasate pina la data de 31.12.2008 pentru
produsele livrate şi prestaţiile efectuate ale S.C."ELECTROARGES" S.A. Curtea de Arges. La sfirsitul
exercitiului creantele s-au evaluat la costul istoric, mai putin orice depreciere inregistrata. Creantele în valută
la data de 31.12.2008 au fost evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR pentru
această dată, iar diferenţele de curs valutar rezultate au fost inregistrate pe seama veniturilor sau cheltuielilor
financiare după caz.
Pentru decontarea creanţelor în valută în timpul anului financiar s-a aplicat cursul de schimb de la data
tranzacţiei. Câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar au fost inregistrate în contul de profit şi
pierdere la data incasarii creantelor.

3.5.- Furnizori şi conturi asimilate

La furnizori şi conturi asimilate sunt evidenţiate obligaţii înregistrate la valoarea nominală din facturi
pentru cumparari de bunuri, lucrări şi servicii. La decontarea obligaţiilor în valută s-a aplicat cursul de
schimb de la data tranzacţiei. La sfarsitul exercitiului, datoriile aflate în sold s-au evidentiat la costul istoric
de la data tranzactiei, mai putin orice crestere inregistrata. Obligatiile in valuta in sold la finele anului sunt
exprimate in lei la cursul de schimb valabil la 31.12.2008 pentru fiecare tip de valuta. Câştigurile şi pierderile
din diferenţele de curs valutar, realizate in timpul anului au fost evidentiate in contul de profit şi pierdere la
data decontarii.

10
3.6.- Amortizare

Amortizarea a fost calculata dupa metoda liniara, potrivit HG nr.2139/30.11.2004, prin care s-au
stabilit noi durate normate de functionare a mijloacelor fixe. Cotele anuale de amortizare sunt stabilite
conform acestor durate.

3.7.- Provizioane

Societatea constituie provizioane pentru riscuri si cheltuieli identificate, in conformitate cu IAS 37


“Provizioane, datorii si active contingente”.
Prin constituirea acestor provizioane, managementul urmareste ca elementele bilantiere sa reflecte la
cea mai buna estimare curenta.

3.8- Capitalurile proprii

3.8.1.Capitalul social
În capitalul social sunt cuprinse in afara aporturilor actionarilor, diferenţele de reevaluare rezultate din
aplicarea HG nr.26/1992 şi 500/1994.
Celelalte diferenţe de valoare rezultate din aplicarea HG 983/1998, H.G. 403/2000 si H.G. 1553/2003,
se regăsesc înregistrate în capitalul propriu, in conturile de diferente din reevaluare.

3.9.- Recunoaşterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi atunci cind este probabil ca beneficii
economice asociate tranzactiei sa revina intreprinderii si valoarea beneficiilor poate fi evaluata in mod
credibil. Ele sunt recunoscute când livrarea a avut loc si transferul riscurilor si beneficiilor a fost realizat.
Veniturile realizate conform obiectului de activitate sunt recunoscute in perioada la care se refera.

11
3.10.- Impozitul pe profit

Societatea a inregistrat la 31.12.2008 un profit brut de 2.417.204 lei, care a fost influentat de
cheltuielile nedeductibile, cheltuielile deductibile si de veniturile neimpozabile, rezultand un profit impozabil
se 2.350.952 lei, la care s-a aplicat cota legala de 16 %, diminuata cu sponsorizari, astfel ca impozitul de plata
datorat a fost de 372.294 lei.

3.11.- Estimări utilizate

Conducerea trebuie să efectueze la elaborarea situaţiilor financiare, conform Standardelor


Internaţionale de Contabilitate, estimările şi supoziţiile pe care le considera necesare, care influenţează
valorile raportate ale activelor şi pasivelor şi prezentarea acestora la data situaţiilor financiare, precum şi
valorile veniturilor şi cheltuielilor din perioada de raportare. Auditorii apreciaza ca estimarile efectuate sunt
bine fundamentate reflectind politica prudentială adoptata de managementul societatii astfel incât activele si
veniturile să nu fie supraevaluate iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate, iar în perioadele urmatoare
sa nu se transfere riscuri si cheltuieli ale perioadei curente.

3.12.Permanenta metodelor

Cu exceptia modificarilor impuse de aplicarea pentru prima data a IAS, societatea a respectat
metodele de evaluare utilizate in anii precedenti.

12
Anexa VI

A. NOTE ASUPRA BILANŢULUI

1. Imobilizări si amortismente
La 31.12.2008, imobilizarile totale in valori brute au insumat 20.738.115 lei, in crestere fata de
inceputul anului cu 111.026 lei (0,5%).
In structura, situatia acestora se prezinta astfel:
LEI
Nr. Elemente de imobilizari Valori Cresteri Diminuari Valori
crt. brute la brute la
01.01.2008 31.12.2008
1 Imobilizari necorporale, din care:

1.1 Cheltuieli de constituire si 448.250 207.930 - 656.180


cheltuieli de dezvoltare
1.2 Alte imobilizari 176.819 43.371 - 220.190
1.3 Avansuri si imobilizari 240.842 77.680 207.929 110.593
necorporale in curs
TOTAL 1 865.911 328.981 207.929 986.963
2 Imobilizari corporale
2.1 Terenuri 1.391.766 - - 1391766
2.2 Constructii 7.990.802 - 39.610 7.951.192
2.3 Instalatii tehnice si masini 9.543.012 260.702 213.703 9.590.011
2.4 Alte instalatii, utilaje si mobilier 827.223 4.528 13.568 818.183
2.5 Avans. si imobiliz. corp. in curs 8.375 - 8.375 -
TOTAL 2 19.761.178 265.230 275.256 19.751.152
3 Imobilizari financiare - - - -
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(1+2+3) 20.627.089 594.211 483.185 20.738.115

Imobilizarile necorporale
Imobilizarile necorporale au insumat la 31.12.2008 o valoare de 986.963 lei, in crestere fata de
inceputul anului cu 121.052 lei.
Imobilizarile necorporale au crescut in cursul anului cu 328.981 lei, care consta in licente pentru
programe informatice, lucrari de cercetare dezvoltare.

13
La imobilizarile necorporale, diminuarea pe total an cu 207.929 lei a fost localizata la cele in curs,
respective au devenit SDV-uri.

Imobilizarile corporale
Imobilizarile corporale au insumat o valoare de 19.751.152 lei la 31.12.2008, in scadere fata de
inceputul anului cu 10.026 lei.
In cursul anului 2008 la imobilizarile corporale au avut loc cresteri de 265.230 lei si reduceri de
275.256 lei.
Cresterile de imobilizari corporale se justifica prin: achizitionarea de mijloace fixe la grupa “Instalatii
tehnice si masini” in valoare de 260.702 lei, reprezentand masini si instalatii necesare procesului de productie.
Diminuarile de imobilizari corporale, constau in vanzari de mijloace de transport si utilaje si casari de utilaje.
La imobilizarile corporale in curs au avut loc scaderi in cursul anului in suma de 8.375 lei la instalatii,
dispozitive.
Pentru terenurile din proprietate societatea detine certificate de atestare pentru suprafata de 58.743 mp,
cu o valoare la 31.12.2008 de 1.391.766 lei.

Situaţia amortizării activelor imobilizate la 31.12.2008 se prezinta astfel:


lei
Nr. Amortizări pe elemente de Sold initial Amortizare Amortizare af Valori brute la
in cursul
crt. imobilizări imob scoase din 31.12.2008
anului
evidenta
1. Imobilizări necorporale
1.1 Chelt de const si dezvoltare 67.926 25.871 - 93.797
1.2 Alte imobilizari 69.689 168 - 69.857
TOTAL 1 137.615 26.039 - 163.654
2. Imobilizări corporale
2.1. Terenuri - - - -
2.2. Construcţii 2.710.107 284.800 11.941 2.982.966
2.3. Instalaţii tehnice si masini 7.790.157 482.628 195.888 8.076.897
2.4. Alte inst., utilaje si mobilier 827.223 - 13.568 813.655
TOTAL 2 11.327.487 767.428 221.397 11.873.518
TOTAL AMORTIZARI (1+2) 11.465.102 793.467 221.397 12.037.172
Amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale a fost stabilita conform normelor legale in vigoare,
fiind calculate in functie de duratele normale de functionare, iar pe total an 2008 s-a inregistrat pe cheltuieli de
exploatare o amortizare de 793.467 lei, determinate dupa metoda liniara, pe grupele prevazute in structura
mijloacelor fixe.

14
2.Situatia stocurilor
La data de 31.12.2008 stocurile societatii au insumat in valori nete 11.594.811 lei.
Situatia acestora in structura, comparativ cu finale anului precedent se prezintă astfel:

Nr. Elemente de stoc Valoare Valoare Pondere Diferente


crt. neta la neta * %
01.01.2008 la 31.12.2008
0 1 2 3 4 5
1. Materii prime si
materiale consumabile 3.704.839 5.217.957 45,1 (+)1.513.118
2. Obiecte de inventar 7.645 7.668 - (+)23
3. Produse in curs de exec. 1.062.061 485.242 4,2 (-)576.819
4 Produse finite, semifab 5.170.486 4.512.597 38,9 (-)657.889
si produse reziduale
5 Stocuri aflate la terti 67.291 140.726 1,2 (+)73.435
6 Marfuri si ambalaje 37.817 35.028 0,3 (-)2.789
7 Furnizori-debitori pt
cumparari de stocuri 1.694.475 1.195.593 10,3 (-)498.882
Total stocuri 11.744.614 11.594.811 100,0 (-)149.803

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziţie.


Scaderea stocurilor la 31.12.2008 fata de inceputul anului cu (-) 149.803 lei (1,3%) a avut loc la
productia in curs de executie, avansuri pentru cumparari de stocuri si produse finite iar la materii prime si
materiale consumabile au crescut cu 40,9%.
Ponderea in total stocuri o detin materiile prime şi materialele (45,1%), produse finite si produse
reziduale (38,9%), avansuri pentru cumpărări de stocuri (10,3%).
In soldul contului 409.1, figureaza avansuri pentru cumparari de stocuri de materii prime, materiale
care la 31.12.2008 insumeaza 1.195.593 lei. In componenta contului 409.1 – figureaza S.C. Velmo Impex
Bucuresti cu suma de 1.149.000 lei, reprezentand avansuri achitate in anul 2003 pentru achizitii de bunuri
materiale de import si alte avansuri acordate unor furnizori din tara cu vechime de peste 3 luni in valoare de
10.612 lei.
In ceea ce priveste celelalte stocuri de produse finite, productie in curs de executie, precizam ca
acestea au scazut la 31.12.2008 fata de inceputul anului in mod semnificativ, constituind un factor pozitiv
pentru societate.
3. Situatia creantelor

15
La date de 31.12.2008 creanţele la valoarea neta au însumat 4.416.757 lei, in crestere fata de inceputul
anului cu 1.313.382 lei (42,32%)
Situaţia acestora în structură, se prezintă astfel:
LEI
Nr. Elemente de stoc Solduri la Solduri la Pondere Diferente
crt. 31.12.2007 31.12.2008 % 2008/2007
(val. neta) (val. neta)
0 1 2 3 4 5
1. Creante comerciale -Clienti-
facturi neincasate 2.833.829 3.412.428 77,3 +578.599
2. Alte creante:
-clienti incerti; 50.759 35.206 0,8 -15.553
- efecte de primit; - - - -
- clienti–facturi de intocmit 6.898 38.137 0,9 +31.239
3. Creante cu statul:
- TVA de recuperat 116.159 489.106 11,1 +372.947
4. Creante cu personalul 13.616 2.669 - -10.947
5. Debitori diversi 54.624 66.345 1,5 +11.721
6. Alte creante (indemnizatii CM) 27.490 372.866 8,4 +345.376
* Total 3.103.375 4.416.757 100,0 +1.313.382

Ponderea in total creante o detin clientii –facturi emise si neincasate (77,3%).


Soldul contului 4111-Clienti, in suma de 3.412.428 lei, este format din:
- clienti interni … … … 781.255 lei
- clienti export … … … 2.631.173 lei
In cadrul facturilor emise si neincasate la intern figureaza clienti neincasati in termen, iar in cadrul
acestei categorii exemplificam cativa beneficiari cu facturi mai vechi de 90 zile:
- SC Ermil C. de Argeş 13.339 lei
- SC Sefer Sevice Bucureşti 4.674 lei
- SC Ocevi Truch Piteşti 29.673 lei
- GBR Prest Constanta 45.429 lei
- Romprodplast Pitesti 10.146 lei
- Amerom Baia Mare 6.998 lei
- Bolchis Gavril 5.536 lei
- Primaria Roata de Jos 11.132 lei
- Costian Piatra Neamt 6.329 lei
16
In soldul contului “Clienti incerti”, suma de 56.606 lei reprezinta clienti vechi, neincasati, iar pentru
neincasarea acestora s-au constituit provizioane in suma de 32.078 lei, clientii care au dosare intocmite se
urmaresc in continuare atat de catre comp. Financiar cat si Juridic.
In ceea ce priveste TVA-ul de recuperat de la bugetul statului, in urma verificarilor ce se vor efectua
de catre inspectorii de la control fiscal, urmeaza a se compensa suma aprobata cu alte datorii ale societatii la
bugetul general consolidat.
In soldul contului 461 - “Debitori diversi” sunt debite curente, mai putin suma de 81.345 lei,
reprezentand lipsa 2 bucati matrite (SC Subansamble Auto Pitesti) si alte imputatii pentru care persoanele
responsabile vor lua masuri de recuperare a debitelor. Mentionam ca la contul 461 – Debitori, se afla constituit
un provizion in suma de 15.000 lei.
Referitor la clienti-facturi emise si neincasate in termen, se impun in continuare masuri de urmarire a
acestora, prin interventii scrise, punctaje efectuate, intocmirea de dosare si declansarea actiunilor in instanta,
cat si implicarea Oficiului Juridic in rezolvarea acestor cazuri.

4. Situatia litigiilor aflate pe rol la data de 31.12.2008

La data de 31.12.2008 societatea avea pe rol un numar de 12 dosare, de natura comerciala sau penala,
in calitate de reclamant, in diferite stadii de solutionare, pentru care compartimentul juridic va urmari in
continuare solutionarea cauzelor din dosare.

5.Capitalurile proprii

Modificările capitalurilor proprii sunt prezentate în anexa III.


La 31.12.2008 capitalurile proprii au insumat 7.987.869 lei, in crestere fata de inceputul anului cu
2.081.941 lei, pe seama cresterii profitului net la 31.12.2008 fata de inceputul anului cu 1.008.693 lei , a
constituirii rezervelor legale cu 123.655 lei, a majorarii capitalului social cu 636.006 lei si a altor rezerve cu
375.136 lei.
6.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

17
La SC ELECTROARGES SA a fost necesar constituirea unor provizione pentru acoperirea riscurilor
si cheltuielilor determinate de deprecierea unor elemente de stoc, incertitudinea incasarii unor clienti sau
debitori.
In acest sens, in fiecare an se analizeaza provizioanele constituite la clienti, produse finite, debitori, in
vederea anularii si trecerii pe venituri a sumelor incasate sau consumate in productie. Societatea are
constituite provizioane pentru clienti incerti, avand in sold la 31.12.2008 suma de 32.078 lei, provizioane
pentru imputatii – debite, in sold la 31.12.2008 avand suma de 15.000 lei si provizioane pentru deprecierea
produselor finite cu un sold de 22.126 lei.

7.Situatia datoriilor

La 31.12.2008, datoriile societatii se prezentau astfel:


lei
Sold la Termen de Termen de
Explicatii 31.12.2008 exigibilitate exigibilitate
sub un an peste un an
Sume datorate institutiilor de credit (credite bancare pe 5.835.216 2.845.640 2.989.576
termen scurt, alte împrumuturi şi dobândă leasing)
Datorii comerciale (furnizori si conturi asimilate) 10.390.443 10.390.443 -
Datorii fata de bugetul statului, asigurări sociale, 512.575 512.575 -
sănătate, majorări, penalităţi şi alte fonduri speciale
Decontari cu salariatii si asimilate 380.469 380.469 -
Alte datorii (creditori, terti) etc. 96.906 96.906 -
Total datorii 17.215.609 14.226.033 2.989.576

18
La 31.12.2008 datoriile totale ale societatii au insumat 17.215.609 lei, in scadere fata de sfarsitul
anului precedent cu 1.629.326 lei (8,64%). Ponderea in total datorii o detin cele comerciale, respectiv
furnizorii si conturile asimilate (60,35%), urmand imprumuturile fata de banci si datorii leasing cu 33,89%,
datoriile fata de bugetul statului, asigurarile sociale, sanatate, fonduri speciale cu 2,98% si alte datorii 2,78%.
Datoriile fata de institutiile de credit (imprumuturi bancare pe termen scurt ) au fost garantate cu
ipoteci asupra unor imobilizari din categoria constructiilor si terenurilor. Societatea la 31.12.2008 are
împrumuturi în lei şi în valută la BCR C. de Argeş.
Datoriile fata de furnizori si asimilate la 31.12.2008 au fost de 10.390.443 lei, in crestere fata de
inceputul anului cu 1.374.294 lei.
Principalii furnizori neachitati la data de 31.12.2008, sunt:
Nr. Denumire Valoare
crt. (lei)
1. RONDOCARTON Cluj Napoca 645.561
2. Ametek Electromotory Cehia 925.446
3. SIGNAL LUX Italia 200.610
4. QUICK COMARF - Romania 588.617
5. INNO COMP. KFT - Ungaria 1.097.798
6. ITAL INOX - Romania 156.871

In structura furnizorilor restanti la 31.12.2008 in suma de 1.840.988 lei se regasesc:


Peste 30 zile 1.581.639 lei;
Peste 90 zile 190.069 lei;
Peste 1 an 69.280 lei;

Datoriile catre bugete si fonduri, reprezinta 2,9% din totalul datoriilor, fiind reprezentate de impozitul
pe salarii, impozitul pe profit, asigurari sociale, sanatate, somaj si alte impozite si taxe.
Mentionam ca datoriile fata de salariati si bugetul general consolidat in sold la 31.12.2008 au fost
achitate in luna ianuarie 2009.

8.Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei si in valuta, la 31.12.2008 erau urmatoarele:

Elemente Valori
lei
Conturi la banci in lei 70.038
Cecuri de incasat 142.555
19
Conturi la banci in devize 21.555
Conturi la banci pentru garantii materiale 55.971
Casa in lei 6.143
Avansuri de trezorerie 500
Alte valori 8.655
Total 305.417

La 31.12.2008 disponibilitatile banesti in lei si valuta, au fost in scadere fata de inceputul anului cu
97.388 lei (24,2%).
9.Alte posturi din bilant
7
Contul 131- Subventii . Soldul contului 131 de 196.236 lei, reprezinta valoarea ramasa neamortizata a
imobilizarilor corporale realizate din subventiile primite de la APAPS(FPS).
Contul 471- Cheltuieli inregistrate in avans- la 31.12.2008, cu un sold de 12.424 lei, reprezinta,
asigurari auto şi abonamente.

B. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

10.Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe activitate

Sunt explicate pe categorii, in Anexa II.


Acestea au fost corect determinate prin respectarea principiilor independentei exercitiului si
necompensarii.

11.Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Societatea a realizat in anul 2008 o cifra de afaceri de 72.351.010 lei, in crestere fata de anul precedent
cu 5.445.538 lei (8,1%).
In structura, cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar al anului 2008 se prezinta dupa cum
urmeaza:
- venituri din vanzarea produselor finite………………………….70.352.760 lei (97,2%);
- venituri din lucrari exec.si serv. prestate………………………… 1.195.716 lei (1,7%);
- venituri din locatii gestiune si chirii……………………………….. 210.155 lei (0,3%);
- venituri din activitati diverse………………………………………. 159.937 lei (0,2%);
- venituri din vanzarea marfurilor………………………………….. 432.442 lei (0,6%);
___________________________________________________________________________
20
TOTAL 72.351.010 lei (100,0%)
Ponderea in volumul cifrei de afaceri o detin veniturile din vanzarea produselor finite cu
70.352.760 lei (97,2%), din care la export 54.257.506 lei (75,0%).
In exercitiul financiar al anului 2008 societatea a obtinut venituri din exploatare in suma de
72.828.220 lei, in crestere fata de anul precedent cu 1.202.800 lei (1,7%) din care:
- cifra de afaceri 72.351.010 lei (99,4%);
- variatia stocurilor - 565.573 lei (-0,8%);
- venituri din productia de imobilizari 77.680 lei (0,1%);
- alte venituri din exploatare 965.103 lei (1,3%);
____________________________
TOTAL 72.828.220 lei (100,0%)
In perioada de raportare au fost inregistrate cheltuieli de exploatare in suma de 68.791.853 lei in
scadere fata de anul precedent cu 297.146 lei (0,4%).
Ponderea in volumul cheltuielilor de exploatare o detin cheltuielile cu materii prime si materiale
consumabile 47.167.059 lei (68,6%); cheltuielile cu personalul 13.883.910 lei (20,2%); alte cheltuieli de
exploatare 4.336.294 lei (6,2%) etc.
Din activitatea de exploatare societatea a inregistrat un profit de 4.036.367 lei, in crestere cu
1.499.946 lei (59,1%) fata de anul precedent.
Profitul din activitatea de exploatare a fost influentat negativ cu pierderea din activitatea financiara
de 1.619.163 lei, rezultand in final un profit brut de 2.417.204 lei la care s-a calculat un impozit pe profit
de 372.294 lei, astfel ca rezultatul net al exercitiului financiar este de 2.044.910 lei.
Principalii indicatori economico-financiari in anul 2008, comparativ cu prevederile din bugetul de
venituri si cheltuieli au fost realizati dupa cum urmeaza:
RON
Nr. INDICATORI PREVEDERI REALIZAT DIFERENTE %
Crt. BVC REALIZAT fata de BVC Col 2
(+sau -) Col 1
0 1 2 3 4 5
1 Cifra de afaceri 76.475.000 72.351.010 -4.123.990 94,6
2 Venituri totale, din care: 80.036.770 81.916.556 +1.879.786 102,3
- exploatare 79.276.770 72.828.220 -6.448.550 91,9
- financiare 760.000 9.088.336 +8.328.336 1195,8
3 Cheltuieli totale, din care: 79.016.510 79.499.352 +482.842 100,6
- exploatare 77.692.650 68.791.853 -8.900.797 88,5
-financiare 1.323.860 10.707.499 +9.383.639 808,8
4 Rezultat brut total, din 1.020.260 2.417.204 +1.396.944 236,9

21
care:
- exploatare 1.584.120 4.036.367 +2.452.247 254,8
- financiare -563.860 -1.619.163 -1.055.303 287,2
5 Impozit profit 155.080 372.294 +217.214 240,1
6 Profit net (4-5) 865.180 2.044.910 +1.179.730 236,4

Din situatia prezentata mai sus, rezulta ca:


1. Nu au fost realizati indicatorii:
- cifra de afaceri cu 5,4%
- veniturile din exploatare cu 8,1%
- cheltuielile din exploatare cu 11,5%.
2. Au fost realizati si depasiti indicatorii:
- rezultatul brut din exploatare cu 154,8%
- impozitul pe profit 140,1%
- profitul net cu 136,4%.

12. Volumul, structura profitului si a impozitului pe profit


lei
ACTIVITATEA VENITURI CHELTUIELI REZULTAT
1 2 3 4
- Exploatare 72.828.220 68.791.853 4.036.367
- Financiare 9.088.336 10.707.499 -1.619.163
- Extraordinare - - -
TOTAL 81.916.556 79.499.352 2.417.204

Pentru calculul impozitului pe profit rezultatul a fost determinat astfel:


A. Deduceri totale ………..………………………………..146.927 lei
din care:
- rezerva legala ………………………………………… 123.655 lei
- alte venituri neimpozabile………………………………. 23.272 lei

B. Cheltuieli nedeductibile………………………….............80.675 lei


Din care:
- amenzi, dobanzi …….……………………………… 1.134 lei
- chelt. sponsorizare ………………………………….. 3.858 lei
- chelt cu provizioanele ………………………………43.676 lei
22
- chelt. aferente veniturilor neimpozabile …………… 8.376 lei
- alte chelt. nedeductibile..………………………… 23.631 lei
C. Profit impozabil
2417204 – 146927 + 80675 = 2350925 lei
D. Impozit pe profit
2350952 + 16% = 376152 lei
E. Sume reprezentand sponsorizare in limita prevazuta de lege 3858 lei
F. Impozit pe profit datorat 372294 lei.

13. Destinaţia profitului net

Societatea a realizat la 31.12.2008 un profit net de 2.044.910 lei, din care a fost repartizat la rezerva
legală 123655 lei, urmand ca diferanţa de 1.921.255 lei sa fie repartizate pe destinatii de catre AGA potrivit
legislatiei in vigoare.

14. Indicatori economico-financiari semnificativi

INDICATORI Realizari an Realizări an Valori optime


2007 2008
I. Indicatori de lichiditate
1. Lichiditatea generala Active circulante/ Datorii 1,06 1,17 1,5-2,0
curente
2.Lichiditatea imediata (Active circulante-Stocuri)/ 0,27 0,36 0,8-1
(“testul acid”) Datorii curente
3.Rata solvabilitatii Active totale /Datorii curente 1,68 1,78 Valoare
generale maximala
II. Indicatori de echilibru financiar
1.Rata autonomiei Capital propriu/ 0,56 0,74 Valoare
financiare Capital permanent maximala
2.Rata datoriilor totale Datorii totale/Active totale 0,75 0,68 Valoare
minimala
3. Rata capitalului Capital propriu/ 0,64 0,92 Valoare
propriu fata de activele Active imobilizate maximala
imobilizate
6. Rata de rotatie a Cifra de afaceri/ Media 3,55 4,20 Valoare
obligatiilor datoriilor totale maximala

23
6.Viteza de rotatie in 360/rata de rotatie a 102 86 Valoare
zile obligatiilor minimala
III. Indicatori de gestiune
1. Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/ Stocuri 5,69 6,24 Valoare
stocurilor (nr. de rotatii) maximala
2. Nr. zile de stocare Stocuri /CA x 365 zile 64,1 58,5 Valoare
minimala
3.Viteza de rotatie in zile a Creante/CA x 365 zile 16,9 22,3 Valoare
debitorilor clienti maximala
4.Viteza de rotatie a Furnizori+Clienti cred./CA 49,8 52,5 Valoare
creditelor-furnizori x365 zile minimala
5.Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/ Active 7,30 8,32 Valoare
activelor imobilizate imobilizate maximala
6.Viteza de rotatie a CA/Total active 2,68 2,85 Valoare
activelor totale minimala
IV. Indicatori de rentabilitate
1. Rentabilitatea Profit net x 100/ Active 4,15 8,05 Valoare
economica totale maximala
2.Rentabilitatea financiara Profit net x 100/ 17,54 25,60 Valoare
Capital propriu maximala
3.Rata marjei brute Profit brut x 100/ CA 1,85 3,34 Valoare
maximala
 Lichiditatea generala, reprezinta capacitatea societatii pe termen scurt de a se converti in
lichiditati creantele imobilizate (trebuie sa fie intre 1,5 si 2); este nesatisfăcătoare;
 Lichiditatea imediata sau” testul acid” (trebuie sa fie intre 0,8 si 1); este nesatisfacatoare;
 Indicatorii de echilibru financiar .Capitalul propru a crescut dar totusi activul se sustine pe
imprumuturi atrase;
 Indicatorii de gestiune arata viteza de rotatie a activelor circulante, a activului total si a
creantelor ;

24
C. REFERIRI CU PRIVIRE LA :

15.Structura numarului de salariati

Categorii de personal Nr. mediu realizat Nr. mediu realizat


An 2007 an 2008
Total personal, din care: 992 874

 Muncitori 833 712


 T.E.S.A 144 145
 Maistri 15 17

Fata de inceputul anului a scazut numarul mediu de salariati la 31.12.2008 cu 118 salariati la
muncitori.

16. Structura actionariatului la 31.12.2008

Capitalul social al societăţii la 31.12.2008 a fost de 1.908.019, lei constituit dintr-un numar de
19.080.187 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.
Structura actionariatului societatii la 31.12.2008 se prezinta astfel:
Nr. Actionari Numar actiuni Valoare actiuni %
crt. RON
1. D-l Gavrilă Ion 2.436.966 243.697 12,7722
2. Alti actionari 16.643.221 1.664.322 87,2278
TOTAL 19.080.187 1.908.019 100,0

17.Conducerea societăţii

Conform structurii organizatorice:

25
- Adunarea generală a acţionarilor care, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare şi actul
constitutiv al S.C."ELECTROARGES" S.A. Curtea de Arges decide asupra activităţii societăţii şi asigură
politica economică şi comercială;
- Consiliul de administraţie ales de către acţionari în Adunarea Generală din luna martie 2008 este format
din trei membri, respectiv:

Gavrila Ion Presedinte


Toma Valeriu Vicepresedinte
Capcanaru Laurentiu Membru

Conducerea executiva a fost asigurata de:


ing. Gavrila Ion - director general
ec. Genoiu Valeria - director economic
ing. Teodorescu Constantin -director comercial
ing. Florescu Constantin -director productie
ing. Barbu Marin -sef departament tehnic colaborari
ing. Golescu Vasile - sef departament calitate

18.Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatiile financiare aferente anului 2008 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform
Legii 31/1990, republicata, Legii 82/1991, republicata si OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative.
Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.
Se întocmesc lunar balanţe contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenţa analitică.
Situatiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din balanţa sintetică
întocmită la data de 31.12.2008.
Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare şi registrul inventar.

19.Control intern, gestiuni

26
Controlul intern se realizeaza prin control de gestiune, audit intern si prin controlul financiar
preventiv.
Auditul intern a fost organizat prin decizia data de conducatorul societatii.
Pentru elementele întregului patrimoniu sunt stabilite responsabilităţi gestionare.
Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcţie de natura acestora pe categorii şi locuri de
depozitare.
In anul 2008 inventarierea patrimoniului societăţii a fost organizată şi s-a desfăşurat conform deciziei
de inventariere nr. 324/16.10.2008. Diferentele rezultate, reprezentând plusuri de inventar constatate la
“Productia in curs de executie” in valoare de 5.082,52 lei, din care la Sectia Plaset 1.126,35, la Sectia Mase
Plastice 2.412,85 lei, la Sectia BLC 1.223,56 lei, la Sectia T.S.P. 319,77 lei, au fost inregistrate in contabilitate
cu NC 7 / dec 2008.

20. Evenimente ulterioare

Nu avem cunostinta de evenimente ulterioare datei bilantului care sa influenteze situatiile financiare
ale anului 2008.
In concluzie, in opinia noastra, conturile anuale prezinta, de o maniera fidela in toate aspectele
semnificative, situatia financiara a societatii la 31.12.2008, in conformitate cu normele nationale si sunt
conforme cu prevederile legale si statutare.

Data: 10.03.2009

S.C. EVAL- EXPERT S.R.L.


Auditor financiar, Stanciu Dumitru
Expert contabil, Popescu Ion

27

S-ar putea să vă placă și