Sunteți pe pagina 1din 9

INDICATORI UM 2009 2010 2011

Active totale RON 6497612 7470029 7532018


Datorii totale RON 5831698 3934589 4057262
Active curente RON 1063573 1503694 1284293
Stocuri RON 311423 1053534 1117076
Creanţe RON 709824 699357 127299
Datorii curente RON 189180 849146 242721
Împrumuturi totale RON 0 0 0
Capital propriu RON 665954 3535431 3474756
Rata lichidităţii curente RON 5,62 1,77 5,29
Rata lichidităţii parţiale RON 3,97 0,53 0,68
Rata lichidităţii imediate RON 0,22 -0,29 0,16
Rata solvabilităţii generale RON 1,11 1,89 1,85
Rata solvabilităţii RON
1 1 1
patrimoniale
Lichiditatea şi solvabilitatea
Coeficient de importanţă - 2

Calificativ acordat: 3 – Adaptare la limită

Justificare:

Nu există problem de lichiditate, iar solvabilitatea este constantă pe tot parcursul celor 3 ani.

Rlp > 0.5

Rli < 0.5

Rsg > 1.4


INDICATORI 2009 2010 2011 2011/2010
Active imobilizate 5434039 5966335 6247725 1,04
Active circulante 1047337 1503694 1284293 0,85
Cheltuieli în avans 16236 0 0 0
Active totale 6497612 7470029 7532018 1,008
Cifra de afaceri 2403699 3817194 2467287 0,64
Rezultatul brut 21076 -122373 -60675 0,49
Rezultatul net 10781 -128823 -60675 0,47
Rata rentabilităţii economice 6,54 0,84 1,12 1,33
Viteza de rotaţie a activelor în
0,36 0,51 0,32 0,62
CA
Braţul pârghiei financiare 9,75 2,13 2,15 1,009
Rentabilitatea economică
Coeficient de importanţă - 1

Calificativ acordat: 3 – Adaptare la limită

Justificare:

Este într-o scădere semnificativă în ultimii 3 ani, rata rentabilităţii economice (Rre) este
în scădere în primii doi ani, urmând o creştere în cel de-al treilea an.

Viteza de rotaţie a activelor în cifra de afaceri (CA) este în creştere în primii doi ani şi în
scădere în cel de-al treilea an.
Bilanţul financiar
Coeficient de importanţă - 2

INDICATORI 2009 2010 2011 2011/2010


Active imobilizate 5434039 5966335 6247725 1,04
Active circulante, din care: 1047337 1503694 1284293 0,85
- Stocuri 311423 1053534 1117076 1,06
- Creanţe 709824 699357 127299 0,18
Cheltuieli în avans 16236 0 0 0
Active totale 6497612 7470029 7532018 1,008
Obligaţii pe termen scurt 189180 849146 242721 0,28
Obligaţii pe termen lung 5642518 3085452 3814541 1,23
Capital propriu 665954 3535431 3474756 0,98
Rata activelor imobilizate 83,63 79,87 82,94 1,03
Rata autonomiei globale 10,24 47,32 46,13 0,97
Rata activelor circulante 16,11 20,12 17,05 0,84
Rata stocurilor 4,79 14,10 14,83 1,05
Rata creanţelor 10,92 9,36 1,69 0,18
Rata stabilităţii financiare 97,08 88,63 96,78 1,09
Rata îndatorării globale 89,75 52,67 53,68 1,01
Rata datoriilor pe termen scurt 0,02 0,11 0,03 0,27
Rata datoriilor pe termen lung 0,86 0,41 53,68 1,21
Rata datoriilor pe termen scurt 10,24 40,07 46,31 1,15

Calificativ acordat: 4 – Adaptare bună

Justificare:

Structură echilibrată a activului, rata stocurilor (Rs) şi rata creanţelor (Rcr) în uşoară
scădere, sub 10% pe an.

Stabilitate financiară bună, mai mare de 80%. Există surse potenţiale externe pentru
finanţarea acţivităţii firmei.

Autonomia financiară este bună, Rata autonomiei globale (Rag) creşte.


Situaţia netă
INDICATORI 2009 2010 2011
Active totale 6497612 7470029 7532018
Datorii totale 5831698 3934598 4057262
Venituri în avans 0 0 0
Cheltuieli cu provizioanele 191035 100764 67397
Situaţia netă 474879 3434667 3407359
Indicele situaţiei nete 0 723 99
Indicele activelor totale 0 115 101
Indicele datoriilor totale 0 67 103
Coeficient de importanţă - 1

Calificativ acordat: 3 – Adaptare la limită

Justificare:

Situaţia netă are valori positive în ultimii trei ani. Indicele situaţiei nete (Isn) este mai
mare cu 120% în anul 2010 şi indicele activelor totale (Iat) scade uşor sub 10%.

Veniturile în avans şi cheltuielile cu provizioanele au valori certe.


Trezoreria netă
Coeficient de importanţă - 1

INDICATORI 2009 2010 2011 2011/2010


Fond de rulment 874393 654548 1041572 1,59
Necesar fond de rulment 1037483 1752891 1244375 0.70
Trezoreria netă -163090 -1098343 -202803 0.18
Credite de trezorerie 26130 -249197 39918 -0.16
Indicele trezoreriei nete - 673.45 18.46 0.02
Active ciclice 1226663 2602037 1487096 0.57
Resurse temporare 189180 849146 242721 0.28
Active curente 1063573 1503694 1284293 0.85

Calificativ acordat: 3 – Adaptare la limită

Justificare:

Activele cicilce mari finanţate în parte din creditele pe termen lung sau datoriile pe
termen scurt, finanţează în parte investiţiile.

TN < 0

FR > 0

NFR > 0
Cifra de afaceri
Coeficient de importanţă – 5

INDICATORI 2009 2010 2011


Cifra de afaceri totală 2403699 3817194 2467287
Producţia vândută 819539 691118 693089
Costuri totale 5459755 1518184 1297917
Costuri fixe 4795406 811013 598018
Cheltuieli cu mărfurile 1143555 2439811 1251205
Costuri variabile de producţie -908928 -199457 699899
Rata cheltuielilor variabile 0,28 1,02 0.28
Cifra de afaceri critică 6660286 550650 830581
Coeficient de siguranţă a cifrei de afaceri 0,36 0,21 2.97
Indicele cifrei de afaceri ( % ) - 158,80 64,63
Număr mediu de salariaţi 20 14 16
Productivitatea muncii salariate 40977 49366 43318

Calificativ acordat: 3 – Adaptare la limită

Justificare:

Cifra de afaceri (CA) se menţine constantă în limitele ratei inflaţiei în anii analizaţi.
Coeficientul de siguranţă a cifrei de afaceri este în scădere, fiind < 1.5, iar indicia productivităţii
se menţin la valori constante.
Valoarea adăugată (VA)
Coeficient de importanţă - 5
Indicatori Simbol 2009 2010 2011
Cifra de afaceri totală CA 2403699 3817194 2467287
Rezultat din exploatare Rex 234083 -39006 17578
Cheltuieli cu personalul CHp 261075 214735 109920
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele CHa 191035 100764 67397
Cheltuieli cu impozite, taxe şi despăgubiri Chi 3325834 24727 26994
Valoarea adăugată VA 4012027 301220 221889
Indicele valorii adăugate Iva - 7,50 73,66
Rata medie la cifra de afaceri RVA 167 7,89 9
Cheltuieli materiale CHm 599580 690654 681703
Rata medie a cheltuielilor materiale Rchm 15 229,28 307,22
Număr mediu de salariaţi Ns 20 16 14
Rata medie a cheltuielilor cu personalul salariat Rchp 6,50 71,28 49,53
Imobilizări corporale nete (mijloace fixe) MF 4544611 728064 419526
Capital propriu Kp 665954 3535431 3474756
Valoarea adăugată la 100 lei imobilizări VAmf - 97,22 25,71
Valoarea adăugată la 100 lei capital propriu VAkp - -131 0
Valoarea adăugată medie pe salariaţi VAns 200601,35 18826,25 15849,21

Calificativ acordat: 2 – Adaptare insuficientă

Justificare:

Valoarea adăugată (VA) este în descreştere sistematică, cu peste 10% pe an, rata medie a
cifrei de afaceri este în scădere, dar se menţine cu valori peste 0,2. Din analiza principalelor
grupe de cheltuieli, rezultă o structură deficitară, în consecinţă necesită o restructurare a
activităţii.
Concluzii

Pentru a putea concluyiona la nivel general situaţia economico-financiară a întreprinderii


S.C LEAU COM S.R.L, vom apica formula mediei ponderate a diagnosticului financiar, astfel:

Unde:

 i – 1…14 (criterii de analiză diagnostic)


 Pdfi – 1…5 (punctaje convenţionale de analiză)
 fi – coeficienţi de ponderare a importanţei crietriilor
 DF – medie ponderată a diagnosticului financiar

2∗3+1∗3+2∗4+ 1∗3+1∗3+3∗5+ 5∗2 48


DF = = =2.82
5+ 5+2+2+1+1+ 1 17
În tabelul următor este prezentată semnificaţia valorilor coeficienţilor de analiză diagnostic:

DF CLASIFICARE RECOMANDĂRI

1 Inadaptare totală - Divizare întreprindere în centre de profit.


Faliment mascat Declanșarea producerii de insolvență pentru centrele
neprofitabile. Conservare patrimoniu.

2 Adaptare insuficientă Restructurare radicală: restrângere activitate, schimbare


- Situație critică produse, piețe: reorganizare administrativă,
retehnologizare, capitalizare prin aport de capital.

3 Adaptare la limită - Restructurare importantă: stimulare vânzări, control


Echilibru dificil cheltuieli, perfecționare management, asigurare capital
productiv(linii de credit)

4 Adaptare bună Optimizare financiară: finanțare preferențială a activităților


-Adaptare perfomante, reducere cheltuieli, refinanțări de capitaluri
satisfăcătoare externe.

5 Adaptare foarte bună - Dezvoltare financiară: produse și piețe noi, promovare


Viabilă în mediu produse, investiții tehnice și tehnologice, asigurare
concurențial capitaluri permanente(credite pe termen lung).

Rezultatul obținut în urma aplicării formulei scoate în evidență poziționarea societății


între o adaptare satisfăcătoare și o adaptare viabilă în mediu concurențial. Un rezultat de 2,82
obținut în urma calculelor contribuie la realizarea planurilor viitoare.

Recomandări pentru societate:

1. intensificarea vânzărilor;
2. reducerea cheltuielilor, inclusiv reducerea cheltuielior cu personalul;
3. promovarea produselor şi respectiv a companiei;
4. economisirea resurselor.