Sunteți pe pagina 1din 3

Formular de inscriere

Cupa Coca-Cola editia 2016


Subsemnatul …………………………………………, cu domiciliul in………………………………………………….,
CNP / serie si numar CI/BI.................................................................................................................................................,
in calitate de director / director adjunct / profesor al Unitatii de Invatamant
.........................................................................................................,din localitatea………...……......………….............…..,
judetul ………….......……………., declar pe propria raspundere ca elevii mentionati mai jos sunt inscrisi la Unitatea de
Invatamant................................................................................................................,din localitatea…..………….......……..,
judetul ……...................................................................................................................................................………………..
Tabel nominal cu elevii componenti ai echipei
Nr. Nume si prenume Clasa Data nasterii CNP Viza medic(apt pentru efort fizic)

10

Data: Semnatura/Stampila

1
Rezerve:

Nr. Nume s iprenume Clasa Data nasterii CNP Viza medic(apt pentru efort fizic)

11

12

13

14

15

Explicatii:
- Sunt admisi doar elevii cu virsta intre 14-19 ani inclusiv.
- In etapa locala: pentru fiecare meci, echipa va fi formata din maximum 10 elevi (trecuti pe foaia de joc).
- Pentru etapele regionala si finala: Pentru fiecare etapa, echipa va fi formata din maxim 10 elevi (trecuti pe foaia de
joc). Nu se accepta modificari in componenta echipei pe toata durata desfasurarii etapei.
- Rezervele sunt pentru cazuri de accidentari sau imbolnaviri.
- Premiile se acorda pentru echipe formate din 10 elevi si Antrenorul- Profesor.
- Nu se accepta alti elevi in Competitie (in afara de cei 15 de mai sus) decat in cazuri exceptionale (precum epidemii,
etc. ...)
Dupa transmiterea prezentului Formular de Inscriere,va rugam sa ne contactati la numarul de telefon:
021.406.65.16, intre orele 10:00– 18:00, in zilele de luni pana joi,vineri intre orele 10:00–15:00, pentru a
verifica daca a fost primit si pentru validarea lui.

Antrenor-Profesor (Nume/Prenume/numar de telefon): ..........................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................
Adresa de e-mail:...........................................................................................................................................................................
Prin urmare, cei enumerati mai sus pot fi validati spre inscriere la Cupa Coca-Cola editia 2016 din partea Unitatii de
Invatamant................................................................................................................................................................................, din
localitatea………….……………..……...……............................……,judetul……...................................….…………………..

Mentionez ca datele sunt reale si corespund situatiei actuale.


Prin bifarea acestei casute sunt de acord sa primesc informatii despre produsele, serviciile si evenimentele
oferite de SC Coca-Cola HBC SRL si SC Convergent Media S.R.L.
Prin bifarea acestei casute precizez ca am citit si suntde acord cu Regulamentul Competitiei Cupa Coca-Cola
editia 2016.

Toate campurile trebuiesc completate obligatoriu!

Prezentul Formular de Inscriere se trimite, dupa completare, pe adresa de e-mail:


inscrieri@cupacoca‐cola.ro, pe fax la numarul: 021.406.65.32 sau 021.406.65.30 sau se uploadeaza pe
site-ul www.cupacoca-cola.ro, in sectiunea“Inscriere in competitie”.

Data: Semnatura/Stampila

2
Prezentul document se completeaza doar in cazul minorilor - copiilor inscrisi in Cupa Coca-Cola, editia 2016 care nu au implinit
18 ani pana la data de 15 ianuarie 2016.

DECLARATIE

Subsemnatul / subsemnata …………………………………………, avand CNP


............................................,, identificat (a) cu CI/BI seria .............., numar .........., eliberata de
...................................... ................., la data de ............................,, in calitate de parinte/reprezentant legal*
al minorului ...................................................................................................., cu domiciliul in …………
………….......... .................., identificat cu CI/BI seria .............., numar .........., eliberata de
...................................... ................., la data de ............................, avand
CNP........................................................................, elev/eleva in clasa ..........., la Unitatea de Invatamant
............................................... ..................................................................... din ................ .............
................................, declar că sunt pe deplin de acord ca minorul pe care il reprezint sa participe in perioada
15 ianuarie 2016 – 10 iunie 2016 la Competitia sportiva de fotbal in sala Cupa Coca-Cola 2016 (“Competitia”), la care
va fi însotit de prof. ................ ................... ................ .............. .... .........., in conformitate cu Regulamentul oficial al
Competitiei.

Prin completarea datelor cu caracter personal din prezentul formular, consimt in mod expres ca acestea sa fie
prelucrate de organizatorul Competitiei, S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.RL. (inregistrat în registrul de
evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 11404) prin
intermediul imputernicitului sau S.C. CONVERGENT MEDIA S.R.L. (inregistrat în registrul de evidenta al Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5066), in scopul prevazut de
Regulamentul Oficial al Competitiei, conform prevederilor Legii
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date si ale Deciziei nr 132/2011 privind conditiile prelucrarii codului numeric personal si a altor date cu caracter
personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala.

Prin bifarea acestei casute sunt de acord ca minorul pe care il reprezint sa primeasca informatii despre produsele,
serviciile si evenimentele organizate de S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L. si/sau de SC CONVERGENT
MEDIA S.R.L.

Declar ca am fost informat in prealabil de catre Organizatorul Competitiei si/sau de imputernicitul sau asupra
drepturilor mele si ale minorului pe care il reprezint, prevazute de Legea nr. 677/2001, in special a dreptului de acces,
de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

Inţeleg că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint.

Data:............................. Nume si prenume: ..................

Semnatura

*- In cazul reprezentantului legal al minorului, se va atasa la declaratie o copie a documentului prin care persoana
respectiva a fost numita ocrotitor legal al minorului.