Sunteți pe pagina 1din 19

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


COLEGIUL TEHNIC “DORIN PAVEL” ALBA IULIA
STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 39
TEL 0258 816938 FAX 0258 811803

NR. ÎNREG. 3142\ 11.09.2018

DIRECTOR,
PROF. POPA JANA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
PROF. CINEZAN RAMONA

PROF. DR. GHEORGHIU ELENA

PROF. DE SPRIJIN: SCHEAU IOANA

CURRICULUM ADAPTAT
pentru activitatea remedială de predare-învăţare-evaluare
şi integrare a elevilor cu cerinţe speciale
MATEMATICĂ ȘI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA
a IV-a

I.INFORMAŢII DE BAZĂ:
Numele elevilor: ADAM ALIN, CRISTEA IGNAT, GIGOI SERGIU, LUPU OCTAVIAN, ZENG ANDREI, ZENG ALEXANDRU,
ZDRÂNC VASILE
Clasa: clasa a IV-a
Psihodiagnostic: Tulburări asociate
Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.
II. ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Profesorul pentru învăţământul primar GHEORGHIU ELENA
PROF. DE SPRIJIN
SCHEAU IOANA

III. OBIECTIVE CADRU


1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3. Dezvoltarea mecanismelor de operare acţională şi de rezolvare de probleme
IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: Se recomandă următoarele activităţi:
1.1. Să valorifice în mod matematic informaţiile - ex. de observare a obiectelor din mediul ambiant prin modalităţile: obiectual-
din mediul ambiant acţională, imagistică, conceptuală
- exerciţii de comparare şi grupare a obiectelor
1.2. Să recunoască forme plane (pătrat, dreptunghi, - decuparea unor figuri geometrice desenate
cerc, triunghi) - recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător
- identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură
1.3. Să scrie, să citească numerele naturale de la 0 - exerciţii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene (puncte, cerculeţe, liniuţe
la 1000 şi să compare numerele naturale mai mici etc.) a oricărui număr din concentrul 0-20 şi asocierea grupurilor de obiecte sau
decât 20 utilizând simbolurile: <, >, =. desene cu numărul de elemente corespunzător
- exerciţii de numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, descrescător şi crescător,
cu şi fără sprijin de obiecte
1.4. Să măsoare şi să compare lungimea, capacita- - exerciţii-joc de măsurare cu palma, creionul, paharul, bile etc. a lungimii mesei
tea sau masa unor obiecte, folosind unităţi de mă- sau capacităţii unor obiecte
sură nonstandard adecvate - comparări de lungimi de obiecte având aceeaşi lungime sau lungimi diferite

2. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

2.1. Să coreleze expresiile matematice cu simbolu- - ex. de stabilire a corespondenţei dintre semnul matematic şi expresiile aparţi-
rile nătoare
2.2. Să verbalizeze în mod constant operaţiile efec- - exprimarea cu voce tare a expresiilor matematice
tuate cu grupele de obiecte - jocuri cu grupe de obiecte şi verbalizarea operaţiilor

3. Dezvoltarea mecanismelor de operare acţională şi de rezolvare de probleme

3.1. Să exploreze modalităţi variate de a descom- - ex. de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici
pune numere mai mici ca 20 - ex. de aflare a termenului necunoscut prin manipulare de obiecte sau prin încer-
cări succesive
3.2. Să rezolve operaţii de adunare şi de scădere în - utilizarea de desene/ scheme/ reprezentări pentru a clarifica modul de calcul
concentrul 0-100, cu sprijin concret - jocuri de numărare
- grupări de obiecte/ desene pentru evidenţierea operaţiilor
- ex. de calcul cu numere naturale
3.3. Să rezolve probleme care presupun o - rezolvarea problemelor în care numerele sunt date obiectual sau figurate
singură operaţie dintre cele învăţate prin simboluri: puncte, cerculeţe, figuri geometrice etc.
- rezolvarea problemelor cu date numerice
- recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adu-
nări sau scăderi( au fost, au venit, au plecat, au rămas, am luat, am adăugat)
V. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I. Numerele naturale de la 0 la 1000


1. Numerele naturale de la 0 la 30
2. Numerele naturale de la 30 la 1000
3. Scrierea, citirea şi numerelor de la 0 la 1000
4. Compunerea, descompunerea şi compararea(ordonarea) numerelor de la 0 la 30
II. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30, cu sprijin concret
1. Conceptul de adunare şi de scădere
2. Însuşirea noţiunilor specifice operaţiilor de adunare şi de scădere
3. Formarea raţionamentelor matematice implicate la operaţiile de adunare şi de scădere(punerea la un loc, creştere, luare, micşorare şi
aplicarea acestora în rezolvarea problemelor acţionare, imagistice, grafice)
4. Exerciţii de adunare şi de scădere de la 0 la 100 oral şi în scris
III. Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie
IV. Elemente intuitive de geometrie:
1. Cunoaşterea formelor plane: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc;
2. Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice;
3. Poziţia obiectelor în spaţiu faţă de un reper dat;
4. Recunoaşterea formelor plane la diferite obiecte reale.
V. Unităţi de măsură:
1. Măsurări folosind etaloane neconvenţionale pentru lungimea, capacitatea şi masa corpurilor
2. Unităţi de măsură pentru timp: ora, ziua, săptămâna, luna;
3. Monede şi bancnote aflate în circulaţie (maxim 100 lei).

NOTĂ: Planul terapeutic va porni de la acţiuni concrete de : reunire, punere la un loc, adăugarea pentru simbolul „+”, respectiv lua-
re pentru simbolul „-“.
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina de învăţământ: Matematică
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 4 I

II. Apă, aer, sol 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 II – IV
Numerele naturale 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
cuprinse între 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
0 - 10 000  Organizarea şi reprezentarea datelor
2.2. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
2.3.
3.1.
5.2.
III. Povestea unei 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 16 V – VIII
picături de apă 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
5.1.
numerelor naturale în - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului
5.2. invers, metoda balanţei).
concentrul
0 – 10 000, fără trecere  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare
și cu trecere peste ordin și scădere)

IV. În lumea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 IX – XI


animalelor 5.1. - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
naturale în concentrul (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două cifre);
0 - 100 - proprietăţile înmulţirii.
V. În lumea 2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 16 XII -XV
plantelor 5.1. - împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0
Împărțirea numerelor (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
5.3.
naturale în concentrul 0  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
7
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
– 100
VI. Natura și viața 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute (adunare, 8 XVI - XVII
noastră 5.3. scădere, înmulțire, împărțire)
Probleme cu cele 4
operații
SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Pe urmele  Recapitulare 4 I
vacanței de iarnă
VIII. Jocuri, jucării, 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 II – IV
cărți dragi copiilor 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Înmulțirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;
naturale în concentrul - înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
0 – 10 000 depăşeşte 10 000.
IX. Corpurile din 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 V – VII
jurul nostru 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
Elemente de geometrie 3.1.  Figuri geometrice
- punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment;
3.2. - unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea
unor elemente specifice).

X. Atelier de joc și 2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 12 VIII – X
învățare 2.2. 10
- diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări
2.3.
prin desene;
Fracții 2.4. - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
5.1. - compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor.

8
Unitatea de Competențe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
XI. Explorare, 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda 8 XI – XII
experimentare, 5.2. reprezentării grafice.
cercetare  Organizarea şi reprezentarea datelor
5.3.
Probleme - date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
XII. Pregătiri 4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 XIII –XV
pentru petrecere 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
Unități de măsură 5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară.
XIII. Proiecte de  Recapitulare finală 8 XVI - XVII
vacanță
Recapitulare finală

9
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


1.1 sa desprindra informatii dintr-un mesaj ascultat - activitati in grup de confirmare, reprezentarea
mesajului audiat, selectarea si ordonare unor ilustratii
legate de mesajul ascultat ;
- ordonarea temporala a secventelor unui mesaj oral ;
- exercitii de identificare a cuvintelor, a sensului lor ;
10
.
1.2 sa distinga sensul cuvintelor intr-un enunt - exercitii de stabilire a sensului unui cuvant necunoscut
prin raportare la context ;
- exercitii-joc de tipul : ‘’ La ce foloseste ‘’, ‘’Ce poti
face cu ?’’

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


2.1 sa pronunte clar si corect enunturi - exercitii si jocuri de dictie ;
- exercitii de reglare a intonatiei, a vitezei proprii de a
vorbi ;
2.2 sa redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un fragment - intrebari si raspunsuri referitoare la paragraful citit ;
dintr-un text citit - exprimarea propriei pareri in legatura cu intamplari,
personaje dintr-un text citit ;
- desprinderea si formularea orala a mesajului unui text
citit

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citire-lectura)

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


3.1 sa identifice elemente de baza ale organizarii textului - exercitii de observare dirijata si de identificare a
in pagina titlului, a autorului, a textului propriu-zis ;
- citire selectiva in functie de diferite repere ;
3.2 sa desprinda informatii esentiale dintr- un text citit - exercitii de citire constienta a unor texte date prin
formulari de raspunsuri la intrebarile puse ;
- completarea de enunturi in legatura cu un text citit ;
-exercitii de recunoastere a personajelor din anumite
texte narative ;
- ilustrarea prin desen a unui text citit ;
3.3 sa se citeasca fluent, corect si expresiv un text - exercitii de citire, cu adaptarea intonatiei impuse de
cunoscut de mica intindere semnele de punctuatie ;
- exercitii de recitare de poezii
3.4 sa manifeste interes pentru lectura - exercitii de initiere in scopul citirii unor carti din lit.
pentru copii ;
- sezatori, ghicitori, poezii ;
- vizitarea bibliotecii scolii

11
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


4.1 sa scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunturi - exercitii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor si
propozitiilor ;
- exercitii de autocorectare prin comparare cu un model ;
- copiere, transcriere
4.2 sa utilizeze sensul cuvintelor noi in enunturi proprii - exercitii de completare a enunturilor
- exercitii de sinonime, antonime (fara terminologie)
4.3 sa scrie corect, lizibil si ingrijit texte - exercitii de scriere, copiere, transcriere a textelor ;
- exercitii de incadrare pe spatiu si in pagina ;
- exercitii de scriere caligrafica ;
4.4 sa utilizeze conventii ale limbajului scris - exercitii de copiere a unor texte ce contin semne de
punctuatie ;

B. CONTINUTURILE INVATARII

 Asezarea textului in pagina


 Alfabetul
 Textul, titlul, autorul
 Propozitia
 Dialogul
 Punctuatia
 Lexicul - cuvinte cu sens asemanator si cu sens opus
 Notiuni de fonetica – vocale, consoane, despartire in silabe.

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 5

12
Planificare calendaristică orientativă

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Bun găsit,  Recapitulare – clasa a II-a 5 I
școală!
II. Poveștile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 II – IV
Pământului 1.4.
- receptarea şi emiterea de mesaje în contexte familiare;
2.2.
2.5. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate,
3.1. vizionate).
3.2.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.5.
adecvate nivelului de vârstă)
3.6.
4.1. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.5. - exprimarea reacției față de cele citite;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
 Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.
III. Călătorie pe  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 20 V – VIII
un nor 1.1.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate,
1.2.
1.4. citite);
2.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
2.5.
- personajele textului;
3.1.
3.2. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.3. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
4.4. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică, poziția

13
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
corpului;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.
IV. Din lumea 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 IX – X I
reală, în lumea 1.2.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (auzite,
textului 2.2.
2.3. văzute, trăite, citite);
3.1. - prezentarea unorpersoane, a unor activități.
3.2.  Textul – textul literar, narativ
3.4.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.6.
4.1. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
4.3. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau
de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică, poziția
corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea
14
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
de instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
V. Plantele și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XII -XIV
animalele au 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul
povestea lor 1.5. apropiat);
2.1. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.4.  Textul – textul nonliterar
2.5.
3.1.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.3. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.6. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.3. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau
4.4. de enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
VI. Semnele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XV - XVII
nescrise ale 1.3.
- oferirea de informaţii (referitoare la universul
naturii 1.4.
2.2. apropiat);

15
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
3.1.
3.2.
 Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.4. adecvate nivelului de vârstă)
3.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
4.5. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri,
enunțuri și întrebări;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor substantive.
SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Pentru un  Recapitulare 5 I
start bun
VIII. În lumea 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 II – IV
sunetelor și a 1.3.
- descrierea unui obiect, a unei ființe;
culorilor 1.4.
2.1. - prezentarea unei activități.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.4.
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau de
3.5.
conţinut.
4.1.
 Organizarea textului scris
16
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.2. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
4.3. elaborarea de instrucțiuni amuzante.
4.5.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
IX. Împreună 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 V – VII
1.4.
- descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1.
2.2. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.3.
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.4.
personaje;
3.5.
- exprimarea personală pe baza textului.
4.1.
4.2.  Organizarea textului scris
4.4. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar
4.5. pentru comunicarea rezultatelor unui proiect;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- pronumele (genul și numărul).
X. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 VIII – X
invenții 1.4.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (vizionarea
2.2.
2.3. unui film/desen animat pentru copii);
2.4. - prezentarea unei activități.
3.1.  Textul – textul literar, narativ
3.2.
- identificarea de informaţii explicit formulate;
3.4.
3.5. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.1. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.3.  Organizarea textului scris
17
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.4. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.5.
- descrierea unor elemente din mediul apropiat –
elaborarea de instrucțiuni amuzante, utilizări
neobișnuite ale obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
XI. 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 XI –XII
Comunicarea 2.5.
- cererea simplă familiară, cererea politicoasă;
politicoasă și 3.1.
3.2. - inițierea unui schimb verbal.
relațiile cu
ceilalți
3.3.  Textul – textul literar, narativ
4.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- părțile de vorbire.
XII. Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 XIII - XV
prietenie 1.3.
- relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (citite).
1.4.
2.2.  Textul - textul literar, narativ
3.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.3. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.5. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
4.2. personaje;
4.4. - exprimarea personală pe baza textului.

18
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
XIII. Curcubeul  Recapitulare finală 10 XVI - XVII
vacanței

19