Sunteți pe pagina 1din 11

Tema: Mecanismul financiar al întreprinderii

1. Coeficientuldeîndatorareglobală
dat tot 210 036
CIG 1= = =0,20(≤2/3)
tot pasiv 1 065327
Dat tot1=41 020+169 016=210 036 lei
dattot 210 036
CIG 1= = =0,25 (≤2)
capprop 855291
Cap prop1 = 5400+849 891=855 291 lei

dat tot 242352


CIG 0= = =0,23 (≤2/3)
tot pasiv 1 051 846
Dat tot0=30267+212085=242 352 lei
dat tot
CIG 0=
242352 (≤2)
cap ∝¿= =0,30 ¿
809494
Cap propriu0=5400+804094=809494 lei
Concluzie:Coeficientul de îndatorare globală în perioada curentă constituie 0,20, întrucît
datoriile totale constituie 210 036 lei și pasiv total constituie 1 065 327. Acest coeficient se
încadrează în limita admisibilă (≤2/3≈0,66), acest lucru reflectă ponderea datoriilor totale în
posivul total al întreprinderii.
În comparație cu perioada precedentă acest coeficient este în scădere cu 0,3, deoarece și datoriile
sunt mai mici cu 32 316 lei iar capitalul propriu este mai mare cu 45 797 lei. Valoarea
coeficientului CIG atît în perioada curentă cît și în cea precedentă se încadrează în limita stabilită
≤0,66.
2. Capacitateamaximă de îndatorare
CMI1 = 2*Cap prop=2*855 291 = 1 710 582 lei
CMI 0=2*Cap prop=2*809 494=1 618 988 lei
Concluzie:Capacitateamaximă de îndatorareaîntreprinderiiînperioadacurentă constituie
1 710 582 lei, fiindîncreștere cu 91 594 leicomparativ cu perioadaprecedentă care costituie
1 618 988 lei.
3. Coeficientul de îndatorare la termen
DTL 0
CIT 1= = =0 (≤1/2)
capperm 855 291
DTL1=0
Cap perm1 = cap prop + DTL = 855 291+0 = 855 291 lei
DTL 0
CIT 0= = =0 (≤1/2)
capperm 809 494
DTL0=0
Cap perm1 = cap prop + DTL = 809 494+0 = 809 494 lei
Concluzie: Coeficientul de îndatorare la termenînregistreazăvaloarea 0 înambeleperioade,
deoareceîntreprinderea nu are datoriipetermen lung.Acestcoeficientindicăcapacitatea de
îndatorare a întreprinderiipetermen lung
șiprezintăuninteresdeosebitpentrucreditoriiîntreprinderiisipentrubăncilecomerciale.

4.Efectul de levier financiar


Capital imprumutat
ELF=(1- cota imp.)*(Re-rd)*-
Capital propriu
Efectul de levier financiarpuneînevidență creșterearatei de remunerare a
capitaluluipropriu, caurmareainfluențeicosturilor fixe formate, în principal din
datoriipetermen lung asupraîntreprinderii.
Tema 3 Politica financiară a întreprinderii
1. Valoareanominală a uneiacțiuni
Capital social 5400
VN1= →1= =1
Nr . de acțiuni 5400
Capital social 5400
VN0= →1= =1
Nr . de acțiuni 5400
Concluzie:Valoareanominală a uneiacțiuniconstituie un
leuatîtînperioadacurentăcitșiînperioadaprecedentă, deoarececapitalul social
esteacelașiînambeleperioade. Aceasta ne aratăvaloareastabilităinițial a uneiacțiuni care se
foloseștepentrudivizareacapitalului social șiestefolosită de regulă la plasareaprimară a acțiunilor.
2. Randamentul unei acțiuni
Divident pt o acțiune 0
Rd1= = =0
Valoarea de piață aunei acțiuni 1
Divident pt o acțiu ne 0
Rd0= = =0
Valoarea de piață aunei acțiuni 1
Concluzie:Randamentuluneiacțiuniînperioadacurentășiînperioadaprecedentăesteegal cu 0,
deoareceîntreprinderea nu plăteștedividente. Acest indicator deregulăindicăceventi ne aduce o
acțiune.
3. Rentabilitatea unei acțiuni
Divident pt o acțiune
Rent= , acest indicator indică rentabilitatea capitalului investit
Valoarea nominală a unei acțiuni
în acșiuni.
4. Divident pentru o acțiune
Suma di videntelor calculate
Div= , acest indicator indică marimea profitului acordat de o acțiune
Nr . de acțiuni în circulație
pentru investitor, căștigul investitorului din profitul net al întreprinderii.
5. Rata de creștere a dividentelor
D1
Rdiv= *100 %, acest indicanor arată evoluția (crsșterea/scăderea) dividentelor într-o anumită
D0
perioadă.
6. Profit net pentru o acțiune
Profit net
Profit net. acț.= , acest indicatorreflectă ce mărime a profitului net revine
Nr . total de acțiuni
fiecărei acțiuni.
7. Rata de distribuire a dividentelor
Dividente calculate
Rdiv= *100%, acest indicator ne indică ce parte din profitul net este destinat
Profit net
către plata dividentelor.
8. Active net la o acțiune
Active nete tot .
Active nete/acț.= , acest indicator ne arată ce parte din patrimoniul net al
Nr . total de acțiuni
întreprinderii îi revine unei acțiuni.
Tema 4 Evaluareaproiectelorinvestiționale

1. Metoda valorii actualizate nete


t
CF n
VAN=-CI+∑ ¿ ¿ ¿
n

VAN<0 Baniiinvestițiazi, nu voraveaaceiațșivaloareînviitoar, darvor costa maipuțin.


VAN>0 Se vainregistra profit înuraminvestițieifăcute.
VAN =0 Vomobțineunvenitegal cu investițiafăcută.
2. Metodaratei interne de Rentabilitate
VAN max
RIR= rmin+(rmax-rmin)( +⎸VANmin⎸
VAN min
Proiectulinvestiționalesteacceptatdoardacă RIR estemai mare
decîtcostulcapitaluluiinvestitînproiect. RIR face ca VAN să die egal cu 0.
3. Metodatermenului de recuperare
CI
TR= (cînd CF este constant), termenul de recuperareasigură o alegere de variante de
CF
lichidități a investiției dinpunct de vedere a rapiditățiirecuperăriicapitaluluiinvestit. Se vaalege un
proiectivestițional cu un termen de recuperarecîtmaiscurt.
4. Metodarentabilității
∑ Venitului obținut după acoperirea costului investit
R= *100% Se vaalegeacelproiect care vaavea
Costul investiției
o rentabilitatemai mare.
Tema5: Finanțarea imobilizărilor corporale și neorporale ale întreprinderii
Eficiența folosirii mijloacelor fixe
1. Rata imobilizărilor
ATL 724 658
RI 1= = =0,68
A tot 1 065 327
ATL 714 846
RI 0= = =0,67
A tot 1 051846
Concluzie: Rata imobilizărilor evidentiază ponderea elementelor stabile care vor produce
beneficii economice intr-o perioada mai mare de un an. În perioada anului 2013, rata
imobilizărilor a fost egală cu 0,68 înregistrind o creștere nesemnificativă față de perioada
precedentă, fiind egală cu 0,68. Intreprinderea are un nivelul mai ridicat al ratei imobilizarilor
față de norma stabilită de 0,66. Nivelul ridicat al acestui indicator ne arata existenta
unui risc ridicat asumat de proprietari, ca urmare a lichiditatii acestor active, care presupune
scopul de a obtine un profit satisfacator, iarpe de alta parte, mentinerea schimbarilor sistematice
ale tehnologiilor utilizate. Un nivel mai scăzut al acestui indicator este influentat de creșterea
elementelor de active pe termen lung ale intreprinderii.
Coeficientul de uzură acumulată în perioadacurentă a atinsnivelul de 0,54față de
perioadaprecedentă, care a fostegal cu 0,43. Mărimealuimai mare de
0,5indicănecesitateamodernizării. Nivelulridicat al acestui indicator semnifică un proces de
renovarelentăcereflectă un grad de eficienţă a utilizării a mijloacelor fixe.
Intreprindereatrebuiesărenovezemijloacele fixe care le deținepentru o fucționaremaieficientă.

2. Coeficientuldeuzurăacumulată
uz . acum . 235 034
Uz . ac .1= = =0,54
val. iventar 434 418
uz . acum . 189222
Uz . ac .0= = =0,43
val .iventar 434 418
Concluzie:

3. Coeficientuldeutilitate
val .iven .−uz .ac . 434 418−235 034
Coef . util .1= = =0,46
val . iven. 434 418
val .iven .−uz . ac . 434 418−189 222
Coef . util .0= = =0,56
val . iven. 434 418
4. Coeficientul de reînnoire a MF
val .intrare a MF 434 418 434 418
Coef . reinn .1= = = =2,18
val. MF la sf . per . 434 418−235 034 199 384
val .∈trare a MF 434 418 434 418
Coef . reinn .0= = = =1,77
val. MF la sf . per . 434 418−189 222 245196
5. Compozițiatehnologică a MF
masini , utilaje ,instalatii 230 019
Comp . teh.1= = =0,24
MF total 955 066
masini , utilaje ,instalatii 230 019
Comp . teh.0= = =0,25
MF total 897 566
6. Rentabilitatea MF
profit 45 797
Rent . MF 1= ∗100 %= ∗100 %=4,7 %
VMF 955 066
profit −76 647
Rent . MF 0= ∗100 %= ∗100 %=−8,5 %
VMF 897 566
7. Randamentul MF

val. ∏ . fab . 2 638 943


Rand . MF 1= = =2,76
VMF 955 066

val . ∏ . fab . 2 489194


Rand . MF 0= = =2,77
VMF 897566

Tema 6 Gestiunea mijloarelor circulante


1. Fondul de rulment brut
FRB1=Activetot=Stocuri+Creanțe t/s+ Investiții t/s+Disponibilități bănești=247 376+81 512+4 138+
7 643=340 669 lei
FRB 0=Activetot=Stocuri+Creanțe t/s+ Investiții t/s+Disponibilități bănești= 226 684+94 571+6 488+
9 257=337 000 lei
Concluzie: Fondul de rulment brut în perioada curentă are o valoare de 340 669 lei , înregistrînd o
creștere de 3 669 lei comparativ cu valoarea fondulului de rulment al perioadei precedente care a fost de
337 000 lei.FRB reflectă totalitatea activelor nete (curente) şi prezintă o mare importanţă în cadrul
analizării altor indicatori. Observăm că pe parcursul perioadelor analizate FRB înregistrează creşteri.Prin
urmare întreprinderea preconizează să obţină un profit cu cheltuieli minime, reducînd volumul activelor
curente.
2. Fondul de rulment net
FRN1=Capital permanent-ATL=855 291-724 658=130 633 lei
Sau
FRN=AC-RT
Capital permanent 1=Cap. Propriu-DTL=855 291-0=855 291 lei

FRN0=Capital permanent-ATL=809 494 -714 846=94 648 lei


Capital permanent 0=Cap. Propriu-DTL=809 494-0=809 494 lei

Concluzie:Fondul de rulment net al perioadei curente constituie 130 633 lei, întrucît capitalul
permanent este egal cu 855 291 lei, iar activele totale pe termen lung sunt 724 658 lei. În
comparație cu fondul de rulment al perioadei precedente acesta a inregistrat o creștere
semnificativă cu o valoare de 35 985 lei. Fondul de rulment al perioadei precedente constituind
90 648 lei. FRN este un indicator care permite aprecierea modalităţii de finanţare a activităţii
întreprinderii atît pe TL cît şi pe TS. Valoarea pozitivă a acestui indicator reflectă o situaţie
favorabilă, indică exstenţa unor avantaje finaciare privind echilibrul finaciar al întrprinderii.
3.Fondul de rulment propriu =FRN-FRS
Fondul de rulment propriu =Capital propriu-Atl
FRP1=855 291-724 658=130 633 lei
FRO0=809 494-714 846=94 648 lei

Concluzie:Fondul de rulment propriu al perioadei curente constituie 130 633 lei, astfel


capitalul permanent este egal cu 855 291 lei, iar activele totale pe termen lung sunt egale
724 658 lei. În comparație cu fondul de rulment propriu al perioadei precedente acesta a
inregistrat o creștere de 35 985 lei.Valoarea pozitivă a acestui indicator reflectă

independenţa și autonomia întreprinderii în materie de finanţare a activităţii pe TL,


prin urmare întreprinderea nu a fost nevoită să apeleze la datorii pe TL pentru
finanţare. În cazul nostru FRP este pozitiv în ambele perioade, ceea ce ne arată că
întreprinderea este în stare să-şi finanţeze activele pe TL din capitalul propriu,
nefiind nevoită să apeleze la alte surse externe, adica are autonomie finaciară în
ambele perioade.
4.Fondul de rulment străin
FRS1=Capital perm-Capital prop=855 291-855 291=0
FRS0= Capital perm-Capital prop=809 494-809 494=0
Concluzie:Fondul de rulment străin în ambele perioade este egal cu zero, și ne arată că compania
intră într-o perioadă de stabilitate financiară.Astfel putem concluziona că întreprinderea nu are
FRS, întrucît își acoperă necesitățile din cadrul FRP.
5.Numărul de rotații AC
Vînzări ne te 2638 943
Nr de rot1= = =7,75
Active curente 340669

Vînzări nete 2 489194


Nr de rot0= = =7,38
Active curente 337 000

6.Durata unei rotații


365 365
D1= = =47 zile
n 7,74

365 3 65
D1= = =49 zile
n 7,38
Concluzie:În perioada curentă, activele curente fac aproximativ 8 rotații într-o durată timp de 47 de zile.
În perioada precedentă activele curente fac 7 rotații complete într-o perioadă de 49 de zile.O eficiență mai
mare o au activele curente din perioada curentă, deoarece fac un număr de rotații mai mare într-un timp
mai scurt.
7. Efectul de încetinire/accelerare a AC
Vînzari Nete efect .. 2638 943
Ef1= *(D1-D0)= ∗( 47−49 ) =−14 459,96 (accelerare)
360 360
Vînzari Nete efect ..
Ef0= *(D1-D0)
360
Concluzie:

8. Ciclu de conversie a numerarului


CCN1=DCsmm+DCcreanț-Tîp=34,21+11,27-29,05=17 zile
SMM 247 376
DCsmm1= *365= *365=34,21
VN 2638 943
Creanțe 81512
DCcreanț1= *365= *365=11,27
VN 2638 943
DTS 210 036
Tîp1= *365= *365=29,05
VN 2638 943
CCN0=DCsmm+DCcreanț-Tîp=33,24+13,87+35,54=12 zile
SMM 226 684
DCsmm1= *365= *365=33,24
VN 2 489194
Creanțe 94 571
DCcreanț1= *365= *365=13,87
VN 2 489194
DTS 242 352
Tîp1= *365= *365=35,54
VN 2 489194
Concluzie:Ciclu de conversie a numerarului în perioada curentă constituie 17 de zile complete, iar in
perioada precedentă durata ciclului de conversie a numerarului a fost de12 zile complete.Observăm că
timpul în care are loc transformarea mijloacelor bănești din situația lor inițială pînă în situația finală este
mai mic în perioada precedenta, acesta fiind un avantaj pentru dezvoltarea întreprinderii, deoacere
numerarul are proprietatea de a-și schimba forma într-un timp scurt, astfel activitatea operațională a
întreprinderii nu se va ciocni cu probleme de natură financiară.

Tema Rezultatul Financiar la Întreprindere


1. Profit brut
Profit brut1=Vînzări Nete- Costul vînzărilor=2 638 943-2 216 801=422 142 lei
Profit brut0=Vînzări Nete- Costul vînzărilor=2 489 194- 2 163 431=325 763 lei
Concluzie:Profitul brut în perioada curentă a costituit 442 142 lei, cu 96 379 lei mai comparativ cu
profitul brut al perioadei precedente care a constituit 325 763 lei.Astfel putem spune că rezultatul obținut
în urma vînzării producției are tendinta de creștere, și a crescut semnificativ comparativ cu perioada
recedentă.

2. Rezultatul activității operaționale


ROP1=Pbrut+alte venituri operaționale- ch. Comerciale- ch. Generale și administrative-alte
cheltuieli operaționale=422 122-279 047-97 298=45 797 lei
ROP0=Pbrut+alte venituri operaționale- ch. Comerciale- ch. Generale și administrative-alte
cheltuieli operaționale=325 763- 286 293-116 117=-76 647 lei
Concluzie:În urma desfășurări activității, întreprinderea în perioada curentă a avut un rezultat pozitiv, cu
o valoare de 45 797 lei, ceea ce reprezintă profitul obținut în urma vînzării produselor fabricate au depășit
cheltuielile din această perioadă.În perioada precedentă întreprinderea a avut un rezultat negativ, ceea ce
înseamnă că cheltuielile au depășit veniturile, astfel întreprinderea a înregistrat pierderi, acesta fiind un
dezavantaj pentru întreprindere.
3. Rezultatul activității investiționale
Rinv=Venituri investiționale-Cheltuieli investiționale, acest indicator ne permite de a face
aprecieri asupra competenței echipei managereale de a estima și plasa capitaluri pe termne lung, de
gestionare a acestora.
4. Rezultatul activității financiare
Rfin=Venituri financiare=Cheltuieli financiare
5. Rezultatul activității economico-financiare
Rezultatul activității economico-financiare1=Rop+Rinv+Rfin=45 797 lei
Rezultatul activității economico-financiare0=Rop+Rinv+Rfin=- 76 647 lei
Concluzie:Întreprinderea în perioada curentă a avut un rezultat al activității economico-financiare
pozitiv, cu o valoare de 45 797 lei, ceea ce reprezintă profitul obținut în urma vînzării produselor
fabricate, depășind cheltuielile din această perioadă.În perioada precedentă întreprinderea a avut un
rezultat negativ, ceea ce înseamnă că cheltuielile au depășit veniturile, astfel întreprinderea a înregistrat
pierderi.
6. Rezultatul excepțional
Rex=Venituri excepționale-Cheltuieli excepționale
7. Rezultatul perioadei de gestiune pînă la impozitare
Pimp1=Rop+Rinv+Rfin+Rezultatul excepțional=45 797 lei
Pimp0=Rop+Rinv+Rfin+Rezultatul excepțional=76 647 lei

Tema Analiza financiară


1. Rentabilitatea vînzărilor
Profit Brut 422 142
Rv1= *100%= *100%=15,99 %
Vîn zări nete 2638 943

45 797
Rv1= Rez } ¿ Vînzări nete ¿*100%= *100%=1,73
2638 943
Profit Brut 325 763
Rv0= *100%= *100%=13,08 %
Vînzări nete 2 489194

−76 647
Rv0= Rez } ¿ Vînzări nete ¿*100%= *100%=-3,07%
2 489194