Sunteți pe pagina 1din 7

ANSAMBLU

ANSAMBLUCORAL
CORAL

ARGUMENT

Interpretarea corală realizează un sincretism al părţii (individului) cu întregul (colectivitatea), fiind una
din modalităţile cele mai eficiente de formare a spiritului de lucru în echipă. Participarea elevului în structura
formaţiei corale contribuie la conştientizarea apartenenţei la grup, la disciplinarea şi la socializarea acestuia;
totodată, trecerea de la studiul în grup mic (partidă) la interpretarea în ansamblu complet în concerte,
determină dezvoltarea la elev a capacităţii de autocontrol ( emoţiilor, stări, sentimente), a capacităţii de
memorizare şi de concentrare până la încheierea activităţii. Varietatea tematică a repertoriului abordat oferă
coriştilor posibilitatea de a se familiariza cu trăsăturile stilistice caracteristice lucrărilor studiate, într-o
abordare interdisciplinară ( teoria muzicii, istoria muzicii, armonia, etc.)

Fondul de cultură muzicală, modalităţile de lucru specifice, face din disciplina ansamblu coral o
activitate prin care elevul (individul) îşi lărgeşte orizontul cultural şi conştientizează rolul său ca parte dintr-un
grup. Totodată, activitatea de cânt coral sporeşte posibilitatea de a activa ulterior într-o zonă a socialului la
care accesul este rezervat unei anumite categorii, şi anume acelea de corist într-o formaţie profesionistă.

În vederea realizării pe deplin a progresului în învăţare, disciplinei ansamblu coral, îi sunt necesare
studiul suplimentar, pe lângă orele alocate prin optional, în vederea pregătirii pentru concerte şi a obţinerii
performanţei. Profesorul are posibilitatea ca, în funcţie de repertoriul propus să constituie o diversitate de
tipuri de formaţii corale; important trebuie să fie faptul că fiecare elev trebuie să beneficieze de pregătirea
corală atât pentru îmbogăţirea culturii sale de specialitate cât şi pentru dezvoltarea culturii vocale şi
religioase.
ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL

Competenţe generale

1. Operarea cu elemente de limbaj specific, în abordarea creaţiilor muzicale de gen

2. Transferarea cunoştinţelor şi a tehnicilor de cânt coral în contextul situaţiilor specifice.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Competente specifice Conţinuturi


1.1. Utilizarea tehnicilor de interpretare - Tehnici de interpretare vocală ( poziţie de
vocală cânt, respiraţie, emisie)
1.2. Descifrarea partiturii respectând - Solfegiere cu respectarea elementelor de
intonaţia şi ritmul limbaj muzical
1.3. Susţinerea partidei vocale - Tema, fraza, motivul etc.
corespunzătoare, respectând tehnica - Exerciţii melodice, armonice, ritmice,
vocală şi intonaţia diferite tehnici realizate pe partide si cu
1.4. Evidenţierea vocală a elementelor de formaţia în ansamblu
structură muzicală - exerciţii specifice
1.5. Exersarea individuală a repertoriului
specific respectând tehnic de cânt şi
elementele de limbaj specifice
1.6. Sincronizarea vocilor în cântul coral
1.7. Omogenizarea vocilor în cântul coral
2.1. Interpretarea respectând partitura şi - Reguli ale cântării în colectiv: elemente de
indicaţiile dirijorale conduită a membrilor formaţiei corale în
2.2 Diferenţierea în interpretare a unor lucrări cadrul unei manifestări artistice,
care fac parte din epoci stilistice diferite comportament scenic, etc.
- Elementele de limbaj specifice partiturii -Colaborarea în asigurarea reuşitei, conştiinţa
corale contribuţiei individuale la actul artistic
- Indicaţiile dirijorului; colectiv, satisfacţia faţă de propriile rezultate,
- Elemente de limbaj muzical şi rolul lor respectul faţă de valorile arte, etc.
expresiv: melodia, ritmul, tempoul, nuanţele, - Comentarii privind recitalurile, spectacolele
frazarea, combinaţiile timbrale concertele, concursurile
2.3. Respectarea disciplinei specifice unei Cronici de specialitate
formaţii muzicale
2.4. Comunicarea interactivă în cadrul grupului
2.5. Optimizarea interpretării pe baza analizei
reacţiei publicului
ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL

ACTIVITAŢI DE ÎNVĂŢĂRE

Tehnici de interpretare vocală:

• poziţie de cânt, respiraţie, emisie, vocalize

Elementele de limbaj muzical :


• Solfegiere (tonalitate, ritm, metru)
Elemente de structură muzicală:
• motivul,tema, fraza
Interpretarea:
• partitura
• indicaţiile dirijorale
Elemente de conduită corală:
• comportament scenic
• autocontrol
MODALITĂŢI DE EVALUARE

1. Exerciţii de interpretare a cântecelor învăţate


2. Exerciţii de recunoaştere a melodiei sau versurilor unui cântec învăţat
3. Participarea la serbări şcolare, spectacole muzicale

STANDARDE DE PERFORMANŢĂ

S1. Interpretarea vocală după auz şi după solfegiu a unor cântece din repertoriul bisericesc

S2. Cântarea vocală cu respectarea regulilor specifice de cânt : respiraţie, emisie, dicţie

S3. Clasificarea lucrărilor muzicale interpretate în funcţie de conţinutul tematic


ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL

Pregătirea elevilor pentru acest tip de activitate prin diferite exerciţii de tehnică vocală (având grijă

totuşi de calitatea foarte fragilă a instrumentului numit voce) reprezintă primul pas - şi fundamentul formării

pentru formarea vocii corale. Aceasta se desfăşoară, obligatoriu prin exerciţii de respiraţie, emisie, vocalize,

prin exerciţii pentru educarea auzului în ansamblu astfel încât o voce (individuală sau de partidă) să se

integreze în ansamblul de voci ce alcătuiesc formaţia corală în totalitatea ei. Această activitate se va la fiecare

oră dar şi prin studiul individual.

Repertoriul anual trebuie să cuprindă lucrări diverse ca tematică, stil şi modalitate de interpretare:

• “a cappella”, cu acompaniament de pian sau instrumental;

• cu tematică religioasă şi laică;

• din toate epocile stilistice - de la Renaştere la creaţia contemporană;

• din creaţia naţională şi universală;

• din creaţia de divertisment – gospel, negro spiritual, etc.

Repertoriul propus în prezenta programă cuprinde piese accesibile nivelului de pregătire din liceul

teologic, în vederea susţinerii unor concerte ocazionale şi participarea la programe religioase şi nu numai.

Pornind de la caracterul practic al activităţilor specifice ansamblului coral, în evaluarea elevilor se va

apela cu predilecţie la observarea continuă şi sistematică a acestora, atât în cadrul partidei, cât şi al

ansamblului. Se folosesc inclusiv formele de evaluare sumativă a manifestărilor artistice colective - concerte,

simpozioane, concursuri.
ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL

CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE

1. Evaluare iniţială 6

 Ansamblu 2. Cântece din repertoriul bisericesc cu şi fără acompaniament 22


coral I
3. Colinde 8

2 ore / săptămână 4. Repertoriul festivalului “Soli Deo Gloria” 24

36 ore / sem. I 5. Cântece despre natură şi anotimpuri 8


II
34 ore / sem. II 6. Evaluare globală 2

REPERTORIU (SUGESTII)

Repertoriu coral românesc- laic

Nr.crt Compozitorul Titlul lucrării Saptamana Voci egale /

Mixt/Solo

1 JARDA, Tudor Mă luai, luai 1 SATB

2 CRIVEANU, Ion Divina musica 3 SATB

3 SPĂTĂRELU, Vasile Floare albastră 5 SATB


Solo A
ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL

Repertoriu coral românesc- religios

Nr.crt Compozitorul Titlul lucrării Săptămâna Voci egale /

Mixt/Solo

1 MANDICEVSCHI, Şi era la ora a şasea 2 SATB


Gheorghe
2 PĂUŢA, Sabin Gloria 4-6 SATB

3 VOICULESCU, Dan Tatăl nostru 7 SATB

4 Colinde 8-12 SATB

Repertoriu coral din creaţia universală

Nr.crt Compozitorul Titlul lucrării Săptămâna Voci egale /

Mixt/Solo

1 BACH, Johann Sebastian Corale 13-15 SATB

2 BRUCKNER, Anton Locus iste 16-18 SATB

3 BORTNIANSKI, Dimitrie Rugăciune 19 S MS A


ANSAMBLU
ANSAMBLUCORAL
CORAL
4 Negro Spirituals Deep River 20-21 SATB

5 Gospel Ev’ry time I feel the spirit 22-23 SATB

6 Gospel Great day 24-25 S AT B

7 Gospel I’m gonna sing 26 SAB

8 Colinde 8-12 S AT B

Repertoriu coral cu acompaniament de pian sau org ă

Nr.crt Compozitorul Titlul lucrării Săptămâna Voci egale /

Mixt/Solo

1 BACH, Johann Sebastian Jesu bleibet meine freude 27-28 SATB


Cantata 147

2 FRANCK, Cesar Pannis angelicus 8-12 SATB

3 MENDELSSOHN- Da nobis pacem, Domine 29-30 SATB


BARTHOLDY,
Felix
4 MOZART, Wolfgang Ave verum corpus 31-32 SATB
Amadeus