Sunteți pe pagina 1din 7

Ikaw

at Ako Moira Dela Torre & Jason Hernandez

      
Arranged by Gerard John B. Dela Peña(1999)


Soprano           

 = 65 rit. a tempo

  
      
 

            
Ahh Dooh

Alto

  
 

  

    
    
Aah Sa bi ni la ba lang

Tenor


 

       

     
Aah aah Dooh

Bass



 
Aah

S.            
 
6


      
      
 
     
dooh dooh Dooh

A.


      
a raw da ra ting ang i yong ta nging hi ni hi ling. At nung du ma ting ang a

  
T.

    
 
dooh Dooh

B.


Dooh

Photocopy with permission


Do not use outside the organization
No copyright infringement intended
 
S.                
         
10

 
        



             
dooh dooh Ang pag a sang na ha nap ko sa yong m ga ma ta at ang

   
A.



                 

king pa na la ngin ay hin di na ma i kub li. Ang pag a sa sa yong m ga ma ta

T.

           
       
dooh Ang pag a sa sa yong m ga ma ta

B.

 
                 
          
dooh Ang pag a sa sa yong m ga ma ta
15

S.


 


               
ta kot kung sa ka li mang i ka'y ma wa wa la. At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa


A.




              
ahh At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa

T. 

    
    
ahh Dooh dooh du

B.

 

S.                      
ahh Dooh dooh
20


      
         
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa

     
Han da a ko sa wa lang hang gan,

A.

 
         
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa

      
Han da a ko sa wa lang hang gan,

 
T.

    
 
dooh dooh ahh ah

B.

dooh dooh ahh


Photocopy with permission
Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 2
    
S.                         
24

    
 

                        
hin, 'di ka sa sak tan. Mu la no on hang gang nga yon, I kaw at A

A.



   
            
hin, 'di ka sa sak tan. Mu la no on hang gang nga yon, I kaw at A


T.

 
   

        
ahh tm tm tm tm

B.

       
  
ahh dm


tm dm tm

S.     
     
28 rit. a tempo


               
     
ko. ooh ahh Dooh dooh dooh

A.

          


  
   

              
ko ooh ahh Dooh du du ru dooh

T.

   

      

 
  
ooh ahh At sa wa kas ay na ha nap ko na rin ang a

B.
  

 
   

            
ooh ahh Dooh

 
34


S.

        
   
dooh dooh dooh dooh du ru du dooh dooh dooh

A.


      
                   
dooh dooh dooh Dooh dooh dooh

T.

    
    
king ta nging hi ni hi ling. Pa nga ko sa' yo na i ka'y u u na hin at hin

B.

dooh Dooh
Photocopy with permission
Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 3
 
S.       
                   
38

 
 



             
dooh Ang tad ha nang na ha nap ko sa 'yong pag ma ma ha hal ang du

   
A.

        
                
dooh Ang tad ha na sa 'yong pag ma ma hal

T.

               
  
di na i ta tang gi. Ang tad ha na sa 'yong pag ma ma hal

B.

dooh Ang tad ha na sa 'yong pag ma ma hal

 
 
                         
42

S.




                  
du lot sa pag i big na tin na mag ta ta gal. At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa


A.

                   


      
ahh At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa

T.



 
              
ahh At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa

B.
 

ahh At nga yon nan d'yan ka na, 'di ma pa li wa

Photocopy with permission


Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 4
   
S.                      
47

  
      
      
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa

         
Han da a ko sa wa lang hang gan,

A.

 
                          
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa
Han da a ko sa wa lang hang gan,

 
T.

    
            
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa

        
Han da a ko sa wa lang hang gan,

B.

 
nag ang na da ra ma. 'di pa a a sa

  
Han da a ko sa wa lang hang gan,

S.                            
51

 
 
 
                          
hin, 'di ka sa sak tan. Mu la no on hang gang nga yon, I kaw at A


A.

                  
hin, 'di ka sa sak tan. Mu la no on hang gang nga yon, I kaw at A


T.

                
   
hin, 'di ka sa sak tan. mu la no on ooh

B.

 
hin, 'di ka sa sak tan. mu la no on ooh

        
       
  
55

S.

 
     


       
    
ko. ooh ooh dooh dooh ahh

A.

 


 
               
ko. ooh ooh dooh dooh ahh

T.

    


  
       
Dooh du dooh dooh ahh

B.


Dooh
Photocopy with permission dooh dooh dooh ahh
Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 5
      
S.                  

61
rit.

 
  

              
      
At nga yon nan di to na, pa la ging ha ha wa

A.

      


  

        
At nga yon nan di to na, pa la ging ha ha wa

T.


   
  

    
Dooh dooh du

B.

  

   
Dooh dooh

                             

66


S.

 
                              
kan i yong m ga ka may. Hin di ka na mag i i sa sa hi rap at gin ha

A.


               
kan i yong m ga ka may. Hin di ka na mag i i sa sa hi rap at gin ha

 
T.

    
 
dooh dooh ahh ah

B.

dooh dooh ahh

    
                          
70


S.

   

                          
wa ay i i bi gin ka. Mu la no on hang gang nga yon,

A.

 
  
 
  
      
wa ay i i bi gin ka. Mu la no on hang gang nga yon,

T. 

    
 
       
ahh tm tm

B.

ahh dm tm
Photocopy with permission
Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 6
  
S.                     
   
73


               
               
Mu la nga yong hang gang du lo. I kaw at A ko.

A.

   
                  
Mu la nga yong hang gang du lo. I kaw at A ko.


T.


   
       
      
tm tm ooh I kaw at A ko.

B.
   
dm tm ooh I kaw at A ko.

 
S.  

78


 
hmm.



A.

  
hmm.

  
T.hmm.

B.

hmm.

Photocopy with permission


Do not use outside the organization
No copyright infringement intended 7