Sunteți pe pagina 1din 4

Nr……./…………………………………….

Aprobat,
Manager

Analiza vulnerabiliăților identificate în procesul de obținere al


consimțământului informat

La nivelul anului 2019, consiliul medical a identificat si analizat vulnerabilitatile care pot
sa apara in obtinerea consimtamantului informat al pacientului.

În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, asistentul medical sunt obligati să


prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a
acestuia.
Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile şi
consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor,
prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.
Acordul scris al pacientului, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele
elemente:
a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;
b) actul medical la care urmează a fi supus;
c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, asistentul medical;
d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
e) semnătura şi data exprimării acordului.
Acordul scris constituie anexă la documentaţia medicala a pacientului si se anexeaza in
FOCG/FSZ, sau in dosarele special.
Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot
exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are
discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi
reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

Vulnerabilitatile identificate si analizate sunt:


- in cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la reprezentantul legal
sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul
prezentului alineat se înţelege rudele majore care însoţesc pacientul minor, până la al patrulea
grad inclusiv.
- in cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză
medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul legal desemnat.
- in cazul pacientului major cu care medicul/ asistentul medical nu poate comunica în mod
eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la momentul la care este necesară
exprimarea consimţământului, acordul scris se poate obţine de la soţul/soţia sau ruda majoră cea

1
mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înţelege, în ordine, părintele,
descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
- pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita exprimarea
verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul/ asistentul medical urmând să facă o
menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. Pacientului care nu ştie carte
sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voinţa
sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de
consimţământ informat.Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea
formularului prevăzut
- in cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, asistentul medical
nu pot contacta reprezentantul legal, soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită
situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul
de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa
pacientului, persoana care a acordat îngrijirea (medicul curant) va întocmi un raport scris ce va
fi păstrat la foaia medicala a pacientului, prin completarea formularului Raport privind asistenţa
medicală acordată în situaţii de urgenţă.
În situaţia în care actul medical a fost efectuat cu participarea mai multor persoane, se vor
preciza în raport numele tuturor persoanelor care au efectuat actul în cauză şi tipul de manevre
medicale efectuate şi raportul va fi semnat de toate aceste persoane.
Pacientului analfabet sau care nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului; pacientul
va fi întrebat dacă aceasta reprezintă voința sa, medicul urmând să facă o mențiune în acest sens
pe acordul scris. Informațiile vor fi prezentate într-o formă ce maximizează întelegerea, într-un
mod respectuos și clar. Informarea se va face într-o manieră neutra care nu influențează
subiectul, ținând cont de nivelul cultural și proveniența socială a pacientului.
Este de preferat să se comunice orice informație utilă pentru a se lua o decizie în deplinț
cunosțință de cauză. Pacientul poate pune întrebări la care medicul este dator să răspundă pe
înțelesul acestuia.
În cazul cetățenilor străini, aceștia au dreptul de a primi informații într-o limbă de
circulație internațională (spre exemplu engleza) sau prin intermediul unui traducator dacă nu
cunosc o astfel de limbă. Pacientul poate indica dacă dorește ca o altă persoană să primescă
informațiile în numele său.
Excepțiile de la regula consimțământului informat
În anumite situații, obținerea consimțământului informat al pacientului nu este obligatoriu.
În aceste cazuri, vorbim de excepțiile de la regula consimțământului informat:
a) Situații de urgență ce necesită intervenții asupra unor pacienți incapabili de a raționa; In
astfel de situații, acordarea ajutorului imediat este necesar pentru salvarea vieții sau menținerea
stabilă a stării de sănatate a pacientului. Orice persoană rezonabilă ar consimți să urmeze
tratamentul propus în astfel de condiții, cu atât mai mult cu cât orice amânare ar avea urmări

2
letale sau consecințe deosebit de grave. Excepțiile privind necesitatea obținerii consimțământului
în situațiile de urgență sunt și ele limitate în anumite condiții. Medicii nu trebuie să aplice
tratament de urgență fără consimțământ dacă există indicii că pacientul ar refuza tratamentul
respectiv.
b) Tratamentul pacienților iresponsabili cu boli transmisibile;
c) Privilegiul terapeutic; Uneori este necesar să se ascundă unele informații traumatizante
pentru pacient în procesul obținerii consimțământului pentru tratament (de exemplu, pacientul
care suferă de o boală incurabilă). Dreptul pacientului de a ști sau de a fi informat despre
seriozitatea bolii sale trebuie să fie pus în balanță cu dreptul de a nu ști, atunci când faptul de a fi
informat poate cauza o stare traumatizantă de neajutorare și de cădere psihică, din moment ce
pentru supraviețuire este necesar un comportament activ, centrat pe rezolvarea problemelor.
Dreptul de a nu ști este foarte important când se furnizează informații despre o predispoziție
genetică sau depistarea precoce a unor boli aflate în stare latentă ce se manifestă peste mulți ani
(spre exemplu, boala Huntigton). Pe de altă parte acest drept de a nu ști nu este aplicabil în cazul
în care unei persoane trebuie să îi fie furnizate informații care să-i permită să protejeze alte
persoane, prin adaptarea comportamentului. De exemplu, rezultatul pozitiv al unui test pentru o
boala cu transmitere sexuală nu ar trebui ascuns pacientului.
d) Renunțarea pacientului la dreptul de a fi complet informat asupra bolii sale;
Pacientul are dreptul de refuza semnarea consimțântului informat. În acest caz consecințele
refuzului trebuie explicate pacientului. Răspunderea pentru decizia sa se consemnează
obligatoriu în scris și se păstrează la fișa pacientului. Excepție fac situațiile de urgență medicală.
Aspecte juridice
Lipsa consimțământului informat poate atrage răspunderea juridică pentru malpraxis. În funcție
de circumstanțe răspunderea personalului medical poate fi :
- civilă (delictuală)
- penală
- administrative
- disciplinară.
Spre exemplu, răspundere penală a personalului medical poate fi angajată diferit:
- dacă medicul, cu intenție, efectuează intervenția medicală fără luarea consimțământului
informat, iar intervenția i-a cauzat pacientului o vătămare atunci poate răspunde pentru
infracțiunea de abuz în serviciu și vătămare corporală săvârșită cu intenție
- dacă a acționat din culpă, atunci medicul poate răspunde pentru neglijență în serviciu și
vătămare corporală din culpă.

Director Medical

Consiliul Medical

3
Raport de analiză ce cuprinde concluziile privind analiza datelor și propunerile/
recomandările rezultate din concluziile privind analiza datelor

Concluziile și propunerile, după caz

Modul de desfasurare al obtinerii consimțământului informat ar trebui să realizeze sub


forma unui dialog, nu monolog. Consimțământul informat balansează protecția juridică a
furnizorului de servicii medicale (medic, etc..) și drepturile pacientului. Unele aspecte practice ar
putea să fie îmbunătățite (exmplu, dublul exemplar, formular unic pentru o procedură specifică).
În final, dorim să subliniem importanța cunoașterii de către medici a particularităților
consimțământului informat care, în cele mai multe cazuri, se poate dovedi a fi cel mai bun
„avocat” într-un potențial litigiu de malpraxis.
In cazul SC NEW CENTRAL MED SRL la nivelul anului 2019 , se respecta bunele
practici de completare a consimtamantului informat al pacientului, nu au existat abateri si
impedimente in obtinerea acestuia.

Au luat la cunostinta de prezentul raport de analiza:

Manager Dir. Medical Compartiment Ingrijiri Paliative

Compartiment Boli Cronice

Compartiment Spitalizare de zi

Laborator analize medicale