Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „Iancu Văcărescu”, structura Bungetu


Profesor: Alexandru Corina
Data: 03.03.2020
Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Tema generală: Orizonturile lumii și ale cunoașterii
Unitatea de învăţare: Unitatea a IV-a – Pe scena vieții
Titlul lecţiei: Evaluare - Pronumele și adjectivul pronominal (U4 24/24)
Tipul lecţiei: evaluare
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și
scrise

Competenţe specifice Domenii de


Conținuturi asociate
conținut
3.1. Redactarea unui Redactare Organizarea unui text în funcție de situația de
text complex, având în comunicare.
vedere respectarea
etapelor procesului de
scriere
și selectarea unor
structuri adecvate
intenţiei de comunicare
4.1. Folosirea structurilor Elemente de − Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
morfosintactice ale limbii române construcție a posesiv. Pronumele
standard pentru înţelegerea şi comunicării demonstrativ şi adjectivul pronominal
exprimarea clară şi precisă a demonstrativ
intenţiilor comunicative complexe − Folosirea corectă a pronumelor și a
4.2. Exprimarea clară a intenţiei adjectivelor pronominale:
comunicative prin corelarea interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului
achiziţiilor lexicale şi semantice cu pronominal de întărire.
cele sintactice şi morfologice din Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi
limba română standard negaţia în propoziţie
4.3. Aplicarea conştientă a − Posibilități combinatorii ale pronumelor și
regulilor şi a convenţiilor ale adjectivelor pronominale
ortografice şi ortoepice pentru o − Topica adjectivului. Adjectivul participial.
comunicare Posibilități combinatorii ale
corectă adjectivului

Obiective operaționale:
C1: să identifice pronumele/ adjectivele pronominale dintr-un text, precizând felul lor (corelare cu
c.s. 4.1);

1
C2: să identifice cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelor și adjectivelor pronominale învățate
(corelare cu c.s. 4.1 și c.s. 4.3);
C3: să construiască enunțuri cu diferite pronume/ adjective pronominale învățate (corelare cu c.s.
4.2);
C4: să precizeze valoarea morfologică de pronume/ adjectiv pronominal (corelare cu c.s. 4.3);
C5: să realizeze acordul pronumelui relativ în genitiv (corelare cu c.s. 4.3);
C6: să redacteze o compunere, reală/ imaginară, în care să utilizeze pronume diferite (corelare cu c.s.
3.1);

Activităţi de evaluare:
A1: exerciții de identificare pronumelor/ adjectivelor pronominale dintr-un text, precizând felul lor
(corelare cu O1 și cs. 4.1);
A2: exerciţii de identificare a cazurilor și funcțiilor sintactice ale pronumelor și adjectivelor
pronominale învățate (corelare cu O2 și c.s. 4.1, c.s. 4.3);
A3: exerciții de construire a unor enunțuri cu diferite pronume/ adjective pronominale învățate
(corelare cu O3 și c.s. 4.2);
A4: exerciții de precizare a valorii morfologice de pronume/ adjectiv pronominal (corelare cu O4 și
c.s. 4.3);
A5: exerciții realizare a acordului pronumelui relativ în genitiv (corelare cu O5 și c.s. 4.3);
A6: exerciții de redacteze a unei compuneri, reale/ imaginare, în care să utilizeze pronume diferite
(corelare cu O6 și c.s. 3.1);

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Forme de organizare a activităţii: activitate individuală;

Metode şi tehnici de evaluare: test sumativ


Resurse:
a. umane: 12 elevi ai clasei a VII-a (grup omogen, cu capacităţi asemănătoare de învăţare) ;
b. materiale / mijloace de învăţământ): fişe de evaluare;
c. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE

1. ILIE, Emanuela, 2008, ,,Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative”,


ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994,,,Pedagogie”, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, ,,Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice
deschise”, ediţia a V-a,Colecţia ,,Metodica activă”, Piteşti: Ed. Paralela 45.
5. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.), 2002, ,,Pedagogie”, Iasi: Polirom.

2
Desfășurarea lecției

Nr Etapele Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare


crt lecţiei resurse

Activitatea Activitatea elevului Timp Procedurale Materiale Forme de


profesorului organizare

1. Moment -asigură ordinea şi - se pregătesc pentru 1` catalogul frontal


organizatoric verifică dacă toţi oră; semnalează
elevii au toate absenţii sau
materialele necesare probleme de
pe bancă. organizare, dacă este
cazul.
2. Captarea - se reaminteşte - sunt atenţi la 1` Explicaţia frontal
atenţiei elevilor faptul căvor explicaţiile
fi evaluate profesorului, cer
cunoştinţele dintr-o eventuale lămuriri în
unitatea şi li se cadrul discuţiei.
explică obiectivele
propuse.

3. Verificarea - împarte fişele de - rezolvă fişele Exerciţiul fişe de individual proba


cunoştinţelor evaluare primite 47` evaluare scrisă
- supraveghează
elevii pe parcursul
rezolvării fişelor
4. Tema pentru - comunică elevilor - notează tema 1` caietele frontal
acasă tema pentru acasă pentru acasă

3
Numele si prenumele: ..................................... Data:.......................

EVALUARE – PRONUMELE ȘI ADJECTIVUL PRONOMINAL - CLASA A VII-A

Citește cu atenție textul de mai jos:

„Cu tot respectul ce i-l insufla d-lui Lefter șeful său, care-l ochia pe sub sprincene din când în când cu
privirea plină de "mustrare - adică: "Dumneata ne tragi pe sfoară; scrii că ești bolnav, ca să-mi lipsești de
la datorie, și pe urmă-mi bați berăriile... Bravo!" - cu tot respectul acela foarte legitim, d. Popescu nu se
putu stăpâni la propoziția finală din notița gazetei, și izbucni într-un hohot de râs, un râs vânăt.”
(I.L. Caragiale, Două loturi)

1. Rescrie din textul de mai sus patru pronume/adjective pronominale diferite, precizând felul
acestora. 4p

2. Completează spaţiile punctate, astfel încât enunţurile să fie corecte: 8p

a. În enunțul Maşina voastră s-a stricat, cuvântul subliniat este…. , se află în cazul….. şi are
funcţia sintactică de ....
b. În enunţul Aceasta a răspuns cel mai bine., pronumele demonstrativ este în cazul …. şi are
funcţia de ....
c. În enunţul Pe cine ai văzut? cuvântul subliniat este pronume …., în cazul ….. și are funcția
sintactică de …..

3. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare, funcţiei sintactice si cazul pronumelui
subliniat: (6x2p=12p)

.…. 1. Acela a închis poarta. A. Atribut pronominal genitival, G


…… 2. S-a dedicat cu pasiune lui. B. Subiect, N
….. 3. Ioana este cealaltă. C. Atribut pronominal prepoziţional, Ac.
….. 4.Tu, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
….. 5. Pasiunea pentru acesta este veche. E. Fără funcţie sintactică,V
….. 6. Începutul scrisorii lui este emoţionant. F. Complement indirect, D

4. Delimitează propozițiile, stabilește cazul și funcția sintactică pentru pronumele relative:

Nu știu cine m-a strigat.

Băiatul pe care îl cauți e Ionel. (5 x 2p =10p).

5. Stabilește valoarea de pronume sau adjectiv pronominal interogativ a cuvintelor subliniate:

Cine vine? Care exercițiu a fost greșit? Cui i-ai dat premiul? Ce carte citești? 4p

4
6. Construiește enunțuri în care vei avea: (5 x 2 p =10p)

- pronume personal, pers. I, sg, cazul Ac, complement direct;

- pronume posesiv, nume predicativ, cazul N;

- pronume demonstrativ, complement indirect, D;

-pronume relativ, subiect, cazul N;

-adjectiv pronominal interogativ, caz Ac, atribut adjectival;

7. Realizează acordul pronumelui relativ în genitiv, după modelul dat: (12p)


ex: Părinţii ai căror copii au luat premii sunt foarte mândri.
 Pixul .......................... pastă s-a terminat trebuie aruncat.
 Rochia ….................. nasturi s-au descusut e în dulap.
 Oraşul ....................... străzi sunt curate are un primar gospodar.
 Oraşele .......................... străzi sunt pline de gropi au primari dezinteresaţi.
 Am văzut-o pe fata ....................... creaţie a obţinut premiul întâi.

8. Scrie o compunere de 100 - 150 cuvinte, în care vei prezenta o întâmplare petrecută în timpul unei
sărbători. Vei folosi șase pronume diferite, pe care le vei sublinia. 18p

Notă: vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului- 1p;
registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație- 3p;
așezarea corectă în pagină, lizibilitate- 2p

Se acordă 10 puncte din oficiu!

5
EVALUARE FORMATIVĂ – CLASA A VII-A

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

●Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

●Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

●Nu se acordă fracţiuni de punct.

●Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. – câte 1 punct pentru rescrierea corectă a pronumelor și precizarea felului lor (de exemplu: ce –

pronume relativ, l - pronume personal, dumneata – pronume de politețe, acela- adjectiv pronominal

demonstrativ) ) 4x 1p= 4 puncte

2. – câte 1 punct pentru completarea corectă a spațiilor punctate: (de exemplu: a. adjectiv

pronominal posesiv, nominativ, atribut adjectival;

b. nominativ, subiect;

c. pronume interogativ, acuzativ, complement direct. 8x 1p = 8p

3. – câte 2 puncte pentru identificarea corectă a funcției sintactice și a cazului pronumelor

subliniate: 1.- B, 2. - F, 3. - D, 4. - E, 5. – C, 6. – A. 6x 2p = 12p

4. – câte 5 puncte pentru fiecare frază: 1 punct pentru delimitarea corectă a propozițiilor, 2 puncte

pentru precizarea corectă a funcției sintactice a pronumelui relativ, 2 puncte pentru precizarea

corectă a cazului. (de exemplu: 1. Nu știu/ cine m-a strigat. Cine – caz nominativ, funcția sintactică

de subiect. 2.Băiatul/ pe care îl cauți/ e Ionel. Pe care- caz acuzativ, funcția sintactică de

complement direct.) 2 x 5p = 10p

5. – câte 1 punct pentru precizarea corectă a valorii morfologice: Cine vine? – pronume

interogativ; Care exercițiu a fost greșit? – adjective pronominal interogativ; Cui i-ai dat premiul? –

pronume interogativ; Ce carte citești? – adjective pronominal interogativ. 4x 1p= 4p

6
6. – câte 2 puncte pentru fiecare propoziție alcătuită corect (de exemplu: 1. Pe mine m-a întâlnit în

parc. 2. Cadoul este al meu. 3. I-am dat acestuia o carte. 4. Vine cine dorește. 5. Pe care fată ai

chemat? 5 x 2p = 10 p

7. – câte 2 puncte pentru completarea cu formă corectă a pronumelui relativ în genitiv: • Pixul a

cărui pastă s-a terminat trebuie aruncat.

• Rochia ai cărei nasturi s-au descusut e în dulap.

• Oraşul ale cărui străzi sunt curate are un primar gospodar.

• Oraşele ale căror străzi sunt pline de gropi au primari dezinteresaţi.

• Am văzut-o pe fata a cărei creaţie a obţinut premiul întâi. 5 x 2 p = 10p

8. Pentru compunere punctajul se acordă astfel: 18 puncte

– relatarea unei întâmplări: cu respectarea succesiunii logice a evenimentelor -6p./fără respectarea

succesiunii logice a evenimentelor - 3 p.

– adecvarea conţinutului la cerinţă - 2 p./ adecvarea parţială a conţinutului la cerinţă 1 p.

– utilizarea și sublinierea celor 6 pronume diferite – 6p (câte 1 punct pentru fiecare pronume)

– respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte - 2p

- notarea unui titlu expresiv - 2p

Notă!
Cele 12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: 1 punct
– coerenţa textului: 1 punct
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului:total- 2 p./adecvarea parţială 1 p.
– ortografia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p. 3 puncte
– punctuaţia (0 erori – 3 p./1-2 erori – 2 p./3-4 erori – 1 p./5 sau mai multe erori – 0 p.) 3 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

7
MATRICE DE SPECIFICAȚII
EVALUARE FORMATIVĂ
CLASA A VII-A

DOMENII DE ITEMI DE EVALUARE PUNCTAJ


CONȚINUT
ELEMENTE DE 1. Rescrie din textul de mai sus patru pronume/adjective pronominale 4 puncte
CONSTRUCȚIE diferite, precizând felul acestora.
A 8 puncte
2. Completează spaţiile punctate, astfel încât enunţurile să fie corecte:
COMUNICĂRII
a. În enunțul Maşina voastră s-a stricat, cuvântul subliniat este…. ,
se află în cazul….. şi are funcţia sintactică de ....
b. În enunţul Aceasta a răspuns cel mai bine., pronumele
demonstrativ este în cazul …. şi are funcţia de ....
c. În enunţul Pe cine ai văzut? cuvântul subliniat este pronume ….,
în cazul ….. și are funcția sintactică de …..
3. Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare, funcţiei 12 puncte
sintactice si cazul pronumelui subliniat:
.…. 1. Acela a închis poarta. A. Atribut pronominal genitival, G
…… 2. S-a dedicat cu pasiune lui B. Subiect, N
….. 3.Ioana este cealaltă. C. Atribut pronominal prepoziţional, Ac.
….. 4.Tu, deschide poarta! D. Nume predicativ, N
…..5.Pasiunea pentru acesta este veche. E. Fără funcţie sintactică,V
….. 6. Începutul scrisorii lui este emoţionant. F. Complement indirect, D

4. Delimitează propozițiile, stabilește cazul și funcția sintactică pentru 10 puncte


pronumele relative:
Nu știu cine m-a strigat.
Băiatul pe care îl cauți e Ionel.
5. Stabilește valoarea de pronume sau adjectiv pronominal interogativ a 4 puncte
cuvintelor subliniate:
Cine vine? Care exercițiu a fost greșit? Cui i-ai dat premiul? Ce carte
citești?
6. Construiește enunțuri în care vei avea: 10 puncte
- pronume personal, pers. I, sg, cazul Ac, complement direct;
- pronume posesiv, nume predicativ, cazul N;
- pronume demonstrativ, complement indirect, D;
-pronume relativ, subiect, cazul N;
-adjectiv pronominal interogativ, caz Ac, atribut adjectival;

8
7. Realizează acordul pronumelui relativ în genitiv, după modelul dat: 12 puncte
(12p)
ex: Părinţii ai căror copii au luat premii sunt foarte mândri.
• Pixul .......................... pastă s-a terminat trebuie aruncat.
• Rochia ….................. nasturi s-au descusut e în dulap.
• Oraşul ....................... străzi sunt curate are un primar gospodar.
• Oraşele .......................... străzi sunt pline de gropi au primari
dezinteresaţi.
• Am văzut-o pe fata ....................... creaţie a obţinut premiul întâi.

8. Scrie o compunere, reală/ imaginară, de 100 - 150 cuvinte, în care vei


prezenta o întâmplare petrecută în timpul unei sărbători. Vei folosi șase
18 puncte
pronume diferite, pe care le vei sublinia.
REDACTARE
Redactarea 12 puncte
lucrării
Din oficiu 10 puncte
Total 100
puncte

9
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ – VERBUL
Fişă de analiză SWOT

Clasa a VII-a
Numărul de elevi ai clasei: 12
Număr de elevi prezenţi la test: 9
Timp de lucru: 50 min.
Profesor: Alexandru Corina
Obiectivele testului:
- să identifice pronumele/ adjectivele pronominale dintr-un text, precizând felul lor;
- să identifice cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelor și adjectivelor pronominale învățate;
- să precizeze valoarea morfologică de pronume/ adjectiv pronominal;
- să construiască enunțuri cu diferite pronume/ adjective pronominale învățate;
- să realizeze acordul pronumelui relativ în genitiv;
- să redacteze o compunere, reală/ imaginară, în care să utilizeze pronume diferite.

Situaţia notelor pe tranşe:


Note 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Nr.de elevi: 9 - - 1 3 3 1 1 - - -

Media 5, 03
Media clasei: 5, 03
Analiza rezultatelor obţinute la acest test sumativ la disciplina limba şi literatura română de
către elevii clasei a VII-a , permite descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se
confruntă elevii din această clasă, dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după
cum reiese din lucrările supuse analizei.

PUNCTE TARI:
În urma aplicarii testului am constatat că elevii recunosc diferite tipuri de pronume / adjective
pronominale, identifică cazurile și funcțiile sintactice ale acestora. Au reușit să facă diferența dintre
pronume și adjectiv pronominal, precizând corect valoarea morfologică. Unii dintre ei au reușit să
alcătuiască enunțuri cu diferite pronume, aflate în cazuri diferite și care îndeplinesc funcții sintactice
diferite.

PUNCTE SLABE:

10
În urma aplicării testului s-a constatat că unii elevi ai clasei a VII-a nu fac diferența dintre
pronume relativ și pronume interogativ, nu știu să delimiteze fraza în propoziții astfel încât să
identifice pronumele relativ ce face legătura dintre propoziții, la nivelul unei fraze. De asemenea nu
știu să respecte structura unei compuneri în care trebuia să utilizeze pronume diferite, aceștia
adăugând în compunerea lor pronume de același fel.

OPORTUNITĂȚI:
 promovarea cu succes a evaluărilor interne şi externe de pe parcursul actualului an şcolar;
 finalizarea cu succes a anului şcolar şi a ciclului gimnazial;
 posibilitatea de a continua studiile la un liceu în funcţie de profilul intelectual al elevului şi de
rezultatele sale din ciclul gimnazial;
 posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii, şi chiar
realizarea unei cariere de succes;

AMENINȚĂRI:
 corigenţa şi / sau repetenţia;
 dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
 reducerea şi / sau absenţa perspectivelor educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar;
 imposibilitatea de a urma un liceu după finalizarea ciclului gimnazial;
 imposibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi
marginalizarea socială şi profesională.

Recomandări de optimizare:
Dificultăţile întâmpinate la rezolvarea testului impun câteva măsuri de remediere:
 rezolvarea mai multor exerciţii de recunoaștere și grupare, de recunoaștere, de disociere,
exerciții de completare și înlocuire, exerciții de transformare, exerciții creatoare;
 efectuarea mai multor exerciții de identificare a pronumelor;
 exerciţii de alcătuire a unor enunțuri cu diferite forme de pronume;
 exerciţii de precizare a funcțiilor sintactice îndeplinite de pronume/adjective pronominale;
 scrierea unor compuneri, tinându-se cont de cerința dată, adică utilizarea corectă a diferitelor
tipuri de pronume/ adjective pronominale și povestirea unei întâmplări.

11