Sunteți pe pagina 1din 16
Curriculum vitae Numele: Cretu Ion Data, luna $i anul nasterii: : Locul nasterii: Republica Moldova, r. Edinet, s. Lopatnic; Domiciliul: ., str Nafionalitatea: moldovean; Starea civilit: cAsatorit, trei copii; Studii: 1982-1990 - Scoala medie incompleta Lopatnic; 1990-1992 ~ Scoala medie Fetesti; 1992-1994 — Universitatea “Babes-Bolyai” (Cluj-Napoca, Romania), 1994-1998 — Universitatea de Stat din Moldova. Titlu stiinjific si didactic: magistru in drept, lector universitar. Activitatea profesionala: * 1998-2019 (pina in prezent) — Lector, Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; 2008-2019 (pina in prezent) - Avocat, Cabinetul Avocatului ,,lon Cretu”; 2011-2019 (pina in prezent) ~ Mediator; 2014-2019 (pina in prezent) — Administrator autorizat; 2009-prezent - Formator, Institutul Nafional al Justifiei; 2019-prezent - Formator, Centrul de Instruire a Avocafilor al Uniunii Avocatilor din Republica Moldova; 2019-prezent — Formator, Centru Nafional de Instruire in Insolvenfa »Moldinsolv”; © Membru al Colegiului $tiintific Consultativ al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova; ¢ Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe linga Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova; © Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial International din Chisinau, AP ,,Camera de Comert Americana din Moldova”; © Arbitru, Curtea de Arbitraj de pe langi Asociafia Intemational’ a Transportatorilor Auto din Moldova; Arbitru, Curtea Nationala de Arbitraj Sportiv de pe langa Federatia Nationala de Fotbal: Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe ling’ Camera de Comert si Industrie din Vilnius (Lituania); * Arbitru, Curtea de Arbitraj International de pe lang Camera de Comert si Industrie a Republioii Kargazstan. ee eee . Alte activitai practicate: * Membrual grupului de elaborare al Codului civil al Republicii Moldova (1999- 2002); © Pregedinte al Consiliului electoral de circumscriptie mun. Chisinau (2007); + Presedinte al Colegiului disciplinar al executorilor judecttoresti din cadrul Ministerului Justifiei (2012); © Membru al Comisiei de Licenfiere a profesiei de Avocat 2013-2015; © Membru al Comisici de autorizare si disciplina a administratorilor autorizati din cadrul Ministerului Justitiei (ales la Congresul UAAM din 23.11.2018, pentru un termen de 4 ani). Publicafii: « S. Baies, V. Volcinschi, A. Baiegu, V. Cebotari, I. Creu, Drept civil. Drepturile reale, Teoria generala a obligatiilor, vol.II, Chisinau, 2005, * Sergiu Baies, Gheorghe Miu, Octavian Cazac, Valentina Cebotari, Sorin Bruma, Oxana Robu, Ion Creu, Tatiana Tabuncic, Aliona Cara. Drept civil. Teoria generald a obligatiilor, Chisinau, 2015 © Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, vol.II, Chisinau, 2006: _ art, 572-592 Dispozitii generale cu privire la executarea obligatiilor; = art, 998-601 Protectia dreptului la executarea obligatiilor, = art, 624-630 Clauza penalai, = art, 631-633 Arvuna; = art, 634-636 Garantia debitorului; - art. 637-641 Retenfia; = art, 660-665 Alte temeiuri de stingere a obligafiilor. « V. Rotaru, I, Dolea, I. Cretu, Studiu privind analiza complex a cauzelor legislativ-institufionale de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Chisinu, 2009. Regimul juridic al nulitatii absolute. in: Studi juridice in onoarea prof. univ dr. Gheorghe CHIBAC. Chisinau, 2012: CEP USM, pag. 286-308 ‘The legal regime of absolute nulity of the civil legal act, in: Law and Politology International Scientific Journal, nt.27/2014, p.24-29. =F Chee, Comisiei juridice, numiri si imunitati a Parlamentului RM SCRISOARE DE MOTIVARE acandidatului ION CRETU la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din réndul profesorilor de drept titulari in considerarea importantei Consiliului Superior al Magistraturii pentru consolidarea si promovarea statului de drept, Comisia de la Venefia prin opinia exprimata recent asupra amendamentelor la Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii si-a afirmat pozitia referitor la necesitatea asigurarii unui echilibru tn cadrul organului de autoadministrare judecatoreasca, intre membrii judecatori si non-judecatori, pentru a evita posibilele efecte negative ale corporatismului in cadrul sistemului judecitorese, considerand preferabil ca in calitate de membri permanenti ai Consiliului Superior al Magistraturii si acceada reprezentantii mediului academic, care au apartenenta si la alte profesii juridice, ,utilizatori” ai sistemului judecatorese. Consider cd atat calitatea de profesor titular de drept, cat si vasta mea activitate de avocat, administrator autorizat, mediator, arbitru imi permite sa candidez la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii Incepandu-mi activitatea profesionala in anul 1998, in calitate de lector universitar in cadrul Catedrei Drept si procedura civil a Facultatii de Drept a Universitaii de Stat din Moldova, am dobandit pe parcursul anilor competente si aptitudini apreciate atat de studentii facultatii, cat si de colegii de breasla Tntotdeauna am considerat cA cheia activitAtii de succes a unui jurist este cunoasterea profunda a legislatiei si perfectionarea continua a cunostintelor, fiind inclus in perioada anilor 2000-2002, in componenta comisiei de elaborare a actualului Cod civil, iar ulterior adoptarii acestuia am conlucrat la scrierea Comentariului Codului civil. Tncepand cu anul 2009 am activat in calitate de formator la instruirea initial si continua i cadrul Institutului National al Justitiei, aducdndu-mi aportul la formarea profesional’ a candidatilor la functia de judecator, precum sia judecdtorilor aflayi deja in functie. Cunostintele si experienta profesionala m-au recomandat pentru fiales si in calitate de membru al Colegiului stiintific al Curtii Supreme de Justitie gi a conlucra cu judecatorii in vederea solutionarii in spiritul legii a dificultatilor aparute fn procesul de infaptuire a justitiei, Sentimentul de infiptuire a justitiei si simpatia fata de activitatea nobila de a face dreptate m-au determinat si accept incepand cu anul 2001 participarea in calitate de arbitru la solutionarea diverselor cauze comerciale, activitate care cu profunda abnegatie o practic pana tn prezent. Tncepand cu anul 2008 am acces in profesia de avocat, pe care o practic pana in prezent, Activitatea cotidiana de avocat mi-a permis sa evidentiez atat 4 emului judecatoresc, care necesita sa fie mentinute si consolidate, dar si multe lacune, care principial trebuie inlaturate. in ultimii cinci ani mi-am largit domeniul de activitate, prin practicarea activitatii de administrator autorizat, care mi-a permis s4 dobandesc si sa-mi consolidez abilitatile manageriale de depasire a situatiilor de crizd in care se afla socictafile insolvabile. Experienta profesionala. si dorinta de consolidare a sistemulul judecitoresc in spiritul principiiior fundamentale ale statului de drept ma motiveaza si-mi continui activitatea in vederea implementarii reformelor in justitie sila ridicarea credibilitatii autoritafii judecdtoresti Provocarile generate de noile modificari legislative, implica intreprinderea unor actiuni ferme gi eficiente din partea organului de autoadministrare judecitoreasca in vederea eficientizarii si functionarii optime antelor judecitoresti, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare activitatii acestora, capabile si raspunda provocirilor viitorului. Ma angajez si asigur in limitele competentei, implementarea diverselor masuri, stabilite in planuri de actiuni sau alte programe nationale ce vor fi elaborate in vederea imbunatatirii activitatii sistemului judecatorese. in scopul realizarii obligatiilor asumate voi pleda impotriva imixtiunilor abuzive in activitatea sistemului judecdtoresc, promovand imaginea magistratilor profesionisti si asigurandu-ma ca problemele judecatorilor sunt auzite, iar inamovibilitatea lor respectata. Avand o pregatire profesional atat in activitatea didacticd de profesor titular in drept, cat si in profesiile conexe, cunoscand multe din problemele cu care se confrunta atat sistemul judecatoresc, cat gi justitiabilii, fiind ghidat de sentimentul de a contribui la implementarea reformelor in sistemul judiciar, constatand necesitatea si importanta infiptuirii unor reforme de fond si nu doar de forma, consider de obligatia mea de a-mi dedica cariera pentru urmatorii patru ani in consolidarea unui sistem judecdtoresc durabil, echidistant, apt s& asigure echilibrul legal si echitabil in apararea drepturilor si intereselor legitime atat a magistratilor, cat si a justitiabililor, punctele forte din activitatea 19 februarie 2020 > ce wef Cretu Ion oer U Proiect privind principalele obiective de activitate in calitate de membru al CSM ale candidatului ION CRETU Consiliul Superior al Magistraturii, in felul in care a fost conceput de catre legiuitorul constitutional, este menit sa asigure organizarea, functionarea si independenta sistemului judecatoresc impotriva eventualelor presiuni din partea celorlalte puteri, flind din acest punct de vedere un veritabil garant al independentei autoritatii judecatoresti. Tot odatd, legiuitorul a abilitat Consiliul Superior al Magistraturii gi cu atribufii de exercitare a autoadministririi judecttoresti, atribuindu-i competenfe in domeniul selectarii si promovarii judecatorilor; in domeniul instruirii initiale si continue a judecatorilor si a personalului secretariatului instanjelor judecatoresti; in domeniul respectarii disciplinei si eticii judecdtorilor; in domeniul administrarii instanfelor judecdtoresti gi altor aspecte ce vizeazi buna funcfionare a sistemului judecatoresc. Constientizez cf de felul in care Consiliul Superior al Magistraturii isi exercitt atribufiile functionale depinde in mare mésura buna functionare a sistemului judecatorese. in scopul consolidarii independentei autorit judecdtoresti si eficientizarii procesului de infiptuire a justifiei, atat pentru judecitori, cat si pentru justitiabili, in eventualitatea in care voi accede in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, voi pleda pentru realizarea urmatoarelor obiective principale de activitate: In domeniul formarit profesionale a judectorilor, pentru a asigura un interes sporit din partea audientilor voi propune ca tematica cursurilor si parvina din partea corpului judecatoresc. Sa se punii accent pe cererea audientilor si mai putin pe oferta organizatorilor. Acumularea numarului de 40 de ore de instruire continua anuala si devin o necesitate gi nu doar o obligafie. Judecatorii sunt cei in masura si solicite cursuri pe o anumita tematic’, ‘mai cu seama in contextul in care numai in ultimul an au fost operate modificari semnificative la Codul civil, precum gi adoptat Codul administrativ. Consider ci cursurile de formare continud trebuie concepute in tandem cu necesitatea de reformare a practicii judecdtoresti. Uneori modificdrile operate in legislatie schimba fundamental regimul juridic al institufiilor juridice traditionale si astfel apare necesitatea ca judecitorii si insugeasca cit mai urgent posibil esenta noilor modificari gi sa siile aplice in practic. Daca ar fi s& luim ca exemplu modificirile aduse Codului civil prin Legea nr.133 din 15.11,2019, putem constatat & acestea au fost inspirate din diverse evolufii legislative pe plan european gi international (Codul civil german, Codul civil francez, Codul civil al Tarilor de Jos, al Ungariei, Argentinei, etc), in special din Proiectul Cadrului Comun de Referinf4 (Draft Common Frame of Reference) al Uniunii Europene. Este important si accentuaim faptul ca prin Nota informativa la Proiectul Legii de modernizare a Codului Civil nr.133/2018, Ministerul Justifiei recomandii ca in pariea in care anumite dispozifii sunt preluate din DCFR, la interpretarea si aplicarea lor ar trebui Iuate in considerare comentariile oficiale $i ilustratiile care insofese DCFR. Cu regret, comentariile oficiale ale DCFR sunt editate doar in limbi de ciroulatie european’, nefiind deocamdata editate in limbile romana sau rus& gi, respectiv, nu sunt accesibile majoritafii judecitorilor nationali. Prin modernizarea Codului civil, legiuitorul moldav a realizat o reforma de mare anvergura, ins implementarea corecta a acesteia si asigurarea unei practici judecdtoresti constante riméine sa fie inc problematica. Desi Institutul Nafional al Justitiei organizeazé si desfisoari cursuri de formare continua, de principiu la un nivel inalt, totusi pentru uniformizarea practicii judiciare, organizarea unui seminar sau doua pe an, pe o anumita tematica, este departe de a schimba cardinal starea de lucruri, Consider c& la aprobarea strategiei de formare profesional a judecatorilor (in temeiul art.4 alin.2 lit.b) Legea nr.947 din 19.07.1996), in situafia in care voi accede in functia de membru al CSM, voi insista ca aceste cursuri de formare continua peo anumiti tematicd si se desfiigoare cu tofi judecdtorii specializati in materia respectiva intr-un termen cét mai restréns (aproximativ doud stptimini), la care cu suportul formatorului s& se propund solutii teoretice la probleme practice, in final, dupa petrecerea seminarului de instruire cu toti judectorii, pentru oficializarea solutiilor respective, s se propuni Curfii Supreme de Justitie adoptarea unei hot&rari explicative in problema analizata. fn afar de cursurile de formare continua, organizate in cadrul Institutului National al Justifiei, se impune necesitatea organizarii si unor a cursuri de instruire la distanfa, pentru a fil accesate dupa necesitate de ciitre persoanele interesate, forma care se practica tot mai frecvent in ultima perioad’ in mai multe state. in uncle ari, la interpretarea gi aplicarea legii, magistratii fac referire in hotararile judec&toresti att la surse bibliografice, cat si la opiniile doctrinare plasate pe portalurile de informatii juridice. Utilizarea platformelor de instruire la distant pentra judecitori nu necesité cheltuieli mari, dar care ar putea constitui un instrument efectiv pentru imbundtiirea calitétii actului de justifie, precum si pentru unificarea practicii judecditoresti, in domeniul selectarii si promovdrii judecdtorilor, Consiliul Superior al Magistraturii in calitate de garant al autoritifii judecdtoresti, trebuie si-gi asume un rol activ in a promova doar judecatorii corecti, pe cei ce se ghideazi in activitatea lor de valorile integritafii si profesionalismului. Promovarea judecatorilor la o instanta ierarhic superioara trebuie sai se efectueze dup’ criterii clar definite, in baza unei evaludri cit mai obiective, fiind 0 consecinfa a reputatiei ireprosabile si o asteptare legitima pentru societatea civil& si justitiabili, Propunerile de numire in funcfii administrative de presedinte sau vicepresedinte de instanfa, trebuie si vizeze candidaturi care s& se bucure de respect din partea colegilor judecditori din instanfa respectiva; s dispund de aptitudini manageriale si de leadership in activitatea lor, si, nu in ultimul rind, sé constituie un model de incredere din partea societifii civile. In domeniul respectarii disciplinei $i eticii judecdtorilor, consider c& de datoria Consiliului Superior al Magistraturii este si asigure independenja judecatorilor impotriva oricdror presiuni in exercitarea actului de justifie, dar totodata si in reprimarea erorilor judiciare comise cu intenfie sau neglijent& grava din partea judecitorilor. Trebuie s& fim categorici atunci cind abaterea unui judecitor este de natura s& submineze inorederea publicului in justitie, caz in care initierea proceduri disciplinare impotriva judecdtorului in ‘cauzA serveste interesului public. Atunci cind asemenea incilcdri nu sunt reprimate la timp, cle genereaza alte incdlcdri similare, Pentru acest considerent se impune ca motto-ul folosit de Inspectia Judiciara pe rapoartele sale de activitate ,dacd reprimi o gresealé, corectezi suid” s& devind realitate. Reiterez, ci de felul in care Consiliul Superior al Magistraturii, ‘impreuna cu organele sale specializate (Inspectia judiciard si Colegiul disciplinar), va avea abilitatca si riposteze impotriva erorilor comise cu rea-credinfé de tre magistrati, se va consolida increderea justitiabililor in actul de justifie si in corectitudinea sistemului judecitoresc. imi exprim convingerea ca independenta justifiei gi certitudinea juridic& reprezinta motivul principal care va asigura un climat investifional favorabil. Atragerea investitorilor striini va putea fi posibil& doar prin coroborarea cu o activitate de transparenfé deplin in activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, or siguran{a unei justifii corecte in Moldova trebuie dovedita. in domeniul administrarii instanjelor judecdtoresti, constatim c&i majoritatea instanfelor judecdtoresti, datorité volumului mare de lucru, se confrunti cu un numar redus de judecttori, fapt care are drept consecin{& tergiversarea examiniirii cauzelor. Din perspectiva justifiabilului nu putem si riménem indiferenti la revolta acestora referitor la fixarea sau aménarea gedinfelor de judecati la intervale de cdteva luni. Justifiabilul este concomitent si contribuabilul care prin contributiile aduse la buget si-a creat speranja legitima c& eventuala sa adresare in justitie fi va asigura apararea drepturilor si intereselor legitime in termene cat mai restranse, Atunci cand judecdtorul din motive neimputabile ma poate stabili sedinja de judecati mai devreme de cAteva luni, uneori chiar si 3-4 luni, credem c& asemenea situafii nu trebuie si cada in sarcina justitiabilului, dar nici a judecdtorului care nu poate examina mai multe dosare, decat ii permit posibilitatile sale ‘umane. Problema trebuie solufionata de organul de autoadministrare judecdtoreasca, care trebuie sa intervind, fie prin transferul unor judecatori din alte instange, unde volumul de lucru este mai redus, fie prin demersul de majorare a numérului de judecatori pentru instanta respectiva. Acest fapt este justificat, de altfel, gi de datele statistice prezentate recent de catre Centrul de Resurse Juridice din Moldova din care rezult& c& dupa numarul efectiv al judecstorilor pe cap de locuitor, Republica Moldova se plaseazi considerabil sub media firilor membre ale Comunitiii Europene. in fara exist 15 judecdtori activi la 100 000 de locuitori, iar media firilor membre ale Comunitatii Europene este 21.5 judec&tori fn fine, pentru a nu impovara excesiv mesajul prezentului proiect, dorese sé-mi reafirm pozitia ferma c& voi avea un comportament corect, obiectiv si echidistant in activitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, c& voi pune in valoare cunostintele si abilitatile mele profesionale, dobéndite in cele peste doud decenii de activitate, in vederea promovarii independenfei autoritafii judecatoresti, precum si a consfintiii valorilor gi standardelor de integritate in sistemul judecdtorese al Republicii Moldova. 19.02.2020 a Ion CRETU Anexa nr. 1 DECLARATIE DE AVERE SI INTERESE PERSONALE (LINFORMATH GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARARIT 1, Numele, prenumele, patronimicul si numérul de identificare: Cretu Ion Alexei, IDNP: 2, Domiciliul si numarul de telefon (3. Functia ocupati (organizatia publica in care activeaz&, tipul si numarul actului de ‘numire/angajare/eliberare): Lector universitar USM, Contra Candidat ta functia de membru al CSM 4. Tipul declaratiei Anuala (OX La angajare/numire La eliberare/incetarea mandatului jual de munci nr.4DTK/506 din 01.09.2019, 3. Numele, prenumele, patronimicul si numdrul de identificare ale sojului/sofiei sau ale concubinului/concubinei “TDN! 6, Numele, prenumele, patronimicul, anul de nagtere gi numdirul de identificare ale coplilor minor stmt, IDNP: sams, IDNP: : 7, Numele, prenumiele, patronimicul, anul de nastere si numdrul de identificare ale persoanelor aflate la intretinere: 2AM IDNP: I, VENITURILE ‘OBT! INUTE DE SUBIECTUL DECLARARIL, DE MEMBRII FAMILIEL LUI SI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATIT iN ‘TARA CiT SL IN STRAINATATE, PE PARCURSUL ANULUI2019 _ Cine a realizat yeni Sursa venitului Servi Suma venitului (numele/denumirea | prestat/obiectul (brut) persoanei generator de tei | z fizice/juridice) venit ful obtinut la locul de muned de baza ubiectul declararii Salar 794,50 | Crow ton Alexei de Comers 78.080. 00 Remuneratie 200. 00 | Remus 127027234 = 7 Onora 0-450 1.2 | Sotul/sotia sau ‘Onorariu 32905. 32 concubinuV/concubina 13 | Copili minor 14 | Persoanele aflate la ntrejinere al ws = i idactice, stitifice gi de creati [21 | Subiectul declararii [Institut National al 00. | Cretu fon Ales _Sustigicd || 2.2 | Soful/sotia sau |__| concubinul/coneubina | 7 23 | Copii minori eg = 2.4 | Persoanele aflate la intretinere 3. Venitul ob{inut din depuneri la institufiile fina 3.1 | Subiectul declararii 32 | Sotul/sotia sau concubinul/concubina Copiii minori Persoanele affaie la intrefinere ul obtinut din activitatea de rey iare societii{i comerci: ie concubinul/concubina Copii minori Persoanele aflate la intrefinere Venitul obj | Subiectul declararii 5.2 | Sojul/sotia sau concubinul/concubina Copii minori = Persoanele aflate la intrefinere istriiinarea si/sau definerea valorilor mobiliare gi/sau a cotelor-parti in ial al societit jerciale 5 Subiectul declararii [ [62 | Sotul/sotia sau | concubinul/concubina Copiiimino Persoanele aflate la intreqinere 7 tul obfinut din instrainarea bunurilor mobile sau i Subiectul declararii Sotul/sotia sau concubinul/concubina | 73_| Copii minor (7.4 | Persoancle affate la intrejinere 8, Venitul obtinut din alte surse le telectualii ete.) 1] Subiectul dectarivii 2 | Sotul/sotia sau concubinul/coneubina 83_[ Copii minori_ demnizatii, premii, drepturi de proprietate 8.4 | Persoanele aflate la intreyinere TIL, BUNURI IMOBILE TARA SUSAU N s RAINATATE A. Terenuri Numel | Numaral | Cats | Modul] Anar ‘Suprafula | Cots) Actul care | Valoaren | Titwlaral) Tipal | cadastral | goria | de dobin-| (ha) | parte| confirma | bunului | buoutul | itu boonetic | lacalitatea obin-| provenicnta | (le) ral jurul wie bunt etccti. | altul decit ul ofecty Crate aes | Crane ow lt Abs | beneticl oo Reet [Rope] TP OTST] To] Con Gan be ton tae sono xe ‘Alo Nessie dia bag 2011 oa golf Rope [TOT OTST | TO] Content de] weet | Cre Tow on tae snontontoe ‘est ‘Alas Nev s308 din oe 01 oa panel PRopae | TTT PT] Cente a | west | Cai on be moventor ‘an ose M0 in pret om ina [Pops | SON Oe [TO] Coren ae Taian on te woven Mii ne Racer ob. 2011 Tar ins apie | ROH [OHTA | VO] Corfe do | TEGO —] Cr Tow ‘on Kons ike er ness Ne ss08 gin oa | Gain sais Paps] TON PORT] TH] Cone] SGT | Crew To] ea saci an inane fin | Alsi 1 ‘tip | ial ain pt igi ca Gn | Pope | B09] OHRTI | TO] const ae | WTS] Cea ton ne nue New isi ‘snmp recans pte) ew ina | Ropte]| BH_| ORR | TOY Contact de] RESO] Cra bn ry vivre | Ales! Alsi cana sk a 212200) ro Topas | S00] GRETA | TO] Conner ae] SISO] rae Tow ten ae vane ‘ee! less | ator | Tos 212209 co indian | Pas Tas PTO Yona ae | ARDC i wae vine | lens ‘xe Seppo | Te an | rae # i200 aH ios | BO Unseema Ta conwact ae | SAIS Cea on the Nite sles oot Shree Ne 5 in 2122009 ror Gea | Pope} 3009] TIRE [TO [ Cont de | TREO | Ce Tow toe a Siosie sexe Ate Space Ne 0 ie 3ap2a8 craw Tait [Res | 3009 UIST] TA] Contin de] TIS] Ce Tow ion oe ny sx ‘eve carps | Tos ai | puin209 ca aaa oats 30 | OTe P TD] Cont ae | TOOT | Grae Tow tea the } ‘inane Ness Alert | | compat | 13 an 2113209" | Tae Tes P| FO] OUST | TO | Conact ae] SARTO] Cae Ta ton te war sles il cpa Ke sn Bins) car Fate | Pate | BOOS] OTT | LA] Conia | RGD] a Tow ioe ue sinner sie ‘ese cumprare 12897 ain 25122009 tae a | | | Nimo bene fkarta fete cTe breil Tar, one kPa coma ORBIT aS. Categorias 1) eric (2 fovenior:(3) intr: exrvtan (8) ele cert de tena ole cca ee Modul de dbndie (1) prorat: (2) pase 3) ale contrac maid piseste de foe Valoarenbumeli:()valoarea carat som (3) valorea tren conform camer care cick provenenfa cesta chars cac tn care tere nn fos evtua de ogee cetera Titra burt: nunete persone ele sa june cre pone bul pul itaarui: 1 persona fied resident (2) persona fled ereied: (3) persona ric resent) persona Jed ners ces cp se completa doar ts eacln care har exe al deel entra aber Informa de idenifcare a tiutarutad ata decd benefiara feet cent personne fe esicne hr pubca Moldova temficre nao doch numaral de dcicore neste apa se nea mre detent fear ce ‘nv eel peroeme rice resident se nc coc de henuficae In encn peravanejrdee nore Inc form so furs tn care ee invert persia arti numa de nreisivave tn vegstra coment tin tart | respect Suet declardri care mu dei nur tn propritte vr inden wmdtoarte informa: locohtatea rt num cadet: | categoria burnt, al de autre: od dabdni: supra ural buna ‘Catego-|Modut de! Anut [Supra]Cota-] Actal care | Valow- [Titula- | Tipal [infor~ via | dobin- | dobin| faja |parte) confirma | rea | ral |matii de ire i rovenienta | bunu- | bunu- | ului fide efectiv bunului tui leare a titutara | lui atu deciit yeneficia rul 7 cfectiv Catv ion Gide [Propiatel 2017 | 138 | 10 |Proces-verhal do) SOrzIHN| Grew | > : Aleye Tocuit | mp. recep inal 4 ] ne 7 din Alexei 26012017 _| Greta Tow 7 Gari Proprisat 2005 | Téa] LO Conmtact dy A070] Craw Alewi | mp. Ton | Alexei Creu ow = TGaside [Propacmie) 2077 [933 [1 TNSUGG| Craw | - Alexei Tout mp, fon nr S508 Alexei 1 | 19.06.2011 ae Cra bon | ‘ConrciaPropaate 201 | TAT PTO (enticat dd 175200 | Crew | : Alexei ‘aceesorie mo. prostenitor egal lon , fi $504 dy Alessi e “ 19.06 2011 Crea Ton eConsinacta|Propriians) DOIN] 394 | LO ertdiaat ad 720400 | Crew | > - [Aka | pecownie mp. frostcator legs Ton t i. 551M di Alexei ~ (09 462011 Cra font [Construct Propicate) 21T [303 | 10 (Ceniicat af —B03000 | Crewe | > : Aleve} ‘aeusorie mp. jnostentor toga fon nt $504 Alexei t l 9.62011 Casa Tow ConstucndPropricie! 201] TNT | 18 Caviiea T5RO0 | Crete Alexei | ‘aeesonie mp. pastentor Ion ur S50, “Alenct 23 ___ fo 062011 Craw Ton Caste [Propricatel 201] S48] TO Contract a 1515800 | Greg | = Alexei Tocuit mp. fineaee fon | | vumpirare | Alexei | ISM di | IS.11.2011 | eer] consuuclighropaeate) 21 [a8 [10 [oonimact a eas] Cram J > Alexei recesorie mp Winvare Jon punpirare | Alexei 37st i is 11.2001 Creator nso Peopricwia] BOTT ER | TO Contact BOC | Aleei cesar mp | hia ton [ femrare al ee sa di | IAL 2004 ey Gren Tow ‘paren Han vitor] IE] BAS | LO Comat a 70 | Craw Alessi | | mp, fnvestts 199) 18D | on le a | in 25.0 ci Crepe pcan Daneioe| SE [TGS] TO Conimet— a SST Cret Alsei | | mp fovea or. 192) €8D | ton = | Bsn 2012 | Alexei |__| Craton Wpatanca ininvmee [ROE HS | TW Kontact a TwTO | Crew | Alexei | mp vests on. 199] CSD | to Ll I hin 250.3012 L Aleset ‘Numele beneficiarului efeetiv: nancle subjoctulut declardri, al membrulu’ ce familie sou al caneubunnlt coneubinel acest Categoria: (1) apartament: (23 cast de focuit: (3) vila: 4) spatiu comercial sau de productie: (3) garaj: (6) alte bunuri imobile, Inclusiv cele nefinalizae, ‘Modul de dobardire: (1) proprietate: (2) povesie: (3) urufruct: (4) uz: (5) abitapie: (6) alte contracte iranslative de posesie si de folosina Valoarea bunului: (1) valoarea cadosirati seu (2) vatoarea bunului conform decumentulul care cerificd provenienta acestuia, doar daeds bunul rua fos evatuar de orgenele cadastrate Titularul burului: nuorele persoanel fiice sau juridkee care posed hunut Tipul ttutarului: (0 persoana fizied rezidenad: (2) persaana fied nerezidenta: (3) persoana juridica resilemd: (4) persoana juridicd nerezidenta icest edmp se completeaca doar in eazul tn care thutarul este attul decit beneficiarul efeetiv. Informati de identificare utitutarului ultul dectt beneficiarul efectiy: in cazul persone fizice rezidemte in Republica \otdove se indie numarul de tdentificare personal. in cazul personel fisice nerezidente se indica fara de reseshintd st numérul de Idennificare national idaed mundrul de idemificare nu este apticabil, se ined numrul de ulemificare fiscal dn cazul persoanei juridice rezilente se ondied codul de tentifare. in cazul persoane) juriddice nereztdente s¢ ined fara sau | jrisitcta in care este fnregistrait persuana juridicd si aumdrul de inregisirare in registrul comeriudui din fara jurisdictia respects, Subiectt dectararit care mu dejin bunurile in proprietate vor indica urmittoarele informayit:aulresa (fra ouneir cadastral categoria burt. moxtul de slabsindire: ony! dobdindivi: suprafogo si titularat buat TV. BUNURI MOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE, ‘A. Autoturisme, camioane, remor iloace de transport supuse iamat Yehicule motorizate, magi wk ‘agricole, mijioace de transport naval/aerian, alte ‘Numele | Vipul | Anul | Local] Amal] Modulde] Vatoarea beneticia | modelut | fabricayii| invegistrarii’ | dobiw- | dobindire ral rwmiede | dis fect fnivatvieulane titutan | [iui aut provenicnya decit | tii) bench | | ul | aa lte= _letectiv_| Gta Tow | Morea Bens | Pinar Maso mpi | lon | Mercedes-Benz) 2006 ‘2016 113 S00 ‘Persona (Cod fiscal] Alexei | e180 smparare faich ect0is revident_| 1 Greta Tow | Vinee 200 | 3019 —nefnmariealae | 2019 finan) 1500 T east simparace | ‘Numele beneficiarului efectiv: nuiele subiectului dectarari, al membrula de fomilio sau al concubine concubinet acest Modul de dobanire: (1) propriciaye:(2) pasesw;(3) alte contracte transtatwe de posesie sae fotosiny@ Titulurul: namele persoanei fsice sau juridice care poseda bursul, | Tit tara (Dy persia se ride (3) persona fsa neverienia: (3) pevsnara juried Peso, persone juried neresennd. Aces cdo se compleeaci oar in cacul ih care titular este alia decal beneficial efeci ‘informa de identificare atitalaratd ated dectt beneficarulefecivs casi! porwant fisice rezlente tn Republica Molina se mdicd| mand de idenuficare personal. fn eacul persone! fizice neresiione se ined fara de rege 9i nud de | Ademuficare nannal (daca numarul de wdennticare nv este plicable oulica mmaral de tdentfeare ical) | ‘incazul persedge’ jurulice resident se nied cod de idenificare. In eaza pense juridice neresidente se id fara sou trict ere eve ern prs pre mand deferral ier on aaj | respect. B. Bunuri sub/forma, de metale eae pictre prefioase, obiecte de arti si de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul Numele benefielarul ui efeetiv identificare a ‘itularului altul decat beneficiarul efecti Nuance ben cficaralul efectv: mimes wiectalar decTardrn, al meniBrala de familie saa al conceive concabine acena Tiularal bumudui: nunele subieeuuha dectorait al mentbruut de familie sow el concubintla concubine acest Tipul utara: (1) persoana fied rezidemia. (2) personne fiten neresdenta 13) persoanajarktea reziema; (0) persoana | ursiied neressdenna. tees exp se compete in care ital este atl deca enefictaral fei. | Informatii de: pier a titularulut attul decitt beneficiarul efectiv: in cozu) persoanet fiziee rezideme in Republica Moldova | se indica numdpul de identyicare personel. In cazul personel fice nerecilemte se indica Jara de reed si mumral de | idenuicore najnal tlacd numayal de idenificare nu este aplicabil se indi munrul de ientficare fiscal) | fn exoulpersodpe jurtelice reciente se indica col de idemificare. in eazul persoane juridice nerezidente se indi fora sau | invwetcna an cre este dnregisiraa persona peruliea st muna de lareelsrare in registra! comerfuut es Jara jurtacta respect ‘de numismatica, de filatelic, de arme sau alte bunus r valoare depasestc suma a 20 de salarit ele Dee ‘Anul | Valoare | Titularal 1 fitul beneficiarutui | sumari | dobandirii | a | bunutui | clectiv | ctimat titular ata ded | a Wenetciaralefectv | bunutat fh —— — |= 2 | I 3 L Luniele henefigiarulal efectivs ninicle sbicetilal declardr, al membre le fannie sa al concubinul eoncuhivel acest. itularul bunului: sumele persoaned fice sau jurikee care poseda bunt Tipad titutaruluis (1) persoamna fisied resident (2) persoana fizica nerezidentd (3) persoana juried rezidenta, (4) persoana jruiied nerczidenta eest cimp se completeacd doar in eacul in care tnarul este altul decét heneficiarul efect Injormatit de idemiificure a ttutarului alu deci beneficiarul efeetivs in casi persoane’ fizice rezidente in Republica Moldova se indice numa de tdenniftcare personal. in cazul persoane! fisice nerezidente se indica fara de resedtinta 1 numarul de lelenificare nayional (daca numeral de idertificare mu este aplicabil, se indie’ munirul de idemificare fiscal) Jn cazul persoanes juridtee rezideme se ined encul le identificare. Jn cou persvanei juricice neveztdente se iniea fara sau Jurisdictia fa care este Inregtstratd persoana Juridica si numarul de fnregisirare in regisirul comerjudui din tra jurisdictia respeetivd | D. Bunuri trabsmise eu titla oneros saw gratuit, personal sau de citre membrii familiel, concubin/concubini, persoane fii ice in perioada declarArii, daci valoarea ficearui bun depaseste suma # 10 salarii medi pe ‘canoe | Ne. | Deseriere Modut de] | Persnana | Valoarea ] Titalaral buna ert, | bunufui transmis i clreia Fa fost bunutui transmis j | transmis i | 2 [ [e. i 3 { Co i Titularul bunului transmis: nunele subiectului declardri, al membrului de famile sau al concubinuluiiconcubines aces. E, Alte huauri mobile a cAror valoare wltard deplgesie sama a 10 salarii medi pe economic Nr Numele | Descriere ) Modul de] ert, | beneficiarulai | a bumutui | dobandi Valoarea | Titwlaral | Tipul | Informatitd estimata a | bunului | titularutui | identificare cefectiv bunut i ‘itularalui i altul deat i heneficiarul ‘efectiv 3 I [ Numele benoficiarului efeetiv nunuele subiectului declardri. af menbrulai cle familie sau al concubinuli Concubine) aestain Titularat bumului: mumete subiectuiui dectararh, al membrului de famiie sow al concubinular concubinet acestura Tipul titutarului: (1) persoana fizica rezident®: (2) persoana fiz nerezident: (3) persoana juridic® rezidemte: (1 persoana Juridiet nereztdentd. Acest cinip se completeaza doar tn cazul in care ttularul este altul deat heneficiarul efech Informarié de identificare a titutarutui atta decit benefiviarul efeetiv: in ence! persoanei fizice reztdente in Republica Motdova se indicd numarul de identificare personal iy cazul persoanel fice nerezidente se iniied fara de reseitintd 91 mamrul de ‘dlenuficare national (daca mumarul de kfentificare i este aplicabil xe indica numarut le idennficare fiscal Jie cal persoanei purdice rezidente se indied codul de demtificare. in cazul persoanel puridice nerezidente xe indie® fara sau juresicfia in care este inregisirald persaama juridied si rwundral de tnregisirare ir registrul comerputui din tara jurisdic respect Y. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAUIN STRAINATATE. i baneare, plas igi si/sau in alte forme echi Titular ul bunutui te despre fondut de investi etesadresa | de : - = oo 2 —|— I 3 L = | ‘Nunes Bomar eect mame bce deta membre Fx a cocubn Cochin acer Categoria: (1) cont eurent sau forme eehuvalente (clash card de ered, meniondna tipul acessui)'\(2) depute banear Saw forme echivalente: (3) fond de invest san forme echivolente, ielusr fencurt private de penst sv ale wteane eu acunutare Titelaral bumutai: mune persoanet fcice sow uridhce eae posedd hun Tipu ttataratuis (1) persovna fisted resilentis (2) persona fisted nerecidenta; (3) personne jucidedirezidenid: (4) persoama Jurtelea nerecidentt Nees cmp se conpleecca der tn cal In care ara este at decd benef efect | “nformati de identificare a titularulu’ ultal decit benefiiarulefectiv: 1 cazulpersoane fisce rezidente in Republica Nokdva se meted nudrul de sdennjieare personal. (in cazu persoanet fice nereculeme se nica fara de resedintd nun de Adentificnre notional (acd numa! dle wleniicare mu este aplicabil, se indie numdral de ilentifeare fiscal In cecil persoareljuriice resdente se sic cod de ideaificare. tn cazel personnel juridice nerezidente se inca fara so jurisdiefa in care este invegisirate persinane juries $1 mundral de inregistrare in eeisirul comertilus cin farm gurisdicta | | B, Plasamente, obligafiuni, eecuri, eambiiy€ steing, prumut, investi Numarutdg Dobinda | Titwlaral] tidurifeotss bunutui parte Categoria altul deci | tit | | || ete 1] €rspa Tow] SR Vitor 5 [Rae [ean i | | “Ales Nato te | 4 Ale | x Crsta Tow 5 ii oer } ‘ios as | Ale [SENT | [we cy Nuinele beng ficiarutui efecti “ numele sublectuhai deel wear L : nee oncu bine conewbinel acentala ale forme de er de NN la ec em impramt (5 Hitler unui rome pesearep ‘i | tier erat td (3) perc Pa em leet cps complete re tei tttaralui all dete benef ried nervy e068) pers furiica rei | Informuti de ‘acu it care ttulary? este : fe aul dca bem ae " it rane fs el Pn fe nen ok tea oa seme at te tee ponent i oan alee neresidone se uch 8 mama identificare nattonal idaces ng i Phe th eames ned tora te nga ene Hm tops hee ned iiicare fen a pe a dena fea ee Mereside inet tra sy "3 persona pane ge "rn reise comer cn yt “al rnd are dapat mca alle document i nuniral de li pe economic sl eare au Mcorporeaza drepturi patrimoniate Numiele beneficiarulat fectiy = enitcaren | Gtutarutui attul decat eneficiarul efectiv Peoeani ea) Cod fiscal 50000 kei | Administrator I fr [Cr i eae Festanta autoiat | aa “tore | sence Craton __| sinister | Creta ton Alevet THO te Cabinetul Persoani Ta ] fs Restana awoeatuny | ou “aators | L onorarly | lon Creta | | sect f + t | Te a Gill came aca deatoa a ‘embrace sae Titular bata ‘oncubinulus conciline aceataa is nuele persoane!fizice xan jurhce, care posedla numerarut (0 persona ficiet residemd (2) persoure [ict neresikernd: (3) persoana juries residenr, (4 persoana vio th se conpleteaca oar inca in cane ne "W este altul deceit heneficiarul efecty Informa de idemificare wdutuenta unaddecgg beneficaru fete: in cacn! perseael face nen ne in Republica Moldova eae imal de tdenusfcare perwnul. in eae cate apes Mile se inci jara de resecinyh 9! tance ifevticare national (dacd rumeral de denice, fe ecelicahit, se inert mumaral de idenijicarefccah Joel persoces jrkice reclame se med coal fe idenicore In eacul persoane juruice nereidente se Indhea tara seu peta it care este inregsiradpersoann jurdiek ‘rma de taresisirare in regsial comertutt din tarene seep respeciiva, Tipul titutarutui: ‘SOCIAL AL UNUTAGENT ECONOMIC Numete repute] aes [Coa de Titalrat| Tapa | alow || Beneficiarutai | agentatar etivitae | de artciparebumutatpuuteatas | acre tect | cconomie Pumpavave! | Cretu lan ‘SRL Victoria ‘Mun. Comert | TaTi7 | aa% Crete el Novaten i on $ i " str. Trifan, } Alexei ‘as, 1a : { (Geta) SRE Tis Come [TOR ee | ste toa | Alexei | tne, 28 s. SRL New omer | TOORON | — Ww Besar ‘Brinduselor, mma L t Samet Snicaralat fecanamele fica Tecan oo % familie sau of concubinulavconenBinel acestala (Huda ads mince personne fe sm rtdee oer pe Tipu talents (persona fic ride (3) persona fe nario (3) personna jar rile FV person | Juridica merezidentaeest ed se completeacd doar in cazl in care ttlarul este altel decal beneftaralefee Informati de idemiificure a titutarului atu decit beneficial efectv: i cazul persoane! fieicereztdente in Republica Moldova Se inked mumarul de tdentificare personel. in azul personne fisice nerescente se iniied fara tke reed si mum de ‘dennficare napional (dact numa de idenificane ny este aplicabl se indica rumaral de tdentfcare fiscal) 4h acu personnel juritice resente se indica codul de idemficare. tn case persoaneljurdice neresidente se iniic® fara saw urisictia in care este tnregisirara persona juried $i mundrul de tnregitrare in registra] cemented hn farayjurisdietia espectvs ‘Vi DATORIT 2 ne. ipolsci. yaranj mise in Donelicial unor teri, Hnpnunuiun §1 rede | ‘Seadent bi Rata | Suma initial Valuta Debitor eee dobinzii { = ‘Vill. INTERESE PERSONAE. A. Calitatea dle asociat, de a al unui agent economic, de membru al organ administrare, de revizie sau de control in eadrul unor organizatii necomerciale sau socictiti come membru al unor organizafii necomerciale sau internationale ] Denuntirea gi adres Calitatea deqim organizatiei society (oF Cerliicat asociat din 01.6 2005 — feat avociat din 1.08 2007 er Ra tr Foudator ‘Cerlifcat aoe din 05.04.2019 Durat Valoarea tralia contractului co contraetului | ‘ contractului ‘ | Subicewl declan = =5 = = [1] Cretu ton Atexe Contract Nell din | 31.12.2019 | a0 il prestiri 24.06.2019 se 2 = [ssee Sojullsopa sau concubinal/concubina subiccuui declan e i ? 2] =| = Persoanele juridice in cire déclarantul Sr Soju/so(i off coneubinul/concubina acestuia sum beneticlan Sioa | — Prezenta declaratie este un act publié si raspund potrivit legit pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate. Data completirii__. 77. OA. ROAT Semniitura