Sunteți pe pagina 1din 104

Fenomenul violenței:

de la delimitări conceptuale,
la prevenire și intervenții eficiente
Domestic Violence: Coordinating the intervention (DVCI)

Editura CATHARSIS 1
BUCUREȘTI 2019
Fenomenul violenței:
de la delimitări conceptuale,
la prevenire și intervenții eficiente

Project DVCI: Domestic Violence Coordinating


the Strategic Intervention

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai
punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informa-
ţiilor pe care le conţine.

Editura CATHARSIS
București 2019
Copyright © 2019, Asociația CATHARSIS. Toate drepturile rezervate. Toa-
te materialele cuprinse în acest document, dacă nu se specifică altfel, sunt propri-
etatea Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.
Drepturi de autor și alte legi de proprietate intelectuală protejează aceste materiale.
Reproducerea sau retransmiterea materialelor, în totalitate sau parțial, în orice mod,
fără acordul prealabil scris al titularului dreptului de autor este o încălcare a legii
drepturilor de autor.
Cursul de formare profesională continuă are o durată de 42 de ore și este avizat
de către Ministerul Educației Naționale prin OMEN 3019/08.01.2018.
Date de contact: Acest suport de curs este proprietatea Asociației pentru Dez-
voltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS. Pentru permisiunea de a uti-
liza materialul sau pentru alte informații referitoare la cursurile pe care le susținem,
vă rugăm să ne contactați la adresa cursuri@asociatiacatharsis.ro (www.asociatia-
catharsis.ro).
Editor șef: Ingrid Maschek

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Fenomenul violenţei : de la delimitări conceptuale, la prevenire
şi intervenţii eficiente : Project DVCI - Domestic Violence
Coordinating the Strategic Intervention. - Bucureşti : Catharsis, 2018
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-94503-3-8

316
37
Notă indroductivă

Asociația CATHARSIS implementează, în calitate de partener, Proiectul Violența Domestică – Co-


ordonarea Intervenției Strategice (DVCI) finanțat prin Programul Erasmus+. Proiectul se derulează
în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2018, fiind coordonat de Royal Borough of Kensington and
Chelsea din Marea Britanie și beneficiază de contribuția unui consorțiu de organizații non-guverna-
mentale și autorități locale din Uniunea Europeană reprezentat de Standing Together Against Do-
mestic Violence (Marea Britanie), Dimitra Education & Consulting S. A. (Grecia) și Region de Murcia
(Spania).
Proiectul „DVCI: Violența domestică: Coordonarea strategică a intervenției” a vizat creșterea abi-
lităților și expertizei profesioniștilor, inclusiv a funcționarilor și a factorilor de decizie, responsabili
pentru conducerea și coordonarea răspunsurilor la violența domestică (VD) și alte forme de violență
împotriva femeilor și fetelor (VIFF). Proiectul DVCI a dezvoltat, testat și implementat un program
de educație și formare continuă (PEFC) pentru sprijinirea rolului crucial al coordonării strategice în
domeniul violenței domestice.
În prezent, descrierile posturilor și nivelurile de competențe și de influență diferă foarte mult și
nu există o formare standard care să se axeze pe consolidarea competențelor și abilităților necesare
pentru a susține rolul coordonării strategice VD. Formarea profesională a domeniului VD în Regatul
Unit și în țările partenere, România, Spania și Grecia se axează pe susținerea unei game largi de roluri
pe prima linie. Proiectul DVCI abordează acest decalaj.
Obiectivele DVCI:
ȖȖSă împărtășească bunele practici și să dezvolte o curriculă de bază și competențe UE pentru
rolul de coordonare strategică a VD, implicând agențiile relevante responsabile cu tratarea VD
și VIFF.
ȖȖDezvoltarea curriculum-urilor adaptate la nivel național pentru dezvoltarea și furnizarea unui
răspuns la VD comunitar coordonat în Marea Britanie, Grecia, România și Spania.
ȖȖTestarea și acreditarea Instruirii Vocaționale și Formării (VET) bazată pe experiență practică
și inovare către 160 de profesioniști cu responsabilități în domeniul gestionării și coordonării
intervenției în cazurile de violență domestică în patru contexte naționale (45 în Marea Britanie,
România și Grecia, 25 în Spania).
ȖȖSă sporească gradul de conștientizare cu privire la necesitatea de a îmbunătăți competențele
coordonatorilor VD la nivel local, național și la nivel UE și să promoveze curricula UE și forma-
rea pentru a sprijini serviciile îmbunătățite pentru victimele VD și VIFF.
Acest proiect a fost finanțat cu suportul Comisiei Europene. Această publicație reflectă punctual de
vedere al autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi responsabilă pentru informațiile conținute în
acest material. Program de formare profesională continuă, dezvoltat în cadrul proiectului "DVCI: Violen-
ța domestică: Coordonarea strategică a intervenției" Project Agreement: 2016-1-UK01-KA202-024533

Project DVCI: Domestic Violence Coordinating the Strategic Intervention

5
Despre autori
dr. Zoe-Doina Niță, formator, psiholog clinician principal, psihoterapeut de familie, cadru didactic
asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, doctor în psihologie
al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, master în prevenirea și com-
baterea drogodependențelor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București,
președinte al Asociației pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS.
Mihaela Cișmilianu, formator cu experiență în adicții, psiholog clinician principal, psihoterapeut,
membru al Colegiului Psihologilor din Romania, cu experiență profesională de peste 10 ani atât în
mediul guvernamental, cât și neguvernamental, formări în adicții (Tehnica Interviului Motivațional,
Prevenirea Recăderilor), formare în Psihoterapii Scurte Colaborative Orientate pe Resurse și Soluții,
master în Psihoterapii cognitiv - comportamentale, multiple formări în domeniul prevenirii consu-
mului de droguri în școală și familie, expert în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
Sociolog Cătălina Chendea, Ministerul Educației Naționale, coordonator proiecte prevenire con-
sum de droguri în școală; formator național în domeniul educație pentru cetățenie democratică, co-
municare, lucrul cu tinerii, educație inter-culturală / Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Centrul Nord–Sud al Consiliului Europei; formator în educație personală - componenta caracter /
Programul „Character First!” / Character Training Institute Oklahoma City, USA; formator național
în educație pentru drepturile omului și educație pentru cetățenie democratică - Programul Națio-
nal „Educație pentru Cetățenie Democratică” / Ministerul Educației și Cercetării; UNICEF România;
Facilitator programul de educație alternativă în arta de a conduce „Liderii Mileniului Trei” / British
Council, Fundația CODECS pentru Leadership; formare în implementarea și evaluarea strategiilor re-
gionale antidrog - Ministerul Federal al Sănătății din Germania / LWL; formare în dezvoltarea deprin-
derilor și abilităților sociale - Ministerul Federal al Sănătății din Germania / LWL.
Psiholog Alina Neagoe, psiholog clinician principal, psiholog specialist în psihologia apărării, si-
guranței naționale și ordinii publice, membră a Colegiului Psihologilor din Romania, master în psiho-
terapia cognitiv-comportamentală, formare în Tehnica Interviului Motivațional și Prevenirea Recăde-
rilor, multiple formări la nivel național și internațional în domeniul comportamentelor adictive și al
prevenirii consumului de droguri în școală, familie și comunitate, formator certificat ANC, experiență
de 12 ani în domeniul adicțiilor (evaluarea și consilierea persoanelor consumatoare de droguri în
scopul creșterii motivației pentru schimbarea comportamentului de consum și prevenirea recăderi-
lor), expert în prevenirea consumului de droguri pe proiecte naționale, cu finanțare POSDRU și EEA
Grants.
Mihai Cătălin Venea, ofițer de poliție, formator în domeniul acțiunilor pentru prevenirea și com-
baterea violenței domestice, multiple formări în acest domeniu (Proiectul JAD –Joint action against
domestic violence, susținerea de sesiuni în cadrul instituțiilor de formare ale Ministerului Afacerilor
Interne), membru al Comitetului național de soluționare a contestațiilor privind desemnarea experți-
lor în cadrul GREVIO, membru în diverse grupuri de lucru (grupuri interministeriale și intraministe-
riale) pentru implementarea reglementărilor din domeniul violenței doemstice introduse prin Legea
nr. 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003, membru al Grupului de lucru în
cadrul proiectului O.S.C.E. și al Consiliului Europei ”Effective criminal justice strategies and practicies
to combat gender-based violence in Eastern Europe”.
CUPRINS

CAPITOLUL I. ÎNȚELEGEREA VIOLENȚEI INTIME DINTRE PARTENERI (VIP) ȘI A


VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ȘI FETELOR (VIFF) 9
1.1. Diferite forme ale VIFF 9
1.2. Violența domestică și violența împotriva femeilor și fetelor - statistici recente
relevante pentru România și Uniunea Europeană 11
1.2.1. Date statistice cu privire la atitudinea față de violență în
Uniunea Europeană și în România 12
1.3. Legislația cheie cu privire la violența domestică 13
1.4. Abordarea națională a violenței domestice 22
CAPITOLUL II. DINAMICA VIOLENȚEI DOMESTICE 27
2.1. Modelul controlului coercitiv 27
2.2. Tipologiile violenței între parteneri în viziunea lui Michael P. Johnson 30
2.3. Impactul violenței domestice asupra copiilor și a tinerilor 34
CAPITOLUL III. INTERVENȚIA - PREVENIRE ȘI SERVICII PENTRU VICTIME ȘI AGRESORI 47
3.1. Prevenirea primară, secundară și terțiară 47
3.1.1. Prevenirea criminalității: considerații generale 47
3.1.2. Trăsăturile caracteristice ale activității de prevenire 47
3.1.3. Prevenirea criminalității prin programe derulate în școli 48
3.1.4. Teme preventive conexe VD ce pot fi abordate în școli 49
3.2. Reacția la violența domestică 51
3.2.1. Răspunsul Coordonat al Comunității (RCC) 51
3.2.2. Abordarea în funcție de gen 54
3.2.3. Mituri despre violență 57
3.2.4. Intersectorialitatea 59
3.2.5. Modele de bune practici în ceea ce privește furnizarea de servicii 63
3.3. Lucrul cu abuzatorii 64
ANEXE 69
Anexa nr. 1. Exemple de motive temeinice reținute de instanțe pentru
emiterea ordinului de protecție 69
Anexa nr. 2. Drepturile copilului. Activitate pentru ciclul primar 71
Anexa nr. 3. Modele de activități cu tema „Discriminarea de gen".
Pentru vârste mici (ciclul primar) 73
Anexa nr. 4. Informații pentru cadrele didactice privind tema bullying-ului 75
Anexa nr. 5. Exemple de activități pentru tema „Bullying” 77
Anexa nr. 6. Fișă „Cum știu că sunt într-o relație abuzivă?” 80
Anexa nr. 7. Ce sfaturi poate da un cadru didactic unei victime a VIFF 81
BIBLIOGRAFIE 85

7
CAPITOLUL I. ÎNȚELEGEREA VIOLENȚEI INTIME DINTRE PARTENERI
(VIP) ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ȘI FETELOR (VIFF)
1.1. Diferite forme ale VIFF devenite prin adopție, potrivit legii, astfel
de rude;
„Civilizația umană este amenințată din exteri-
or de barbaria violenței și din interior de barbaria • soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție;
uitării.” (R. Rieman)
• persoanele care au stabilit relații asemănă-
Violența are multiple manifestări și înțele- toare acelora dintre soți sau dintre părinți
suri și este omniprezentă în istoria omenirii, de și copii, în cazul în care conviețuiesc;
la nivelul individului la cel al grupului, familiei și
• tutorele sau altă persoană care exercită în
societății. Complexitatea manifestărilor violenței
fapt ori în drept drepturile față de persoa-
interpersonale o face însă greu de definit, deși o
na copilului;
recunoaștem ușor, fie în calitate de victimă, fie ca
observator, fie ca agresor. • reprezentantul legal sau altă persoană care
îngrijește persoana cu boală psihică, diza-
Violența reprezintă un act distructiv ce nu
bilitate intelectuală ori handicap fizic, cu
poate fi justificat însă în niciun fel în condițiile
excepția celor care îndeplinesc aceste atri-
vieții contemporane. Comportamentele violente
buții în exercitarea sarcinilor profesionale.
pot fi direcționate spre ceilalți (în război, acte de
terorism, viol, maltratare), spre ambient (distru- Violența domestică acoperă o varietate de
gerea bunurilor), spre natură (distrugerea flo- abuzuri (fizice, sexuale, psihologice, emoționale,
rei și faunei) sau spre propria persoană (suicid, financiare etc.) pe care o persoană le comite îm-
automutilare). Discuțiile referitoare la definirea potriva actualului sau fostului partener, dintr-o
violenței au avut în vedere, de-a lungul timpului, relație strânsă, bazată de cele mai multe ori pe
mai multe criterii, dintre care enumerăm: pre- raporturi intime. Materialul de față se focalizează
zența intenției distructive, consecințele violenței, în principal pe violența domestică îndreptată
perspectiva legii, dar și forța agresorului. împotriva femeilor și fetelor, fără să încerce o
diminuare a celorlalte tipuri de violență.
Multiplele definiții ale fenomenului violenței
țin în mod deosebit și de aria de acoperire: psiho- În vederea clarificării conceptuale, prezentăm
logică, juridică, școlară, economică. Astfel, în sens mai jos o serie de definiții, în general asumate la
general, violența este definită ca fiind „utilizarea nivel instituțional:
forței și a constrângerii de către un individ, grup, Consiliul Europei: „Orice act sau omisiune
clasă socială în scopul impunerii voinței asupra al- comisă în interiorul familiei de către unul dintre
tora”. (Rădulescu, 1993) membrii acesteia și care aduce atingere vieții, in-
În continuare ne vom referi cu precădere la tegrității corporale sau psihologice sau libertății
violența domestică, cu mențiunea că vom asimi- altui membru al acelei familii, și vatămă în mod
la violența familială violenței domestice, întrucât serios dezvoltarea personalității lui/ei.2”
se consideră că, în contrast cu violența familială Adunarea Generală a ONU: Violența îndrep-
care pune accentul mai mult pe violența intrafa- tată asupra femeii „include următoarele acțiuni
milială, violența domestică include variate forme chiar dacă nu se limitează la ele: violența fizică,
de relație în afara familiei, relații care presupun psihologică și sexuală care se produce în cad-
totuși că participanții la actul de violență locuiesc rul familiei, inclusiv maltratări, abuzul sexual al
împreună sau au relații apropiate. copiilor din cadrul căminului conjugal, violența
Conceptul de membru al familiei este un con- relaționată cu știrbirea dreptului patrimonial, mu-
cept disputat în literatura de specialitate. În ma- tilare genitală și alte practici tradiționale, nocive
terialul de față vom înțelege prin membru de fa- pentru femeie, actele de violență produse de alți
milie1: membri ai familiei, precum și violența relaționată
cu exploatarea.3”
• ascendenții și descendenții, frații și suro-
rile, copiii acestora, precum și persoanele 2. Recomandarea Nr. R (85) cu privire la violența în familie,
adoptată la 26 martie 1985
1. Conform Legii nr. 217/ mai 2003 3. Rezoluția 48/104/20. 12. 1993

9
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

A Patra Conferință Mondială asupra Prob- unei persoane o suferință acută, fizică sau mint-
lemelor Femeilor, Beijing, 1995: Violența în- ală, cu scopul de a obține de la ea sau de la o terță
dreptată asupra femeii este orice act de violență persoană informații sau dovezi pentru a o pedep-
fundamentat pe diferența de gen, care rezultă sau si pentru un act pe care persoana sau o persoană
care poate rezulta într-o vătămare sau suferință terță l-a comis sau se bănuiește doar că l-a comis,
fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv de a o intimida sau a face presiuni asupra ei sau
amenințările cu asemenea acte, coerciția sau pri- a unei terțe persoane, sau pentru orice alt motiv
varea arbitrară de libertăți, indiferent dacă aces- bazat pe o formă de discriminare, de orice fel,
tea apar în viața publică sau privată. când această durere sau suferință sunt provocate
de un agent al unei funcții publice sau o persoană
În consecință, violența împotriva femeilor
acționând în postura unei astfel de persoane sau
cuprinde următoarele forme, fără a fi limitată la
cu consimțământul ei expres sau tacit.5”
acestea:
Tipuri de violență împotriva fetelor și fe-
a) Violența fizică, sexuală și psihologică ce are
meilor
loc în familie, inclusiv bătăile, abuzul sexual al
copiilor de sex feminin în cadrul casnic, violența 1. Violența fizică – rezidă în atingeri sau con-
legată de zestre, violul marital, mutilarea genita- tacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea
lă a femeilor, violența extra-maritală și violența fizică îndreptată asupra victimei. Forme:
referitoare la exploatare; împingerea, plesnirea, trasul de păr, răsu-
cirea brațelor, desfigurarea, provocarea de
b) Violența fizică, sexuală și psihologică ce
vânătăi, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu
apare în comunitatea generală, inclusiv violul,
pumnul, palma sau piciorul, aruncarea în
abuzul sexual, hărțuirea sexuală și intimidarea la
victimă cu diverse obiecte, izbirea de pe-
locul de muncă, în instituțiile educaționale și în
reți și mobilă, folosirea armelor. Violența
altă parte, traficul cu femei și prostituția (forța-
fizică include și distrugerea bunurilor care
tă);
aparțin victimei sau pe care cei doi parte-
c) Violența fizică, sexuală și psihologică comi- neri le stăpânesc și le utilizează împreună;
să sau trecută cu vederea de către Stat, oriunde
apare aceasta.4
2. Violența sexuală – constă în comentarii
degradante la adresa femeii, atingeri ne-
Legea 217/22 mai 2003 pentru prevenirea plăcute și diverse injurii, provocate victi-
și combaterea violenței în familie definește mei în timpul sau în legătură cu actul sexu-
violența în familie, astfel: „Art. 3 (1) În sensul al, incluzând și violul marital;
prezentei legi, violența în familie reprezintă orice
acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția
3. Violența psihologică (emoțională) –
precede și acompaniază celelalte forme de
acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifes-
violență/abuz, dar se poate manifesta și
tată fizic sau verbal, săvârșită de către un membru
izolat prin injurii, amenințări, intimidări,
de familie împotriva altui membru al aceleiași fa-
uciderea animalelor domestice preferate,
milii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu
privarea de satisfacerea nevoilor perso-
sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emoționale
nale esențiale (mâncare, somn etc.). Acest
ori psihologice, inclusiv amenințarea cu aseme-
tip de violență cuprinde 6 componente im-
nea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de
portante: frica, depersonalizarea, privarea,
libertate. (2) Constituie, de asemenea, violență în
supraîncărcarea cu responsabilități, degra-
familie împiedicarea femeii de a-și exercita drep-
darea, distorsionarea realității. Acest tip
turile și libertățile fundamentale."
de violență în familie reprezintă un factor
Organizația Mondială Contra Torturii: Vi- central în controlul și manipularea parte-
olența domestică este o formă de tortură. În ar- nerului;
ticolul 1 al Convenției împotriva torturii și altor
dureri provocate și tratamentelor crude, inuma-
4. Violența economică duce la scăderea re-
surselor și autonomiei victimei. Se mani-
ne sau degradante, din 1984, tortura este definită
festă prin controlul accesului victimei la
ca: ,,Orice act prin care este produsă intenționat
bani sau lucruri personale, hrană, mijloace
4. A Patra Conferință Mondială asupra Problemelor Femei- 5. Neamțu, G. (coord.), Tratat de Asistenţă Socială, Polirom,
lor, Beijing, 1995 – paragraful 113 Iași, 2003, pag. 682

10
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

de transport, telefon și alte surse de pro- intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect
tecție sau îngrijire de care ar putea bene- similar;
ficia; d) violența sexuală – agresiune sexuală, im-
5. Violență socială – sistarea activităților punere de acte degradante, hărțuire, inti-
și relațiilor sociale, izolarea în situația de midare, manipulare, brutalitate în vederea
victimă a violenței, cadrul care favorizează întreținerii unor relații sexuale forțate, viol
agresarea acesteia pe planul vieții private conjugal;
și intime. Duce la izolarea victimei și lipsi- e) violența economică – interzicerea acti-
rea ei de suport social, cu dificultăți de ieși- vității profesionale, privare de mijloace
re din situațiile de violență; economice, inclusiv lipsire de mijloace de
existență primară, cum ar fi hrană, medica-
6. Violența prin deprivare sau neglijare –
mente, obiecte de primă necesitate, acțiu-
deși nu este specificată în legislația actua-
nea de sustragere intenționată a bunurilor
lă, în plan internațional reprezintă forma
persoanei, interzicerea dreptului de a po-
non-fizică a violenței, incluzând violența
seda, folosi și dispune de bunurile comune,
verbală și cea emoțională, utilizate în sco-
control inechitabil asupra bunurilor și re-
pul amenințării, intimidării și a deținerii
surselor comune, refuzul de a susține fami-
controlului asupra victimei cu impact asu-
lia, impunerea de munci grele și nocive în
pra planurilor psihologice. Se manifestă
detrimentul sănătății, inclusiv unui mem-
prin incapacitatea sau refuzul adultului de
bru de familie minor, precum și alte acțiuni
acordare a celor necesare copilului pentru
cu efect similar;
toate aspectele vieții sale: sănătate, educa-
ție, dezvoltare emoțională, nutriție, adă- f) violența socială – impunerea izolării per-
post, siguranța vieții – în contextul în care soanei de familie, de comunitate și de prie-
familia sau îngrijitorul legal are acces la teni, interzicerea frecventării instituției de
resursele necesare. Include și nesuprave- învățământ, impunerea izolării prin deten-
gherea și lipsa protecției în fața pericolului. ție, inclusiv în locuința familială, privare in-
tenționată de acces la informație, precum
În conformitate cu Legea 217/22 mai 2003, și alte acțiuni cu efect similar;
avem următoarele tipuri de violență în familie,
conform articolelor 4 și 56:
g) violența spirituală – subestimarea sau
diminuarea importanței satisfacerii nece-
a) violența verbală – adresarea printr-un sităților moral-spirituale prin interzicere,
limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de limitare, ridiculizare, penalizare a aspira-
insulte, amenințări, cuvinte și expresii de- țiilor membrilor de familie, a accesului la
gradante sau umilitoare; valorile culturale, etnice, lingvistice ori re-
b) violența psihologică – impunerea voinței ligioase, impunerea aderării la credințe și
sau a controlului personal, provocarea de practici spirituale și religioase inaccepta-
stări de tensiune și de suferință psihică în bile, precum și alte acțiuni cu efect similar
orice mod și prin orice mijloace, violență sau cu repercusiuni similare.
demonstrativă asupra obiectelor și anima- Oricare ar fi unghiul din care privim, violența
lelor, prin amenințări verbale, afișare oste- are efecte devastatoare asupra victimelor, iar for-
ntativă a armelor, neglijare, controlul vieții mele continue ale acesteia pot lăsa răni adânci,
personale, acte de gelozie, constrângerile atât fizice, cât și psihice. De aceea este important,
de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect dincolo de definiții și conceptualizări, să cunoaș-
similar; tem aceste efecte, precum și impactul violenței la
c) violența fizică – vătămarea corporală ori nivel de persoană și familie.
a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trânti- 1.2. Violența domestică și violența împotri-
re, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, va femeilor și fetelor - statistici recente rele-
strangulare, mușcare, în orice formă și de vante pentru România și Uniunea Europeană
orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind
rezultatul unor accidente, prin otrăvire, Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului
violenței domestice, și a VIFF în special, și pentru
6. In prezentul material, atunci când ne referim la acestea,
a identifica cele mai bune metode de combatere a
avem în vedere referirea la femei și fete

11
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

acestuia, prezentăm în continuare date statistice litatea de a intra în contact cu autoritățile, ori nu
cu privire la situația la nivel mondial, respectiv declară adevărata natură a problemei cu care se
național, a fenomenului. confruntă, fie urmare a dificultății raportării și
centralizării datelor statistice. De asemenea, au-
Violența împotriva femeilor este una din cele
toritățile folosesc terminologii diferite, clasificări
mai frecvente încălcări ale drepturilor persoa-
distincte pentru aceleași tipuri de acțiuni, ceea ce
nelor în întreaga lume. Cea mai mare parte a vă-
îngreunează colectarea, înregistrarea și prelucra-
tămărilor corporale produse asupra femeilor și
rea datelor din domeniul violenței domestice, de-
copiilor se petrec în sfera privată, iar pentru fe-
terminând dificultăți de corelare a datelor, lipsa
mei, în relațiile conjugale. La nivel mondial, 35%
unei statistici conforme cu realitatea fenomenu-
dintre femei au suferit o formă de violență fizică
lui, fie urmare a dublării datelor, fie a lipsei totale
sau sexuală, în majoritatea cazurilor agresorul
a acestora.
fiind partenerul de viață al femeii. Aproximativ
30% dintre femeile care au fost într-o relație au Privind evolutiv fenomenul violenței domesti-
fost supuse la violență fizică sau sexuală de par- ce, respectiv rezultatele sondajului CURS din anul
tenerul lor. În plus, în lume, 38% dintre crimele 2008 față de un sondaj similar realizat de IMAS în
asupra femeilor au fost înfăptuite de partenerii anul 2003, realizat în colaborare cu Centrul pen-
acestora. tru Parteneriat și Egalitate, constatăm că ponde-
rea situațiilor de violență domestică a crescut în
La nivel european, conform Eurobarometrului
2008 față de 2003 cu 4,1 %, în ultimele 12 luni
73.2 din 2010 coordonat de Comisia Europeană
ale perioadei de referință creșterea fiind de 1,6%.
(„Violența domestică împotriva femeilor”), o fe-
meie din patru este victimă a VD la un moment Sondajul de opinie CURS din anul 2008 rele-
dat în viață. Între 6% și 10% din populația femi- vă faptul că mai mult de 1,2 milioane femei din
nină a Europei este afectată de violența domesti- România sunt victime ale violenței domestice în
că în decursul unui an. fiecare an; mai puțin de 1% depun plângere pe-
nală împotriva agresorului. Rezultă că în 45% din
Distribuția victimelor violenței în familie în
familiile din România există riscul exercitării de
funcție de sex și vârstă, în perioada 2006–2008,
violențe asupra minorilor, în 10% dintre familii
arată că procentul femeilor majore victim-
manifestându-se forme ale abuzului.
izate prin violență în familie fluctuează între
34,01% și 40,76% din numărul total al victime- Din statisticile Direcției Generale a Poliției
lor cu sex și vârstă precizată – adică între 3135 Municipiului București în domeniul violenței do-
și 3816 femei agresate anual au fost raportate mestice, realizate anual, rezultă următoarele:
Agenției Naționale de Protecția Familiei, institu- • În perioada 2004–2012, au fost înregis-
ție responsabilă de centralizarea datelor referi- trate 940 decese urmare a conflictelor în
toare la violența în familie. familie. În perioada 2013-2016, numărul
acestora a fost de 288.
Procentul adulților de sex masculin victime
ale violenței în familie în acești 3 ani oscilează • Între anii 2012–2015 s-a constatat o creș-
între 7,01% și 7,73%. Distribuția în funcție de tere constantă a numărului de inculpați
relația cu agresorul pentru aceiași 3 ani arată că trimiși în judecată și condamnați pentru
între 49,46 % (2007) și 58,7% (2008) din cazuri infracțiuni de violență împotriva mem-
s-au petrecut în relații parteneriale (căsătorie, brilor familiei, însă în cursul anului 2016
logodnă, relații consensuale); în relații parentale acest număr a cunoscut un regres, conform
incidența s-a plasat între 34 și 44%. Statisticile Raportului de activitate al Ministerului Pu-
realizate de Agenția Națională de Protecția Fa- blic.
miliei până în 2009 și Ministerul Muncii, Familiei 1.2.1. Date statistice cu privire la atitudi-
și Protecției Sociale în continuare, pe cazurile de nea față de violență în Uniunea Europeană și
violență în familie înregistrate în perioada 2004 în România
- 2011 indică un număr de aproximativ 82.000
• 98% din populația Uniunii Europene este
de cazuri.
conștientă de existența violenței domesti-
Se apreciază că numărul real al victimelor vi- ce și 87% dintre cei intervievați consideră
olenței domestice este însă mult mai mare, fie că Uniunea Europeana ar trebui să fie im-
urmare a faptului că multe victime nu au posibi- plicată în lupta împotriva violenței.

12
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

• 84% dintre români consideră violența domestică împotriva femeilor ca fiind răspândită la nivel
național, comparativ cu 78% dintre europeni, ceea ce denotă o conștientizare a manifestării
fenomenului.
• 68% dintre români consideră că ea este inacceptabilă și trebuie întotdeauna pedepsită prin
lege, spre deosebire de 84% dintre europeni.
În ceea ce privește percepția asupra gravității formelor de violență, pentru toate tipurile acesteia,
respondenții din România au considerat că ele sunt mai puțin grave decât cei din restul Europei în
toate cazurile, cu cel puțin 9% și maxim 18%, după cum se vede în tabelul de mai jos.

Tip de violență Respondenți România Respondenți Uniunea Euro-


peană
Violență fizică 73% 85%
Violență sexuală 69% 85%
Violență psihologică 53% 71%
Limitarea libertății 60% 69%
Amenințarea cu violența 50% 64%
Tabel – Gravitatea formelor de violență în România și UE

1.3. Legislația cheie cu privire la violența domestică


Legislația internațională: Lupta împotriva violenței în familie este plasată în paradigma protecției
drepturilor fundamentale ale copilului și ale omului, așa cum sunt acestea recunoscute de Conven-
ția ONU privind drepturile copilului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta drepturilor
fundamentale ale Uniunii Europene. Totodată, există o serie întreagă de recomandări internaționale
bazate pe o cazuistică instrumentată la nivelul instanțelor internaționale, care plasează violența în
familie în contextul practicilor și politicilor ce vizează sănătatea publică și lupta împotriva tratamen-
telor discriminatorii.
Convenția de la Istanbul
Este cel mai important document legislativ internațional în domeniu, este primul tratat inter-
național care conține o definiție a genului. Convenția recunoaște fenomenul violenței împotriva
femeilor drept o violare a drepturilor omului și o formă de discriminare, introduce o serie de
infracțiuni noi, precum căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, hărțuirea, avortul forțat sau
sterilizarea forțată, și face apel la implicarea tuturor instituțiilor și agențiilor relevante ale statului
pentru a conlucra în combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Principalele
definiții introduse de convenție sunt:
violența împotriva femeilor este înțeleasă drept o încălcare a drepturilor omului și o formă de
discriminare împotriva femeilor și va însemna toate acțiunile de violență de gen care rezultă în, sau
care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau economi-
că cauzată femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acțiuni, coerciția sau privarea arbitrară de
libertate, indiferent dacă survine în public sau în viața privată;
• violența domestică înseamnă toate acțiunile de violență fizică, sexuală, psihologică sau econo-
mică ce survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii sau actualii soți sau parte-
neri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același domiciliu cu victima;
• gen înseamnă rolurile, comportamentele, activitățile și atributele construite social, pe care o
societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați;
• violența de gen împotriva femeilor înseamnă violența care este direcționată împotriva unei
femei pentru că ea este femeie, sau care afectează femeile în mod disproporționat.

13
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Legislația națională aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune


luarea unei măsuri de control al respectării
Legislația românească cu privire la preveni-
ordinului de protecţie şi pentru prevenirea
rea și combaterea violenței în familie a fost ela-
încălcării acestuia, precum:
borată pornind de la normele juridice ale Uniunii
Europene. Astfel, Legea nr. 217/2003 cuprinde a) obligarea agresorului de a se prezenta
o definiție a violenței domestice, în acord cu ter- periodic, la un interval de timp stabilit de
menii folosiți în convențiile internaționale adop- instanţă potrivit împrejurărilor, la secţia
tate de România, respectiv: „violența domestică de poliţie competentă cu supravegherea
înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată respectării ordinului de protecţie;
de violență fizică, sexuală, psihologică, economică,
b) obligarea agresorului de a da informaţii
socială sau spirituală care se produce în mediul
organului de poliţie cu privire la noua lo-
familial sau domestic ori între soți sau foști soți,
cuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dis-
precum și între actuali sau foști parteneri, indifer-
pus evacuarea lui din locuinţa familiei.”
ent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună
cu victima.” • Decizia Curții Constituţionale a României
nr. 264 din 27 aprilie 2017: s-a decis fap-
În România, Convenția de la Istanbul din anul
tul că sintagma „în cazul în care convieţui-
2011 a fost ratificată prin Legea nr. 30 din 2016,
esc“ din cuprinsul art. 5 lit. c) din Legea nr.
iar actul normativ care reglementează acest do-
217/2003 pentru prevenirea şi combate-
meniu este Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru
rea violenţei în familie este neconstituţio-
prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
nală.
Începând cu anul 2015, această lege a suferit o
• Legea nr. 174 din 13 iulie 2018 privind mo-
serie de modificări cu incidență asupra activității
dificarea şi completarea Legii nr. 217/2003
structurilor Poliției Române, respectiv:
pentru prevenirea şi combaterea violenţei
• Legea nr. 272 din 10 noiembrie 2015 pri- în familie: au fost introduse o serie de mo-
vind modificarea Legii nr. 217/2003 pen- dificări, printre care cea mai importantă
tru prevenirea şi combaterea violenţei a din punct de vedere al atribuțiilor Poliției
fost modificat și completat articolul 31, Române este emiterea Ordinului de pro-
alineatul (1) astfel: „O copie după dispozi- tecție provizoriu de către polițiștii din
tivul hotărârii prin care s-a dispus cererea cadrul structurilor Poliției Române: „După
de emitere a ordinului de protecţie se co- articolul 22 se introduce un nou capitol,
munică, în maximum 5 ore de la momentul capitolul III^1, cuprinzând articolele 22^1-
pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei 22^10, cu următorul cuprins: „CAP. III^1
Române în a căror rază teritorială se află Ordinul de protecţie provizoriu.”
locuinţa victimei şi/sau a agresorului."
• Pe lângă legea specială trebuie avute în
• Legea nr. 351 din 23 decembrie 2015 pri- vedere normele specifice existente în
vind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea Constituție, în Codul penal și Codul de
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi comba- procedură penală, precum și în Legea
terea violenţei în familie: a fost modificat nr. 211/2004. De asemenea, sunt esen-
articolul 27, alineatul (1) astfel: „Cererile țiale definițiile aduse de Codul civil cu
pentru emiterea ordinului de protecţie se ju- privire la familie, procedurile instituite
decă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţion- de Noul Cod de procedură Civilă, mij-
area acestora nu poate depăşi un termen de loacele de protecție instituite de Legea nr.
72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se 272/2004, dar și dispozițiile de susținere
judecă în camera de consiliu, participarea create prin O.G. nr. 51/2008 privind aju-
procurorului fiind obligatorie.” torul public judiciar.
• Legea nr. 35 din 27 martie 2017 privind Formele violenței domestice:
completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003
a) violența verbală - adresarea printr-un
pentru prevenirea şi combaterea violenţei
limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de
în familie: a fost introdus un nou alineat
insulte, amenințări, cuvinte și expresii de-
alineatul (4), cu următorul cuprins: „Prin
gradante sau umilitoare;

14
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

b) violența psihologică - impunerea voinței terzicerea/limitarea realizării profesiona-


sau a controlului personal, provocarea de le, impunerea izolării, inclusiv în locuința
stări de tensiune și de suferință psihică, în comună, privarea de acces în spațiul de
orice mod și prin orice mijloace, prin ame- locuit, deposedarea de acte de identitate,
nințare verbală sau în orice altă modalita- privare intenționată de acces la informație,
te, șantaj, violență demonstrativă asupra precum și alte acțiuni cu efect similar;
obiectelor și animalelor, afișare ostentativă
g) violența spirituală - subestimarea sau
a armelor, neglijare, controlul vieții perso-
diminuarea importanței satisfacerii nece-
nale, acte de gelozie, constrângerile de ori-
sităților moral-spirituale prin interzicere,
ce fel, urmărirea fără drept, supravegherea
limitare, ridiculizare, penalizare a aspi-
locuinței, a locului de muncă sau a altor lo-
rațiilor membrilor de familie, a accesului
curi frecventate de victimă, efectuarea de
la valorile culturale, etnice, lingvistice ori
apeluri telefonice sau alte tipuri de comu-
religioase, interzicerea dreptului de a vor-
nicări prin mijloace de transmitere la dis-
bi în limba maternă și de a învăța copiii să
tanță, care prin frecvență, conținut sau mo-
vorbească în limba maternă, impunerea
mentul în care sunt emise creează temere,
aderării la credințe și practici spirituale și
precum și alte acțiuni cu efect similar;
religioase inacceptabile, precum și alte ac-
c) violența fizică - vătămarea corporală ori țiuni cu efect similar sau cu repercusiuni
a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trânti- similare.
re, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere,
strangulare, mușcare, în orice formă și de De asemenea, trebuie precizat faptul că în
orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul,
rezultatul unor accidente, prin otrăvire, cultura, religia, tradiția și onoarea nu pot fi
intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect considerate drept justificare pentru niciun
similar, supunerea la eforturi fizice epui- tip de acte de violență definite de lege.
zante sau la activități cu grad mare de risc Măsuri de protecție pentru victimele vio-
pentru viață sau sănătate și integritate cor- lenței domestice
porală, altele decât cele de la lit. E;
1. ORDINUL DE PROTECTIE PROVIZORIU
d) violența sexuală - agresiune sexuală, im-
punere de acte degradante, hărțuire, inti- Acesta este prevăzut în art. 22^1 din Lgea
midare, manipulare, brutalitate în vederea 217/2003, modificată și completată.
întreținerii unor relații sexuale forțate, viol Ordinul de protecție provizoriu se emite de
conjugal; către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de
e) violența economică - interzicerea acti- serviciu, constată că există un risc iminent ca via-
vității profesionale, privare de mijloace ța, integritatea fizică ori libertatea unei persoane
economice, inclusiv lipsire de mijloace de să fie pusă în pericol printr-un act de violență do-
existență primară, cum ar fi hrană, medica- mestică, în scopul diminuării acestui risc.
mente, obiecte de primă necesitate, acțiu-
Polițiștii evaluează situația de fapt pe baza
nea de sustragere intenționată a bunurilor
formularului de evaluare a riscului și în cazul în
persoanei, interzicerea dreptului de a po-
care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se
seda, folosi și dispune de bunurile comune,
constată că sunt întrunite condițiile, emit ordinul
control inechitabil asupra bunurilor și re-
de protecție provizoriu. În cazul în care, ca urma-
surselor comune, refuzul de a susține fami-
re a evaluării situației de fapt, se constată că nu
lia, impunerea de munci grele și nocive în
sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinu-
detrimentul sănătății, inclusiv unui mem-
lui de protecție provizoriu, polițiștii au obligația
bru de familie minor, precum și alte acțiuni
de a informa persoanele care susțin că sunt victi-
cu efect similar;
me ale violenței domestice cu privire la posibili-
f) violența socială - impunerea izolării per- tatea formulării unei cereri adresate instanței de
soanei de familie, de comunitate și de pri- judecată pentru emiterea unui ordin de protecție
eteni, interzicerea frecventării instituției și de a pune la dispoziția acestora formularul de
de învățământ sau a locului de muncă, in- cerere prevăzut la Art. 26.(6)

15
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Măsuri de protecție ce se pot dispune prin tea încetează. Procurorul comunică acest lucru
ordinul de protecție provizoriu: de îndată unității de poliție care a înaintat ordi-
Prin ordinul de protecție provizoriu se dis- nul de protecție provizoriu, care ia măsuri pen-
pun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai tru informarea imediată a persoanelor ce făceau
multe măsuri de protecție, apte să contribuie la obiectul acestuia.
diminuarea riscului iminent constatat, dintre ur- Imediat după confirmare, procurorul îna-
mătoarele obligații sau interdicții: intează ordinul de protecție provizoriu, însoțit
a) evacuarea temporară a agresorului din lo- de documentele care au stat la baza emiterii și
cuința comună, indiferent dacă acesta este confirmării acestuia, judecătoriei competente
titularul dreptului de proprietate; în a cărei rază teritorială a fost emis, însoțit de
o cerere pentru emiterea ordinului de protecție,
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copii-
întocmită potrivit prevederilor Art. 25 Alin. (3)
lor în locuința comună;
lit. a) și Art. 26.(7). În situația înaintării ordinu-
c) obligarea agresorului la păstrarea unei dis- lui de protecție provizoriu potrivit prevederilor
tanțe minime determinate față de victimă, alin. (6), durata inițială pentru care a fost dispus
față de membrii familiei acesteia, astfel se prelungește, de drept, cu durata necesară în-
cum sunt definiți potrivit prevederilor Art. deplinirii procedurii judiciare de emitere a or-
5, ori față de reședința, locul de muncă sau dinului de protecție, cu informarea agresorului
unitatea de învățământ a persoanei prote- despre acest fapt.
jate;
Ordinul de protecție provizoriu poate fi con-
d) obligarea agresorului de a purta perma- testat la instanța de judecată competentă, în ter-
nent un sistem electronic de supraveghere; men de 48 de ore de la comunicare. Contestația
e) obligarea agresorului de a preda poliției se judecă cu citarea părților. Neprezentarea aces-
armele deținute. tora nu împiedică judecarea cauzei. Contestația
Ordinul de protecție provizoriu va cuprinde și se soluționează în regim de urgență, dar nu mai
mențiunea că încălcarea oricăreia dintre măsuri- târziu de data la care expiră termenul pentru
le dispuse constituie infracțiune. care a fost emis ordinul de protecție provizoriu,
în camera de consiliu, cu citarea organului con-
Confirmarea și contestarea ordinului de
statator. Participarea procurorului este obligato-
protecție provizoriu
rie. Hotărârea prin care se soluționează contesta-
Ordinul de protecție provizoriu se înaintea- ția este definitivă.
ză de către unitatea de poliție din care face parte
2. ORDINUL DE PROTECȚIE
polițistul care l-a emis, pentru confirmare, par-
chetului de pe lângă judecătoria competentă în a Conform art. 23 din Legea nr. 217/2003, per-
cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 soana a cărei viață, integritate fizică sau psihică
de ore de la data emiterii. Acesta va fi însoțit de ori libertate este pusă în pericol printr-un act de
formularul de evaluare a riscului și de mijloacele violență din partea unui membru al familiei poa-
de probă. te solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării
de pericol, să emită un ordin de protecție prin
Procurorul de la parchetul competent decide
care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori
cu privire la necesitatea menținerii măsurilor de
mai multe dintre următoarele măsuri - obligații
protecție dispuse de organul de poliție în termen
sau interdicții:
de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecție
provizoriu. a) evacuarea temporară a agresorului din lo-
cuința familiei, indiferent dacă acesta este
Procurorul confirmă necesitatea menține-
titularul dreptului de proprietate;
rii măsurilor de protecție dispuse de organul
de poliție prin ordinul de protecție provizoriu, b) reintegrarea victimei și, după caz, a copii-
aplicând o rezoluție cu caracter administrativ pe lor, în locuința familiei;
exemplarul original al acestuia. În cazul în care c) limitarea dreptului de folosință al agreso-
constată că nu mai este necesară menținerea mă- rului numai asupra unei părți a locuinței
surilor de protecție dispuse, procurorul poate comune, atunci când aceasta poate fi astfel
dispune motivat încetarea măsurilor de protec- partajată încât agresorul să nu vină în con-
ție, cu menționarea momentului de la care aces- tact cu victima;

16
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

d) obligarea agresorului la păstrarea unei dis- tiv-teritoriale, cu atribuții în materia pro-


tanțe minime determinate față de victimă, tecției victimelor violenței în familie;
față de copiii acesteia sau față de alte rude c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii
ale acesteia ori față de reședința, locul de de servicii sociale în domeniul prevenirii
muncă sau unitatea de învățământ a per- și combaterii violenței în familie, acreditați
soanei protejate; conform legii, cu acordul victimei.
e) interdicția pentru agresor de a se deplasa Conținutul cererii pentru emiterea unui
în anumite localități sau zone determinate
ordin de protecție
pe care persoana protejată le frecventează
ori le vizitează periodic; Cererea privind emiterea ordinului de protec-
ție se întocmește potrivit formularului de cerere
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv tele-
prevăzut în anexa care face parte integrantă din
fonic, prin corespondență sau în orice alt
Legea nr. 217/2003. Cererea este scutită de taxă
mod, cu victima;
judiciară de timbru.
g) obligarea agresorului de a preda poliției
armele deținute; Procedura în fața instanței
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea Citarea părților se face potrivit regulilor pri-
reședinței acestora. vind citarea în cauze urgente. La cerere, persoa-
nei care solicită ordinul de protecție i se poate
Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune
acorda asistență sau reprezentare prin avocat.
și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a
Asistența juridică a persoanei împotriva căreia
întreținerii pentru locuința temporară unde vic-
se solicită ordinul de protecție este obligatorie.
tima, copiii minori sau alți membri de familie
În caz de urgență deosebită, instanța poate emite
locuiesc ori urmează să locuiască din cauza im-
ordinul de protecție chiar în aceeași zi, pronun-
posibilității de a rămâne în locuința familială. De
țându-se pe baza cererii și a actelor depuse, fără
asemenea, pe lângă oricare dintre măsurile dis-
concluziile părților. Procurorul are obligația de a
puse cu ocazia emiterii ordinului de protecție, in-
informa persoana care solicită ordinul de protec-
stanța poate dispune și obligarea agresorului de
ție asupra prevederilor legale privind protecția
a urma consiliere psihologică, psihoterapie, sau
victimelor infracțiunii. Judecata se face de urgen-
poate recomanda luarea unor măsuri de control,
ță și cu precădere, nefiind admisibile probe a că-
efectuarea unui tratament ori a unor forme de în-
ror administrare necesită timp îndelungat. Prin
grijire, în special în scopul dezintoxicării.
Legea 351/2015 în vigoare de la 02. 01. 2016,
Judecătorul stabilește durata măsurilor dis- soluționarea cererilor pentru emiterea ordinului
puse prin ordinul de protecție, fără a putea depă- de protecție nu poate depăși un termen de 72
și 6 luni de la data emiterii ordinului. În lipsa unei de ore de la depunerea cererii.
dispoziții exprese referitor la durata măsurilor,
Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de
acestea vor produce efecte pentru o perioada de
ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48
6 luni de la data emiterii ordinului.
de ore de la pronunțare. Victima poate renunța
Instanța competentă la judecarea cererii privind ordinul de protecție.
Cererea pentru emiterea ordinului de protec- Ordinul de protecție este executoriu. La cere-
ție este de competența judecătoriei de pe raza rea victimei sau din oficiu atunci când împrejură-
teritorială în care își are domiciliul sau reședința rile cauzei impun astfel, instanța va putea hotă-
victima. rî ca executarea să se facă fără somație sau fără
Cine poate introduce cererea pentru trecerea vreunui termen. Hotărârea prin care se
emiterea unui ordin de protecție? dispune ordinul de protecție este supusă numai
recursului, în termen de 3 zile de la pronunțare,
Cererea poate fi introdusă de victimă personal
dacă s-a dat cu citarea părților, și de la comunica-
sau prin reprezentant legal. De asemenea, cere-
re, dacă s-a dat fără citarea lor. Instanța de recurs
rea poate fi introdusă în numele victimei și de:
poate suspenda executarea până la judecarea re-
a) procuror; cursului, dar numai cu plata unei cauțiuni al cărei
b) reprezentantul autorității sau structurii cuantum se va stabili de către aceasta. Recursul
competente, la nivelul unității administra- se judecă cu citarea părților. Participarea procu-
rorului este obligatorie.
17
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Ordinul de protecție se comunică de îndată. Dacă, odată cu soluționarea cererii, instanța con-
Legea nr. 272/2015 stabilește că o copie de pe stată existența uneia dintre situațiile care necesi-
dispozitivul hotărârii prin care s-a dispus emite- tă instituirea unei măsuri de protecție specială a
rea ordinului de protecție se comunică în max- copilului, va sesiza de îndată autoritatea publică
im 5 ore de la momentul pronunțării hotărârii locală cu atribuții privind protecția copilului.
structurilor Poliției Române în a căror raza teri- Ce poate reprezenta un motiv temeinic
torială se află locuința victimei și a agresorului. pentru emiterea unui ordin de protecție?
Ordinul de protecție prin care se dispune orica-
Cercetarea hotărârilor judecătorești pronun-
re dintre măsurile prevăzute de lege se pune în
țate la nivel național în spețe având ca obiect
executare de îndată, de către sau, după caz, sub
emiterea unui ordin de protecție a evidențiat că
supravegherea poliției.
în majoritatea pricinilor instanțele interpretează
Pentru punerea în executare a ordinului de diferit noțiunea de violență și, mai ales, ideea de
protecție, polițistul poate intra în locuința famili- risc relativ la posibilele consecințe la care victi-
ei și în orice anexă a acesteia, cu consimțământul mele sunt expuse, prin prisma probelor adminis-
persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru trate în cauză. În Anexa nr. 1 redăm câteva motive
al familiei. Organele de poliție au îndatorirea să temeinice reținute de instanțe pentru emiterea
supravegheze modul în care se respectă hotărâ- ordinului de protecție.
rea și să sesizeze organul de urmărire penală în 3. ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ
caz de sustragere de la executare.
Procedura ordonanței președințiale poate să
Încălcarea oricăreia dintre măsurile prevăzute fie utilizată de victime pentru solicitări ce exced
de lege și dispuse prin ordinul de protecție con- textul special al Legii 217/2003, ca de pildă, acor-
stituie infracțiunea de nerespectare a hotărârii darea unui acces în domiciliu pentru ridicarea
judecătorești și se pedepsește cu închisoare de la unor bunuri de strictă necesitate, obținerea unor
o lună la un an. Împăcarea înlătură răspunderea mijloace de întreținere, acces la conturi bancare,
penală. La expirarea duratei măsurilor de pro- aspecte legate de situația copiilor minori etc. Or-
tecție, persoana protejată poate solicita un nou donanța președințială este o procedură specială,
ordin de protecție, dacă există indicii că, în lipsa în baza căreia instanța, stabilind că în favoarea
măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică reclamantului există aparența de drept, va putea
sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol. să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice,
pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi
Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură
prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube
prin ordinul de protecție pe durată maximă poa-
iminente și care nu s-ar putea repara, precum și
te solicita revocarea ordinului sau înlocuirea mă-
pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul
surii dispuse. Revocarea se poate dispune dacă
unei executări.
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă
a) agresorul a respectat interdicțiile sau obli- hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind
gațiile impuse; durata sa și nu s-au modificat împrejurările de
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor pro-
psihoterapie, tratament de dezintoxicare duce efecte până la soluționarea litigiului asupra
sau orice alta formă de consiliere sau tera- fondului. La cererea reclamantului, instanța va
pie care a fost stabilită în sarcina sa ori care putea hotărî ca executarea să se facă fără somație
i-a fost recomandată, sau a respectat mă- sau fără trecerea unui termen. Ordonanța va pu-
surile de siguranță, dacă asemenea măsuri tea fi dată chiar și atunci când este în curs jude-
s-au luat, potrivit legii; cata asupra fondului. Pe cale de ordonanță preșe-
dințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve
c) dacă există indicii temeinice că agresorul
litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu
nu mai prezintă un real pericol pentru vic-
ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.
tima violenței sau pentru familia acesteia.
Instanța competentă
Cererea de revocare se soluționează cu citarea
părților și a unității de poliție care a pus în execu- Cererea de ordonanță președințială se va in-
tare ordinul de protecție a cărui revocare se so- troduce la instanța competentă să se pronunțe în
licită. Participarea procurorului este obligatorie. primă instanță asupra fondului dreptului.

18
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

MĂSURILE DE PROTECȚIE A VICTIMEI În cursul judecății, pe lângă măsurile mențio-


nate în cursul urmăririi penale, se adaugă nepu-
Acestea trebuie luate de la sesizare, mai ales
blicitatea ședinței de judecată pe durata ascultă-
în situațiile comiterii unor agresiuni cu consecin-
rii persoanei vătămate sau a părții civile.
țe grave, anchetatorul trebuind să se asigure că
victima a beneficiat de ajutorul medical și psiho- În situația dispunerii arestării preventive a
logic necesar, inclusiv de servicii de asistare ju- inculpatului, autor al unei infracțiuni de violență
ridică și consiliere, servicii de adăpost și sprijin asupra unui membru de familie, se impune a se
moral și material. avea în vedere prevederile Aart. 230 alin. 5 Cod
procedură penală, conform căruia, dacă persoa-
Conform Noului Cod de Procedură Penală,
na vătămată a solicitat înștiințarea sa cu privire
procurorul sau instanța de judecată poate dispu-
la eliberarea în orice mod a persoanei arestate,
ne față de persoana vătămată ori față de partea
judecătorul care a emis mandatul de arestare
civilă măsurile de protecție prevăzute de art. 125
consemnează aceasta într-un proces verbal, pe
– 130, în următoarele cazuri:
care îl predă organului de poliție. Acest proces
• Când există o suspiciune rezonabilă că via- verbal este predat administrației locului de deți-
ța, integritatea corporală, libertatea, bunu- nere, căreia îi revine obligația legală de a anunța
rile sau activitatea profesională a persoa- victima în situația eliberării persoanei arestate.
nei vătămate sau a părții civile ori a unui
În scopul asigurării protecției victimelor in-
membru de familie a acesteia ar putea fi
fracțiunilor, Legea nr. 211/2004 privind protec-
puse în pericol ca urmare a datelor pe care
ția victimelor unor categorii de infracțiuni, regle-
le furnizează organelor judiciare sau a de-
mentează unele măsuri de informare a victimelor
clarațiilor sale;
infracțiunilor cu privire la drepturile acestora,
• Când persoana vătămată sau partea civilă precum și de consiliere psihologică, asistență ju-
este minoră ori a suferit o traumă ca urma- ridică gratuită și compensație financiară de către
re a săvârșirii infracțiunii ori ca urmare a stat a victimelor unor infracțiuni.
comportamentului ulterior al suspectului
Astfel, legea stabilește în sarcina Ministerului
sau inculpatului;
Justiției, prin Institutul Național al Magistraturii,
• Când măsurile sunt necesare pentru pro- și Ministerului Administrației și Internelor obli-
tecția vieții private sau a demnității per- gația de a asigura specializarea personalului care,
soanei vătămate sau a părții civile. în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, sta-
În cursul urmăririi penale, procurorul poate bilește legături directe cu victimele infracțiunilor
dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre și în sarcina autorităților publice cu atribuții în
următoarele măsuri: domeniul protecției victimelor infracțiunilor, în
cooperare cu organizațiile neguvernamentale,
• Supravegherea și paza locuinței persoanei organizarea de campanii publice de informare în
vătămate sau a părții civile sau asigurarea acest domeniu.
unei locuințe temporare;
Judecătorii, procurorii, ofițerii și agenții de
• Însoțirea și asigurarea protecției persoanei poliție au obligația de informare a victimelor asu-
vătămate sau a părții civile sau a membri- pra drepturilor conferite de legea specială:
lor familiei acesteia în cursul deplasărilor;
a) serviciile și organizațiile care asigură con-
• Protecția datelor de identitate, prin acor- siliere psihologică sau orice alte forme de
darea unui pseudonim cu care persoana asistență a victimei, în funcție de necesită-
vătămată sau partea civilă va semna decla- țile acesteia;
rația sa;
b) organul de urmărire penală la care pot face
• Audierea persoanei vătămate sau a părții plângere;
civile fără ca aceasta să fie prezentă, prin c) dreptul la asistență juridică și instituția
intermediul mijloacelor audio-video de unde se pot adresa pentru exercitarea
transmitere, cu vocea și imaginea distorsi- acestui drept;
onate, atunci când celelalte măsuri nu sunt
d) condițiile și procedura pentru acordarea
suficiente.
asistenței juridice gratuite;

19
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

e) drepturile procesuale ale persoanei vătă- se acordă gratuit, la cerere, pentru victimele ten-
mate, ale părții vătămate și ale părții civile; tativei la infracțiunile de omor, omor calificat și
omor deosebit de grav, pentru victimele infracți-
f) condițiile și procedura pentru a beneficia
unilor de lovire sau alte violențe și vătămare cor-
de dispozițiile Codului de procedură pena-
porală, săvârșite asupra membrilor familiei, ale
lă și a legii speciale privind protecția mar-
infracțiunii de vătămare corporală gravă, ale in-
torilor;
fracțiunilor intenționate care au avut ca urmare
g) condițiile și procedura pentru acordarea vătămarea corporală gravă a victimei, ale infrac-
compensațiilor financiare de către stat. țiunilor de viol, act sexual cu un minor, perver-
Informațiile menționate sunt aduse la cunoș- siune sexuală și corupție sexuală, ale infracțiunii
tință victimei, în scris sau verbal, într-o limbă pe de rele tratamente aplicate minorului, precum și
care aceasta o înțelege, cu această ocazie fiind pentru victimele infracțiunilor de trafic de per-
întocmit un proces-verbal, care trebuie înregis- soane.
trat la instituția emitentă. Ministerul Justiției și Victimele anumitor categorii de infracțiuni
Ministerul Administrației și Internelor, cu spri- asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la in-
jinul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei fracțiunile de omor, omor calificat și omor deose-
Informației, trebuie să asigure funcționarea unei bit de grav, o infracțiune de vătămare corporală
linii telefonice disponibile permanent pentru gravă, o infracțiune intenționată care a avut ca
informarea victimelor infracțiunilor. Autorități- urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o
le administrației publice locale și organizațiile infracțiune de viol, act sexual cu un minor și per-
neguvernamentale pot înființa la nivel local linii versiune sexuală, precum și soțul, copiii și per-
telefonice pentru informarea victimelor infracți- soanele aflate în întreținerea persoanelor dece-
unilor. date prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor
Informațiile la care trebuie să aibă acces vic- calificat și omor deosebit de grav, precum și a in-
tima se publică pe paginile de Internet ale Minis- fracțiunilor intenționate care au avut ca urmare
terului Justiției și ale Ministerului Administrației moartea persoanei, beneficiază de asistența juri-
și Internelor. dică gratuită.

Este important de știut că Art. 111 alin. 7 din Asistența juridică gratuită se acordă, la cere-
Codul de Procedură Penală prevede că audierea re, victimelor altor infracțiuni decât cele menți-
de către organele de cercetare penală a persoa- onate, dacă venitul lunar pe membru de familie
nelor vătămate care au fost victime ale infracți- al victimei este cel mult egal cu salariul de bază
unii de violență în familie, prevăzută de art. 199 minim brut pe țară stabilit pentru anul în care
din Codul penal, ale infracțiunilor de viol, agresi- victima a formulat cererea de asistență juridică
une sexuală, act sexual cu un minor și corupere gratuită.
sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Pentru a beneficia de asistența juridică gra-
Codul penal, ale infracțiunii de rele tratamente tuită trebuie ca victima să fi sesizat organele de
aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Co- urmărire penală sau instanța de judecată în ter-
dul penal, hărțuire, prevăzută de art. 208 din Co- men de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii
dul penal, și hărțuire sexuală, prevăzută de art. sau de la data la care victima a luat cunoștință
223 din Codul penal, precum și în alte cazuri în de săvârșirea infracțiunii. Dacă victima s-a aflat
care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza
acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efec- organele de urmărire penală, termenul de 60 de
tuează numai de către o persoană de același sex zile se calculează de la data la care a încetat sta-
cu persoana vătămată, la cererea acesteia, cu ex- rea de imposibilitate.
cepția cazului când organul judiciar apreciază că
Victimele care nu au împlinit 18 ani și cele
aceasta aduce atingere bunei desfășurări a pro-
puse sub interdicție nu au obligația de a sesiza
cesului ori drepturilor și intereselor părților.
organele de urmărire penală sau instanța de ju-
Un alt drept prevăzut de lege victimelor este decată cu privire la săvârșirea infracțiunii. Repre-
consilierea psihologică, acordată de consilierii zentantul legal al minorului sau al persoanei puse
din cadrul Serviciilor de Probațiune care funcțio- sub interdicție poate sesiza organele de urmărire
nează pe lângă tribunale. Consilierea psihologică penală cu privire la săvârșirea infracțiunii.

20
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Conform legii nr. 211/2004, victimele anumi- Dificultatea dispunerii sau propunerii de luare a
tor categorii de infracțiuni, precum și soțul, copiii măsurilor preventive în cauzele având ca obiect
sau persoanele aflate în întreținerea persoanelor infracțiunile de violență în familie constă în im-
decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute previzibilitatea evoluției acestor cauze – având în
de lege, pot primi la solicitare în condițiile prevă- vedere posibilitatea stingerii acțiunii penale de
zute de lege, compensații financiare. către părți prin împăcare sau retragere a plânge-
rii, specificul probatoriului, evaluarea diferită a
În administrarea probatoriului, o importanță
pericolului social.
deosebită trebuie acordată constatărilor medi-
co-legale, pentru a se stabili natura, gravitatea și Studiu de caz: Dosar nr. x/Parchetul de pe
modul de producere a leziunilor victimei. De ase- lângă Judecătoria Tg Neamț
menea, organele de cercetare penală pot solicita
Învinuitul R P este căsătorit cu R A, având îm-
efectuarea unei evaluări psihologice victimei,
preună 8 copii, dintre care 6 minori, 5 locuind în
chiar înainte de audiere, pentru a evalua starea în
prezent la domiciliul comun al părinților. Pe fon-
care aceasta se afla, semnele de stres postrauma-
dul consumului de alcool și agresivității manifes-
tic și stadiul în care aceasta se află, putând stabili
tate de către R P, în familie au avut loc în mod con-
în consecință tactica audierii.
stant episoade conflictuale, învinuitul lovindu-și în
După audierea în calitate de suspect și incul- principal soția.
pat a agresorului, cu respectarea drepturilor pro-
În datele de 05 și, respectiv 25 octombrie 200x,
cesuale, organele de cercetare penală pot dispu-
R A a depus plângere penală împotriva soțului său,
ne/propune măsuri preventive, respectiv:
R P, pentru faptul că a fost lovită de către acesta,
• Reținerea; după cum urmează:
• Control judiciar; 1. În cursul nopții de 4 spre 5 octombrie 200x,
R P, aflat sub influența băuturilor alcoolice,
• Control judiciar sub cauțiune;
s-a comportat agresiv față de soția sa, de-
• Arestarea preventivă. terminând-o să se ascundă inițial în casă,
Conform art. 218 alin. 3 Cod procedură pena- apoi în grădină pentru a nu fi bătută. La
lă, măsura arestului la domiciliu nu poate fi dis- revenirea acesteia în casă, în jurul orelor 3
pusă cu privire la inculpatul față de care există dimineața, învinuitul i-a aplicat o lovitură
suspiciunea rezonabilă că a săvârșit o infracțiu- în spate cu o cazma. Partea vătămată, R A,
ne împotriva unui membru de familie. Intenția s-a refugiat la o vecină, C Z, la care a stat
legiuitorului a fost de a îndepărta agresorul din până a doua zi. De asemenea, martora A E
locuință, nu persoanele vătămate, evitând vul- a ajutat-o în zilele imediat următoare, am-
nerabilizarea acestora din urmă și din punct de bele martore având ocazia să vadă urmele
vedere material, locativ, posibilitatea separării lăsate de lovitura aplicată pe corpul părții
mamei de copii sau a fraților, ori îndepărtarea vătămate.
victimelor din comunitatea de proveniență, cu 2. În data de 25 octombrie 200x, pe fondul
riscul absenteismului școlar, pierderii locului de unor noi discuții tensionate, R P a aruncat
muncă etc. În cele mai multe situații, însă, oda- cu apă fierbinte pe corpul părții vătămate
tă cu depunerea sesizării, victima părăsește do- R A. Aceasta a suferit arsuri în zona organ-
miciliul, evitând orice contact cu agresorul până elor genitale și cu aceasta ocazie, partea
la o intervenție fermă a organelor de anchetă, în vătămată a fost ajutată de persoane din
sensul îndepărtării acestuia din urmă de locuință vecinătate, cărora le-a relatat despre agre-
sau de persoanele vătămate. siunea suferită. Fiind audiat cu privire la
În cazul infracțiunilor comise între membrii aceste fapte, învinuitul neagă comiterea lor,
familiei, organele de cercetare penală dispun ra- având propria versiune. Deși acesta admite
reori măsuri preventive, cu excepția situațiilor că aplică și corecții fizice soției, nu recu-
când sunt comise infracțiuni contra vieții sau noaște faptele reclamate de către aceasta
infracțiuni grave: viol, vătămare corporală etc, din data de 25 octombrie 200x. Învinuitul
când autorul este recidivist sau/și când a comis apreciază că atitudinea și comportamentul
acțiuni repetate la adresa persoanei vătămate. său față de minori și în familie se înscrie în
limite normale. Din expertiza medico-legală

21
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

psihiatrică nr. x/09. 12. 200x, rezultă că în- stice. În ceea ce urmează, vom prezenta însă ce
vinuitul R P prezinta tulburare de personal- se regăsește la nivelul țării noastre cu privire la
itate paranoida, dar are discernământ față servicii, pentru a ne fi mai clar ce anume trebuie
de faptele reținute în sarcina sa. dezvoltat.
Din probele administrate la dosar, documentele Agenția Națională pentru Egalitatea de
depuse și informațiile înaintate de organele abili- Șanse între Femei și Bărbați (ANES), instituție
tate, rezultă că R P manifestă un comportament aflată în subordinea Ministerului Muncii, Famili-
agresiv, cu precădere pe fondul consumului de al- ei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a
cool. Cu toate acestea, evaluarea de specialitate lansat pe 27 noiembrie 2015 primul call-center
efectuată de către Direcția de Asistență Socială și național pentru victimele violenței domestice.
Protecția Copilului Neamț concluzionează că mi- Numărul la care pot apela victimele violenței
norii R R I și R I D, de 7, respectiv 4 ani, nu prezintă domestice este 0800 500 333, o linie telefoni-
semne ale abuzului fizic și emoțional. Ca urmare, că gratuită, la care operatorii răspund non-stop.
față de aceștia nu s-au luat măsuri de protecție Aceștia redirecționează victimele violenței do-
speciale, fiind însă în atenția autorităților locale, mestice către 42 echipe de intervenție, interinsti-
cf Legii 272/2004. tuționale și multidisciplinare, înființate la nivelul
În majoritatea cauzelor, avându-se în vedere celor 41 de județe și al municipiului București.
că autorul este, de regulă, o persoană fără antece- Linia telefonică urmărește dezvoltarea unor me-
dente penale, consecințele imediate ale faptei ne- canisme, măsuri, proceduri și instrumente apli-
fiind considerate grave – în lipsa unui act medical cabile la nivel național care să genereze beneficii
constatator al eventualelor leziuni, a probelor cu pe termen lung pentru toate persoanele aflate în
privire la repetabilitatea comportamentelor abu- situații de risc privind violența domestică și tra-
zive, a lipsei unei evaluări a riscului cu luarea în ficul de persoane.
considerare a tuturor elementelor care particula-
Poliția
rizează acest tip de fapte, un număr însemnat de
soluții constă în renunțarea la urmărirea penală Dacă victima este lovită sau crede că va fi lovi-
sau scoaterea de sub urmărire penală/neîncepe- tă, poate apela la 112. Trebuie să transmită ope-
rea urmăririi penale. ratorului de la 112 clar că este atacată de cineva
Cele mai multe soluții în cauzele având ca din familie. Atunci când poliția ajunge la domi-
obiect violența în familie – în formele sale ușoare, ciliu trebuie să permită intrarea agentului sau
respectiv amenințare, lovire sau alte violențe și agenților de poliție în domiciliu. Trebuie să stea
chiar viol în formă simplă, prevăzută de Art. 218 de vorbă cu agentul sau agenții de poliție. Victi-
alin. 1 Cod penal – sunt clasarea ca urmare a îm- ma poate solicita să fie dusă la un serviciu de tip
păcării părților sau retragerii plângerii de către centru de primire de urgență. Nu toate orașele
persoana vătămată. În acest context se impune să sau județele au un astfel de centru. Dacă agreso-
menționăm că medierea și orice forme de conci- rul o lovește din nou după plecarea agenților din
liere nu sunt indicate în cauzele de violență do- domiciliu, victima trebuie să sune din nou la 112.
mestică (a se vedea și Convenția de la Istanbul). 1. După intervenția poliției sau chiar fără in-
Deși în acest moment legislația națională nu tervenția poliției, victima se poate hotărî să
conține nici un impediment cu privire la stinge- depună plângere penală împotriva agre-
rea acțiunii penale în cauzele având ca obiect vio- sorului. Pentru aceasta trebuie să mear-
lența în familie ca urmare a încheierii unui acord gă la secția de poliție de care aparține cu
de mediere, practica din alte state și legislația in- domiciliul din cartea de identitate. Pentru
ternațională în materie ne demonstrează că aces- a depune plângere victima trebuie să aibă
te proceduri nu sunt recomandabile pentru acest cel puțin un certificat medico-legal care să
tip de fapte. ateste că a fost lovită de agresor. Dacă de-
pune plângere după ce poliția a făcut o con-
1.4. Abordarea națională a violenței domestice
statare că a avut loc violența în familie, va fi
România trebuie să mai facă pași în vederea mai ușor de dovedit agresiunea.
asigurării serviciilor adecvate nevoilor diverse și
multiple ale supraviețuitoarelor violenței dom- 2. Agenții de poliție au obligația, conform le-
gii, de a oferi victimelor informația corectă

22
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

și completă cu privire la drepturile lor. Vic- Serviciile sociale pentru prevenirea și comba-
tima trebuie să înțeleagă informația care i terea violenței domestice organizate în regim re-
se oferă. zidențial, destinate victimelor violenței domesti-
ce, cu găzduire pe perioadă determinată, sunt:
Sistemul de sănătate
Imediat după agresiunea suferită de victimă
a) centre de primire în regim de urgență;
aceasta trebuie să se prezinte la o unitate de pri- b) centre de recuperare;
miri urgențe sau la un centru de primiri ur- c) locuințe protejate.
gențe. Uneori victimele au impresia că nu au de-
Serviciile sociale pentru prevenirea și comba-
cât o contuzie sau o rană superficială, dar ele pot
terea violenței domestice organizate în regim de
avea afecțiuni interne pentru care este nevoie de
zi sunt:
un consult medical. În plus, acest consult de ur-
gență este gratuit. Dacă victima merge mai întâi a) centre pentru prevenirea și combaterea vi-
la unitatea de medicină legală și de acolo este în- olenței domestice;
drumată la spital, consultația la spital nu va mai b) centre pentru servicii de informare și sen-
fi gratuită. Scrisoarea medicală pe care victima o sibilizare a populației;
poate primi de la spital este de ajutor pentru ob-
c) centre de asistență destinate agresorilor.
ținerea certificatului medico-legal.
Serviciile sociale pentru prevenirea și comba-
Servicii sociale de suport pentru victimele terea violenței domestice cu program continuu
violenței în familie sunt:
Victima poate să se adreseze pentru consiliere a) servicii de informare și consiliere pentru
și suport, pentru consiliere psihologică și pentru victimele violenței domestice de tip linie
informații, la direcțiile generale de asistență telefonică de urgență - help-line;
socială și protecția copilului care se găsesc în
fiecare reședință de județ, la direcțiile de asis- b) servicii integrate de urgență destinate vic-
tență socială de pe lângă primării sau la sistemul timelor violenței sexuale.
public de asistență socială. Informația privind Victima poate solicita ajutor de la un psiholog
unitățile prin care se acordă servicii victimelor care are cabinet individual, de unde va fi pusă în
violenței în familie poate fi găsită în general la di- legătură cu alte servicii de suport.
recțiile generale de asistență socială și protecția
Victima poate apela la un cabinet de avoca-
copilului localizate în fiecare reședință de județ,
tură pentru îndrumare. De cele mai multe ori
la secțiile de poliție, la primării. Serviciile care
este bine ca victima să se adreseze și altor ser-
oferă asistență și suport pentru victimele violen-
vicii de suport dintre cele enumerate mai sus.
ței în familie pot fi publice sau private, respectiv
Avocații pot lua cel mai adesea două direcții de
servicii oferite de organizații nonguvernamenta-
acțiune: cererea unui ordin de protecție și acțiu-
le. Informațiile despre aceste servicii se găsesc în
nea de divorț.
aceleași surse. Victima poate să se adreseze aces-
tor servicii indiferent dacă a solicitat intervenția Instanțe de judecată și parchete
poliției la 112, sau dacă a depus plângere penală Victima se poate adresa direct instanțelor de
împotriva agresorului sau nu. Primul pas în aces- judecată cu cererea de emitere a unui ordin de
te servicii este realizarea unei evaluări. În funcție protecție și parchetelor cu o plângere penală.
de situația particulară a fiecăreia dintre victime
se pot propune diverse acțiuni. Victima este sin- Precizare: deocamdată la noi în țară nu se fac
gura care decide ce urmează să facă. sesizări din oficiu ale cazurilor de violență în fa-
milie pentru victime adulte. Cu alte cuvinte, dacă
Victima poate solicita explicit de la unul din- un specialist de la spital, de la cabinetul de fami-
tre serviciile de consiliere să fie cazată într-un lie, de la o unitate de medicină legală, de la unita-
adăpost (centru de primire în regim de urgen- tea de primiri urgențe, din serviciile sociale sau
ță, apoi centru de recuperare). În acest scop va de la școală sesizează că o persoană a fost victima
fi evaluată și acceptată, dacă va corespunde anu- unui abuz sau a unei agresiuni în familie, poliția
mitor criterii. Criteriile diferă de la o instituție la nu cercetează cazul. Poliția începe cercetările nu-
alta și pot fi aflate doar direct. mai atunci când victima depune plângere penală.

23
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Organizații non-guvernamentale cât este o muncă consumatoare de timp. Pentru


fiecare caz se decide în concordanță cu nevoile
Acestea oferă servicii specifice necesare vic-
concrete, exprimate sau recunoscute de clientă. E
timelor violenței domestice, precum consiliere
important să se facă diferența între femeile care
psihologică și psihoterapie, asistență socială,
sunt capabile să dea un telefon, să scrie o scrisoa-
consiliere juridică și reprezentare în instanță,
re, să adune informația de care au nevoie, și cele
găzduire, reintegrare în societate, asistență în
care, într-un anume moment, din diferite motive,
identificarea unui loc de muncă, precum și infor-
nu pot. Scopul principal este ca femeile să fie în-
mare și conștientizare pentru comunitate, activi-
curajate să-și câștige independența și să facă lu-
tăți de lobby și advocacy în vederea îmbunătățirii
cruri pentru ele însele.
sistemului public și acțiuni pentru implementa-
rea politicilor de combatere a violenței și de res- Pot să apară situații în care să fie necesară în-
pectare a drepturilor omului și nediscriminării. tocmirea, de către diverși specialiști sau ONG-uri,
a unor rapoarte despre victime, prin care să fie
Astfel, la nivelul țării noastre s-au făcut pași
sprijinite să rezolve diferite problem practice, ca
importanți, atât din punct de vedere legislativ, cât
de exemplu:
și din punct de vedere al implicării instituțiilor
abilitate în combaterea violenței domestice. • rapoarte către instanțele civile sau penale;
România tinde să se alinieze la standardul im- • declarații, scrisori de susținere pentru ob-
pus la nivel european, deși mai sunt lucruri de ținerea unei locuințe;
realizat atât la nivel instituțional, cât și în ceea
• rapoarte către medicul de familie sau alți
ce privește informare opiniei publice și percepția
medici prin care să susțină cererile feme-
comunității asupra subiectului.
ilor de a beneficia de tratament medical
Sprijin și asistență practică specializat;
Serviciile specializate pentru victime pot fi • rapoarte către Autoritățile Tutelare sau
solicitate să susțină în mod direct femeile în fața servicii de protecție a copilului.
altor servicii și instituții. Sunt situații în care este
E o situație dificilă emoțional pentru o feme-
necesar să se ofere clientelor sprijin practic și
ie ca persoane străine (chiar dacă sunt profesi-
asistare în demersurile pe care le fac. De exem-
oniști, sunt totuși străini) să aibă acces la detalii
plu:
cu privire la experiența ei de violență domestică.
• redactarea unor acte, documente, scrisori; Orice întâlnire cu solicitantele de servicii trebu-
ie să fie reglementată și în acord cu principiul de
• contactarea unor instituții și stabilirea de
confidențialitate. Transpunerea în practică în-
întâlniri;
seamnă informarea clientei despre conținutul, în
• însoțirea unor femei cu nevoi speciale, cum special datele personale mai sensibile, cuprinse
ar fi un handicap, probleme de sănătate într-un raport sau orice alt document de referire
mentală, la servicii sociale care să-i ofere spre o altă instituție sau un alt profesionist, îna-
asistență specializată. inte de a le trimite, astfel încât ea să poată indica
Poate să apară un moment în viața oricărei dacă există ceva cu care nu este de acord să apară
femei când este așa de istovită de experiența sa despre ea și situația ei. Se vor negocia schimbări-
de violență domestică, încât este incapabilă să le din raport cu ea, dacă este posibil, iar conver-
se mobilizeze pentru a face demersuri necesare sațiile telefonice se vor purta în prezența ei, ca
pentru ea și copiii ei. Oricum, în ideea de a nu să audă ceea ce se spune despre ea. Acest lucru
încuraja dependența, această formă de ajutor este important dacă se urmărește reconstruirea
trebuie să se completeze cu alte forme de suport încrederii și controlului personal.
care să încurajeze femeia să-și construiască pro- La data de 05. 10. 2016 a fost aprobat de că-
priile abilități, să-și dezvolte stima de sine și să tre Guvernul României Memorandumul privind
învețe să preia controlul asupra propriei vieți. înființarea Comitetului Interministerial pentru
Pe de altă parte, pentru că resursele umane în Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie.
serviciile sociale, generale sau specializate, sunt Înființarea acestui Comitet, cu rol consultativ în
de regulă limitate, trebuie să decidem cât de mult domeniul prevenirii și combaterii violenței do-
din această muncă angajăm, cu atât mai mult cu mestice, era necesară în scopul asigurării unei

24
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

coeziuni indispensabile a tuturor factorilor res- bile, respectiv Ministerul Muncii și Justiției So-
ponsabili în ceea ce privește fundamentarea și ciale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
aplicarea măsurilor complexe care rezultă din Afacerilor Externe, Ministerul Educației Națio-
dispozițiile Convenției de la Istanbul. nale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Comitetul Interministerial are următoarele
Europene, Ministerul Justiției și Ministerul Pu-
atribuții principale: asigurarea cooperării dintre
blic, la lucrări putând participa, la invitația pre-
instituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți
ședintelui, și reprezentanți ai altor autorități sau
îl compun, în vederea realizării politicii publice
instituții publice relevante (Avocatul Poporului,
naționale și a Planului de guvernare în dome-
Institutul Național de Medicină Legală „Mina Mi-
niul prevenirii și combaterii violenței domestice;
novici”, Institutul Național de Statistică, Colegiul
sprijinirea procesului de implementare și moni-
Național al Asistenților Sociali din România, Co-
torizare a Convenției de la Istanbul; sprijinirea
legiul Psihologilor din România, Autoritatea Na-
propunerilor privind îmbunătățirea cadrului
țională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
normativ în domeniul prevenirii și combate-
Adopției, Autoritatea Națională pentru Persoane-
rii violenței domestice; monitorizarea aplicării
le cu Dizabilități, Uniunea Națională a Consiliilor
legislației naționale în domeniul prevenirii și
Județene din România, Asociația directorilor di-
combaterii violenței domestice; formularea de
recțiilor generale de asistență socială și protecția
propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea
copilului), precum și reprezentanți ai organizați-
relațiilor interinstituționale dintre autoritățile
ilor neguvernamentale. Președintele Comitetului
publice implicate în domeniul prevenirii și com-
interministerial va putea invita la reuniuni, după
baterii violenței domestice.
caz, și reprezentanți ai comisiilor de specialita-
Comitetul este alcătuit din câte doi reprezen- te din cadrul Parlamentului României și experți/
tanți, membrul titular cu funcție de conducere experte în domeniul egalității de șanse și de tra-
și membrul supleant din ministerele responsa- tament.

25
CAPITOLUL II. DINAMICA VIOLENȚEI DOMESTICE

2.1. Modelul controlului coercitiv de comportament care încearcă să înlăture liber-


tatea și sentimentul de sine al victimei, în acest
În mod tradițional, violența domestică a fost
tip de agresiune fiind încălcate atât integritatea
înțeleasă ca fiind un incident sau o serie de in-
corporală a femeii, cât și drepturile omului.
cidente de violență fizică comise de un partener
sau de un fost partener, uneori înțelegându-se, În acest model, violența fizică este folosită
chiar lupta dintre partenerii de cuplu. În Scoția, (sau nu) alături de o serie de alte tactici prin care
în loc de termenul violență domestică, se folo- victima este controlată, pentru a avea o liberta-
sește expresia „abuz domestic” pentru a sublinia te personală cât mai limitată. Folosind izolarea,
faptul că nu este vorba despre o luptă între pro- degradarea, jocurile mintale și microreglemen-
tagoniști cu forțe egale, că abuzul este în desfă- tarea vieții de zi cu zi (monitorizarea apelurilor
șurare și că acesta cuprinde mult mai mult decât telefonice, vestimentației, consumului de alimen-
violența fizică. Aceasta nu înseamnă că luptele te, activitatea socială etc.), agresorul creează o
verbale și/sau fizice nu au loc între parteneri, dar lume în care victima este constant monitorizată
este important să se facă distincția între acestea și criticată; fiecare mișcare îi este verificată con-
și preocuparea socială pentru abuzul domestic. form unui set de reguli imprevizibile, în continuă
Este periculos să se considere abuzul în curs ca o schimbare, pe care aceasta nu le cunoaște. Regu-
luptă sau un act de violență unică. Cu toate aces- lile se bazează pe viziunea stereotipică a agreso-
tea, există o oarecare confuzie și, chiar dacă sunt rului asupra modului în care partenera ar trebui
recunoscute elementele emoționale, psihologice, să se comporte față de el, reguli despre modul în
financiare și sexuale ale abuzului domestic, per- care gătește, face curățenie, îngrijește copiii, per-
cepția socială se concentrează, în continuare, în formează sexual și socializează.
primul rând pe actele de violență în cazurile de
abuzuri domestice. Vorbind despre controlul co- A fi supus controlului coercitiv este la fel cu a
ercitiv, înseamnă că nu este doar o altă expresie fi luat ostatic; victima devine captivă într-o lume
pentru abuzul domestic, ci sprijină resemnifica- ireală creată de abuzator, prinsă într-o lume a
rea a tot ceea ce constituie abuz domestic. Evan confuziei, contradicției și fricii. Supravegherea
Stark7 încearcă să explice gama de tactici folosite continuă, chiar și atunci când făptuitorul nu este
de făptuitori și impactul acestor acțiuni asupra prezent (convorbiri telefonice constante sau me-
victimelor/supraviețuitorilor, definind conceptul saje text, folosirea copiilor pentru a raporta orice
ca fiind „modul în care bărbații țin captive femeile mișcare etc.), dă victimei sentimentul că agreso-
în viața de zi cu zi”. rul este atotputernic. Frica și confuzia sunt esen-
țiale pentru înțelegerea controlului coercitiv;
Evan Stark descrie modelul controlului coer-
victima trăiește ca o țintă în mișcare, umblă pe
citiv ca fiind o abordare alternativă a violenței
nisipuri mișcătoare; este ca și cum ar călca per-
între parteneri, pornind de la experiențele reale
manent pe coji de ouă. Este o lume a terorii de zi
ale victimei și agresorului și dinamica relaționa-
cu zi.
lă a acestora. Modelul relevă caracteristicile vi-
olenței domestice ca și comportament repetitiv, În acest fel, controlul coercitiv nu este intern
mai degrabă decât izolat, și consecințele acestui doar în sensul că apare la domiciliu, traversează
comportament ca fiind sinergice, cumulative, mai spațiul social, literalmente, prin faptul că tehno-
degrabă decât accidentale. logia permite supravegherea permanentă a vic-
Controlul coercitiv este un termen dezvoltat timei și, metaforic, prin faptul că agresorul „se
pentru a ajuta la înțelegerea abuzului domestic joacă cu mintea victimei”, aceasta internalizând
ca fiind mai mult decât o „luptă”. Este un model regulile, adaptându-și continuu comportamentul
pentru a supraviețui. Controlul este „zgomotul de
7. Evan Stark este profesor la Universitatea Rutgers și fond” al vieții victimei, în timp ce agresorul este
activist în domeniul protecției drepturilor femeilor. Este cu- mereu prezent, mereu amenințător. Puterea de a
noscut pentru expertiza sa în aspectele legale și de sănătate
trăi cu acest lucru și de a funcționa zilnic într-o
din problematica violenței domestice. Cartea sa, „Controlul
coercitiv”, argumentează pentru introducerea termenului în serie de situații - pentru a supraviețui - este enor-
imaginea generalizată a violenței domestice, ca formă fatală mă și curajoasă.
a violenței domestice.

27
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

A privi femeile ca fiind victime ale răpirii sau cazul atacului: utilizarea concomitentă a
luării de ostatici, explică în mare măsură reacții- altor mijloace pentru a stabili dominația,
le acestora și efectele pe termen lung. Stark, prin a preveni evadarea, a reprima conflictul
analogia cu situația victimelor luării de ostatici, și a anihila resursele victimei. Atacurile
clarifică și dimensiunile structurale ale violenței și amenințările încalcă dreptul univer-
domestice, modalitatea prin care agresorii regle- sal recunoscut la integritatea corporală.
mentează comportamentul victimelor, inclusiv Identitatea sexuală, apartenența socială,
izolarea acestora de surse de sprijin, controlân- funcționarea în societate sunt toate bazate
du-le banii, privându-le de satisfacerea unor pe constanța integrității fizice. Siguranța
nevoi, precum hrană sau tratament, suprimând fizică afectată răstoarnă procesul de ex-
conflictul și rezistența; închiderea oportunități- perimentare, luarea deciziilor și asumarea
lor de evadare, de comunicare sau de transport, riscurilor, prin care se dezvoltă sinele, per-
precum și stabilirea și aplicarea regulilor pen- mițând persoanelor să-și imagineze, să se
tru comportamentul de zi cu zi. Aceste paralele dezvolte, să repete și să implementeze di-
subliniază în continuare fragilitatea psihologică ferite moduri de a fi și a funcționa. Violența
și motivele pentru care femeile rămân alături de restricționează asumarea riscurilor atât în
agresorii lor.8 sens economic, prin continua mobilizare
și epuizare a energiilor noastre limitate
Controlul este constituit din forme structura-
pentru auto-protecție, cât și psihologic,
le de privare, exploatare și comandă care obligă
prin subordonarea problemelor de ferici-
indirect ascultarea prin monopolizarea vitală a
re, scop moral etc., unicului obiectiv, acela
resurselor, dictarea alegerilor preferate, micro-
de a rămâne în siguranță, de a supraviețui.
reglementarea comportamentului unui partener,
Atacurile partenerului implică frecvent vi-
limitându-i opțiunile și privându-l de sprijinul
olență extremă, „bătăi”, „sufocare”, arderea,
necesar exercitării gândirii critice și independen-
violul, tortura și folosirea armelor sau a al-
te. Controlul poate fi exercitat prin acte specifice
tor obiecte care le provoacă vătămarea gra-
de interzicere sau constrângere, atunci când vic-
vă, desfigurarea permanentă, chiar moar-
tima nu este lăsată să se angajeze, îi este refuzat
tea9. Ca mecanisme de dominare și umilire
accesul la o mașină sau la un telefon, sau este
regăsim: abuzul sexual; violența ca și com-
constrânsă să-i dea salariul partenerului-agresor.
portament de rutină; pretexte contradicto-
Dar legătura cu dependența și/ sau ascultarea
rii pentru comportamentul agresiv; gelozie
este, de obicei, mai subtilă decât constrângerea
nejustificată;
și mult mai greu de detectat. Rezultatul îmbină-
rii dintre constrângere și control este autoritatea 2. Intimidarea, ca strategie majoră utilizată
nereciprocă, iar experiența victimelor devine ex- în controlul coercitiv, însumează teama,
periența captivității în relația de abuz. Tehnicile secretul, dependența, respectarea, loia-
folosite în realizarea controlului coercitiv sunt litatea și rușinea. Agresorii induc aceste
concepute pentru a răspunde rezistenței și opo- efecte prin amenințări, supraveghere și de-
ziției victimelor. În așteptarea faptului că ținta gradare:
lor va încerca să se elibereze sau să caute spri-
• Amenințările încalcă dreptul femeii
jin, agresorii își pot extinde eforturile de izolare
la siguranță fizică și psihică și confort
și de control în moduri care pot părea extrem de
emoțional. Se pot referi la acțiuni vio-
disproporționate față de rezistența imediată în-
lente extreme, cum ar fi mutilarea sau
tâmpinată.
uciderea, amenințarea că va face rău co-
Structura și dinamica controlului coercitiv. piilor, că îi va lua copiii, amenințarea că
va face rău familiei ei sau prietenilor ei ,
Stark identifică următoarele strategii ce sunt
sau amenințarea că îi va distruge obiec-
utilizate de agresor în realizarea controlului co-
tele personale semnificative pentru ea;
ercitiv asupra victimei:
1. Violența este o strategie folosită în con- • Supravegherea încalcă dreptul victimei
la viață privată. În controlul coercitiv,
trolul coercitiv cu aceleași obiective ca în
supravegherea vine însoțită de o serie
8. Stark, Evan, Coercive Control - How Men Entrap Women in
Personal Life, Oxford University Press, 2009, p. 198-218 9. Idem, p. 241-250

28
de tactici de monitorizare și are scopul incidente izolate sau neconectate, cu scopul fi-
suplimentar de a transmite că făptui- nal de a anihila libertatea victimei!
torul este atotputernic și omniprezent
Enumerăm în continuare cele mai frecvente
și de a impune constrângeri comporta-
exemple de tactici de control ce se regăsesc în re-
mentale fie direct, lăsând victima să știe
lațiile abuzive:
că este privită ori ascultată, sau indirect,
prin colectarea informațiilor care pot fi a) Cerințe nerezonabile - adesea urmate de
utilizate pentru a controla sau a influ- amenințări, presiuni sau constrângeri fizi-
ența comportamentul victimei sau a o ce, dacă victima nu este de acord cu aces-
umili ulterior; tea.
• Degradarea reprezintă afirmarea su- b) Degradare - include jigniri, umiliri, cumpă-
periorității agresorului prin degradare rarea de haine care sunt intenționat prea
și negarea respectului față de partene- mici pentru a convinge partenera că are
ra sa. Dacă izolarea crește efectele de- nevoie de dietă, ridiculizarea în fața priete-
gradării, agresorul utilizează totodată nilor sau cunoscuților, pentru a o face să se
degradarea ca pe o tactică de izolare, simtă lipsită de valoare.
umilindu-și partenera în public, în fața c) Restricționarea activităților zilnice - indife-
prietenilor, familiei, a colegilor sau obli- rent dacă este jogging-ul zilnic sau întâlni-
gând-o să facă anumite acțiuni contrare rea cu familia. Dacă femeia este din ce în ce
naturii sau sistemului de valori morale mai incapabilă să-și îndeplinească rutina
ori etice ale victimei; obișnuită, este de obicei un semnal puter-
3. Izolarea. Agresorul își izolează victima nic de îngrijorare.
pentru a preveni dezvăluirea, a determina d) Amenințări sau intimidări - dacă compor-
dependența vicitmei, pentru a monopoliza tamentul femeii, inclusiv cel sexual, nu este
abilitățile și resursele și pentru a o împiedi- potrivit preferințelor abuzatorului, aceasta
ca să obțină ajutor sau sprijin. Izolarea sub- este amenințată sau intimidată să-l schim-
minează identitatea de sine și autoritatea be.
socială, reduce accesul victimei la afirma-
rea profesională sau socială, o împiedică să e) Control financiar - include monitorizarea
câștige sprijin sau recunoaștere, restrânge constantă a cheltuielilor partenerei sau
foarte mult cercul de relații sociale și ex- oferirea unei „alocații” pentru a trăi (de
clude alegerile cu privire la proiectele de obicei, atunci când sunt banii proprii pe
viață și oportunitățile de auto-exprimare a care îi controlează).
victimei. Prin eliminarea sursei alternative f) Monitorizarea timpului - urmărirea miș-
de informare și sprijin, agresorul devine cărilor, contactarea nedorită sau controlul
principala sursă de interpretare și validare asupra modului în care o altă persoană își
a victimei; petrece timpul este tot o formă de control
4. Controlul. În centrul controlului coercitiv coercitiv.
se află o serie de tactici care se vizează di- g) „Confiscarea” telefonului - schimbarea pa-
rect subordonarea victimei față de un par- rolelor la iPad sau laptop, astfel încât să
tener abuziv. Aceste tactici afectează do- nu le poată utiliza partenera. Include orice
minația prin trei mijloace; în primul rând, formă de restricționare a accesului la co-
exploatarea capacităților și a resurselor municare, informații sau servicii.
unui partener pentru câștigul și satisface-
rea personală; privarea de mijloacele ne-
h) Limitarea mobilității - femeia nu reușește
să părăsească casa sau să îți folosească ma-
cesare, de autonomie sau evadare; și mo-
șina deoarece nu i se permite acest lucru,
delarea comportamentului ei pentru a se
fiind izolată de prieteni, de familie sau de
conforma stereotipurilor de gen ale abuza-
colegi.
torului.
Controlul coercitiv are în vedere un compor-
i) Deprivarea de hrană - în mod constant și
intenționat i se ia mâncarea sau i se limi-
tament psihologic în curs de desfășurare, și nu
tează accesul la bani sau cumpărături.

29
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

j) Distrugerea posesiunilor - fie că este ceva Violența situațională în cuplu implică:


valoros, fie că este vorba de ștergerea
• Comportamente ușor agresive (trântirea,
e-mailurilor sau a mesajelor text.
aruncarea obiectelor), până la agresivitate
2.2. Tipologiile violenței între parteneri în moderată, (apucarea, îmbrâncirea, pălmui-
viziunea lui Michael P. Johnson rea, lovirea, mușcarea, zgârierea sau trasul
de păr);
Există o varietate largă de tipuri de violență
domestică, o subcomponentă a acesteia fiind și
• Frecvență ocazională, apărând uneori în
timpul unei dispute verbale;
violența între parteneri. Home Office din Marea
Britanie definește violența între parteneri ca fi- • Severitate redusă, în general fără vătămări
ind: „orice act de amenințare, hărțuire, violență corporale severe sau care necesită spitali-
sau abuz (psihologic, fizic, sexual, economic sau zare;
emoțional) între adulții care sunt sau au fost part-
• Reciprocitate, violența putând fi exprimată
eneri intimi sau membri de familie, indiferent de
de către oricare dintre parteneri;
sexul sau sexualitatea lor”.
• Intenționalitate, apare ca exprimare a furi-
Michael P. Johnson identifică patru tipuri sem- ei sau frustrării, mai degrabă decât ca mo-
nificative de violență între parteneri, acestea fi- dalitate de control al partenerului.
ind:
2. Controlul violent reciproc (CVR) este o
• Violența situațională în cuplu (VSC) formă rară de violență reciprocă, descrisă
de Johnson ca fiind agresivitate fizică ma-
• Controlul violent reciproc (CVR) nifestată de ambii parteneri ca într-o lup-
• Terorismul intim (TI) tă pentru control.
3. Terorismul intim sau controlul coercitiv
• Rezistența prin violență (RV)
violent se manifestă atunci când unul din
1. Violența situațională în cuplu (VSC) este parteneri folosește controlul coercitiv sau
cea mai întâlnită formă de violență între forța împotriva celuilalt partener. Micha-
parteneri și nu are legătură, de regulă, cu el P. Johnson alege termenul de teroriza-
controlul comportamentului celuilalt, ci re intimă întrucât această modalitate de
poate apărea în timpul unei dispute între violență folosește metode de terorizare,
parteneri, care degenerează în agresivitate prin amenințarea, intimidarea și izolarea
fizică. Această formă de violență este spe- partenerului de cuplu. În această situație,
cifică culturii vestice și cuplurilor tinere, unul din parteneri, de regulă bărbatul,
având ca agresori, aproape în mod egal, controlează fiecare aspect al vieții celuilalt
reprezentanții ambelor sexe. În rândul stu- partener, de regulă femeia. Johnson relevă
denților care au fost implicați în acte de într-un studiu10 publicat în 2001 că 97%
violență între parteneri, agresivitatea fizi- dintre agresori sunt bărbați, în timp ce
că este folosită în 44% din cazuri de femei femeile sunt, de regulă, victime. Violența
și 56% de bărbați. Violența situațională intimă dintre parteneri implică controlul
în cuplu implică o dinamică relațională în sexual sadic, abuzul fizic, psihologic, emo-
care conflictul uneori scapă de sub control, țional și economic. Terorismul intim cel
determinând forme moderate de violență, mai probabil poate escalada de-a lungul
rareori escaladând în forme de violență timpului și poate avea consecințe severe,
severă care amenință integritatea fizică a care pot fi direct proporționale cu numă-
persoanei sau viața acesteia. În această for- rul de incidente de abuz, mai ales dacă
mă de violență, actele de agresivitate sunt acesta este manifestat în mai multe forme.
săvârșite în egală măsură atât de bărbați, Cu cât abuzul este mai sever, cu atât conse-
cât și de femei, nefiind înregistrate vătă-
mări corporale sau încercări de a controla 10. Apud Howe, Tasha R. (2012). „Families in crisis: violence,
partenerul. Se estimează că aproximativ abuse, and neglect: intimate partner violence: marital rape”.
In Howe, Tasha R. Marriages and families in the 21st century
50% din cupluri au experimentat această
a bioecological approach. Chichester, West Sussex Malden,
formă de violență. Massachusetts: John Wiley&Sons

30
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

cințele asupra victimei vor deveni cronice tatea și destructurarea relației, pe care le
datorită efectului cumulativ al consecințe- redăm în continuare.
lor pe termen lung11. Victimele acestui tip
de violență adesea necesită servicii medi- Ciclul violenței
cale și adăposturi specializate. Consecin- Termenul de „sindromul femeii bătute” a fost
țele terorizării intime pot include dureri introdus de Lenore Walker15 pentru a defini un
cronice, probleme gastrointestinale și gi- set de simptome psihologice și comportamentale
necologice, depresie, tulburare de stres distincte ce rezultă dintr-o expunere prelungită
posttraumatic sau moarte. Alte probleme la situații de violență intimă între parteneri. Nu-
de sănătate mentală sunt anxietate, abuz meroși cercetători, înainte și după Walker, au evi-
de substanțe, stimă de sine scăzută. Un dențiat, în urma interviurilor realizate, existența
studiu12 din 2014 asupra sănătății menta- unui proces al violenței domestice. Înțelegerea
le a victimelor terorizării intime relevă că acestui ciclu permite explicarea modului în care
42% din femeile supuse abuzurilor decla- aceste femei devin victime, cum ajung să-și înve-
ră idei de sinucidere, iar 31% dintre aces- țe neajutorarea și de ce nu au curajul de a părăsi
tea afirmă și tentative de sinucidere. o astfel de relație.
Agresorii care comit acte de terorizare inti- Este vorba despre existența a trei faze dis-
mă fac parte din două categorii: tipul antisocial tincte care variază ca durată și intensitate, atât în
violent și tipul disforic-borderline, primii fiind, de cadrul cuplului, cât și între cupluri, acestea fiind
regulă, persoane cu tendințe psihopatologice și influențate de evenimentele din viața cuplului,
agresive. A doua categorie include persoane de- faze care vin după o perioadă denumită „perioa-
pendente emoțional de relația de cuplu. De ase- da de curtare”.
menea, cel mai adesea, agresorii au fost martorii Perioada de curtare reprezintă un interval va-
violenței între parteneri, în copilărie. riabil de timp în care relația celor doi parteneri
4. Rezistența violentă este o formă de au- este caracterizată printr-un comportament ex-
to-apărare a victimei terorizării intime trem de drăgăstos și flatant al abuzatorului față
împotriva partenerului agresor13. În re- de victima sa. În această perioadă, femeile recu-
lațiile de terorizare intimă, 96% dintre nosc faptul că pattern-ul natural de comporta-
partenerii care rezistă prin violență sunt ment agresiv al bărbatului nu este în întregime
femei. Violența domestică14, manifestarea abolit: ei se simt importanți și îndreptățiți să
ei cronică, își pune amprenta, indubitabil, emită pretenții, dar fac toate acestea în raport cu
asupra celor doi poli ai conflictelor. De obi- alții. Faptul că față de victimă comportamentul
cei, agresorii au avut fost victime ale vio- este unul iubitor și atent este suficient de puter-
lenței în copilărie, nu sunt persoane sigu- nic pentru a anula semnele agresivității manifes-
re de sine, fără un sentiment clar al valorii tate față de ceilalți. Descrierile oferite de către
personale, sunt incapabili să-și identifice victime includ ceea ce este definit drept tactică
sentimentele și manifestă o instabilitate a de „curtare agresivă” – apeluri telefonice, refuzul
atitudinilor; nu au abilități de comunicare. de a accepta nu ca și răspuns la o anumită cerere,
Într-o relație abuzivă, victima și agresorul stimulare intensă spre desfășurarea de activități
se mișcă în cadrul a trei stadii care se re- plăcute în cuplu (Walker, 2007). Foarte adesea
petă ciclic, ceea ce face să crească intensi- bărbatul va fi capabil să identifice anumite punc-
te sensibile din viața femeii și să intervină cu aju-
torul necesar în momente în care aceasta nu s-ar
11. Apud Garcia-Moreno, Claudia; et al. (2012). Intimate
Partner Violence, World Health Organization fi descurcat singură, ceea ce îi întărește acesteia
12. Apud Karakurt, Gunnur; Smith, Douglas; Whiting Jason
(2014). „Impact of Intimate Partner Violence on Women's 15. Din iulie 1978 și până în iunie 1981, a desfășurat un
Mental Health”. Journal of Family Violence. 29: 693–702 număr de 435 de interviuri cu femei provenind din statutul
13. Apud Nicolson, Paula (2010), „What is domestic abuse?”, Colorado, Statele Unite ale Americii, fiecare dintre ele fiind
in Nicolson, Paula, Domestic violence and psychology: a criti- victime ale violenței domestice. Rolul acestor interviuri a
cal perspective, London New York: Taylor & Francis, p. 40 fost, pe de o parte, de a creiona o imagine asupra factorilor
14. Violenţa domestică și criminalitatea feminină. Studiul sociologici și psihologici cheie ce disting acest sindrom, dar
realizat de Dr. Aurora Liiceanu, Dr. Doina Ştefana pe de altă parte, și de a testa două teorii – teoria ciclului
Saucan, Drd. Mihai Ioan Micle, psihologi, Institutul Naţional abuzului și o adaptare a teoriei neajutorării învățate (Wal-
de Criminologie Bucureşti, 2004 ker, 1984) spre ceea ce s-a consacrat ca și ciclul violenței.

31
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

impresia că pot fi un cuplu funcțional. De aseme- negarea este un proces conștient sau inconștient
nea, el poate recurge la mărturisiri intime despre nu s-a stabilit cu precizie.
secvențe de abuz din propria copilărie care con-
ving femeia de nevoia de a înțelege trecutul difi- Femeia bătută neagă față de ea însăși faptul că
cil al bărbatului, ca justificare a manifestărilor lui este afectată de atitudinea nedreaptă a soțului.
actuale; în plus, îi și întăresc convingerea că ar Ea raționalizează spunându-și că, poate ea este
putea să îi vină în ajutor, să îl elibereze de fanto- de vină, iar soțul are toate motivele pentru a se
mele trecutului. Toate aceste exemple nu fac, în comporta în acest mod; în final, ea este mulțu-
fapt, decât să întărească o dependență a femeii mită că lucrurile nu s-au agravat. În alte situații,
de abuzatorul ei și, uneori, și a abuzatorului față ea dă vina pe proasta dispoziție a soțului sau pe
de victima sa. oboseală, pe consumul de alcool. Găsind pentru
fiecare incident izolat cauze externe soțului, o
Femeia descrie pentru început entuziasmul ajută să își nege mâhnirea, furia și să creadă că ea
legat de așteptarea apelurilor telefonice – un ar putea să-l ajute pe soț să se schimbe. Această
comportament comun majorității fazelor de de- convingere nu face decât să înrăutățească situa-
but ale unor relații intime, dar mult prea curând ția, dând soțului impresia că felul său de a reacți-
acestea devin exagerat de dese (de la un apel zil- ona a fost corect.
nic, la cinci – șapte apeluri de verificare). Pe mă-
Femeile agresate de multă vreme știu că aces-
sură ce relația înaintează, femeia va fi determi-
te incidente minore nu vor face altceva decât să
nată din ce în ce mai mult să se izoleze de lumea
se agraveze și să devină mai dese. Totuși, folosind
exterioară, relațiile cu familia și prietenii proprii
aceste strategii psihice defensive, ele neagă posi-
sunt reduse, în vreme ce sporesc contactele cu
bilitate de agravare și, în același timp, le conferă
membrii familiei lui. Totul face parte din planul
credința că ar putea controla comportamentul
de „seducere”; odată ce starea de intimitate do-
agresiv al soțului. În timpul stadiului inițial al
rită se instalează, ciclul violenței poate începe
acestei prime faze, ele dețin într-adevăr un oa-
(Walker, 2007).
recare control, dar nu asupra comportamentului
Faza I - Construirea tensiunii soțului ci asupra situației respective. Pe măsură
ce tensiunea crește, acest control se diminuează
În această fază apar primele incidente minore, rapid. De fiecare dată, incidentul agresiv minor
la care femeia reușește să facă față prin metode va contribui, prin efectul rezidual, la declanșarea
care au avut succes și în alte împrejurări: calmul, sentimentelor anticipative și la creșterea tensi-
înțelegerea sau chiar tăcerea și evitarea soțului. unii (Walker, 1984). Supărarea, furia femeii va
În acest fel, ea lasă să se înțeleagă, fără să doreas- crește și ea, chiar dacă va continua să nege, iar
că, că acceptă abuzul și-l legitimează. Acest lucru alimentarea treptată a fricii va duce la scăderea
nu înseamnă că ea își dă seama că ar putea fi bă- controlul asupra situației. Bărbatul agresor, pe
tută, ci, mai degrabă, crede că a evitat ca situația baza acestei acceptări pasive aparente a compor-
să explodeze, caz în care ea s-ar simți vinovată. tamentului său, încurajat și de stereotipurile cu
Ea este în negare. Acest termen a fost explicat privire la drepturile soțului asupra soției, nu va
de Goldberg (1983) ca fiind un concept utilizat mai încerca să se controleze.
pentru aproape toate eforturile defensive care
Această primă faza este prezentă în majori-
sunt direcționate împotriva unor stimuli externi,
tatea căsniciilor, dar diferența constă în faptul
în special împotriva unor aspecte dureroase ale
că o serie de femei au tendința de a deveni ne-
realității. Este vorba despre refuzul de a recu-
ajutorate, de a învăța că nu au puterea necesară
noaște realitatea percepției traumei. Freud
pentru a preveni agravarea situației. O serie de
(1936) definea negarea ca fiind un comporta-
cupluri sunt adeptele menținerii acestei prime
ment ce reunește o varietate de defense menite
faze la un nivel constant, o perioadă mai lungă de
să diminueze partea amenințătoare a realității și
timp. Ambii parteneri doresc să evite incidentele
să permită astfel individului să funcționeze sub
acute. Adesea, un factor, un eveniment exterior,
un stres psihic mai scăzut. În 1924, Freud defi-
poate rupe acest echilibru fragil, în ciuda faptului
nește negarea ca o „nerecunoaștere a realității
că femeia încearcă să controleze și acești factori
externe” și consideră ca apare doar în psihoze. El
(membrii familiei, rude etc.). Încercând aproape
face distincția între negare și reprimare care s-ar
tot timpul să găsească scuze soțului în fața ru-
concentra mai mult pe condițiile interne. Dacă

32
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

delor și prietenilor care o avertizează, pentru a somnolență, lipsa apetitului sau apetit exagerat,
evita conflictele între partener și aceștia, ea ajun- oboseală continuă, dureri de cap, palpitații cardi-
ge să se îndepărteze de cei care i-ar putea oferi ace. De obicei, în timpul acestor incidente, femeia
un suport sau chiar de copii, supărată fiind că nu opune rezistență, încearcă să fie cât mai tăcu-
aceștia nu pot înțelege situația și nu fac nimic să tă pentru a nu alimenta furia partenerului, deși
o evite. tocmai această atitudine a ei îl întărâtă și mai
mult. Această rezistență pasivă a femeii este ob-
Pe măsură ce tensiunea din această fază creș-
ținută de unele dintre ele prin crearea iluziei că
te, atât agresorului, cât și partenerei sale le este
sunt detașate de corpul lor și se privesc din afară
din ce în ce mai greu să mai utilizeze metodele
cum sunt agresate. Când atacul ia sfârșit, ele sufe-
prin care reușeau până atunci să evite inciden-
ră de cele mai multe ori un șoc, urmat de negarea
tele. Bărbatul va deveni din ce în ce mai posesiv,
întâmplării și minimizarea gravității rănilor sau
mai brutal, umilirile vor deveni mai acute, agre-
umilinței suportate. (Walker, 1979)
sivitatea verbală va crește, toate acestea nemai-
fiind stopate de femeie sau de grupul de suport. Dacă motivele pentru care agresorul declan-
Femeia agresată din ce în ce mai des va deveni șează aceste incidente acute nu este clar, nici mo-
incapabilă să mai restabilească echilibrul sau să tivele pentru care el se oprește nu sunt clare. Ar
se apere. Datorită stresului constant, crește ten- putea fi vorba de descărcarea tensiunii emoțio-
dința ei de a se retrage din fața partenerului său, nale, așa cum susținea Freud prin teoria catharsi-
ceea ce îl va face și mai ostil în fața așa-zisei sfi- sului. Faza a doua este de obicei mai scurtă decât
dări din partea femeii. prima și a treia, care durează, în medie, între o zi
și o săptămână sau chiar două. (Gelles, 1987)
Faza a II-a – Incidentele acute de agresivitate
Faza a III-a – Faza „pocăinței” agresorului
Această fază începe atunci când tensiunile
acumulate între cei doi nu mai pot fi controlate, Dacă faza a doua este asociată cu brutalitatea,
ele izbucnind la cel mai mic incident. În cursul faza a treia este caracterizată prin comportamen-
acestei faze, deși la început agresorul poate să- tul afectuos al agresorului (Walker, 1979). Ten-
și justifice sieși comportamentul, el ajunge să nu siunea constituită în prima fază este eliberată în
se mai înțeleagă. Heam (1998), care a realizat cea de a doua, iar în cea de-a treia agresorul pare
studii pe un eșantion reprezentativ de bărbați că regretă comportamentul său, imploră ierta-
închiși datorită unor acte de violență intrafami- rea, o copleșește cu cadouri și apelează la rude
lială, susține că aceștia au declarat că în astfel de și la copii pentru a obține iertarea și pentru a o
momente furia este atât de mare, încât îi orbește. convinge că „a fost pentru ultima dată”. Și com-
Incidentul acut apare așadar din dorința agreso- portamentul femeii se schimbă. Dacă la sfârșitul
rului de a da o lecție, de a disciplina partenera și celei de a doua faze ea părea a dori să pună capăt
nu neapărat, sau mai bine spus, nu conștient de căsniciei, acuzându-l dur pe partenerul său, la în-
a o răni. ceputul fazei a treia multe dintre ele tind să dea
crezare jurămintelor partenerului și rugăminți-
Femeia poate determina și ea incidentele acu-
lor rudelor. Valorile tradiționale asociate mater-
te ca urmare a furiei sau anxietății la care a ajuns.
nității, căsătoriei, faptul că fără ea partenerul ei
Ea știe, de asemenea, din experiență că această
este distrus, o fac să se întoarcă, să ierte și să-și
fază explozivă va fi urmată de o perioadă de calm,
asume responsabilitatea schimbării parteneru-
cu durată relativă. De multe ori victima afirmă că
lui. Ea crede cu tărie, chiar dacă se află pe patul
nu a mai suportat teroarea așteptării exploziei
de spital, că acesta este bărbatul cu care s-a căsă-
comportamentului partenerului său și a preferat
torit, și nu cel dinainte. Ea își vede partenerul ca
ca acesta să se descarce într-un moment deter-
pe o persoană fragilă și nesigură, care are nevoie
minat de ea. Acest aparent control îi conferă cre-
de ea. În acest fel cuplul trăiește o relație simbio-
dința că nu se află total sub controlul parteneru-
tică, fiecare devenind dependent de celălalt.
lui, chiar dacă provocarea este inconștientă.
În asemenea condiții, femeii îi este foarte di-
Anticiparea evenimentelor care duc la izbuc-
ficil să ia o hotărâre definitivă. Dacă a mai trecut
nirea incidentelor acute este greu de făcut și
de câteva ori prin aceste faze, conștiința faptului
acest lucru face ca femeia agresată să fie și mai
că renunță la siguranța ei psihică și fizică pentru
anxioasă, mai depresivă, acuzând și simptome
această stare de fapt tranzitorie nu face decât
psihofiziologice ca insomnie sau dimpotrivă

33
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

să-i crească stânjeneala, furia față de sine și să-i tică a Tulburărilor Mentale IV-TR (2000), și este
scadă stima de sine. Ea simte că devine complice în genere recunoscut ca o subcategorie a tulbură-
la propria agresiune. Durata acestei perioade nu rii de stres post traumatic. O asemenea asociere
este nici ea bine determinată, uneori poate dura între acest sindrom și PTSD este în genere justi-
mai mult ca faza a doua, dar este mai scurtă decât ficată în baza faptului că multe dintre victimele
prima; alteori această fază se suprapune parțial violenței domestice prezintă simptome compara-
peste prima fază. Dacă perioada de iubire este bile cu cele prezentate de persoane care au trecut
urmată rapid de o perioadă de intensă tensiune, prin alte feluri de experiențe traumatice, ca de
femeia poate ajunge să-și piardă controlul asupra exemplu situația de a fi prizonier de război (Gri-
urii și-și poate răni sau chiar ucide partenerul ffith, 1995; Mc Mahon, 1999), având trei simpto-
(Walker, 1984). me comune: retrăirea evenimentului, evitarea și
hiperexcitația.
Femeia agresată fizic de partenerul său
(Walker, 1984) prezintă un tablou complex, în 2.3. Impactul violenței domestice asupra copii-
care stima de sine scade treptat, pe măsura des- lor și a tinerilor. Copiii și controlul coercitiv
fășurării ciclului violenței. Acest concept se lea- Studiile16 din ultima perioadă relevă faptul că,
gă de nevoia omului de a fi apreciat și de a-i fi indiferent de vârsta, genul, stadiul de dezvoltare
validate comportamentele, atitudinile, opiniile. a copilului, frecvența actelor de violență, măsu-
Din cauza acestei scăderi vertiginoase a stimei ra sprijinului oferit de adulți copiilor lor, majori-
de sine, femeia ajunge să-și subestimeze abili- tatea copiilor sunt profund afectați de viețuirea în
tățile de a face ceva. Ea se îndoiește de compe- contextul violenței domestice, iar efectele asupra
tența ei, își subestimează contribuția la propria dezvoltării lor generale sunt inevitabile. Consecin-
reușită. Datorită acestui simț autocritic exagerat, țele pe care expunerea la violență domestică le
s-a constatat că femeia bătută își evaluează per- poate avea asupra copiilor pot fi vizibile imedi-
formanțele și abilitățile exercitate în afara casei at, dar și în timp. În termeni de consecințe fizice,
într-un mod mai realist decât își evaluează cali- ca și în cazul victimelor femei, se poate discuta
tățile lor de mamă și parteneră, deci folosesc alte de răni minore, zgârieturi, vânătăi până la plăgi,
criterii de evaluare. Acest lucru este încurajat de contuzii, fracturi etc., cu atât mai mult cu cât cor-
partener, care are o atitudine critică față de mo- pul copilului este mult mai vulnerabil, iar capaci-
dul în care ea își exercita rolul parental-conjugal. tatea sa de a se apăra sau a riposta este mult mai
De asemenea, femeia agresată are tendința de a redusă.
se aprecia doar în funcție de rezultatele activită- Există un interes aparte pentru discuția legată
ții intrafamiliale, fără a le considera și pe cele din de efectele timpurii ale violenței domestice asu-
exterior, ceea ce face ca atunci când viața fami- pra fătului și, mai apoi, bebelușului a cărui dez-
lială nu merge bine să se considere vinovată de voltare ulterioară poate fi profund afectată dacă
acest lucru și să se considere ratată. violența intervenită în această etapă este una
Spre deosebire de alte cercetări în domeniu, severă. Apariția unor tehnici precum imagistica
studiile propuse de Walker nu au pornit de la rezonanței magnetice funcțional și electroence-
presupusa legătură dintre tulburările mintale falogramei a permis explorarea concentrațiilor
și susceptibilitatea la violență intimă, ci mai cu- atipice de neurotransmițători, neregularităților
rând a încercat să demonstreze frecvența cu care la nivel de unde ale creierului, integrării inadec-
simptome precum depresia, stima de sine scăzută vate dintre emisfera dreaptă cu cea stângă sau
și neajutorarea apar în rândul femeilor care su- discrepanțelor de mărime dintre diversele regi-
feră de mult timp de abuz domestic (Walker, uni ale creierului. Aceasta a făcut posibilă și com-
1984). Expunerea continuă la abuz va diminua în pararea dintre modul în care se dezvoltă creierul
timp motivația femeii de a răspunde și a produce la cei care sunt victime ale unor acte de violență
același tipuri de răspunsuri cognitive, comporta- încă de timpuriu față de cei care nu sunt expuși
mentale și motivaționale. Cu alte cuvinte, o feme- unor astfel de factori de risc.
ie care rămâne într-o relație violentă va tinde mai Stresul, trauma și abuzul ce apar la vârstă fra-
curând să prezinte semne de neajutorare învăța- gedă pot altera atât structura, cât și funcționar-
tă, față de o alta care va scăpa din relația violentă.
16. Turliuc, M. N., Karner-Huţuleac, A., Dănilă, O., Violenţa în
Sindromul femeii abuzate este listat ca tul- familie. Teorii, particularităţi şi intervenţii specifice, Editura
burare abia în Manualul de Diagnostic si Statis- Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2009

34
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

ea creierului uman prin schimbarea compoziției va avea loc numai dacă o experiența specifică va
chimice specifice acestuia. Se pare că în timpul apărea în perioada critică de dezvoltare. Aceste
în care creierul se dezvoltă, apariția stresului sti- evenimente sociale timpurii sunt imprimate în
mulează reacții chimice determinante pentru o structurile neurobiologice ce se vor maturiza pe
reorganizare neuronală a creierului. De vreme ce măsură ce creierul se dezvoltă în primii doi ani
copilăria reprezintă perioada când are loc marea de viață, și vor avea apoi efecte de lungă durată
majoritate a dezvoltării creierului, atât experien- și extindere. Sistemul limbic, care procesează
țele pozitive, cât și cele negative vor influența mo- emoții precum frica, plăcerea, agresivitatea, răs-
dul în care creierul își structurează conexiunile punde și de formarea amintirilor de durată. Abi-
nervoase. Deși se știe că creierul uman continuă litatea de a forma atașamente emoționale cere
să se dezvolte și să se schimbe pe tot parcursul nu numai stimulare emoțională, dar și capacita-
vieții, bebelușul se naște în fapt cu întreaga gamă tea de a îți reaminti fețe, oameni, obiecte și chiar
de celule nervoase pe care le–ar putea dobân- locații,funcții asociate cu amigdala și hipocampul
di. Influențele timpurii sociale, emoționale și de (ce țin de sistemul limbic). Cu toate acestea, de
mediu exercită un efect semnificativ de organi- vreme ce amigdala și hipocampul pot fi afectate
zare... asupra creierului... care creionează și mo- de deprivare sau experiențe anormale de crește-
delează toate aspectele dezvoltării intelectuale, re, nu doar emoțiile, dar toate aspectele legate de
perceptuale, sociale și emoționale (Joseph,1998 formarea memoriei de scurtă durată și de lungă
apud Ituarte, Encyclopedia of Domestic Violence, durată pot fi afectate de asemenea. (Joseph, 1999
2007). Stresul excesiv alterează atât producția apud Ituarte, Encyclopedia of Domestic Violence,
de hormoni ce reglează stresul, cortizolul, cât și 2007)
producția de neurotransmițători (Mc Ewen, 2003
Martin Teicher (neuropsihiatru la Universita-
apud Ituarte, Encyclopedia of Domestic Violence,
tea Harvard și director al unui Program de Cerce-
2007), ceea ce duce la dezechilibre chimice gene-
tare Biopsihiatrică) inițiază un lot de cercetări ce
ratoare de anxietate, depresie, abuz de substan-
compară creierul unor persoane expuse la abuz
țe, răspuns slab la stres, agresivitate și suicid.
cu cel al altora fără un astfel de istoric. Printre
Imagistica creierului arată că acei copii care au
anomaliile identificate de aceste cercetări se nu-
trecut prin episoade de abuz și neglijare au o ten-
mără leziuni ale lobului temporal și pedunculului
dință mai ridicată de a avea activitate scăzută a
cerebral, cele două formațiuni reprezentând re-
creierului și de asemenea le lipsește abilitatea de
giunea creierului implicată în reglarea limbajului
menține un echilibru emoțional.
și sistemului limbic (considerat centrul de pro-
Conform lui Schore (2001) există dovezi ex- cesare a emoțiilor). În studii ce compară imagi-
tinse conform cărora apariția traumei în viața nile de rezonanță magnetică ale unor indivizi cu
timpurie împiedică dezvoltarea capacității de istoric de abuz și cele ale altor persoane fără un
a menține relații interpersonale, de a face față asemenea istoric, mărimea hipocampului stâng
stimulilor stresanți și de a regla emoțiile. Rela- sau amigdalei unui pacient cu istoric de abuz este
țiile puternice, stabile și sănătoase de atașament mai mică decât cea a unuia fără un astfel de isto-
între copil și îngrijitorul său sunt critice pentru ric. (Tiecher, 2004)
dezvoltarea neurologică a copilului și ulterior
În compararea unui lot de copii abuzați sau
pentru sănătatea sa mentală, ca adult. Solomon
neglijați cu un grup de control, același Tiecher și
și Heide (2005) adaugă și ei că relația unui be-
colegii (2004) au arătat că există o diferență cla-
beluș cu îngrijitorul său primar are un efect di-
ră în ceea ce privește mărimea grupului de celule
rect asupra organizării circuitelor neuronale din
nervoase ce conectează partea stângă a creieru-
creierul aflat în dezvoltare. Multe din circuitele
lui cu cea dreaptă. Într-o comparație a structurii
neuronale afectate de experiențe timpurii conec-
creierului la 22 de femei cu istoric de abuz sexual
tează arii ale creierului cu rol critic pentru dez-
în copilărie cu alte 22 de femei fără un astfel de
voltarea emoțională, fiziologică, psihologică și
istoric, Murray B. Stein de la Universitatea Cali-
socială. Unele din aceste circuite sunt necesare
fornia arăta, de asemenea, o medie de 5% redu-
pentru coping-ul adaptativ la situații emoționale
cere în mărimea și volumul hipocampului stâng
și stresante.
al femeilor abuzate. Mai mult, victimele abuzului
Greenough și Black (1992) explică dezvolta- și neglijenței sunt mai puțin capabile să integre-
rea „dependentă de experiență” ca și creștere ce ze funcțiile emisferelor dreaptă și stângă atunci

35
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

când sunt comparate cu alte persoane ce nu au • Ca o consecință a trăsăturii egocentrice do-


un istoric de abuz. Leziunile la nivel de emisferă minant dezvoltată, copiii își atribuie rapid
stângă rezultă într-o activitate cerebrală anorma- vinovăția, blamându-se pentru altercațiile
lă ce mimează convulsiile. O alte serie de expe- violente dintre părinții lor, ceea ce duce
rimente arată că pacienții cu un istoric de abuz mai departe la sentimente pronunțate de
sunt de două ori mai expuși apariției unor unde vină și stimă de sine scăzută (Grych & Fin-
anormale ale creierului sau unei activități electri- cham, 1990).
ce anormale, și de cinci ori mai expuși apariției
gândurilor suicidale față de cei care nu au istoric • Conflictele cronicizate, nerezolvate dintre
de abuz. Dezvoltarea anormală a emisferei stângi părinți sporesc sentimentul de insecuri-
a creierului este legată și de probleme de memo- tate emoțională a copiilor (Davies & Cum-
rie și apariția depresiei. mings, 1994). Copiii nesiguri au mai depar-
te dificultăți în reglarea propriilor emoții și
Solomon și Heide (2005) explică diferența de dezvoltă trăsături precum incapacitatea de
trăiri într-un mod cât se poate de plastic. Amin- a avea încredere, ceea ce le subminează ca-
tirile non–traumatice sunt procesate la fel ca o pacitatea de a forma legături apropiate și
rolă de film. Experiențele și evenimentele perso- stabile cu alte persoane semnificative.
nale sunt stocate temporar în sistemul limbic și
includ un oarecare sentiment de sine și de timp • Prin modelarea periodică a violenței ca so-
(așa cum ar fi cazul unei poze în care copilul pe- luție, părinții își învață copii, în mod indi-
trece de ziua sa cu părinții în jurul unui tort). As- rect, că neînțelegerile sunt rezolvate prin
pectele cognitive ale acestei amintiri sunt stocate intermediul agresivității, mai curând de-
în hipocamp, în vreme ce emoțiile atașate acestei cât prin compromisuri. Implicit, copiii din
amintiri sunt stocate în amigdala. Pe măsură ce astfel de medii vor folosi violența în încer-
creierul procesează aceste amintiri în timp, as- cările de a rezolva conflictele din relații ce
pecte ale lor sunt abstractizate și transferate că- nu țin neapărat de sfera relațiilor familiale.
tre neocortex. Pe de cealaltă parte, experiențele Agresivitatea crescută, mânia generalizată,
triste sunt procesate de o manieră mult mai în- hiperactivitatea și problemele comporta-
ceată și rămân stocate în sistemul limbic pentru o mentale derivate sunt tot atâtea forme de
perioadă mai mare. Deoarece experiențele trau- externalizare a stresului resimțit.
matice sunt înspăimântătoare, supraviețuitorii
• Indicatori ai stresului acut resimțit mai pot
evită să se gândească și să vorbească despre ce
include tulburări de somn (incluzând in-
s-a întâmplat. Această evitare oprește procesa-
somnii, coșmaruri și chiar trăirea unei frici
rea; ca rezultat, trauma alterează fiziologia și dă
puternice de a merge la culcare), controlul
naștere la imagini, sentimente, senzații și credin-
diminuat al sfincterelor, dificultăți de con-
țe ce pot persista întreaga viață (Solomon și He-
centrare, capacitate diminuată sau întreru-
ide, 2005). Amintirile evenimentelor traumatice
peri în menținerea atenției. De asemenea,
surprind creierul și se acumulează pe termen ne-
se pot nota tulburări fiziologice consecință
definit în sistemul limbic.
a stresului prelungit, precum astmul, dia-
Toate aceste rezultate timpurii documentate reea, durerile de stomac, durerile de cap și
neurobiologic, anticipează și explică fundamen- bronșitele.
tele biologice ale unor reacții psihologice variate
ce apar în rândul copiilor victime sau martori ale • Stima de sine scăzută și capacitatea redusă
unor episoade de violență domestică și se com- de contact social, alternând cu deprinderi
plică pe măsură ce aceștia evoluează spre adoles- bine dezvoltate de interacțiune socială, dar
cență. capacitate redusă de gestionare a situații-
lor dificile, corelează cu o capacitate gener-
• McNeal, Amato (1998), printre alții, citea- ală redusă de adaptare.
ză studiile care arată că majoritatea copii-
lor reacționează la conflictele dintre adulți • Dezvoltarea unui comportament secretos,
prin frică, mânie, agresiune și inhibiția com- tăcut, până la incapacitatea de a povesti
portamentului normal (Cummings, 1987) ceea ce i se întâmplă este, de asemenea, o
ceea ce sugerează că violența între părinți consecință a inhibițiilor constante impuse
este stresantă pentru copii. sau autoimpuse specifice unei relații de te-

36
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

roare în care copilul „învață” că este spre investească în a-și identifica astfel de repe-
binele său și al semenilor să vorbească cât re, deoarece în scurt timp le pot pierde din
mai puțin despre ceea ce se petrece în sâ- nou.
nul familiei.
• O altă strategie bine documentată care
• Tulburarea de stres posttraumatic este una poate face subiectul unei discuții separate
dintre cele mai citate tulburări grave întâl- este cea a folosirii drogurilor, alcoolului ca
nite în rândul acestor copii. formă de evadare din starea de fapt a vio-
lenței domestice și, ca urmare, implicarea
• Dificultățile școlare, incluzând realizări într-o întreagă gamă de activități delinc-
școlare sub nivel, performanțe scăzute și vente-infracționale.
lipsa concentrării sunt contrabalansate de
cazuri în care școala devine singurul mediu • Tot în termeni de strategie, se evidențiază
sigur pentru copil, și în consecință el are re- și situația în care copii conchid că singura
zultate academice excepționale, pasiunea lor șansă de supraviețuire rezidă în alierea
pentru școală mergând până la refuzul de cu tatăl violent, ajungându-se chiar până la
a mai merge acasă la sfârșitul programului. implicarea lor în atacurile violente asupra
mamei – este semnul însușirii modelului
• Fuga de acasă devine, ca și în cazul de mai violent și riscului perpetuării acestuia în
sus, o strategie de evitare a episoadelor de decursul vieții intime ulterioare.
violență, fie că sunt îndreptate asupra lor,
Un alt aspect al discuției referitoare la conse-
fie că ar fi numai martor al violenței în-
cințele violenței domestice asupra copiilor este
dreptate asupra unui alt membru.
cel referitor la capacitățile diminuate/alterate
• Însușirea timpurie a rolului de „părinte” de a fi părinte. Pe de o parte, literatura se con-
reprezintă o altă reacție controversată do- centrează asupra efectelor pe care le are violența
cumentată de specialiști: preluarea de res- domestică asupra femeii-victimă, legând acest
ponsabilități legate de gospodărie, până la interes de concepția tradițională conform căreia
îngrijirea fraților mai mici și realizarea de mama este mai implicată decât tatăl în creșterea
sarcini complexe reprezintă adesea o stra- copiilor. În acest sens, se arată că violența domes-
tegie a copilului martor al violenței domes- tică, în ceea ce privește femeia victimă, corelează
tice. El caută astfel să își menajeze mama cu:
victimă, să îndeplinească din sarcinile ei • stil parental inconsistent, în funcție de
pentru a evita situațiile în care tatăl vio- starea emoțională a mamei; sunt mame
lent reproșează neîndeplinirea lor, în tot care vor fi mai dure și mai stricte față de
acest timp neglijându-și propriile nevoi, și copii lor, atunci când abuzatorul este pre-
mai ales pe cele emoționale. Mulți dintre zent, și mai tolerante și înțelegătoare
părinți se lasă adesea „înșelați”: cognitiv și atunci când acesta nu este prezent, ceea ce
fizic, cel mai adesea, copilul poate face față produce o stare puternică de confuzie pen-
acestor sarcini, dar încărcătura emoțională tru copil.
aferentă este una peste posibilitățile copi-
lului, determinând epuizare emoțională și • împiedicarea femeii de la oferi îngrijire
înstrăinare. copiilor la standarde normale – consecin-
ță a episoadelor extrem de violente după
• Situațiile mai frecvente de trăire a pierderii care victima are nevoie de o perioadă înde-
– de la obiecte dragi la schimbarea căminu- lungată de recuperare sau strategie a abu-
lui, prietenilor, relațiilor importante, până zatorului pentru manipularea victimei.
la perioade prelungite de separare față de
figurile importante de atașament – sunt,
• formarea unei percepții distorsionate
în rândul femeilor victime conform că-
de asemenea, o provocare emoțională pu-
reia îngrijirea copilului este o sarcină stre-
ternică pentru copii. Un proces sănătos de
santă, mult mai stresantă prin comparație
dezvoltare ar avea nevoie de cât mai multă
cu percepția femeilor care nu sunt victime
stabilitate și siguranță, ori în acest context
ale violenței domestice (Holden & Ritchie,
schimbător, copii nu au adesea timp să își
1991).
fixeze repere și descoperă că nu merită să

37
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

În procesul continuu de autodepreciere, femeile pierd și din încrederea în capacitățile lor de a fi


bune mame. A-și vedea mama abuzată fizic este pentru copil echivalent cu faptul că mamele nu sunt
capabile să se protejeze pe ele însele și cu atât mai puțin pe copii; copiii mai mici pot de asemenea
să creadă că mamele lor sunt „rele” și „neascultătoare” și de aceea sunt „pedepsite”, o impresie care e
cu atât mai încurajată atunci când atacul fizic este însoțit și de unul verbal (Mullender et al., 2002).
Mamele vor simți aceasta și își vor întări ele însele concepția conform căreia nu sunt capabile să își
apere copiii;
Adesea femeile sunt atât de extenuate emoțional de travaliul acceptării violenței, încât nu mai au
resurse pentru a face față nevoilor emoționale ale copiilor. O consecință gravă este cea a creării unei
adevărate distanțe – bariere emoționale între mamă și copiii săi – agravată de comportamentul dificil
al copilului privat emoțional, la rândul său secat emoțional de încercarea de a înțelege semnificația
fenomenului căruia îi este martor.
Episoadele de violență a mamei față de copiii săi sunt, pe de o parte, semne ale propriei frustrări
determinate de starea de tensiune îndelungată, dar pe de altă parte pot fi strategii ale acesteia de
evitare a unui tratament cu mult mai violent din partea partenerului masculin care poate ar aplica o
pedeapsă mai cruntă, dacă ar fi lăsat.
Problematica afectării relației mamă-copil ca urmare a violenței domestice se cere cu atât mai
mult abordată cu cât cercetările arată că relația rămâne una dificilă chiar și după ce cuplul mamă-co-
pil a părăsit mediul abuziv și a revenit într-unul cald și protector. Ceea ce pare să împiedice mama și
copilul în procesul de reparare a relației odată ce sunt la adăpost este un fel de „conspirație a tăcerii”.
Născută dintr-o situație „dominată de secrete, tăcere și frică” (Mullender et al., 2002) ce a trebuit ferită
de privirile exterioare și în care confesiunile mutuale nu au fost strategii prea sigure, lipsa de împăr-
tășire a gândurilor, sentimentelor și a nevoilor poate continua fără nici un motiv aparent. Mamele par
să nu se adreseze copiilor lor din dorința de a-i proteja de posibilitatea de a înțelege pe deplin ceea
ce se întâmplă ignorând faptul că ei știu destul de multe și înțeleg mai mult decât și-ar fi imaginat. În
același timp, copiii nu se adresează nici ei mamelor pentru că au înțeles mesajul că astfel de lucruri nu
trebuie menționate și pentru că observă că mamele lor au deja suficiente lucruri cărora trebuie să le
facă față, fără ca și ei să le mai deranjeze. Ei cred că astfel își ajută și protejează mamele. Legământul
secretului și al protejării reciproce poate fi un pattern dificil de întrerupt (Mullender et al., 2002).
În ceea ce îl privește pe abuzator, Bancroft și Silverman în lucrarea „Abuzatorul ca părinte” (2002),
subliniază o serie de concluzii ale evaluărilor destinate acordării custodiei parentale sau aferente
programelor de intervenție la nivelul abuzatorilor, conform cărora caracteristicile parentalității abu-
zatorilor atunci când sunt comparați cu tații non-violenți includ un stil autoritar, cu un nivel mai
ridicat de control, adesea mai puțin consistent, și tinzând mai curând spre manipularea copiilor și
subminarea autorității mamei și în genere a stilului ei parental. Experiența lor arată că abuzatorii
sunt adesea capabili să ducă la bun sfârșit sarcinile parentale atunci când sunt observați pe parcursul
evaluărilor sau supervizați în cadrul vizitelor, pentru ca apoi să-și modifice comportamentul, imediat
ce observația a luat sfârșit. Ei sugerează că abuzatorii adesea pot presa copiii să le dea detalii ale dis-
cuțiilor confidențiale pe care le poartă cu evaluatorii – asistenții sociali – sau să formuleze un mesaj
specific favorabil abuzatorului în fața tribunalului/curții.
Ceea ce este îngrijorător este că psihologii vorbesc despre o transmitere a violenței din gener-
ație în generație, explicabil prin prezența copiilor ca victime/martori ai violenței domestice.
Ce învață copiii victime ale violenței domestice17:

Violența este o modalitate efectivă de a rezolva Consecințe:


conflicte Control sărac al impulsivității
Agresivitate și violență
Pasivitate și dorința de a plăcea
Singurul răspuns la mânie este violența

17. Studiu Marjorie Cusick, MFCC

38
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Violența este ceva normal în familie Consecințe:


Nu au modele de rol pozitive
Nu au limite personale
Nu au securitate emoțională
Nu știu ce înseamnă a avea drepturi
Victimele și copiii sunt neajutorați Consecințe la nivel emoțional:
Abuzatorul deține întreaga putere
Nimic nu se va schimba
Nimeni nu poate să-i ajute
Sexismul este valabil Consecințe comportamentale ulterioare:
Bărbații și femeile operează în roluri stereotipe
Femeile sunt inferioare bărbaților
Bărbații controlează familiile
Victimele provoacă violența Consecințe:
Victimele trebuie să-și schimbe comportamentul
Abuzatorul acționează justificat

Exemple de violențe verbale psihologice referitoare la copii:


• „aș fi vrut să nu te naști”
• „nu te iubesc”
• „te duc la orfelinat”
• „te omor cu mâna mea”
Capcana responsabilității:
• copiii se simt responsabili pentru violență;
• părinții le spun adesea că ei sunt cauza certurilor și violenței dintre părinți (cauza pentru care
un părinte este bătut);
• copiii încearcă să ajute, dar adesea eșuează în încercarea lor. Ei încearcă să-i facă pe părinți să
înceteze lupta, se comportă urât pentru a atrage atenția asupra lor;
• copiii sunt blamați (criticați) și dacă își asumă, și dacă nu-și asumă responsabilitatea.
Factorii de risc și de protecție18 pentru violența împotriva copiilor
Dependențele și limitele sociale la care sunt supuși copiii într-o lume a adulților creează o serie
de situații care îi predispun la riscul de a fi victime ale violenței. Pe lângă aceste situații, există și fac-
tori care acționează în favoarea copilului, în sens protector. De asemenea, ariile în care se manifestă
riscurile pot constitui tot atâtea arii de intervenție, iar situațiile de risc pot fi și factori de declanșare
a semnalării. În cele ce urmează, ne vom referi la acei factori de risc, respectiv protecție, care sunt în
directă legătură cu copiii și tinerii.
Factori de risc
a) Caracteristici ale copilului: prematuritate sau greutate mică la naștere, probleme perinatale,
de dezvoltare (de exemplu, tulburări de atașament), de sănătate, dizabilități, probleme sau tul-
burări de comportament, copil din afara căsătoriei ș. a.
Efectul „Cenușăreasa" definește incidența crescută a violenței împotriva copiilor din afara căsăto-
riei comisă de către mamă/tată vitreg față de violența generală împotriva copiilor naturali. Conceptul
a fost extins și asupra copiilor adoptați sau în plasament familial (Metodologia-cadru privind preve-
nirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de
violență în familie, aprobată prin HG 49/2011).

18. Salvați Copiii - Abuzul și neglijarea copiilor - Studiu sociologic la nivel național

39
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

b) Caracteristici ale adultului victimă/familiei: nivel educațional scăzut, experiență trauma-


tică în copilărie, consum de alcool, droguri, vârsta mică a mamei la nașterea primului copil,
probleme de sănătate mintală, privare de libertate a unuia dintre părinți/membru de familie,
dizabilități sau boli cronice, empatie față de agresor, instabilitatea structurii familiale, număr
mare de copii în familie, monoparentalitate, violență în familia de origine, izolare de familie și
prieteni, niveluri înalte de exprimare a furiei și impulsivității, așteptări nerealiste în privința
copiilor, reacție agresivă la stres, frecvență ridicată a mutărilor dintr-un loc în altul, absența
modelelor civice ș. a.
c) Caracteristici socio-culturale: sărăcie, șomaj, convingeri culturale privind autoritatea bărba-
ților, toleranță crescută față de violența în familie, deținerea de arme, violența instituțională,
violența societală, violența din domeniul audio-vizual.
Factori de protecție
Dezvoltarea copilului într-un mediu care oferă elemente protective poate duce la prevenirea con-
secințelor abuzului, neglijării și exploatării, mai ales a celor de lungă durată și chiar a abuzului.
a) Caracteristici ale copilului: starea bună a sănătății, reziliența, gradul de dezvoltare, atașa-
mentul securizant, abilitățile sociale, stima de sine ș. a.
b) Factori protectivi ai adultului victimă/familiei: existența și implicarea familiei lărgite, fa-
milie armonioasă afectiv, sprijinul, credibilitatea și respectul familiei față de copil, interacțiuni
diverse și pozitive, activități comune în familie ș. a.
c) Factori protectivi în comunitate: gradul de informare și sensibilizare a comunității, rețeaua
de suport social, valorizare personală, existența serviciilor comunitare de sprijin și de speciali-
tate, ca și accesibilitatea copiilor și familiilor la acestea, aptitudini sociale puternice ș. a.
Cunoașterea factorilor de risc și de protecție este deosebit de importantă pentru profesioniștii
care interacționează cu copilul pentru a putea evalua riscul expunerii la situații de abuz, neglijare și
exploatare.
Experiențele adverse din copilărie-factor major de risc biopsihosocial în dezvoltarea copi-
lului
Experiențele adverse din copilărie (ACE) sunt evenimente stresante sau traumatice, inclusiv abu-
zul și neglijarea. Acestea pot include, de asemenea, disfuncții familiale, cum ar fi violența domestică
sau creșterea într-o familie cu membri care suferă de tulburări de consum de substanțe. ACE sunt
strâns legate de evoluția și prevalența unei game largi de probleme de sănătate de-a lungul vieții unei
persoane, inclusiv cele asociate cu abuzul de substanțe. ACE includ: abuz fizic, abuz sexual, abuzul
emoțional, neglijarea fizică, neglijarea emoțională, violența partenerului intim, mama tratată violent,
abuzul de substanțe în cadrul familiei, bolile psihice din familie, separarea părinților sau divorțul,
membru al familiei încarcerat.

40
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Multe studii au examinat relația dintre ACE și o varietate de factori de risc cunoscuți pentru boală,
dizabilitate și mortalitate timpurie. Divizia de prevenire a violenței la Centrele pentru Controlul si
Prevenirea Bolilor (CDC), în parteneriat cu Kaiser Permanente, au realizat un studiu reprezentativ
între 1995-1997, cu mai mult de 17.000 de participanți. Studiul a constatat19 că:
• ACE sunt frecvente. 28% dintre participanții la studiu au raportat abuzuri fizice, iar 21% au
raportat abuzuri sexuale. Mulți au raportat că se confruntă cu divorțul sau separarea părinților
ori au părinți cu tulburări psihice și/sau consum de substanțe.
• ACE sunt cumulative. Aproape 40% din eșantionul Kaiser au raportat două sau mai multe ACE
și 12,5% au experimentat patru sau mai multe. Din cauza efectului de acumulare a experiențe-
lor adverse din copilărie, multe studii ulterioare analizează acum efectele cumulative ale ACE
în locul efectelor individuale ale fiecăreia.
• ACE au un „efect de doză” asupra problemelor de sănătate ulterioare. S-a urmărit de-a lun-
gul timpului modul în care cumularea de experiențe adverse din copilărie exercită un impact
puternic asupra stării de sănătate, vieții sociale și a problemelor comportamentale pe toată
durata vieții, observând comportamente de abuz de alcool și alte substanțe psihoactive, com-
portamente infracționale sau promiscuitate sexuală.

Există o relație puternică între ACE, tulburări de utilizare a substanțelor și probleme comporta-
mentale. Atunci când copiii sunt expuși la evenimente stresante cronice, neurodezvoltarea lor poate
fi întreruptă. Ca urmare, funcționarea cognitivă a copilului sau capacitatea acestuia de a face față
emoțiilor negative sau disruptive pot fi afectate. De-a lungul timpului, adesea în timpul adolescenței,
copilul poate adopta mecanisme negative de adaptare, cum ar fi utilizarea substanțelor sau autovătă-
marea. În cele din urmă, aceste mecanisme de coping nesănătoase pot contribui la boală, dizabilități
și probleme sociale, precum și la mortalitatea prematură.
ACE și probleme comportamentale
• Tentative de sinucidere. ACE din orice categorie au crescut riscul de sinucidere de 2-5 ori pe
întreaga durată a vieții unei persoane, conform unui studiu din 2001. Conform unui articol re-
cent din 2017, persoanele care au raportat 6 sau mai multe ACE au avut de 24,36 ori mai multe
tentative de sinucidere;

19. https://www. cdc. gov/violenceprevention/acestudy/

41
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

• Episoade depresive pe toată durata vieții. Expunerea la ACE poate crește riscul apariției tulbu-
rărilor depresive la vârsta adultă, uneori după decenii de la ACE, așa cum relevă un studiu din
2015 privind ACE și riscul tulburărilor depresive geriatrice;
• Tulburări de somn la adulți. Persoanele cu antecedente de expunere la ACE au o probabilitate
mai mare de a se confrunta cu tulburări de somn, conform unei revizuiri sistematice a studiilor
de cercetare privind ACE și tulburările de somn la adulți;
• Comportamente sexuale cu grad ridicat de risc. Femeile cu ACE au raportat comportamente
sexuale riscante, inclusiv relații sexuale timpurii, având 30 sau mai mulți parteneri sexuali și
percepându-se ca fiind expuse unui risc pentru HIV/SIDA;
• Mortalitatea fetală. Decesele fătului atribuite sarcinii la vârstă adolescentă pot rezulta din ex-
periențele traumatice care stau la baza acestora, mai degrabă decât unei sarcini obișnuite a
mamei adolescente, potrivit unui studiu realizat în 2004 privind asocierea între ACE și sarcina
adolescentă;
• Rezultatele sarcinii. Fiecare experiență adversă suplimentară trăită în timpul copilăriei este
asociată cu greutate redusă la naștere și vârsta gestațională a copilului la naștere, conform unui
studiu din 2016 privind asocierea dintre ACE și rezultatele sarcinii.

Semne ale experiențelor adverse ale copilăriei

Prevenirea abuzului și neglijării copilului

Strategie Abordare
Consolidarea sprijinului economic acordat • Consolidarea securității financiare a gospo-
familiilor dăriilor;
• Politici de lucru favorabile familiei.
Schimbarea normelor sociale pentru a sprijini • Campanii de implicare și educare publică;
părinții și educația parental pozitivă • Abordări legislative pentru reducerea pedep-
selor corporale.

42
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Îngrijire și educație de calitate la începutul vieții • Îmbunătățirea educației preșcolare prin


implicarea familiei;
• Îmbunătățirea calității serviciilor de îngriji-
re a copiilor prin licențiere și acreditare de
specialiști și servicii.
Îmbunătățirea abilităților parentale pentru pro- • Vizite la domiciliu;
movarea dezvoltării sănătoase a copilului • Formarea de abilități parentale și abordarea
relațiilor din familie.
Intervenții pentru diminuarea prejudiciilor și • Îngrijire primară îmbunătățită;
prevenirea riscurilor viitoare • Programe de formare parentală comporta-
mentală;
• Tratamente pentru reducerea efectelor nega-
tive ale abuzului și neglijării;
• Tratament pentru a preveni comportamen-
tul problematic și implicarea ulterioară în
violență.

Experiențele adverse ale copilăriei și educația


Copiii care sunt expuși la experiențele adverse din copilărie au o supraîncărcare cu hormoni de
stres, ceea ce le determină o stare constantă de hiperexcitație și hipervigilență față de amenințările
din mediu și față de relațiile interpersonale. Prin urmare, vor avea dificultăți în a se concentra pe ac-
tivitatea școlară și a-și consolida noi structuri de memorie, ceea ce poate determina eșecuri școlare
repetate. Un studiu realizat de Universitatea de Stat Washington a relevat faptul că elevii expuși la cel
puțin trei tipuri de experiențe adverse în copilărie sunt de trei ori mai susceptibili de a experimenta
eșecul școlar, de șase ori mai susceptibili de a avea probleme de comportament și de cinci ori mai sus-
ceptibili de a avea probleme de prezență. Acești elevi pot avea probleme cu încrederea în profesori
și alți adulți și pot avea dificultăți în crearea și menținerea relațiilor. Intervenția școlară cu privire la
traume vizează instruirea cadrelor didactice și a personalului pentru a identifica cauzele dificultă-
ților școlare și a ajuta copiii să gestioneze sau să stingă anumite comportamente problematice, mai
degrabă decât să pedepsească. De asemenea, această abordare urmărește să ofere consecințe com-
portamentale care nu vor retraumatiza copilul. Pedeapsa este deseori ineficientă, iar rezultate mai
bune pot fi adesea realizate prin consolidarea pozitivă. Suspendările în afara școlii sau exmatriculări-
le pot fi deosebit de contraproductive pentru elevii cu dificultăți în viața de familie. Forțând elevii să
rămână acasă poate spori neîncrederea lor față de adulți.
În locul pedepsei standard, elevii sunt învățați să recunoască reacția lor la stres și cum să o contro-
leze. Spokane Washington20 a început un studiu pentru a testa impactul programelor de intervenție
informate asupra traumei, în încercarea de a reduce impactul stresului toxic asupra elevilor. În Broc-
kton, Massachusetts, o întâlnire la nivelul întregii comunități a condus la adoptarea unei abordări
informate cu privire la traume de către districtul școlii Brockton. Până în prezent, toate școlile ele-
mentare din district au implementat planuri de îmbunătățire a informațiilor despre traume și există
planuri de a face același lucru în școlile gimnaziale și în licee. Aproximativ o cincime din cadrele
didactice din district au participat la un curs referitor la experiențele adverse timpurii. Poliția a aler-
tat școlile atunci când a arestat pe cineva sau a vizitat o adresă a unui elev. Statul Massachusetts a
încercat să solicite tuturor școlilor să dezvolte planuri de a crea „școli sigure și de susținere". Aceste
practice suportive în mediul școlar au început să fie asociate cu o reducere semnificativă a sancțiuni-
lor disciplinare.
Construirea rezilienței în cazul copiilor afectați de ACE
Reziliența nu este o trăsătură pe care oamenii o au sau nu. Aceasta implică comportamente, gân-
duri și acțiuni care pot fi învățate și dezvoltate de oricine. Potrivit American Psychological Associati-
20. Prewitt, "Massachusetts „Safe and Supportive Schools" provisions signed into law, boosts trauma-informed school move-
ment", ACEs Too High, 13 August 2014

43
on (2017), rezistența este abilitatea de a adaptare în fața adversității, tragediei sau stresului. Rezili-
ența se referă la revenirea din experiențele dificile din viață. Oamenii manifestă adesea rezistență în
vremuri de adversitate. Cu toate acestea, a fi rezistentă nu înseamnă că o persoană nu va avea difi-
cultăți sau suferințe, deoarece durerea emoțională este obișnuită pentru oameni atunci când suferă
de adversități majore sau traume. De fapt, calea spre rezistență implică adesea o durere emoțională
considerabilă.21
Rezistența/reziliența este marcată ca un factor de protecție. Copiii care sunt învățați să-și dezvolte
abilitățile de a face față adaptativ pot folosi rezistența pentru a se reconstrui după traumă. Un copil
care nu a dezvoltat rezistență va avea mai multe dificultăți în a face față provocărilor care pot apărea
în viața adultă. În copilărie, reziliența poate veni de la un adult preocupat de viața copilului. Reziliența
poate proveni, de asemenea, din momente semnificative din viață, cum ar fi o realizare academică sau
o laudă din partea profesorilor ori mentorilor. La vârsta adultă, rezistența este conceptul de îngrijire
de sine. Adulții pot folosi de asemenea această abilitate pentru a contracara o parte din trauma pe
care au experimentat-o. Introducerea rezilienței și a datelor care susțin rezultatul său pozitiv din
punct de vedere al mecanismelor de a face față traumelor oferă oamenilor oportunitatea de a fi pro-
activi în loc de a reacționa atunci când vine vorba de abordarea experiențelor adverse din trecutul lor.
Cum putem recunoaște dacă un copil este abuzat?
În cele ce urmează, redăm câteva indicii/semne care ne pot fi de folos în recunoașterea abuzului
fizic, sexual, emoțional asupra copiilor.

Indicii/semne pentru abuzul fizic


Fizic: răni frecvente, ascunse ca „accidente”
Psihologic: stimă de sine scăzută, deși înainte a fost încrezătoare; schimbări la nivelul personali-
tății (o persoană veselă devine ursuză, de exemplu)
Emoțional: depresie, anxietate, gânduri suicidale. La copii apar mai repede aceste emoții decât la
adult. La copii/adolescenți: sentimente de inferioritate, comunicare dificilă, comportament violent
(modelul parental)
Social: restrângerea interacțiunilor sociale, izolare
Comportamental: lipsește frecvent de la școală/serviciu/întâlniri sociale, fără explicații, se îm-
bracă neadecvat vremii pentru a acoperi rănile sau vânătăile (mâneci lungi vara, ochelari de soare
în interior)

Indicii/semne ale abuzului fizic în plan comportamental, funcție de vârsta copilului

Vârsta Indicii/semne în plan comportamental


0-3 ani • Limbaj insuficient dezvoltat
• Dezvoltare motorie lentă
• Furie excesivă
• Coșmaruri, tremur nocturn
• Balans al capului
• Teama exagerată de separare
4-8 ani • Verbalizarea fricii și a mâniei
• Agresivitate
• Fuga de acasă
• Absenteism
• Sadic cu animalele
• Coșmaruri

21. „An act relating to building resilience for individuals experiencing adverse childhood experiences"
9-13 ani • Rănește/omoară animalele
• Depresie
• Implicare în găști
• Minciuni frecvente
• Identificare puternică cu rolurile de gen
• Comportament antisocial
14-18 ani se adaugă consum de alcool/droguri

Indicii/semne ale abuzului psihologic


Fizic: postura specifică
Psihologic: stimă de sine scăzută, timiditate în exces
Emoțional: depresie, anxietate, nesiguranță, idei suicidale, neîncredere, nefericire
Social: izolare, fuga de acasă, acte antisociale, anxietate de separare sau de anticipare
Comportamental: manifestări agresive sau retragere în sine, tendințe autoagresive

Indicii/semne ale abuzului sexual


Fizic: leziuni dureroase și/sau infecții în sfera genitală, dureri de cap, greață, vărsături
Psihologic: stări de șoc, amnezie temporară (nu își amintește șirul evenimentelor trăite) sau tota-
lă (cu precădere la cele abuzate perioade lungi de timp)
Emoțional: auto-învinovățire, sentimente de rușine și umilință, neîncredere în propria persoană,
gânduri de suicid
Sexual (adulți): tulburări, teamă de intimitate în relații
Social: frica de străini, de situații/ locuri noi, de a pierde pe cineva drag, izolare socială, teamă de
a stabili relații de orice fel
Comportamental: randament scăzut la școala/serviciu, dificultăți de concentrare/atenție, con-
sum de alcool/droguri pentru a scăpa de trăirile dureroase, autovătămare, tulburări de alimenta-
ție, tulburări de somn, implicare în activități periculoase fără a-și lua măsurile de precauție nece-
sare

45
CAPITOLUL III. INTERVENȚIA - PREVENIRE ȘI SERVICII
PENTRU VICTIME ȘI AGRESORI
3.1. Prevenirea primară, secundară și terțiară cum ar fi sărăcia și șomajul, sănătatea precară și
3.1.1. Prevenirea criminalității: considerații performanțele educaționale scăzute. Exemple de
generale prevenire includ programele școlare, precum și
programele bazate pe comunitate (de exemplu,
Definiție. Prevenirea criminalității înseamnă grupuri locale de acțiune). Prevenirea situaționa-
preîntâmpinarea săvârșirii acelor acțiuni ori in- lă se adresează mediului (de exemplu, proiecta-
acțiuni umane pe care societatea le consideră dă- rea clădirilor, cartierelor rezidențiale, parcurilor,
unătoare pentru valorile sale, pentru evoluția sa iluminat public, supraveghere tehnică etc).
normală către progres, motiv pentru care aceste
comportamente sunt sancționate de legea pena- Prevenirea secundară se adresează celor cu
lă. risc ridicat de a se angaja într-o activitate infrac-
țională. Prevenirea secundară se referă la progra-
Prevenirea reprezintă un ansamblu de măsuri me destinate în mod special copiilor și tinerilor
îndreptate împotriva factorilor generatori sau care sunt identificați de sistemele sociale, de
favorizatori ai infracțiunii. Ea nu acționează sau educație sau de justiție ca fiind expuși riscului de
nu trebuie să acționeze numai asupra factorului a se implica în activități ilegale.
uman, ci asupra întregului complex ce determină
Prevenirea terțiară se concentrează asupra
comiterea unei fapte ilegale. Se poate vorbi astfel
funcționării sistemului de justiție penală, inter-
de o dublă acțiune a prevenirii: asupra factoru-
venind după comiterea faptei pentru reducerea
lui uman implicat într-o infracțiune și asupra ce-
riscului de recidivă. Prevenirea terțiară se referă
lorlalți factori, ce pot interveni într-un potențial
la programe pentru cei care se află în sistemul de
câmp infracțional. Prevenirea eficientă a infrac-
justiție penală și/sau se întorc în comunitate. Se
țiunilor reprezintă orice acțiune menită să con-
pune accentul în primul rând pe intervenția în
ducă la o reducere a nivelului activității infracți-
viața infractorilor, în încercarea de a-i împiedica
onale și a daunelor rezultate sau a numărului de
să recidiveze. Printre exemple se numără progra-
infractori și a victimelor lor. În prevenirea crimi-
me comunitare de reintegrare socio-economică,
nalității, accentul se pune mai degrabă pe cauze-
și programe de tratament.
le criminalității decât pe efectele acesteia, scopul
fiind acela de a reduce sau elimina în mod sem- Prevenirea vizează mai ales acele comporta-
nificativ factorii care pot genera infracționalitate. mente care prezintă un grad de pericol social su-
ficient de mare ca să necesite o reacție prin mij-
Există mai multe tipuri de clasificări, însă de loace de drept penal împotriva făptuitorilor. În
regulă, prevenirea criminalității poate fi descrisă sens larg, prevenirea se îndreaptă împotriva tu-
în termenii a trei etape sau niveluri - prevenirea turor comportamentelor deviante care, prin acu-
primară, secundară și terțiară. mularea și adâncirea unor procese socio-umane
Prevenirea primară vizează publicul larg specifice, pot conduce la săvârșirea de fapte an-
sau o populație care nu a fost identificată pe baza tisociale sancționate de legea penală. În aceas-
unui criteriu legat de risc. Un program de pre- tă viziune, conceptul de comportament deviant
venire primară se poate adresa unui grup foarte are o sferă de cuprindere mai largă decât acela
larg, de exemplu, populația școlară la nivelul unei de infracțiune. Punctul de vedere juridico-penal
țări sau unui grup de copii de o anumită vârstă, trebuie, deci, completat cu punctul de vedere psi-
sau identificați după criterii care nu au legătură ho-social, deoarece permite atât o înțelegere mai
cu factorii de risc. De exemplu, programele de aprofundată a delincvenței penale și a profilaxiei
educare/alertă a publicului larg sau a tinerilor cu acesteia, cât și o abordare post-penală adecvată
privire la violența domestică ori la agresiuni în facilitării reinserției sociale a celor care se fac vi-
școli, reprezintă prevenire primară. novați de încălcarea legii.
Prevenirea primară se concentrează pe factori 3.1.2. Trăsăturile caracteristice ale activi-
sociali și situaționali. Prevenirea criminalității tății de prevenire
sociale abordează factorii care influențează pro- a) are un caracter continuu. Având în vedere
babilitatea unei persoane de a comite o crimă, cadrul social fluctuant, precum și influen-

47
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

țele acestuia asupra membrilor comunită- c) prevenirea prin educația realizată în


ții, activitatea de prevenire trebuie să aibă mediul școlar, aceasta constituie o formă
continuitate, adaptându-se în permanență a prevenirii primare, de tip social, educa-
la problemele și cerințele societății; țional. Programele de prevenire derulate
b) vizează atât posibilii autori de infracți- în școli urmăresc informarea (asupra ris-
uni, cât și potențialele victime. Această curilor la care se supun copiii cu compor-
trăsătură rezultă din obligația de a apăra tament predelincvent/delincvent și asupra
drepturile și libertățile fundamentale ale celor mai frecvente acte delincvente și in-
omului; fracționale comise de minori, precum și a
pedepselor prevăzute) și conștientizarea
c) acționează asupra factorilor exogeni ce
riscurilor (prin vizionare de filme, prin
influențează săvârșirea unei infracțiuni.
discuții și analiza unor cazuri reale, prin
Prin această acțiune se urmărește, în spe-
întâlniri cu polițiști sau foști infractori re-
cial, eliminarea sau centralizarea factorilor
abilitați, prin vizite în penitenciar sau în
favorizanți și valorificarea celor inhibitori,
centre de reeducare etc.). Pentru a avea efi-
prin diferite metode. Dubla acțiune de ne-
ciență maximă, aceste acțiuni de informare
utralizare a factorilor favorizanți și de va-
trebuie completate cu acțiuni care să ofe-
lorificare a celor inhibitori prezintă o im-
re copiilor/tinerilor în risc sau care au un
portanță deosebită, deoarece ea conduce,
comportament predelincvent/delincvent
pe de o parte, la evitarea victimizării unor
alternative la acest tip de comportament
membri ai comunității, iar pe de alta parte,
(implicare în educația peer-to-peer, în ac-
la evitarea introducerii altora în peniten-
tivități sportive, artistice etc).
ciare și instituții de reeducare unde există
un mediu viciat și în care educația este mai Pentru implementarea unui program de pre-
dificil de realizat; venire la nivelul școlii se recomandă a se realiza
o planificare lunară a activităților pentru fiecare
d) urmărește respectarea normelor penale,
beneficiar sau pentru un grup. Structura planifi-
a drepturilor și libertăților cetățenești.
cării poate fi: scop, 1-3 obiective, titluri și descri-
Orice încălcare a normelor sociale impli-
erea succintă a activităților, resurse, standarde
că cu fermitate necesitatea unei reacții
de performanță și modalități de evaluare. Crite-
prompte a societății împotriva celui care a
riile care ghidează selecția activităților vor viza:
produs o astfel de încălcare. Sub alt aspect,
prevenirea urmărește indicarea acelor ati- a) vârsta și educația beneficiarilor;
tudini și comportamente care să permită b) maturizarea psiho-socială și nivelul de
autoprotecția împotriva crimei. dezvoltare intelectuală al beneficiarilor;
3.1.3. Prevenirea criminalității prin pro- c) interesele și nevoile exprimate de benefi-
grame derulate în școli ciari;
a) prevenirea prin măsuri educaționale d) mărimea grupului și relațiile stabilite în
este orientată spre individ și familia sa și grupul beneficiarilor;
urmărește ameliorarea durabilă a compor- e) starea psihică a beneficiarilor și recoman-
tamentelor sociale ale copiilor. Pentru a fi dările psihologului;
eficace trebuie să fie precoce, să fie reali- f) planurile de viitor pe care le are fiecare be-
zată în contextul familie sau al școlii. Acest neficiar;
tip de prevenire este conceput astfel încât
g) materialele și resursele de care dispunem.
să provoace schimbări durabile la copii și
tinerii. Ținta principală este evitarea in- Activitățile desfășurate în cadrul unui pro-
adaptării, prin dezvoltarea aptitudinilor gram de prevenire derulat în rândul elevilor pot
pozitive, creșterea rezistenței la tentațiile consta în:
delincvenței, intervenții la nivelul familiei a) activități de autocunoaștere și intercu-
și al școlii; noaștere – exerciții și jocuri individuale
b) prevenirea comunitară, prin acțiuni la ni- sau de grup (4 - 20 persoane) care au ca
velul cartierului sau localității, dar a căror principal scop o mai bună cunoaștere a
finalitate să fie tot individul; propriei persoane și/sau a celorlalți. Ele
pot optimiza relațiile prin dezvoltarea

48
unor atitudini prosociale ca înțelegere, privind igiena personală/igiena mediului
toleranță, acceptare etc. prevenind astfel și viața sexuală – discuții pe marginea unor
eventuale conflicte; materiale informative, jocuri de rol pentru
b) activități ludice și de relaxare – au ca diferite roluri din familie sau din societate,
scop principal detensionarea, destinderea discuții și jocuri de rol pentru dezvoltarea
persoanei/grupului, condiționarea poziti- abilităților de luare a deciziilor și de rea-
vă operantă și crearea unui mediu relaxat. lizare a unor planuri personale de viitor.
Ele pot optimiza relațiile prin reducerea Aceste exerciții pot facilita exersarea unor
stresului și a sentimentului de teamă, op- comportamente prosociale.
timizarea comunicării și asigurarea bunei În ceea ce privește prevenirea violenței în-
dispoziții etc., prevenind astfel eventuale dreptate împotriva fetelor și femeilor (VIFF),
conflicte (de exemplu, audiții muzicale, vi- activitățile/campaniile de informare și prevenire
zionări de filme, plimbări, dans etc.); derulate în școli pot viza teme precum drepturile
c) activități culturale și de cunoaștere – au omului, discriminarea de gen, tipurile de violență
ca scop consolidarea/completarea cunoș- (violența fizică, verbală, sexuală, psihologică etc),
tințelor, lărgirea sferei cunoașterii și for- bullying, sexting, pornografia infantilă, violența
marea/exersarea deprinderilor cognitive. domestică, traficul de persoane etc.
În această categorie de activități includem Pentru o prevenire eficientă, elevii trebuie
toate activitățile care facilitează reintegra- angrenați în activități non-formale, creative, ur-
rea școlară sau optimizarea situației șco- mărindu-se dincolo de informarea și conștienti-
lare, completarea culturii generale și de zarea problemelor prezentate, crearea propriilor
specialitate, exersarea deprinderilor co- opinii și trăiri privind subiectele discutate, pre-
gnitive de bază. Ele pot optimiza relațiile cum și interiorizarea recomandărilor primite,
prin creșterea stimei de sine și valorifica- astfel încât acestea să conducă, în timp, la atitu-
rea intereselor minorilor (de exemplu, ac- dini și comportamente prosociale, dezirabile. În
tivități de asistare/sprijinire a beneficiari- activitățile derulate cu elevii se va avea în vedere,
lor reintegrați școlar în efectuarea temelor, pe de parte, intervenția asupra celor cu potenți-
discuții pe marginea unor cărți citite/filme al agresiv/delincvent, precum și evitarea/ieșirea
vizionate); din postura de victimă; se va pune accentul atât
d) activități de socializare – au ca scop prin- pe măsurile de protecție personală, cât și pe fap-
cipal formarea și exersarea deprinderilor tul că există legislație și instituții de sprijin.
de comportare civilizată și de relaționare În funcție de vârstă, activitățile vor fi diferite.
socială adecvată. În această categorie de Pentru ciclul primar, accentul va cădea pe pro-
activități includem toate activitățile care blematica drepturilor copilului, evitarea discri-
vizează optimizarea, consolidarea și pozi- minării pe bază de sex, dezvoltarea unor relații
tivarea relațiilor în grup, exersarea de rela- non-violente, non-discriminatorii între colegi,
ții în micro-grupuri (familie, clasă, colectiv cultivarea toleranței, identificarea și raportarea
de muncă, grup de prieteni) și macro-gru- cazurilor de abuz/neglijare în familie. În ciclul
puri (la restaurant, cinematograf, teatru, gimnazial/liceal elevii vor fi stimulați să înțeleagă
cumpărături etc.). Ele pot optimiza rela- noțiuni mai complexe și legislație de bază privind
țiile prin exersarea unor comportamente violența împotriva fetelor/femeilor, să înțeleagă
prosociale (de exemplu, aniversări ale zi- cauze și manifestări ale violenței domestice, să
lelor de naștere, organizarea de petreceri identifice semne timpurii ale agresorilor, metode
cu ocazia sărbătorilor religioase, jocuri de de autoprotecție, cui trebuie să ceară ajutor. Pot fi
rol și alte jocuri/competiții sportive în aer abordate și teme privind bullying-cyberbullying,
liber etc.); pornografie infantilă, trafic de persoane etc.
e) activități de formare a autonomiei per- 3.1.4. Teme preventive conexe VD ce pot fi
sonale – au ca scop formarea/exersarea
abordate în școli
de deprinderi de autoservire și autoîngri-
jire în vederea adaptării la viața cotidiană. DREPTURILE COPILULUI (ciclul primar)
În această categorie de activități includem Problematica drepturilor omului, cu accent pe
toate activitățile care vizează informarea drepturile copilului, constituie una din temele ce

49
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

se abordează în școală, în cadrul temelor de edu- • Activități practice


cație civică. Pornind de la această temă, cadrul Acestea trebuie adaptate conform vârstei ele-
didactic poate direcționa discuția către discrimi- vilor și a obiectivelor stabilite de cadrul didactic.
narea de gen, respectiv către violența împotriva În Anexa nr. 3 propunem câteva modele de astfel
fetelor și femeilor. Informațiile teoretice și activi- de activități, atât pentru vârste mici, cât și pentru
tățile practice vor fi selectate și adaptate nivelu- elevi de gimnaziu, respectiv liceu.
lui de înțelegere a elevilor, în funcție de categoria
PREVENIREA BULLYINGULUI
de vârstă. În Anexa nr. 2 prezentăm câteva suges-
tii de prezentare a informațiilor pentru elevii din Conform unui studiu realizat în cadrul Pro-
ciclul primar. iectului „Aleg să mă implic. STOP Bullying”22,
bullying-ul este o formă cu multiple fațete de
PREVENIREA DISCRIMINĂRII DE GEN
agresare, întâlnită mai ales în școli și chiar la
Atunci când este vorba despre educarea copi- locul de muncă. Acesta este caracterizează prin
ilor în școală cu privire la discriminarea de gen și expunerea repetată a unei persoane la agresiuni
violența împotriva fetelor și femeilor, mulți con- fizice și/sau emoționale, inclusiv bătaie de joc,
sideră că reprezintă o temă greu de abordat, fiind amenințări, hărțuire, excludere socială sau răs-
vorba de „probleme sensibile". Această mentali- pândire de zvonuri.
tate trebuie depășită, iar subiectele trebuie abor-
De multe ori, copiii care sunt expuși la vi-
date într-o manieră accesibilă și pe înțelesul co-
olență în familie învață că agresivitatea este o
piilor, căci evitarea subiectului nu va duce decât
modalitate de a rezolva conflictele cu care se
la perpetuarea și accentuarea unor prejudecăți și
întâlnesc. Sau nu știu cum să reacționeze atunci
a unor comportamente discriminatorii, cu conse-
când văd violența la colegii lor ori când sunt vic-
cințe grave atât la nivel individual, cât și al socie-
timele bullying-ului. În Anexa nr. 4 sintetizăm
tății în ansamblul ei.
câteva informații pe care cadrele didactice le pot
În cadrul acestei teme, cadrul didactic va ur- folosi atunci când pregătesc activități la clasă cu
mări: a) informarea elevilor privind discrimi- această temă, iar în Anexa nr. 5 am cuprins câteva
narea de gen și violența împotriva fetelor și fe- exemple de activități ce pot fi folosite de cadrele
meilor; b) conștientizarea unor stereotipuri și a didactice atunci când abordează tema bullyingu-
modului cum pot conduce acestea la discrimina- lui.
rea de gen.
PREVENIREA VIOLENȚEI DOMESTICE
• Aspecte teoretice Programele preventive ce pot fi implemen-
Prin educație școlară se poate contribui la ani- tate la nivelul sistemului educațional, al școlii,
hilarea unor stereotipuri și la crearea unor atitu- pot viza, printre altele: cunoașterea formelor de
dini și comportamente nediscriminatorii, atât în manifestare a violenței domestice, a cauzelor și
relațiile dintre colegi, cât și în societate, în gene- efectelor acesteia, crearea unor atitudini pozi-
ral. Aspectele pe care cadrul didactic poate să le tive corecte față de membrii familiei/partener,
abordeze în acest context sunt: identificarea semnelor timpurii ale violenței
ȖȖ Drepturile omului; domestice, a potențialilor agresori, cunoașterea
ȖȖ Violența de gen împotriva fetelor și femei- modalităților de acțiune a victimei, a legislației,
lor înseamnă violența care este îndreptată instituțiilor de sprijin etc.
împotriva unei fete/femei numai pentru ca O parte din activitățile cuprinse în Anexa 2 pot
este o persoană de sex feminin. Mai multe fi folosite și în activitățile al căror scop este pre-
informații despre violența funcție de gen venirea violenței în familie.
găsiți în prezentul material la capitolul RECOMANDĂRI PENTRU VICTIMELE VIO-
2.2.2.; LENȚEI ÎN FAMILIE23
ȖȖ Efectele VIFF; Aceste activități pot fi desfășurate împreună
ȖȖ Cauzalitatea VIFF; cu elevii cu scopul principal ca victimele să poate
ȖȖ Accent pe atitudinea privind VIFF: violența 22. FENOMENUL „BULLYING” – suport de curs, Psiholog Dr.
împotriva fetelor și femeile este inaccepta- Ioana Șandru, București, 2015, Proiectul „Aleg să mă implic.
bilă! STOP Bullying!”
23. Ghidul siguranței pentru victimele violenței în familie –
ȖȖ Atitudini potrivite pentru a stopa VIFF. Campania națională de prevenire a violenței intrafamiliale
,,Aripi frânte”, a Asociației Necuvinte și Poliției Române

50
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

recunoaște când sunt într-o relație abuzivă și de Programele care reflectă RCC au drept scop
a cunoaște mijloacele pe care le au la dispoziție principal crearea unei rețele de suport pentru
pentru a ieși din această relație. În Anexa nr. 6 victime și familiile lor, care să fie accesibile aces-
este prezentată o fișă de lucru care poate repre- tora. De asemenea, ele își propun extinderea sis-
zenta un punct de plecare în discuțiile pe această temului legal, în vederea susținerii victimelor, a
temă. De asemenea, în Anexa nr. 7 sunt prezenta- sancționării agresorilor și pledează permanent
te câteva informații pe care cadrele didactice le în comunitate pentru intoleranță față de violența
pot folosi în situația în care întâlnesc o victimă a împotriva femeilor. Un răspuns coordonat al co-
violenței domestice. munității ar trebui cuprins în legislație și în pla-
nurile de acțiune naționale.
3.2. Reacția la violența domestică
În ceea ce privește România, prin Hotărârea
3.2.1. Răspunsul Coordonat al Comunității Guvernului nr. 49/2011 s-a aprobat Metodolo-
(RCC) gia-cadru privind prevenirea și intervenția în
Pentru implementarea efectivă a legilor îm- echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de
potriva violenței împotriva femeilor este necesar violență asupra copilului și de violență în familie.
răspunsul coordonat al comunității (RCC), un În lege sunt enumerate ca ministere cu atribuții
concept ce a fost inițial dezvoltat în 2007 în Sta- în prevenirea și combaterea violenței în familie
tele Unite ale Americii. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Nați-
onale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Ce este răspunsul coordonat al comu- Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice.
nității? Implementarea legilor și a politicilor
este mult mai eficientă atunci când se îmbină cu Viziunea legiuitorului în combaterea și preve-
o strategie a comunității care se asigură că toți nirea fenomenului este a unei abordări descen-
membrii comunității răspund într-un mod con- tralizate, la nivel local. Astfel, prin art. 13 se dă
sistent împotriva violenței împotriva femeilor și în sarcina autorităților locale obligația întocmirii
fetelor, iar răspunsurile pot fi măsurate. Progra- unei strategii la nivel local în combaterea feno-
mele RCC implică întreaga comunitate în efortu- menului, sprijinul autorităților locale cu atribu-
rile de a dezvolta o înțelegere unitară a fenome- ții în domeniu, cât și finanțarea în parteneriat a
nului violenței împotriva fetelor și femeilor, dar adăposturilor, prevederea în bugetul local a fi-
și pentru a schimba normele sociale și atitudinile nanțării pentru obținerea certificatelor medica-
care contribuie la menținerea VIFF. Reprezentan- le și a serviciilor juridice. Mai mult, se prevede
ții legii, societatea civilă, furnizorii de sănătate, înființarea echipei intersectoriale formată din
serviciile de protecție a copilului, educatorii, me- reprezentanți ai poliției, jandarmeriei, direcției
dia, antreprenorii, reprezentanții bisericii ar tre- de sănătate publică, al compartimentului violen-
bui să fie toți implicați în răspunsul coordonat al ței în familie din cadrul direcției generale de asis-
comunității. tență socială și protecția copilului, al unităților
pentru prevenirea și combaterea violenței în fa-
Programele care reprezintă RCC ar trebui: milie, precum și al organizațiilor neguvernamen-
• să promoveze siguranța victimei; tale active în domeniu, reprezentanții serviciilor
de probațiune, ai unităților de medicină legală.
• să responsabilizeze agresorii; Înființarea și modul de organizare și funcționare
• să crească nivelul cunoașterii și al abilită- a acestora se aprobă prin hotărâre a consiliului
ților; județean. Dispozițiile legale în vigoare, după cum
am subliniat anterior, consacră modelul de pre-
• să promoveze educația la nivelul comuni-
venire și intervenție în violența în familie din Ro-
tății;
mania ca fiind unul ce necesită o abordare multi-
• să informeze furnizorii de servicii, dar și disciplinară și interinstituțională.
sistemul legal;
În legislația secundară sunt două documente
• să realizeze parteneriate și rețele; care reglementează colaborarea dintre instituții
• să schimbe practicile organizaționale; în abordarea cazurilor de violență în familie. Ast-
fel, prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pen-
• să dezvolte legi și politici de acțiune. tru aprobarea Metodologiei-cadru privind preve-
nirea și intervenția în echipă multidisciplinară și

51
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

în rețea în situațiile de violență asupra copilului 6. Asigurarea și facilitarea accesului la servi-


și de violență în familie și a Metodologiei de inter- cii de sprijin și de specialitate pentru toți
venție multidisciplinară și interinstituțională priv- copiii din familie (victime, martori, frații
ind copiii exploatați și aflați în situații de risc de victimei);
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului
7. Asigurarea stabilității și continuității în în-
de persoane, precum și copiii români migranți vic-
grijirea, creșterea și educarea copilului;
time ale altor forme de violență pe teritoriul altor
state sunt consacrate principiile de lucru în cazu- 8. Sprijinirea adultului victimă în păstrarea
rile de violență în familie și, de asemenea, sunt domiciliului până la finalizarea proceduri-
definite echipa multidisciplinară și interinstituți- lor legale;
onală (EIL). 9. Respectarea confidențialității și a norme-
Așa cum evident rezultă din concepția aces- lor deontologice profesionale, fără prejudi-
tei hotărâri, documentul apare doar ca o soluție cierea activității de semnalare a situațiilor
temporară de redactare a unei legislații secunda- de violență sau a activității de instrumen-
re în domeniul violenței în familie odată cu vio- tare a cazurilor.
lența asupra copilului. Nu este însă prezentată o Echipa multidisciplinară este prevăzută în
concepție unitară în prezentarea unui model de următoarea componență: asistentul social, psi-
intervenție în violența în familie, ci tot ce este hologul, medicul din serviciul de urgență sau
specific intervenției instituționale în violența medicul arondat unității de prevenire și com-
asupra copilului devine potrivit și în cazurile de batere a violenței în familie, polițistul, juristul.
violență în familie, care are de cele mai multe ori Se recomandă ca asistentul social, psihologul și
victime adulte. Astfel, se ajunge ca și în manage- juristul să fie angajați ai DGASPC, iar medicul și
mentul de caz al violenței în familie, DGASPC să polițistul să participe la întâlnirile periodice ale
devină conducătorul acestuia, implementând un echipei prin delegare din partea propriei institu-
plan de intervenție realizat de echipa multidisci- ții și la invitația managerului de caz. Pot fi incluși
plinară din aceeași instituție. și alți membri: cadre didactice, medici legiști,
Deși deficitar sub acest aspect, documentul terapeuți specializați, consilieri de probațiune,
consacră principii de lucru pentru profesioniștii avocați, preoți, persoana de îngrijire, persoana
care intervin în situații de violență asupra copilu- de referință a copilului.
lui și de violență în familie care pot constitui un Echipa intersectorială locală (EIL) este înfi-
cadru de referință pentru toți specialiștii care lu- ințată prin Hotărârea 1769/2009 pentru preveni-
crează cu cazurile de violență în familie: rea și combaterea exploatării copiilor prin muncă.
1. Respectarea interesului superior al copilu- Aceasta poate avea atribuții și în domeniul vio-
lui în toate acțiunile și deciziile care îl pri- lenței asupra copilului și primește atribuții și în
vesc; domeniul violenței în familie. Legiuitorul prevede
în mod special faptul că aceasta nu se suprapune
2. Evitarea și combaterea intervențiilor care cu echipa multidisciplinară și interinstituțională
victimizează copilul;
de evaluare și/sau intervenție pentru cazurile de
3. Participarea copilului și a părintelui sau, violență asupra copilului și de violență în familie.
după caz, a persoanei de îngrijire, precum
Rolul acesteia este unul consultativ pentru
și a adultului victimă și, după caz, a tuto-
managerii de caz, în ceea ce privește particula-
relui la procesul de rezolvare a situației de
ritățile cazurilor și cooperarea dintre instituțiile
violență;
participante la managementul de caz, precum și
4. Munca în echipă multidisciplinară, în rețea pentru factorii de decizie, în ceea ce privește ela-
interinstituțională și în parteneriat cu fa- borarea de strategii, revizuirea acestora, înființa-
milia; rea de servicii, realizarea de activități de preveni-
re prin formularea unor recomandări.
5. Asigurarea unei intervenții unitare și speci-
alizate pentru copil și/sau adultul victimă, Componența acesteia include reprezentanți ai
presupusul făptuitor/agresor din cadrul mai multor instituții: DGASPC, Inspectoratul Ju-
ori din afara familiei și membrii familiei; dețean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jan-
darmi, Direcția Județeană de Sănătate Publică,

52
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul Te- lui sănătății pentru aprobarea Procedurii de con-
ritorial de Muncă, organizații neguvernamentale. lucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor
de violență în familie prevede un model concret
EIL are următoarele responsabilități:
de conlucrare prin încheierea de protocoalele de
ȖȖ oferă expertiză prin membrii echipei mul- colaborare la nivel județean între inspectoratele
tidisciplinare; de poliție județene, comandamentele județene de
ȖȖ facilitează cooperarea dintre instituțiile jandarmi, direcțiile județene de sănătate publică,
participante la managementul de caz; direcțiile județene pentru dialog, familie și soli-
ȖȖ analizează anual datele statistice realizate daritate socială, prin compartimentele cu atribu-
de DGASPC privind violența în familie; ții în combaterea violenței în familie și unitățile
pentru prevenirea și combaterea violenței în fa-
ȖȖ formulează recomandări privind îmbună-
milie de la nivelul județului.
tățirea activității din domeniul prevenirii
și combaterii și a violenței în familie (pla- Prin acest protocol instituțiile pot stabili de
nuri de acțiuni, propuneri de revizuire a comun acord obligații în prevenirea violenței în
strategiilor și planurilor existente, înființa- familie, atribuții în realizarea bazei de date pen-
rea de noi servicii, derularea de acțiuni de tru gestionarea situațiilor de violență în familie
prevenire, diseminarea de bune practici, și în monitorizarea cazurilor de violență în fami-
informarea publicului, formarea profesi- lie din sectorul sau unitatea teritorială deservi-
oniștilor), pe care le înaintează factorilor tă. Pot stabili, de asemenea, modalități concrete
de decizie de pe plan județean, în cadrul pentru realizarea accesului și schimbul reciproc
raportărilor bianuale; de informații între persoanele desemnate să in-
ȖȖ întocmește rapoarte bianuale privind acti- strumenteze cazurile de violență în familie și
vitatea din domeniul prevenirii și a violen- proceduri pentru sesizarea compartimentelor
ței în familie, în baza analizei datelor statis- cu atribuții în combaterea violenței în familie din
tice, a bunelor practici colectate și a altor cadrul direcțiilor pentru dialog, familie și solida-
informații relevante; ritate socială județene, respectiv a Municipiului
București, de către medici și polițiști implicați în
ȖȖ identifică exemple de bune practici în do-
instrumentarea cazurilor de violență în familie.
meniu, în vederea diseminării acestora că-
tre profesioniști; Legiuitorul inițiază și sugerează comunității
ȖȖ participă la activități de prevenire în școli colaborarea interinstituțională pentru interven-
și comunități, precum și de informare a pu- ția în cazurile de violență în familie. Nu în ulti-
blicului, inclusiv prin mass-media; mul rând, schimbul de informații dintre institu-
ții reprezintă un punct important al colaborării
ȖȖ informează colegii din instituția proprie și
interinstituționale. Însă, la nivel local, modelele
structurile din teritoriu cu privire la pre-
de bune practici în abordarea interinstituțională
zenta metodologie-cadru și alte acte nor-
și multidisciplinară a intervenției în cazurile de
mative în domeniu;
violență în familie sunt foarte puține în Romania.
ȖȖ participă la programe de formare a profesi- Deși atât strategia guvernamentală, cât și legis-
oniștilor în domeniu; lația specifică în domeniu consacră colaborarea
ȖȖ întocmește raportul anual privind activi- instituțională, se pare că aceasta este foarte rar
tatea din domeniul prevenirii și combate- concretizată în mod practic.
rii violenței asupra copilului și a violenței
Punctul fundamental pe care recomandările
în familie, pe care îl înaintează Direcției
guvernamentale și strategiile locale au tendința
generale de protecția copilului din cadrul
să îl omită este dificultatea conlucrării în parte-
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
neriat. Există diferențe în cultura organizaționa-
Sociale (DGPC-MMFPS). Raportul anual cu-
lă, terminologie, practică, priorități operaționale
prinde recomandări privind îmbunătățirea
și formare. Fiecare partener îl privește pe celălalt
legislației, a mecanismelor de monitoriza-
cu un grad de scepticism profesional, iar uneori
re și bunele practici identificate.
chiar cu neîncredere. Interesele, prioritățile și
Ordinul nr. 384/306/993/2004 al Ministrului practicile diferite din grupurile multi-instituțio-
muncii, solidarității sociale și familiei, al Minis- nale fac să fie dificilă munca în colaborare. (Ta-
trului administrației și internelor și al ministru- pley, 2010)

53
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Răspuns necoordonat Conlucrarea instituțională eficientă


• „plimbatul” victimei prin instituții; • reducerea riscului de vătămare gravă sau
• întârzieri în luarea unor măsuri adecvate moarte pentru victimă;
cazului; • crește siguranța, sănătatea și bunăstarea
• așteptări nerealiste ale victimei care accesea- victimelor și a copiilor lor;
ză instituțiile cu atribuții în intervenție; • oferă mai multe resurse și siguranță integra-
• informare deficitară a victimei cu privire la tă;
serviciile din comunitate; • reacțiile către victime sunt coordonate, mai
• renunțarea victimei în susținerea demersului bine livrate și mai eficace
de ieșire din cercul de violență domestică.
Principii cheie ale intervenției profesioniștilor în cazurile de violență împotriva femeii:
• Toate intervențiile trebuie să fie centrate pe victimă;
• Accentul se pune pe îmbunătățirea serviciilor și pe asigurarea unei experiențe sigure și pozitive
pentru femeile și copii pentru care se intervine;
• Parteneriatul și cooperarea între instituții poate fi o modalitate eficace de a sprijini femeile
aflate în situații de risc ridicat de violență și vătămare;
• Intervențiile și serviciile ar trebui să fie nediscriminatorii și să evite orice formă de blamare a
victimei;
• Fiecare femeie trebuie să aibă dreptul de a fi reprezentată de un serviciu independent de asis-
tență pentru femei în cadrul unui parteneriat și al unor conferințe de caz multi-instituționale,
pentru a-și putea face auzite nevoile și interesele;
• Acțiuni independente de advocacy ar trebui întreprinse pentru copii pentru a le asigura drep-
turile;
• Intervențiile și serviciile trebuie să afirme dreptul femeilor la o viață fără violență, dreptul la
capacitare și auto-determinare și dreptul la confidențialitate;
• Violența nu este o chestiune privată, ci una de interes public; așadar, violența în sfera privată nu
trebuie tratată ca mai puțin gravă decât alte forme de violență;
• Victimele nu ar trebui niciodată să fie făcute să se simtă responsabile pentru violența pe care
au suferit-o: nu există scuze pentru violență. Comportamentul abuziv trebuie oprit și agresorii
trași la răspundere.
3.2.2. Abordarea în funcție de gen
Violența împotriva fetelor și femeilor, bazată pe gen, este acel tip de violență în care femeia este
victimă pentru că este femeie sau care afectează în mod disproporționat femeile24.
Violența împotriva femeilor este o violare a drepturilor omului, o formă de discriminare a femeilor
și reprezintă toate actele de violență bazată pe gen care duc la rănirea sau suferința femeilor, fie că
este vorba de suferință fizică, sexuală, psihologică, economică, incluzând amenințare, coerciție sau
deprivarea de libertate, în public sau în viața privată25. Violența bazată pe gen și violența împotriva
femeilor sunt expresii folosite interșanjabil, deoarece violența bazată pe gen este în general provo-
cată de bărbați asupra femeilor. Totuși, unul dintre aspectele importante ale violenței bazate pe gen
este că acest tip de violență este o expresie a inegalității de putere dintre bărbați și femei, datorită
stereotipurilor de gen care stau la baza actelor de violență asupra femeilor.
Conceptul de sex se referă la diferențele biologice între femei și bărbați.
Conceptul de gender se referă la rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților într-o anu-
mită cultură și un anumit spațiu. Aceste roluri sunt influențate atât de percepțiile și așteptările de-
terminate de factorii culturali, politici, economici, sociali, religioși, de mediu, cât și de alți factori cum
ar fi legislația, clasa socială, etnia, alți factori individuali, instituționali. În anii '70-'80, studiile26 care
24. Art. 3 d. din Convenția Europeană de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
25. Ibidem
26. Archer, John. Sex differences în aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review. Psychological Bulletin

54
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

foloseau eșantioane mari reprezentative la nivel din cauza unui număr excesiv de răniri, frică și
național au condus la constatări care indicau fap- stres posttraumatic ca rezultat al violenței par-
tul că femeile erau la fel de violente ca și bărbații tenerilor. De asemenea, 70% dintre femeile vic-
aflați în relație de cuplu. Aceste informații erau time s-au simțit înfricoșate ca urmare a violenței
diferite în mod semnificativ de datele adăpostu- comise de partenerii lor, în timp ce 85% dintre
rilor pentru victimele violenței între parteneri, victimele masculine s-au exprimat „fără teamă”
spitalului și ale poliției, declanșând o dezbatere ca răspuns la violența partenerelor.
de lungă durată, adesea concepută drept „dezba-
terea privind simetria de gen”. O parte a acestei Potrivit statisticilor guvernamentale
dezbateri susține că, în principal, bărbații perpe- nord-americane, făptașii de sex masculin consti-
tuează VIP – violența intimă între parteneri (per- tuiau 96% din dosarele penale federale privind
spectiva asimetriei de gen), în timp ce cealaltă violența domestică. Un alt raport27 al Departa-
parte susține că ambele sexe perpetuează VIP la mentului de Justiție al SUA privind violența do-
rate aproximativ egale (perspectiva simetriei de mestică non-fatală din 2003-2012 a constatat că
gen) Cu toate acestea, cercetarea privind sime- 76% din actele de violența domestică a fost co-
tria de gen recunoaște aspectele asimetrice ale misă împotriva femeilor și 24% au fost comise
VIP, care arată că bărbații folosesc mijloace mai împotriva bărbaților. Potrivit Biroului Națiunilor
violente și adesea mortale în agresarea partene- Unite pentru Droguri și Criminalitate, procentul
rului. Această metodă de cercetare a fost criticată de victime uciși de soții/soțiile lor a fost de 77,4%
pentru excluderea a două aspecte importante în pentru femei și de 22,6% pentru bărbați în țările
ceea ce privește violența pe motive de gen: agre- selectate din Europa. Conform Studiului național
siunea bazată pe conflicte și agresiunea motivată privind violența împotriva femeilor, femeile în-
de control. De exemplu, femeile se implică în mod registrează mai multe violențe față de parteneri
obișnuit în VIP ca o formă de autoapărare sau de decât bărbații: 22,1% dintre femeile chestionate
represalii. au fost agresate de un partener, în comparație cu
7,4% dintre bărbații chestionați.
Asimetria de gen. Bărbații și femeile pot fi
deopotrivă victime și autori ai VIP, dar violența Simetria de gen. Teoria că femeile săvârșesc
împotriva femeilor are o rată de prevalență mai acte de violență față de partenerul intim la apro-
mare. Deși bărbații și femeile comit acte echiva- ximativ aceeași rată ca bărbații a fost numită
lente de violență minoră, nedeclarată în cadrul „simetrie de gen”. Cele mai vechi dovezi empiri-
unor conflicte situaționale, actele severe de vio- ce privind simetria de gen au fost prezentate în
lență împotriva partenerului tind să fie comise SUA în studiul național privind violența în fami-
de bărbați. Totuși, în ciuda comportamentelor lie efectuat de Murray A. Straus și Richard J. Ge-
agresive mai puțin grave, egale între ambele sexe, lles (1975) pe un eșantion reprezentativ la nivel
abuzurile mai grave și violente au fost comise de național de 2.146 de „familii intacte”. Studiul a
către bărbați. De asemenea, utilizarea violenței constatat că 11,6% dintre bărbați și 12% dintre
fizice de către femei a fost mai probabil motiva- femei au descris acte de violență împotriva par-
tă de autoapărare sau teamă, în timp ce folosirea tenerului în ultimele douăsprezece luni, în timp
violenței de către bărbați a fost motivată de con- ce 4,6% dintre bărbați și 3,8% dintre femei au
trol. Motivele comune pentru femeia care comi- experimentat acte de violență severă. Aceste re-
te acte de agresiune față de partenerul masculin zultatele neașteptate au condus-o pe Suzanne K.
erau furia, nevoia de atenție sau ca răspuns la vi- Steinmetz să prezinte termenul controversat de
olența partenerului. De asemenea, studiile relevă „sindromul soțului bătut” în 197728. Numeroase
diferențe în metodele de abuz aplicate de bărbați alte studii empirice din 1975 sugerează că ra-
și femei, sugerând că bărbații aveau mai multe tele de perpetuare rămân simetrice atât pentru
șanse de „a bate, sufoca sau strangula” partene- abuzurile minore, cât și pentru cele severe. Acest
rele, în timp ce femeile aveau mai multe șanse de rezultat se poate datora unui model bidirecțional
„a arunca obiecte spre partenerii lor, a-i lovi sau
27. Durose, Matthew R, Family violence statistics including
mușca”.
statistics on strangers and acquaintances, US Department of
Justice, 2005
Cercetătorii au descoperit rezultate diferite la
28. Straus, Murray A., Thirty years of denying the evidence
bărbați și femei ca efecte ale violenței parteneru- on gender symmetry în partner violence: implications for
lui intim, constând în faptul că femeile au suferit prevention and treatment". Partner Abuse. Springer. 2010

55
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

sau reciproc de abuz, relevă un studiu care a concluzionat că 70% din atacuri implică acte de violență
reciprocă.29
Unul dintre motivele pentru care datele pot părea că reflectă faptul că bărbații și femeile comit în
mod egal acte de violență față de partenerul intim, este faptul că femeile se implică frecvent în rezis-
tență violentă ca mijloc de autoapărare împotriva partenerilor violenți de sex masculin.
Conceptele de sex și gen sunt deseori utilizate de practicieni, ele punând necesar problema dife-
rențierii lor atunci când devin subiect de analiză pentru magistrați și specialiști ai poliției. În literatu-
ra de specialitate, conceptul de sex se referă la diferențele biologice între femei și bărbați. Se vorbește
despre „gen”, atunci când ne referim la rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților într-o anu-
mită cultură și un anumit spațiu. Aceste roluri sunt influențate atât de percepțiile și așteptările deter-
minate de factorii culturali, politici, economici, sociali, religioși, de mediu, cât și de alți factori cum ar
fi legislația, clasa socială, etnia, factori individuali ori instituționali. Atitudinile și comportamentele
corespunzătoare „genului” se pot învăța și se pot schimba, dat fiind faptul că percepțiile asupra rolu-
rilor sociale ale femeilor și bărbaților sunt diferite.
Rolurile sexuale30 sunt cele asociate cu reproducerea: femeia este cea care dă naștere copiilor și
îi hrănește la sân. Bărbatul este cel care furnizează materialul genetic necesar declanșării procesului
reproductiv. Rolurile „de gen” sunt asociate indivizilor pe baza unor caracteristici sociale, cum ar fi
stereotipuri, ideologii, valori, atitudini, credințe și practici. Ele se stabilesc în familie, comunitate,
școală, instituții, așezăminte culturale, religioase, prin cultură, tradiție, folclor, istorie, mas-media,
politică, grupuri de femei sau bărbați, la locul de muncă, s.a.
Rol sexual - biologic Rol gender - social
Universal Cultural
Înnăscut Învățat
Neschimbat (excepție-chirurgia) Se schimbă cu timpul
Invariabil Variază între culturi sau în aceeași cultură

Femeile sunt ... Bărbații sunt ...


Dependente Independenți
Slabe Puternici
Incompetente Competenți
Mai puțin importante Mai importanți
Emoționale Logici
Simț practic Cei care iau decizii
Cele care îngrijesc casa Cei care câștigă bani
Fragile Protectori
Calde Curajoși
Flexibile Aventurieri
Pasive Activi
Potrivite să urmeze pe alții Încrezători în sine
Modeste Potriviți să conducă
Subiective Obiectivi
Blânde Ambițioși
Răbdătoare Puternici
Vesele Șefi
Cooperante Impetuoși
Temătoare Dârzi
Precaute Competitivi

29. Strauss, Murray, A. (2008). „Dominance and symmetry în partner violence by male and female university students în 32
nations". Children and Youth Services Review. Elsevier. 30 (3): 252–275. doi:10. 1016/j. childyouth. 2007. 10. 004
30. Violenţa domestică. Manual de bune practici pentru magistraţi şi lucrători de poliţie JAD – acţiunea comună împotriva
violenţei în familie”, contract de finanţare derulat în cadrul programului 29 – „Domestic and gender based violence”, finanţat
prin Mecanismul Financiar Norvegian

56
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

AFIRMAȚII DESPRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI


1. Femeile nasc copii, bărbații nu.
2. Fetele sunt blânde, băieții sunt duri.
3. Femeile gătesc și curăță casa, bărbații câștigă muncind în afara casei.
4. În cazul agricultorilor indieni, femeile sunt plătite cu 40-60% din rata bărbaților.
5. Femeile pot hrăni pruncii la sân, bărbații pot hrăni pruncii la biberon.
6. Majoritatea lucrătorilor în construcții sunt bărbați.
7. Bărbații sunt mai buni decât femeile la matematică.
8. În vechiul Egipt. bărbații stăteau acasă și țeseau, în timp ce femeile conduceau afacerile famili-
ei. Femeile puteau moșteni proprietăți, bărbații nu.
9. Potrivit statisticilor Națiunilor Unite, femeile reprezintă 67% din forța de muncă de pe glob,
dar câștigă doar 10% din venitul mondial.
10. Vocea bărbaților se schimbă la pubertate, a femeilor nu.
11. Într-un studiu a 224 de culturi, în cinci dintre ele numai bărbații găteau și în 36 numai femeile
construiau casele.
12. Femeile vorbesc încet și blând, bărbații vorbesc tare și deschis.
13. Bărbații iau decizii despre planificarea familială și numărul de copii al cuplului.

3.2.3. Mituri despre violență


Existența violenței domestice și proliferarea comportamentelor tipice acesteia sunt întreținute
constant de o serie de mituri despre violență.
1. „Câinele care latră nu mușcă” - de cele mai multe ori violența verbală este ignorată, fiind mult
mai ușor acceptată, pornind de la ideea că argumentele verbale sunt mai puțin agresive decât
cele fizice, nelăsând urme. Se crede că victimele pot trece mai ușor peste violența verbală, efec-
tele sale epuizându-se rapid pe principul „vorba trece”. Uneori se identifică un profil al agre-
sorului pozitivat de utilizarea violenței verbale, conform zicalei „câinele care latră nu mușcă”.
În realitate, toate aceste concepte nu reprezintă decât scuze inventate de comunități pentru
a determina o acceptare și nereclamare a violenței de către victime. Dialogul clinicienilor cu
victimele atestă în unanimitate faptul că majoritatea agresorilor trec „de la vorbă la faptă”, că
intimidarea verbală duce rapid la violență fizică, iar traumele provocate de cuvinte sunt la fel
de profunde și dificil de depășit ca și cele create prin agresiuni fizice.
2. Violența în cuplu este izolată, se petrece doar o singură dată. Datele statistice furnizate de
Agenția Europeană pentru Drepturile Omului atestă că 65% din femeile agresate de partener
confirmă că au fost și anterior victime ale unor agresiuni repetate din partea acestuia. Studiul
Johnson & Ferraro explică mitul acesta făcând trimitere la un tip de relație violentă întâlnit ca
„obișnuință” în cupluri. Această violență „obișnuită” în cuplu apare în contextul unei singure
probleme, constând în unul, cel mult două incidente de violență și nefiind utilizată ca parte a
unui model comportamental menit să controleze partenerul.
3. Violența în cuplu nu afectează cuplurile tinere sau foarte tinere. Din nou, statisticile contrazic
acest mit, femeile între 16 și 25 de ani fiind majoritare în rândul victimelor violenței domestice.
4. Numărul mic de raportori și neraportarea de către victime a agresiunilor atestă că victimele
consideră neimportante atacurile suferite. Ancheta Agenției Europene pentru Drepturile Fun-
damentale a relevat însă că acest gen de percepție este nejustificat, în realitate slaba raportare
fiind generată fie de lipsa de informare, fie de o serie de cauze subiective.

57
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Semnele unei relatii abuzive


Există multe semne ale unei relații abuzive. Cel mai evident indiciu este frica față de partener. Dacă
persoana abuzată simte deseori că trebuie să se poarte cu mare grijă în relația cu partenerul - trebuie
mereu să fie atentă ce vorbește și cum se poartă cu partenerul pentru a evita o altercație - relația este
una nesănătoasă și abuzivă. Alte caracteristici ale unei relații abuzive includ lipsa de respect și de
stimă a partenerului care încearcă mereu să dețină controlul, sentimentul de desconsiderare pentru
propria persoană, neputiința și chiar disperarea. Pentru a stabili dacă relația în care vă aflați este
una abuzivă răspundeți la întrebările de mai jos. Cu cât oferiți mai multe răspunsuri pozitive, cu atât
șansele să fiți implicați într-o relație abuzivă sunt mai mari.

Mituri și realități despre violența în familie


Miturile și prejudecățile despre violența în familie învățate de mici ne împiedică să realizăm faptul
că violența în familie este un act cu conotație criminală îndreptat împotriva unei persoane și încăl-
când dreptul său fundamental la protecție și libertate.

MIT Femeile provoacă violența și o merită!


Realitate Violența nu este o cale de rezolvare a conflictelor. Bărbații nu au nici un drept să
abuzeze în vreun fel o femeie, indiferent de „provocare"!
MIT Nu este violență, ci doar ciondăneală!
Realitate Există o diferență clară între ceartă și violență: în timp ce în ceartă nivelul puterii
este aproximativ egal, în acțiunea de violență raporturile de forță și putere nu sunt
la fel, căci unul are categoric mai multă putere decât celălalt.
MIT Violența se întâmplă numai în familiile sărace sau cu nivel scăzut de educație.
Realitate Toate cercetările arată că frecvența și gradul de manifestare a violenței nu depind
nici de nivelul socio-economic, nici de cel educațional, căci violența apare în toate
straturile sociale și la toate nivelurile economice și de educație.
MIT Violența domestică este o problemă privată, nimeni nu ar trebui să se amestece!
Realitate Extinderea fenomenului demonstrată statistic și complexitatea consecințelor asupra
femeilor, copiilor și relațiilor între adulți fac din acest fenomen social o problemă
care ne privește pe toți, societatea în ansamblul ei.
MIT De fapt, femeilor le place să trăiască în aceste relații violente, altfel ar pleca.
Realitate Sunt foarte multe obstacole datorită cărora femeile nu își părăsesc partenerul:
prezența copiilor și resursele limitate, lipsa unui adăpost ulterior, frica, nesiguranța,
rușinea etc.
MIT Bărbații violenți sunt așa pentru că au fost abuzați/maltratați în copilărie sau
provin din familii violente.
Realitate Deși un procent semnificativ din bărbați au suferit abuzuri în copilărie, nu toți, deve-
nind adulți, repetă abuzul în relațiile lor.
MIT Bărbații violenți sunt bolnavi psihic.
Realitate Realitatea studiilor infirmă această convingere.
MIT Bărbații abuzează femeile deoarece nu cunosc un alt mod de a-și exprima emo-
țiile.
Realitate Realitatea infirmă această idee, printre altele chiar prin însuși comportamentul abu-
zatorului din așa-zisa „fază de miere", care urmează de obicei episodului de violență.
În această perioadă, bărbatul pare că regretă, își cere iertare, promițând că nu se va
mai repeta.

58
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

MIT Alcoolul este cauza violenței domestice.


Realitate Realitatea arată că doar în jumătate din cazurile de violență, bărbatul este sub influ-
ența alcoolului.
MIT „Copiii au nevoie de tată” sau „O să le suport pe toate pentru copii”.
Realitate Fără îndoială, copiii au nevoie de tată, dar dacă în loc de dragoste şi înţelegere
copilul vede în familie doar agresivitate şi violenţă, aceasta aduce la traumatizarea
psihologică şi emoţională a copilului.
MIT Violența se va opri odată și-odată!
Realitate Studiile arată că, odată ciclul violenței pornit, sunt realmente șanse minime ca vio-
lența să se oprească de la sine.

Rațiuni pentru neraportarea agresiunilor:


• sunt probleme de familie;
• nu o să se mai întâmple altădată;
• teamă;
• rușine;
• credința că victima e vinovată;
• „nimeni nu o să mă creadă”;
• opoziția partenerului, care a oprit victima să raporteze incidentul;
• necunoașterea legii.
Declarații victime:
• „o vecină mi-a spus și m-a ajutat să ajung aici”;
• „ar trebui să se dea la reclame... radio... sau să fie afișe la instituțiile publice, primărie, DAS/
SPAS, să ne informeze polițiștii sau medicul de familie... ”;
• „m-am dus la poliție și doamna cu care am vorbit a sunat la centru”;
• „de la șeful de post din localitate”;
• „secretara de la serviciul unde am lucrat a căutat pe internet”;
• „am fost lovită pe stradă... am făcut plângere la poliție... mi-a spus că mă duce într-un loc, dar
trebuie să rămân acolo”;
• „am văzut afișe cu numărul de telefon”;
• „ar trebui să fie puse numerele în ziare, la radio, să pună pliante la blocuri...";
• nu numai reclame, și pe internet...”.
3.2.4. Intersectorialitatea
Discriminarea este prezentă în orice societate contemporană. Indiferent câte măsuri ia statul pen-
tru eliminarea acesteia, formele de discriminare sunt variate și profunde, iar uneori o singură persoa-
nă suferă diverse tipuri de discriminare, ceea ce face ca situația ei să fie cu atât mai gravă. Aceasta este
discriminarea multiplă, pe straturi, sau discriminarea intersectorială, atunci când o persoană
este afectată de discriminare din mai multe domenii: gen, financiar, educație, piața muncii, sănătate.
Ultimul raport asupra României emis de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor
(CEDAW) arată că România mai are mulți pași de făcut până la eliminarea discriminării femeilor și
asigurarea respectării drepturilor lor fundamentale, mai ales pentru categoriile de femei cele mai
vulnerabile, care rămân invizibile în societatea românească: femeile rome, femeile cu dizabilități, fe-
meile fără adăpost, fetele instituționalizate, femeile din mediul rural, femeile sărace, femeile migrante

59
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

și refugiate. Comitetul ONU constată cu îngrijo- lași raport menționat mai sus, putem inventaria
rare că femeile rome, femeile migrante, femeile principalele domenii în care femeile din România
din mediul rural, femeile cu dizabilități, femeile suferă de discriminare, precum și măsurile reco-
care trăiesc cu virusul HIV/SIDA sunt afectate în mandate de comitete pentru îmbunătățirea sta-
mod disproporționat de sărăcie și au acces redus tutului femeilor în societatea românească.
la sănătate, educație și piața muncii. Statul ro-
ACCES LA JUSTIȚIE
mân trebuie să accelereze eforturile de a asigu-
ra egalitatea în drepturi pentru aceste categorii Statul român trebuie să implementeze cam-
care suferă de discriminare intersectorială. Dis- panii de informare a fetelor și femeilor asupra
criminarea multiplă nu este recunoscută ca atare dreptului lor de a se adresa justiției în caz de
de legislația națională. Este urgent ca toate insti- discriminare și violență. Principala problemă
tuțiile statului să țină cont de acest tip de discri- identificată de Comitet este lipsa de încredere a
minare în toate strategiile propuse. Statul român femeilor în sistemul judiciar, stigmatizarea lor de
trebuie să asigure monitorizarea și pedepsirea către reprezentanții statului, lipsa de informații.
discursului care incită la ură și să colaboreze cu Toate acestea determină numărul foarte mic de
societatea civilă și mass-media pentru a promova plângeri penale, mai ales pentru cazuri de vio-
imagini pozitive ale femeilor aparținând grupu- lență psihologică, violență economică, hărțuire
rilor etnice minoritare, femeilor migrante și re- sexuală, viol marital.
fugiate.
Statul român nu asigură posibilitatea femeilor
Comitetul a luat act de situația femeilor rome, cu venituri scăzute să acceseze măsurile de pro-
care se confruntă cu discurs de ură din partea tecție oferite de lege. Statul trebuie să se asigure
unor politicieni, abuz din partea poliției, discri- că toate cazurile de violență asupra fetelor și fe-
minare din partea unor asistenți sociali, segrega- meilor sunt investigate eficient, iar agresorii sunt
rea în maternități și cere statului român să moni- pedepsiți în funcție de gravitatea faptelor.
torizeze și să sancționeze aceste comportamente.
Statul român trebuie să adopte măsuri imediate Femeile și fetele trebuie să se simtă în sigu-
pentru identificarea copiilor fără acte de identi- ranță atunci când se adresează justiției, astfel
tate și să asigure înregistrarea legală a tuturor încât Statul este obligat să nu mai facă publică
copiilor, mai ales a copiilor romi, astfel încât să le identitatea victimelor sau martorilor și să asigu-
fie asigurat accesul la educație, sănătate, servicii re măsuri, programe și asistență pentru protecția
sociale și cetățenie. acestora. În prezent, numele victimelor sunt pu-
blicate online în cadrul procesului de obținere a
Comitetul este îngrijorat pentru situația fe- ordinului de protecție.
meilor și fetelor cu dizabilități, care suferă de pe
urma instituționalizării forțate și a abuzurilor STEREOTIPURI ȘI PRACTICI DĂUNĂTOARE
care le provoacă chiar moartea. Statul român tre-
Noua Strategie a Egalității de Gen trebuie să
buie să amendeze legislația națională conform
includă măsuri proactive și sustenabile pentru
Convenției Internaționale a Drepturilor Persoa-
eliminarea stereotipurilor discriminatorii pri-
nelor cu Dizabilități și să pună accentul pe inclu-
vind rolul femeilor și bărbaților în viața privată și
ziunea fetelor și femeilor cu dizabilități, asigu-
în viața publică. Strategia trebuie să se adreseze
rarea unei vieți independente, acces adecvat la
întregii populații, atât bărbați cât și femei, par-
sistemul de sănătate și la sistemul de protecție
tidelor politice, organizațiilor religioase, institu-
socială astfel încât să fie evitată instituționaliza-
țiilor media. Comitetul a luat act cu îngrijorare
rea. Cazurile de violență și abuz trebuie să poată
despre imaginile stereotipe și degradante în care
fi raportate cu ușurință.
sunt portretizate femeile în mass-media, mai
Orice victimă a violenței domestice care suferă ales femeile rome. Comitetul și-a exprimat îngri-
și alte forme de discriminare trebuie sprijinită cu jorarea privind recentele discursuri împotriva
măsuri specifice din toate domeniile de discrimi- drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor,
nare. Planul de intervenție trebuie gândit inter- exprimate de unii politicieni și de Biserica Orto-
sectorial, interinstituțional, astfel încât victima doxă. Este îngrijorătoare lipsa măsurilor pentru
să depășească perioada de traumă, să se poată împiedicarea căsătoriilor timpurii, căsătoriilor
reintegra social și să se reducă cât de mult po- forțate și căsătoriilor înainte de 18 ani și a im-
sibil riscul unei noi situații de violență. Din ace-

60
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

pactului negativ a acestora asupra școlarizării TRAFIC ȘI EXPLOATARE SEXUALĂ


fetelor rome. Statul român trebuie să elimine din
Comitetul este îngrijorat de numărul semni-
legislație excepțiile care permit căsătoriile înain-
ficativ de mare de femei din România care sunt
te de 18 ani și să asigure pedepsirea celor care
traficate în afara țării și, de asemenea, de traficul
perpetuează aceasta practică dăunătoare.
femeilor cu dizabilități. În plus, este menționată
VIOLENȚĂ absența investigațiilor asupra funcționarilor pu-
blici și a angajaților statului suspectați de impli-
Comitetul își manifestă îngrijorarea privind care în cazuri de trafic.
lipsa de acțiune a statului român în remedierea a
numeroase probleme: ordinul de protecție poate Comitetul recomandă adoptarea unei noi
fi emis numai dacă victima prezintă un certificat strategii împotriva Traficului de persoane care
medico-legal; nu se monitorizează situațiile în să aibă în vedere îmbunătățirea situației socio-e-
care agresorul încalcă ordinul de protecție; Poli- conomice a femeilor pentru a elimina vulnera-
ția nu investighează toate cazurile în care agre- bilitatea de a fi traficate, inclusiv identificarea
sorul continuă să urmărească și să hărțuiască potențialelor victime și facilitarea reintegrării
victima; în lipsa monitorizării, distanța minimă victimelor. O atenție sporită trebuie acordată
indicată în ordinul de protecție este de multe grupurilor vulnerabile: femei din mediul rural,
ori o măsură ineficientă. În plus, statul român femei rome, femei migrante, fete exploatate de
nu asigură suficiente adăposturi la nivel națio- rețele de cerșetorie, fete abuzate sexual.
nal, accesul la consiliere psihologică și juridică Statul român trebuie să garanteze victimelor
este restrâns, victimele sunt obligate să prezinte acces la adăposturi, servicii de sănătate, consili-
documente de identitate pentru a putea intra în- ere juridică, asistență psihosocială, inclusiv prin
tr-un adăpost. finanțarea organizațiilor non-guvernamentale
care oferă aceste servicii. Statul trebuie să armo-
Legislația trebuie să asigure protecție pentru
nizeze prevederile Codului Civil și Codului Penal
toate formele de violență asupra femeilor, atât
astfel încât prostituția să fie legalizată, iar lucră-
din cadrul căsătoriei, cât și în cazul cuplurilor ne-
toarele sexuale să nu mai fie amendate. Comitetul
căsătorite, atât în spațiul privat, cât și în spațiul
a luat act cu îngrijorare de refuzul autorităților
public. Violența asupra femeilor rome trebuie
locale de a elibera acte de identitate pentru feme-
abordată în mod specific.
ile lucrătoare sexuale, din cauza amenzilor obți-
Este necesară introducerea de urgență în le- nute. Fără acte de identitate este dificilă integra-
gislație a ordinelor de protecție emise de Poliție, rea pe piața muncii sau accesarea serviciilor de
pe lângă cele emise de instanțele de judecată. protecție socială. Statul român trebuie să asigure
Aceste ordine de protecție trebuie să fie aplicabi- eliberarea actelor de identitate și să sancționeze
le atât cuplurilor căsătorite, cât și celor necăsăto- autoritățile locale care refuză.
rite. În prezent, Poliția nu are instrumente legale REPREZENTARE POLITICĂ ȘI PARTICIPAR-
pentru a interveni pe loc într-o situație de vio- EA FEMEILOR LA VIAȚA PUBLICĂ
lență, iar comunicarea ineficientă dintre Poliție,
judecători și asistenți sociali îngreunează întreg Statul român trebuie să identifice cauzele sis-
procesul de menținere a femeilor în siguranță. temice ale absenței femeilor din viața publică și
politică și să propună strategii de remediere a
Comitetul recomandă implementarea unor acestei situații, cu precădere pentru femeile din
măsuri pentru prevenirea retragerii plângerii grupurile etnice minoritare. România are o re-
penale de către victime. Asigurarea sesizării din prezentare scăzută a femeilor în Parlament, mi-
oficiu pentru cazurile de violență de gen. Elimi- nistere, primării, consilii locale.
narea oricăror proceduri de mediere pentru ca-
Numărul de femei de la conducerea institu-
zurile de violență de gen și violență domestică.
țiilor de stat din administrația centrală și loca-
Este urgentă asigurarea accesului total și gra- lă trebuie să crească. În prezent nu se respectă
tuit la servicii medicale și consiliere psihologică prevederile legislației în vigoare care trebuie să
pentru toate fetele și femeile victime ale violenței asigure participarea echitabilă a femeilor și băr-
de gen, în adăposturi care să fie disponibile în în- baților la posturile de conducere. În plus, nu exis-
treaga țară. tă un mecanism prin care statul să monitorizeze

61
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

aceste aspecte. Statul român trebuie să adopte meilor în consiliile de administrație ale marilor
cotele de gen pentru asigurarea parității de gen companii private, prin introducerea unor cote în
în rândul candidaților politici. Este recomandată cazul companiilor listate la Bursa de Valori Bucu-
alternarea candidaților femei și bărbați pe listele rești. Statul român trebuie să dezvolte un sistem
electorale, prin sistemul „fermoar”, astfel încât să sigur și confidențial pentru depunerea plângeri-
se evite plasarea sistematică a femeilor pe locu- lor referitoare la hărțuirea sexuală și discrimina-
rile neeligibile. rea de gen la locul de muncă.
EDUCAȚIE SĂNĂTATE
Este necesară îmbunătățirea infrastructurii Comitetul își exprimă îngrijorarea privind ac-
școlare în mediul rural, incluzând zonele cu po- cesul limitat la servicii de sănătate al femeilor
pulație majoritar romă și zonele unde trăiesc co- rome, femeilor cu dizabilități, femeilor migrante,
munități care se confruntă cu sărăcia, pentru a femeilor care trăiesc cu virusul HIV/SIDA, feme-
reduce diferențele sociale în accesarea educației ilor fără adăpost, femeilor în vârstă. Închiderea
obligatorii, inclusiv prin eliminarea segregării la spitalelor, mai ales în zonele rurale, exodul per-
clasă. Rata mare de abandon școlar și rezultatele sonalului medical, lipsa echipamentelor moder-
școlare mai slabe pentru populația romă și pen- ne, lipsa serviciilor comunitare, lipsa asigurărilor
tru populația săracă măresc riscul de excluziune medicale pentru multe categorii sociale sunt ca-
socială și de sărăcie. uze care explică cifrele mari pentru mortalitatea
maternă, mortalitatea infantilă, cancerul de sân,
Este urgentă revizuirea manualelor școlare
sarcinile la adolescente.
pentru a cuprinde referințe la rolul istoric al fe-
meilor și contribuțiile lor culturale și științifice, Statul român trebuie să asigure accesul tutu-
incluzând femeile rome. În prezent, atât manua- ror femeilor la servicii de sănătate a reproducerii
lele școlare cât și profesorii perpetuează stereo- și planificare familială. Statul trebuie să introdu-
tipurile de gen. că în programa școlară predarea obligatorie a
noțiunilor despre educație privind sexualitatea și
Eliminarea stereotipurilor și barierelor struc-
drepturi reproductive, incluzând educație despre
turale care le împiedică pe fete să acceseze do-
contracepție, infecții cu transmitere sexuală, vio-
menii de studii masculinizate, precum știința și
lență sexuală și violență domestică.
tehnologia. Remedierea situației actuale, prin
care există un număr mai mare de femei înscri- Comitetul subliniază importanța accesului
se în învățământul universitar decât bărbați, însă neîngrădit la avort în condiții de siguranță și își
acest lucru nu este reflectat pe piața muncii unde exprimă îngrijorarea privind clauza de conștiință
femeile sunt sub-reprezentate. ridicată de unii medici și unele spitale. Legislația
trebuie să interzică instituțiilor medicale să se
PIAȚA MUNCII
folosească de clauza de conștiință, să definească
Statul român trebuie să creeze mai multe clar contextul în care medicii o pot invoca și să se
oportunități pentru femei pe piața muncii, mai asigure că femeile sunt îndrumate către alt per-
ales în mediul rural, să asigure accesul la servi- sonal medical.
cii de îngrijire a copilului în întreaga țară și să
Statul român trebuie să implementeze cam-
promoveze împărțirea echitabilă între femei și
panii de informare, educare, comunicare privind
bărbați a muncii domestice și a muncii de îngri-
mijloacele de contracepție și să asigure accesibi-
jire. Rata șomajului este mai ridicată la femei,
litatea acestora pentru toate femeile și fetele, mai
mai ales femeile rome și femeile din mediul rural.
ales cele din grupurile dezavantajate.
Acest lucru, împreună cu împărțirea inechitabi-
lă a muncii domestice, alături de lipsa creșelor și FEMEI DIN MEDIUL RURAL
grădinițelor, rezultă în pensii mai mici sau deloc
Statul român trebuie să-și intensifice efortu-
pentru femei.
rile pentru a asigura accesul femeilor din mediul
Statul român trebui să se asigure că este res- rural la apă potabilă, canalizare, servicii de trans-
pectată plata egală la muncă de valoare egală. port, sănătate, educație, locuri de muncă. Persis-
Există legislație în domeniu, dar încă persistă tența atitudinilor patriarhale și discriminatorii
diferența de remunerare între femei și bărbați. este mai puternică în mediul rural, ceea ce atrage
Statul român trebuie să crească participarea fe- un grad mai mare de violență asupra femeilor și o

62
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

mai slabă participare a acestora în viața publică. precum informare, consiliere, asistență
Statul român trebuie să implementeze campanii etc. Astfel de centre au un rol activ în ofe-
de informare special destinate mediului rural. rirea de suport emoțional, material, juridic
(asistență socială, economică, medicală,
FEMEI MIGRANTE
juridică), dar și un rol activ în educarea și
Comitetul își exprimă îngrijorarea pentru ca- creșterea gradului de conștientizare a co-
zurile de abuz, sclavie și exploatare sexuală la care munităților locale cu privire la prevalența
sunt supuse femeile din România care lucrează și implicațiile violenței domestice. De re-
în agricultură în Italia. De asemenea, pentru ca- gulă, astfel de centre furnizează și o serie
zurile femeilor din China care sunt exploatate în de servicii suplimentare în domeniul inclu-
industria textilă din România și a femeilor din Fi- ziunii sociale și integrării pe piața muncii.
lipine, lucrătoare domestice care sunt exploatate, Existența acestor centre și vizibilitatea lor
abuzate fizic și care se tem să depună plângeri la nivel comunitar asigură accesul victime-
penale împotriva angajatorilor lor români. Statul lor violenței domestice la servicii de spe-
român trebuie să dezvolte mecanisme prin care cialitate. Standardul UE în această privință
să asigure respectarea drepturilor femeilor mi- este de cel puțin un centru de consiliere
grante și să întărească capacitatea și mandatul pentru femei victime ale violenței domes-
inspectorilor teritoriali de muncă pentru a face tice la 50.000 femei;
controale inclusiv în gospodării private. România
trebuie să ratifice de urgență Convenția Interna-
2. Serviciile de intervenții de urgență sunt
furnizate de personal specializat în cadrul
țională pentru Protecția Lucrătorilor Migranți și
serviciilor de urgență din spitale sau orga-
a Familiei Acestora, împreună cu Convenția Lu-
nizate ca echipe de servicii sociale de ur-
crătorilor Domestici (Convenții ale Organizației
gență și care furnizează servicii de suport
Internaționale a Muncii)
imediat în situații de criză. Astfel de echipe
CĂSĂTORIE ȘI RELAȚII FAMILIALE de intervenție includ o abordare interdis-
Statul român trebuie să ia măsuri legislative ciplinară menite să ofere asistență socială,
pentru a proteja interesele economice ale feme- suport medical, intervenție legală de ur-
ilor în cazul cuplurilor care trăiesc împreună gență, adăpost etc. Existența echipelor mo-
fără a fi căsătorite. Nerecunoașterea de către stat bile de intervenție și acțiunea proactivă a
a parteneriatului civil are consecințe negative acestora este considerată o bună practică
asupra respectării drepturilor femeilor, atât în în dezvoltare la nivelul țărilor membre UE;
timpul uniunii civile cât și la finalizarea aceste- 3. Helpline este o linie specială de informare
ia. Trebuie să se țină cont de nevoile specifice ale și consiliere în domeniul violenței domes-
femeilor și copiilor în cazul acordării custodiei tice. Instituirea unei linii telefonice de tip
în context de violență domestică. În cazul proce- helpline dedicată victimelor violenței do-
selor de divorț, statul român trebuie să asigure mestice este considerată o bună practică
măsurile legislative care să garanteze dreptul la instituită în 20 de țări membre UE. Liniile
proprietate al femeilor, ținând cont de diferențele de tip helpline care funcționează nonstop
economice dintre femei și bărbați pe piața mun- furnizează servicii de informare, consiliere,
cii și de munca domestică neplătită, realizată ma- intervenție în situații de criză și mobilizare
joritar de femei. a serviciilor specializate de intervenție și
3.2.5. Modele de bune practici în ceea ce sprijinire a victimelor violenței domestice.
privește furnizarea de servicii Se consideră că serviciile de acest gen tre-
buie să fie specializate din punct de vedere
La nivelul țărilor UE s-au conturat, în ultimii al genului și specializate pentru acordarea
ani, patru categorii mari de intervenții privind de asistență, informare și îndrumare feme-
dezvoltarea serviciilor pentru victimele violenței ilor;
domestice.
4. Centre de adăpost pentru victime ale vi-
1. Centre de consiliere în domeniul vi- olenței domestice furnizează servicii de
olenței domestice. Acestea sunt centre adăpost pe termen scurt și mediu pentru
non-rezidențiale care furnizează servicii victimele violenței domestice. Ele furni-
diverse victimelor violenței domestice zează servicii de bază de hrană și adăpost

63
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

pentru femeile și copii ce caută soluții pen- sul direct al unei educații machiste, reprezentând
tru părăsirea unei relații de cuplu caracte- și efectul expunerii la acte de violență care pro-
rizată de violență. Cel mai adesea, aceste duc și reproduc comportamentele agresive din
centre furnizează un cumul de servicii ce societate.
includ: adăpost, hrană, terapie individu-
Scopul campaniei de sensibilizare Panglici
ală și de grup, consiliere pentru refacerea
Albe a fost acela de a determina bărbații să-și
vieții independente, formare profesională,
manifeste, non-verbal, opoziția față de violența
mediere pe piața muncii, consiliere legală
asupra femeii, de a-i convinge să se implice în
și asistență juridică. Potrivit standarde-
lupta împotriva violenței asupra femeii și de a
lor UE, în această privință este necesar ca
promova un stil de viață sănătos în cuplu. De cele
statele membre să dezvolte o rețea densă
mai multe ori, bărbații au rămas tăcuți în privința
de astfel de centre: cel puțin un centru la
violenței asupra femeii. În plus, la nivelul întregii
10.000 de locuitori.
societăți românești, există o atitudine de mare
Una dintre cele mai importante activități ale toleranță față de violența în cuplu, aproximativ
ONG-urilor care militează pentru prevenirea și jumătate din populație considerând violența în
combaterea violenței în familie o constituie ac- familie ca un fenomen normal.
tivitatea de desfășurare a unor campanii de in-
Campania Panglici Albe a rupt această tăcere
formare cu privire la acest fenomen. Campaniile
și a încercat coalizarea unui număr cât mai mare
de informare reprezintă de puține ori un element
de bărbați pentru a pune capăt violenței asupra
al strategiilor de luptă și combatere a violenței
femeii, în condițiile în care două treimi din vic-
domestice. Frecvent acestea sunt inițiate și fi-
timele violenței în familie sunt femei și o treime
nanțate de stat, dar dat fiind costul lor ridicat,
bărbați. Această campanie s-a înscris printre ac-
fondurile de la stat sunt suplimentate cu fonduri
țiunile realizate de Fundația Sensiblu și de soci-
private sau donații. Costul ridicat și dificultățile
etatea civilă, în ansamblu, de a reduce violența
legate de organizare și implementare reprezintă
asupra femeii. Pentru a ajunge la acest rezultat,
motivul pentru care campaniile de sensibilizare a
campania a invitat bărbații la o analiză a propriei
opiniei publice sunt derulate doar pe o perioadă
atitudini și a comportamentului față de femei, în-
de timp limitată.
curajându-i să comunice într-un mod neagresiv,
Majoritatea campaniilor desfășurate de către pentru construirea unui cuplu mai sănătos și, în
ONG-uri din România au ca model activități simi- final, a unei vieți mai sănătoase și mai fericite.
lare organizate în alte țări. De exemplu, una din-
Campania internațională a celor 16 Zile de
tre cele mai cunoscute campanii, la nivel inter-
Activitate împotriva Violenței asupra Femeii,
național, împotriva violenței domestice este cea
desfășurată pentru prima data în țara noastră în
cunoscută sub denumirea Campania Canadiană
2005, a fost inițiată de Women's Global Leader-
a Panglicilor Albe (White Ribbon Campaign).
ship Institute în 1991. Pentru deschiderea aces-
Aceasta a reprezentat o campanie de sensibili-
tui eveniment a fost aleasă data de 25 noiembrie,
zare și mobilizare a bărbaților și de promovare
Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței
a mijloacelor educative orientate către tineri cu
asupra Femeii, iar pentru încheiere, data de 10
scopul adoptării unor măsuri concrete pentru eli-
decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor
minarea violenței împotriva femeilor. Campania
Omului, pentru a realiza o legătură simbolică în-
a avut o abordare sexistă a violenței, accentuând
tre violența împotriva femeii și drepturile omului
corelația între identitatea masculină, raporturile
și pentru a evidenția faptul că asemenea acte de
de putere dintre cele două sexe și violența. Sco-
violență reprezintă o gravă încălcare a drepturi-
pul principal al campaniei era acela de a încura-
lor omului.
ja bărbații să își examineze propriile atitudini și
comportamente și să învețe cum să îi determine 3.3. Lucrul cu abuzatorii
pe alți bărbați să pună capăt tuturor formelor de Obligația de participare la programe de
violența împotriva femeii. Grupul țintă al campa- consiliere pentru agresori. Din ce în ce mai
niei îl reprezentau în special tinerii, care trebuiau multe țări oferă instanțelor de judecată posibi-
să fie supuși unui alt fel de socializare, din care litatea legală de a impune agresorilor obligația
promovarea agresivității, ca atribut al masculini- de a participa la programe speciale de tratament
tății, să dispară. Violența masculină este produ- psihologic ca și condiție a eliberării condiționa-

64
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

te sau alternativă la alte sancțiuni. Astfel de pro- 2. Abuzatorul cu nevoie ridicată de a se


grame de consiliere și asistență pentru agresori apăra trăiește un nivel ridicat de grando-
au cunoscut o largă dezvoltare fiind extrem de manie și caută un partener pe care să îl
diferite funcție de modul de concepere și funda- poată controla, dar este dependent de ca-
mentul teoretic de explicare a comportamentului pacitatea partenerului de a arăta umilin-
agresiv. În primul rând, se diferențiază consilie- ță, fiind mai interesat să își „salveze” sau
rea individuală de consilierea de cuplu și de con- protejeze partenerul decât să îl controleze
silierea de grup. O problemă fundamentală este efectiv. El este cel care oferă în relația inti-
legată de evaluarea relevanței și utilității acestor mă și se simte amenințat atunci când crede
programe terapeutice și de acreditarea lor pen- că partenerul nu mai are nevoie de el și/
tru a putea fi introduse ca opțiune în programele sau de protecția lui;
de probațiune.
3. Abuzatorul care caută aprobare. Este cel
Crearea de instanțe specializate. În ultimii dependent de acceptarea și aprobarea pri-
ani, o serie de state au instituit instanțe specia- mită din partea celorlalți. Stima sa de sine
lizate pentru analiza și judecarea cazurilor de este extrem de fragilă și trebuie să fie con-
violență domestică pentru a se asigura o atenție stant reîntărită de partener. Mecanismul
adecvată acestora. Promovarea acestei soluții le- declanșator al violenței este întreținut de
gale a avut la bază mai ales faptul că parte din vic- însăși teama atacatorului de a fi respins de
timele directe sau indirecte ale violenței domes- ceilalți – stima sa de sine scăzută îl deter-
tice sunt copiii ce necesită instanțe specializate. mină să se aștepte la reacții de respingere
În cele ce urmează, vom realiza o scurtă trecere din partea partenerului și, în lipsa lor, de-
în revistă a tipologiilor agresorilor domestici, dar clanșează un atac verbal ce poate escalada
și a modelelor de bune practici în lucrul cu aceș- până la nivelul unui atac fizic;
tia.
4. Abuzatorul cu nevoie ridicată de încor-
Tipologiile agresorilor domestici. Pe mă- porare este caracterizat de un sentiment
sură ce studiile au arătat din ce în ce mai diver- general de disperare și de nevoia puternică
se combinații de trăsături specifice agresorilor de a se agăța de partener pentru a-și păstra
domestici, specialiștii au resimțit nevoia de a sentimentul de valoare. Identitatea acestui
construi tipologii care să delimiteze categoriile tip este definită de relațiile sale și că el are
de agresori și, ca și nevoie imediată, să adapte- tendința de a izbucni în episoade de mânie
ze programele de intervenție funcție de nucleul explozivă, depresie severă, ajungând până
specific. Încercările inițiale în acest sens au avut la ideație suicidară.;
la bază o strategie de tip rațional-deductivă. Un
Un alt exemplu de tipologie derivată rațional
exemplu aferent este cel al tipologiei propuse de
este cea propusă în 1988 de Shields, McCall și
Elbow (1977); aceasta trasează distincția dintre
Hanneke care, pornind de la teoria socioculturală
patru tipuri de sindroame de abuz (Elbow, în
și sociostructurală a violenței, afirmă că violen-
Shefferman, 2006), plecând de la modele de com-
ța interpersonală este învățată în cadrul familiei
portament, caracteristici ale familiei, nevoi emo-
și în grupuri sociale și este transmisă intergene-
ționale și caracteristici de personalitate. Aceste
rațional. După intervievarea a 85 de bărbați vi-
patru sindroame observate includ:
olenți, autorii sus menționați au identificat trei
1. Abuzatorul cu nevoie ridicată de a-i con- categorii de violență masculină: doar în familie,
trola pe ceilalți prin folosirea de abilități doar în afara familiei, violent în general. Conform
de persuasiune, amenințări sau forță, con- lui Shields și colab. (1988), se pare că grupul de
sideră că toate nevoile lui trebuie împlini- violenți «doar în familie» folosește violența în
te, cu orice preț, fără a avea, în același timp, principal ca o modalitate de a face față stresului
empatia și capacitatea de a rămâne conec- și conflictului din relația maritală, în vreme ce
tat emoțional la ceilalți, motiv pentru care grupul «general» violent pare să se bazeze pe vi-
nevoile partenerei vor fi neglijate. Episoa- olență ca o strategie interpersonală generală. (în
dele violente se vor declanșa tocmai atunci Shefferman, 2006).
când abuzatorul va simți că autoritatea îi
Alte tipologii rațional-deductive s-au concen-
este pusă la îndoială și capacitatea sa de
trat asupra severității abuzului. Mott–McDo-
a-și controla partenera este în pericol;

65
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

nald (1979) propune distincția dintre cei care lo- nevoi emoționale mai pregnante și astfel mai de-
vesc și cei care abuzează. Cei ce lovesc ocazional pendenți ceea ce face ca ei să înregistreze nivele
sunt cei mai responsabili de faptele lor și care se moderate spre scăzute de agresivitate (Cavanau-
și căiesc mai des pentru ceea ce au făcut, în vre- gh & Gelles, 2005).
me ce cei care lovesc în mod repetat, abuzatorii,
Hamberger și colaboratorii (1996) întreprind
sunt mai violenți atât din punct de vedere al frec-
o analiză asupra a 204 bărbați cu istoric de vio-
venței cu care recurg la aceste acte, dar și în ceea
lență domestică și evidențiază 3 categorii de abu-
ce privește severitatea loviturilor, și nu își asumă
zatori: (a) dependenții pasiv-agresivi, (b) antiso-
responsabilitatea pentru actele lor (Saunders,
cialii și (c) nonpatologicii. Aceste categorii sunt
1992 în Shefferman, 2006).
similare celor propuse de Holtzworth–Munroe
În scurt timp însă, aceste trei criterii s-au do- și Stuart; nonpatologicii corespund abuzatorilor
vedit insuficiente, tipologia abuzatorului evolu- exclusiv în familie, în vreme ce dependenții pa-
ând spre o strategie empiric-inductivă, în cadrul siv-agresivi sunt similari disforicilor borderline
căreia sunt utilizate proceduri statistice mai cu patternuri organizaționale, depresie și anxie-
complexe în analiza a diferite eșantioane clinice tate excesivă.
și non clinice. Gondolf (1988) a stabilit o tipo-
Din categoria tipologiilor inductiv – empiri-
logie a abuzatorilor domestici în baza studiului
ce, cea mai consacrată rămâne însă cea propusă
unui lot de 6000 femei care fuseseră violentate
de Holtzworth–Munroe și Stuart (1994). Aceștia
pe o perioadă de 18 luni. El propune următoarea
analizează un număr de 15 tipologii asupra abu-
clasificare:
zatorilor domestici anterior propuse și constată
Tipul I - abuzatorul sociopat cu nivele ridica- că bărbații care sunt violenți în cadrul relației lor
te de abuz fizic și emoțional. Indivizii din această conjugale reprezintă un grup relativ omogen care
categorie tind să fie violenți și în afara familiei și variază la nivelul a trei dimensiuni teoretice im-
să fie frecvent arestați pentru actele lor violente, portante:
dar și pentru alte tipuri de infracțiuni.
1. severitatea și frecvența actelor maritale
Tipul II - abuzatorul antisocial este în gene- violente;
ral violent, verbal și fizic, în cadrul relației sale
2. gradul de generalitate a violenței (numai
intime, dar este mai puțin supus riscului de a fi
în familie sau și extrafamilial);
arestat pentru faptele sale.
3. psihopatologia abuzatorului masculin sau
Tipul III - abuzatorul tipic care comite acte
incidența tulburărilor de personalitate.
de violență fizică și verbală mai puțin abuzive de-
cât tipurile anterior enunțate. Acest gen va utiliza Folosind aceste trei dimensiuni cu caracter
rar o armă și va fi mai puțin violent în afara cămi- descriptiv, autorii propun o tipologie proprie
nului conjugal. care include trei subtipuri de bărbați violenți
domestic: (a) doar în familie; (b) borderline–dis-
Gotmann și colaboratorii (1995) au propus
forici și (c) în general violenți – antisociali.
o tipologie pornind de la analiza relației dintre
comportamentele agresive și violente și răspun- 1. Abuzatorul doar în familie (abuzatorul
surile psihologice din cadrul unui conflict ma- moderat violent) este categoria în care
rital. Ritmul cardiac al abuzatorului masculin a s-ar încadra soții cei mai puțin violenți,
fost înregistrat pe măsură ce abuzatorul trece fiind caracterizați de un minim de trăsă-
de la un nivel de bază al relației spre o interac- turi psihopatologice sau chiar deloc și vor
țiune de tip conflictual. Cercetările arată că 20% avea manifestări violente minime în afara
din bărbați au un ritm cardiac scăzut pe măsură căminului conjugal. Acest subtip include
ce devin mai agresivi verbal. Acești abuzatori au aproximativ 50% din abuzatorii domes-
fost calificați ca și abuzatori de Tip I. Acești in- tici. Într-o recenzie din 2000, Holtzwo-
divizi sunt capabili de grade severe de violență, th-Munroe, Meehan, Herron, Rehman și
precum și de abuz emoțional prin comparație cu Stuart, conchid că violența abuzatorilor
abuzatorii de Tip II. Cei din Tipul I sunt și cei cu doar în familie este rezultatul unei com-
caracteristici antisociale mai pregnante, care vor binații între stres (personal sau marital)
afișa comportamente violente și în afara relației și factori de risc de nivel scăzut (ex. expu-
intime, în vreme ce bărbații de Tip II sunt cei cu nerea încă din copilărie la violență mari-

66
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

tală, abilități relaționale limitate), de o așa a personalității de tip borderline, mânie


natură încât, doar în anumite ocazii - de și atașament nesecurizant, ceea ce deter-
conflict marital escaladant - ei se angajea- mină ca atunci când este frustrat, bărba-
ză la acte de violență fizică. După astfel de tul să devină violent față de figura adultă
incidente, totuși, nivele lor scăzute de psi- de atașament (spre exemplu, soția). (din
hopatologie și probleme (spre exemplu, Shefferman, 2006)
impulsivitate, disfuncții de atașament), în
3. Abuzatorul antisocial – în general agre-
combinație cu atitudinea lor pozitivă față
siv, reprezintă categoria cea mai violentă,
de femei și atitudinea negativă față de vio-
angajat în nenumărate acte de violență
lență, duc la remușcări și ajută la preveni-
domestică, având adesea și un bogat is-
rea sporirii violenței lor. (din Shefferman,
toric infracțional. Tinde să portretizeze
2006, p. 22)
majoritatea caracteristicilor tulburării de
2. Abuzatorul borderline–disforic se an- personalitate de tip antisocial.
gajează în acte de violență domestică de
Studii recente susțin rezultatele propuse de
nivel moderat spre sever, agresivitatea
Holtzworth–Munroe și Stuart în 1994. Langhrin-
lui fiind în principal îndreptată împotri-
richsen–Rohling și colab. (2000) compară tipolo-
va partenerei; recurge la acte violente și
gii derivate empiric și altele 78 derivate din teorie
în afara căminului conjugal. Acest subtip
și arată că tipologia cu abuzatori doar în familie,
reprezintă 25% din abuzatorii domestici
în general violenți – spre diferență de cei anti-
și se caracterizează prin importante epi-
sociali și disforici – se distinge printr-un istoric
soade de gelozie, neputând tolera separa-
redus de ideație suicidară și abilitate crescută de
rea de parteneră. În aceeași recenzie din
a tolera frustrarea și a controla violența la sfârși-
2000, Holtzwoth-Munroe și colab. subli-
tul unei cure terapeutice, probabilitate estimată
niază că acestora le lipsesc deprinderile
de a mai fi mai puțin violent în următoarele șase
de relaționare maritală, au atitudini os-
luni în condițiile în care ar duce la bun sfârșit un
tile față de femei și au atitudini moderat
program terapeutic – altfel spus, în cadrul unui
favorabile față de violență. Acest grup se
program de intervenție pentru abuzatori, clinici-
aseamănă cu abuzatorii studiați de Dut-
enii au reușit să facă distincție între tipurile de
ton (1995), care sugera că experiențele
abuzatori folosind cele trei dimensiuni propuse.
traumatice timpurii duc la o organizare

67
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

68
ANEXE
Anexa nr. 1. Exemple de motive temeinice reținute de instanțe pentru emiterea ordinului
de protecție
„Reclamanta a trecut prin scene de coșmar atunci când pârâtul a aruncat cu benzină pe ușa apar-
tamentului său și a aprins focul sau când acesta a spart geamurile ușilor de la intrarea în bloc. Pentru
incidentele petrecute, a formulat plângeri penale împotriva pârâtului, singurele sancțiuni aplicate aces-
tuia fiind cele cu amendă. Reclamanta este terorizată de pârât, care o amenință, o jignește, o sună în
mod obsesiv și o urmărește, provocându-i o stare de panică și de tensiune continuă. Martorii au arătat
că pârâtul, care nu are un loc de muncă stabil, face scandal la locul de muncă al reclamantei..., intrând
în spațiul comercial și stând aici ore în șir.”
„Violența pârâtului este una psihică prin presiunea exercitată asupra reclamantei pentru a accepta
realitatea impusă de acesta, alternând asigurările de iubire și profund atașament cu amenințări și inju-
rii, chiar în cuprinsul aceluiași mesaj, și încercarea de a o face pe reclamantă să se simtă obligată pentru
tot sprijinul pe care i l-a acordat pârâtul în timpul relației de concubinaj. „Te iubeam și te iubesc la fel!
Câți bărbați oferă partenerelor lor astfel de cadouri? --- sprijin în perioada șomajului cu mâncare, cu
băuturi și țigări străine, din sudoarea mea, din ciubucurile mele… ----încadrarea ta --- ajutorul medical
pentru prietenele tale --- …….., mama ei --- încadrarea maică-ti ----copilul nostru pentru care m-am im-
plicat pe toate planurile total…” sau „Neînțelegerea acestei elementare logici confirmă diagnosticul de
psihopatie certă. Nu e o invenție a mea, ci e comportamentul tău!” Se poate observa și inducerea unei
stări de vinovăție pentru starea de sănătate a pârâtului: „Poți să afirmi cu sânge rece că nu te intere-
sează problema mea de sănătate pe care o agravezi cu stresul permanent pe care mi-l produci zilnic. Pe
mine m-au privit toate problemele tale și de sănătate, și de școală, și de viață, și de serviciu și cele alor
tăi din familie și prietene!!!!!”.
Alte mesaje au caracter amenințător: „Totul și toți vor plăti! Eu nu voi renunța la familia mea, la
copilul meu!!!”, „Mă rog permanent pentru sănătate, pentru familia mea și aștept ziua dreptății!!!”, „Mă
rog în permanență să te judece Dumnezeu după faptele tale de minciună, escrocherie, căpătuială prin
furt, sadism!!!”, sau conțin jigniri: „Criminala–Criminală–Criminală–Criminală!!! Și acum stai ascunsă în
casa mea și nu răspunzi la telefon”, „Bestialitate satanică”, „Să-ți fie rușine!”, „Ai comportament de autist.
Consultă un specialist”, „Tu ai demonstrat în timp exact contrariul, lipsa de omenie și un comportament
și o educație nefastă: furatul prietenului celei mai bune prietene, sărutatul cu vărul meu, cuplatul cu tip-
ul de la..., minciunile ordinare că nu mă ocup de copil, că ai cumpărat cu banii tăi casele, că nu răspunzi
la telefon, că te-ai cuplat cu cel cu care ai pus la cale toate mârșăviile proceselor etc. etc. etc., toate îți
arată adevăratul caracter!”
„Perioada de liniște a durat foarte puțin, pârâtul continuând să manifeste un comportament violent
atât la adresa sa, cât și a copilului. Au existat multe incidente violente după ce pârâtul a revenit în domi-
ciliu, reclamanta și copilul au fost alungați și alergați pe străzi desculți și cu haine de casă, au fost loviți
cu brutalitate, înjurați și înjosiți de acesta. În luna februarie 2014, pârâtul în urma unui scandal a luat
un topor cu care a spart toate geamurile de termopan ale casei, familia rămânând în plină iarnă fără
geamuri. În toată această perioadă s-a refugiat de multe ori la diferite cunoștințe pentru scurt timp
până se liniștea pârâtul.” „În opinia instanței, s-a dovedit manifestarea din partea pârâtului a trei tipuri
de violență, în sensul art. 4 din Legea nr. 217/2013: violența verbală (caracterizată prin adresar-
ea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degra-
dante sau umilitoare), violența psihologică (constând în impunerea voinței sau a controlului personal,
provocarea de stări de tensiune și de suferința psihică) și violența fizică, în special față de reclamantă,
violențe care au dus la grave perturbări desfășurării normale a existenței reclamantei și minorilor. Deo-
sebit de relevante sunt, în opinia instanței, susținerile minorilor audiați în camera de consiliu, în absența
părinților. Z în vârsta de … ani, a arătat că nu vrea să se mai întâlnească cu tatăl său pentru că «urlă
cu o voce de parcă ar fi viclean și rău», copilul punându-și dopuri de urechi ca să nu-l audă. Minorul nu
mai dorește să îi ducă tatăl la școală pentru că urlă și îi face de râs, îi ceartă fără motiv. Acest aspect este
revelat și de fiica părților, (…), în vârsta de 9 ani, care a arătat, de asemenea, că ultimul scandal făcut

69
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

de tatăl lor a fost duminică, 15. 01. 2015, în fața casei. Din susținerile acesteia, instanța mai reține că
pârâtul a bătut-o pe mama lor, reclamanta, de mai multe ori, o dată lăsând-o fără cunoștință, de față cu
minorii. Pe (…), tatăl său l-a bătut chiar de ziua lui, iar pe (…) a numit-o «cățea». Pârâtul i-a dat afară
din casa de mai multe ori, a jignit-o și a îmbrâncit-o pe bunica și îi inspiră o stare de teamă. Instanța
are convingerea că suferința minorilor este reală și independentă de eventuale influențe ale mamei și
bunicii asupra acestora. Momentele în care copiii se simt bine în prezența tatălui lor sunt acoperite în
mod covârșitor de cele în care sunt speriați din cauza acestuia sau cel puțin supărați că le jignește mama
sau că țipă la ei în fața colegilor.”
„Astfel, a ajuns în situația de a se teme pentru viața sa și a copiilor săi, având în vedere că amenințările
cu moartea vizează și pe fiica sa din prima căsnicie, A. În urmă cu câteva zile, pârâtul i-a pus un cuțit
de bucătărie la gât, sub privirile îngrozite ale fiului lor, spunându-i că mai are de trăit doar câteva zile,
amenințând-o din nou că o va ucide după care își va lua și el viața. Pârâtul o sună cu insistență în fiecare
zi pentru a o amenința, inclusiv în timpul programului de lucru, ceea ce îi creează reale probleme la
locul de muncă, luând legătura telefonic chiar și cu șeful său pentru a-i aduce o serie de injurii. Poliția
din localitate are, de asemenea, cunoștință de comportamentul violent al soțului său, fiind nevoită să
apeleze la serviciul de urgență 112 pentru a pune capăt unor scandaluri. Din aceste perspective, in-
stanța constată că gradul de înțelegere a faptelor de către pârât este unul foarte redus, întrucât acesta
are concepții asupra vieții învechite, de tip medieval, apreciind că reclamanta trebuie să se încadreze în
tiparul și în condițiile de viață impuse de acesta.”
Reclamanta beneficiază de venituri modeste și potrivit declarațiilor testimoniale extrajudiciare, cer-
tificat medico-legal nr. …, este victima manifestărilor violente din partea fiului său. Martora ---, fiica rec-
lamantei și sora pârâtului, a declarat că fratele său obișnuiește în mod constant să provoace scandal pe
fondul consumului de alcool, aceste manifestări violente vizând în special persoana reclamantei. Același
lucru l-au declarat și martorii audiați care au descris în concret manifestările pârâtului față de mama
sa arătând: “Fratele meu locuiește în aceeași casă cu mama mea. În timp ce ne aflam acolo, pe fondul
consumului de alcool, fiind în stare de ebrietate, inculpatul a provocat scandal, a încercat să dărâme
un gard la gradina aparținând mamei mele. Am încercat să-l opresc, dar nu am reușit. Am revenit la
domiciliul mamei mele, a venit și inculpatul, dar nu pot preciza exact ora, era pe seară și a început să
arunce cu bolovani în mine și în direcția casei. Am anunțat serviciul 112. Au venit organele de poliție la
fața locului, l-au transportat pe fratele meu la spital unde i s-a administrat un calmant și a fost trimis
din nou la domiciliu. Între fratele meu și partea vătămată există un conflict permanent, o împinge, o
scoate din casă și îi solicită bani. Mă aflam la mama în casă, inculpatul a intrat, a împins-o, mama i-a
spus să se liniștească, a apucat-o de mână și a împins-o.” Reclamanta din prezenta cauză a suferit mul-
tiple leziuni în luna iulie 2013 și la sfatul fiicei sale s-a prezentat la IML pentru eliberarea unui certifi-
cat medico-legal. Din actele existente la dosarul cauzei (bilet de ieșire din spital din anul 2010, raport
expertiză medico-legală psihiatrică) rezultă că pârâtul prezintă diagnosticul de “tulburare organică
de personalitate. Psihosindrom de dependență etanolică”. Pârâtul din prezenta cauză a fost trimis în
judecată prin rechizitoriul nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria … ca urmare a plângerii preala-
bile formulată de reclamanta din prezenta cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte
violențe” prevăzută de art. 180 Cod penal.”
„Ultima agresare fizică, care a „încurajat-o" să introducă prezenta cerere, s-a consumat în după-ami-
aza și seara zilei de…, când în autoturismul proprietate personală cu care se întorceau împreună cu
copiii de la un „grătar", unde a fost cu niște prieteni, pârâtul i-a aplicat 2 pumni în față, provocându-i
scurgere de sânge din nas și buza superioară, continuând acasă, când a luat-o de păr, a târât-o prin casă
și a lovit-o cu pumnii și picioarele, reușind să-i fractureze piramida nazală și să-i tumefieze întreaga
față: ochi, obraji, bărbie (așa cum reiese din fotografiile făcute în spital, la 3 zile după agresiune). Toto-
dată pârâtul, cât și mama acestuia, venită la ei în casă, au încercat să o oprească să meargă la spital sau
să primească îngrijiri de orice fel. Într-un târziu, văzând că situația este gravă, pârâtul a permis fiicei
lor să sune la 112, lucru care s-a și întâmplat. În scurt timp, la domiciliul acestora au ajuns echipaje de
salvare și poliție și a fost transportată de urgență la spital, fiind internată, mai întâi, la secția urgențe
..., care a transferat-o, datorită afecțiunilor grave nazale și hemoragiei nazale, la secția ORL a aceluiași
spital, unde a stat internată ... Spitalul ... a eliberat Certificatul medico-legal..., stabilind că leziunile trau-

70
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

matice necesită 18-19 zile de îngrijiri medicale. Instanța consideră actele de violență exercitate de pârât
în mod repetat, cu atât mai grave, cu cât acestea au avut loc de cele mai multe ori, în prezența copiilor
minori, cărora le-a indus o stare de groază și teroare.”

Anexa nr. 2. Drepturile copilului


Activitate pentru ciclul primar
Informații pentru elevi
Orice copil are drepturi. Pentru ca toți copii din lume să ducă o viață liniștită, bună, s-au elaborat
anumite documente ce conțin drepturile de care trebuie să se bucure toți copiii. Drepturile copilului
sunt cuprinse în Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Na-
țiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Și în România această Convenție a fost asumată printr-o
lege (prin adoptarea Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului,
publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). Copiii au drepturi oriunde s-ar afla - acasă
la părinții naturali, în familii adoptive, în instituții de îngrijire sau la școală. Părinții și familiile, pro-
fesorii, medicii, dar și orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existenta acestor drepturi. Poli-
țiștii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în special cine lucrează cu copiii) are
obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență îndreptate asupra copiilor. Autoritățile statului au
obligația de a garanta și promova drepturile copilului.
Drepturile copilului, prezentate într-un limbaj accesibil, adaptat vârstei lor:
• Copiii au dreptul de a avea o familie și îndatorirea de a-i iubi și respecta pe părinți;
• Copiii au dreptul la un nume și la o naționalitate și îndatorirea de a-și iubi și cinsti țara;
• Copiii au dreptul la protecție împotriva abuzului, neglijării și exploatării și îndatorirea de a
anunța orice abuz, de a nu maltrata sau hărțui pe alții;
• Copiii au dreptul de a fi protejați împotriva pedepselor fizice sau tratamentelor umilitoare,
degradante și îndatorirea de a-i respecta și a nu-i umili pe ceilalți;
• Copiii au dreptul de a nu fi discriminați și îndatorirea de a nu-i discrimina pe alții;
• Copiii au dreptul la dragoste, înțelegere, protecție și îndatorirea de a se purta frumos cu cei din
jur, de a nu fi agresivi;
• Copiii au dreptul la un mediu curat, acasă, la școală sau oriunde s-ar afla și îndatorirea de a
păstra curățenia și de a proteja mediul înconjurător;
• Copiii au dreptul la educație și îndatorirea de a învăța cât mai bine și de a-i ajuta și pe alții să
învețe;
• Copiii au dreptul la libertate de gândire, conștiință, religie și îndatorirea de a respecta modul
de gândire și religia altora;
• Copiii au dreptul de a beneficia de îngrijire medicală adecvată și îndatorirea de a avea grijă de
sănătatea lor;
• Copiii au dreptul de a fi iubiți și respectați și îndatorirea de a oferi dragoste și respect celorlalți;
• Copiii au dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor speciale și îndatorirea de a fi cât mai
buni în ceea ce fac;
• Copiii au dreptul la un cămin, la alimentație sănătoasă și îndatorirea de a nu risipi mâncarea;
• Copiii au dreptul la relaxare, joacă și alte activități recreative și îndatorirea de a nu utiliza greșit
timpul liber;
• Copiii au dreptul de a face greșeli și îndatorirea de a învăța din propriile greșeli.

71
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Un copil căruia nu îi sunt respectate drepturile (ex. este bătut, lovit, jignit, nu este hrănit cores-
punzător, nu este lăsat să meargă la școală, este pus să facă munci grele, de adult etc.) trebuie să fie
ajutat de adulți, de societate. El trebuie să vorbească despre ceea ce i se întâmplă cu o persoană de
încredere și să ceară sprijinul. Trebuie anunțate și instituțiile statului care se ocupă cu protecția drep-
turilor copiilor și cu respectarea legii. Acestea sunt direcțiile pentru protecția drepturilor copilului,
care există în fiecare județ și sector al Capitalei. În localități mai mici, există servicii care se ocupă cu
protecția drepturilor copiilor.
De asemenea, poliția se ocupă de cazurile de abuz, neglijare, violență asupra copiilor. Polițistul de
proximitate din școală sau de la bloc poate fi informat de către copii cu privire la încălcarea drepturi-
lor lor. În caz de urgență, când este vorba, de exemplu, despre bătăi sau sechestrare (încuierea într-o
cameră, într-o locuință), se poate suna la numărul 112.
Există și organizații care pun la dispoziție un număr de telefon unde copiii pot anunța dacă le sunt
încălcate drepturile, după care transmit cazurile instituțiilor care se ocupă de aceste probleme (Aso-
ciația Telefonul copilului, nr. telefon 116111).

72
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Anexa nr. 3. Modele de activități cu tema „Discriminarea de gen"


Pentru vârste mici (ciclul primar)
Activitate 1: Treburi casnice
Această activitate utilizează treburile casnice pentru a explora rolurile de gen și stereotipurile de
gen.
Participanții sunt invitați să încerce o serie de „unelte" de uz casnic, cum ar fi o mătură, un telefon,
o cârpă, o cheie, o pensulă sau o cratiță. Ei sunt invitați apoi să pună aceste unelte într-o grămadă de
„fată" sau într-o grămadă de „băieți", în funcție de cine este cel mai probabil să le folosească.
Sunt grămezile egale? Există unelte într-o grămadă de mijloc (fie pentru fete, fie pentru băieți) ?
Cum putem să ne asigurăm că există mai multe instrumente în grămada de mijloc? Cine lucrează în
casă? Sunt sarcinile gospodărești în mod egal împărțite între fete și băieți, bărbați și femei? Femeile și
fetele se tachinează pentru că fac treburi de „băiat", iar băieții și bărbații sunt tachinați că fac treburi
pentru „fete"? Sunt unele locuri de muncă văzute ca fiind mai puțin importante decât altele?
Participanții vor învăța că toate slujbele de uz casnic sunt importante și că este important ca aces-
tea să fie distribuite în mod egal.

Activitate 2: Jocul cu marionete/păpuși


Participanții folosesc marionete/păpuși pentru a discuta despre stereotipurile de gen și modul în
care copiii pot fi hărțuiți dacă nu respectă normele de gen, rolurile și așteptările.
Pentru vârste mai mari (gimnaziu/liceu)
Activitate 1: Viața într-o cutie
Participanților li se cere să noteze pe o foaie de hârtie ce caracteristici trebuie să aibă „un bărbat
adevărat“ și „o femeie adevărată“. Se vor sintetiza pe un flipchart cele două categorii și se va discuta
despre stereotipurile de gen, despre prejudecățile privind modul cum trebuie să se comporte un băr-
bat/o femeie, ce roluri trebuie să adopte în societate etc, modul în care copiii pot fi hărțuiți dacă nu
respectă normele de gen, rolurile și așteptările.
Activitate 2: Reprezentarea mea
Participanții sunt grupați în echipe, cărora li se distribuie reviste și ziare cu imagini/materiale
relevante privind stereotipurile sociale referitoare la femei. Grupurile vor analiza cum sunt femeile

73
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

reprezentate în mass-media și cum pot fi hărțuite dacă nu se potrivesc cu această imagine, urmând a
schimba impresii între echipe și a trage concluzii31.

Pentru nivel liceal


Activitatea „Roluri de gen”
Exercițiu de reflecție asupra normelor sociale de gen, rolurilor și identității de gen și exprimarii
genului.
Timp estimat: 45 de minute.
Materiale necesare: o tablă de scris; fișa de lucru pentru profesori.
Înainte de lecție, pregătiți o listă cu caracteristici umane, cum ar fi: Curaj, Frumusețe, Putere, Du-
ritate, Răbdare, Ambiție, Pasivitate, Inițiativă, Drăgălășenie, Grijă, Eleganță, Perfidie, Iraționalitate,
Timiditate, Precauție, Rezistență, Anxietate, Încredere, Tandrețe, Empatie, Exteriorizare, Interioriza-
re, Independență, Hărnicie, Politețe, Generozitate, Stabilitate, Frivolitate, Calm, Nesiguranța, Concizie,
Aiureala, Veselie, Seriozitate, Sociabilitate, Simț practic, Simț estetic, Curiozitate, Prestanță, Seducție,
Profunzime, Superficialitate, Intuiție, Logică, Sensibilitate.
Instrucțiuni:
1. Introducere
Explicați-le elevilor că exercițiul va explora așteptările sociale ale fiecăruia dintre noi, băieți sau
fete. Întrebarea de fond este: ce se așteaptă de la un băiat și ce se așteaptă de la o fată, ce este perceput
ca fiind feminin și ce este perceput ca fiind masculin?
2. Reflecție și expunerea părerilor asupra normelor de gen
Marcați în spațiul sălii două poziții opuse, reprezentând așteptările sociale pentru băieți și fete (de
exemplu, plasând un „F” si un „B” notate pe două foi A4 în doua zone diferite ale clasei). Citiți cu voce
tare o caracteristică de pe fișa de lucru și cereți-le elevilor să decidă individual dacă aceasta e asocia-
tă, de regulă, băieților sau fetelor (de exemplu: „Curaj. Este curajul un atribut considerat caracteristic
băieților sau fetelor?”). În funcție de răspunsul lor, elevii se deplasează către locurile marcate cu „F”
sau „B”. Notați undeva ce caracteristici sunt atribuite celor două genuri, iar dacă există opinii diferite,
notați-le și pe acestea. E important să subliniați că în aceasta primă parte a exercițiului elevii nu au
voie să vorbească, iar clasificarea caracteristicilor drept „F” sau „B” trebuie să reflecte standardele și
așteptările sociale generale în privința feminității și masculinității, și NU calitățile reale ale băieților
și fetelor din clasă.
3. Brainstorming.
Desenați pe tablă două coloane. Scrieți în coloane caracteristicile pe care grupul le-a atribuit băie-
ților sau fetelor, bazându-vă pe ce ați notat anterior în legătură cu poziția lor. Dacă au fost păreri dife-
rite, puteți nota un procentaj aproximativ în fiecare coloană. Așteptări pentru băieți. Așteptări pentru
fete. Elevii pot face brainstorming apoi, pentru a găsi și alte caracteristici legate de comportamentul,
aspectul fizic și sexualitatea feminină și, respectiv, masculină.
4. După brainstorming puteți pune grupului următoarele întrebări:
• Credeți că așteptările identificate ne influențează? Dacă da, cum?
• Pot chenarele acestea să fie văzute ca un portret ideal pentru băieți și, respectiv, fete?
• Îi măsurăm după aceste tipare pe oamenii pe care îi întâlnim?
• Este posibil să împlinim toate așteptările pentru băieți, respectiv pentru fete?
• Sunt toate fetele/toți băieții așa în viața reală?
• Dacă nu îndeplinești aceste așteptări sociale ca fată sau ca băiat, înseamnă că vrei să ai alt gen?
31. VOICES AGAINST VIOLENCE A non-formal education programme for children and youth to help stop violence
against girls and young women • www. stoptheviolencecampaign. com

74
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Anexa nr. 4. Informații pentru cadrele didactice privind tema bullying-ului32


De multe ori, bullying-ul nu implică neapărat criminalitate sau violență fizică, ci funcționează ca
abuz psihologic sau verbal. Bulyling-ul creează o atmosferă de tensiune și violență care alimentează
alte comportamente agresive, de răspuns. Bullying-ul este agresiunea care se caracterizează prin ur-
mătoarele trei criterii:
1. agresiunea este un comportament intenționat;
2. se efectuează în mod repetat de-a lungul timpului;
3. în relațiile interpersonale se caracterizează ca un „dezechilibru de putere” între agresor–vic-
timă.
Rezultatele studiilor arată că există agresiuni vizibile în viața școlară. Elevii sunt, desigur, mult mai
conștienți de fenomen decât profesorii sau părinții, deoarece ei sunt mult mai implicați în incidente,
fie ca agresori, victime sau ambele, precum și în calitate de observatori. Agresiunea bullying, în mod
tradițional, este direct legată de cyberbullying, cu multe forme de agresiune online sau electronice,
care se întâmplă în timpul școlii.
Manipularea, bârfa, constrângerile, criticile, minciunile, zvonurile, satirizarea, comicul exagerat
adresat unei persoane sau unui grup de persoane (în clasă, în cancelarie, pe holuri, în curtea școlii
etc.) potrivit diferențelor pe care aceștia le prezintă (înălțime, greutate, culoarea ochilor, culoarea
părului, nivel cognitiv, potențial de învățare, rasă, etnie, religie, dizabilitate, tip de familie, nivel de
cultură etc.) constituie comportamente de tip bullying.
Bullying-ul poate avea forme directe (agresiune verbală și fizică) sau indirecte (de exemplu, ame-
nințări, insulte, poreclire, zvonuri, scris - graffitti sau încurajarea altora de a nu se juca cu un anume
copil).

Tipuri de bullying Exemple


Verbale (cea mai comună formă) Tachinare, glumițe, ignorare / izolare, bârfă, amenințări
Emoțional, non-verbal Intimidare folosind gesturile sau excludere socială
Fizic A bloca calea cuiva, a-l înghesui, a-l împinge, a lovi cu picio-
rul, a pune piedică
Sexual Hărțuire, atingere, avansuri sexuale
Fotografii/email- uri compromițătoare
Graffitti
Deposedare de lucruri A ascunde lucrurile, furt, incendierea, deposedare de fonduri,
vandalism, distrugere
Electronice (Cyberbullying) Mesaje insultătoare (la telefon, computer, prin e-mail)
De multe ori, copii nu le spun adulților despre situațiile de bullying, deoarece:
• le este rușine că au fost agresați;
• se tem de răzbunare;
• nu cred că adulții îi pot ajuta;
• au fost abuzați de adulți și cred că este ceva normal să fii abuzat;
• nu vor să fie etichetați ca „turnători” sau „trădători”.
Deși mulți dintre elevi pot alege să nu vorbească despre experiențele neplăcute pe care le trăiesc,
faptele și comportamentele lor pot exprima ceea ce cuvintele lor nu pot.

32. Informațiile din această anexă sunt preluate din 2 studii: „Împreuna putem combate fenomenul BULLYING în 2 pași”, Aso-
ciaţia Telefonul Copilului, 2014. Fenomenul „bullying”, Proiectul „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” suport de curs, Psiholog
Dr. Ioana Șandru, București, 2015

75
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Copiii și tinerii care sunt adesea victime arată o schimbare în comportament și/sau de emoții.
Semnele de victimizare pot fi:
• nu doresc să meargă la școală sau să participe la activități extracurriculare;
• anxietate, teamă, reactivitate mare;
• dovezi de stimă de sine scăzută și adesea comentarii negative despre el/ea;
• dureri de cap și dureri de stomac;
• interes scăzut și performanță mică în școală;
• pierd lucruri, au nevoie de bani;
• leziuni, echimoze, îmbrăcăminte deteriorată, lucruri sparte;
• nemulțumiți, interes scăzut, iritabili, puțin implicați în activități;
• probleme cu somnul, coșmaruri;
• enurezis;
• își exprimă amenințările prin gestul de a se răni.
În aceste situații, adulții trebuie să intervină pentru că multe dintre cazurile de bullying pot dege-
nera în evenimente care nu mai pot fi gestionate și au nevoie de intervenția specialiștilor. Prin deco-
dificarea semnalelor, adultul trebuie să răspundă nevoii copilului de apărare/susținere. O problemă
nerezolvată poate conduce la un lanț de probleme din ce în ce mai greu de gestionat sau la gesturi
extreme.
Acest fenomen afectează copiii și adolescenții, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic și so-
cial. De asemenea, fenomenul are efecte negative asupra victimei, dar și asupra agresorului și a celor
ce asistă, spectatorii. Se creează un climat de frică, asprime și lipsă de respect pentru toți cei implicați.
Într-un ghid adresat profesorilor privind fenomenul bullyingului33, Asociația Telefonului Copilului
prezintă o serie de exemple din cazurile semnalate, precum și o serie de activități ce pot fi desfășurate
în școală. Victimele fenomenului bullying semnalate prin intermediul serviciului Telefonul Copilului
116 111 au fost în principal adolescenți (fete 12-17 ani: 28. 58%; băieți 12-17 ani: 57. 14%), dar și
preadolescenți (fete 8-11 ani: 6. 67%; băieți 8-11 ani: 7. 61%). La nivel internațional, victimele feno-
menului bullying sunt 43% băieți și 57% fete, iar în Europa 42% băieți și 58% fete.
Caz înregistrat de Asociația Telefonul Copilului la 116 111 (caz editat). În timpul unei ore, circulă
un bilețel prin clasă, pe care scrie: „Maria miroase urât, nu vă mai apropiați de ea. Bilețelul trece pe
la toți elevii, aceștia încep să chicotească, privind în direcția Mariei. Profesorul se oprește și solicită
citirea biletului cu voce tare, moment în care clasa izbucnește în râs, iar Maria începe să plângă.
Cum putem face față acestui fenomen?
Foarte mulți profesori au parte de agresiuni verbale și uneori fizice din partea elevilor. Modul în
care profesorii reacționează la aceste incidente este extrem de important din două motive:
1. Reacția profesorilor va fi oglindită în modul în care mulți elevi vor reacționa în astfel de cazuri;
2. Dacă profesorul va reacționa greșit, elevul va urî și mai mult școala/profesorii și va primi aten-
ția pe care o dorește și va fi încurajat să continue comportamentul anti-social.
Însă, dacă va reacționa în mod corect, agresorul îl va respecta, elevii martori îl vor respecta pentru
că vor simți că îi pasă de ei, și nu de reputația sa. Dacă se concentrează asupra cuvintelor jignitoare și
ofensatoare, profesorul va oferi elevilor o armă pe care să o folosească împotriva sa. E important ca
profesorul să înțeleagă de ce elevul reacționează așa și, mai important, care este scopul său, ce obține
prin comportamentul afișat. Vrea atenție, putere, răzbunare, vrea să se distreze? Ar putea fi ajutat să-
și atingă scopul într-un mod util?
Copiii au nevoie să învețe cum să facă față situațiilor dificile atât la școală, cât și în afara ei. Vor fi
însă cazuri care necesită intervenția unui adult pentru că victima nu poate face față și situația poate
degenera. După părerea psihologului Izzy Kaleman, cel mai eficient mod de a combate și preveni fe-
nomenul bullying este să oferim elevilor „înțelepciunea” de a ști cum să reacționeze față de agresori
33. „Împreuna putem combate fenomenul BULLYING în 2 pași”, Asociaţia Telefonul Copilului, 2014

76
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

fără ajutorul unui adult.


Principii de transmis elevilor (ce ar trebui să știe pentru a combate bullyingul)
Învățați-i să-și transforme adversarii în prieteni
Cea mai eficientă metodă pentru a combate și preveni fenomenul bullying este „Regula de Aur”.
Izzy Kalman aplică această regulă în soluțiile pe care le recomandă profesorilor pentru a combate efi-
cient fenomenul. Regula de Aur înseamnă „să-i tratezi pe ceilalți așa cum vrei să fii tu tratat”, înseamnă
să-ți transformi dușmanii (agresorii) în prieteni. Este o soluție oferită copiilor pentru a învăța cum să
nu mai fie victime și cum să facă față situațiilor neplăcute în mod corect.
Adesea motivul pentru care agresorii își agresează victimele este dorința lor de a fi populari, de
a avea putere și de a fi respectați. Atunci când victima este afectată de comportamentul agresorilor,
aceștia se bucură de reacția victimei. Cu cât se supără mai mult, cu atât agresorii vor continua să se
comporte la fel și vor avea parte de mai multă distracție. Punctul slab al victimei va fi atacat de fiecare
dată. Regula de aur înseamnă să-ți tratezi adversarii așa cum ai vrea tu să fii tratat. Oamenii se poartă
după principiul oglinzii. Dacă cineva se poartă frumos cu ei, reacția va fi să oglindească comporta-
mentul plăcut, să răspundă în același mod. Dacă cineva se poartă urât, atunci reacția va fi pe măsură.
Făcându-i pe oameni să se simtă bine, aceștia vor deveni prieteni, însă făcându-i să se simtă rău, vor
deveni adversari. Cu cât vei avea mai mulți prieteni, cu atât mai multă putere vei avea. A fi furios în-
seamnă a te transforma într-o victimă. Dacă elevii vor învăța să nu reacționeze cu furie, vor câștiga.
Dacă se vor supăra, vor pierde „jocul puterii” cu agresorii. Arătându-le respect agresorilor, aceștia vor
răspunde cu respect. În general, oamenii sunt surprinși de o schimbare a atitudinii și pot forța limite-
le. Astfel situația poate deveni mai rea până va deveni mai bună.
Un principiu pe care elevii trebuie să-l învețe este acesta: „Cei din jur sunt liberi să-mi adreseze
orice fel de cuvinte doresc, eu sunt liber să nu reacționez în același fel”.

Anexa nr. 5. Exemple de activități pentru tema „Bullying”


Pentru ciclul gimnazial
Activitate 1: Ce este fenomenul bullying?
Prezentați elevilor formele de manifestare a fenomenului bullying.
Organizați elevii în grupe:
• Fiecare grupă va defini o anume formă de bullying prin exemple, când și unde se manifestă, ce
pot simți cei implicați;
• Ideile vor fi scrise de un elev pe o foaie (timp de lucru: 15 minute)
Discuție interactivă. După timpul de lucru în echipe fiecare grupă va prezenta pe scurt rezultatul
muncii sale și va discuta despre ea (timp: 20 minute):
• Care sunt formele de bullying mai ușor de observat?
• Care dintre formele de bullying este mai greu de observat?
• Care formă de bullying are efectele cele mai dăunătoare?
• Cum evaluăm afirmațiile de genul „am glumit”? Este sau nu este bullying?
Activitate 2: Atelier de creație
• Pe cartoane duplex elevii vor reprezenta grafic formele de bullying într-un mod cât mai creativ;
• Cartoanele vor fi expuse în clasă sau pe holul școlii;
• Materiale necesare: cartoane duplex, lipici, markere, culori, ziare, foarfecă.
Durata: 45 min.

77
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Activitate 3: „Alege corect!”


Scop: elevii vor învăța care sunt alegerile corecte pe care le pot face în situațiile în care ar putea fi
agresați.
Activitate: Citiți acțiunile agresorului și cele două alegeri greșite ale persoanei agresate.
Apoi, provocați-i pe elevi să găsească alegerea corectă pentru situația specifică. Elevii pot discuta
pentru fiecare răspuns în grupe de 2 sau 4 persoane.

Situația de agresiune Răspunsul de supu- Răspunsul agresiv Răspunsul corect


nere
Agresorul îți ia cu forța Victima intimidată i le Victima îl împinge pe Victima stă dreaptă și
dulciurile dă agresorului. agresor și îl jignește: spune: „Îmi aparțin, nu
„Ești un măgar.” îți permit. ”
Agresorul râde și, Victima se uită supăra- Victima țipă și îl loveș- Victima îl privește
arătând către victimă, tă și începe să plângă. te pe agresor. calm pe agresor și
spune: „Fraier! Fraier!” îi spune: „Îți irosești
timpul încercând să mă
faci să mă supăr.”
Agresorul le șoptește Victima află și se gân- Victima află și lansează Victima vorbește în
prietenilor victimei: dește: „O sa fiu singur.” zvonuri urâte despre privat cu agresorul:
„Dacă vrei să fii pri- agresor. „Știu că mă vorbești pe
etenul meu, nu mai la spate. Nu-mi place.”
vorbi cu... ”
Agresorul îi spune vic- Victima spune: „Îmi Victima strigă: „Pe cine Victima îi spune calm
timei: „Din cauza ta am pare rău că am greșit.” faci tu prost, cretinule?” agresorului: „Nu ești tu
luat gol, prostule! Data cel care decide asta.”
viitoare nu mai joci.”
Agresorul trece pe lân- Victima nu spune Victima se întoarce Victima îi spune foarte
gă victimă și o îmbrân- nimic, pune capul jos și spre agresor și îi spune calm agresorului: „Nu-
cește pleacă. acestuia: „Ești un nesi- mi place să fiu tratat
mțit!” așa și te rog să înce-
tezi.”

Activitatea 4: „Spectatorul/Martorul”
Cei mai mulți dintre elevi nu sunt nici agresori, nici victime. Ei sunt spectatori. Un rol important în
prevenirea fenomenului bullying îl are spectatorul. În funcție de modul în care el reacționează, poate
contribui la problemă sau la soluție.
Unii spectatori instigă agresorul să abuzeze victima. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pa-
siv privind și nefăcând nimic. Poate fără să conștientizeze, spectatorii încurajează agresorul să conti-
nue, prin simpla prezență și acceptare tacită.
Test „Adevărat sau Fals?”
Scop: elevii să înțeleagă cât de important este rolul spectatorilor în a interveni și opri cazurile de
bullying.
Activitate: fiecare elev va primi câte o foaie cu testul Adevărat sau fals? și timp de 10 minute va
alege pentru fiecare afirmație dacă răspunsul este adevărat sau fals.
Profesorul va invita elevii să-și argumenteze punctele de vedere într-o discuție interactivă, iar apoi
va citi concluziile cercetărilor privind rolul spectatorului.

78
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

Test Adevărat sau fals?


1. De obicei, spectatorii doar asistă când ceilalți elevi sunt abuzați.
2. Cei mai mulți dintre cei care privesc situații de bullying se simt inconfortabil.
3. Cei mai mulți dintre cei care sunt spectatori nu fac nimic pentru a opri astfel de situații.
4. Elevii care privesc și nu vorbesc despre fenomenul bullying înrăutățesc lucrurile.
5. Elevii care râd și încurajează agresorul înrăutățesc lucrurile.
6. Elevii care încearcă să oprească fenomenul bullying schimbă situația, de cele mai multe ori.
7. Uneori adulții nu opresc fenomenul bullying pentru că nu îl recunosc, ori nu înțeleg că rănește.
8. Atât copiii, cât și adulții pot învăța să devină spectatori care ajută la stoparea fenomenului
bullying.
Concluziile activității
Concluziile cercetărilor (informații prezentate în ghidul „Eyes on bullying”, realizat de către Educa-
tion Development Center Inc. în anul 2013):
• între 80% și 90% dintre spectatori au afirmat că nu a fost plăcut să privească cazurile de
bullying și nu s-au simțit confortabil;
• când spectatorii privesc fără a interveni, înrăutățesc lucrurile pentru că oferă audiență agreso-
rului;
• Dacă spectatorii râd, îl încurajează pe agresor să continue;
• Adulții, de obicei, nu observă fenomenul bullying pentru că de cele mai multe ori se întâmplă în
zonele unde nu există supraveghere din partea adulților.

Activitate 5: Exercițiu de încurajare


Vorbiți-le elevilor despre calități (niciodată despre defecte, pentru că nu putem construi nimic pe
slăbiciuni), dați-le exemple. Cereți-le să scrie pe o foaie de hârtie numele tuturor colegilor. Apoi, în
dreptul fiecărui nume, câte o calitate sau mai multe. La final veți realiza câte o foaie cu numele fiecă-
ruia și veți scrie toate calitățile menționate de colegi. Va fi o experiență memorabilă pentru ei atât la
nivel individual, cât și de grup.
Exemple de caracteristici: atletic, responsabil, creativ, vesel, activ, hotărât, prietenos, săritor, pro-
tector, priceput cu mâinile, are inițiativă, bun organizator, darnic, afectuos, capacități artistice, perse-
verent, ambițios, curios, de ajutor, atent cu ceilalți, bun coechipier, deschis, respectă regulile grupului,
caută soluții, nu-i plac conflictele, valorizează atmosfera de bună înțelegere, relaxat, cooperant, adap-
tabil, își susține punctul de vedere, de încredere, sincer etc.

Activitate 6: „Timida și Lașul”


Aranjați elevii în grupuri mici sau în perechi. Dați-le câte o copie a situațiilor de mai jos („Timida”
și „Lașul"). Puteți, fie să le dați tuturor o singură situație, alternativ, fie împărțiți clasa în jumătate. O
jumătate primește „Timida”, o alta „Lașul”, urmând ca în plen să se discute concluziile alternativ.
Fiecare grup discută situația primită și completează cerințele de pe foaie. După 10 minute, în plen,
vorbitorul desemnat al fiecărui grup prezintă concluziile grupului și citește finalul poveștii. Elevii vor
vota cel mai bun final pentru ambele povești și vor discuta, eventual, finaluri posibile.
Situații
TIMIDA
Martina abia aștepta terminarea orelor pentru că spera să se întâlnească cu prietenul ei Alex pe
hol. Când Martina s-a uitat pe hol, l-a văzut pe Alex cu un grup de băieți și fete din clasa lui. Martina

79
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

a ieșit din clasă și s-a îndreptat spre grupul de copii. Dintr-odată, toți s-au întors spre ea. Cineva din
grup a spus ceva, Martina n-a putut auzi ce anume, însă toți au început să râdă și să arate cu degetul
spre picioarele ei. Martina a roșit și s-a uitat în jos, dar n-a văzut nimic în neregulă.
Nevoile Martinei:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Sentimentele Martinei:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Scrieți sfârșitul poveștii:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
LAȘUL
În fiecare zi, după ore, Mark juca fotbal cu colegii. De obicei, tuturor le plăcea jocul foarte mult.
Într-o zi, Luke a sugerat ceva diferit. Știind că părinții lui nu sunt acasă, a propus: „Hai să mergem la
mine acasă." Când toți s-au adunat în dormitor, Luke a spus: „Vedeți geamul ăla care duce pe acoperiș?
Să vedem cine se poate cățăra până jos mai repede. Primul care ajunge la parter, câștigă." Unii dintre
băieți au considerat că era o idee foarte bună, dar Mark nu. El a spus: „Este o prostie. Eu mă duc acasă.''
Luke a început să râdă de Mark și l-a numit un laș. În curând toți râdeau de el, îl arătau cu degetul și
țipau: „Lașule!” Mark era speriat. Cățăratul era periculos și el știa acest lucur. În plus, îi era frică de
înălțimi și nu voia să riște.
Nevoile lui Mark:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Sentimentele lui Mark:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Scrieți sfârșitul poveștii:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 6. Fișă „Cum știu că sunt într-o relație abuzivă?”


Pentru ciclul liceal
Dacă prietenul/partenerul tău…
• îți trimite foarte multe SMS și te sună non-stop atunci când nu sunteți împreună;
• îți cere mereu explicații despre unde te duci, cu cine te întâlnești, ce faci - fiindcă nu are încre-
dere în tine și este foarte posesiv;
• îți ține socoteala banilor, te întreabă tot timpul ce cumperi și cât costă fiecare lucru;
• te critică pentru cum te îmbraci și îți cere să te schimbi atunci când apreciază că nu ești sufici-
ent de decentă;

80
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

• nu e de acord să ai prieteni/prietene, nu te lasă să te vezi cu familia ta și se supără dacă te întâl-


nești cu cineva atunci când nu te însoțește el;
• te jignește sau te critică de față cu alte persoane;
• nu te lasă să lucrezi, să te angajezi sau să faci cursuri ca să te specializezi;
• te amenință că se sinucide dacă îl părăsești;
• are impresia că datoria ta este să-i faci lui toate plăcerile;
…înseamnă că vrea să te domine și te agresează emoțional.
• te împinge, te brutalizează, lovește sau încearcă să te sufoce;
• aruncă cu obiecte în tine, te trage de păr;
• te rănește fizic în orice fel: te mușcă, te pălmuiește, te lasă în frig fără haine,
• te gonește din casă sau te abandonează într-un loc periculos ca să te întorci singură acasă;
• te încuie în casă sau te împiedică să pleci atunci când vrei să ieși;
• te împiedică să suni la poliție sau să ceri îngrijiri medicale când ai nevoie;
…înseamnă că te abuzează fizic și ești în pericol.
• te forțează sau te șantajează să faci sex cu el;
• te imobilizează în timpul actului sexual;
• îți cere să faci sex cu el cu când ești bolnavă, obosită sau după ce el te-a lovit/rănit în orice fel;
• te insultă folosind cuvinte cu conotație sexuală;
• implică, împotriva voinței tale, și alte persoane în activitățile voastre sexuale;
…înseamnă că te abuzează sexual.
Dacă partenerul tău te domină, te abuzează fizic, emoțional și sexual înseamnă că ești o
victimă a violenței intrafamiliale aflată într-o situație de risc!

Anexa nr. 7. Ce sfaturi poate da un cadru didactic unei victime a VIFF


Atunci când izbucnește un episod cu violențe fizice:
• Sună imediat la 112 când ești în pericol!
• Când nu poți să fugi din casă, încearcă să te închizi într-o cameră cu un telefon și să suni la poli-
ție! Dacă nu ai apucat să iei un telefon mobil cu tine, strigă tare ca să te audă vecinii pe geam și
să sune ei în locul tău după ajutor.
• Nu te adăposti de agresor în bucătărie! Acolo sunt cuțite și alte obiecte cu care el te poate răni.
• Dacă nu ai putut să scapi de el, atunci încearcă să-ți protejezi de lovituri cele mai sensibile părți
ale corpului - fața și capul.
• Spune-le copiilor să se încuie într-o cameră sau să fugă la niște vecini/rude de încredere.
După producerea unei agresiuni:
• Pentru siguranța ta, părăsește domiciliul dacă agresorul încă mai este în casă sau bănuiești că
se întoarce. Așteaptă afară, într-un loc sigur, până ajunge poliția.
• Dacă nu poți să ieși din casă sau să te deplasezi pentru îngrijiri medicale/plângere la poliție,
sună la 112 și cere ajutor de urgență.
• În cazul în care ești rănită, nu ezita să mergi la spital pentru un consult medical. Spune-le medi-
cilor ce ai pățit. Leziunile interne se pot agrava dacă nu le tratezi și îți pui viața în pericol.

81
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

• Până cercetează poliția locul unde ai fost agresată, nu atinge niciun obiect din acea zonă. În
acest fel se vor păstra toate probele și poziția lor în cameră: obiecte sparte, haine rupte, lucruri
trântite, pete, amprente etc.
Dacă nu mai locuiești cu agresorul:
• Nu accepta să te întâlnești singură cu el, chiar dacă spune că e vorba de ceva urgent și foarte
important. Du-te însoțită de persoane care te pot proteja în cazul în care devine violent.
• Nu-i comunica noua ta adresă și numărul de telefon. Datele tale trebuie știute doar de persoa-
nele în care ai mare încredere. Pentru facturi și corespondență folosește mai bine o cutie de
oficiu poștal, decât adresa de acasă.
• Anulează conturile bancare vechi și cardurile de credit, mai ales dacă au fost comune cu agre-
sorul. Când deschizi conturi noi, folosește o altă bancă.
• În cazul în care ai copii, anunță la școală ce s-a întâmplat și spune-le profesorilor cine are drep-
tul să ia copii acasă după ore.
• Dacă ai rămas în aceeași zonă cu agresorul, schimbă-ți rutina zilnică. Folosește un alt drum
pentru a ajunge la serviciu, evită locurile unde mergeați împreună, unde abuzatorul te-ar putea
găsi, caută alte magazine, piețe pentru a-ți face cumpărăturile. Ține la tine tot timpul un telefon
mobil încărcat, pentru eventualitatea în care va trebui să suni la 112.
• Ar putea fi necesar să te muți într-un loc în care fostul partener nu te poate găsi. Dacă ai copii,
s-ar putea să fie nevoie să-i transferi la o altă școală.
Dacă ai obținut un ordin de protecție:
• Sună la 112 dacă agresorul nu respectă ordinul de protecție.
• Dacă ai rămas în domiciliul unde ați trăit împreună, schimbă încuietorile și nu-i permite sub
nici un motiv să intre în casă.
• Spune-le de ordinul de protecție tuturor cunoscuților (de la școala copiilor, de la locul tău de
muncă, vecinilor de acasă) și roagă-i să sune la Poliție dacă văd că ești urmărită și agresată.
• Poartă asupra ta o copie a ordinului de protecție ca să-l arăți la nevoie.
Dacă nu vrei să te desparți de agresor, învață să-ți protejezi viața!
Fă-ți un plan de evadare!
Totuși, nicio măsură preventivă nu-ți va garanta siguranța ta și a copiilor!
• Cunoaște-i semnele declanșatoare ale abuzului și, înainte de a începe o nouă criză violentă,
folosește-te de orice motiv ca să te îndepărtezi de el și să ieși din casă.
• Stabilește un cod (cuvânt, frază, semnal) prin care îți avertizezi copiii, prietenii sau vecinii că
ești în pericol, pentru ca ei să sune la poliție după ajutor.
• Repetă de câteva ori ieșirea rapidă în condiții de siguranță. Dacă ai copii, arată-le și lor, ca o
joacă, ce trebuie să facă. Repetarea îți va face mai ușoară plecarea în cazul în care ești atacată
de agresor.
• Fii gata să pleci de acasă în caz de nevoie. Dacă ai mașină, ai grijă să fie mereu alimentată și par-
cată într-un loc de unde să poți ieși imediat. Păstrează pentru tine o cheie de rezervă a mașinii,
o sumă minimă de bani de urgență, haine, numerele de telefon importante și documentele de
identitate ale tale și ale copiilor - ascunse într-un loc sigur (în casa unui prieten, de exemplu).
• Încearcă să memorezi o listă de contacte de urgență. Întreabă mai multe persoane de încredere
dacă le poți contacta, în caz de nevoie, pentru o noapte de cazare.
• Ia în considerare achiziționarea unui telefon mobil cu cartelă sau a unui alt telefon mobil des-
pre care agresorul nu știe.

82
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

• Dacă vrei să cauți ajutor on-line, cel mai sigur este să utilizezi un calculator din afara casei în
care locuiești. Poți folosi calculatorul de la locul de muncă, din casa unui prieten, de la bibliote-
că, pentru ca el să nu afle ce informații cauți.
• Fii prudentă cu mail-urile și mesajele trimise. S-ar putea ca agresorul să știe cum să accese-
ze contul tău, să-ți cunoască deja parola de acces. Ia în considerare crearea unui nou cont de
mail despre care el să nu știe nimic. Creează-ți conturi de mail folosind utilizatori și parole noi,
schimbă parolele la serviciile bancare on-line, precum și la alte conturi. Chiar dacă nu crezi că
agresorul are parolele, ai grijă să nu le poată ghici (zilele voastre de naștere, ale copiilor, nume
și date comune).
Persoana a cărei viață, integritate fizică, psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act
de violență din partea unui membru al familiei, poate solicita instanței un ordin de protecție, prin
care să se aplice, pe o durată de cel mult 6 luni, una sau mai multe măsuri: înlăturarea temporară
a agresorului din locuința familiei; întoarcerea victimei în casă; partajarea locuinței astfel încât agre-
sorul să nu vină în contact cu victima; obligarea agresorului la păstrarea unei anumite distanțe față
de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude, față de reședința, locul de muncă sau unitatea
de învățământ a persoanei protejate; interzicerea oricărui contact cu victima, inclusiv telefonic, prin
corespondență sau în orice alt mod; obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; încre-
dințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora. Prin hotărârea prin care se emite ordinul
de protecție, instanța poate impune și alte măsuri: obligarea agresorului să suporte contravaloarea
chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de
familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familia-
lă; obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea
unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul
dezintoxicării agresorului.

83
Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente

BIBLIOGRAFIE
Consiliul Europei, Recomandarea Nr. R (85) cu privire la violența în familie, adoptată la 26 martie
1985;
Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Rezoluția 48/104/20. 12. 1993;
A Patra Conferință Mondială asupra Problemelor Femeilor, Beijing, 1995;
Rațiu, Alina Maria; Hizo-Miloș, Laura Silvia, Violența domestică – aspecte generale, Colecția Meriți să
zâmbești din nou, Editura Napocastar, 2016;
Neamțu, G. (coord.), Tratat de Asistență Socială;
Agenția Națională Pentru Protecția Familiei, Ghid de intervenție în cazurile de violență în familie
Curic, Inași; Văetiși, Lorena, Inegalitateadegen: violența invizibilă;
Căprioară, Florin Mihai, Căprioară, Alina Cornelia, Ce este și ce nu este violența?;
Dima, Gabriela; Beldianu Felicia Iolanda (coordonatori), Violența domestică: intervenția coordonată
a echipei multidisciplinare (Manual pentru specialiști), Timișoara, Editura de Vest, 2015;
Rădulescu, Sorin M., Dicționar de sociologie, București, Editura Babel, 1993;
Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada
2013-2017;
World Health Organization, Clinical and policy guidelines – Responding to intimate partner violence
and sexual violence against women;
United Nations, Report of the special rapporteur on violence against women E/CN. 4/1996;
https://ec. europa. eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_fact_ro_ro. pdf;
https://violentaimpotrivafemeilor. ro/;
Legislație
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie cu modificările și comple-
tările ulterioare;
Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și comple-
tările ulterioare;
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare;
O. G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu modificările și completările
ulterioare.

85
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
""Note
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
OFERTĂ CURSURI
55 Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale la prevenire și
intervenții eficiente
…… Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții
active în școală
…… Tulburări ale consumului de droguri. Teorii explicative, evaluare
și psihodiagnostic
…… Abordarea terapeutică a tulburărilor cauzate de uzul de substanțe
…… Curs Formator
…… Managementul furiei
…… Curs Manager proiect
…… Metode și tehnici interactive de autocunoaștere și dezvoltare
personală utilizate în lucrul cu copii și adolescenți
…… Supervizare/Intervizare în Psihologie clinică
ISBN 978-606-94503-3-8

S-ar putea să vă placă și