Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SCOALA GIMNAZIALA ”GHEORGHE SINCAI” BOBOTA


Prof.înv.primar Sabou Elena

EVALUAREA ORALĂ
A ELEVILOR DIN CLASA PREGĂTITOARE
Sem. I
COMPETENŢA 1: Utilizarea de modalităţi de comunicare într-o varietate de situaţii
o
STANDARDE OBIECTIVE TIP DE ITEM EXEMPLE DE ITEMI
1. Pronunţia corectă a.Să pronunţe corect Itemi cu răspuns Profesorul prezintă copiilor mai multe imagini şi
sunetelor, a cuvintelor sunetele limbii române şi scurt întreabă:
şi a propoziţiilor. cuvintele uzuale. Ce este aceasta/acesta?
Denumeşte obiectele din imagini.
Se prezintă copiilor imaginea mai multor animale:
şarpe, pisica, câine.
Ce observi în imagini? Cum face...?
Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor o imagine: un balon.
alegere duală Ce este acesta? Un balon sau un cub?
Profesorul prezintă copiilor două imagini: un sac
(galben) şi un stilou(albastru).
Ce obiect are culoarea galbenă? Denumeşte-l.
Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor o imagine: o raţă.
alegere multiplă Ce este aceasta? O raţă, o pară sau un măr
b.Să identifice sunetul Itemi cu răspuns Profesorul prezintă copiilor o imagine.
iniţial pentru cuvintele date. scurt Denumeşte trei obiecte din imagine!
Care este sunetul iniţial al celor trei cuvinte?
Precizează sunetul iniţial al cuvântului....
Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor o imagine (arici) şi
alegere duală întreabă:
Care este sunetul iniţial al cuvântului care denumeşte
imaginea? A sau O
Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor o imagine (un elefant) şi
alegere multiplă întreabă:
Care este sunetul iniţial al cuvântului care denumeşte
imaginea?A, O sau E
Item obiectiv cu Profesorul arată copiilor o imagine cu o fetiţă care
alegere duală pictează.Cum este corect?
c.Să realizeze corect Mingea este galbenă. sau Mingea este galben.
acordul de gen, număr. Mama este tânără. sau Mama este tânăr

Item obiectiv cu Profesorul arată copiilor o imagine cu doi băieţi care


alegere multiplă se joacă.
Cum este corect?Ei se joacă. Ele se joacă. Sau -Ea se
joacă.
d.Să utilizeze corect
Itemii cu răspuns Profesorul arată copiilor o imagine.
pronumele personal.
scurt Câte silabe are cuvântul ce denumeşte imaginea?
e. Să despartă în silabe Trasează în chenar tot atâtea liniuţe câte silabe are
cuvinte uzuale formate cuvântul dat.
din două silabe.
Colorează tot atâtea cercuri câte silabe are cuvântul
dat.
Ridică tot atâtea degete câte silabe are cuvântul dat.
Item obiectiv cu Câte silabe are cuvântul ce denumeşte imaginea?
alegere duală Două sau trei

Item obiectiv cu Câte silabe are cuvântul ce denumeşte imaginea?


alegere multiplă O singură silabă
Două silabe
Trei silabe
2. Utilizarea unui a. Să denumească obiecte Item semiobiectiv Ce animale trăiesc la fermă/la grădina zoologică/în
vocabular potrivit despre care are cunoştinţă cu răspuns scurt pădure?
vârstei. şi nu se află în câmpul
vizual.

b. Să solicite explicaţii Item semiobiectiv Ce înseamnă...?


pentru cuvintele noi pe cu răspuns scurt
care le aude în afara
lecţiilor.
c. Să folosească în vorbire Item semiobiectiv Să folosească în vorbire expresii noi.
expresii noi. cu răspuns scurt
3. Formarea şi a. Să alcătuiască propoziţii Item semiobiectiv Formulează o propoziţie folosind cuvântul ...
punerea în valoare a simple. cu răspuns scurt Formulează o propoziţie folosind cuvântul „mama‖.
deprinderilor de Se prezintă copiilor două imagini.
exprimare. Alcătuieşte propoziţii pe baza imaginilor.
Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor un desen: cu un copil care
alegere duală dansează. Ce face copilul? Cântă sau dansează?

Item obiectiv cu Profesorul prezintă copiilor un desen: cu un copil care


alegere multiplă mănâncă.
Ce face copilul?Merge, aleargă sau mănâncă?
b. Să aşeze două propoziţii Item semiobiectiv Profesorul prezintă copiilor două imagini: un copac
în ordine logică. înmugurit şi un copac înflorit.
Ordonează imaginile după desfăşurarea acţiunilor.
c. Să răspundă corect la Item cu răspuns Profesorul le citeşte copiilor povestea „Scufiţa Roşie‖.
două-trei întrebăr scurt La sfârşit, le adresează următoarele întrebări:
succesive. - Care sunt personajele din povestea audiată?
- Cu cine s-a întâlnit Scufiţa Roşie?
- Cine a salvat-o pe bunicuţă?
d. Să găsească sinonime şi Item cu răspuns Completează enunţurile următoare:
antonime ale cuvintelor scurt Dacă nu sunt mare, sunt ....
uzuale. Dacă nu sunt înalt, sunt ......
Dacă nu sunt gras, sunt ....
Item cu răspuns Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles pentru următoarele
scurt cuvinte: drapel, zăpadă.
Item cu răspuns Care este opusul cuvântului gras?
scurt
4. Formarea şi a. Să asculte un mesaj de 2- Item semiobiectiv Profesorul prezintă copiilor o imagine cu o veveriţă,
punerea în valoare a 3 propoziţii. recitând o poezie scurtă. Ce ai aflat despre veveriţă?
deprinderilor de
comunicare receptivă. b. edea conţinutul unor Item cu răspuns Profesorul le povesteşte copiilor „Capra cu trei iezi‖ de
poveşti scurte. deschis Ion Creangă.Povesteşte pe scurt despre ce a fost vorba
în povestea ascultata!
c. Să recepteze mesaje de 3- Item subiectiv Povesteşte ce a făcut colegul tău în vacanţă.
4 propoziţii. cu răspuns deschis
5. Formarea şi a. Să formuleze cu ajutor Item cu răspuns Ce observi în imagine?
punerea în valoare a întrebări despre mediul scurt Formulează întrebări pe baza imaginii.
deprinderilor de înconjurător.
conversaţie şi
comunicare expresivă. b. Să participe la conversaţii Item cu răspuns Joc de rol: La doctor!
cu copiii. deschis Joc de rol: La magazin!
c. Să formuleze mesaje din Item semiobiectiv Profesorul prezintă copiilor imaginea unui urs şi
trei-patru propoziţii. cu întrebări adresează întrebarea: Ce ştiţi despre urs?
structurate
d. Să folosească formule de Item cu alegere Care din următoarele formule de politeţe le poţi folosi
politeţe în relaţiile cu multiplă atunci când te
copiii. întâlneşti cu doamna învăţătoare?
- Te rog frumos!
- Mulţumesc!
- Sărut mâna!
- Bună Ziua!

COMPETENŢA 2: Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii.


STANDARDE OBIECTIVE TIP DE ITEM EXEMPLE DE ITEMI
6. Formarea unor a.Să manifeste interes Item cu răspuns scurt Cu ce sunet începe numele tău?
deprinderi necesare pentru cunoaşterea şi Alege litera corespunzătoare sunetului iniţial al
pentru abordarea cu citirea literelor. numelui tău.
succes a citirii.
b. Să recunoască cel puţin Item semiobiectiv cu răspuns Profesorul prezintă copiilor cinci imagini ale căror
cinci litere mici de tipar. scurt denumire începe cu sunete diferite.
Denumeşte imaginile.
Cu ce sunet începe fiecare cuvânt care
denumeşte imaginile?
Aşază lângă fiecare imagine litera
corespunzătoare.
Item obiectiv cu Profesorul pune la dispoziţia copiilor alfabetul cu
alegere multiplă litere mici de tipar.
Indică şi numeşte cel puţin cinci litere mici de
tipar.
Profesorul prezintă copiilor două cărţi: una de
Item cu alegere poveşti şi una de colorat.
c. Să identifice o carte cu duală Alege dintre cărţile de pe masa pe cea care este
desene. Item obiectiv cu răspuns de colorat.
scurt Unde ar trebui să fie aşezate cărţile? De ce?
d. Să fie atent cu cărţile şi Item cu alegere Cărţile trebuie ţinute în:
caietele pe care le multiplă - bibliotecă,
foloseşte. - frigider,
- şifonier
e. Să îşi exprime păreri Item subiectiv Profesorul prezintă copiilor cartea din care le-a
despre o carte din care i cu răspuns deschis citit o poveste.
s-au citit texte. V-a plăcut povestea „Fata babei şi fata moşului?”
De ce? Cu cine ţi-ar
plăcea să semeni? De ce?
Îţi place această carte? De ce?
7. Formarea unor a. Să scrie de la stânga la Item semiobiectiv Completează şirul după model!
deprinderi necesare dreapta ghidat de cadrul didactic.
pentru abordarea cu
succes a scrierii. b.Să recunoască literele de Item cu alegere multiplă Încercuieşte literele de tipar din următorul şir.
Item semiobiectiv tipar deosebindu-le de cele de
Completează şirul după mână.
model! c. Să scrie semne grafice pe Item semiobiectiv Uneşte punctele şi descoperă obiectul ascuns.
trasări ajutătoare.
d. Să scrie elementele Item semiobiectiv Trasează semnul grafic după model.
grafice mai simple. Item de completare Decorează rochia fetiţei cu elemente grafice
cunoscute
Capacităţi Utilizarea de modalităţi de comunicare într-o varietate de situaţii Utilizarea eficace a instrumentelor necesare o
educaţiei pe tot parcursul vieţii. b
s.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
a b c d e a b c a b c d a b c a b a b c d e a b c d

Nr.crt. Iniţiale
elev
1. AD
2. BD
3. BA
4. MA
5. MR
6. PAN
7. PAL
8. TM
9. TR
10. VD
11. VB

LEGENDA:
Indicator realizat-R
În curs de realizare-CR
Nerealixat-N