Sunteți pe pagina 1din 17
—=a = MINISTERUL EDUCATIET, NATIONALE romania2019.cu Direcfia Generala Inspectie si Control fe ‘Ol le Com Nr. 680/CC/09.04.2019 RAPORT fin baza ordimului de serviciu nr, 680/CC/06.03.2019, a fost dispusi o acfiune de control la Liceul Special Sfinta Maria din Arad, judeful Arad, avand ca tematica verificarea modului de © oxganizare si desftsurare a procesulul iniructiv-educativ de la 01.09.2017 pant tn prezent Echina desemneti si efectueze controlul a fost stabiliti in urmitoarea component: . +» eonsilier Corpul de Control, MEN. . Pan] ~ expert al Corpului de Experfi, Corpul de Control, MEN. . 3=:' d Corpului de Experfi, Corpul de Control, MEN. Perioada de control: 19-22 martie 2019. in perioada controlului, unitatea de inva{imént a fost reprezentati de doamna profesoaré @vlh $gi@iRne; directoare a Liceului Special Sfénta Maria din Arad, judeful Arad si doamnele: 1. 3. responsabile cu stagiile de pregitire practica, conform deciziilor emise de unitatea de invatimant. Tematica de control a vizat urmitoarele aspecte: Ee ©) Ls Organizarea si fanctionarea unitafii de invafuimént. IL — Managementul unitafii de invafimént. Ti. —_Resursa umana: a. Elevi ‘b. Cadre didactice in timpul controlului au fost solicitate conducerii scolii urmitoarele documente: L _Organizarea gi funcfionarea unitifii de invi{imnt: 1. Actul de fnfiingare a unitijii de fnvajimént. 2. Docunientele de autorizare/acreditare a unitafii de invijtimént. 3. Documentele privind structura unititii de invayimént: filiale/sucursale, 4, Oferta educational pentru anii scolari 2017-2018 si 2018-2019, I. Managementul unitifii de invifimint: 1. Orarul unitifii de invaijimént pentru anul scolar 2018-2019. 2. Standardele de Pregitire Profesionala/Curriculumul pentru colificitile existente. 3. Contractele de practic’ incheiate cu unitifile sanitare pentru anul scolar 2018-2019. IIL. Resursa umani: 1. Situafia cuprinzéind cadrele didactice/maistri instructori: 1 MINISTERUL EDUCATIET NATIONALE fomania2o19.cu Directia Generali Inspectie si Control Corpul de Contror Toma de Baza in goals norma de baz in scoala. si cu functia de baz in spitale, farmacii sau alte entitii; ~ in regim de plati cu ora; ~incadrarea pe specializiri/module/clase. . Situafia elevilor din unitatea de invafimént in anii soolari 2017-2018 si 2018-2019 Gnscrisi, retrasi, promovafi, situafii speciale: plecare in strfindtate, etc. . Dosarele personale ale cadrelor didactice’ pentru calificarea existent in unitatea scolar’, }. Dosarele de inscriere a elevilor. 5. Metodologia specifics si calendarele de desftisurare a examenelor de certificare a califictrii profesionale a absolvenfilor pentru calificarea existent in unitatea scolar, pentru anul scolar 2017-2018, decizii privind constituirea comisiilor. ~ Registra matricol, coperté si pagina completatt - Proces-verbal de primire de la L$.J. a certificatelor de calificare profesional; - Stocul actelor de studii; - Contractul dintre unitatea de invaifimént si imprimerie, ee G). MINISTERUL EDUCATIE] NATIONALE romainia2019.cu Directia Generala Inspectie i Control Corpull de Control CONCLUZIE 1. in anii gcolari 2017-2018 si 2018-2019, in cadrul unitifii de invafimant, pentru domeniul Siniitate gi asisten{i pedagogica se regiseste o singura calificare profesional acreditati in oferta educafionala si anume Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie si recuperare. Unitatea de invi}amént nu a solicitat evaluarea externa periodici, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcfionare provizorie a unitatilor de invaifimént preuniversitar, precum gi a Standardelor de acreditare gi evaluare periodicd a unititilor de invifimént preuniversitar si a H.G. nr, 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinf $i indicatorii de performanfi pentru evaluarea si asigurarea calitéfii in invaméntul preuniversitar. Rolul consiliului de adminstrafie este minimalizat gi se poate afirma e4 nu exist 0 echipa manageriali, 2. _ Numirul de clevi si numérul de cadre didactice este aproximativ acelasi in cei doi ani scolari verificafi. Cadrele didactice, in preponderenfai angajate prin plata cu ora, sunt medici si asistenfi medicali, existind in unitatea scolard doi titulari la acest nivel. 3. Nuau fost respectate prevederile art. 14, alin. (3) din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitigile de invajdimdnt preuniversitar, aprobat cu Ordinul MEN.CS. nr, 3844 din 24 mai 2016, (privind rubricatura registrului unic). 4, —_incatalogul anului I, pentru anul scolar 2017-2018, apar doi elevi pe ultimele doua pozitii, care nu au fost inscrisi la litera C; in registrul matricol, la paginile 231 si 232, apar inscrisi cei doi elevi care au venit mai térziu de inceperea anului scolar, ins nu este consemnati data Ia care au fost inscrisi/veniti/transferafi, cu toate c& cererile de inscriere sunt inregistrate la 01.09.2017. S-a constatat ca inscrierea clevilor in registrul matrico! mu respect in toate cazurile ordinca alfabetic’, respectiv inscrierea elevilor in cataloage nu coincide cu ordinea din registrul matricol. Nu exist& nicio dovada pentru care ordinea alfabeticd nu a fost respectata. S-a constatat ci nu au fost respectate intru totul prevederile art. 26 din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitaile de invafzmant preuniversitar, aprobat cu Ordinul M.E.N.CS. nr. 3844 din 24 mai 2016, privind completarea documentelor scolare. 5. Contractele incheiate cu unititile sanitare nu conin demmirile corelate cu specificul calificirii: activitafile de invifimant inserise in contract se referi Ia domeniul medico- farmaceutic, insi ar trebui si fie specificatii calificarea balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, 6. _Snvaifiméntul clinic/instruirea practica se desftisoard, pentru anul I, in cadru unitafii scolare, iar © _ pentru anii I si HI in unitatea sanitars cu care este incheiat contract de colaborare. Graficele de desfisurare a instruirii practice a clevilor scolii postliceale in cadrul Spitalului Clinic Judefean de Urgenjai Arad nu permit o verificare clara a prezenfei acestora pe zile/module/siptiméni, in unitatea sanitard. 7. —_ Participarea elevilor la orele de teorie este scazuti si nu exist o verificare sustinut’ a acestei prezenfe a elevilor fn unitatea scolar. fn perioada controlului, de la o zi la alta, prezenfa a fost scazuti. RECOMANDARI a). Pentru unitatea de invifimant Aplicarea prevederilor art. 14, alin. (3), din Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitifile de inviigimdnt preuniversitar, referitor la respectarea rubricaturii registrului unic de evident a actelor de studii. 10 MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE romania2ol?.cu Directia General Inspectie si Control Corpul de Control ‘Aphearea prevedérilor art, 26 din Ordiiul MENCS. ar. 384% din 24 mai 2016 peniry aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor seolare gestionate de unitafile de invéjdmént preuniversitar, referitor la intocmirea si completarea documentelor scolare. ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului. Raspunde: directorul unitatii de invafaimant, Elaborarea unei proceduri operafionale transparente, conform Ordinului $.G.G. nr. 600/2018 gi Instrucfiunii nr. 1/2017, procedura care si stipuleze modul de desfisurare a invaffiméntului clinic/ stagiilor de practic’ efectuate de elevii scolii postliceale in unitiile sanitare, vizénd si obligativitatea monitorizarii prezenfei elevilor la aceste activitafi. ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului. Raspunde: directorul unitafii de fnvaggimént. Solicitarea evaluarii exteme periodice in conformitate cu prevederile HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcfionare provizorie a unititilor de invaimant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si evaluare periodic a unitiilor de invajimant preuniversitar si a HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinfi gi indicatorii de performanti pentru evaluarea si asigurarca calitéfii in invafimAntul preuniversitar. ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului. Rispunde: directoral unitatii de invafimént. b). Pentru L$.J. Arad Verificarea modului de aplicare a prevederile standardelor de pregitire profesional, a planului de {nvafamént si a programelor gcolare pentru calificarile din domeniul Sanditate si asistenja pedagogica $n anul scolar 2018-2019. ‘Termen: permanent. ‘Rispunde: inspectorul scolar general, prin inspectorii gcolari cu atribuyii in domeniu. Verificarea riguroas’ a aplicarii tuturor prevederilor Ordinului ME.N.C.S. nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitaile de invefdimant preuniversitar. ‘Termen: permanent. Rispunde: inspectorul scolar general prin inspectorii scolari cu atribufii in domeniu. Cuprinderea in graficul unic de monitorizare si control pe semestrul al Ii-lea, an scolar 2018-2019, a unei inspecfii generale la aceasti unitate scolar, care si cuprinda i invajimAntul postliceal. Termen: 30 zile de la primirea raportului. Rispunde: Inspectorul scolar general. - consilier Corpul de Control MEN. Ss» expert al Corpului de Experti, Corpus'de Control MEN’ - expert al Corpului de Experfi, Corpul de Control MEN. 11 = MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE rommania2019.0u Directia General Inspectié si Control Corpul de Control Nr, 679/CC/09.04.2019 RAPORT cu privire la controlul efectuat Ia Colegiul Particular Vasile Goldiy din Arad, judeful Arad in baza ordinului de serviciu nr. 679/CC/06.03.2019, a fost dispusi 0 actiune de control la Colegiul Particular Vasile Goldis din Arad, avand ca tematica verificarea modului de organizare si Q _ esfisurare a procesului instructiv-educativ de la 01.09.2017 pandi in prezent. Echipa desemnati si efectueze controlul a fost stabiliti tn urmiitoarea componiena: consilier Corpul de Control, MEN. sna — expert al Corpului de Experti, Corpul de Control, MEN. ‘expert al Corpului de Experfi, Corpul de Control, MEN. Perioada de control: 19-22 martie 2019. in perioada controlului, unitatea de invajimént a fost reprezentati de doamna profesoari ‘Tamniceriu Claudia Marinela, directoarea Colegiului Particular Vasile Godis din Arad, judeful Arad si doamne! =. 2: responsabile cu stagiile de pregitire practic, in conformitate cu deciziile eliberate de unitatea de invapimént, Tematica de control a vizt urmitoarete aspecte: I. Organizarea si functionarea unitifii de invagimént, IL. Managementul unitatii de invatzimant. MI. — Resursa uman’: a. Elevi b. Cadre didactice in timpul controlului au fost solicitate conducerii scolii urmitoarele documente: L_Organizarea si functionarea unitifii de invifimant: 1, Actul de infiinfare al unitafii de invafgimént. 2. Documentele de autorizare/acreditare ale unitiii de invafimAnt. 3. Documente privind structura unitifii de invajaimént: filiale/sucursale. 4, Oferta educafionala pentru anul scolar 2017-2018, 2018-2019. I. Managementul unitifii de invaifimant: 1. Orarul unitéfii de invitdimént pentru anul scolar 2018-2019, 2. Standardele de Pregitire Profesionala/Curriculum pentru calificirile existente. 3. Contractle de practics incheiate cu unitifilesanitare pentru anul scolar 2018-2019. JIL-Resursa-umanii: MUINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE remaniasoi9 eu Pirectia Genorala Inspectic si Control Corpul de Controt 1. Sitiaha cipmnzana Cadrele didacticonmaigir, nsirUCTORT 7 norma de bazit in scoali: “tne b224 tn sooali si cu funcfia de bazai in spitale, frmacii sau alte entitii; 1 regim de plata ct ora; - De specializari/module/clase, _, 2. Situatia clevilor din unitates ce fvatimant tn anit scolaei 201 7/2018 si 2018/2019 is retrai, promovati, situait Speciale: plecare in strai etc...). 3. Dosarele personale ale cadrelor didactice pentru cali $: Dosaree de tnsoriere ale elovites Pentru dou’ calif CONCLUZI: 1. In anii scolari 2017-2018 si 2018-2019, in cadrul unitafii de invafimént, pentru domeniul Sin&tate si asistenfi pedagogic’, se regisesc dowd calificdri profesionale acreditate in oferta ‘educafionali: asistent medical generalist (AMG) si asistent medical de farmacie (AMF). 2. Numirul de elevi si de cadre didactice este aproximativ acelagi in cei doi ani verificafi. Cadrele didactice sunt angajate preponderent Ia plata cu ora, medici si asistenfi medicali. 3. _ Actele de studii sunt completate in conformitate cu prevederile Ordinului ME.N.C.S. nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studi si al documentelor scolare gestionate de unitafile de invajdéimént preuniversitar. 4, Rubricatura registrelor unice de evidenja a actelor’ de studii nu este in concordanfi cu provederile art. 14, alin, (3) din Regulamentul privind regimul actelor de studit i al documentelor scolare gestionate de unitdfile de inviifaméant preuniversitar, aprobat cu Ordinul ME.N.C.. nr. 3844/2016. 5. Examenele de certificare a calificirii profesionale a absolvenfilor invaitimantului postliceal — nivel 5 de calificare, pentra ambele califictri profesional, s-au desfigurat conform metodologieispecifice. RECOMANDARI a). Pentru unitatea de invafimant Aplicarea prevederilor art. 14, alin. (3) din Ordinul MEN... nr. 3844 din 24 miai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitéitile de invéyimdnt preuniversitar. ‘Termen: 30 de zilé de la primirea raportului. R&spunde: directorul unitafii de favapimant. DIRECTOR, € & % ¢ . consilier Corpul de Control MEN. : a 3 af ssnone — expert al Corpului de Experti, de Control MEN. . ’-} ~ six expert al Corpului de Experfi, Corpul de Contrél MEN.“ : ERR se MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE Sromantezoi9.6u Direcfia General Inspectie si Control Corpul de Control Nr. 715/CC/15.05.2019 RAPORT cu privire la controlul efectuat la Scoala Postlicealt Sanitari ‘Hunedoara in baza ordinului de serviciu mr, 715/CC/08.04.2019, a fost dispusi o actiune de control la Scoala Postliceal Sanitari "Vasile Goldi” din Deva, avand ca tomatici: verificarea modului de organizare $i oO desfésurare a procesulul instructiv-educativ de la 01.09.2017 pana in prezent. Echipa desemnati si efectueze controlul a fost stabil in urmétoarea component: “T"4. -t —consilier Corpul de Control, MEN ~~ expert al Corpului de Experti, Corpul de Control, MEN ‘= iv: expert al Corpului de Experti, Corpul de Control, MEN. Perioada de control: 17-19.04 2019. Tematica de control a vizat urmitoarele aspecte: 1 Organizarea si functionarea unitafii de invifimént. IL — Managementul unitifii de invipimant. I — Resursa umani: a. Elevi b. Cadre didactice in timpul controlului au fost solicitate conducerii gcolii urmitoarele documente: © 1 Organizarea sifunctionarea unithtii de tnvigimants » Actul de infiintare al unititii de invafimant Documentele de autorizarc/acreditare ale unitéfii de invéfimant Documente privind structura unitifii de invitimant:filiale/sucursale Oferta educational pentru anul gcolar 2017-2018, 2018-2019 IL Managementul unitiii de inviiimant: 1, Orarul unititii de invagimnt pentru anul scolar 2018-2019 2. Standardele de Pregitire Profesionala/Curriculum pentru califictrile existente 3. Contractele de practic& incheiate cu unitiile sanitare pentru anul scolar 2018-2019 IHL Resursa umanii: 1. Situatia cuprinziind cadrele didactice/maistri instructori: ~ norma de bazi in seoala si cu fiunctia de bazi in spitale, farmacii sau alte entititi, ~ in regim de plata cu ora; + incadrarea pe specializiri/module/clase 2. Sitnafia elevilor din unitatea de tnviiimfnt in. anii gcolari 2017/2018 si 2018/2019 Gnserigi, retragi, promovafi, situafii speciale: plecare fn strlinstate, etc...) a 3. _Dosargle personale ale cadrelor didactice pentru calificarea existenti fn unitatea scolar 4 1 HAMA ea PUVILL, "a WOLSLALEL LEP LU Ga @xERUS CONMOUL OUEN ERE ELOUR He GUHA Gh OUIS aga semveswn CONCLUZI 1. __ Numitrul sililor de clas&, al laboratoarelor, al sililor de demonstratic nu este adeovat planului de scolarizare, conform contractelor de inchiriere menfionate. 2 fn orarul scolii nu se identifici numirul corect de ore pentru uncle module din planul de invajimént (M5, M6, M12). 3. Schemele orare nu sunt realizate integral in conformitate cu planurile de inviftimént. Nu sunt defalcate numarul de ore de teorie si nr. de ore laborator tehnologic din numirul-total de ore aferent modulelor. 4. Incheicrea mediei modulelor nu respect Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitifilor de fnvifimAnt preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, TITLUL 7, CAP. III, Seofiunea 1, Art. 120 (7). 5. La constituirea Consiliului de Administratie nu sunt respectate prevederile OMEN 4619/2014 cu modificiile $i completiirile ulterioare. 6. Nu existi Metodologie de admitere elaborati de scoali, conform OMECTS Nr. 5346/07 séptembrie 2011, Capitolul I, Art2 - (1) privind aprobarea criteriilor generale de admitere in fnvafiméntul postliceal. 7. Conform planurilor de invaijimént in vigoare prezentate mai sus, invifimAntul clinic/stagiile de* practic sunt obligatorii, nefiind fnst evaluat cu note in catalog si nu existi posibilitatea monitorizarii elevilor pentru aceste ore 8% Registrele matricole nu sunt inregistrate in registrul documentelor gcolare gi nu respect tipizatele documentelor gcolare stabilite prin Nota MENCS 40678/2016, excepfic registrul matricol pentru calificarea profesionala Asistent medical de generalist (AMG), vol. Il, an scolar 2018-2019 inregistrat cu nr. 792/04.09.2018 care respectit preciziirile Notei MENCS 40678/2016. 9. in anii soolari 2017-2018 si 2018-2019, in oferta educafionali, pentru domeniul "Sénttate si asistenfi pedagogici”, se regises¢ douii calificiri profesionale autorizate: ”Asistent medical generalist” si ”Asistent medical de farmacie” 10. Cadrele didactice (medicii si asistenfii medicali) sunt angajate preponderent in regim de plata cu ora. 11... Examenele de certificare a calificirii profesionale a absolvenfilor invijimAntului postliceal — nivel 5 de calificare, pentru ambele calificiti profesionale, s-au desfiigurat conform Metodologia de organizare si desftisurare a examenlor, de certificare a califictrii profesionale a absolventior invajdiméntulut postliceal, aprobat& cu Ordinul M.EN. nr. 5005/02.12.2014 12. fn anul scolar 2018-2019, conform statului de funcfii fnregistrat cu Nr. 891b/22.10.2018, din ‘otalul de 15 cadre didactice sunt titulari un numir de 4-cadre didactice (26,67% titulari). Cele 4 cadre didactice titulare au norma de 2,15 posturi din totalul de 6,91 postuti aprobate (13,46% posturi titular). Un numiir de-11 cadre didactice sunt plitite in regim de plata cu ora 13. . Conform anexei 1a Procesul verbal Nr.-620/22.06.2018, incheiat in, uniia vizitei de evaluare ‘extern’ fn vederea acteditrii de oitre evalnatneii —anloharatar? avtacni ADACTD inntinewel MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE : ‘fomanie2q19.cu : 7 Directia Generali Inspecfie si Control Corpul de Control 1.22 "Managementul personalului didactic si de conducere”, Sndeplinite 14. Nu existé contracte de scolarizare si educafionale incheiate intre unitatea soolara gi elevi, cu excepfia anului scolar 2018-2019 cnd s-au incheiat contracte educafionale 15. Contractele de munca ale angajafilor sunt fnregistrate in REVISAL. standardele minimale NU au fost RECOMANDARI: a). Pentru unitatea de invitimint: > Remedierea tuturor incilledrilor legislative preentate mai sus ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului Riispunde: directorul unitifii de invaitimant © > Monitorizarea prezen{ei elevilor la cursuri/invifémént clinic/stagii de practict si consermnarea absentelor elevilor in documentele scolare Termen: permanent Rispunde: directorul unitatii de invatimant > Elaborarea unei proceduri operafionate transparente, conform Ordinului SGG nr. 600/2018 si Instrucfiunii nr.1/2017, proceduré care sit stipuleze modul de desfasurare al inviifiméntului clinic/stagiilor de practici efectuate de elevii scolii postliceale in unitafile sanitare vizand si obligativitatea monitorizétril prezentei elevilor la aceste activitifi Termen: 30 de zile de la primirea raportului Rispunde: directorul unitiii de invigimént > Actualizarea schemelor orare si a documentelor scolare conform planurilor de tnvagaméint tr vigoare ® Termen: 30 de zile de la primirea raportului R&spunde: directorul unitifii de invaimént b). Pentru L§.J. Hunedoara: > Verificarea modului in care se aplici prevederile legislative referitoare Ia standardele de pregitire profesionald, planurile de invifimént, programele scolare pentru calificirile scolarizate din domeniul: "Sinttate i asistenfa pedagogick” si a completirit documentelor seolare Termen: permanent Riispunde: inspectorul scolar general prin inspectorii gcolari cu atribuii in domeniu > Verificarea modului in care se aplict prevederile legale pentru constituirea Consiliului de Administrafie al unitifii scolare Termen: 30 de zile de la primirea raportului R&spunde: Inspectorul scolar general prin inspectorii scolari cu atribufii in domeni MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE . __'_ Diireefis Generali Inspesfie si'Control Corpul de Control > — Werlficarea aplicérii tuturor prevederile Ordinului Nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare $i functionare a unititilor de inviitdmant preuniversitar, cu modificirile si completirile ulterioare ‘Termen: permanent Raspunde: Inspectorul scolar general prin inspectorii gcolari cu atribufii in domeniu ©). Pentru ARACIP: >» Efectuarea unei vizite de monitorizare si control la unitatea de invijéiméant in vederea respectarii cerinjelor minimale din standardele nationale de acreditare aprobate prin HG nr.21/2007 si in cazul nerespectitrii acestora, inceperea procedurilor legale de intrare in lichidare/nchidere a unitéfii de invijiimént, referitor la: Oo > Managementul unitifii scolare > _ Managementul personalului didactic si de conducere, personalului didactic auxiliar si nedidactic (Domeniul A: Capacitate institufionalé, criteriul: c) resurse umane, subdomenit managementul personalului, 1.1 Managementul personalului didactic side conducere) > —_Existenfa si caracteristicile spafiilor gcolare. (Domeniul A: capacitate institufionala, criteriul: b) baza material, subdomeniul 1: spafii gcolare, indicatori 1.1-1.4, subdomeniul 2: ‘spatii administrative, indicatori 2.1. > _ Existenfa si caracteristicile spatiilor auxiliare (Domeniul A: capacitate institufionalé, criteriul: b) baza materiala, subdomeniul 3: spafii auxiliare, indicatori 3.1-3.3) > — Funcfionarea curenta a unitifii gcolare Termen: 30 de zile de la primirea raportului R&spunde: presedintele ARACIP ~ + Consilier Corpul de Control MEN ‘scria ~ Expert al Corpului de Experfi al Corpului de Control / -- Expert al Corpului de Experti al Corpului de Controt ‘oan ul romania2019.eu Pomona e ne Directia Generala Inspectie si Contius Corpul de Control MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE © Nr. 664/CC/01.04.2019 cu privire la controlul efectuat la Scoala Postliceala Carol Davila din Calan, judet Hunedoara iH S in baza ordinului de serviciu nr. 664/CC/18.02.2019 a fost dispus’ 0 acfiune de control la de organizare si desfaéisurare a procesului instructiv-educativ de la 01.09.2017 pané in prezent. Echipa desemnata s& efectueze controlul a fost stabiliti in urmitoarea componenfi: Consilier Corpul de Control, MEN; G Expert al Corpului de Experti al Corpului de Control, MEN; . 1 a. \» Expert al Corpului de Experfi al Corpului' de Control, MEN; Perioada de control: 25-27 februarie 2019. in perioada controlului unitatea de invafimant a fost reprezentati de doamna jurist Saaamitese presedintele Asociatiei Umanitare ,,Societatea Doamnelor din Calan” si de doamna profesor directorul unitifii de invaimént. ‘Tematica de control a vizat urmitoarele aspecte: ® I. Organizarea gi funcfionarea unitifii de invsfamént. IL. Managementul unitafii de invaimént. TL. Resursa umani: a. Blevi b. Cadre didactice an fn timpul controlului au fost solicitate conducerii scolii urméitoarele documente: I. Organizarea si funcfionarea unitafii de fnvafimant: 1. Actul de infiinfare al unitifii de invjimant. 2. Documentele de autorizare/acreditare ale unitifii de invafimént. 3. Documente privind structura unitafii de invi,imént: filiale/sucursale. 4. Oferta educafional pentru anul scolar 2017/2018, 2018/2019. II, Managementul unititii de invifimdnt: 1. Orarul unitifii de invapimdnt pentru anul scolar 2018/2019. 5. Standardele de Pregitire Profesionali/Curriculum pentru calificiile existenfe/ 6. Orarul unitiii de invapimént pentru anul scolar 2018/2019. 1 MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE e S romania20l2.eu Directia Generala Inspectie si Conti: Corpul de Control 7 Contractele de practica incheiate cu unitapile Sanitare pentru anul scolar 2018/2019. IL. Resursa umanii: 8. Situafia cuprinzéind cadrele didactice/maistri instructori: -norma de bazi in scoala, - norma de bazi in scoala $i cu fiunctia de bazi in spitale, farmacii sau alte entitagi; ~ in regim de platii cu ora; ‘ ~fncadrarea pe specializri/module/clase. 9. Situafia elevilor din unitatea de-invafimént in _anii scolari 2017/2018. si 2018/2019 Gascrisi, retrasi, promovafi, situafii speciale: plecare in strdindtate, etc...). 10, Dosare personale cadre didactice pentru dou calificiri diferite. 11. Dosare inscriere elevi pentru dous califictti diferite. 12, Metodologia specifica si calendarele de desféigurare a examenelor de certificare a califictii profesionale a absolventilor pentru 2 calificari din anul scolar 2017/2018, decizii privind constituirea comisiilor. ~ Registra mhatiicol-copert& i pagina completata; - Proces verbal de primire de la ISI a certificatele de calificare profesional’; - Stocul actelor de studi ~ Contract unitate de invafimAnt si imprimerie. CUNULULEE L Organizarea $i funcfionarea unitsfii de inva{amant 1. in anul scolar 2017-2018 si 2018-2019 in cadrul unititii de invétimént pentru domeniul sanatate si asistenfi: pedagogic’ se regiseste o singura calificare profesional acreditat& in oferta educafionali asistent medical generalist. 2. Nita fost solicitati fi termen evaluarea institufionala in vederea evaluarii parodioe conform legislafiei-in vigoare, ultima evaluare fiind in luna decembrie 2012. 3. Sunt inc&leate prevederile art. 4 (1), art.5 din Metodologia-cadru de organizare si funcfionare a consiliului de administrafie din unitifile de invaimént preuniversitar cu. nr. 4619/2014, cu modifictrile si completarile ulterioare, privind constituirca consiliulul de admistratie. 4. Suntincdlcate prevederile art, 58 litera e) din Regulamentul de funcfionare a unitifilor din invéfiméntul preuniversitar cu nt. 5079/2016, respectiv 3027/2018 cu modificirile si completirile ulterioare privind atribufiile consiliului profesoral referitor la incheierea, respectiv validarca situafiei scolare: Consiliul profesoral aprobé raportul privind situagia scolard semestriala si anual prezentat de flecare invajtitor/institutor/profesor pentru fiveiftimant primar/profesor-diriginte, precum gi situatia scolara dupa incheierea sesiunilor de amGnéri, diferenje si corigenfe; respectiv. art. 138 (1) Consiliile profesorale din unitétile de invijdémdnt de stat, particular sau confessional valideazé situafia scolar a elevilor, pe clase, in gedinfti de inchelere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemneazé in procesul-verbal numirul elevilor promovati, numdrul $i numele elevilor corigenti, repetenti, aménati, exmatriculatt, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 8,00 .. 8 — = romaniaz019.eu Directia Generala Inspectie $i Contiur Corpul de Control “ Sunt incalcate prevederile art. 102, aliniat 5, din Regulamental de funcfionare a unitafilor din inva{améntul preuniversitar cu nr. 5079/2016, respectiv 3027/2018 cu modificarile si completirile ulterioare privind motivarea absenfelor : in limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenfele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale périntelui, tutorelui sau sustindtorului legal al elevului sau ale levului major, adresate _invagétorului/institutorului/profesorului pentru _invafdmédntul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate in prealabil de motivare de céitre directorul unitagii. 6. Sunt incilleate prevederile art. 119 (1). (2), (3), art 120 (7) din Regulamentul de functionare a unitatilor din invé{imantul preuniversitar cu nr. 5079/2016, respectiv 3027/2018 cu modificarile si completirile ulterioare privind acordarea mediei la purtare si incheierea situafilor scolare ‘Art. 119 (Ila sfarsitul flectirui semestru si la tncheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa incheie situafia scolaré a elevilor, in condifiile prezentului regulament. Q) La sfarsitul fiectrui semestru, invdtdtorul/institutorul/ profesorul pentru invdfdmantul primar/profesorul diriginte consultd consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenja si comportarea elevului, respectarea de cdire acesia a reglementéirilor adoptate de unitatea de invéiftimént. © ©) La sfirsitul fiecdrui semestru invéfdtorul/institutorul/ profesorul pentru tnvéidimantul primar/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situafiei scolare a fiecdrui elev. ‘Art. 120 (7) In cazul in care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca © unitate autonomd de instruire. Media unui modul se calculeazd din notele obfinute pe parcursul desftisurdrii modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Incheierea mediei unui modul care se termind pe parcursul anului se face tn momentul finalizdrit acestuia, nefiind condifionaté de sfarsitul semestrului. Aceasta este consideratd si media anuald a modulului. i Conform planurilor cadru in vigoare prezentate mai sus inviifiméntul clinic/stagiile de practicd sunt obligatorii, nefiind ins& evaluat cu note in catalog $i nu exist o monitorizare a elevilor pentru aceste ore. 8. ‘Nu sunt respectate prevederilor art. 90 (3) din Legea nr.1/2011, potrivit c&ruia, in invéijdiméntul preuniversitar particular validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de cditre inspectoratul scolar si angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de clitre directorul unitijii de invajaméant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general gi art. art. 93 (1) din Legea nr.1/2011, potrivit c&ruia, Hotdrérile privind angajarea gi © disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invéjdmdnt de céttre consiliul de administrafie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unitégii de invdtamént emite deciziile conform hotardrilor consiliului de administratie. Angajatorul este unitatea de inviifimant. 9. In cadral unitifi scolare tofi angajatii sunt incadrafi cu CIM pentru perioad nedeterminaté, conform Codului Muncii, at. 82., acestia au functia de baza in alte enttifi publice, aici fiind retribuifi la plata cu ora. Nu sunt respectate prevederile OMEN 4165/24.07.2018 privind tncadrarea la plata cu ora. 10. Cei doi profesori titulari ai unitatii de invajzimént au funcfia de bazd : la primaria orasului Calan sila o gradinif& din sistemul nafional de invaffimént. MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE RECOMANDARI Pentru unitatea de invifimant: ' ~—-=% ___romania2019,eu Directia General Inspecfie si Control istemersamieesi Corpul de Control ‘Aplicarea tuturor prevederilor Ordinului Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii gi al documentelor gcolare gestionate de unitifile de Snviftiméat preuniversitar, ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului Riispunde: directorul unitiii de invajzimént Aplicarea tuturor prevederile Ordinului Nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadra de onganizare si funcfionare a unitifilor de invijimfnt preuniversitar, cu modificdrile si completirile ulterioare, ‘Termen: 30 deile de laprimirea raportulul na ‘Raspunde: directorul unitifii de invafimént Blaborarea unei proceduri operafionale transparente, conform Ordinului $.G.G. nr. 60/2018 si Instrucfiunii nr. 1/2017, proceduri care si stipuleze modul de desfigurare a invatiméntului clinic/ stagiilor de practic efectuate de elevii scolii postliceale in unitifile sanitare, vizind si obligativitatea monitorizatii prezen{ci clevilor la aceste activitii. © Termen: 30 de zile de la primirea raportulu. Ré&spunde: directorul unitiii de tnvaiptimant, Solicitarea evaluliri exteme periodice fn conformitate cu prevederile HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitifilor de fnvaipimént preuniversitar, precum $i a Standardelor de acreditare $i evaluare periodic a unitifilor de tnviftimAnt preuniversitar gi a HG nt. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor do referin{S gi indicatorii de performanfi pentru evaluarea si asigurarea calitifi in tnvijamdntul preuniversitar. ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului. Riispunde: directorul unitifii de invayaméint. Pentra ARACIP Efectuarea unei vizite de monitorizare gi control la unitatea de invifimént in vederea verificSrii respectirii cetinfelor minimale din standardcle nafionale de acreditare aprobate prin HG nr. 21/2007 si in cazul constatirii nerespectirii acestora, inceperea procedurilor legale de intrare fn lichidare/inchidere aunitiii de invéimfint ‘Termen: 30 de zile de la primirea raportului. ©) _ Riispunde: presedinte ARACIP MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, Pentru IS¥ HD Verificarea modului de aplicare a prevederile standardelor de pregitire profesionalé, a planului de invapimént gi a: seolare pentru calificirile din domeniul Sndtate si asistenfd pedagogica in nul scolar 2018-2019. ‘Termen: permanent. Hlspnde: pect lr ger, inne ol ox if a omens, aplicirii tuturor prevederilor Ordinulul MEN.CS. nr. 3844 din 24 mai 2016 ‘erificarea riguroasi a barn aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii ial documentelor scolare gestionate de unitajile de invijtimédnt preuniversitar. ‘Termens permanent. Rispunde: inspectorul scolar general prin inspectorit gcolari cu atribufii in domeniu. ‘Verificarea aplicirii tuturor prevederile Ordinului Nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru de orgenizare si functionare 2 unitifilor de tnvijimént preuniversitar, cu modificdtile. gi complettirile ulterioare. Termen: permanent Rspunde:dicoion directoral unitifii de fnvaipimént San romaniazol?.eu irectia Generali Inspectie siContiur a Corpul de Control MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Cuprinderea in graficul unic de monitorizare si control pe semestrul al II-lea, an scolar 2018-2019, a unei inspectii generale la aceasta unitate scolara, care si cuprind’ si invaifiméntul postliceal. ‘Termen: 30 zile de la primirea raportului, Rispunde: Inspectorul scolar general, DIRECTOR, . — Consilier Corpul de Control, MEN; ee © . & Expert al Corpului de Expert al Corpului delControl, MEN; 4 : . lsc. cs Expert al Corpului de Experfi al Corpului' de Control, MEN: 14