Sunteți pe pagina 1din 8

Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

III. CONTABILITATEA FINANŢĂRII INSTITUŢIILOR PUBLICE

3.1. Angajamentele

Conform OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi


plata cheltuielilor precum şi evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor
bugetare, instituţiile publice, în procesul execuţiei bugetare, trebuie să respecte
următoarele etape: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbraca două forme de
angajamente: angajament legal şi angajament bugetar:
a ) Angajamentul legal – presupune orice act juridic încheiat din care
rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie de plată.
Angajamentul legal poate fi:
 contract de achiziţie publică (contract de achiziţie de materiale
consumabile, mijloace fixe, contract de execuţie de lucrări, contract de
prestări servicii, contract de închiriere, etc.) ;
 comandă ;
 convenţie ;
 contract individual de muncă ;
 acte de control ;
 acord de împrumut, etc

Operaţiunile specifice angajării cheltuielilor sunt în competenţa


ordonatorului de credite1 şi se efectuează pe baza propunerilor (nota de
fundamentare) compartimentelor de specialitate.
Valoarea angajamentelor legale nu poate depăşi valoarea angajamentelor
bugetare şi respectiv, a creditelor aprobate, cu excepţia angajamentelor legale
aferente angajamentelor multianuale (ex: cheltuieli de investiţii care se derulează
pe durata mai multor ani).

1
Ordonatorii de credite – conducătorii instituţiilor publice.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 1
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

b) Angajamentul bugetar - este orice act prin care au fost rezervate


fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate2.
Angajamentul bugetar poate fi: angajament bugetar individual şi angajament
bugetar global.

Angajamentul bugetar individual este specific unei operaţiuni noi care


urmează să se efectueze. De exemplu, chiria pentru un spaţiu închiriat în anul
curent este angajament bugetar individual, urmând ca în anul următor acesta sa fie
cuprins în categoria angajamentelor bugetare globale. De asemenea, orice achiziţie
finalizată în cursul anului curent se consideră angajament bugetar individual.
Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent
angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente de funcţionare de
natura administrativă cum ar fi:
 cheltuieli de deplasare;
 cheltuieli de protocol;
 cheltuieli de întretinere şi gospodărire (încalzit, iluminat, apa,
canal, salubritate, poşta, telefon, radio, furnituri de birou, etc.);
 cheltuieli cu asigurările;
 cheltuieli cu abonamente la reviste, buletine lunare.
Lichidarea cheltuielilor este faza în procesul de execuţie bugetară în care
se verifică:
 existenţa angajamentelor;
 realitatea sumei datorate;
 condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal.

Verificarea existenţei obligaţiei de plată se face pe baza documentelor


justificative care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile
prestate (factura fiscala, alte formulare sau documente cu regim special) sau, după
caz, existenţa unui titlu care să justifice plata: titlul executoriu, acord de împrumut,
acord de grant. etc.
Salariile şi indemnizatiile vor fi lichidate în baza statelor de plata colective,
intocmite de compartimentul de specialitate, cu excepţia cazurilor în care este
necesară lichidarea individuală.
2
Creditul bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar
pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja,
ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 2
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

Verificarea sumei datorate se face pe baza datelor înscrise în factură şi în


documentele întocmite de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-
verbal de recepţie, în cazul mijloacelor fixe, Nota de recepţie şi constatare de
diferenţe, în cazul bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe).
Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifică pe baza datelor cuprinse în
angajamentele legale, care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de
plată a obligaţiei.
Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza
înregistrării în contabilitate.

Ordonanţarea cheltuielilor este faza în care se confirmă că livrările de


bunuri au fost efectuate, sau alte creanţe au fost verificate şi sunt exigibile precum
şi că plata poate fi realizată.
Răspunderea pentru angajarea, lichidarea sau ordonanţarea cheltuielilor
revine ordonatorului de credite sau persoanelor imputernicite să exercite această
calitate prin delegare, potrivit legii.
Plata cheltuielilor este faza finală a execuţiei bugetare prin care instituţia
publică este eliberată de obligaţiile faţă de terţii-creditori.
Plata cheltuielilor se efectueaza în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor
aprobate în condiţiile dispoziţiilor legale, prin unităţile de trezorerie la care îşi au
conturile deschise, cu excepţia plăţilor în valută, care se efectuează prin instituţiile
de credit sau a altor plăţi prevăzute de lege să se efectueze prin bănci.
Instrumentele de plată utilizate de instituţiile publice sunt cecul de numerar
şi ordinul de plată pentru trezoreria statului. OPTH se semnează de doua persoane
autorizate în acest sens, dintre care prima semnătura este cea a conducătorului
compartimentului financiar (financiar-contabil), iar a doua, a persoanei cu atribuţii
în efectuarea plăţii.

Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar (financiar-


contabil) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate, lichidate şi
ordonanţate;

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 3
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

 există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi


de disponibil;
 subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea
corectă şi corespunde naturii cheltuielilor respective;
 există toate documentele justificative care să justifice plata;
 semnăturile de pe documentele justificative aparţin ordonatorului de
credite sau persoanelor desemnate de acesta să exercite atribuţii ce
decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii;
 beneficiarul sumelor este cel îndreptăţit potrivit documentelor care atestă
serviciul efectuat;
 suma datorată beneficiarului este corectă;
 documentele de angajare şi ordonantare au primit viza de control
financiar preventiv propriu;
 documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular;
 alte condiţii prevăzute de lege.

Nu se poate efectua plata:


 în cazul în care nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori
disponibilităţile sunt insuficiente;
 când nu există confirmarea serviciului efectuat şi documentele nu sunt
vizate pentru "Bun de plată";
 când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii;
 când nu există viza de control financiar preventiv propriu pe
ordonanţarea de plata şi nici autorizarea prevăzută de lege.

3.2. Deschiderea finanţării

Deschiderea de finanţare – reprezintă un angajament din partea statului


fără a afecta patrimonial instituţia.

În etapa deschiderii de finanţare ordonatorul principal întocmeşte o cerere


de deschidere a creditelor bugetare în două exemplare, ambele sunt trimise
Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti
Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 4
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

Ministerului Finanţelor Publice. Un exemplar rămâne la trezorerie, iar celalat se


întoarce la ordonatorul principal de credite, aprobat.

Cererea de deschidere de credite are anexate:

 Nota justificativă în care se trece situaţia creditelor bugetare repartizate,


cumulat si pe trimestre, creditele bugetare care urmează a fi deschise şi
defalcarea pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, în funcţie de bugetul
aprobat;

 Dispoziţii bugetare de repartizare a creditelor deschise, în patru


exemplare: unul rămâne la ordonatorul principal de credite, unul la
trezoreria centrală, unul la trezoreria locală de care aparţine instituţia
publica beneficiară şi unul ajunge la instituţia publica beneficiară.

Sistemul de conturi utilizat în etapa deschiderii de finanţare

Pentru etapa deschiderii de finanţare se utilizează conturile din grupa 80


“Conturi în afara bilanţului”. Sunt conturi care funcţionează în partidă simplă, iar
înregistrările în aceste conturi se realizeaza în baza cererii de deschidere a
creditelor bugetare, respectiv a dispoziţiilor bugetare.

Contul 806 00 00 "Credite bugetare aprobate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru


efectuarea cheltuielilor.
In debitul contului se înregistreaza, la începutul exercitiului bugetar creditele
bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate in
cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate. In creditul
contului se înregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului
bugetar, care micsoreaza creditele bugetare aprobate.
Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment
dat.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 5
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

Contul 806 10 00 "Credite deschise de repartizat"


Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finantati din
buget evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor
subordonate.
In debitul contului ordonatorii principali de credite înregistreaza creditele
deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine, precum si creditele
retrase de la acestia, iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase
acestora.
La ordonatorii secundari, in debit se înregistreaza creditele repartizate de
ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari, iar in credit
creditele repartizate ordonatorilor tertiari precum si creditele retrase de
ordonatorul principal.
Soldul contului reprezinta totalul creditelor repartizate.

Contul 806 20 00 "Credite deschise pentru cheltuieli proprii"

Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali de credite tin evidenta


creditelor deschise de la buget.
In debitul contului ordonatorii de credite înregistreaza creditele deschise
pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase in cursului anului.
Ordonatorii secundari si tertiari, înregistreaza in debit creditele primite prin
repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii, iar in credit,
creditele retrase.
Soldul contului reprezinta totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii
la un moment dat.

3.3. Finanţarea propriu-zisă

Finanţarea propriu –zisă – consumul creditelor bugetare care se


concretizează în plăţi nete de casă (achitarea furnizorilor, plata salariilor, plăţi
efectuate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale etc. reprezentând
contribuţii sociale şi fiscale) şi cheltuieli efective.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 6
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

Plăţile nete de casă reprezintă fluxuri băneşi efectuate pentru şi în limita


creditelor bugetare primite ca urmare a solicitării ordonatorilor de credite.

Cheltuielile efective reflectă gradul de utilizare a mijloacelor băneşti puse la


dispoziţia instituţiilor publice.

Contul 770 "Finanţarea de la buget"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa plăţilor efectuate din creditele


bugetare deschise şi disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget.
Contul 770 "Finanţarea de la buget" este un cont de pasiv. În creditul contului se
înregistrează sumele plătite, iar în debit, sumele recuperate din finanţarea anului
curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare (avansuri recuperate sau
sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont, sume recuperate din
imputaţii ce privesc exerciţiul bugetar curent etc.). În debit, se înregistrează, la
sfârşitul exerciţiului financiar totalitatea plăţilor nete efectuate pentru închiderea
contului prin creditul contului de rezultat al execuţiei bugetului din anul current.

Soldul creditor al contului, înaintea operaţiunii de închidere reprezintă


totalul plăţilor efectuate.

La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

3.4. Contabilitatea finanţării din sursele bugetului de stat

Aşa cum am precizat finanţarea propriu-zisă are două etape înregistrarea


cheltuielilor efective şi a plăţilor nete de casă.

Pentru a scrie articolele contabile referitoare la cheltuielile efective şi plăţile


nete de casă se folosesc: codul de sector 01 Buget de stat şi sursa de finanţare A
Integral de la buget.

La sfârşitul exerciţiului financiar contul 770 “Finanţarea de la buget” se


închide prin creditul contului 520 02 “Rezultatul execuţiei bugetului de stat din
anul current”.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 7
Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit Curs 2

3.5. Contabilitatea finanţării din sursele bugetelor locale

Pentru a scrie articolele contabile referitoare la cheltuielile efective şi plăţile


nete de casă se folosesc: codul de sector 02 Buget local şi sursa de finanţare A
Integral de la buget.

La sfârşitul exerciţiului financiar contul 770 “Finanţarea de la buget” se


închide prin creditul contului 521 02 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul
curent”.

3.6. Contabilitatea finanţării din sursele bugetelor speciale


Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie şi
se administrează în afara bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat,
sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor
de şomaj.

Pentru a scrie articolele contabile referitoare la cheltuielile efective şi plăţile


nete de casă asigurate din sursele bugetelor speciale se folosesc: codul de sector
04 Bugetul fondului de şomaj, respectiv 05 Bugetul fondului de sănătate
(FNUASS) şi sursa de finanţare A Integral de la buget.

La sfârşitul exerciţiului financiar contul 770 “Finanţarea de la buget” se


închide prin creditul contului 574 02 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul
curent”, pentru instituţiile finanţate din sursele bugetului fondului de şomaj, şi
respectiv prin creditul contului 571 02 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul
curent”, pentru instituţiile finanţate din sursele bugetului fondului de sănătate.
3.7. Contabilitatea finanţării din venituri proprii
Pentru a scrie articolele contabile referitoare la cheltuielile efective şi plăţile
nete de casă se alege codul de sector în funcţie de subordonarea instituţiei, iar la
sursa de finanţare F Integral din venituri proprii.

La sfârşitul exerciţiului financiar contul 770 “Finanţarea de la buget” se


închide prin creditul contului 560 02 “Rezultatul execuţiei bugetare din anul
curent”.

Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti


Lector univ. dr. Cristina Matei
Page 8