Sunteți pe pagina 1din 12

Acatistul Sfintei Olga, Împărăteasa Rusiei

11 Iulie

Troparul Sfintei întocmai cu Apostolii Împărătese Olga, glasul 1:

Cu aripile cunoștinței de Dumnezeu întraripându-ți mintea ta, ai zburat


mai presus de făptura cea văzută, căutând pe Dumnezeu și Ziditorul a
toate,și pe Acela aflându-L, naștere prin botez iarăși ai luat, îndulcindu-te
de pomul vieții; neputredă petreci în veci, Olga, pururea mărită.

Condacul 1

Celei alese din tot neamul rușilor, slăvitei, întocmai cu Apostolii și plăcutei
de Dumnezeu Împărătese Olga, laudă îi tocmim, căci ca o rază luminoasă
ai strălucit în întunericul închinării la idoli și calea către Hristos tuturor ai
arătat. Tu, ca ceea ce ai îndrăznire către Domnul, Cel ce te-a preamărit,
ocrotește-ne pe noi cu rugăciunile tale de toate necazurile, ca să-ți
cântăm: Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu
Apostolii Împărăteasă Olga!

Icosul 1

Ziditorule al îngerilor și al oamenilor, Care ai pus timpurile și anii întru a Ta


stăpânire, iar soarta împărățiilor și a popoarelor o conduci după a Ta voie,
când ai binevoit să luminezi neamul rușilor cu Sfântul Botez, atunci,
văzând bunătatea inimii tale, Sfântă Olga, te-a chemat să fii tuturor rușilor
chip și îndrumătoare întru credința creștină. Pentru aceasta te lăudăm așa:

Bucură-te, luceafărul dimineții pe cerul rusesc, care ai binevestit, după


Apostolul cel Întâi Chemat, în munții Kievului;

Bucură-te, preaminunată floare primăvăratică din care a crescut marele


copac al dreptei credințe în pământurile Rusiei;

Bucură-te, prima noastră învățătoare și luminătoare;

Bucură-te, că prin tine rușii au cunoscut să se închine Făcătorului nostru în


Sfânta Treime;

Bucură-te, că prin tine preasfânt numele Domnului este proslăvit de toți


rușii;

Bucură-te, că și preamărit numele tău, dimpreună cu al lui Vladimir cel


întocmai cu Apostolii, este lăudat în toată lumea;

Bucură-te, comoară duhovnicească a Rusiei;


Bucură-te, podoabă preamărită a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, mare binefăcătoare a orașelor Kiev și Pskov;

Bucură-te, grabnică ajutătoare împotriva dușmanilor;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 2-lea

Văzându-te pe tine, Sfântă Olga, ca un crin răsărit în mijlocul spinilor, chiar


dacă neamul în care te-ai născut se închina la idoli, totuși tu ai avut scrisă
în inima ta legea lui Dumnezeu și neprihănirea ți-ai păstrat-o precum
lumina ochilor, de aceea cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu Cel minunat
întru sfinții Săi: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cu mintea ta văzătoare a tot binele ai priceput, de Dumnezeu înțelepțită


Olga, că idolii cei făcuți de mâini omenești nu sunt dumnezei și te-ai silit
să cunoști pe adevăratul Dumnezeu. Pentru acesta îți aducem cântare de
laudă:

Bucură-te, cea dintâi între femei care ai cunoscut rătăcirea rușilor și ai


priceput deșertăciunea închinării la idoli;

Bucură-te, cea care ai căutat cu osârdie dreapta credință și adevărata


cunoaștere a lui Dumnezeu;

Bucură-te, cea care înainte de a pricepe legea lui Dumnezeu ai dus o


dreaptă viețuire după legea firii;

Bucură-te, cea care înainte de a primi credința creștină ai săvârșit fapte


asemenea creștinilor;

Bucură-te, că țara ta de năvălirea dușmanilor vitejește o ai apărat;

Bucură-te, că pentru supușii tăi drepte judecăți ai săvârșit;

Bucură-te, căci cu slavă împărătească ești cinstită în cer și pe pământ;

Bucură-te, că ești preaslăvită de Dumnezeu ca una între Apostoli;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 3-lea
Fiind purtată de puterea harului dumnezeiesc, te-ai grăbit, Împărăteasă
Olga, să ajungi la Constantinopol ca să vezi cu ochii tăi frumusețea
podoabelor Bisericii și să asculți învățătura cuvintelor dumnezeiești, te-ai
aprins cu toată inima ta de dragostea lui Hristos, iar pentru aceasta noi Îi
cântăm cu mulțumire: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având inima precum un pământ bun, ai primit cu ușurință, Împărăteasă


Olga, semințele sfintei credințe și L-ai cunoscut pe Hristos Dumnezeu
adevărat. De aceea ai primit Sfântul Botez din mâinile patriarhului
Constantinopolului, care ți-a și spus că de acum vei fi fericită de toți fiii
rușilor. De aceea și noi îți cântăm acestea:

Bucură-te, că prin credință ai fugit de multe rele;

Bucură-te, ceea ce ai dobândit viață veșnică întru Hristos;

Bucură-te, că te-ai născut duhovnicește prin harul Duhului Sfânt;

Bucură-te, turturea care ai scăpat în zbor din ghearele vrăjmașului


păgubitor de suflete;

Bucură-te, cea care te-ai adăpostit sub aripile Vulturului Ceresc;

Bucură-te, cea care prin botezul tău ai adus mulțime de suflete la Hristos;

Bucură-te, că pe cei care vin la tine cu credință neîndoielnică îi luminezi cu


lumina cinstitelor tale moaște;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 4-lea

Cum am putea să nu ne mirăm de cumințenia ta, Preafericită Olga, că ai


refuzat cu înțelepciune propunerea de căsătorie a împăratului și i-ai
răspuns: „Nu am venit aici să mă căsătoresc și nici să împărățesc
împreună cu tine, ci ca să mă îmbrac cu Botezul Nemuritorului Mire, al lui
Hristos Dumnezeu, căci pe El mai mult decât pe toate Îl iubește sufletul
meu și Lui, de acum și până în veac, nu voi conteni să-I cânt: Aliluia!”

Icosul al 4-lea

Auzind de la patriarhul ce te-a botezat cuvânt bun despre curăție, post,


rugăciune și despre toate virtuțile ce se cuvin unui creștin, pus-ai în inima
ta hotărâre să le împlinești pe toate. Iar noi după datorie îți cântăm:

Bucură-te, ceea ce inima ta o ai curățat precum o țarină de spinii patimilor


ucigătoare de suflet;
Bucură-te, ceea ce sufletul l-ai udat cu lacrimi de pocăință;

Bucură-te, că semințele cuvântului dumnezeiesc au prins rădăcină în inima


ta precum într-un pământ roditor;

Bucură-te, că văduvia curată și neprihănită ai păstrat;

Bucură-te, că te-ai făcut plăcută lui Dumnezeu prin înfrânare și rugăciune;

Bucură-te, că ai fost miluită prin milostivirea Ziditorului;

Bucură-te, că ai fost milostivă cu cei neputincioși și în necazuri;

Bucură-te, ceea ce ai văzut mai înainte că pământul rusesc va fi luminat


cu lumina învățăturii lui Hristos;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 5-lea

Îmbrăcându-te cu îmbrăcămintea Sfântului Botez țesută de Dumnezeu și


întărindu-te duhovnicește cu hrana cea nepieritoare a Preacuratului Trup și
Sânge al lui Hristos, nu te-ai înfricoșat să te duci la necredincioșii tăi
supuși, strămoșii rușilor, ca să le propovăduiești pe Unul și Adevăratul
Dumnezeu, Căruia cu o singură gură Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând, Sfântă Olga, că oamenii pământului rusesc sunt afundați în


întunericul slujirii idolești, cu osârdie te-ai grăbit să-i luminezi cu lumina
învățăturii lui Hristos și să-i faci fii ai zilei și moștenitori ai Împărăției
Cerurilor. Amintindu-ne deci marea ta grijă pentru ei, îți aducem cântare:

Bucură-te, preaînțeleaptă stăpână a poporului rusesc;

Bucură-te, că te-ai asemănat cu prima împărăteasă creștină, Elena, în


râvna față de Dumnezeu;

Bucură-te, că numele ei l-ai luat la Sfântul Botez;

Bucură-te, că cinstita cruce a lui Hristos și sfinte icoane ai adus de la


Constantinopol la Kiev;

Bucură-te, că ai adus preoți și clerici cu tine în Rusia;

Bucură-te, că prin cuvintele tale preaînțelepte ai învățat pe oameni să lase


întunericul păgânătății și să primească lumina credinței creștine;

Bucură-te, că ai fost prima sfântă a pământurilor rusești;


Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii
Împărăteasă Olga!

Condacul al 6-lea

Asemănându-te apostolilor ce propovăduiau purtați de Duhul, ai străbătut


toate cetățile stăpânirii tale aducând oamenii, pe cât se putea, la credința
lui Hristos și învățându-i să cânte lui Dumnezeu Cel slăvit în Treime:
Aliluia!

Icosul al 6-lea

Intărind în patria ta sâmburele credinței creștine, ai zidit biserici în cetatea


Kievului și în pământurile natale, pe râul Velika, lângă cetatea Pskovului. Și
astfel au început rușii să slăvească pretutindeni pe Hristos, Dumnezeul
nostru, iar ție, ca unei luminătoare, îți aducem cântare de laudă:

Bucură-te, că din izvorul cel curat al Sfintei Biserici Sobornicești și


Apostolești ai primit învățătură curată;

Bucură-te, că ai dărâmat capiștile idolilor;

Bucură-te, că precum Apostolul cel Întâi Chemat ai străbătut pământurile


rusești propovăduind Evanghelia;

Bucură-te, că prin locurile propovăduirii tale cinstite cruci ai înălțat, care


cu puterea lui Dumnezeu multe semne și minuni au săvârșit spre
încredințarea celor necredincioși;

Bucură-te, că prin tine Preabunul Dumnezeu S-a făcut cunoscut poporului


rus;

Bucură-te că prin El și alte multe popoare s-au luminat cu lumina credinței;

Bucură-te, că din cinstita ta rădăcină Domnul ni l-a arătat pe Sfântul și


întocmai cu Apostolii cneazul Vladimir;

Bucură-te, că, privind la viețuirea ta, Sfântul cneaz Vladimir s-a hotărât să
îmbrățișeze credința creștină;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 7-lea

Vrând să izbăvești pe fiul tău Sveatoslav de pieirea veșnică, cu osârdie l-ai


îndemnat să lase închinarea la idoli și să creadă în Dumnezeul Cel
adevărat. Dar acesta nu a luat în seamă îndemnurile tale și nici nu s-a
lepădat de închinarea la idoli. Pentru aceasta, ca un necredincios, s-a
îndepărtat de viața veșnică și nu s-a învrednicit a fi împreună cu tine în
Împărăția Cerurilor și să cânte: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Un mare semn al bunăvoinței Sale ți-a arătat Domnul, când în chipul


Sfintei Treimi trei raze preastrălucite din cer au înconjurat cu lumină un loc
umbros și tu le-ai văzut pe toate într-una, dar și oamenii care erau acolo
au văzut aceasta și au proslăvit pe Dumnezeu Cel Unul în Treime. Noi însă,
văzând împlinită prorocia ta, că în acel loc se va zidi biserică în numele
Sfintei Treimi, te fericim cântându-ți unele ca acestea:

Bucură-te, slugă plăcută lui Dumnezeu, care te-ai învrednicit de darul


prorociei;

Bucură-te, că ai văzut lumină în trei străluciri;

Bucură-te, primă împlinitoare a voii lui Dumnezeu după Apostolul Andrei,


întru luminarea poporului rus;

Bucură-te, întemeietoarea cetății Pskovului;

Bucură-te, apărătoarea și ocrotitoarea tuturor pământurilor rusești;

Bucură-te, că prin voia lui Dumnezeu pământurile rusești se întind de la o


mare

la alta;

Bucură-te, că în bisericile tale se aduce lui Dumnezeul jertfa nesângeroasă


și se cântă slavă Sfintei Treimi;

Bucură-te, că locuitorii cetăților Pskov și Kiev îndoit te preamăresc și te


fericesc;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 8-lea

Călătoria pământească împlinind, te-ai rugat cu căldură Domnului, fericită


Olga, să nu lase pământurile rusești și după moartea ta să petreacă în
întunericul necunoștinței, ci să pună în inimile rușilor gândul de a se
întoarce la Dumnezeu și să-I cânte: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fiind plină de har dumnezeiesc, prealăudată Olga, ai văzut cu ochii minții


că întreg poporul tău va fi luminat și ai prorocit că mulți sfinți plăcuți lui
Dumnezeu, precum stelele luminoase, vor străluci în pământurile rusești,
după cum s-a și împlinit cu bunăvoința și harul Preaputernicului
Dumnezeu. Pentru aceasta după datorie îți cântăm:

Bucură-te, că pe tine Hristos vas vrednic te-a ales, prin care a început să
reverse harul său asupra pământurilor rusești;

Bucură-te, că mai înainte ai văzut măreția și slava împărăției Sale;

Bucură-te, maica noastră duhovnicească, cea care ai cerut de la


Dumnezeu ca străbunii rușilor să fie luminați cu lumina lui Hristos;

Bucură-te, că Bunul Dumnezeu, văzând bunătatea sufletului tău, a iubit


foarte pe toți rușii;

Bucură-te, că, împlinindu-se prorocia ta, mulți sfinți din neamul acesta au
strălucit;

Bucură-te, ziditoarea casei Treimii Celei Începătoare de Viață;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne ești apărătoare în necazuri și


supărări;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 9-lea

Fiind dăruită cu multe virtuți, Olga preafericită, ți-ai încredințat, cu


rugăciunea pe buze, duhul tău în mâinile lui Dumnezeu, ca să te
sălășluiască în locașurile cerești, și prima dintre toți rușii ai fost primită în
rândul celor plăcuți Lui și întocmai cu Apostolii. Pentru aceasta cere și
pentru noi de la Domnul sfârșit creștinesc și cu pace să încredințăm
sufletele noastre în mâinile lui Hristos Dumnezeul nostru, cântându-I
cântare de laudă: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei înțelepți nu pot să te laude cu vrednicie pe tine, Olga, de


Dumnezeu înțelepțită; pentru că, nefiind învățată de oameni, ai cunoscut
deșertăciunea închinării la idoli și dreapta credință o ai căutat și precum
Elena, cea întocmai cu Apostolii, ai aflat mărgăritarul cel de mult preț, pe
Hristos, a Cărui față văzând-o acum în ceruri te desfătezi. Nu ne uita pe
noi, cei ce suntem întunecați cu patimile acestei lumi și pe cele veșnice le-
am uitat, ca să-ți aducem aceste laude:

Bucură-te, căci cu faptele tale cele bune și cu voința dreaptă a minții și a


inimii te-ai gătit pe tine lăcaș al harului dumnezeiesc;

Bucură-te, că Însuși Duhul Sfânt ți-a fost învățător în cunoașterea lui


Hristos, Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că nevăzând semne și minuni ai crezut în Hristos;

Bucură-te, că umilindu-te cu desăvârșire în fața voii lui Dumnezeu și


chemându-te glasul harului, te-ai arătat supusă Duhului Sfânt;

Bucură-te, că ai lucrat în via Domnului din ceasul al unsprezecelea și plată


ai luat împreună cu cei dintâi;

Bucură-te, că Domnul te-a înțelepțit ca cinstea împărătească, bogăția și


mărirea să le îmbini cu smerenia creștină;

Bucură-te, că în acest chip ne-ai arătat nouă că bunurile pământești nu


sunt piedică pentru cei iubitori de Dumnezeu în dobândirea bunătăților
cerești;

Bucură-te, că prin tăria credinței și prin neprihănirea viețuirii tale ai primit


de la Dumnezeu darul prorociei;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 10-lea

Calea mântuirii întinzând pentru fiii rușilor și dorința ta cea înainte de


moarte împlinind-o, Preabunul Dumnezeu a crescut în nepotul tău Vladimir
sămânța creștină semănată de tine și, printr-însul, întreg pământul rusesc
s-a luminat prin Sfântul Botez. Pentru aceasta te preamărim pe tine,
fericită Olga, ca pe pricinuitoarea luminării noastre cu lumina sfintei
credințe și cu umilință cântăm lui Hristos, Mântuitorul nostru: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Primind Sfântul Botez, nepotul tău Vladimir s-a grăbit să scoată din
pământ moaștele tale nestricate și pline de minunată mireasmă și,
împreună cu Sfântul Ierarh Leontie cu mulțime multă de popor, le-a așezat
în Biserica Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și de acolo au început să
izvorască felurite vindecări celor ce veneau cu credință. Pentru aceasta te
lăudăm așa:

Bucură-te, că harul Sfântului Duh, sălășluindu-se în tine, a făcut din


moaștele tale izvor vindecător de felurite neputințe;

Bucură-te, că îi opreai să vină la moaștele tale pe cei cu puțină credință;

Bucură-te, că prin descoperirea moaștelor tale, Biserica Rusă, ce era încă


la începuturi, s-a veselit foarte;

Bucură-te, că prin preamărirea lor nepotul tău Vladimir s-a veselit;


Bucură-te, că până astăzi oamenii cucernici se îndulcesc cu amintirea ta
cea slăvită;

Bucură-te, că prin mijlocirea ta către Dumnezeu credincioșii de multe


daruri se învrednicesc;

Bucură-te, că L-ai rugat cu osârdie pe Dumnezeu pentru luminarea


pământului rusesc;

Bucură-te, că ai prorocit că peste puțin timp multe lucruri sfinte și


minunate vor fi pe pământul rusesc;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 11-lea

Cântare de umilință îți aducem ție, Sfântă a lui Dumnezeu, și cu smerenie


te rugăm: mijlocește pentru noi la Unul și Iubitorul de oameni, Dumnezeul
nostru, să nu întoarcă fața Sa de la noi nevrednicii, care pururea păcătuim
și mâniem bunătatea Sa, să nu ne pedepsească pe noi, ci să fie ca un
Părinte iubitor de fii și în veacul ce va să fie să ne mântuiască și să ne
miluiască pe noi ca un Judecător drept și nemitarnic și astfel, izbăvindu-ne
de munca veșnică, să ne învrednicim a petrece cu tine în lăcașurile cerești
și să cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Luminată de lumina cea întreită, acum stai în ceruri, cu toți sfinții, înaintea
scaunului Împăratului împăraților, fericită Olga, și de acolo, ca un
luminător preastrălucit, luminezi toată Rusia izgonind înșelăciunea
rătăcirilor și arătându-ne cale spre adevărata luminare și fericire cerească.
Pentru aceasta preamărindu-te, îți cântăm:

Bucură-te, îndrumătoare care ne arăți calea cea dreaptă spre mântuirea


veșnică;

Bucură-te, puternică ajutătoare și întăritoare a celor ce propovăduiesc


credința ortodoxă;

Bucură-te, că ești pururea apărătoare a celor ce se trudesc spre binele


obștesc;

Bucură-te, că stingi răzvrătirile și neînțelegerile;

Bucură-te, tămăduitoare milostivă a celor bolnavi;

Bucură-te, că dai credincioșilor ajutor prin rugăciunile tale către


Dumnezeu;
Bucură-te, că ești mijlocitoarea și apărătoarea întregului pământ rusesc;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 12-lea

Cere pentru noi harul Preasfântului Duh, povățuitoarea noastră, de la


Atotbunul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Care ne înțelepțește și ne
întărește pe noi în lucrarea mântuirii, ca să nu rămână fără de rod
sămânța sfintei credințe semănate de tine, să răsară și să aducă rod și cu
acesta să ne hrănim sufletele noastre în viața viitoare, unde toți sfinții
cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând faptele tale bune și preaslăvite pe care le-ai arătat în Rusia, întru
luminarea cu lumina credinței lui Hristos, îți aducem cu mulțumire aceste
laude:

Bucură-te, îngrădirea cea neînfrântă, acoperământul și apărarea


pământului rusesc;

Bucură-te, că ești fecioarelor exemplu de viață neîntinată;

Bucură-te, că ești învățătoarea mamelor întru buna viețuire și frumoasa


creștere a copiilor;

Bucură-te, că ești pentru văduve dreptar spre mântuire;

Bucură-te, că ești părtașă în ceruri cu propovăduitorii credinței lui Hristos;

Bucură-te, mijlocitoare zeloasă pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, rugătoare către Dumnezeu în ceasul morții noastre;

Bucură-te, că după ieșirea din trupul nostru cel muritor ne dai mângâiere
și ajutor;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul al 13-lea

Sfântă și întocmai cu Apostolii Mare Împărăteasă Olga, primește cu


milostivire această laudă de mulțumire adusă pentru toți cei pe care prin
tine ni i-a dat Domnul, părinți și strămoși ai noștri, și roagă-L pe Atotbunul
Dumnezeu să înmulțească mila Sa asupra noastră și asupra neamului
nostru, să ne întărească în dreapta credință și în evlavie, să ne păzească
de toate ispitele, nevoile și relele și să ne învrednicească împreună cu tine,
precum fiii și maica lor, să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest
condac se zice de trei ori.)

Icosul 1:

Ziditorule al îngerilor și al oamenilor, Care ai pus timpurile și anii întru a Ta


stăpânire, iar soarta împărățiilor și a popoarelor o conduci după a Ta voie,
când ai binevoit să luminezi neamul rușilor cu Sfântul Botez, atunci,
văzând bunătatea inimii tale, Sfântă Olga, te-a chemat să fii tuturor rușilor
chip și îndrumătoare întru credința creștină. Pentru aceasta te lăudăm așa:

Bucură-te, luceafărul dimineții pe cerul rusesc, care ai binevestit, după


Apostolul cel Întâi Chemat, în munții Kievului;

Bucură-te, preaminunată floare primăvăratică din care a crescut marele


copac al dreptei credințe în pământurile Rusiei;

Bucură-te, prima noastră învățătoare și luminătoare;

Bucură-te, că prin tine rușii au cunoscut să se închine Făcătorului nostru în


Sfânta Treime;

Bucură-te, că prin tine preasfânt numele Domnului este proslăvit de toți


rușii;

Bucură-te, că și preamărit numele tău, dimpreună cu al lui Vladimir cel


întocmai cu Apostolii, este lăudat în toată lumea;

Bucură-te, comoară duhovnicească a Rusiei;

Bucură-te, podoabă preamărită a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, mare binefăcătoare a orașelor Kiev și Pskov;

Bucură-te, grabnică ajutătoare împotriva dușmanilor;

Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu Apostolii


Împărăteasă Olga!

Condacul 1:

Celei alese din tot neamul rușilor, slăvitei, întocmai cu Apostolii și plăcutei
de Dumnezeu Împărătese Olga, laudă îi tocmim, căci ca o rază luminoasă
ai strălucit în întunericul închinării la idoli și calea către Hristos tuturor ai
arătat. Tu, ca ceea ce ai îndrăznire către Domnul, Cel ce te-a preamărit,
ocrotește-ne pe noi cu rugăciunile tale de toate necazurile, ca să-ți
cântăm: Bucură-te, Sfântă, de Dumnezeu înțelepțită și întocmai cu
Apostolii Împărăteasă Olga!

Rugăciune către Sfânta întocmai cu Apostolii Împărăteasă Olga


Sfântă și întocmai cu Apostolii Mare Împărăteasă Olga, prima între sfinții
Rusiei, rugătoare caldă și mijlocitoare a noastră către Dumnezeu! La tine
alergăm cu credință și ne rugăm cu dragoste: fii ajutătoarea noastră întru
tot binele și precum în viața vremelnică te-ai ostenit să-i luminezi pe
strămoșii Rusiei cu lumina sfintei credințe și să-i înveți să facă voia lui
Dumnezeu, așa și acum, petrecând în luminile cerești, cu rugăciunile tale
cele bineprimite către Dumnezeu, ajută-ne nouă să ne luminăm mintea și
inima cu lumina Evangheliei lui Hristos, ca să propășim în credință, în
evlavia și în iubirea lui Hristos. Celor ce sunt în necazuri și suferințe dă-le
mângâiere, celor nenorociți întinde-le mână de ajutor, pe cei rătăciți îi
înțelepțește și cere pentru noi de la bunul Dumnezeu toate cele de folos
pentru viața vremelnică și veșnică și astfel, bineviețuind aici, să ne
învrednicim de moștenirea veșnicelor bunătăți în Împărăția lui Hristos
Dumnezeul nostru, Căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt I se cuvine
toată slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.