Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

I.P. Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

”1.Corespondența juridică și
diplomatică;
2.Corespondența oficială.”
Sarcina nr.2

A elaborat: Buzenco Vlada

Grupa: S-1641

Profesor: Popov N.
Chișinău 2020

 
Republica Moldova

...........................

(denumirea instituţiei)

...........................

(sediul)

Dosar nr.:

Data:

CITAŢIA

emisă la data de …………….

Numele şi prenumele persoanei citate: ..................................................…………...

..............................................................................…………………………………………..

Domiciliul sau reşedinţa persoanei citate: ..................................................………..

..............................................................................…………………………………………..

Statul: ..................................................……………………………………………..

Vă înştiinţăm că sunteţi invitat a vă prezenta la această instanţă, la data de ………………….., ora ……….., completul
…………., în calitate de …………, în proces cu …………… pentru ……………….

Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:


……………………………………………………………………………………………....

Până la termen, sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ………………….. lei, şi timbru judiciar, în
sumă de ………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a mai invoca excepţii, în afara celor de ordine publică*).

Având în vedere că în proces sunt mai mulţi reclamanţi şi/sau pârâţi, sunteţi obligat ca, până la termenul stabilit pentru
judecată sau odată cu întâmpinarea să indicaţi: a) un mandatar care să vă reprezinte şi să primească actele de procedură; b) adresa
domiciliului sau, după caz, sediul acestuia; c) să depuneţi dovada mandatului**).

Potrivit dispoziţiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă, până la termen aveţi posibilitatea să vă alegeţi domiciliul
în R. Moldova, cu indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură.

Potrivit legii , neprezentarea în proces a părţilor legal citate nu împiedică judecarea cauzei.

În procesul civil, judecata se suspendă dacă nici una din părţi nu se înfăţişează – personal sau prin reprezentant – la strigarea
pricinii, afară de cazul în care reclamantul sau pârâtul a cerut judecarea în lipsă.
PARAFA ŞEFULUI INSTANŢEI SEMNĂTURA GREFIERULUI

INVITAŢIE

Stimat(ă)_____________________________

Asociaţia Meşterilor Populari are onoarea să Vă invite la festivitatea de


decernare a premiilor Concursului Naţional de Creaţie Populară, care va avea loc joi,
9 septembrie 2007, ora 15.00, în Sala de Expoziţii (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.
3).

Organizatorii festivităţii: ________________________

________________________

________________________
Reclamație
Magazin anvelope
Chișinău, Calea Orheiului 130/2
27.02.2020

Stimaţi domni,
Trebuie să vă aducem la cunoştinţă că ultimul transport de anvelope
livrate de dvs. nu este la nivelul standardelor obişnuite. Ne-am putut baza
întotdeauna pe calitatea superioară a produselor dvs. şi suntem dezamăgiţi
de situaţia ivită. Veţi găsi anexat un raport al experţilor noştri locali care au
verificat cu atenţie produsele.
V-am fi recunoscători dacă aţi avea amabilitatea să expediaţi urgent
un transport de înlocuire a celor 200 de anvelope pentru compensare.

Anexat: Raport de expertiză.

Asociație de lucrări agricole


Director: Revenco Andrei
Model de contract de societate pe acţiuni

Subsemnaţii_ (numele şi prenumele fiecărui acţionar sau denumirea,


domiciliul ori sediul acestora, cetăţenia sau naţionalitatea acţionarilor, actul lor de identitate, seria,
nr., data eliberării şi organul care l-a eliberat, iar pentru societăţile în comandită pe acţiuni se
menţionează calitatea de comanditar sau comanditat), au încheiat prezentul contract de constituirea
societăţii comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, care are următorul cuprins:
I. Denumirea societăţii şi forma juridică
Se constituie de către subsemnaţii o societate comercială pe acţiuni (în comandită pe acţiuni) sub
firma S.A. (sau societate în comandită pe acţiuni), persoană juridică română.
Emblema societăţii este cea din anexa la prezentul contract (opţional).
II. Sediul societăţii
Localitatea_, str._, nr._, judeţul (sectorul)_.
III. Filiale şi sucursale (Dacă este cazul)
Societatea va înfiinţa sucursale şi filiale în următoarele localităţi (se indică sediul fiecărei sucursale
sau filiale.
IV. Obiectul societăţii
Societatea va avea ca obiect de activitate următoarele:_(se redactează activităţile grupate pe
producţie, comerţ intern, servicii, import-export, construcţii)
V. Capitalul social
Capitalul social subscris este stabilit la suma de __ lei (dacă există participare străină la capital se
menţionează valoarea capitalului în lei, şi în dolari).
Capitalul vărsat la constituire este de lei (participare străină se indică cât
s-a vărsat efectiv în lei şi în valută).
întregul capital social subscris se va vărsa până la data de _.
VI. Acţiuni
Capitalul social este împărţit în acţiuni, în valoare de lei fiecare, din care în
număr de acţiuni la purtător şi un număr de acţiuni nominative (după caz).
VIL Aportul asociaţilor la capitalul social
Se indică numele şi prenumele (denumirea) fiecărui asociat, aportul în numerar şi numărul de acţiuni
aferente, aportul în natură (dacă este cazul), modul de evaluare (expertiză, declaraţie, acte de
proprietate) şi numărul de acţiuni acordate pentru bunurile în natură. Se va preciza în contract ce
situaţie au bunurile aduse de asociaţi (devin proprietatea societăţii, sunt aduse numai în folosinţa
societăţii, sunt închiriate, ş.a.).
VIII. Administratori
Societatea este administrată de _____ administratori, respectiv:_
- pentru fiecare se menţionează numele şi prenumele, cetăţenia, garanţia pe care o va depune până la
o dată stabilită, drepturile speciale de administrare şi reprezentare acordate unora dintre ei (ex.
director general, preşedinte, etc. sau se precizează că sunt stabilite prin statut;
- se stabileşte o remuneraţie lunară de_lei fiecărui administrator.
IX. Adunarea generală
Condiţiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale şi modul de exercitare a dreptului de vot:
- la prima convocare, este necesar prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social,
iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din
capitalul social.
X. Cenzori
Societatea va avea un număr de_cenzori şi anume:
Se indică pentru fiecare cenzor numele şi prenumele, cetăţenia (dacă sunt numiţi prin contract).
XI. Durata societăţii
Durata societăţii este de_ani (sau nedeterminată), începând de la data
înmatriculării în Registrul comerţului, după care se dizolvă de drept.
Durata societăţii poate fi prelungită prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, cu respectarea
prevederilor Legii 31/1990 privind schimbarea duratei unei societăţi (pe durată determinată).
XII. Modul de distribuire a beneficiilor
Beneficiile reale ale societăţii vor fi stabilite şi distribuite acţionarilor pe baza bilanţului anual,
conform statutului anexat.
XIII. Acţiunile comanditarilor
Acţiunile comanditarilor (se completează numai în cazul societăţilor în comandită pe acţiuni).
XIV. Cheltuieli
Operaţiunile încheiate de acţionari în contul societăţii ce se constituie şi pe care societarea uemează
să le preia, precum şi sumele ce trebuie plătite pentru ale operaţiuni.
Sumele de acţionari pentru constituirea societăţii reprezentând taxe pentru autentificare documente,
înmatriculări ş.a. vor fi preluate de societate şi adunarea generală a acţionarilor.
XV. Dispoziţii finale
Litigiile apărute între acţionari vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii.
Subsemnaţii asociaţi adoptăm în unanimitate şi semnăm şi Statutul de funcţionare al societăţii, care
face parte integrantă din prezentul contract.
Prevederile prezentului contract vor putea fi modificate prin acordul tuturor părţilor semnatare.
încheiat în localitatea , în exemplare, în limba română, azi_
Semnăturile asociaţilor,_

S-ar putea să vă placă și