Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

RAPORTUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

Elevul: Gurzun Luminița


Grupa: SB-1531
Specialitatea: Secretariat-Birotică
Baza de practică:Primăria Filipeni, raionul Leova

Conducătorul stagiului de practică Conducătorul stagiului de practică


de la unitatea economică de la Centrul de Excelență

Grosu Vasile Televca Natalia

Chişinău 2018
2

Cuprins:
I. Introducere
II. Prezentarea generală a stagiului de practică.
III. Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din
interiorul instituției.
IV. Jurnalul stagiului de practică.
V. Prezentarea generală a stagiului de practică.
VI. Particularitățile organizării și desfășurării activității în
primărie.
VII. Aspecte generale privind activitatea în serviciul secretariat.
VIII. Sistemul mijloacelor și modelelor de comunicare. Utilizarea
TIC.
IX. Redactarea, completarea modelelor de acte specifice
activității primăriei.
X. Comentariul stagiului de practică
XI. Referința conducătorului de practică
XII. Concluzie.
XIII. Anexe
3

Introducere
Stagiul de practică reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi în
conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea
aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul
programului de pregătire profesională;
Stagiul de practică constituie o parte integrantă obligatorie a
procesului de formare profesională inițială. Fiind un element al
procesului educational și principalul liant dintre procesul de învățămînt și
activitatea profesională, stagiul de practică asigură formarea
compentențelor profesionale și acumularea experienței privitor la
organizarea și realizarea activităților în domeniul professional.
Stagiul de practică se desfășoară în baza curriculumului, cre
indentifică compentențele profesionale specific stagiului de practică,
activitățile, sarcinile de lucru și produsele, care urmează a fi elaborate,
cerințele față de locurile de practică, resursele didactice recomandate
elevilor, precum și modalitățile de derulare și evaluare a stagiului de
practică în conformitate cu cerințele în vigoare.
Promovarea stagiului de practică constituie una dintre condițiile de
promovare la următorul an de studii, admitere la probele de absolvire.
O componentă esențială a pregătirii profesionale o constituie
implicarea elevilor în aplicarea elevilor în aplicarea practică a
cunoștințelor teoretice acumulate. Obiectivul fundmental al acestei
activități este dobîndirea de către studenți a abilităților practice printr-o
implicare direct alături de specialiștii din domeniul specific profesiei.
Stagiul de practică tehnologică este prevăzut în planul de
învățămînt pentru specialitatea Secretariat-Birotică în semestrul VI,
făcînd parte din procesul de învățămînt și are drept scop aprofundarea
cunoștințelor teoretice, obținute în cadrul instituției de învățămînt,
precum și acumularea abilităților în domeniul activității de secretariat.
Stagiul de practică tehnologică se efectuează la diferite instituții ale
Organelor Administrației Publice Centrale de specialitate și Locale,
precum și subdiviziunile acestora.
Rolul deosebit al stagiilor de practică constă și în crearea unor
coniții favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor absolvenți în
activitatea practică.
Practica tehnologică se finalizează cu o verificare sumativă a
competențelor profesionale. Ea se desfășoară conform curricumului
elaborate de către conducătorul de practică, examinat la catedra ”Servicii
4

administrative și Turism” și coordonat de Directorul Adjunct pe instruire


practică al instituției de învățămînt.
Durata stagiului de practică este de 2 săptămîni.

Prezentarea generală a stagiului de practică.


 
Identificarea instituției și a compartimentului unde a fost efectuat
stagiul de practică.
Eu am efectuat stagiul de practică în cadrul Primăriei Filipeni,
raionul Leova. Primăria Filipeni funcționează în temeiul Legii Nr.
436 din  28.12.2006, privind administrația publică locală. Aceasta este o
instituție bugetară, având personalitate juridică, reprezentat prin Primarul satului
Filipeni, d-l Vasile Grosu.
Obiectivul activității sale este administrația publică locală, respectiv
soluționarea problemelor curente ale colectivității locale și ducerea la îndeplinire a
hotărârilor Consiliului Local.
Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde: direcții, servicii, birouri și
compartimente.

 
Detalii despre coordonatorul stagiului de practică din interiorul
instituției.
Coordonatorul stagiului de practică din interiorul instituției a fost reprezentat
de dl. Primar Vasile Grosu, și secretara fiind Vîlcu Ecaterina.
Primarul, în activitatea sa, are următoarele atribuții:
-  asigură executarea deciziilor consiliului local
-  răspunde, administrează şi ţine evidenţa bunurilor localităţii
-  supraveghează şi ia măsuri pentru buna lor funcţionare a târgurilor,
pieţelor, parcurilor, spaţiilor verzi, locurilor de distracţie şi agrement
-  asigură întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere
-  înregistrează şi sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti care
intenţionează să activeze în localitate
-  coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele
în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii și alte categorii de persoane
vulnerabile
-  ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de
drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică.
Atrubuțiile secretarului:
- Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor Consiliului Local.
5

-Asigurarea legalității actelor adoptate de Consiliul local și primarul satului.


-Asigurarea comunicării actelor adoptate/emise.
-Legalizarea și autentificarea actelor documentelor.

Jurnalul stagiului de practică.

Stagiul de practică a constat 2 săptămîni de practică tehnologică realizată in


perioada de 07.05.2018-18.05.2018 în cadrul Primăriei Filipeni.
În cele ce urmeză, am descris detaliat, pe zile, activitatea desfășurată.

Ziua 1 -07.05.2018

În prima zi de practică am fost întîmpinată de către dna. Secretară Vîlcu


Ecaterina(conducătorul stagiului de practică de la primărie)la Primăria Filipeni.
Doamna Ecaterina mi-a făcut cunoștință cu colectivul ce ativează în cadrul
Primăriei (11 angajați).
Aceasta ne-a ținut o scurtă prelegere referitoare la instituția Primăriei Filipeni,
organizarea și funcționarea acesteia.
Apoi doamna Vîlcu ma condus spre cabinetul secretarei, locul unde o sa-mi
desfășor activitățile pe tot parcursul practicii.
Ea mi-a adus la cunoștință programul de lucru (08:00-17:00) și regulele
de protecție a muncii și securității tehnice.

Ziua 2 -08.05.2018

În această zi de practică am ajuns la ora 08:00 la Primărie, dand


dovadă de punctualitate, și dorința de a afla lucruri noi, de a mă implica
cat mai rapid în activitățile de secretariat.
Îndată ce am intrat în cabinet doamna secretară mi-a spus sa scriu
un Aviz cu privire la desfășurarea repetată a concursului pentru ocuparea
funcției de director al Grădiniței nr 2”Andrieș” din satul Filipeni, raionul
Leova.
După aceasta am urmărit tehnicile ei de muncă în birou, încercînd
să o ajut cu ce pot.
Am întocmit un ”Certificat” eliberat lui Vicol Nicolaie Simion, cu
privire la salariul lui.
În baza facturii fiscale am efectuat ”Darea de seamă pe materialele
procurate la primărie pe luna aprilie”.
6

Primarul satului Filipeni împreună cu cetățenii acestei localități au


ajuns la concluzia ca acest sat are nevoie de un parc de joacă pentru
copii, de aceea primarul a făcut tot posibilul ca această idee să devină
realitate. Primarul Vasile Grosu ma rugat pe mine și pe dna secretară să
verificăm poșta electronică și să deschidem oferta de la Firma
”Edelweise” și să alegem complexele de joacă pentru copiii în limita
unei sume de 150000 lei.
După aceasta am întocmit un act de trecere la rebut a mărfurilor și a
materialelor procurate la Primărie în lunile februarie, martie, aprilie
2018.

Ziua 3 - 09.05.2018
În această zi a fost organizat un miting în memoria eroilor căzuți în
război.
Toți cetățenii ne-am adunat în preajma monumentului dedicat
eroilor necunocuți și am mulțumit frumos veteranilor care au mai ramas
în viață.

Ziua 4 - 10.05.2018

În această zi de practică am intrat în ritmul de muncă mai rapid și


am pus în practică cunoștințele teoretice ce le-am acumulat de-a lungul
celor 3 ani de studii la CEITI.
Am eliberat o Adeverență cetățencei Sîrbu Ioana, precum că nu
este plasată în cîmpul muncii, și are nevoie de ajutor financiar.
La primărie a venit un cetățean care avea nevoie de întocmirea unui
”Certificat de Nastere” copilului nou-născut. A prezentat documentele
necesare (Buletinele părinților, certificatele de naștere ale părinților,
certificatul medical,date cu privire la mamă, declarația de
paternitate(după caz), certificat de căsătorie daca există.)Am completat
modelele de documente apoi am facut un bon de plată pentru cetățean,
apoi am scos la printer Certificatul de Naștere și Actul de Naștere și
Declarația de naștere și Declarația privind stabilirea paternității în baza
acordului comun al părinților.
Am înregistrat actele din instituție în Registrele
corespunzătoare(obligatoriu cu pix negru).
7

Ziua 5 - 11.05.2018

În această zi de practică am început cu verificarea poștei


electronice apoi am analizat Nomenclatorul Dosareelor din anii 2015,
2016, 2017 a Primăriei Filipeni.
Am analizat impreună cu dna Ecaterina procesele verbale nr.04 a
Ședinței Ordinare al Consiliului Local Filipeni din 10.05.2017.
Am făcut o Procură cetățencei Florență Maria care a încredințat
cetățeanului Florență Pavel să primească pensia, suportul financiar de la
Oficiul Poștal Filipeni.
Am scris cereri adresate Fundației lui Vlad Plohotniuc ”Edelweiss”
și Secretarului General al PDM, prin care intervenim cu rugămintea de a
ne ajuta cu suma de 50000 lei pentru a procura un echipament de ultimă
generație, la amenajarea unui teren de joacă de 255m(2).
Am observat mijloacele tradiționale și specifice de circulație a
informației.
La ora 15:00 a avut loc Ședința Comisiei de Specialitate a
Consiliului Local, la care am luat și eu parte. În cadrul acestei Ședințe s-a
discutat diverse probleme ce sunt în localitate, petițiile cetățenilor,
cererile depuse Consiliului Local.

Ziua 6 - 14.05.2018

În această zi de practică am eliberat Adeverențe potrivit


componenței familiei și starea familială a cetățenilor.
Am scris o Adeverență potrivit careia cetățeanul nu se află pe
teritoriul Primăriei Filipeni.
Am întocmit o Confirmare conform Registrului de Evidență a
Gospodăriilor Populației, precum că casa de locuit ii aparține
cetățeanului.
Împreună cu Secretarul Consiliului am elaborat Mersul Ședinței din
14.05.2018.
La ora 15:00 a avut loc Ședința Consiliului Local, la care am
participat și eu. În cadrul Ședinței sa ales Președintele ședinței Igor
Vasiloi, apoi s-au discutat toate dispozițiile și s-a luat decizii conform
legilor.

Ziua 7 - 15.05.2018
8

În această zi de practică am eliberat 2 certificate de naștere, o


cerere în legătură cu executarea lucrărilor de demolare a casei de locuit.
Am făcut o scrisoare de garanție adresată SRL Digital ENTER.
Am făcut o Adeverență precum că cetățeanca nu este plasată în
cîmpul muncii.
Am întocmit și un Act de Deces , Certificat de Deces și o
Comunicare privind decesul persoanei.
Am primit scrisorile care au venit în primărie de la Poșta Moldovei( de la
Direcția pentru Siguranța Alimentelor, de la Teatrul pentru copii
”Gîgîlici”, Galchim și Co SRL, Ministerul Finanțelor al Republicii
Moldova).

Ziua 8- 16.05.2018

În această zi de practică am eliberat o Adeverență precum că


cetățeanul M.E. este proprietarul casei conform Registrului de Evidență a
Gospodăriilor Populației.
Am completat Formularul nr.3.
Am introdus date ale cetățenilor în Registrul de pontaj pentru
șomerii antrenați la lucrările publice.
Am lucrat împreună cu secretarul Consiliului asupra Dispozițiilor
din cadrul Consiliului Local.
Am introdus Dispozițiile de la Ședința Ordinară a Consiliului local
în Registrul ”Evidența dispozițiilor primarului.”

Ziua 9 – 17.05.2018

În această zi de practică am a constat în discutii privitoare la raportul


de practica, completari ale informatiilor pe care le-am primit în timpul stagiului
de practica, răspunsuri la intrebările pe care le-am avut.
Am scris o chitanță de recepție a plăților nefiscale pentru cetațeanul Sîrbu
Ruslan.
Am vizitat camera în care se află arhiva.

Ziua 10- 18.05.2018

Această zi a fost dedicată verificării agendei de practică, corectarii lor


explicarea neclarității pe care le-am avut cu privirire la raportul de practică. S-au
9

purtat discuții referitoare la modul în care s-a desfășurat stagiul de practică și mi s-a
scris caracteristica de către conducătorul stagiului de practică , la final fiind
evaluate cu notă maximă.

Particularitățile organizării și desfășurării activității în


primărie.
1. Regulamentul de organizare și funcționare al primăriei Filipeni
este elaborat în conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din
Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația
publică locală.
2. Prezentul Regulament detaliază modul de organizare a
primăriei Filipeni, stabileşte regulile de funcţionare, politicile,
procedurile şi atribuţiile ce revin funcțiilor/posturilor din cadrul
structurii organizatorice a primăriei aprobate conform legii.
3. Regulamentul îndeplineşte următoarele funcții:
1) de management – un instrument prin care toți angajații, cît şi
cetățenii
dobîndesc o imagine comună asupra organizării primăriei
Telenești, iar
obiectivele acesteia devin clare;
2) de legitimare a puterii şi obligațiilor – fiecare angajat al
primăriei ştie cu
precizie unde îi este locul, ce atribuții are, care îi este limita de
decizie, care sunt
relațiile de cooperare şi de subordonare;
3) de integrare socială a personalului – conține reguli şi norme
scrise care
reglează activitatea întregului personal care lucrează la realizarea
unor obiective
comune.
4. În cadrul primăriei Filipeni activează:
1) demnitari (primarul, viceprimarul);
2) funcţionari publici;
3) personal contractual.
Organizarea primăriei FILIPENI
10

8. Administrația publică Filipeni se organizează și funcționează în


temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, eligibilității
autorităților administrației publice locale, legalității și al
consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de
interes deosebit. Autonomia locală este administrativă și
financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.
9. Autoritățile administrației publice prin care se realizează
autonomia
locală la nivelul satului Filipeni sunt consiliul local al satului
Filipeni, ca autoritate deliberativă și primarul satului Filipeni ca
autoritate executivă, aleși în condițiile legii.
10. Primăria satului Filipeni este o structură funcțională care
asistă primarul satului Filipeni în vederea realizării competențelor
și atribuțiilor sale.
11. Primăria satului Filipeni are următoarele atribuții:
1. întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de
dispoziţii ale primarului;
2. aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile
normative ale primarului;
3. colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul
anual privind starea economică şi socială al satului;
4. prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii
despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor
municipale create de consiliul local;
5. supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în
cadrul
primăriei, cît şi în teritoriul administrat;
6. contribuie la elaborarea proiectului de buget al satului pentru
următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului,
care urmează să fie prezentate de primar spre examinare
consiliului local;
7. asigură executarea bugetului satului, în conformitate cu
deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;
8. întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al
satului;
11

9. asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui


conform legii.
12. Primăria Filipeni este constituită din primar, viceprimar,
secretar, funcționari publici și personal contractual.

III. Primarul satului Filipeni


15. Întreaga activitate a Primăriei Filipeni este organizată şi
condusă de către primar, viceprimarul, secretarul și ceilalți
colaboratori fiind subordonați acestuia.
16. Primarul îndeplineşte o funcție de autoritate publică. El este
şeful administrației publice locale şi al primăriei, pe care le
conduce şi le controlează.
17. Primarul reprezintă satul Filipeni în relațiile cu alte autorități
publice, cu persoanele fizice sau juridice din țara sau de peste
hotare.
18. În relațiile dintre Consiliul local al satului Filipeni, ca autoritate
deliberativă şi Primarul, satului Filipeni ca autoritate executivă, nu
există raporturi de subordonare.
19. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor
administraţiei
publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea
privind
descentralizarea administrativă, primarul satului Filipeni exercită
în teritoriul
administrat următoarele atribuţii de bază:
1) asigură executarea deciziilor consiliului local;
2) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei,
schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării
consiliului local;
3) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de
serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de
întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei
publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi
controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi
reciclarea profesională;
12

4) stabileşte atribuţiile viceprimarului;

5) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii


administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de
încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare
consiliului local;
6) exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului;
verifică,
din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la
bugetul local şi
informează consiliul local despre situaţia existentă
7) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor
domeniului public
şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;
8) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din
tîrguri, pieţe,oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi
agrement şi ia măsuri
operative pentru buna lor funcţionare;
9) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de
prestare a
serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna
funcţionare a
serviciilor respective de gospodărie comunală;
10) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor
publice
locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii
tutelare,
contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor
social;

11) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre


aprobare
listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru
realizarea proiectelor
de parteneriat public-privat;
13

12) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de


parteneriat
public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale
participă în calitate
de partener public;
13) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;
14) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea
circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi
instalarea
semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
15) asigură înregistrarea şi evidenţa ciclomotoarelor, a maşinilor şi
a
utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau
agricole, care nu
se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune
animală, în
corespundere cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;
16) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra
întreţinerii şi
gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială
respectivă;
17) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi
publice,
persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi
în instanţele
judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele
încheiate în
numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
18) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar,
rapoarte
cu privire la situaţia social-economică a oraşului;
19) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze
în
unitatea administrativ-teritorială respectivă;
14

20) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate


tutelară,
supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
21) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii,
persoanele
în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de
violenţă
intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile,
sprijină
activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul
oraşului;
22) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a
documentaţiei de
urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare
consiliului local,
în condiţiile legii;
23) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane
fizice şi
juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau
curmarea
acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind
obligate să
reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările
primarului;
24) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii
de drept sau
bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;

25) propune consiliului local consultarea populaţiei prin


referendum în
probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea
acestor
consultări;
26) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu
serviciile
15

publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi


diminuare a
consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor,
epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu
executoriu,
mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi
instituţiilor publice
din localitate;
27) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la
extinderea
cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.
20. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă,
exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau
încredinţate de
consiliul local.

Aspecte generale privind activitatea în serviciul secretariat.


 Observarea factorilor de ambianță ce influențează activitatea
de secretariat.
În serviciul secretariat am observat diverși factori de ambianță ce au o
influență majoră în activitatea de secretariat, aceștea fiind :
-colectivul cu care interacționează secretarul în timpul programului de
muncă,
-ordinea care este indispensabilă într-un birou,
- tehnologiile informaționale și de comunicare în activitățile de
secretariat,
-atitudinea cetățenilor care au nevoie de serviciile de secretariat.

 Activități de organizare, primire și întreținere a vizitatorilor.


În cadrul Primăriei Filipeni pe parcursul stagiului de practică am
observat activitățile de organizare, primire și întreținere a
vizitatorilor. Vizitatorii pentru Primăria Filipeni au avut o mare
importanță, deoarece ei sunt agenți economici din localitate și
16

din republică care au ajutat Primăria Filipeni cu un ajutor


financiar pentru implimentarea unui proiect ”Parc de joacă”.
Personalul Primăriei au organizat o primire călduroasă agenților
economici, cu cuvinte de mulțumire și o masă cu bucute
tradiționale.

 Sistematizarea documentelor în diverse tipuri de dosare.


În primăria Filipeni am făcut cunoștință cu diverse documente pe care le-
am repartizat in diferite tipuri de dosare.
Dosarele pot fi clasificate conform următoarelor criterii:
1. structural (în corespundere cu subdiviziunile structurale);
2. cronologic (conform perioadelor sau datelor la care se referă
documentele);
3. funcţional, ramural, tematic (reieşind din funcţiile sau domeniile
de activitate ale instituţiei, de problematica abordată în
documentele respective);
4. nominal (în conformitate cu tipurile şi varietarea de tipuri a
documentelor); 5.corespondenţă (conform instituţiilor, persoanelor
în rezultatul corespondenţei cărora s-au creat documentele);
6. de autor (conform denumirii instituţiilor sau numelui de familie
ale persoanelor - autori de documente).

 Utilizarea registrelor pentru ținerea evidenței actelor în


instituție.
 Registru - totalitatea informaţiilor documentate ţinute manual
şi/sau în sisteme informaţionale automatizate, organizată în
conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legea;
 Evidenţa registrelor de stat
    (1) Evidenţa registrelor de stat se ţine prin Registrul resurselor şi
sistemelor informaţionale de stat, aprobat de Guvern.
    (2) Crearea şi ţinerea Registrului resurselor şi sistemelor
informaţionale de stat se efectuează de Agenția Servicii Publice.
Registrele se utilizează pentru ținerea evidenței actelor din primărie.
După fiecare act întocmit de catre secretar, sunt înregistrate în registrul
corespunzător actului.
În primărie pe parcursul practicii am făcut cunoștință cu următoarele
Registre: privind evidența certificatelor de stare civilă pe primăria
17

Filipeni, raionul Leova, Registrul ”Evidența dispozițiilor primarului.”,


Registrul de pontaj pentru șomerii antrenați la lucrările publice, Registrul
”de Evidență a gospodăriile Populației” în ele am introdus și înregistrat
actele corespunzatoare.

Sistemul mijloacelor și modelelor de comunicare. Utilizarea


TIC.

 Activități de primire, prelucrare și transmitere a


informațiilor.
Din activitățile de primire, prelucrare și transmitere a
informațiilor face parte înregistrarea Corespondenței de
intrare și de ieșire.

 Utilizarea mijloacelor tradiționale și specific de circulație a


informației( telefon, interfon, fax, poșta electronica.)
În activitățile de secretariat am utilizat diverse mijloace
tradiționale și specific de circulație a informației acestea
fiind: telefonul(am primit și am dat telefoane la diverse
companii, primării din localitățile vecine, agenții economici,
consilierii locali , polițistului de sector, cetățenii din
localitate), fax( am trimis diverse documente prin
intermediul fax-lui la alți secretari), poșta electronica( în
fiecare zi în primul rand accesam poșta electronica pentru a
verifica scrisorile care au venit ).
 Utilizarea eficientă a tehnicii de birou.
Din prima zi de practică am început să utilizez efficient
tehnica de birou în cadrul activității effectuate.
Am utilizat calculatorul, printerul, faxul, ștampila în
elaborarea diferitor acte.
18

Referința conducătorului de practică


Eliberată studentei CEITI, anul III, specialitatea Secretariat-Birotică,
Gurzun Luminița.
Studenta Gurzun Luminița pe perioada practicii 07.05.2018-
18.05.2018, în cadrul Primăriei Filipeni, raionul Leova, a făcut
cunoștință cu domeniul practicii de activitate a Autorității Publice
Locale. A făcut cunoștință cu actele normative și legislative care
reglementează activitatea primăriei.
În timpul practicii, studenta Gurzun Luminița a efectuat de
sinestătător lucrări de secretariat: înregistrarea Corespondenței de intrare
și de ieșire, prelucrarea și transmiterea informației, utilizarea registrelor
pentru ținerea evidenței actelor de stare civilă și a certificatelor, controlul
mijloacelor de circulației a informației(poșta electronică), îndeplinirea
actelor de stare civilă( naștere, deces), redactarea documentelor.
Pe parcursul practicii a dat dovadă de : responsabilitate,
creativitate, punctualitate. Este o persoană comunicabilă, sociabilă, cu
spirit de inițiativă, sîrguincioasă. A dat dovadă de dorință de acumulare a
noi cunoștințe și un interes deosebit în domeniul dat respectînd
programul practicii și regulele interne a primăriei.

Nota: 10

Conducătorul din cadrul unității economice


Grosu Vasile

Comentariul stagiului de practică


19

Stagiul de practică a reprezentat, pentru mine, posibilitatea


ca prin intermediul activitati practice să îmi consolidez
cunostintele teoretice dobândite în cadrul CEITI. Afost o
experiență nouă, interesantă și folositoare.
Relația cu personalul din cadrul institutiei desemnat să
coordoneze activitatea noastra de practica s-a bazat pe
comunicare și, spre surprinderea mea, au incercat și sa îmi pună
la dispoziție toate materialele necesare pentru a înțelege cât
mai bine modul de funcționare al instituției și să mă
familiarizeze cu activitățile specifice administrației locale.De
alfel, am avut ocazia să stau de vorbă în timpul stagiului de
practică atât cu d-l Primar Vasile Grosu, d-l viceprimar Igor
Vasiloi cît și consilierii locali.  
  Participarea la ședința Consiliul Local m-a ajutat să imi
creez o părere cât de cât avizată cu privire la relația dintre
politică și administrație publică, dintre administrație și cetățean.

Concluzii
20

În concluzie, consider că stagiul de practică realizat în


perioada de 2 săptămîni în cadrul Primăriei Filipeni
reprezintă un pas important în dezvoltarea
mea profesională și personală, și mi-a permis, de
asemenea să imi creez o privire de ansamblu asupra
administrației publice, a diferențelor dintre ceea ce
învățam în timpul anilor de studiu .
Stagiul de practica mi-a permis să corelez cunoștințele
dobândite în cadrul obiectelor de specialitate, cu situații
concrete care pot fi întâlnite în practica. Am avut ocazia
să cunosc oameni deschiși și să observ o bună relaționare
între angajații primăriei în vederea îndeplinirii eficiente a
sarcinilor, acest lucru denotând un grad ridicat
de profesionalism.

Bibliografie
21

 Constituția R.M: adoptată la 29 iulie


1994
 Regulamntul – cadru cu privire la
ținerea lucrărilor de secretariat la
autoritatile locale.
 Legea nr.436 privind administratia
publica locala

S-ar putea să vă placă și