Sunteți pe pagina 1din 11
GUVERNUL ROMANIEI ORDONANTA DE URGENTA privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romine de Televiziune in domeniul public al municipiului Bucuresti Avand in vedere ca: in Roménia sunt in prezent 360 de spitale publice (descentralizate catre autoritatile locale, cu exceptia spitalelor terfiare care au rémas in jurisdictia Ministerului Sanatapii), de la spitale universitare care furnizeaza servicii terfiare de cel mai inalt nivel localizate in Bucuresti si in alte sase centre universitare, la spitale mici cu doud-trei specialitati sau chiar una singura, Reforma asistentei_ medicale cu paturi presupune reevaluarea __spitalelor, reorganizarea spitalelor pe niveluri de competenfé care sA includa criteriile pentru ingrijirea integrata a pacientului critic si a cazurilor complexe, cu spitale regionale cu inalt nivel de performanja, cu personal, infrastructura si finantare adecvata si inlocuirea ofertei de servicii spitalicesti neperformante cu servicii alternative ambulatorii, respectiv servicii de lunga durat& sigure, de calitate si cost-eficace, In conformitate cu obiectivele strategice stabilite prin Strategia Nationald de Sanatate 2014-2020, Ministerul Sanatafii a elaborat Planurile Regionale privind Serviciile de Sandtate care urmaresc asigurarea unei distributii corecte si eficiente a serviciilor medicale in regim ambulator si intraspitalicesc la nivelul intregii tari, cu o raspandire adecvatd la nivelul unitafilor de ingrijire primara, secundard, ter{Z si pe termen lung, Planurile sustin restructurarea refelei actuale de unitafi si servicii, tinand cont de nevoile de ingrijiri medicale ale populatiei, de tranzifia demografica si epidemiologic’, de A oportunitatile oferite de disponibilitatea procedurilor de diagnostic si tratament mai putin invazive si de trecerea obligatorie de la un sistem centrat pe spital la 0 abordare concentrata pe pacient, pentru a atinge urmatoarele obiective: irea accesului populatiei la serviciile medicale si cregterea, in acelasi timp, a nivelului de echitate in prestarea serviciilor; - reducerea discrepantelor regionale si judefene in ccea ce priveste ingrijirea primara si serviciile din spitale existente; - cresterea nivelului de eficacitate, eficienfa, productivitate gi eficienga a costurilor in prestarea serviciilor; - asigurarea calitafii si a sigurantei in acordarea serviciilor medicale; - dezvoltarea coordonarii si a complementaritatii la nivelul diferitilor furnizori de servicii medicale si cu sectorul social; si - promovarea modelelor alternative pentru prestarea serviciilor din spitale (clinica cu practica de zi, ingrijire in regim ambulatoriu, chirurgie de zi si servicii ambulatorii), Planurile regionale de servicii medicale prezinta 0 viziune pe termen mediu si lung si o strategie operationala pentru o refea regionala de servicii de asistenté medicala eficienté, sustenabild si echitabila si servesc drept documente conceptuale cheie in directionarea viitoarelor investitii in infrastructura si echipamente, Planul de servicii medicale aferent Regiunii Bucuresti-Ilfov se adreseaz&unei Populafii de aproximativ 2,3 milioane de locuitori (11,5% din populatia ,&rii), fiind regiunea cu cel mai mare grad de urbanizare si cea mai mare densitate a populafiei din Romania, Potrivit celor mai recente prognoze demografice, se estimeaz& cA populatia regiunii Bucuresti-LIfov va creste cu aproximativ 3,6% pana in 2020 si cu 6% pana in 2030, cu precizare c& populatia cu varsta minima de 65 de ani va creste pana la 16,3% din totalul populafiei in 2020 si pana la 17,7% in 2030, Analizind datele privind morbiditatea se constatd c& cele mai mari rate de prevalenj& au fost inregistrate pentru urmatoarele categorii de boli: boli hipertensive, cardiomiopatie ischemicd, diabet zaharat, boli cerebrovasculare gi tiilburiti psihice. Cardiomiopatia ischemica si bolile cerebrovasculare au rate mai mari de prevalenyé decat media nafionala, in special determinate de cele din Bucuresti, in aceste conditii, Strategia de reconfigurare a spitalelor in regiunea Bucuresti — Ilfov presupune restructurarea refelei regionale de spitale, astfel incat s& raspunda fragmentirii si slabei coordonari. Unitaile cu paturi pentru ingrijire acut se vor concentra exclusiv pe cazurile complexe, in vreme ce ingrijirea de zi, ingrijirea in regim ambulatoriu si cea pe termen lung vor fi consolidate pentru a absorbi cazurile non-acute. Capacitatea de a acorda ingrijiri pe parcursul zilei va fi, de asemenea, imbunatifita astfel incdt si asigure 12% din totalul internarilor pana in 2020, Starea infrastructurii sistemului de sandtate din Romania este precara si necesita atenfie imediata pentru a evita viitoare situafii de criz& previzibile. in prezent, mai multe spitale publice se afla intr-un stadiu avansat de uzura, iar in ultimii 25 de ani s-a construit un singur spital public de anvergura, Refeaua de spitale din Roménia este format din mai multe tipologii de spitale (pavilionar, monobloc sau mixt), care se confrunta cu probleme importante, printre care: - vechimea: 0 mare parte din spitalele din Romania au fost construite la sfargit de secol XIX gi inceput de secol XX, dupa teorii si reguli considerate in ziua de azi depasite; majoritatea spitalelor judefene sunt construite in anii 1970; structura pavilionara: 0 mare parte din spitale au structuri de tip pavilionar, ansamblul fiind format dintr-un numéar ridicat de corpuri legate intre ele prin alei si drumuri exterioare, uneori situate chiar la cAtiva kilometri distant unele de altele. Acest tip de structur& segmenteaza fluxurile de lucru, creste distanta dintre sectii si zonele de diagnostic sau tratamente si influenteazd negativ desfgurarea actului medical; gi - starea cladirilor: pufine din cele 366 de spitale din Romania au fost renovate in ultimii 50 de ani; chiar gi aceste lucrari de renovare s-au ficut pe zone izolate din spital, fara o strategie pentru intregul complex. Astfel, majoritatea constructiilor spitalicesti din Romiénia se afla intr-o stare neadecvata, Aceasta stare de fapt duce la: - riscuri pentru pacienti (act medical ineficient, reactie redusa la situafii de criza, infectii nosocomiale, etc.); - riscuri pentru personalul medical; - confort redus pentru pacienti gi personal medical; - sc4derea motivatiei personalului medical (medici, asistente medicale, etc.) ; - cheltuirea ineficienté a banului public (cladiri neizolate termic, distante mari intre cladiri, etc.), Tinand cont de standardele europene, conform crora se recomanda inlocuirea substanfial a unei cladiri medicale dupa o perioada de 30-50 de ani de functionare, motivele fiind multiple, printre care: - deteriorari structurale in cazul cladirilor de spital aflate in zone seismice; - deteriorari de retele de instalatii (media de viata a refelelor de instalatii din spitale este de 15-30 ani, in functie de materialele folosite si de acuratefea executici); - deteriorari ale finisajelor interioare datoritd uzurii accentuate in astfel de spatii; - deteriorari ale echipamentelor medicale; gi - deteriorarea condifiilor epidemiologice din cadrul spitalului (infectiile nosocomiale devin imposibil de inlaturat, iar agentii microbieni care le determina devin tot mai rezistenti la solutiile dezinfectante), in plus, dezvoltarea rapida a tehnologiei in domeniul medical, a practicilor medicale si implicit nevoia de adaptare a normativelor existente (normative de proiectare a spitalelor, normative de siguranfa la incendiu sau normele igienico-sanitare) la aceste noi tendinfe impun realizarea de cladiri medicale compacte, modulare si flexibile la noi extinderi gi la dotarea cu noi echipamente, in care actul medical s& fie eficient si adaptat ultimelor standarde, iar tratarea pacientului sa primeze, in Roménia existé o nevoie urgenta de spitale care pot oferi un grad ridicat de complexitate a serviciilor. Acestea sunt punctele terminale in asistenta cazurilor grave, atat la adulfi, cat gi la copii. Pentru a putea implementa strategia de sanatate 2014-2020 precum si acordurile intemationale pentru dezvoltarea sistemului de sanatate publica, este imperios necesar& dezvoltarea unor structuri noi, planificate si echipate conform standardelor anului 2016, Infrastructura spitaliceascd neadecvata atrage dupa sine riscuri- semnificative si teduce capacitatea de operare a sistemului public de sanatate. Problema gradului avansat 4 de degradare este combinat& in unele cazuri cu o concentrare mare a activitatii, ceea ce creeazi un risc structural pentru sistemul de sandtate. Secfiile spitalelor sunt supraaglomerate cu paturi, iar unele analize care s-ar putea desfagura in ambulatoriu sunt de asemenea efectuate in spital, Spitalele trebuie s& aiba spatii adecvate astfel incdt s se poaté asigura acordarea serviciilor medicale atat in cadrul spitalizarii de zi, cat si in cadrul spitalizdrii continue in inite de ambulatorii. Mai mult, aceasté sectii cu paturi decongestionate, si sa fie spi concentrare a activitatii in cladiri neadecvate constituie un rise major pentru capacitatea sistemului de sanatate publica in caz de calamitate naturala sau de tragedie colectiva, Avand in vedere faptul c& desi in prezent, in municipiul Bucuresti exist un numar aparent mare de spitale, 19 administrate de Primaria Capitalei si 32 administrate de Ministerul Sanatatii, serviciile medicale c&tre populatie nu sunt prestate la nivelul asteptarilor din ce in ce mai mari ale cetdtenilor, Principalele neajunsuri constatate fiind: - specialititi medicale deficitare: terapie intensiva, mari argi, pneumologie, chirurgie toracica, hematologie, anatomie patologica; - prezenta infectiilor nosocomiale in majoritatea spitalelor; - cele mai multe spitale detin cladiri vechi, care nu pot fi reconfigurate pentru a asigura fluxuri medicale conform standardelor actuale: - numeroase cladiri in care functioneaza spitale sau secfii ale acestora prezinta risc seismic gi necesita lucrari urgente de consolidare; Tinand cont de specificul cladirilor, ce nu pot fi consolidate, reparate, reconfigurate si modemnizate decat dupa relocarea activitatii medicale in alte spatii, care in momentul de fafa nu exist’; Luand in considerare faptul c& din aceasta perspectiva, constructia unui spital metropolitan nou in Bucuresti este vitala si prezint€ avantaje multiple, deoarece in acest fel vor fi rezolvate simultan mai multe probleme endemice ale sistemului public de sanatate, respectiv: - asigurarea unei asistente medicale de calitate in specialitati deficitare in prezent; - edificarea unei unitafi spitalicesti in care toate circuitele medicale vor fi asigurate la cele mai inalte standarde in domeniu; - posibilitatea relocarii unor secfii din alte spitale bucurestene care functioneaz& in prezent in cladiri care necesita interventii imediate; - combaterea fenomenului emigrarii cadrelor medicale, prin asigurarea unor condifii de munca la standarde europene, precum gi a locuintelor de serviciu in imobile conexe spitalului; - posibilitatea infiinfarii unor centre de excelent in cardiologie si oncologie, cu toate secfiile conexe amenajate si dotate la cele mai inalte standarde, Avand in vedere c& edificarea unui asemenea complex necesiti, in afara unei suprafeje de teren suficient de mari, si anumite conditii privind accesibilitatea tuturor mijloacelor de transport si proximitatea retelelor de utilitati, Luand in considerare si faptul c& un asemenea obiectiv, care genereaza valori importante de trafic, nu poate fi amplasat intr-o pozitie in care sa afecteze traficul si asa de congestionat al Capitalei, Avand in vedere faptul c& prim&ria municipiului Bucuresti a inceput demersurile necesare pentru realizarca obiectivului de inves i "Spital Metropolitan — unitate medicala de excelent, care va dispune de dotari necesare pentru asigurarea unor servicii medicale la standarde europene, precum si faptul c& pentru realizarea acestui proiect a fost identificat un teren aflat in domeniul public al statului si in administrarea Societafii Romane de Televiziune, ale carui caracteristici sunt optime pentru realizarea proiectului; Luand in considerare faptul c& terenul este prevazut in anexa nr.2 lit. A punctul 4 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societajii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicaté, cu modificdrile si completarile ulterioare; Tinand cont de faptul c& prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 295 din data de 19 julie 2017, se solicit trecerea terenului mentionat, din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti, in vederea realizarii Spitalului Metropolitan, trecerea terenului respectiv in domeniul public Municipiului Bucuresti putandu-se realiza doar prin act normativ cu putere de lege, in acest context, construirea unui noi unitati sanitare cu paturi, respectiv a Spitalului Metropolitan este absolut necesara si va contribui la imbunatatirea accesului la servicii medicale de calitate, acordate in sistem integrat, pentru pacienti din Regiunea Bucuresti- Ilfov, Avand in vedere dreptul cetienilor Romaniei la ocrotirea sanataii, precum gi obligatia corelativa a statului de a lua masuri pentru asigurarea igienei si a sanatafii publice, stipulate in Constitutia Romaniei, Fiind necesari imbundtairea accesului populatiei la serviciile medicale prin realizarea in regim de urgenta a unor cladiri medicale compacte, modulare si flexibile la noi extinderi gi la dotarea cu noi echipamente, in care actul medical s& fie eficient si adaptat ultimelor standarde, iar tratarea pacientului s4 primeze, Avand in vedere c& asigurarea unor servicii medicale reprezint& un drept al tuturor cetfenilor gi, deopotriva, o obligatie a statului, iar neluarea unor masuri urgente ar avea ca efect cresterea riscurilor aparitiei unor viitoare situafii de criz4 in domeniu, in considerarea faptului ci aceast’ masur vizeazi interesul public general, respectiv protejarea s&natafii populatiei si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a c&rei reglementare nu poate fi amanata; in vederea asigurarii cadrului legal, precum si a conditiilor necesare realizarii obligafiilor asumate pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Spital Metropolitan”; in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopt prezenta ordonanta de urgenta. Art.L, - Se aproba modificarea valorii de inventar pentru partea de imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Societatii Romane de Televiziune, potrivit datelor prevazute in anexa nr.1. Art.2. Se aproba transmiterea suprafetei de 47.155 mp din imobilul-prevazut la art.1 din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in 7 domeniul public al municipiului Bucuresti, in vederea realizarii obiectivului de investitii *Spital Metropolitan”. Art.3, - Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in calitate de beneficiar al obiectivului de investitii prevazut la art.2, preia de la Societatea Roména de Televiziune investifii nefinalizate in valoare de 944.844 lei, potrivit datelor prevazute in anexa nr.2. Art.4, - Contravaloarea investitiilor nefinalizate prevazute la art.3 se achita de beneficiar Societafii Romane de Televiziune, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenté, urmnd ca sumele incasate s& fie virate bugetelor din care au provenit. Art.5, - (1) Predarea-preluarea imobilului prevazut la art.l si a investiiilor nefinalizate prevazute la art.3 se face prin protocol incheiat intre Societatea Roména de Televiziune si municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti in termen de maximum 15 de zile de la plata integral a sumelor prevazute la art.4. (2) Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti preia toate drepturile si obligatiile Societafii Romane de Televiziune privind imobilul prevazut laalin.(1). Art.6, - Societatea Romana de Televiziune igi va actualiza in mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valoricd si, impreun& cu Ministerul Finanfelor Publice, va opera modificarile corespunzAtoare in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hot&rdrea Guvernului nr.1705/2006, cu modificarile si completirile ulterioare, in termen de 15 zile de la predarea-preluarea imobilului potrivit prevederilor art.5 alin.(1). Art.7. - Anexele nr.1 gi 2 fac parte integranta din prezenta ordonanfé de urgent’. PRIM-MINISTRU ContrgSemneaza: Ministrul finaytelor publice Eugen OrJango Teodorovici Viceprim-ministra, ministrul dezvoltarii regionale si administrafiei publice Paul Stanescu ) Bucuresti, 2 (ro cdhie 2O18 Neo) DATELE DE IDENTIFICARE ANEXA nr. | reevaluarii Nrinventar | Cod [Denumire | Descriere tehnic& ‘Adresa Valoarea de | MFP conform | clasificajie inventar HG or. | (lei) 1705/2006 | 150342 8.30. |TEREN Suprafata Bucuresti, |75.170.417,60 lei intravilan masurata: 47155 mp Soseaua Pipera eren imprejmuit nr.63-65, jectorul 2 1- Cabina poartd, \c2-Fundatie, S. construita la sol: 1837 mp; F 237261, Bucuresti, Sectorul 2 S. construita la sol: 52 mp; ANEXA nr. 2 DATELE privind investifiile nefinalizate la imobilul identificat in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numdrul MF 150342, a ciror contravaloare va fi suportata din bugetul Mu ucuresti prin Consiliul General al Municipiul Denumire Deseriere tehnica | Valoarea (lei) Investifii -cabina poarta cu suprafaja construita la [Total 944.844 lei, nefinalizate jsol de 52 mp; din care: ‘imprejmuire obiectiv Pipera; wugetul de stat; 14.460 lei din surse proprii fundatie in suprafaja de 1837 mp; bis 384 lei din alocatii de la