Sunteți pe pagina 1din 6

Varianta 8

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI AL CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA


FILIALA GORJ

TESTARE SEMESTRIALĂ
Categoria de lucrări: Elaborarea şi analiza situaţiilor financiare; ţinerea contabilităţii
Anul de stagiu III

1. Se cunosc următoarele informaţii la 31.12.N+1:

Bilanţ funcţional (în lei)

ACTIVE N N+1 CAPITALURI N N+1


PROPRII +
DATORII
Active 280.000 247.000 Capitaluri 250.000 987.000
imobilizate nete proprii:
Capital social 200.000 300.000
Prime de
emisiune - 10.000
Alte rezerve 50.000 50.000
Rezultatul - 627.000
exerciţiului

Active curente 280.000 960.000 Datorii 710.000 670.000


de exploatare: curente de
Stocuri 60.000 160.000 exploatare:
Clienţi 200.000 800.000 Furnizori 500.000 550.000
Cheltuieli în 20.000 - Dividende de
avans plată 100.000 -
Impozit pe 110.000 120.000
profit de plătit
Active de 600.000 1.050.000 Datorii de 200.000 600.000
trezorerie: trezorerie:
Investiţii Ctredite pe 200.000 600.000
financiare pe 100.000 - termen scurt
termen scurt
Conturi la bănci 500.000 1.050.000

TOTAL ACTIV 1.160.000 2.257.000 TOTAL 1.160.000 2.257.000


CAPITALURI
PROPRII +
DATORII
Se cere să se calculeze şi să se interpreteze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR, TN).
Rezolvare :

Calculul şi interpretarea Fondului de rulment (FR):


FRN= Capitaluri permanenteN - Active imobilizate neteN = 250.000 - 280.000 = -30.000 lei FRN+1= Capitaluri
permanenteN+1 - Active imobilizate neteN+1 = 987.000 - 247.000 = +740.000 lei sau
FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ) N - Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000 -
910.000 = -30.000 lei
FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ) N - Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000 -
910.000 = -30.000 lei
FRN+1 = Active circulante (inclusiv trezoreria activ) N+1 - Datorii cicliceN+1 (inclusiv trezoreria datorie) = 2.010.000
- 1.270.000 = +740.000 lei
Fondul de rulment al exerciţiului N este negativ şi semnifică existenţa unui dezechilibru financiar determinat de
gestiunea pe termen lung. În exerciţiul N investiţiile pe termen lung nu pot fi finanţate în întregime din surse de
finanţare pe termen lung. Pentru acoperirea necesarului de finanţare pentru ciclul de investiţii întreprinderea s-a
îndatorat pe termen scurt ceea ce are ca efect creşterea presiunii asupra trezoreriei întreprinderii în anii următori.
Investiţiile generează rentabilitate după o perioadă mai lungă de timp iar creditele pe termen scurt trebuie
rambursate şi remunerate cu dobândă.
Fondul de rulment al exerciţiului N+1 este pozitiv şi are o valoare semnificativă. Întreprinderea a obţinut o creştere
a capitalurilor permanente printr-o nouă emisune de acţiuni şi prin activitatea rentabilă care a generat un rezultat
semnificativ. În plus, investiţia în imobilizări corporale efectuată în exerciţiul N+1 a fost finanţată dintr-o
subvenţie pentru investiţii. Prin urmare, în exerciţiul N+1 nu au apărut nevoi de finanţare pe termen lung din
activitatea de investiţii care să consume din capitalurile permanente efectul fiind favorabil asupra trezoreriei.

Calculul şi interpretarea Necesarului de Fond de Rulment (NFR):


NFRN= active circulante din exploatareN - datorii ciclice din exploatareN = 280.000-710.000 =
-430.000 lei
NFRN+1= active circulante din exploatareN+1 - datorii ciclice din exploatareN+1 = 960.000 - 670.000 = +290.000 lei

În exerciţiul N, nevoia de trezorerie pentru activitatea de exploatare a fost inferioară comparativ cu sursele de
finanţare aferente activităţii de finanţare efectul fiind favorabil asupra trezoreriei. Întreprinderea a reuşit o bună
gestiune a creanţelor clienţi şi a datoriilor faţă de furnizori reuşind să primească de la furnizori credite mai mari
decât cele oferite de ea clienţilor.
În exerciţiul N+1, NFR este pozitiv şi are o valoare semnificativă lucru care se apreciază nefavorabil. La
aproximativ acelaşi credit furnizori întreprinderea îşi creditează de 4 ori mai mult furnizorii efectul fiind
nefavorabil asupra trezoreriei. În plus, întreprinderea a alocat trezorerie de aproape 3 ori mai multă în stocuri.

Calculul şi interpretarea Trezoreriei Nete (TN):


TNN = FRN - NFRN = -30-(-430.000)=+400.000 lei TNN+I = FRN+I -
NFRN+I =740.000-290.000=+450.000 lei sau
TNN = Active de trezorerieN - Datorii de trezorerieN = 600.000 - 200.000 = + 400.000 lei TNN+1 = Active de
trezorerie^ - Datorii de trezorerieN+1= 1.050.000 - 600.000 = +450.000

Trezoreria netă este pozitivă în ambele exerciţii financiare şi cu o variaţie de 50.000 lei de la un an la altul.
Pornind de la prima relaţie de calcul putem concluziona că variaţia se datorează creşterii substanţiale a FR chiar
dacă şi NFR înregistrează o creştere semnificativă. Dacă avem în vedere cea de a doua relaţie de calcul putem
justifica variaţia prin fluxurile mari de încasări chiar dacă şi îndatorarea faţă de bănci a crescut de 3 ori în
exerciţiul N. O asemenea analiză este limitată deoarece TN este văzută ca o valoarea reziduală. Dacă dorim să
realizăm o analiză cauză-efect ar trebui să valorificăm informaţiile degajate de Tabloul fluxurilor de trezorerie.

2. În luna decembrie a exerciţiului N, un atelier al societăţii X a fost afectat de un incendiu. Pentru


continuarea activităţii societatea este obligată să refacă atelierul, estimându-se cheltuieli în valoare de
100.000 um. Pentru refacerea atelierului societatea X va primi de la o societate de asigurări o
indemnizaţie (despăgubire) în valoare de 60.000 um.
Care sunt consecinţele asupra situaţiilor financiare, la sfârşitul exerciţiului N ştiind că se
aplică IAS 37 ?

3. Se dau următoarele operaţii:


(1) vânzarea unui teren la preţul de vânzare de 1.000.000 lei, TVA 24% (factură); costul de achiziţie al
activului vândut este de 800.000 lei;
(2) vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt achiziţionate în cursul anului: 100 acţiuni la cursul
bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziţiei este de 8 lei/buc;
(3) vânzarea de imobilizări financiare: 1.000 acţiuni la cursul de 15 lei (acestea fuseseră cumpărate anul
trecut la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anului trecut cu 2 lei/acţiune);
(4) la sfârşitul anului întreprinderea deţine investiţii financiare pe termen scurt cotate: 2.000 acţiuni;
cursul bursier la sfârşitul anului este de 20 lei/acţiune (ele fuseseră cumpărate la cursul de 18 lei în cursul
anului);
(5) la sfârşitul anului întreprinderea deţine 500 acţiuni reprezentând imobilizări financiare cumpărate în
anul anterior la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anterior cu 2 lei/acţiune; cursul de închidere este
de 15 lei/acţiune;
(6) întreprinderea deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 5 ani la costul de 500.000 lei. În bilanţul anului
trecut clădirea fusese adusă la valoarea justă de 700.000 lei, reprezentând o rezervă din reevaluare
pozitivă de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfârşitul anului curent, valoarea
justă a fost estimată la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 180.000 lei;
(7) întreprinderea a vândut în cursul anului produse finite la preţ de vânzare de 8.000.000 lei, TVA 24%;
costul producţiei vândute este de 5.000.000 lei;
(8) întreprinderea a beneficiat în cursul anului de reduceri comerciale în valoare de 200.000 lei, TVA
24%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziţionate de la furnizori;
(9) întreprinderea a acordat clienţilor în cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 24%, în
baza unor facturi ulterioare, pentru vânzările efectuate în anul anterior;
(10) întreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din
care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobânda 20.000 lei, TVA 24%;
(11) la sfârşitul anului întreprinderea înregistrează un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei;
(12) se actualizează soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producţie ca urmare a
trecerii timpului: soldul contului de provizion în bilanţul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectivă a
dobânzii pentru o finanţare echivalentă cu rambursare la scadenţă este de 12%;
(13) se încasează dobânzi aferente obligaţiunilor achiziţionate de la societatea Gama, rambursabile după 5
ani, în sumă de 20.000 lei, din care dobânda cuvenită pentru perioada de deţinere a instrumentului
purtător de dobândă este de 5.000 lei;
(14) în cursul anului s-au obţinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;
(15) la sfâşitul anului, întreprinderea decide ca în anul următor să vândă o clădire. Aceasta are un cost de
160.000 lei, amortizare cumulată 40.000 lei. Valoarea justă estimată la 31.12.N este de 110.000 lei iar
cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei;
(16) managerii decid ca în anul N+1 să plătească suma de 170.000 lei reprezentând prime privind
participarea salariaţilor la profit;
(17) cheltuiala cu impozitul pe profit este de 942.900 lei.

Se cere:
a) să se contabilizeze operaţiile de mai sus;
b) să se prezinte incidenţa acestor operaţii asupra contului de profit şi pierdere întocmit conform OMFP
3055/2009.
Rezolvare:
a)Înregistrările în contabilitate:
(1)vânzarea unui teren la preţul de vânzare de 1.000.000 lei, TVA 24% (factură); costul de achiziţie al activului vândut este de 800.000 lei:
461 = % 1.240.000
Debitori diverşi 7583 1.000.000
Venituri din vânzarea
activelor şi din alte
operaţii de capital
4427 240.000
TVA colectată
6583 = 2111 800.000

Cheltuieli privind activele Terenuri


cedate şi alte operaţii de
capital
(2)vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt achiziţionate în cursul anului: 100 acţiuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziţiei este de
8 lei/buc:
% = % 100 buc x 18 lei = 1.800
5121 5081/Beta 100 buc x 10 lei = 1.000
Conturi la bănci în lei Alte titluri de
6642 plasament
Pierderi din investiţii pe 800
termen scurt cedate
(3)vânzarea de imobilizări financiare: 1.000 acţiuni la cursul de 15 lei (acestea fuseseră cumpărate anul trecut la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anului
trecut cu 2 lei/acţiune):
5121 = 7641 1.000 buc x 15 lei= 15.000
Conturi la bănci în lei Venituri din
imobilizări
financiare cedate
6641 = 263/Gama 1.000 buc x 16 lei = 16.000
Cheltuieli privind Interese de
imobilizrile financiare participare
cedate
2962 = 7863 1.000 buc x 2 lei = 2.000
Ajustări pentru pierderea Venituri financiare
de valoare a intereselor din ajustări pentru
de participare pierderea de
valoare a
imobilizărilor
financiare
(4)la sfârşitul anului întreprinderea deţine investiţii financiare pe termen scurt cotate: 2.000 acţiuni; cursul bursier la sfârşitul anului este de 20 lei/acţiune (ele
fuseseră cumpărate la cursul de 18 lei în cursul anului):
5081 = 768.01 2.000 buc x 2 lei = 4.000
Alte titluri de plasament Alte venituri
financiare/venituri din
variaţia valorii juste a
investiţiilor financiare pe
termen scurt
(5) la sfârşitul anului întreprinderea deţine 500 acţiuni reprezentând imobilizări financiare cumpărate în anul anterior la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul
anterior cu 2 lei/acţiune; cursul de închidere este de 15 lei/acţiune:
Depreciere existentă la 31.12.N-1 = 500 buc x 2 lei = 1.000 lei
Depreciere constatată la 31.12.N = 500 buc (16-15) = 500 lei
Ajustare necesară = - 500 lei
2962 = 7863 500
Ajustări pentru pierderea de Venituri financiare din
valoare a intereselor de participare ajustări pentru pierderea
de valoare a
imobilizărilor financiare

(6)întreprinderea deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 5 ani la costul de 500.000 lei. În bilanţul anului trecut clădirea fusese adusă la valoarea justă de
700.000 lei, reprezentând o rezervă din reevaluare pozitivă de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfârşitul anului curent, valoarea
justă a fost estimată la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 180.000 lei:
Valoarea justă – amortizarea cumulată = 700.000 – 70.000 = 630.000 lei
Valoarea justă la 31.12.N = 300.000 lei
Pierdere de valoare = 330.000 lei
Rezervă din reevaluare existentă = 180.000 lei
% = 2912 330.000
105 Ajustări pentru 180.000
Rezerve din reevaluare deprecierea
6813 construcţiilor 150.000
Cheltuieli de exploatare
privind ajustările pentru
deprecierea imobilizărilor
(7)întreprinderea a vândut în cursul anului produse finite la preţ de vânzare de 8.000.000 lei, TVA 24%; costul producţiei vândute este de 5.000.000 lei:
4111 = % 9.920.000
Clienţi 701 8.000.000
Venituri din vânzarea
produselor finite
4427 1.920.000
TVA colectată
711 = 345 5.000
Venituri aferente Produse finite
costurilor stocurilor de
produse
(8)întreprinderea a beneficiat în cursul anului de reduceri comerciale în valoare de 200.000 lei, TVA 24%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime
achiziţionate de la furnizori:
401 = % 248.000
Furnizori 609 200.000
Reduceri comerciale
primite
4426 48.000
TVA deductibilă

(9)întreprinderea a acordat clienţilor în cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 24%, în baza unor facturi ulterioare, pentru vânzările efectuate
în anul anterior:
% = 4111 744.000
709 Clienţi 600.000
Reduceri comerciale
acordate
4427 144.000
TVA colectată
(10)întreprinderea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobânda
20.000 lei, TVA 24%:
% = 5121 124.000
167 Conturi la bănci în lei 80.000
Alte împrumuturi şi
datoii asimilate 20.000
666
Cheltuieli privind
dobânzile 24.000
4426
TVA deductibilă
(11)la sfârşitul anului întreprinderea înregistrează un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei:
6812 = 1511 10.000
Cheltuieli de exploatare Provizioane pentru
privind provizioanele litigii
(12)se actualizează soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producţie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion în
bilanţul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectivă a dobânzii pentru o finanţare echivalentă cu rambursare la scadenţă este de 12%:
666 = 1513 15.000 x 12% = 1.800
Cheltuieli privind Provizioane pentru
dobânzile dezafectarea
imobilizări corporale
şi alte acţiuni similae
legate de acestea
(13)se încasează dobânzi aferente obligaţiunilor achiziţionate de la societatea Gama, rambursabile după 5 ani, în sumă de 20.000 lei, din care dobânda cuvenită
pentru perioada de deţinere a instrumentului purtător de dobândă este de 5.000 lei:
5121 = % 20.000
Conturi la bănci în lei 766 5.000
Venituri din dobânzi
5081
Alte titluri de 15.000
plasament
(14)în cursul anului s-au obţinut produse finite la costul de 6.000.000 lei:
345 = 711 6.000.000
Produse finite Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

(15)la sfâşitul anului, întreprinderea decide ca în anul următor să vândă o clădire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulată 40.000 lei. Valoarea
justă estimată la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei:

% = 212 160.000
2812 Construcţii 40.000
Amortizarea
construcţiilor
371.01 120.000
Clădiri destinate vânzării
6814 = 397 15.000
Cheltuieli de exploatare Ajustări pentru
privind ajustările pentru deprecierea
deprecierea activelor mărfurilor
circulante
(16)managerii decid ca în anul N+1 să plătească suma de 170.000 lei reprezentând prime privind participarea salariaţilor la profit:
6812 = 1518 170.000
Cheltuieli de exploatare Alte provizioane
privind provizioanele
(17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 942.900 lei.
691 = 4411 942.900
Cheltuieli cu impozitul pe Impozitul pe profit
profit

Extras din Contul de profit şi pierdere (lei)


Cifra de afaceri, din care: 7.400.000
Producţia vândută (701) 8.000.000
Reduceri comerciale acordate (709) (600.000)
Venituri aferente costurilor stocurilor de
Produse (sold creditor 711) 1.000.000
Alte venituri din exploatare (7583) 200.000
Total venituri din exploatare: 8.600.000
Reduceri comerciale primite (609) (200.000)
Alte cheltuieli din exploatare (6588) 150.000
Ajustări privind deprecierea activelor circulante, din care:
a)cheltuieli (6814) 15.000
b)venituri 15.000
Ajustări privind provizioanele, din care: -
a)cheltuieli (6814) 180.000
b)venituri 180.000
Total cheltuieli din exploatare: -
145.000
Profit din exploatare 8.455.000
Venituri din dobânzi (766) 5.000
Alte venituri financiare (768) 4.000
Total venituri financiare: 9.000
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active circulante, din care:
a)cheltuieli (2.500)
b)venituri (7863) -
Cheltuieli privind dobânzile (666) 2.500
Pierderi din imobilizări financiare cedate 21.800
Pierderi din investiţii financiare pe termen scurt cedate 1.000
Total cheltuieli financiare:
800
21.100
Pierdere financiară (12.100)
Profit curent 8.442.900
Venituri extraordinare -
Cheltuieli extraordinare -
Profit/pierdere din activitatea extraordinară -
Venituri - total 8.609.000
Cheltuieli -total 166.100
Profit brut al exerciţiului 8.442.900
Cheltuiala cu impozitul pe profit (691) (942.900)
Profitul net al exerciţiului 7.500.000