Sunteți pe pagina 1din 3

Ca sistem care include conştiinţa stării Cerinţele educaţiei pentru sănătate

de sănătate, procesul de sunt:


predare/învăţare şi participarea,
 largă accesibilitate;
educaţia pentru sănătate are ca scop
creşterea nivelului de cunoştinţe  orientare (spre prevenţie)
medicale ale tineretului în domeniul profilactică;
sanogenezei, protecţiei mediului şi
prevenirii bolilor; formarea şi  participare activă a populaţiei la
dezvoltarea unor deprinderi corecte apărarea propriei sănătăţi;
care să promoveze sănătatea precum şi  caracter optimist;
crearea unei poziţii active faţă de
sănătatea individuală şi de problemele  să fie convingătoare;
sănătăţii publice, în sensul atragerii şi
capacitării maselor la participarea  exprimare accesibilă; Scopurile realizării educaţiei pentru
activă în vederea realizării şi sănătate
 caracter ştiinţific;
consolidării sănătăţii. Acţiunile de educaţie pentru sănătate
 tematică adecvată auditoriului. se realizează în scopul:

1. creşterii nivelului de cunoştinţe


medicale a populaţiei în
domeniul prevenţiei bolilor, al
sanogenezei, al protecţiei
mediului ;

2. formării şi dezvoltării unor


deprinderi corecte care să
promoveze sănătatea;
3. antrenării maselor pentru a  folosirea experienţei personalului
participa activ la consolidarea şi a voluntarilor din reţele;
sănătăţii prin crearea unei
poziţii active faţă de sănătatea  integrarea mesajelor în activităţile
individuală şi faţă de de informare, educare şi servicii ale
problemele sănătăţii publice. reţelelor cooperante, potenţând astfel
efectele iniţiativelor de promovare a
sănătăţii.

Activităţile de promovare a sănătăţii

 utilizarea canalelor diferitelor Educaţia pentru


reţele de comunicaţii deja existente
pentru difuzarea mesajelor, privind
prevenirea sau combaterea; Tipuri de educaţie
sănătatea
pentru sănătate

 obţinerea accesului la grupurile tineretului


ţintă, deja incluse în reţelele
instituţionale şi în structurile, serviciile educaţie pentru educaţie pentru
şi programele acestora; educaţie pentru
sănătate formală
sănătate
nonformală
sănătate
comportamentală