Sunteți pe pagina 1din 3

CONGRESUL AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN MOLDOVA

Str. Columna 106 A, Chișinău, Republica Moldova (secretariat)


Tel: 22-35-09, Fax: 22-35-29, mob. 079588547, info@calm.md,
www.calm.md

Nr. 165 din 19 noiembrie 2019

Către: Membrii CALM

Opinia CALM referitor la


incompatibilitatea mandatului de consilier cu alte funcții publice

1. Considerații generale
Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) i s-a solicitat să se pronunțe
referitor la incompatibilitatea funcției de secretar al consiliului local cu funcția de
consilier raional.
Potrivit art. 109 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, administraţia publică
în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale
descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Aceste
principii constituționale sunt confirmate în prevederile art.3 alin. (1) din Legea privind
administraţia publică locală nr. 436/2006.
Art. 5 din Legea nr. 436/2006 stabilește autorităţile administraţiei publice locale
prin care se realizează autonomia locală: în sate (comune), oraşe (municipii) sunt
consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, iar în
raioane – consiliile raionale, ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii de raioane, ca
autorităţi executive.
În conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea nr. 436/2006, între autorităţile centrale
şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există
raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Reieșind din aceste prevederi, consiliile locale nu se subordonează consiliilor
raionale, iar primarii nu se subordonează preşedinţilor de raioane. În același timp,
funcționarii publici din cadrul primăriilor nu se subordonează funcționarilor publici din
cadrul aparatului preşedintelui raionului.

2. Constatări
Referitor la incompatibilităţile generale pentru funcţia publică, potrivit art. 25 alin.
(2) lit. a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public, funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate în
cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege.
În ceea ce privește incompatibilitățile prevăzute de Legea nr.768/2000 privind
statutul alesului local, în art. 7 alin. (1) este fixat că mandatul consilierului este
incompatibil cu:
a) exercitarea altei funcții de demnitate publică;
b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor
administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi
preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale
Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv a Găgăuziei;
d) calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile
subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi
municipale);
e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XV
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
Totodată, alin. (2) din art. 7 al Legii nr. 768/2000, prevede: mandatul consilierului
este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier
al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
Deoarece prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 768/2000 nu erau
formulate clar și erau pasibile de interpretare, a fost adoptată Legea nr. 263/2012 privind
interpretarea articolului 7 alineatul (1) literele c) şi d) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local.
Legea nr. 263/2012 a stabilit, că prevederile articolului 7 alineatul (1) literele c) şi
d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se vor
aplica după cum urmează:
1. Prevederile literei c) se aplică funcţiorarilor publici şi angajaţilor din
subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale de acelaşi nivel şi din aceeaşi
unitate administrativ-teritorială.
2. Prevederile literei d) se aplică şefilor şi şefilor adjuncţi ai organizaţiilor
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale de acelaşi nivel şi din aceeaşi
unitate administrativ-teritorială (întreprinderi municipale, instituţii publice, servicii etc.).
Astfel, din prevederile legale expuse supra constatăm următoarele incompatibilități:
- consilierul local nu poate fi concomitent funcționar public în primăria din
localitatea unde este consilier sau șef/șef adjunct ai unei organizaţii din
subordinea primăriei din localitatea unde este consilier sau consilier local în altă
localitate din tară sau consilier raional din alte raioane;
- consilierul raional nu poate fi concomitent funcționar public în aparatul
preşedintelui raionului în care este consilier sau șef/șef adjunct al unei
organizaţii din subordinea consiliului raional în care este consilier sau consilier
raional în alt raion din tară sau consilier local din alte localități din componența
altor raioane.

3. Concluzii
Luând în considerare cele menționate mai sus, putem face următoarele concluzii:
- consilierul local poate fi concomitent funcționar public în aparatului
preşedintelui raionului, din componența căruia face parte localitatea în care
acesta este consilier sau funcționar public în primăria din altă localitate atât a
raionului, din componența căruia face parte localitatea în care acesta este
consilier, precum și altui raion sau funcționar public în aparatul preşedintelui
altui raion;
- consilierul local poate ocupa concomitent funcția de șef/șef adjunct ai unei
organizaţii din subordinea consiliului raional din raionul din componența căruia
face parte localitatea în care acesta este consilier sau șef/șef adjunct ai unei
organizaţii din subordinea primăriei dintr-o altă localitate atât a raionului, din
componența căruia face parte localitatea în care acesta este consilier, precum și
altui raion sau funcția de șef/șef adjunct ai unei organizaţii din subordinea
consiliului raional din alt raion;
- consilierul local poate fi concomitent și consilier raional în raionul din care
face parte localitatea în care acesta este consilier;
- consilierul raional poate fi concomitent funcționar public în primăria din orice
localitate atât a raionului, în care acesta este consilier, precum și altui raion sau
funcționar public în aparatul preşedintelui altui raion;
- consilierul raional poate ocupa concomitent funcția de șef/șef adjunct ai unei
organizaţii din subordinea primăriei din orice localitate atât a raionului, în care
acesta este consilier, precum și altui raion sau funcția de șef/șef adjunct ai unei
organizaţii din subordinea consiliului raional din alt raion;
- consilierul raional poate fi concomitent și consilier local în una dintre
localitățile din cadrul raionului, în care acesta este consilier.

Cu respect,
Viorel FURDUI
Director Executiv al CALM

Exec: C. Scorțescu,
expert CALM, tel. 22 35 09