Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect

Modulul Educaţia digitală


Disciplina Educaţia tehnologică
Clasele 1-4

Preliminarii

Paradigma modernă a educaţiei poziţionează problema interacţiunii pedagogului cu elevul


drept una fundamentală, dar, în acelaşi timp, dinamică, având condiţii iniţiale în continuă
schimbare. Dinamica problemei este generată de revoluţia tehnologiilor digitale şi penetrarea de
către acestea a tuturor domeniilor activităţii umane.
În acest context apare evidentă necesitatea dezvoltării sistemului educaţional centrat pe elev,
adaptat flexibil la nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii adecvate.
Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al profesorului,
astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel care învaţă,
acesta fiind un nativ digital, produs al societăţii informaţionale.
Ultimele două decenii sunt marcate de transformări esenţiale în modelul de comunicare
interuman, prin apariţia şi dezvoltarea rapidă a unui nou actor - Tehnologiile Informaţionale şi de
comunicaţie (TIC), care nu doar facilitează diverse forme de comunicare interpersonală, dar, prin
capacitatea de a acumula şi transmite diverse forme de informaţii au devenit o entitate funcţională a
acestui model. Procesul de informatizare a societăţii noastre avansează vertiginos, iar familia,
grădiniţa şi şcoala – ca factori decisivi în educaţia membrilor societăţii - sunt nevoite să se adapteze
la secolul tehnologiilor.
A trăi în era digitală, înseamnă a avea noi competenţe, iar micii şcolari trebuie să valorifice
potenţialul TIC-ului pentru a creşte şi a face faţă provocărilor vieţii moderne. În acest context apare
necesitatea formării şi dezvoltării la copii a competenţelor digitale.
Competenţele digitale se referă la formarea abilităţilor de căutare, procesare, analiză şi
selectare, formarea gândirii logice şi critice, abilităţi dezvoltate de comunicare. Tehnologiile
informaţionale oferă un şir de oportunităţi de realizare a diferitor tipuri de învăţare: prin intermediul
achiziţiei, discuţiei, investigaţiei, practicii, colaborării şi producerii, care fiind combinate duc la cel
mai bun mediu de învăţare. Învăţătorului îi revine un alt rol, cel de coordonator al fluxului de
informaţie. Prin urmare, el trebuie să cunoască şi să utilizeze metodologia contemporană şi noile
tehnologii informaţionale, pentru ca să comunice în aceeaşi limbă cu copilul, să-l coordoneze,
dirijeze şi să-l ajute corect în ceea ce priveşte orientarea în mediul informaţional.
Statut: Studierea bazelor Educaţiei digitale în învăţământul primar este organizată în forma
unui modul, care se integrează în disciplina „Educaţie tehnologică” şi care va conduce la
dezvoltarea capacităţilor de utilizare a instrumentelor şi resurselor TIC, precum şi aplicarea acestora
pentru facilitarea formării de competente la celelalte discipline; dezvoltarea orizontului de
cunoaştere şi capacităţii de explorare a lumii, la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea,
interpretarea şi prezentarea informaţiilor, de modelarea şi controlul evenimentelor, de înţelegere a
implicaţiilor TIC în societate.
Funcţiile curriculumului Educaţie digitală:
– act normativ al procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei în contextul
unei pedagogii axate pe competente - valori;
– reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional din
perspectiva unei pedagogii axate pe competente - valori;
– componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare la Educaţie digitală;
– orientare a procesului educaţional spre formare de competente digitale la elevi;

1 / 13
– componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor şcolare, manualelor
electronice, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare.

Beneficiari:
Curriculumul este destinat cadrelor didactice din învăţământul primar, autorilor de manuale
şi ghiduri metodologice, elevilor.

COMPETENŢE SPECIFICE MODULULUI:

1. Cunoaşterea elementelor primare ale spaţiului digital, a relaţiilor dintre acestea,


manifestând interes faţă dispozitivele inteligente şi structura lor, resurse digitale,
comunicaţii.
2. Înţelegerea rolului resurselor digitale pentru educaţie şi în viaţa cotidiană, demonstrând
eficienţă în selectarea adecvată a acestora în funcţie de situaţia concretă de învăţare sau
activitate.
3. Utilizarea instrumentelor digitale pentru realizarea activităţilor de învăţare, specifice
vârstei, manifestând creativitate, corectitudine, eficienţă.
4. Interacţiunea cu membrii comunităţilor virtuale în scopuri de învăţare şi muncă,
manifestând interes pentru învăţare activă, cercetare şi colaborare, respectând etica
mediilor virtuale
5. Înţelegerea pericolelor, riscurilor utilizării resurselor digitale, demonstrând corectitudine
şi responsabilitate
6. Explorarea situaţiilor de problemă prin căutare, modelare, algoritmizare, planificare şi
efectuare de experimente în medii digitale, dovedind claritate, concizie, corectitudine şi
spirit analitic.

COMPETENŢE SPECIFICE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR:

1. Identificarea elementelor primare ale componentelor spaţiului digital, a relaţiilor dintre


acestea, manifestând interes faţă de dispozitivele inteligente şi structura lor, resurse
digitale multimedia, resurse program.
2. Înţelegerea rolului resurselor digitale pentru educaţie şi în viaţa cotidiană, demonstrând
eficienţă în selectarea adecvată a acestora în funcţie de situaţia concretă de învăţare sau
activitate.
3. Utilizarea instrumentelor digitale pentru realizarea activităţilor de învăţare, specifice
vârstei, manifestând creativitate şi corectitudine.
4. Identificarea pericolelor, riscurilor utilizării dispozitivelor şi resurselor digitale,
demonstrând inteligenţă şi responsabilitate
5. Algoritmizarea metodelor de rezolvare a exerciţiilor, soluţionare a situaţiilor de
problemă, elemente de analiză şi sinteză, demonstrând creativitate, concentrare şi
perseverenţă
6. Explorarea resurselor Web prin căutare în mediile digitale, dovedind concizie, eficienţă,
inteligenţă, corectitudine şi responsabilitate

2 / 13
ADMINISTRAREA MODULULUI

Statutul Aria Nr. de ore pe Nr. de ore pe


Clasa
modulului curriculară săptămână an
Obligatoriu Tehnologii I 1 16
Opţional II 1 16
Opţional III 1 16
Opţional IV 1 16

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE CONŢINUT

Clasa Unităţi de conţinut Nr. de ore


Ce este lumea digitală? 4
I Comunicăm digital 4
Ce e bine şi ce e rău 4
Gândim digital (I) 4
Unităţi de informaţie 4
II Scriem şi desenăm digital (I) 8
Gândim digital (II) 4
Resurse digitale 4
Scriem şi desenăm digital (II) 4
III
Lumea digitală în extindere – Reţele şi Internet 4
Gândim digital (III) 4
În permanentă căutare 2
Bune maniere şi corectitudine digitală 2
IV
Învăţăm digital – dispozitive şi aplicaţiile digitale la lecţii în fiecare zi! 8
Gândim digital (IV) 4

3 / 13
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CLASA I (16 ore)

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate


- Recunoaşterea Ce este lumea digitală? Conversaţii cu sprijin în observare: varietatea dispozitivelor din jurul nostru,
dispozitivelor digitale– Digital. Ce înseamnă? compararea dispozitivelor, identificarea deosebirilor dintre dispozitivele cu
- Identificarea – Dispozitive digitale microprocesor şi fără.
componentelor – Instrucţiuni şi programe Exerciţii de: recunoaştere a componentelor de bază ale calculatorului /
dispozitivului digital – Omul şi lumea digitală dispozitivului digital cu ecran tactil
- Identificarea Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
instrucţiunilor şi a Conversaţii cu sprijin în observare: ce sunt instrucţiunile, cum se transmit ele,
formelor de descriere a ce se întâmplă dacă nu sunt formulate exact.
acestora Joc educaţional: formularea şi executarea instrucţiunilor (deplasarea dirijată
- Explorarea până la o locaţie dată)
posibilităţilor de Conversaţii cu sprijin în observare: programul – set de instrucţiuni executate
utilizare a de către un dispozitiv digital.
dispozitivelor digitale Conversaţii cu sprijin în observare: rolul dispozitivelor digitale în viaţa /
activitatea cotidiană a copiilor şi a celor maturi.
Aplicaţii practice: desenarea unui calculator / tabletă
- Recunoaşterea Comunicăm digital. Conversaţii cu sprijin în observare: conectăm / deconectăm corect un
formelor (modelelor)– Comunicăm cu dispozitivul digital dispozitiv digital, la ce trebuie să fim atenţi.
de comunicare, care – Comunicăm între noi ... digital Exerciţii de: identificare a controalelor de lansare a dispozitivelor digitale
implică dispozitive – Şi dispozitivele comunică între ele! Conversaţii cu sprijin în observare: cum transmitem informaţii / instrucţiuni
digitale către dispozitivul digital, cum recepţionăm informaţii de la acesta
- Descrierea formelor de Joc educaţional: modelarea adunării în calculator (pentru numere mai mici
comunicare care decât 10)
implică dispozitive Conversaţii cu sprijin în observare: cum comunicăm între noi folosind
digitale verbal, prin dispozitive digitale.
imagini sau în alte Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor

4 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
moduri Conversaţii cu sprijin în observare: schimb de date şi schimb de instrucţiuni
între dispozitivele digitale
Aplicaţii practice: desenarea unei perechi de dispozitive digitale conectate
Aplicaţii în sala de calculatoare: conectarea / deconectarea dispozitivelor
digitale; dezvoltarea abilităţilor motrice pentru controlul unităţii mouse, sau a
obiectelor pe ecranul tactil (tabletă)
- Identificarea Ce e bine şi ce e rău Conversaţii cu sprijin în observare: de ce au apărut dispozitivele digitale.
beneficiilor utilizării – Dispozitivul digital ne ajută să Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
corecte a dispozitivelor cunoaştem Conversaţii cu sprijin în observare: cum să utilizăm corect dispozitivele
digitale – Apropiaţii ne sunt mereu alături digitale
- Recunoaşterea (Părinţii sunt mereu aproape – de Exerciţii de: identificare a cazurilor de utilizare periculoasă a dispozitivelor
pericolelor utilizării ales) digitale şi a urmărilor posibile, identificare a cazurilor de utilizare corectă.
incorecte sau abuzive– a Pericolele din spatele ecranului Conversaţii cu sprijin în observare: dispozitivul digital are nevoie de grija
dispozitivelor digitale– A picat bateria! – dispozitivul noastră!
- Respectarea regulilor digital are nevoie de grija noastră Exerciţii de: identificare a situaţiilor în care este necesar de a interveni pentru
de utilizare şi funcţionarea corectă continuă a dispozitivului digital
mentenanţă a
dispozitivelor digitale

- Identificarea Gândim digital (I) Conversaţii cu sprijin în observare: ce este un program de calculator?
componentelor – Program? – nimic mai simplu Alcătuirea şi rularea programului – două etape distincte!
mediului vizual de – Sarcini şi Instrucţiuni Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
programare – Selectarea instrucţiunii Aplicaţii practice: modelare grafică a programelor
- Controlul deplasării – Formarea listei de instrucţiuni Aplicaţii în sala de calculatoare: alcătuirea şi rularea programelor pentru
obiectelor pe ecran – Rularea listei de instrucţiuni deplasarea liniară; pentru deplasare cu ocoliri de obstacole
- Formarea secvenţelor– Corectarea listei de instrucţiuni
de instrucţiuni – Dirijăm mişcarea personajului
- Rularea programelor (eroului) digital.
(secvenţelor de – Mişcare în sus
instrucţiuni) în mediul
– Mişcare în jos
vizual – Mişcare la stânga
– Mişcare la dreapta

5 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
La sfârşitul clasei I, elevul va fi capabil:
- să identifice părţile componente ale unui dispozitiv digital şi să descrie destinaţia acestora;
- să utilizeze elemente ale limbajului informatic aferente descrierilor dispozitivelor digitale şi principiilor de funcţionare şi comunicare ale
acestora
- să recunoască instrucţiuni simple descrise în diverse moduri: verbal, scris, grafic şi să formeze din ele secvenţe;
- să conecteze dispozitivul digital, selecteze obiecte pe ecran, să dirijeze deplasarea obiectelor pe ecran, să poziţioneze obiectele în zone
indicate
- să cunoască regulile generale de utilizare a dispozitivelor digitale, beneficiile şi pericolele utilizării, reguli simple de mentenanţă a
dispozitivelor digitale
- să conecteze şi să deconecteze corect dispozitivele digitale;
- să elaboreze, în un mediu vizual, secvenţe de instrucţiuni (programe) pentru deplasarea unui obiect între două poziţii date apriori

CLASA II (16 ore)

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate


- Identificarea unităţilor Unităţi de informaţie Conversaţii: cum se măsoară informaţia? De ce sunt atât de importante cifrele
primare de informaţie– Povestea unui bit 0 şi 1?
- Cunoaşterea noţiunilor– Byte-ul - prietenul mai mari a Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
elementare ce ţin de bitului Exerciţii de: codificare şi decodificare a mesajelor
codificarea / – Construim din biţi (cuvinte, desene) Conversaţii: cum se reprezintă în calculator literele alfabetului?
decodificarea datelor Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor,
- Rezolvarea codificare şi decodificare a literelor şi mesajelor scrise
problemelor Conversaţii: 0 – alb şi 1 – negru. Cum se reprezintă în calculator cele mai
elementare de simple desene?
codificare / Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor,
decodificare recunoaştere a imaginilor după un cod binar, formare a codului binar pentru o
imagine alb-negru.
1. Recunoaşterea mediilor de Scriem şi desenăm digital (I) Conversaţii: tastatura – ce rol are? Blocuri de taste pe tastatură, destinaţia
introducere şi editare a – Unde putem să scriem? – aplicaţii tastelor

6 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
textelor precum şi a de scris Exerciţii de: identificare a tastelor pentru scrierea literelor, a tastelor pentru
componentelor principale– Pagina, cursorul, tastatura scrierea semnelor speciale, tastelor de control.
ale acestora – Litere majuscule, minuscule şi alte Aplicaţie practică: desenează cea mai comodă pentru tine tastatură. De ce e
2. Utilizarea tastaturii (reale semne anume aşa?
sau virtuale) pentru – Aşezăm textul ... în paragrafe Conversaţii: pagina de pe ecran – cum să scriem în ea? Unde mai e nevoie să
scrierea textelor simple – Scriem mai repede şi mai corect scriem pe ecran?
3. Recunoaşterea mediilor (aplicaţii typing) Exerciţii de: identificare a elementelor mediului vizual de scriere: pagină,
creare şi editare a cursor, castă text
imaginilor precum şi a – Desenăm ... pe ecran Exerciţii de: scriere corectă a cuvintelor, folosire a majusculelor, semnelor
componentelor principale– Pagina pentru desen. Creionul, speciale, tastelor de control, divizare a textului în paragrafe
ale acestora pensula şi radiera digitală Aplicaţii în sala de calculatoare: scrierea unui text simplu în mediul de scriere
4. Utilizarea unităţii mouse– Paleta de culori. Linii şi forme (editor de text) pregătit apriori
(sau a unităţii stylus) geometrice Conversaţii: cum desenăm folosind calculator sau tableta?
pentru desenare Exerciţii de: identificare a elementelor mediului pentru desenare: pagină,
5. Utilizarea instrumentelor instrumentul pentru desenare, zona de desenare, instrumente de corectare,
de desenare pentru crearea paleta de culori, forme geometrice
imaginilor cu elemente de Exerciţii de: desenare a formelor geometrice preselectate, asociere culori linii,
formă şi culoare selectată tip linii, alocare culori domenii interioare
Aplicaţii în sala de calculatoare: desenarea unui calculator / tabletă într-un
mediu de desenare (editor grafic)
Concurs în sala de calculatoare: cel mai reuşit desen tematic (tema - la
alegerea profesorului) realizat la calculator
– Formarea secvenţelor de Gândim digital (II) Conversaţii: îndeplinirea repetată a instrucţiunilor - cum poate fi scris
instrucţiuni, – De la complicat – la simplu programul mai simplu? Ce înseamnă ”repetă n ori?”
– înlocuirea secvenţelor de– Reutilizăm instrucţiuni Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
instrucţiuni identice prin – Programe cu repetări Aplicaţii practice: modelare grafică a programelor
instrucţiuni repetitive Aplicaţii în sala de calculatoare: alcătuirea şi rularea programelor pentru
– Rularea programelor deplasarea liniară; pentru deplasare cu ocoliri de obstacole, folosind
(secvenţelor de instrucţiuni repetitive
instrucţiuni) în mediul
vizual
– Depanarea programelor cu

7 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
erori în mediul vizual

La sfârşitul clasei II, elevul va fi capabil:


- să identifice unităţile elementare de măsurare a informaţiei – bit, octet (byte);
- să scrie corect texte simple într-un mediu de scris pregătit apriori;
- să deseneze, utilizând instrumentele de desenare într-un mediu de desenare (editor grafic) pregătit apriori
- să elaboreze, în un mediu vizual, secvenţe de instrucţiuni (programe) pentru deplasarea unui obiect între două poziţii date apriori, folosind
instrucţiuni repetitive

CLASA III (16 ore)

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate


- Gestionarea fişierelor şi Resurse digitale Conversaţii: unde se păstrează informaţia în calculator? Cum este organizată
directoarelor Istoria unui fişier pentru un acces cât mai rapid? Introducerea prin exemple a noţiunilor de fişier
- Identificarea fişierelor Numele şi pictograma fişierului şi director.
şi directoarelor după Directoare – cartiere de fişiere Demonstraţii: prezentarea sistemului de fişiere a unui calculator, a operaţiilor
nume, pictogramă Memoria - oraşul informaţiei digitale de navigare prin sistemul de fişiere.
- Rularea şi controlul Multimedia – din lumea reală – în Exerciţii de: identificare a fişierelor cu nume sau proprietăţi specifice;
fişierelor multimedia digital.
directoarelor, etc.
Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
Conversaţii: cum informaţia devine digitală? Imaginea, sunetul, animaţia
digitală
Exerciţii de: recunoaştere a controalelor aplicaţiilor pentru vizualizarea
imaginilor, rularea secvenţelor video.
Aplicaţii practice în sala de calculatoare: lansarea pe dispozitivul digital a
aplicaţiilor de vizualizare a secvenţelor grafice / rulare a secvenţelor video
sau sonore

- Identificarea aplicaţiilor Scriem şi desenăm digital (II) Exerciţii de: identificare şi lansarea a aplicaţiei pentru editarea textelor
de scriere şi editare a Tot ce-ai scris sau desenat, în Exerciţii de: păstrare în memoria dispozitivului digital a fişierelor cu texte
textelor memorie-i păstrat! scrise de elevi

8 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
- Scrierea textelor, Selectăm fragmente de text sau Exerciţii de: identificare a fragmentelor de text / imagine selectate
folosind operaţii cu imagine - cum şi pentru ce? Exerciţii de: copiere, decupare, inserare, mutare a fragmentelor de text /
textul selectat Operaţii cu fragmentele selectate: imagine selectate
- Identificarea aplicaţiilor copiere, Aplicaţii în sala de calculatoare: scrierea textelor cu fragmente care se repetă
pentru editarea decupare,
Aplicaţii în sala de calculatoare: desenarea imaginilor cu fragmente care se
imaginilor inserare, (lipire)
repetă
- Desenarea imaginilor, mutare
folosind operaţii cu
fragmente selectate
- Păstrarea fişierelor
create în memoria
dispozitivului digital
- Utilizarea noţiunilor Lumea digitală în extindere - Conversaţii: informaţia digitală devine accesibilă la distanţă. Cum comunică
aferente reţelelor de Reţele şi Internet calculatoarele?
calculatoare şi Internet– Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
- Identificarea – Dispozitivele digitale comunică Conversaţii: ce este Internetul? Pagina web, programe de navigare, controale
programelor de între ele – cum şi pentru ce? Exerciţii de: identificare a componentelor reţelei Internet
navigare prezente pe
– Unde se află informaţia digitală? Exerciţii de: identificare a controalelor programului de navigare (completare a
dispozitive digitale
- Identificarea – Internet, pagină web, program de enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor)
elementelor de control navigare. Conversaţii: căutăm informaţii, folosind programul de navigare. Ce înseamnă
ale programului de – Vreau să ştiu mai multe, de unde să cuvânt-cheie?
navigare aflu? – primele experienţe de Exerciţii de: identificare în programul de navigare a casetelor text pentru
- Realizarea căutărilor căutare web căutare după cuvinte-cheie
simple, folosind – Acces interzis! Pericolele navigării Aplicaţii în sala de calculatoare: căutarea informaţiei despre localitatea în
programul de căutare pe Internet. care
- Protecţia datelor – Identitatea mea digitală – datele Conversaţii: ce înseamnă date personale? De ce este important să le păstrăm
personale în mediul mele le cunosc doar eu! în siguranţă?
digital
-
- Utilizarea Gândim digital (III) Conversaţii: acţiuni dependente de condiţii Ce înseamnă ”Dacă, ..., atunci”
instrucţiunilor de – Adevărat sau fals în lumea digitală. şi ”Dacă, ..., atunci, altfel...”
selecţie în programele – Condiţii, selecţii, acţiuni Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
elaborate – Personajul (eroul) învaţă să ia Exerciţii de: modelare a acţiunilor în dependenţă de condiţii
- Combinarea diferitor decizii corecte Aplicaţii practice: modelare grafică a programelor cu instrucţiuni de selecţie
tipuri de instrucţiuni în

9 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
programele elaborate Aplicaţii în sala de calculatoare: alcătuirea şi rularea programelor folosind
- Rularea şi depanarea instrucţiuni de selecţie
programelor Aplicaţii în sala de calculatoare: alcătuirea şi rularea programelor folosind
(secvenţelor de secvenţe de instrucţiuni simple, repetitive şi de selecţie.
instrucţiuni) în mediul
vizual
La sfârşitul clasei III, elevul va fi capabil:
- să identifice fişiere şi directoare stocate în memoria dispozitivului digital
- să lanseze aplicaţiile pentru rularea fişierelor multimedia, controlând modul de redare al acestora
- să scrie corect texte într-un mediu de scris controlat personal, stocând fişierele create în memoria dispozitivului digital;
- să deseneze, utilizând instrumentele de desenare într-un mediu de desenare (editor grafic) controlat personal, stocând fişierele create în memoria
dispozitivului digital;
- să ruleze un program de navigare, folosind controalele grafice ale acestuia
- să efectueze căutări simple, utilizând programul de navigare
- să elaboreze, în un mediu vizual, secvenţe de instrucţiuni (programe) pentru deplasarea unui obiect între două poziţii date apriori, folosind instrucţiuni de
selecţie sau combinaţii din diferite tipuri de instrucţiuni

CLASA IV (16 ore)

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate


- Identificarea adreselor În permanentă căutare: Conversaţii: cum se localizează o pagină web. Adrese web. Accesarea
web şi a - Adresa Web – prima cunoştinţă paginilor web după adrese. Ce ne poate spune o adresă web?
componentelor - De la pagină la pagină - navigăm Exerciţii de: identificare a adreselor corecte a paginilor web
acestora inteligent Aplicaţii în sala de calculatoare: accesarea resurselor educaţionale online după
- Utilizarea controalelor - Revenim la paginile preferate – adresele lor web
programului de memorăm adresele web Exerciţii de: utilizare a elementelor de control în programul de navigare
navigare pentru
Exerciţii de: identificare a controalelor programului de navigare: revenire la
deplasarea rapidă între
pagina precedentă; trecere la pagina următoare; revenire acasă, memorarea
paginile web şi
memorarea adreselor adresei pentru acces rapid.
web pentru revenire Aplicaţii în sala de calculatoare: căutarea şi localizarea resurselor
ulterioară educaţionale după cuvinte cheie şi memorarea adreselor pentru acces rapid

10 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
- Utilizarea corectă a Bune maniere şi corectitudine Conversaţii: proprietatea privată în lumea digitală. Permisiuni şi interdicţii.
elementelor limbajului digitală: Ce înseamnă copyright şi distribuţie liberă?
informatic aferent – Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
navigării web - Resursele digitale pe paginile Aplicaţii în sala de calculatoare: accesarea resursei online wikipedia.org (în
- Accesarea adecvată a Web – cine este proprietarul? varianta naţională) pentru identificarea marcajelor resurselor în distribuţie
resurselor web – - Folosim corect resursele digitale liberă
permisiuni şi restricţii – ce-ar însemna asta? Exerciţii de: descărcare în memoria dispozitivului digital a resurselor în
- Utilizarea corectă a - Comunicăm împreună cu distribuţie liberă
datelor personale în dispozitivele digitale – câteva Conversaţii: accesarea directă a resurselor digitale, folosind adresele web. De
timpul navigării / reguli simple
ce e corect aşa?
comunicării digitale - Din nou despre pericole – viruşii
Conversaţii: din nou despre pericole. Aplicaţii malware şi viruşi informatici.
- Recunoaşterea informatici
simptomelor prezenţei Cum să luptăm cu viruşii.
viruşilor informatici în Exerciţii de: completare a enunţurilor lacunare, tabelelor, schemelor
calculator
- Înţelegerea pericolelor
prezenţei viruşilor
informatici
- Cunoaşterea şi
utilizarea măsurilor de
protecţie împotriva
viruşilor informatici
- Identificarea corectă a Învăţăm digital – dispozitivele şi Conversaţii: aplicaţii şi resurse pentru învăţare. Cum să le localizăm?
resurselor şi aplicaţiile digitale la lecţii în Aplicaţii în sala de calculatoare: localizarea şi audierea textelor literare
aplicaţiilor fiecare zi! Aplicaţii în sala de calculatoare: localizarea şi vizualizarea interpretărilor
educaţionale în - Programe şi aplicaţii pentru video (secvenţe de spectacole, animaţii, filme artistice sau documentare) a
dispozitivul digital educaţie textelor literare conform recomandărilor pentru disciplina Limba şi Literatura
local şi pe web - Citim, ascultăm şi vizualizăm Română
- Rularea resurselor texte literare: limba română –
Aplicaţii în sala de calculatoare: localizarea aplicaţiilor educaţionale pentru
educaţionale digital
disciplina Matematica
multimedia în - Matematica digitală – exerciţiile
programul de navigare şi problemele prind viaţă! Exerciţii de calculare conform recomandărilor pentru disciplina Matematica,

11 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
- Selectarea aplicaţiilor - Universul pe ecranul efectuate cu ajutorul aplicaţiei locale Calculator
şi resurselor dispozitivului digital – Ştiinţe. Aplicaţii în sala de calculatoare: localizarea imaginilor şi secvenţelor video
educaţionale în care demonstrează varietatea florei şi faunei Republicii Moldova (Ştiinţe)
dependenţă de Aplicaţii în sala de calculatoare: localizarea imaginilor şi secvenţelor video
disciplina de studii care demonstrează varietatea florei şi faunei Republicii Moldova
Exerciţii de explorare: conform recomandărilor pentru disciplina Ştiinţe, cu
ajutorul aplicaţiilor GoogleMaps, Google Earth sau similare

- Descrierea algoritmilor Gândim digital (IV) Conversaţii: algoritm – de ce e atât de important? Metode de descriere a
de rezolvare a Algoritmul – asistentul universal în algoritmilor. De la algoritm – la program
problemelor lumea digitală Exerciţii de: elaborare a algoritmilor pentru sarcini elementare (aranjarea
elementare în limbaj Proprietăţile algoritmului pe cărţilor pe poliţă sau în ghiozdan, pregătirea ceaiului, spălarea corectă pe
uman înţelesul tuturor mâini, etc) şi descrierea lor în limbaj uman (oral / scris)
- Identificarea Algoritm şi program – care este Aplicaţii în sala de calculatoare: descrierea în limbaj uman a algoritmilor
algoritmilor descrişi diferenţa?
pentru programele cu instrucţiuni vizuale. Vizualizarea paralelă a codului-
grafic
program în mediul de programare.
- Expunerea
argumentată a Conversaţii: diferenţele între algoritm, program vizual şi program în limbaj de
proprietăţilor programare
algoritmului
- Recunoaşterea
deosebirilor dintre
algoritm şi program
La sfârşitul clasei IV, elevul va fi capabil:
- să identifice adrese şi locaţii web
- să acceseze resurse digitale pentru educaţie, stocate online şi local pentru asistarea învăţării, respectând drepturile de autor şi proprietatea
privată
- să utilizeze aplicaţii şi resurse online şi locale pentru studierea matematicii, limbii şi literaturii Române, Ştiinţelor;
- să identifice pericolele navigării Internet neautorizate;
- să evite infectarea dispozitivului digital cu viruşi informatici sau programe malware
- să descrie în limbaj uman şi grafic algoritmi pentru rezolvarea problemelor elementare, precum şi proprietăţile acestora

12 / 13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse şcolare recomandate
- să stabilească legătura între algoritm – program vizual şi cod program într-un limbaj de programare

13 / 13