Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de Lecție

Data: 26 octombrie 2018


Clasa: a VI a A
Profesor: Corina Barbu
Aria curriculară: „Om și Societate”
Disciplina: Istorie
Subiectul: Renașterea: geneza spiritului modern
Tipul lecției: mixtă - evaluare-predare-consolidare
Scopul lecţiei:
a) componenta informativă: transmiterea, sistematizarea și consolidarea unor cunoștine
cu privire la apariția și evoluția Renașterii; valorificarea lor în scopul recunoașterii
perspectivelor multiple asupra faptelor și proceselor istorice;
b) componenta formativă: dezvoltarea gândirii, stimularea proceselor de observare și
clasificare, de comparare și analiză a informațiilor oferite de sursele istorice;
c) componenta educativă: stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei şi dezvoltarea unei
atitudini pozitive;
Obiective operaționale:
O1: să identifice trăsăturile artistului renascentist, pe baza textului prezentat și cu ajutorul
profesorului.
O2: să utilizeze în contexte cu valoare istorică termenii specifici(renaștere, mecenat,
perspectivă), pe baza noilor cunoştinţelor dobândite.
O3: să analizeze imaginile prezentate, identificând personalitatea și opera de artă;
O4: să coopereze cu colegii din echipă pentru a realiza un poster cu tema primită, cu
ajutorul materialelor și indicațiilor primite.

Mijloace de învăţământ:
a) Forme de activitate: frontală, individuală, în grup;
b) Metode şi procedee: explicația, conversatia euristica, problematizarea,
demonstratia, tehnica termenilor cheie esențiali, învatarea prin cooperare, descoperirea,
dezbaterea, turul galeriei.
c) Material didactic: fișe de lucru, manual, imagini cu opere de artă, albume de artă;
Bibliografie:
 Adăscăliței, Felicia și alții, Elemente de didactică a istoriei, Editura Nomina,
București, 2010.
 Felezeu, Călin, Didactica Istoriei, Presa clujeană, Cluj, 2004
 Iutiș, Gheorghe, Cozma, Elena, Asăvoaie, Iuliana, Elemente de didactica istoriei,
Editura Graphys, Iași, 2008
Etapele lecţiei Obiec Activitatea profesorului Activitatea Metode şi
tive elevilor strategii
1.Moment - - se pregătesc materialele - ajută la - conversaţia;
organizatoric necesare lecţiei; se instalează pregătirea
1minut videoproiectorul; se fixează materialelor;
harta;
- se fac prezentările;
2.Evaluarea -se fac diverse precizări şi -răspund la - evaluare
cunoştinţelor completări la lecţia trecută, întrebări; inițială orală
anterior Geneza lumii moderne; - adresează și scrisă;
dobândite
- se fac diferite observaţii întrebări -fișe de lucru;
5 minute
privind modul în care s-a profesorului, -hartă;
efectuat procesul de învăţare. dacă este
cazul;

3)Declanșarea -se precizează titlul lecției – - ascultă cu - povestirea;


interesului și Renașterea: geneza atenţie. - explicaţia;
atenției spiritului modern, câteva -răspund la - apel la
2 minute
din obiectivele urmărite. întrebări; informații
- se apelează la informații intradisciplin
dobândite în lecțiile are
anterioare (clasa a V a,) , la
experiența personală a
elevilor;
4)Desfăşurare O1, Predarea se face secvențial: - utilizează -Explicaţia
a noii lecţii – O2 Se notează pe tablă ideile cunoștințe -Povestirea
35 minute esențiale: anterior -Conversaţia
O3
dobâdite; -Activitate
a)Apariția Renașterii și frontală;
Umanismului -notează
- în sec al XIV lea, în schema de pe Problematiza
peninsula Italică; bogatele tablă; rea;
orașe italiene (Florența. - notează titlul Conversația
Genova, Roma) se dezvoltă lecției, euristică;
mecenatul; primele
-se dezvoltă până în secolul secvențe; -fișe de lucru;
al XVI lea și apoi se -citesc textul
răspândește în Europa; de pe fișa de
- se prezintă pe harta din lucru;
manual; - rezolvă
cerințele;

b)Domenii de manifestare: Activitate


Arhitectură/pictură/sculptu frontală și
ră/literatură -participă individuală
-modelul antic împreună la (se evaluează
- arhitectură: Cupola realizare capacitatea
Domului din Florența de schemei cu de a
Filippo Bruneleschi; trăsăturile argumenta și
-pictură: teme biblice, omului de a-și
perspectiva; marii artiști și renascentist; susține
lucrările lor; opiniile)
-literatură: Dante Alighieri,
W. Shakespeare, Notează ideile -apel la
Cervantes.etc. pe caiete informații
c) Consecințe crosscuriluar
=geneza spiritului modern; e: limba
schimbări importante: engleză,
-exprimarea liberă informații
-recunoașterea valorilor econimice;
umane Artă;
4) Fixarea O4 -se face printr-o activitate - participă la Feed-back.
cunoștințelor organizat pe 2 echipe: elaborarea Activitate
5minute - se precizează regulile posterului; în grupe;
activității; colaborează (se evaluează
-se oferă materiale pentru a cu colegii; și spiritul de
elabora posterul; -Pot solicita colaborare)
clarificări;
-prezintă ce
au realizat;
5) Aprecieri -formulează aprecieri -notează tema.
globale și generale asupra lecției;
individuale -invită elevii să se
2 minut autoaprecieze;