Sunteți pe pagina 1din 6

Referat general J.M.B.

Masurarea, evaluarea si autoevaluarea


starii de sanatate a populatiei
Conf. univ. dr.Ion Moleavin¸ as.univ.dr. Alexandru Keresztes
Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Medicină

Abstract:
Health is a state of wellbeing free from all types of diseases. It is the general condition of
complete physical, mental and social well being. Interest in health status indicators and indices has
grown considerably in the past few decades. This reflects the growing awareness that health can be
influenced by a multiplicity of social, environmental and personal factors. An additional influence
has been the realization that traditional measures of health such as mortality and morbidity data do
not always provide appropriate forms of information for advanced societies. This article presents
the main procedure of measuring and evaluation of the health state after it was defined.

Key-words: stare de sanatate, factorii stării de sănătate, determinantii stării de sănătate,


indicatori

Principalul obiectiv al medicinii este satisfăcătoare din punct de vedere axiologic şi


creşterea nivelului stării de sănătate a populaţiei. gnoseologic. Criteriile utilizate pentru definiţia
Apărarea şi promovarea sănătăţii au reprezentat, sănătăţii se referă la bunăstarea funcţională, la
din totdeauna, idealul medicinii modalităţile de capacitatea organismului de a se adapta la
concretizare a acestui deziderat variind de la o condiţiile de viaţă şi de muncă, la condiţia
epoca istorică la alta. umană care îl face pe individ să fie creativ.
Starea de sănătate a populaţiei constituie În prezent, cea mai utilizată este definiţia
un fenomen complex, biologic, psihologic, adoptata de către OMS, elaborată în 1948:
social, cultural, care exprima sintetic nivelul şi "sănătatea este reprezentată de acea bună
caracteristicile sănătăţii membrilor comunităţii, stare fizică, mintală şi socială şi nu înseamnă
privită în ansamblul ei [1]. numai lipsa bolii sau a infirmităţii".
Starea de sănătate a populaţiei Această definiţie este acceptată de toată
reprezintă un indicator major al nivelului de trai lumea ca fiind o aspiraţie, realizarea ei
al comunităţii, ocupând primul loc în lista celor implicând efortul multisectorial al societăţii, al
12 indicatori alcătuită de experţii ONU pentru statului, al comunităţilor locale şi al fiecărui
definirea calităţii vieţii. individ în parte, subliniază caracterul pozitiv şi
În prezent nu există o definiţie unică a multiaxial al sănătăţii [7].
sănătăţii ci o multitudine de definiţii care ţin de Există o abordare clasică a determi-
cunoştinţele acumulate, de dinamică şi speci- nanţilor care influenţează starea de sănătate
ficul valorilor culturale şi pentru că sănătatea realizată de numeroşi specialişti din domeniu,
are un caracter procesual, evolutiv. De aici cum ar fi: Munroe Blum, 1974, care a descris
rezultă şi tendinţa de a defini sănătatea într-un legătura dintre factorii de risc şi sănătate; Allan
mod multicriterial şi de a fi evaluată pe baza Dever, 1976, care a descris modelul epidemio-
mai multor criterii de referinţa. Nici una dintre logic al factorilor care determină starea de
definiţiile date sănătăţii nu este complet sănătate şi o abordare modernă.

45
Referat general J.M.B.

identificarea priorităţilor, dar care să includă


Tendinţa actuală este de a prezenta un atât determinanţii stării de sănătate cât şi alţi
nou model al stării de sănătate care să sprijine factori care influenţează rezultatele în sănătate.

Fig. nr.2 - Modelul integrat al stării de sănătate

46
Referat general J.M.B.

Acest model integrează determinanţii educaţionali)


stării de sănătate şi îngrijiri de sănătate în  factorii comportamentali
modelele de evaluare a rezultatelor din diferitele  serviciile de sănătate (preventive, curative,
intervenţii aplicate [4]. Rezultatele pot merge de recuperatorii)
la îmbunătăţirea stării de sănătate, reducerea Din experienţa altor ţări reiese că în
mortalităţii, morbidităţii/incapacităţii, la determinarea unui anumit nivel al stării de
vindecare sau modificări în calitatea vieţii. Un sănătate a populaţiei, stilul de viaţă intervine cu
rol important îl are cercetarea şi educaţia, o pondere de 40%, mediul cu 20%, factorii
precum şi un cadru de lucru în condiţii de etică. biologici cu 30%, iar serviciile de sănătate
Determinanţii stării de sănătate pot fi intervin direct doar cu 10% [5].
modificaţi prin promovarea sănătăţii şi Evaluarea stării de sănătate şi a
prevenţie, la care se adaugă implicarea factorilor care o condiţionează reprezintă o
comunităţii al cărui rol este esenţial [10]. De primă etapă, obligatorie, în elaborarea oricărei
asemenea, factorii care influenţează îngrijirile strategii, identificarea problemelor majore de
de sănătate pot fi modificaţi prin diagnostic sănătate şi ierarhizarea lor, a factorilor
precoce, screening, readaptare dar şi prin condiţionali şi a constrângerilor, permiţând
implicarea pacientului sau a comunităţii. formularea de alternative politice, obiective
Modelul permite identificarea unui grup strategice şi măsuri în vederea realizării lor [11].
de boli, a unei probleme de stil de viaţă precum Indicatorii stării de sănătate a populaţiei
şi existenţa unui grup specific din populaţie care pot fi clasificaţi în funcţie de mai multe criterii.
necesită investigaţie. Un criteriu este acela care evaluează
Modelul sprijină identificarea proble- nivelul stării de sănătate (indicatori de rezultat,
melor cheie şi a priorităţilor pentru unele de nivel) şi a factorilor care o influenţează
grupuri de interes cum ar fi profesioniştii, mana- (indicatori de factori, mijloace).
gerii, politicienii şi consumatorii de servicii de Un alt criteriu este evaluarea aspectelor
sănătate [8]. care ilustrează sănătatea sau absenţa ei
Factorii importanţi care influenţează (indicatori direcţi, pozitivi, respectiv negativi,
sănătatea rămân sărăcia, factorii sociali, stilul de indirecţi) [6].
viaţă, şomajul, locuinţele nesănătoase, poluarea De asemenea, pot fi evaluate unele
mediului, nivelul de educaţie. Aceşti factori aspecte izolate sau multiple ale stării de
necesită o abordare la nivel naţional cu inter- sănătate precum şi gradul de sănătate/boală.
venţii la nivelul comunităţii, care ar trebui să În continuare voi prezenta succint
dezvolte proiecte cu implicarea unor resurse indicatori utilizaţi în aprecierea stării de
publice şi private din comunitatea respectivă. sănătate:
Este util ca indivizii şi familia să-şi recunoască A. Indicatori ai nivelului reproducerii
responsabilitatea pentru menţinerea şi populaţiei
ameliorarea sănătăţii [9].  natalitate
Dar sănătatea nu este un scop în sine ci  fertilitate generală şi specifică
doar o condiţie a calităţii vieţii şi un mijloc prin  indicii de reproducere (brută, netă)
care persoanele pot participa la dezvoltarea  fecunditate
economică şi socială. La rândul ei, dezvoltarea B. Indicatori de măsurare a supravieţuirii
este dependentă de sănătatea celor care participă  speranţa de viaţă la naştere (durata
la procesul productiv şi la viața social-culturală. medie a vieţii)
Starea de sănătate este influenţată de o  speranţe de viaţă la diferite vârste
serie de factori, descrişi în diferite feluri, etc.
modelul epidemiologic al factorilor care C. Dezvoltarea fizică a populaţiei care se
determină starea de sănătate, după Dever, fiind: determină prin măsurători efectuate asupra
 factorii biologici (ereditate, caracteristici copiilor şi adolescenţilor deoarece aceştia
demografice ale populaţiei) reflectă cel mai fidel influenţa factorilor de
 factorii mediului ambiant (fizic şi social: mediu asupra dezvoltării fizice.
factori fizici, chimici, socio- culturali, Evaluarea dezvoltării fizice se

47
Referat general J.M.B.

efectuează cu indicatori de somatoscopie, mintale.


somatometrie şi fiziometrie. Din dorinţa de a măsura cât mai exact
D. Dezvoltarea psiho-intelectuală a starea de sănătate, într-un mod cât mai sintetic,
populaţiei utilizând aspecte variate ale stării de sănătate au
E. Starea de nutriţie a populaţiei - studiul fost construiţi indicatori sintetici, globali,
se bazează pe examenul somatometric îndeosebi multicriteriali [12]. Cei mai mulţi dintre ei se
indicele ponderal, examen clinic special, bazează pe scalarea, diferitelor stări, în funcţie
examene de laborator etc. de gradul de severitate a acestora. Ei au la bază
Indicatorii enumeraţi mai sus pot fi mai multe criterii: sunt indici bazaţi pe perce-
consideraţi ca fiind indicatori direcţi. perea subiectivă a sănătăţii/bolii, pe inca-
Dintre indicatorii care măsoară absenta pacitatea funcţională, pe adaptarea la mediu etc.
sănătăţii menţionam: În funcţie de scop, instrumentele care
I. Morbiditatea măsoară multidimensional starea de sănătate pot
 incidenţa fi de două tipuri:
 prevalenţa (de moment sau de  "profilul" - care furnizează informaţii
perioadă) despre nivelul fiecărei dimensiuni, fără a le
 morbiditatea cu incapacitate combina pentru a obţine un scor al stării
temporară de muncă generale de sănătate, de exemplu: Sickness
 morbiditatea spitalicească Impact Profil, Nottingham Health Profile,
 morbiditatea individuală MOS (Medical Outcoues Stady), Short
 morbiditatea succesivă Form Health Sprvey (SR 36 varianta J
În funcţie de gravitate, Wood a clasificat Ware)
deficienţele şi incapacităţile în trei categorii:  "indexul" - care îmbină dimensiunile stării
deficienţă, incapacitate propriu-zisă, handicap. de sănătate într-un singur scor care descrie
II. Mortalitate starea generală de sănătate, de exemplu
 mortalitate generală brută şi Rosser Index, Quality of Wellbeing Scale
standardizată Avantajele utilizării "profilului" stării de
 mortalităţi specifice sănătate sunt:
 comparabilitatea rezultatelor între populaţii
 mortalităţi proporţionale
sau grupe de boli diferite
 mortalitate infantilă/juvenilă  identificarea nevoilor specifice
Din această listă de indicatori, în
 sensibilitatea instrumentelor este cu
prezent, sunt utilizaţi în mod obişnuit, pentru a
atât mai mare cu cât numărul
compara starea de sănătate, doi indicatori
dimensiunilor este mai mare
consideraţi ca fiind indicatori sintetici: speranţa
 prezintă sensibilitate la schimbare
de viată la naştere şi mortalitatea infantilă.
 Limitele utilizării acestor
În lista menţionată am mai putea adăuga instrumente:
şi:  sunt măsuri descriptive ale stării de
 Index of Independence in Activities sănătate într-un anumit moment
of Daily Living (ADL) -Indicele neavând capacitatea de a prezice
privind gradul de independentă în evoluţia
desfăşurarea activităţilor zilnice  unele dintre aceste instrumente sunt
 Rand Functional Status Indexes - sensibile la schimbările survenite în
indicii Rand ai stării funcţionale  urma experimentelor clinice
(măsoară starea fizică sub aspectul  incapacitatea de a detecta nivele
funcţionalităţii) scăzute ale invalidităţii
 Beck Depression Inventory ,  În alegerea instrumentului trebuie să
Hospital Anxiety and Depression se ţină cont de scopul studiului
Scale, Mental Health Inventory -toţi (diferenţiere, previziune, evaluare),
trei măsoară aspecte ale sănătăţii de tipul acestuia (cercetare,
planificare, alocare de resurse), de
48
Referat general J.M.B.

populaţia luată in studiu (bolnavi eficacitatea intervenţiei, aşa cum


internaţi, populaţia generală) şi rezultă din reducerea consecinţelor
caracteristicile acesteia [2]. bolii. Exprimarea se face în valoarea
Dintre indicii multiaxiali menţionez: prezentă a anilor viitori de viaţă
Indicele de activitate a vieţii zilnice sănătoasă care sunt pierduţi ca
imaginat de Katz în care caz sănătatea este urmare a deceselor premature sau a
măsurată prin fracţiunea medie a unui an, îmbolnăvirilor survenite într-un an
exprimată în zile, fără incapacitate (inca- anume.
pacitatea fiind considerată. ca o restrângere a În ultimii ani se ia tot mai mult în
activităţii zilnice). consideraţie percepţia indivizilor asupra propriei
Chiang şi Cohen au propus un indice lor stări de sănătate, rezultatele îngrijirilor
asemănător cu cel dinainte care exprima medicale au început să fie evaluate în funcţie de
sănătatea unei populaţii prin speranţa de viaţă măsura în care ele îndeplinesc nevoile sau
fără incapacitate. aşteptările pacienţilor. Prin urmare, au fost
Gorgono şi Woodgate au construit un realizate noi instrumente de măsurare a stării de
indicator global obţinut prin însumarea sănătate concepute pe baza principiilor auto-
scorurilor acordate, în funcţie de gradul de evaluării [13]. Unele sunt specifice unei anumite
severitate al diferitelor stări, pentru 10 aspecte boli sau unui anumit grup de pacienţi cum sunt:
ale sănătăţii alese de ei. Karnofsky Performance Status Scale si Quality
Indicele C.I.R.S. (Cumulate Illnes of Life Index - pentru pacienţii bolnavi de
Rating Scale) elaborat de Linn si Gurel bazat pe cancer şi Arthritis Impact Measurement Scale -
scalarea morbidităţii pe aparate. pentru pacienţii cu boli reumatice, altele au un
Pentru populaţia vârstnică Linn a caracter general, măsurând mai multe
elaborat un indicator denumit incapacitate şi dimensiuni ale stării de sănătate. Din această
dependenţă, scalat pe 3 nivele, pentru 16 ultimă grupă de instrumente face parte SF 36 şi
aspecte (criterii). EuroQoL.
Indicele de sănătate fizică elaborat de SF 36
Belloc, Breslow şi Hochstein. Reprezintă o Răspunsurile obţinute în urma aplicării
apreciere a sănătăţii în funcţie de incapacitatea chestionarului SF 36 sunt codificate şi pe baza
în activităţile cotidiene (de muncă, igienă acestor coduri se calculează scoruri pentru
personală, mobilitate), prezenţa bolilor cronice fiecare dimensiune. Scorurile obţinute pot avea
şi estimarea propriei energii, în raport cu vârsta. valori cuprinse între O (cea mai proastă stare de
Persoanele anchetate se pot plasa în una din cele sănătate posibilă) şi 100 (cea mai bună stare de
7 grupe stabilite de autori. sănătate posibilă).
Suchet a elaborat indicele de sănătate SF 36 include o scală multiitem care
(IS) bazat pe examene sistematice în populaţie, măsoară fiecare din următoarele opt concepte de
prin aplicarea de teste hematologice, serologice sănătate:
etc. în vederea detectării semnelor unor boli. * funcţionalitatea fizică
Doresc să menţionez în continuare încă * limitarea de rol datorită unor
doi indicatori complecşi a căror utilizare a probleme de sănătate fizică
reprezentat subiectul a numeroase conferinţe şi * durerea
întâlniri de lucru în ultimii ani, indicatori care * sănătatea generală
evaluează rezultatele asistentei medicale şi * vitalitatea (energia/oboseala)
calitatea vieţii, şi anume: * funcţionalitatea socială
 QALY -quality adjusted lije - ani de * limitarea de rol datorată problemelor
viaţă câştigaţi emoţionale
 DALY -disability adjusted life year - * sănătatea mentală (probleme
care măsoară atât ponderea globală psihologice şi bunăstarea psihologică)
 a bolii (pierderile din durata de viaţă Sf 36 poate fi utilizat pentru studii
datorite îmbolnăvirilor, măsurate în populaţionale, studii clinice, studii
"ani de viaţă pierduţi "), cât şi metodologice [3].

49
Referat general J.M.B.

EuroQoL trebuie adoptate de factorii de decizie ai


Prin aplicarea acestui instrument se sistemului de asigurare a sănătăţii publice.
obţine un index care poate fi utilizat în
evaluarea stării de sănătate atât din punct de Bibliografie:
vedere clinic cât şi economic. 1. EURO: Principles of the Rights of Patients
Are 5 dimensiuni: in Europe: A Common Framework.
Copenhagen
 mobilitate
2. Duma, O.,: Sanatate publica si management,
 autoîngrijire Edit.MATRIX ROM, Bucuresti, 2003
 activităţi curente (muncă, studiu, 3. Gandek B, Sinclair SJ, Kosinski M, Ware
activităţi casnice, activităţi JE, Jr. Psychometric evaluation of the SF-36
recreative) health survey in Medicare managed care.
 durere/ disconfort Health Care Financing Review 2004
4. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL,
 anxietate/depresie
Measuring health-related quality of life, Ann
Fiecare dimensiune are 3 nivele (grade
Intern Med, 1993
de afectare). Prin combinările posibile ale celor
5. Hsiao, WC. 1992. Comparing health care
cinci dimensiuni cu cele 3 nivele rezultă 243
systems: What nations can learn from one
stări de sănătate (un individ care completează
another. Journal of Health Politics, Policy
chestionarul putându-se plasa în una din aceste
and Law 17: 613-636.
stări).
6. Marcu, A., Metode utilizate in monitorizarea
De asemenea, în componenţa acestui
stării de sănătate publică, Institutul de
instrument, este o "scală vizuală" cu ajutorul
Sănătate Publică, Bucuresti, 2002.
căreia individul îşi autoapreciază starea de
7. Murray, CJL; Frenk, J - A WHO Framework
sănătate. Scala are valori între 0 şi lOO, 0
for Health System Perfoffilance Assessment,
însemnând stare foarte proastă, 100 - stare
Evidence and Information for Policy World
perfectă de sănătate.
Health Organization
Acest instrument poate fi utilizat
8. Murray, CJL; Knaul F, Xu K. Measuring
concomitent cu SF 36, SIP, NHP etc.
fairness of health financing and financial
Marele avantaj al EuroQoL - uşor de risk protection. Geneva: WHO/GPE
aplicat. Discussion Paper Series
În continuare doresc să menţionez şi 9. OECD, Health Policy Unit. An Assessment
indicele dezvoltării umane -IDU - care cuprinde of Health System Performance across
trei elemente de bază: longevitatea (măsurată OECD Countries. OECD
prin speranţa de viaţă la naştere), nivelul de DEELSA/ELSA/WPI(99)3.
instruire (educaţie) şi venitul (Produsul Intern 10. Patrick DL, Erickson P. Health status and
Brut). Acest indice este calculat atât la nivel health policy: quality of life in health care
naţional (România se situează în zona evaluation and resource allocation. Oxford
superioară a dezvoltării umane medii, limitele University Press. New York, 1993.
acesteia fiind considerate pe plan mondial intre 11. Testa MA, Simonson DC. Assessment of
0.5 si 0.8) cât şi la nivel de judeţ. quality-of-life outcomes. N Engl J Med
1996;
Concluzie corelarea indicilor care 12. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B.
caracterizează starea de sănătate a populaţiei cu SF-36 health survey manual and
factorii complecşi ai mediului ambiant, cu interpretation guide. Boston: New England
gradul de dezvoltare al serviciilor de sănătate şi Medical Center, The Health Institute, 1993.
cu eficienţa şi eficacitatea activităţii acestora 13. World Bank. Financing health services in
asigura cunoaşterea şi interpretarea corecta a developing countries: an agenda for reform.
nivelului stării de sănătate a populaţiei şi Washington DC: World Bank, 1987.
permite stabilirea de măsuri şi soluţii care
 

50