Sunteți pe pagina 1din 206

t'' i

;
Y
Y
t

Y
.t:
1:
: \__,

:
U/
YI
\J tl
tl
i
,ti-',..E.'- "

\/
-\
?

Coordonatori
Dr.Ioana MARGINEAN
Claudia Alina GHIORGHISOR

Colaboratori
MSdiIiNA BL1NDU
Dr. Monica GOREA
Mdlina lLIA-FILIMON
Psih. Maria Cristina MANG
Alina MURAR

Traducitori
Adela SAVIN
IanaTANASE

Design, tehnoredactare qi tipar


Tipografi a GrafX - www.ti pografi agrafx.ro

Ilustralie coperte
loana AVRAM
MANUALUT iNcepAroRULUr

PW, loq,rr
e,e (ur,,tf/t rr(/;*;br@

EDITIA 1

Dacd ai ajuns si citetti aceaste carteinseamni ci iube5ti uleiurile esentiale la fel de


mult ca noi.

Considerdm cd fiecare cititor este responsabil pentru propria sa stare de sdnitate.


in acest sens, menlionim cd uleiurile esenliale trebuie folosite ?n mod responsabil.
Cele mai comune reaclii adverse date de uleiurile esenliale includ: sensibilizare gi
iritalie dermicd, stdri de greald, dureri de cap, reaclii alergice. Aceste reaclii adverse
sunt extrem de rare. lndiferent de c6t de rard este incidenla reacliilor adverse, este
important si cunogti metodele de utilizare in siguranld ale uleiurilor esenliale.

lnformaliile din aceasti carte au rol exclusiv informativ gi educalional, chiar dacd
printre ele se afli 5i sfaturi ale unor medici sau terapeuli. Cartea nu inlocuie;te gi
nici nu a fost menitd si inlocuiasci recomanddrile, diagnosticul sau tratamentul
medical ;i nici nu trebuie considerati ca reprezent6nd o recomandare medicald
specifici. Recomandim consultarea medicului specialist mai ales daci suferi de o
condilie cronici, egti insdrcinati sau aldptezi.

Contribuitorii acestei cirli nu igi asumi responsabilitatea pentru nici un accident


produs in urma utilizirii necorespunzitoare a uleiurilor esenliale.

lnformaliile care ili sunt puse la dispozilie in aceaste carte sunt culese din
publicaliile menlionate in Bibliografi e.

dO]EBBA

2018 @ Be Holistic s.r.l.


CUPRINS

Ce sunt uleiurile esentiale terapeutice?


'l-1 Starea de bine............... 8 -
I-2Ceesteunuleiesenfia1........... ...................10
esenliale...
1-3 Tipurile de uleiuri .................12
1-4 Calitatea..... ...................15
1 -5 doTERRA Sourcin9............. 19
I -6 Cum gtim ce se folosim.
l -7 Cum aclionea2i..............
1-8 Pu.tini chimie esenliala ..........................24
1-9 Ce sd faci c6nd pare cd nu funclionea2i..........................34

Uleiurile esentiale ;i blendurile d6TERRA


2-1 Uleiurile esenliale d6TERRA...............................................36
2-2 Amestecurile de uleiuri esenliale d6TERRA....................40

Cum se folosesc uleiurile esen!iale terapeutice


3-1 Aromatic, topic ti intern... .....................43
3-2 Ghid de dilulie 5i schite do2aj...........................................48
3-3 Siguranta in utilizare......... .....................52
3-4 Cum pastrdm uleiurile esenlia1e......................................54
3-5 Cum avem grUe de vapori2ator........................................55

Aromaterapie emolionald
5-l Uleiurile esenliale gi emolii1e.............................................87
5-2 Amestecuri dedicate emolii1or..........................................89
5-3 Retete de aromaterapie emoliona15..............................1 06

6-l Protocol fertilitate.. 111


6-2 Sarcind 9i a15ptare.......... .......................1 15
6-3 Precaulii speciale pentru sarcini gi bebe|ugi..............123
u I P** p* * (,,wa ,,(x,qf1,7, fuuqrc,{,tt
6-4 Top zece uleiuri esen!iale utile pentru bebe1u5i...........127
6-5 Relete utile pentru toate etapele de varsti..................128
. Bebe mic,3-6 luni.
. Bebe 6-121uni....... ...134
.Copil 1-3ani........................ ... ......136
. ReIete pentru toate varste1e....,........................ I 40

,rmilil
doTERRA in familie
7-l Prim ajutor din nature pentru bolile copi|iriei.............142
.Oreion.............. ..........................142
. Scarlatin5........

f,f
..........................1 43
. VaricelS (virsat de vdnt) ........1M
. Rujeoli (pojar)............... ........145
* . Rubeoli (pojdrel).................................................. 45

f
1

, ,l
. Roseola infantum....................... ..........................1 46
. Boala mAni-gurd-picior...................................... i 46
7-2Prim ajutor din natura pentru cele mai comune
\ * * afecliuni ............................147
lry . Sistemul respirator.............................................."147

It . Sistemul imunitar.................................................148
. Sistemul di9estiv.................................................. I 49
. Sistemele muscular ;i osos................................
\ . Sistemul 1e9umentar..........................................
1 50

\ 1 52

doTERRA in bucitdrie
8-1 Sfaturi pentru getit cu uleiuri esenlia|e........................1 58
8-2 Uleiurile esenliale cu1inare..............................................I60
8-3 Mai mult decdt arome................. ........162

Uleiuri esentiale pentru casA


9-l Casa firi chimicale... ............................. 163
9-2 Uleiuri esenliale pentru animalele de companie........168
9-3 Uleiuri esenfiale pentru 9ridini..................................... 175

lndexuri utile
10-1 Uleiuri esenliale gi proprietdlile
terapeutice (A-Z).........,.......... ..............1 78
10-2 ProprietSli terapeutice 5i uleiurile esenlia1e............... 1 86
10-3 lndexul emotiilor (A-Z)........ ................1 94

BIBL|OGRAF|E.. .................200

REPERTORTU RETETE.................... . . . . . . ...203

laeuueruliNcepArorrrr, l,
II SUNI ULIIURILI ISINIIALI ITRAPIUIIII ?

r-r Starea de bine


Ce inseamni si ai o stare de bine? Conceptul de bundstorea sdndtdlii(aqa numitul,,wellness") reprezinti
mai mult dec6t absenla stirii de boali - inseamni ci trebuie sd ne simlim bine, si ne bucurim de
via!5, si fim binedispu;i, echilibrali emolional gi energizali. Felul in care ne simlim - fizic, mentol ;i
emolional - determini starea noastri generald de sinitate. S-ar putea spune ci sinitatea noastri este
cel mai puternic atu al nostru, intruc6t ea ne influenleazi modul in care gdndim, ne mi;cim, activim,
interacfiondm, prosperdm ;i evoluim. Orice deviere de la starea generali de bine va ajunge si afecteze
in mod negativ fiecare alt aspect al vielii noastre.

Proastele obiceiuri ale stilului nostru de viald determind riscuri de imbolndvire fizicd gi mentali - asta
ne facem sd fim predispu;i la toate tipurile de afecliuni. Centrul de Control ;i Prevenlie de Boald al
SUA (prescurtat,,CDC") a raportat cd bolile cordiovosculore sunt couzo mojord de deces atlt in r1ndul
femeilor, cdt ;i ol bdrbo,tilor, reprezent1nd a patro parte din decesele inregistrote in Statele Unite. Conform
lnstitutului Nalional al 5in6tilii Mentale din SUA, intre 75% Si 90% dintre vizitele lo medic ou lo bozd
afecliuni sou probleme de sdndtate determinote de stres. Unele evenimente majore din viala noastri,
precum pierderea unei persoane dragi, divorlul, problemele financiare sau chiar ti na$terea unui
copil, combinate cu predispoziliile noastre genetice sau biologice, determini aparilia unor deregliri
de funclionare a organismului nostru pe fondul capacitelii noastre de gestionare a stresului. Cultura
noastre incurajeazd deseori dependenla de medici, medicamente ;i sistemul public sau privat de
sindtate c6nd vine vorba de,,rezolvarea" afecliunilor noastre fizice sau emolionale. Totugi, in rdndul
comunitilii medicale este binecunoscut faptul cd olegerile pe care le focem in privin,to stilului nostru de
viold,precum arfi nutrilia inadecvati, ignorarea nevoii de activitate a fizicd a organismului, lipsa de
acliune in gestionarea stresului, fumatul gi consumul frecvent de alcool sunt primii declangatori ai stirii
de boali, av6nd o contribulie majori in sciderea calitilii vielii noastre.

Medicina moderni tinde si se axeze pe diagnosticare gi tratare simptomatici, spre deosebire de


conceptul de wellness care pune accentul pe o educare a stilului de viafi, cretterea gradului de
auto-congtientizare gi, desigur, prevenlie. ln loc si tratim starea de boald a momentului, invilim
si determinim ce se afli in spatele simptomelor gi sd adresim, astfel, cauza determinanti a bolii.
G6ndurile, sentimentele, credin!a, obiceiurile, principiile 9i alegerile noastre de viali sunt combustibili
ai inflamaliilor, ai durerii, ai gradului de toxicitate ;i de boali a corpului nostru. Tocmai din acest motiv
este esenlial si adresim problema de la rddicinS: nu mai este suficient si tratim simptomele - trebuie
sd ne ajutdm organismul sd se vindece singur.

Corpul nostru are capacitatea de a se reface singur, in mod natural. De cele mai multe ori nu are
nevoie de medicamente sintetice care si-i preia funcliile de vindecare, fiind suficient si ii dim
,,uneltele" potrivite care si il ajute si faci singur ceea ce a fost invilat si faci din punctul siu de
crealie. Cheia stdrii noastre de bine este de a invila ce ii folosegte organismului nostru, iar apoi sd
ii furnizim organismului ceea ce are nevoie. Acest principiu poate oferi o stare de sinitate stabild,
asigu16nd echilibrul de funclionare a corpului nostru.

Remediile din plante cunoscute sub denumirea de uleiuri esenliale au fost folosite pe intreg pdmintul
deja de cu mii de ani in urm5, fiind unul dintre cele mai puternice mijloace disponibile care pot ajuta
corpul nostru si se vindece singur. Uleiurile esenliale pot fi folosite in multe aspecte ale vielii noastre de
zi cuzi - de la uzuala curifenie, gitit, ingrijire a pielii, imbundtdlirea aerului din incdperile in care stim,
ingrijirea animalelor noastre de casi, gi p6ni la a-i furniza organismului nostru suportul emolional.gi
fizic de care are nevoie.

'l /*tt pq" a, fi,aa,,l//,,,il/rt ratot/.ilt


Calitatea uleiurilor esenliale pe care le folosim este insi cea mai impoftantA caracteristici a lor atunci
c6nd este vorba despre utilizarea lor in scopuri terapeutice. Factorul primordial in alegerea uleiurilor
esenliale il constituie gradul de testare - trebuie si ne asigurim cA sunt certificate ca fiind pure,
potente, naturale gi autentice.

in cele din urmi, considerentul de bazi in ceea ce prive;te starea noastri de bine este grija pe care
o avem in privinla fiecdreia dintre alegerile zilnice pe care le facem 5i modul in care aceste alegeri
afecteazd sau influenleazd nivelul nostru de sinitate. Sti in puterea noastrA si tr6im o viaIS cu o stare
de sdndtate optimi.

Acestea fiind spuse, te invitdm si ni te alituri in insu;irea unui stil propriu de viald care si ili asigure o
stare generali de bine - acest manual ili sti la dispozilie tocmai pentru acest scop. Ai ajuns in punctul
din care vei putea si porne;ti spre o transformare in bine a stilului t6u de viale.

MnNuer.uriNcspiro*rru, I n
1-2 Ce este un ulei esential?
Risp6ndite la nivel mondial in multe culturi, de mii de ani incoace, uleiurile esentiale sunt extracte
volatile care conlin compugi aromatici ce se gisesc in frunze, flori, rddicina, tulpina, scoarla, in
seminlele plantelor sau in coaja citricelor, fiind apreciate pentru puterea lor de intensificare a aromelor,
sporire a frumuselii gi suport al sinitdlii, intr-o multitudine de afecliuni fizice gi emofionale.

Din punct de vedere gtiinfific, un ulei esenlial este un lichid hidrofob care provine din diverse pirli ale
plantei gi conline compugi aromatici volatili. Ace;ti numero;i constituenli chimici le oferi plantelor
diverse calitili ti proprietSli terapeutice. Ele indeplinesc funclia de metabolili secundari ai plantei de
origine. ln timp ce metabolilii primari sunt responsabili de supravieluirea plantei, uleiurile esenliale
oferi proteclie in fala pericolelor, a prdddtorilor sau a altor ameninliri, promov6nd reproducerea
sinitoasi ;i contribuind la atragerea polenizatorilor gi a altor procese vitale.

Spuneam ci uleiurile esenliale sunt hidrofobe: acest lucru inseamni ci ele nu se combind cu apa sub
nicio form5. Daci adaugi ulei esenlial intr-un pahar cu ap5, picdturile de ulei esenlial vor rdm6ne la
suprafala apei fdrd a se dizolva.

Am mai spus gi ci uleiurile esenliale conlin compu;i aromatici volatili. Volatilitatea determini ca
uleiurile esenliale sd i9i schimbe rapid starea dintr-o formi a materiei (solidd, lichidi, gazoasi) in
alta. Aceastd caracteristicd ajutd la distilarea celor mai multe uleiuri esenliale: fiind volatile, uleiurile
esen(iale trec rapid din stare solidd in stare lichidd pe parcursul procesului de distilare. ln acelagi timp,
volatilitatea este ;i caracteristica ce le face extraordinar de potente. Atunci c6nd deschizi sticlulele de
uleiuri esenliale doTERRA, vei simli rapid aroma puternici a plantelor din care au fost extrase. Aceasta se
intimpli datoriti evaporirii 9i risp6ndirii rapide in aer a milioane de molecule microscopice in timp ce
inhalezi uleiul esenlial. Cu alte cuvinte, moleculele volatile trec rapid din stare lichidd in stare gazoas6.

Sd explicim ;i termenul de aromatic. C6nd ne referim la ceva ca fiind aromatic inseamni cd acel
lucru are un miros distinctiv 9i pl6cut. Lu6nd exemplul levin$icii, ea este o plantd aromatici pentru ci
florile sale au un miros specific pudrat pe care foarte mulli dintre noi il apreciem. Fiecare ulei esenlial
are o aromi specificd determinati de partea plantei din care a fost extras, precum gi de structura sa
chimicS. G6ndegte-te la un ulei esenlial preferat - ili amintegti cum miroase. Aroma sa Ii s-a impregnat
in memorie.

Ce sunt compu;ii? Un compus este o imbinare a doui sau mai multe elemente. Un exemplu de
compus este apa - imbinare a elementelor hidrogen ;i oxigen. Uleiurile esenliale sunt alcdtuite dintr-o
multitudine de compugi. De relinut ci nu orice compus din naturd are un miros distinctiv. Chiar
exemplul nostru - apa. Din acest motiv, uleiurile esenliale sunt considerate a fi compugi aromatici: ele
pot fi identificate prin mirosul distinctiv al plantei din care provin.

Acegti compugi aromatici provin din diferite pirli ale unei plante - flori, seminle, rddicini, frunze 9i
seminle. Este interesant de remarcat cA putem obline diferite uleiuri esenliale din aceea;i planti,
extrig6ndu-le din pirli diferite ale plantei. Cum ar fi uleiul esenlial Wild Orange al doTERRA care
este extras din coaja fructelor de portocal, in timp ce uleiul esenlial Petitgroin este extras din frunze
;i crengulele portocalului, iar uleiul esenlial Neroli provine din florile de portocal amirui. De;i toate
aceste uleiuri esenliale menlionate provin din acela;i tip de arbore, ele au arome diferite - mirosul le
este distinctiv. Fiecare parte a copacului are o structurd chimici specifici ce determind mirosul uleiului
esenlial extras din acea parte, precum gi beneficiile pe care uleiul esenlial oblinut le oferi organismului
nostru. Pentru lista de beneficii poli consulta lndexul de uleiuri esenliale Si proprietd;ile /or de la finalul
acestei cdrli.

,ol /*tt, y.4, a, fi,,,,tn,,1//r4tb, ftr"frrilt


cuM sE oBTrN

Uleiurile esenliale doTERRA sunt oblinute prin una din cele doui metode primare de extraclie: distilarea
cu aburi sau presarea la rece (proces unic pentru coaja citricelor gi scoarla de copaci). Produsul final
reprezinti un ulei esenlial cu grad terapeutic ridicat. Prin contrast, uleiurile esenliale de grad inferior
sunt adesea extrase prin procese chimice sau folosind solvenli pentru a cre;te profitul.

ulxueruriNcrpito*rrr, lu
1-g Tipurile de uleiuri esentiale

ProprietSlile principale: Emoliile pozitive determinate de dtrice:


. stimulator . revigorare, veselie, energizare,
. inviorare validare, demnitate, animare,
. antiseptic regenerare, prod uctivitate,
. calmant conStiente
. antibacterian
Energiile gi emoliile negative adresate de
. energizant
citrice:
. antioxidant
. descurajare, posomor0re, zdpdceal6,
epuizare, obosea ld, opresivitate,
laten15, iralionalitate

Proprietalile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile


. anti-inflamator esenliale florale:
. antispasmodic . incredere, strilucire, iubire,
. relaxant exuberan16, expresivitate
. antihistaminic
Energiile gi emoliile negative adresate de
. analgezic
uleiurile esenliale fl orale:
. regenerator
. temere, ingnjorare, neatentie,
. antiviral
ind u rera re, neg lija re, frustra re,
depresie, izolare, incdrcare
emolionalS

Proprietilileprincipale: i Emoliile pozitive determinate de uleiurile


. incilzire ; esenliale din condimente:
. stimulator al digestiei i . onestitate, generozitate,
. imunostimulant :
ind rdzneald, receptivitate,
. afrodiziac i
implicare, emancipare
. antiemetic
:
Energiile;i emoliile negative adresate de
. anti-infeclios I
uleiurile esenliale din condimente:
. anti-parazitic :
:
. opresivitate, egoism, nesiguran!5,
negare, dominare, apatie, tristele,
dezinteres, plictiseald
,, I fu* poa, * 0^*,&t ttnt qr"t*
Proprietilile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile
. imunostimulator esen[iale din ierburi:
. detoxifiant . acceptare, trezvie mentalS, invigorare,
. antiviral deta;are, incredere, iluminare, liniStire,
. antifungic eliberare
. carminativ
Energiile gi emoliile negative adresate de
. antiemetic
uleiurile esenliale din ierburi:
. antibacterial
. incdpdldnare, m6nie, confuzie,
. anti-parazitic
degradare, neincredere, blocare,
limitare, cople5ire

Proprietdlile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile


. calmare esen[iale din ridicini:
. reconectant . centrare, inrddicinare, inil1are,
. neurotonic conqtien!d, lini;tire, meditativitate
. antifungic
Energiile;i emoliile negative adresate de
. sedativ
uleiurile esenliale din ridicini:
. neuroprotector
. dezrdddcinare, obstruclionare,
neatentie, agitatie, zdpdcealS

Proprietilile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile


. antiseptic esenliale din frunze:
. revigorant . acceptare, receptivitate, revigorare,
. anti-inflamator detagare, incredere, evoluare,
. insecticid iluminare, lini5tire
. analgezic
Energiile;i emoliile negative adresate de
. antibacterian
uleiurile esenliale din frunze:
. antimicrobian
. incdp516nare, negare, derutare,
blocare, degradare, neincredere,
limitare, cople5ire

MANUALULiNcEPiTo*rrr, l m
ProprietSlile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile
. anticataral esenliale din copaci:
. regenerator . receptivitate, devotare, captare,
. relaxant stimulare, progresivitate, solitudine,
. echilibrant curaj, calculat
. steroidal
. analgezic Energiile gi emoliile negative adresate de
. astringent uleiurile esenliale din copaci:
. blocare, lipsd de inspiralie,
nesiguranJd, congestie, laten!5,
dependen!d, lagitate, excesivitate
de zel, indurerare, tristele, rutine

Proprietilile principale: Emoliile pozitive determinate de uleiurile


. anti-inflamator esenliale din retini:
. citofilactic . unifi care, conectare, echilibrare,
. analgezic implinire, iluminare, trezvie
. restaurator
. antidepresiv Energiile gi emoliile negative adresate de
. imunostimulator uleiurile esenliale din r5;ini:
. antimutagenic . separare, deconectare, stres, lipsd
de proteclie, abandon, tristete,
slSbiciune

,n I f*, poy n he* d//".1/rtafa4u,


r.-4 Calitatea
SURSELE

C6nd vorbim de uleiuri esenliale, solul gi terenul de origine conteazi. Chimia plantelor este afectatd
dacd terenul pe care cresc este pulverizat cu substanle toxice, sau dacd aceste substanle ajung in sol.
Puritatea gi potenla uleiului esenlial sunt afectate ;i de procesul de distilare, temperatura gi utilizarea
solven!ilor gi a substanlelor chimice toxice pentru extraclie.

Se permit varialii ale chimiei naturale a uleiului, acestea fiind o exprimare legitimi a naturii. Pe
mdsuri ce studiem arta creSterii, recolterii ;i distilirii uleiurilor esenlialg descoperim megtegugul gi
frumuselea acestei forme de arti. in zilele noastre experimentdm ce e mai bun din tradilia cultivatorilor
experimentali gi inlelepciunea transmisi prin generalii, combinate cu progresul in Stiinli, agriculturi
gi metode de distilare.

RESPONSABILITATEA FURNIZORULU!

Este,,esen!ial" sd alegem un furnizor recunoscut pentru calitate ;i eficien!5, in special cdnd vorbim de
vindecare. Fiecare ulei are compugi specifici care oferi diferite efecte terapeutice. Este astfel necesar sd
se aleagd din sute de specii ale aceleiagi plante, dintr-o multitudine de localii geografice, pentru a gisi
combinalia ideald de compugi terapeutici.

Una dintre sarcinile cele mai importante ale furnizorului este de a ciuta in intreaga lume compu;ii de
cea mai inaltd calitate pentru a produce cele mai bune uleiuri esenliale pe care le poate oferi natura. O
modalitate de a obline aceaste calitate este crearea de alianle oneste cu cultivatorii gi distilerii cinstili.

Compania distribuitoare are responsabilitatea de a oferi consumatorului uleiuri esenliale pure, fdri
completiri sau ingrediente artificiale. Teste de calitate riguroase, dincolo de minimul necesar, asiguri
faptul ci uleiurile nu sunt contaminate. C;utali acele companii care verifici puritatea 5i calitatea de
mai multe ori, anterior punerii pe pia!5 a produsului. De asemenea, furnizorul este responsabil de
etichetarea produselor conform standardelor FDA GRAS (Generally Regarded as Safe, care inseamni
,,considerate in general sigure").

CALITATEA

Pentru a avea grad terapeutic superior, un ulei esenlial trebuie si fie testat;i certificat ca pur, potent,
natural gi autentic. Fiecare din ace;ti termeni este important ;i reflecti misuri ale calitelii. Este
important de notat faptul c5, degi chimigtii au reu;it si recreeze multiple componente ale plantelor,
nu au reugit niciodatd si recreeze un ulei esenlial complet. De ce? Pur;i simplu nu au descoperit sau
identificat fiecare component pe care il produce natura.

ueNuer.ul ixceplro**u, | ,u
ln domeniul calitdlii existi categorii specifice: noturalegea, autenticitatea, puritatea $ potenfa.

Naturalelea -Termenul natural este echivalent cu termenul 'nefalsificatl nemodificat.

o Uleiul esenlial este 10006 natural gi nu conline nici o alte substanli addugati - nici micar
alte substanli naturalS, gi nu conline substanle sintetice, agenli, diluanli sau aditivi.
o Uleiul esenlial este 1o0o/o complet 5i a fost pe deplin distilat. Aproape toate uleiurile
esenliale sunt distilate intr-un singur proces. Ylang ylang este o exceplie, trecind prin mai
multe etape de distilare pentru obline un ulei esenlial complet. Prin intreruperea proceselor
de distilare se pot produce uleiuri de clasa l, ll, lll sau,,extra'i

Autenticitqteo - Reglementirile in domeniul uleiurilor esenliale cu grad terapeutic sunt limitate, iar
standardele sunt minime, lds6nd astfel in grija furnizorului si auto-reglementeze calitatea. Termenul
,,grad terapeutic" nu este suficient pentru a identifica nivelul calitilii. Existi, astfel, doui abordiri
complet diferite. lntr-una, sursele compromise sunt permise 5i se acceptd aditivi sintetici. A doua
abordare, vizAnd vindecarea holisticS, necesitd uleiuri neprocesate, din surse naturale, firi nici un
adaos. Aceste standarde stricte permit uleiurilor si rim6ni bogate gi complexg exact ata cum au fost
create de naturi. Dupi cum este de a$teptat, prelul acestor uleiuri esenliale autentice, naturale, pure,
cu grad superior de poten!5 este mai mare.

ln domeniul uleiurilor esenliale, autenticitatea inseamn6:

o Compozilia unui ulei este echivalenti cu planta specificati pe etichetS;


o Uleiul nu este o compozilie de specii similare, ci doar specii ale aceleiagi plante;
o Uleiul nu este o mixturi de alte plante sau plante ;i buruieni care cresc in jurul speciei;
o Uleiul este compus gi distilat numai din pirli ale plantei identificate in mod clar;
. Pertotal,uleiul esteastfel caracterizatinc6tsiiseidentificepreciscalitilileterapeuticeprin
compugi ce apar in mod constant.

Puritateo - Puritatea luati separat nu garanteazi calitatea uleiului esenlial. Un ulei esenlial pur poate
fi distilat incorect sau poate fi oblinut dintr-o varietate particulari sau o specie inferioari a plantei. in
plus, uleiurile pot conline pesticide, ierbicide, solvenli, surse sau specii de plante din surse inferioare,
compu;i sintetici. Procesul de distilare poate mdri concentralia acestor elemente nedorite.

Potenla - Uleiurile esenliale sunt forma cea mai potenti a plantei. Compugii chimici care se gisesc in
plant6 fie vor cregte, fie vor scddea potenla uleiului esenlial. Clima gi compozilia solului afecteazi potenla
plantei, acesta fiind motivul pentru care este esenlial si se utilizeze ca sursd habitatul nativ al plantei.

PROCESUL

Pentru a proteja gi a menline cel mai inalt standard de calitate al uleiurilor esenlialg plantele trebuie
recoltate cu ribdare de c6tre persoane care au cunottinlele, onestitatea gi dedicarea necesare recoltdrii
unor anumite specii, 5i care ii vor permite plantei si se maturizeze.

Dupi recoltare, plantele sunt pregetite pentru distilare. Pentru a extrage cu atenlie componentele
prelioase, procesul trebuie si se desfi;oare incet, cu indemnare, cu atenlie. O distilare de calitate
necesiti presiune qi temperaturd scizute;i protejarea esenlelor de oxidare;i de cilduri excesivi, care
le poate distruge.

?*lt to$, a, A,,c.n,,l//r,,/l/tt r"pfi&


'ul
Odat6 incheiat procesul de distilare, uleiurile esenliale sunt trimise spre companii distribuitoare gi spre
intermediari. Ca o reguli generali, cu c6t ne indepirtim pe lanlul de distribulie, cu at6t scad gansele
si gisim un produs pur. Majoritatea companiilor care comercializeazi uleiuri esenliale nu au abilitatea
(de multe ori nici dorinla) de a testa calitatea uleiurilor pe care le primesc de la furnizori inainte de a le
trimite clienlilor. Ciutali companii care lucreazd direct cu fermele cultivatoare, cu surse in intreaga lume.

Numirul produselor care pretind in mod fals cd ar fi sau ci ar conline uleiuri esenliale este in cregtere
alarmantd. Aceste produse folosesc substituenli chimici sintetici de aromd pentru a dilua sau a inlocui
extractele din uleiuri esenliale mai scumpe, in;el6nd astfel consumatorii care cred ci folosesc produse
naturale.

Uleiurile esenliale sunt alcdtuite din numai trei elemente: carbon, hidrogen ;i oxigen. Moleculele din
uleiurife esenliale sunt monoterpene, sesquiterpene { derivotele lor oxigenote. Uleiurile esenliale sunt
substanle lichide organice volatile. Nu conlin vitamine, minerale, acizi saturali sau hormoni. Orice
produs care susline ci ar conline aceste substanle relevi impuritatea produsului.

Una dintre cele mai ugoare modalitSli de a detecta uleiurile pure, de'calitate superioari, este aroma.
Un miros superb este rezultatul unor culturi din surse de calitate, al procesului de distilare de calitate 9i
al lipsei solvenlilor chimici.

cE ESTE CerC
@TG CertifEd Rrrc Tesbd Gnde
Termenul de CPTG (certificat de calitate pur terapeutic) are un inleles oficial, tehnic.

Fird nevoia unui standard pentru calitatea uleiurilor esenliale, doTERRA gi-a creat un standard al siu
care este cel mai stringent din toatd industria uleiurilor pentru a certifica faptul ci nu sunt adiugali
compugi artificiali, ingrediente sintetice sau contaminanli periculogi care le-ar reduce eficacitatea.
doTERRA merge chiar mai departe gi i;i supune toate produsele impreuni cu ambalajele acestora
unei baterii de teste pentru a asigura un termen de valabilitate lung gi eficient. Utiliz6nd facilitdlile
proprii impreuni cu laboratoare de testare independente gi de incredere, fiecare lot dOTERRA de uleiuri
esenliale este supus celor trei pagi de certificare de uleiuri terapeutice pure inainte si apard pe pia!5
spre v6nzare ti toate acestea pentru a pune la dispozilie un produs de cea mai inalti calitate.

Pasul l:Chimia

Chimia este fundalia de uleiuri esenliale pure. Dupi ce compu;ii aromatici din planti sunt distilali gi
este confirmat faptul ci fiecare lot intruneSte compozilia chimicd standard, proces care se realizeazi
folosind o combinalie de instrumente cunoscute sub numele de CG/SM (Cromotografie de gaz sau
Spectroscopie de mosd) se trece la pasul urmetor. lnstrumentul pentru cromatografia de gaz separi
moleculele din ulei ;i spectrometrul identificd fiecare grup de molecule.

Dupi testarea cu CGISM, raportul dintre fiecare compus chimic este analizat de citre experli pentru
a verifica faptul ci fiecare ulei esenlial este in cea mai puri gi naturali formi. Odati ce fiecare lot
intrunegte toate cerinlele standard doTERRA, se trece la urmitorul pas de testare.

Posul 2:festarea fizici

Ca urmare a testirii chimice de uleiuri esenlialg acestea vortrece printr-o noui baterie de teste fizice de
data asta: evaluiri organoleptice, FTIR, rotalie optici gi gravitalie specifici. in ceea ce prive;te uleiurile

neruer.ur.ilcrpiro*** lr
esenliale, organoleptica are acele atribute care pot
fi testate prin vAz gi miros. in aceasti fazi, echipa
de chimi;ti, de ingineri de fabricalie 9i de tehnicieni
evalueaz6 manual aspectul, aroma gi culoarea fiecdrui
ulei esenlial. Fiecare lot este supus apoi testului FTIR
care utilizeazi lumina infrarogie pentru a analiza
compozilia materiald a fiecirui lot de uleiuri pentru
a verifica daci intruneSte standardele d6TERRA.
Prin rotatia optici se verificd chiralitatea folosind
aparaturi specialS care rdsucegte moleculele din
ulei pentru a identifica aditivi sintetici care nu au
fost detectali de testarea CGISM. Urmitorul pas
este testarea gravitaliei specifice. Raportul volum-
greutate este comparat cu referinlele standard
pentru a verifica puritatea ;i calitatea. ln cele din
urmd un dispozitiv numit refractometru verifici
indicele de refraclie pentru a misura c6t de ugor se
propagi uleiul printr-o substanli specifici gi daci
ace;ti parametrii reflectd standardul ddTERRA.

Pasul 3.' Testa rea chimicd

Loturile care au trecut testele anterioare vor fi


supuse inci unei testiri pentru a confirma faptul
cd nu conlin contaminanli diundtori. Se verifici
daci uleiurile esenliale nu conlin microorganisme
ddunitoare, metale grele sau pesticide pentru a
certifica folosirea in siguranld de cdtre consumatori
conform instruc!iunilor date.

Procesul certificatului de calitate doTERRA CPTG nu


se oprette aici. Al patrulea pas verificd daci aceste
uleiuri esenlialei;i pistreazi proprietd!ile terapeutice
pe toate durata termenului de valabilitate.

Pasul 4:festarea stabilitSlii in timp

Fazafinald de testare verificd daci uleiurile igi vor


menline puritatea ;i eficienla in timp. Verificarea
stabilit5lii in timp implicd nu doar examinarea
integritdlii uleiurilor ci gi a ambalajelor acestora. in
primele serii de teste se folosesc incinte care pot
modifica temperatura ;i umiditatea, ;i se analizeazi ce se int6mpli cu uleiurile cind sunt expuse
diferitelor condiliilor atmosferice pe termen lung. Acest protocol de testare doTERRA CPTG atesti
faptul ci uleiurile esenliale i;i vor pistra proprietdlile terapeutice ani de zile de la data fabricaliei.

RESPONSABILITATEA PERSONAi A

Pentru a obline uleiuri esenliale de calitate, consumatorul ar trebui si cerceteze pe cont propriu,
folosind bunul sim!, f ind prudent;i alegind ce este mai bun pentru el 9i familia sa. Educalia este cheia
pentru a ajunge un utilizator priceput al acestor extracte din plante.
I

n I Pf* y"y a, (,"ryq ,f,ea,1(a kroy$u


r -5 dijTERRA Sourcing
Er qlgiectul Co-tmpact Sourcing, doTERRA
aa - : - lr,l
imbunititeste in mod continuu vietile si
comunitalile oamenilor din zonele din care provin
.'.[ plantele din care se extrag uleiurile esenliale
1.1 _:i-; terapeutice.
doTERRA
Healing Hands !:*:t1, Majoritatea uleiurilor esenliale doTERRA sunt
/.\;. E
"'*
extrase din plante care au habitatul natural in !5ri in
- 4
curs de dezvoltare unde culegitorii sunt de cele mai
- multe ori la m6na intermediarilor.

CoJmpact Sourcing a pus bazele unei coalilii intre


culegitorii plantelor sdlbatice ;i distilerii care elimind
practic aceasti verigd inutilS a intermediarilor.
in acest mod comunitSlile locale sunt r6spletite
echitabil pentru munca depusS.

doTERRA creeazd astfelcoalilii menite si asigure


parteneriate pe termen lung cu comunitilile de
culegdtori, imbundtdlindu-le in mod continuu
calitatea vielii 9i prin intermediul fundaliei Healing
Hands (Miini Vindecitoare).

Fundalia Healing Hands este o organizalie


internalionalS non-profit extrem de dedicati
imbunitSlirii vielii a milioane de oameni de pe tot
cuprinsul Globului.

Fundalia este implicat6 in multe proiecte: in Haiti


dupi cutremur a ajutat la construirea unei noi refele
de api potabild, in Kenya s-a implicat in construirea
de ;coli ;i unitSli de educalie, in Madagascar a pus
bazele unui centru medical. TotodatS, fundalia:

e a acordat imprumuturi cu dob6nda extrem de


mici antreprenorilor din !6rile in curs de
dezvoltare,
o a implementat programe de asigurare a apei
potabile,
o a infiinlat ;coli ;i spitale in zone defavorizate,

--qr . a creat programe de educalie pentru senatate gi


igieni.

Fiecare membru d6TERRA poate contribui la bundstarea oamenilor din zone mai pulin favorizate prin
achizilionarea cremei de mdini Rose (conline uleiul esenlial de trandafir) sau a blendului Hope Touch,
pentru ci fondurile venite din vAnzarea acestor produse se duc direct in beneficiul Fundalie HH. in plus,
contribuliile pot veni ;i sub forma de donalii directe citre Fundalia Healing Hands.

unr.rualul iNcrpAro*uru, | ,n
r-6 Cum stim
,
ce si folosim
Cu c6t delii un numdr mai mare de uleiuri esenliale, cu at6t ai mai multe variante dintre care sa alegi gi
cregte gi numirul de rezultate pe care poli si le oblii. Simpla decizie de a alege uleiul esenlial sau mixul
de uleiuri esenliale pentru a se potrivi unei anumite situalii poate fi insi coplegitoare, in special c6nd ai
foarte multe opliuni la indem6ni, cdt ;i pentru cd multiple uleiuri esenliale se suprapun in calitelile ;i
proprietSfile lor. Vestea bunS? Nu ai cum si gre;e;ti!

Abilitatea pe care trebuie sd !i-o dezvolli este aceea de a invdla cum si faci alegerile cele mai bune
pentru a obline rezultate gi mai bune. Jine minte urmitorul lucru: uleiurile esenfiale, in misura
proprietililor pe care le prezintd gi a nivelului lor calitativ, au capacitatea de a te reechilibra, de a te
aduce mai aproape de starea de homeostazd.

Savureazd procesul de cunoa;tere a uleiurilor esenliale ca 9i cum ar fi un prieten pe care te poli baza ori
de c6te ori ai nevoie. Cel mai important factor in luarea deciziilor e;ti tu 9i experienla ta. lnteracliunea
cu uleiurile esenliale variazd de la o persoand la alta. Chiar 9i avind acelea;i simptome, oameni diferili
sunt atra;i ;i beneficiazi in urma folosirii unor amestecuri diferite de uleiuri esenliale. Pistreaz6 un
jurnal cu tot ce ai descoperit tu in urma folosirii uleiurilor esenliale. Noteazd ce a funclionat mai rapid
in diferitele situalii cu care te-ai confruntat. Cunoagte-te pe tine, cunoa;te-li organismul gi preluiegte-li
starea de sinitate, apoi modeleazd generaliile viitoare invdldndu-i pe cei dragi lie sd faci la fel.

UNELTELE DE SELECTIE

Ce ai la indem6ni - pune fiecare ulei esenlial la treabS. CautS-l in cir!i, in studii clinice 9i inva!6 ce
calitdli are. Pe misuri ce experienla ta de utilizare a uleiurilor esenliale cregte, identifici probleme de
sinitate, precum 9i schimbiri ;i rezultate dorite, documenteazd-te gi ia notile.

lntuigia - nu este nimic mai puternic in alegerea uleiurilor esenliale dec6t atenlia sporitd la ceea ce te
atrage. Ai incredere in rispunsul organismului tiu ;i aclioneazd in consecinlS. Din nou, e bine si i1i iei
notile pentru a putea repeta la nevoie 9i a imbunitdli rezultatele.

Mirosul - la fel ca intuilia, nu putem sublinia suficient valoarea mirosului pentru a descoperi uleiul de
care ai nevoie. Aceste este unul dintre cele mai minunate aspecte ale utilizirii uleiurilor esenliale, in
fond, de aceea se gi numegte aromaterapie. Nu te limita la ceea ce ai invilat pdni la un moment dat.
Alege, in mod con;tient, dupd aromi. Este o metodi atat ttiinlifica (fiecare ulei eteric are o chimie
unici, deci o esenld unicd), c6t ;i tradilionali. Chiar ;i animalele gi copiii mici i;i identifici uleiurile
esenfiale necesare dupi miros.

Emoliile - chiar daci poate sA pari o idee revolulionari, partea emolionali este o altd metodi de a
te ajuta in procesul de seleclie. Sd luim ca exemplu doui persoane care suferi de artritd. Prima este
nervoasS, cealaltd este resemnatS. in fiecare caz identificim un profil emolional diferit, deci implicit 9i
nevoi diferite.

Personalitatea uleiurilor terapeutice - poli cunoatte uleiurile esenliale dupi personalitatea fiecdruia
;i sd ili faci o idee despre care funclioneazi cel mai bine in cazul tiu. Unde gi cum cregte planta,
care sunt pdrlile plantei din care se extrage, constituenlii chimici din compozilia sa - toate acestea
sunt aspecte semnificative care ili vor dezvilui aspecte ale profilului,,energetic" oferit de fiecare ulei
esenlial. Sd luim ca exemplu uleiul esenlial de Cinnamon Bark (scorfigoari). Scorli;oara, condiment,
este considerati ca ulei esenlial,,iute'i av6nd proprietili de incilzire, la fizic;i la propriu (vezi secliunile

,ol Pv^* ltay u |,,',ua,,hqlh,th4n,iltn


Proprietdyileuleiuriloresenliale din Capitolul 2;i lndexul emoliilordin Capitolul 5).Aceasti cdlduri dati
de scorligoari are ca rol atit indepirtarea preddtorilor, cAt gi, prin manifestarea de incilzire declangat6
de uleiul esenlial in organismul nostru, serve;te ca imunostimulant gi, totodatS, ;i ca afrodiziac. La
utilizare, ili di senzalia de proteclie, siguranli ;i cildurd, ;i astfel te simli inclinat(i) spre intimitate 9i
vulnerabilitate emolionald/sexual5.

Aceastd carte - cautd secliunile care prezintd coleclia de uleiuriloresen!iale ale doTERRA gi amestecurile
create de doTERRA (noi le iubim pe acestea, ale doTERRA, pentru ci sunt testate ;i certificate ca av6nd
grad terapeutic pur). in Capitolul 2 ai at6t tabelele de uleiuri esenliale cu indicalii privind factorii de
utilizare funclie de tipologia utilizatorului ;i a modului in care sunt folosite, c6t ;i proprietilile tuturor
uleiurilor esenliale. in celelalte capitole ai 9i descrieri amAnuntite ale celor mai utilizate uleiuri esenliale
gi ale tuturor amestecurilor de uleiuri esenliale care adreseazd emoliile. $i, nu in ultimul r6nd: cartea
conline relete, multe relete. Folosegte-le!

Testarea individuald - folose;te un scaner biomagnetic (ex: Zyto) sau kinesiologie aplicatd (cunoscuti
9i drept rdspunsul evoludrii musculore) pentru a determina ce anume rezoneazi cu organismultiu gi ce
ili este benefic la momentul curent.

,.
.!u
rti
rhlr

MANUALUI.iNc[pArrrorrr, lz
1-7 Cum aclioneaza
Pentru a aprecia mai bine valoarea uleiurilor esenliale, ne ajuti mult inlelegerea faptului ci acestea
asistd planta pe tot parcursul dezvoltdrii sale in mediul ei. Luim ca exemplu modul in care ele oferi
proteclie impotriva priditorilor. Melaleuca orternifolio este un arbore micu! care cregte de-a lungul
rSurilor ;i in zonele mld;tinoase ale Australiei unde clima este umedd ;i temperatura este in mod
constant ridicatS. G6ndegte-te la varietatea ;i numirul mare de microbi existenli intr-o zoni at6t de
caldi ;i umedi gi c6t de propice este mediul pentru dezvoltarea de ciuperci, mucegai ;i bacterii. O
planti ce cre5te pe acest teren trebuie si aibi un sistem imunitar intern foarte puternic pentru a putea
supravielui $i a se putea reproduce.,,Magia"consti in constituenli primari ai compu;ilor aromatici gisili
in arborele de ceai (melaleuca alternifolia), mai exact o- gi y-terpinene,Terpinen-4-ol ;i p-cymene, care
sunt antiseptici, antibacterieni, antifungici gi analgezici naturali.

intrucAt organismul uman, ca 9i plantele, au la bazi carbonul, uleiurile esenfiale extrase din plante sunt
compatibile cu noi gi ne sunt gi noud benefice. Dupi cum am precizat, compu;ii aromatici ai arborelui
de ceai il protejeazd de microbii periculoSi din mediul sdu. La fel, noi putem utiliza uleiul esenlial extras
din acest arbore pentru a ne imbunit6li proteclia fali de microbi.

mirimea moleculard a componentelor lor active. Extrem


O altd calitate unicd a uleiurilor esenliale este
de mici la nivel molecular, ele trec cu u;urin!6 prin straturile pielii, sunt absorbite direct in sistemul
circulator, trec de bariera s6nge-creier gi penetreazd membrana celulard. in esenld, ele sunt accesibile
si ugor transferabile pentru organism.

Stim ca pielea noastrd are multiple funclii de proteclie gi de reglare a organismului, iar uleiurile esenliale
sunt u;or absorbite in organism prin piele, la folosirea topici. Cum se face a;adar ci beneficiem
de proprietilile lor atunci c6nd le aplicim topic? Fiecare ulei esenlial are un profil chimic unic care
determini tipurile de beneficii pe care le ofer5. Anumite uleiuri esenliale sunt incdlzitoare, altele
energizante, altele sunt antihistaminice sau hipotensive, dar in acelagi timp au gi beneficii aromatice,
putind fi calmante, inillitoare, motivante etc. Atunci cdnd un ulei esenlial este aplicat topic ai absorbit
prin piele, utilizatorul incepe si simti proprietilile unice date de profilul chimic al acelui ulei esenlial.
in plus, atunci c6nd uleiul esenlial este aplicat topic, utilizatorul ajunge si ii simti 9i aroma, bucur6ndu-
se astfel gi de beneficiile aromatice ale acestuia. Dupi aplicarea topici, aroma uleiului esenlial poate fi
simlitd chiar ;i citeva ore la nivelul pielii, el aclion6nd astfel gi aromatic c6t timp utilizatorul ii inspiri
mirosul.

ln ceea ce prive;te utilizarea internS, linind cont de faptul ci noi consumim zi de zi fructe ;i legume
crude, iar uleiurile esenliale sunt prezente in acestea, inlelegem de fapt c5, deja din hrana pe care o
consumim, noi inger6m in mod curent mici cantitali de uleiuri esenliale. intruc6t organismul nostru
este astfel construit incet si poatd metaboliza qi procesa compu;i naturali, deducem a;adar cd suntem
,,echipa!i" pentru metabolizarea uleiurilor esenliale. Chiar daci existi anumite uleiuri esenliale care
nu sunt destinate ingerSrii, rim6ne totu;i o listi lungd de uleiuri esenliale potrivite consumului uman
intern.

,rl ?vn;, foqt a" Aq*,+"qlhr tcinlrc,$&


Dar cum se face cd uleiurile esentiale aclioneazi in organismul nostru atunci cind le ingerim? Aga cum
am menlionat mai devremg deja consum6m mici cantitdli de uleiuri esenliale prin dieta noastri, deci
corpul nostru gtie cum sd proceseze acest tip de nutrienli. Ca 9i alte lucruri sinitoase ;i pure pe care le
consumim, uleiurile esenliale oferi beneficii specifice atunci c6nd sunt metabolizate de organism in
urma consumului intern.

Odati ingerat, uleiul esenlial este transportat prin tractul gastrointestinal direct in fluxul sangvin,
ele ajungAnd astfel in restul organismului. Fiind compu;i liposolubili, uleiurile esenliale ajung sd fie
transportate cetre toate organele corpului, inclusiv creier. Datoriti procesirii lor la nivelul organelor,
ca gi orice alte lucruri pe care le consumdm, prin metabolizare la nivelul ficatului ;i al altor organe, ele
ajung si fie gi excretate din organism.

in timp ce corpul nostru este construit doar pentru metabolizarea gi procesarea compugilor naturali
(precum uleiurile esenliale pure), este important si ne amintim cE organismul uman va suporta uleiurile
esenliale cAt timp dozele sunt corecte, adecvate tipului de utilizare ;i v6rstei sale. Vei afla mai departe,
in interiorul cirlii, despre dozajul corect al uleiurilor esenliale. P6ni atunci, este important de relinut
ci nu trebuie si consumim uleiurile esenliale decit dupi ce ne asigurim punctual, pentru fiecare ulei
esenlial in parte, de cantitatea corectd gi principiul corect de dozare. Acest lucru este necesar pentru
cd fiecare ulei esenlial are un profil chimic (conlinut diferit de compu;i chimici) unic care va determina
reaclii diferite la nivelul organismului nostru.Jin6nd cont de chimia;i de dozarea corecti a fiecdrui ulei
esenlial in parte ili va fi posibil si profili in mod corect 9i sigur de toate beneficiile utilizirii interne.

uru.ruer.urixcnpiro**r, lm
r-8 Putin[
,, chimie esentialS
Chimia std la baza vielii pe pim6nt!Totul in jurul nostru este format din substanle chimice.

De;i au uneori o conotalie negativi, in realitate substanlele chimice sunt cele care permit materiei si-gi
pistreze proprietilile, si reaclioneze cu alte substanle sau si induci o reaclie fizic5.

Uleiurile esenliale sunt gi ele formate din substanle chimice. De fapt, structura chimicd este cea care
determini capacitatea uleiurilor esenliale de a afecta organismul uman, modul in care sunt absorbite
gi metabolizate, felul in care miros gi care sunt acliunile lor biologice. Prin inlelegerea fundamentelor
din chimia uleiurilor esenliale, putem invila si le clasificim in funclie de proprietilile lor chimice. Acest
lucru ne ajutd sd infelegem cum si le utilizdm in mod eficient.

coNsTrTUENTil ULEIURrLOR ESENTTALE

Uleiurile esenliale sunt o componentd majord a sistemului imunitar al plantelor. Plantele produc
uleiuri esenliale pentru a se proteja de ameninlirile din mediulinconjuritor (ex: insecte;i/sau animale
diunitoare, alte plante invadatoare) sau pentru a-;i asigura bunistarea gi continuitatea (ex: atragerea
polenizatorilor, sporirea rezistenlei). Compugii gisili in uleiurile esenliale au compozilii gi activitili
biologice diferite 5i poarti numele de constituenli.
Acetti constituenli determini aroma, proprietilile, dar gi felul in care fiecare ulei esenlial reaclioneazi
cu mediul inconjurdtor, cu alte uleiuri esenliale 9i, bineinleles, cu organismul uman. Fiecare constituent
are o structure unicd prin forma, dimensiunea ;i legiturile chimice.

BAZELE CHIMIEI - CHIMIA ORGANICA


Chimia organicd poate fi definitd g ca chimio hidrocorburilor 5i o derivolilor ocestora. Astfel, dupd natura
atomilor care compun molecula unui compus organic, existi doud mari categorii: hidrocarburi {
derivolifunclionali.Cei din urmd conlin, pe l6ngi hidrogen 9i carbon, un atom sau un grup de atomi
care conferi moleculelor proprietdli fizice ;i chimice specifice - se mai nume;te $ grupd funcgionald
sau funcliune.

in cadrul acestui subcapitol, ili prezent6m modul in care putem analiza uleiurile esenliale din
perspectiva acestor doud categorii majore de constituenli chimici. Scopul acestui subcapitol nu este
cel de sumarizare a unui manual de chimie organici. Vom prezenta totugi definilia 5i proprietSlile
unor compugi chimici, gi da, vom folosi termeni Stiinlifici, dar toate informaliile pe care !i le dim in
continuare ili vor fi de ajutor in inlelegerea modului in care trebuie folosite uleiurile esenliale, de ce le
folosim intr-un anumit mod sau altul pentru diverse scopuri terapeutice, gi, in special, cum aclioneazd
uleiurile esenliale.

in ceea ce privegte hidrocarburile, se cunosc astizi peste 30.000 hidrocarburi clasificate in mai multe
clase, dupi principalele lor caracteristici.

lariv5nd in vedere derivafii funclionali din chimia organici, degi existi peste 20 de diferite grupe
funclionale principale identificate, doar 8 dintre acestea se regisesc printre constituenlii uleiurilor
esen!iale.

,n I f*, pry n Ad.,,,tl/dbrterapa4&


A. HIDROCARBURILE

in uleiurile esenliale, cele mai frecvent int6lnite hidrocarburi suntterpenele. Acest lucru este utor de
inleles av6nd in vedere cd terpenele sunt o clasd de molecule aromatice sintetizate de plante. Structura
de bazi a terpenelor se nume$te izopren, dar nu existd in naturi ca moleculd liberi. lzoprenii se leag6
intre ei gi formeazd molecule cu 10, 15 sau 20 atomi de carbon. Fiecare planti are sute de enzime
speciale (terpen-sintaze) care conlucreazi in formarea acestor compu;i prin legarea unor,,cirimizi"
cunoscute drept,,unitili de izopren"cu 5 atomi de carbon.

Existi trei tipuri principale de terpene care se regdsesc in uleiurile esenliale: monoterpene, sescviterpene
;i diterpene. Ca o paranteze - constituenlii uleiurilor esenliale au o masd moleculari mici, ceea ce le
conferi volatilitatea sporiti prin care se caracterizeazi (de aceea le mai numim gi uleiuri ,,eterice").
Diterpenele sunt cele mai mari terpene care mai pot fi captate in molecula de ulei esenlial intr-un
proces naturalde distilare. Celelalte terpene cu molecule mai mari decit diterpenele (ex: sesterpenele,
triterpenele, cartenoide gi gume) nu potfi captate in uleiuri esenliale;i sunt constituenli ai balsamurilor,
rdginilor, cerurilor 9i gumelor.

4.1. MONOTERPENELE

Monoterpenele sunt prezente in aproape toate uleiurile esenliale. Au o structur6 moleculard de 10


atomi de carbon formati prin legarea a 2 izopreni ti au cel pulin o legiturd dubli.

Limonen

Monoterpenele au sufixul -en la finalul numelui gtiinlific: limonen, p-pinen, mircen,;amd.

Proprieteli ;i utiliziri ale monoterpenelor:

. Aromatic: au aromi energizante gi invigorantd, suslin respiralia;


. Topic: au activitate repelentd pentru insecte, proprietSli calmante pentru piele;
. Intern: oferi proteclie celularS.

MANuALuLiNcEPATo*rrr, l ru
Uleiuri esenliale bogate in monoterpenez Bergomot, Cordomom, Cinnamon, Clary Sage, Clove, Cypress,
Corionder, Douglos Fir, Eucolyptus, Fennel, Gropefruit, Lemon, Lemongross, Lime, Mondarin, Marjorom,
Melaleuca, Oregono, Petitgroin, Rosemary, Tangerine, Wild Oronge.

A.2. SESCVITERPENELE

Sescviterpenele au o structuri de 15 atomi de carbon derivati din trei unitSli de izopreni. Au o masi
moleculari mai mare dec6t monoterpenele, ceea ce le face mai pulin volatile.

Cadinen

Sescviterpenele au, in general, sufixul -en, -end sau -lnd la finalul numelui gtiinlific: chamazuleni,
curcumin6, guaien ;amd.

Proprieti!i gi utiliziri ale sescviterpenelor:

. Aromatic: au aromi calmanti gi sedativi;


. Topic: au proprieteli calmante pentru piele;
. lntern: au puternice proprietili anti-inflamatoare.

Uleiuri esen!iale bogate in sescviterpenel. Cedorwood, Copaibo, Ginger, Myrrh, Potchouli, Sandolwood,
Spikenard, Vetiver, Ylang Ylang

,u I f*, p,4 * fuee d//,.,rb'toryt


"tw
4.3. DITERPENELE

Sunt molecule formate din 20 de atomi de carbon prin legarea a 2 unitili monoterpene. Au o masi
moleculari mare ;i de aceea se gisesc foarte rar in uleiurile esenliale - masa lor moleculari mare le
impiedici si se evapore in procesul de distilare la abur a plantelor.

Abietan

Proprietili gi utiliziri ale diterpenelor: sunt antioxidanli puternici, au proprietili antimicrobiene ;i


antivirale.

Uleiuri esenliale care conlin diterpene: Rosemory, Clary Soge

B. DERTVATil FUNCTTONALT

O alti modalitate de caracterizare a uleiurilor esenliale are in vedere derivalii funclionali. Existd peste
20 de grupe funclionale in chimia organicS, dar doar 8 dintre ele se regdsesc in uleiurile esenliale.
Atunci c6nd o moleculd se formeazd prin legdtura dintre o hidrocarburi 9i o grupi funclionali,
compusul rezultat va avea, in general, fie numele ambilor compu;i, fie, in anumite situalii, un nume
aparte.

8.1. ALCOOLil
Alcoolii sunt unul dintre cele mai valoroase Si studiate grupuri funclionale din uleiurile esenliale.

Mentol

Pentru a putea si identificdm mai ugor aceste molecule, ne putem ghida dupd numele gtiinlific, care, in
general, are sufixul -ot mento!, !inalool, nerol ;amd.

MANUATuLiNcEPiTo*rru, l zz
Proprietd!i gi utiliziri ale alcoolilor:

. Aromatic: au aromd relaxanti, ajuti la calmarea sentimentelor de anxietate;


. Topic: au activitate repelenti pentru insecte, proprietili de cur6!are, ajuti pielea s6 arate tAniri
;i sinitoasd;
. lntern: suslin sistemul circulator, calmeazi sistemul nervos.

Uleiuri esen!iale bogate in monoterpene alcooli:. Melaleuca, Geranium, Coriander, Bosil ;i Lavender

Uleiuri esen!iale bogate in sescviterpene alcooli: Sondalwood,Vetiver, Cedarwood;i Potchouli

8.2. ALDEHIDELE

Aldehidele sunt formate dintr-un atom de carbon care are o legdturi dubli cu un atom de oxigen.
Degi se gdsesc in cantitili reduse in plante, sunt, in general, responsabile de aromi.

Cuminal

Aldehidele pot fi ugor identificate dupd numele ;tiinlific, care are in general sufixul -al: citronelal,
citral, geranial, neral gamd

ProprietSli ;i utiliziri ale aldehidelor:

. Aromatic: calmeazi, relaxeazd gi protejeazd;


. Topic: pistreazi aspectul sinitos al pielii, pot reduce aspectul petelor de piele, suslin sdndtatea
;i igiena oral6 ;i dau o senzalie de incilzire a pielii;
. lntern: sprijini sinitatea cardiovasculari, digestivi, sistemul imunitar gi nervos. Multe uleiuri
esenliale bogate in aldehide sunt, de asemenea, cunoscute pentru faptul cd suslin organismul
pentru a avea un metabolism sen;tos.

Uleiuri esenliale bogate in monoterpene aldehide: Cassia, Cinnomon, Melissa, Lemongross;i Lime

," I fr* pa, * A,"rtu,,("14/bttaqrr,4t&


B.3. ALCHENE

Alchenele sunt molecule fdri niciun grup funclional, formate prin cel pulin o legituri dubli intre 2
atomi de carbon din hidrocarbura de bazd.

Germacren D

Monoterpenele ti sescviterpenele alchene sunt puternici antioxidanli. Numirul mare de legituri duble
;i existenla structurilor inelare din aceste molecule le face excelente
la acceptarea electronilor singuri
conlinuli in radicalii liberi.

Alchenele pot fi uSor identificate dupi numele ttiinlific care are, in general, sufixul -en: alfa-pinen,
sabinen, limonen, cariofilen, zingiberen gamd.

Proprietili ;i utiliziri ale alchenelor:

. Aromatic: arome unice;i pldcute;


. Topic: beneficii antioxidante pentru piele $i Iesuturi;
. lntern: beneficii antioxidante pentru organele interne; suslin, de asemenea, sistemele imunitar,
digestiv, reproductiv, tegumentar ;i circu lator.

Uleiuri esenliale bogate in monoterpene alchene: Frankin cense, Douglos Fir, Blue Tonsy, Lemon Si Wild
Oronge.

Uleiuri esenliale bogatein sescviterpene alchene: YlongYlang,BlockPepper,Copaiba,Melisso SiGinger.

8.4. CETONELE

Cetonele sunt similare aldehidelor, in sensul ca sunt formate dintr-un atom de carbon cu o leg5turi
dubl6 cu un atom de oxigen, doar cd acesta apare in mijlocul unui lan! de carbon, nu la finalul acestuia.

M.nNuelur,iNcsplro**r, lm
Cetonele pot fi ugor identificate dupi numele gtiinlific care are, in general, sufixul -on: carvon, menton.

Propriet6li gi utiliziri ale cetonelor:

. Aromatic: unele sunt energizante gi dau o stare de buni dispozilie, altele echilibreazd. Anumite
cetone pot deschide ciile respiratorii.
. Topic: au proprietili repelente pentru insecte, pot ajuta la menlinerea aspectului curat al pielii.
. lntern: variazd de la caz la caz - cele mai multe cetone monoterpene sprijini funclia gi sinitatea
digestivd, gastrointestinali ;i a sistemului nervos. :
Uleiuriesen!ialebogateinmonoterpenecetone:5peorrnint,Dilt,Peppermint,GeraniumsiCorowoy.

Uleiuri esenliale bogate in sescviterpene cetone: Spikenard, Fronkincense.


:

B.5. ESTERII :
Esterii se formeazi prin legitura dintre 2 grupuri funclionale, un alcool gi un acid. La bazi au un atom
de carbon cu dubli legituri cu un atom de oxigen, o legituri simpl6 cu o hidrocarburd ;i o legdturd
simpli cu un alt atom de oxigen. Al doilea atom de oxigen este legat de un lan! de hidrocarburi format =
din 1,2 sau 3 atomi de carbon.

D Salicilat de metil

Pentru ci sunt doud lanluri de carbon in fiecare moleculi de ester, numele compusului este, in general,
format din doud cuvinte, primul av6nd sufixul -at.

Propriet6gi gi utiliziri ale esterilor:

. Aromatic: relaxeazi, lini;tesg echilibreazS.


. Topic: intineresc pielea, calmeazi lesuturile, protejeazi in cazul anumitor ameninliri din mediul
inconjurdtor.
. lntern: variazd de la caz la caz - unii esteri sprijini sindtatea cardiovasculari ;i sistemele imunitar,
nervoq gi digestiv. Pe de altd parte, existd gi esteri care nu sunt recomandali pentru consum intern.
)
Uleiuri esenliale bogate in monoterpene esteriz Lavender, Roman Chomomile, Helichrysum, Arborvitoe
;iWintergreen.

,ol Atntt pe1t, * fi,aa,,lcL4lett rator/$u


8.6. ETERII

Eterii sunt formali prin legitura dintre un atom de oxigen gi doui lanluri de carbon. Eterii nu sunt foarte
des intilnili in monoterpene, dar sunt frecvent int6lniti in sescviterpene.

v
\ Furanoeudesma

Proprieteli 9i utiliziri ale eterilor:

. Aromatic: calmeazd emotiile, elibereazi ciile respiratorii;


. Topic au propriet6li de curSlare a suprafetelor, ajuti la imbunitdlirea aspectului pielii;
. lntern: variazd de la caz la caz - unii eteri oferi suport antioxidant gi pot sprijini buna funclionare
a sistemului imunitar. Existi ins6 5i eteri care nu sunt recomandali pentru consum intern.

Uleiuri esenliale bogate in monoterpene eteri: Cordamom, Eucalyptus, Rosemory, Meloleuca ;i


Peppermint

Uleiuri esenliale bogate in sescviterpene eteri: Myrrh SiVetiver

8.7. FENOLI

Fenolii sunt formali dintr-un alcool ;i un inel de benzen aromatic. Fiind o subgrupd a alcoolilor,
denumirea lor gtiinlificd are sufixul -ol: timol, carvacrol, eugenol.

lnelul de benzen aromatic regisit in fenoli are 6 atomi de carbon care au 3 legituri duble in interiorul
inelului. Electronii din acest sistem inelar sunt aranjali in aga fel inc6t acegtia si fie,,impdr1i1i"intre toli
atomii de carbon, oferind benzenului caracteristica unici de a acliona ca gi cum ar avea un electron in
exces. Aceasti structurd unici dd benzenului proprietili puternice antioxidante.

\t Carvacrol

o-H
r'relruer.ulixcsplto**, lu
Proprietdli gi utiliziri ale esterilor:

. Aromatic: au aromi invigorantd;


. Topic: au proprietili puternice de curilare a pielii qi a suprafelelor;
. lntern: au proprietili antioxidante, sprijini buna funclionare a sistemelor cardiovascular,
ci rcu lator, digestiv, gastrointestinal, imunita r, nervos 9i respirator.

Uleiuri esenliale bogate in monoterpene fenolizThyme, Oregano, Clove, Cinnamon Bork gi Bosil.

8.8. FENILPROPENII

Fenilpropenii sunt formali dintr-un atom de carbon intr-un inel de benzen legat de un alt atom de
carbon care la rindul siu se leagi de al treilea atom de carbon printr-o legituri dubld. Al treilea atom
de carbon este legat de un al patrulea atom de carbon care se afl5 la finalul lantului.

Anetol

Propriet5li ;i utiliziri ale fenilpropenilor:

. Aromatic: aromi energizanti;


. Topic: suslin aspectul gi sinitatea pielii;
. lntern: pot s;i suslind sistemul cardiovascular gi sd promoveze o circulalie s6nitoas6.

Uleiuri esen!iale bogate in monoterpene fenilpropeni: Fennel, Myrtle, Anise, Star Anise $ Bosil.

AMESTECURTLE - sTilNTA $r STNERGTE

Un ulei esenlial poate conline sute de constituenli individuali. Fiecare clasi de constituenli oferi
proprietili biochimice unice care le permit si reaclioneze intr-un anumit mod.impreuni, o varietate de
constituenli funclioneazi ca o unitate sinergici completi pentru a maximiza funclionalitatea uleiului
gi, la 16ndul siu, pentru a spori proprietilile benefice aplicabile.

Aga cum toli constituenlii chimici dintr-un ulei esenlial lucreazi impreuni pentru a oferi mai multe
beneficii terapeutice, tot a;a 9i mai multe uleiuri esenliale intr-un amestec se pot completa unul pe
altul ;i pot spori proprietSlile benefice generale. Atunci c6nd uleiurile esenliale sunt combinate cu
indem6nare, amestecul poate produce un efect mai puternic dec6t suma uleiurilor individuale. Acest
efect poarti numele de sinergie.

arl Aatt, ftf. a, lr.rt , ,&"4t(prtrr"lrat&


Existi mai multe metode de combinare a uleiurilor esenliale pentru a obline un amestec sinergetic:

l. Combinarea uleiurilor esen[iale cu acelea;i proprietili terapeutice -


onalgezic, anti-
inflamotor, mucolitic etc. S-a observat ci efectul anumitor uleiuri esenliale sau al compugilor
din uleiuri esenliale este intensificat atunci c6nd se utilizeazi simultan doui uleiuri esentiale
cu aceleati proprietd!i terapeutice.
2. Combinarea uleiurilor esenliale pe baza sinergiilor dintre constituenlii lor. De exemplu
combinarea a doui uleiuri cu conlinut ridicat de compu;i antioxidanli cum ar fi beto-
caryophyllene (Copoibo, Block Pepper, Ylong Ylang, Melisso, Clove, Thyme, Fronkincense) g
cinnomaldehyde (Cassio 1i Cinnomon).
3. Combinarea uleiurilor esenliale cu un ulei esenlial care le intensifici efectele. Peppermint
sau Gropefruit, de exemplu, faciliteazi absorblia cutanatd pentru ci au un continut foarte
ridicat de monoterpene, iar monoterpenele au o moleculi foarte mici ce pitrunde ugor in
piele.
4. Combinarea uleiurilor esenliale cu un ulei purtetor care potenteazi efectele. Uleiul de
argan are proprietdfi antioxidante, deci folosit in combinalie cu un ulei esenlial (ex: Copaibo)
ii potenleazi acestuia proprieti!ile antioxidante.
5. Combinarea uleiurilor esenliale pentru a obline o sinergie olfactivS. De fiecare datd c6nd
incercim si oblinem o sinergie, ne putem ghida dupi miros, astfel: deschidem toate sticlulele
de ulei gi le mirosim !in6ndu-le la acela;i nivel. Analizim mirosul ;i in cazul in care nu ne place,
putem inlocui uleiul care nu se potrivegte in amestec cu unul cu proprietati terapeutice
similare.

NotS: Nu intotdeouno cdnd oplicdm aceste metode vom ob,tine o sinergie. Dar, chiar $ in acest coz, vom
obline totuti un omestec core ore toote proprietdlile teropeutice ole uleiurilor esenliale din componen,tA.

SIIAI Ci:

3oa
.t j n,.'
I 1o
ata a aa e
Y
-. r?
?
r.1
/Y . o'
i'

uenueruliucrpAro*rrr, I aa
r-9 Ce sI faei cAnd pare cI nu funetioneazi
la in considerare urmitoarele idei care sa te ajute si identifici modalitili de imbundtSlire a rezultatelor
utilizirii uleiurilor esenliale.

METODA DE APLICARE

Fiecare dintre cele trei metode de utilizare - aromatic, topic gi intern - are un impact diferit asupra
corpului nostru. Spre exemplu, pentru a elimina o infeclie respiratorie e posibil sd fie nevoie at0t de
difuzare, cdt ;i de aplicare topici. Pe misuri ce starea progreseazS, poate fi necesari o schimbare a
metodelor aplicate. la in considerare varietatea de aspecte prezente in fiecare situatie gi cum poli
adresa fiecare aspect utilizdnd mai mult de un singur ulei esenlial ;i variind modul de utilizare.

FRECVENTA UTILIZARII

Cel mai eficient procedeu este sd folosim mai pulin, mai des. AvSnd o concentralie ridicatd de compugi
chimici in fiecare picituri, acel,,pu!in ;i des" di rezultate bune. De exemplu, 1-2 picituri dintr-un ulei
esenfial aplicate la fiecare 20-30 de minute (de exemplu la o enterovirozd sau o entorsi de glezni) sau
la fiecare I -2 ore (ca gi in cazul unei riceli sau epuiziri fizice) p6ni c6nd se obline o stare de confort, vor
fi mai eficiente ;i vor da rezultate mult mai rapid dec6t 10 picituri utilizate o singuri datd pe zi. Corpul
uman nu poate procesa at6t de mulli compu;i chimici deodatd.

SELECTIA ULEIULUI

Chiar dacd o sursi de incredere sau un aromaterapeut afirmi ,,acest ulei face astal este posibil ca
afirmalia sd se confirme in doar 80o/o din situalii. in acele cazuri c6nd nu funclioneazi, se constati
deseori ci utilizatorul nu cunoatte adevirata cauzi a problemei sale 9i a ficut, astfel, o alegere mai
pulin eficienti. Spre exemplu, poate cd am suspectat un deranj stomacal 9i am ales un amestec de
uleiuri esenliale cu rol digestiv, dar firi efect. in realitate, problema era vezica biliari (fierea), cazin
care ar fi fost mai eficiente uleiurile esenliale de grepfrut ;i mu;cat6. in plus, aga cum chimia corpului,
compozifia ;i gradul de sdndtate al fiecirui individ sunt diferite, efectele uleiurilor esentiale diferi de
la individ la individ.

CALITATEA

Calitatea uleiurilor esenliale oferite pe piali este


dramatic diferiti. Multe uleiuri sunt alterate sau
etichetate gre;it. Ca exemplu, este o practici des
int6lniti ca unii distribuitori si dilueze uleiurile
esenliale pure cu componente sintetice gi si adauge
un ulei esenlial mai ieftin (de exemplu, se adaugd
Cypress la Frankincense, sau Lemongrass la Melissa)
pentru a le spori volumul. Cu toate ci vdnzitorul a
obtinut profit pe moment, produsul rezultat duce
la o reducere drastici a efectelor pozitive asupra
utilizatorului final. Metodele obignuite de testare
a calitSlii nu vor identifica alteralii, intruc6t au fost
amestecate uleiuri esenliale cu profile chimice

*l Pt,,ra fW a. l,,"to ,hbfbttaqrcliltr.


similare. Este imperativ si alegem o sursi de incredere pentru a ne asigura de siguranla gi succesul
in utilizare. Tocmai de aceea recomandim utilizarea cu incredere a uleiurilor esenliale doTERRA
care sunt testate gi certificate CPTG' (vezi secliunea,,Calitatea"a acestei c6rli pentru mai multe detalii).

C.RADIJI. DE SANATATE A. CORPIJLUI

Oamenii par sd nu inleleagi ci uleiurile esenliale lucreazi chimic cu qi in interiorul corpului nostru.
Aclion6nd ca molecule - mesager, ele intri in corp asemenea unei terle firme de management,
identific6nd rapid ceea ce este nevoie ;i trimi!6nd imediat instrucliuni fiecirui departament care
trebuie implicat. Cum ar fi dacd nu ar fi nimeni la birou? Nu s-ar face nimic. Daci organismul respectiv
nu dispune de nutrilia necesari, uleiurile esenliale nu au cum si i9i ducd la bun sfdrgit instrucliunile lor
puternice. Pentru rezultate pozitive. este indicat sd avem o dieti sindtoasi ;i sd addugim suplimente
de calitate, al6turi de obiceiuri sindtoase.

5 iILUI L}E VIATA

Factori precum lipsa somnului, consumul insuficient de apd. lipsa exerciliilor fizice zilnice, consumul de
biuturi care produc aciditate (de exemplu bduturi bogate in cafeini ;i bauturi carbogazoase), nivelul
crescut de stres etc, pot estompa beneficiile uleiurilor esenliale, intrucdt cerinlele asupra corpului sunt
pur 9i simplu prea ridicate. Uleiurile esenliale pot ajuta in multe afecliuni, dar stilul de viati are un
impact semnifi cativ asupra rezultatelor oblinute.

!),
,,i
ti )

bi
IZ
$ --#
;a5

,,I
\ "* {rfI

I
MANUALULINCEPATORULUI I 35
l.lffiruRrffi rsrNIrALr )r BLTNDURT[r DOIERRA
z-r Uleiurile esentiale doffRRA

Arborvitae
Antibacterial, antifungic, calmant,
(cedrul rotu Thuja plicata N:S:S N NiS x x x repelent
vestic)

Basil Ocimum Autism, brontit5, dureri ureche, crampe/


(busuioc) basilicum
N s D N N s NiSlx spasme, intepeturi insecte, rdni

Bergamot**
Citrus Rini ale creierului, colici, depresie,
(portocalaomorA
bergamia
N s N N N N N s N
infeclii respiratorii, stres
/ bercomotd)
Birch
(mesteacdn)
Eetula lenta N s x N N x x x x Dureri musculare, alte dureri

Black Pepper
(niner neoru) Piper nigrum S:DiS s s:s NiS:N Dependente, gdtit, circulatie sangvine

Blue Tansy
Benefic pentru stdri de anxietate,
(mutelel
Tonocetum
onnuum
tit s N:N:S x x x piele, irita!ii ale pielii, insomnii, reni
marocon)
Cardamom Elettoila Tuse, infl amalii, dureri musculare,
(cordomon)
N N N N N N N s N qreturi, probleme respiratorii
cardamomum
Cassia
Cinnomomum Antibacterial, antiviral, dezinfectant,
(scot,titoora
cossio
D Dix s s s D:D x incAlzire
chinezeascd)
Cedarwood luniperus Calmant, tensiune, tuberculoza,
(cedru) viroiniano
N s s N:N:S x x:x infectii urinare, yoqa
Cilantro
Coriondrum
(coriondru
sativum
N s N N N N N NrN Anxietate, gAtit
frunze)

Cinnamon Cinnomomum Antibacterial, antifungic, diabet,


kcortisoord) zevlonicum
D D x s s s D D:x muceqal, infectii respiratorii, inc;lzire

: Colesterol, crampe, bufeuri de cdldurd,


Clary Sage
6alvie)
Solvia sclorea N NrD N:Ni5 N S:D sindromul premenstrual, infeclii
respiratorii
Eugenio Antifungic, antioxidant, antiviral, bdte-
Clove
kuisoore) cotvoDhvllata
s Dis s s s s S:5 turi, hipotiroidism, dureri de dinli
Copoifero reti-
Antioxidant, relaxant pentru sistemul
Copaiba
culota, officina-
lis,coriaceo,ti
N 5:S NiNiN N S:S nervos, benefic pentru piele
lonqsdorffii
Afecliuni ale cartilajului, dureri
Coriander
(coriandru)
Cotiondrum
sotivum
N N N N:N N N stN musculare, dezvoltare musculare,
contracturi musculare
Anevrism, sindromul tunelului
Cypress
(chiparos)
Cupressus
sempervirens
N N s NiN N x x:x carpian, contuzii, obosea16 musculard,
dureri, accident vascular cerebral

za I A;*t yrU. a" Ad.e ,lehrtlrfuqrc,t4o


Diil
hdror)
Anethum
oroveolens
N N N N:N N N srN Colesterol, getit

Douglas Fir Pseudotsuga Astm, brontiti, congestii, tuse, gripe,


(brod duqlas) menziesii
s DjD N:N N x xrx concentrare, infec!ii
Eucalyptus Eucalyptus lnfl amalii, nevralgii, dureri, probleme
(eucalipt) rodiata
N S:N N!N N x XrX respiratorii, zona zoster
Fennel Foeniculum Cheaguri de singe, zgerieturi, suport
(fenicul) vuloore
N SiD NiN s N S:D digestiv piele, riduri
Boswellio
Frankincense
(tdmdie)
carterii, socra,
papyrifera, $i
N NiN NiN N N s:N Artrit6, infl amalii, oboseali mentali,
probleme respiratorii, piele, negi
frereana
Geranium Pelorgonium Purificarea aerului, sangereri, diabet. piele
(mu$catd) oraveolens
N S:N N:N N N SiN uscati, vertij, riduri
Ginger* Zingiber Probleme digestivg gre!uri matinale,
hhimbir) officinale
N S:N N!N N N StN febrd reumatici
Grapefruiti Citrus X
hreofrut) porodisi N NiN N!N N N siN Anorexie, suprimarea apetitului,
celulitS, mahmureald
Green
Greluri, calmare, boala de reflux
Mandarin*
(mandorina Citrus Nobilis N NiN N N N N S:N gastroesofagian, tonifi ere piele,
alinare dureri
verde)

Helichrysum Helichrysum Antiviral, sanger5ri, colesterol, dureri


kiminoc/cunv) itolicum
N NIN N N N N siN de ureche, herpes, sciatica, rAni
Hinoki
(chiparos
japonez)
Chamaecyporis
obtuso
N sis N N N x XrX Calmant, curdlitor, util in receli,
zgarieturi/julituri, eczeme

Jasmine Josminum Voce r;guSite, conjunctivit;, iritalii ale


(iasomie) orondiflorum
N N:N N N N s SjD pielii, riduri, stiri de anxietate
Juniper Berry
(ienupdr)
luniperus
communis
N Nis NiN:S N sis Acnee, alcoolism, dermatite/eczeme,
pietre la rinichi, tinitus
CurSlitor, purifi carea aerului, prob-
Kumquatxx Fortunella
(cumcuot) loponico
N N N N N N N s N leme ale glicemiei, brongit6, gripe,
crampe intestinale, constipalie, ulcer
Lavender Lavandula Alergii, arsuri, calmare, prurit. dureri,
(lovondd)
N N N N N N N s N
onoustifolio Diele, somn, riduri
Lemon* Anxietate detoxifi ere, depresie, dezin-
Citrus limon N N N N N N N s N
(ldmdie) fectare, eliminare gr;simi, ulcer, stres
Antibacterian, antifungic, candida,
Lemon Myrtle Backhousia
D D D N N N N D D MRSA (Staphylococcus aureus rezist-
(mirtldmdios) citridoro
ent la meticilind)
Purifi carea aerului, colesterol, crampe,
Cymbopogon
Lemongrass
flexuosus
N s 5 N N N N s N afecliuni ale articulaliilor, regenerare
tesuturi
Lime** Citrus auran- lnfec-tii bacteriale, febr5, indepirtare
(limetd) tifolio
N N N N N N N s N
gume mestecat/grisimi, piele
Litsea
(verbind lnfeclii bacteriene, febri, eliminare
Litsea cubebo N s s N N N N s s
lipici/urme de gresime ingrijire piele
exoticd)
Mognolia
(maonolie) Michelia X olba N s s N N N x x x Anxietate, calm, linistire (piele)

Monuka
Leptospermum lnfeclii respiratorii, artrit5, reumatism,
(arbore de
scoporium
N N 5 N N N x x x piele
ieleu)
Artrit;, crampe, dureri/spasme
Marjoram Origanum
(mdghiran) mojoruno
N s D NiNiS N s D musculare, nevralgii, contracturi
musculare

MANUALULiNCEPiToRULUT | 37
Melaleuca Melaleuco Acnee, antifungic, rSceli, dezinfectant,
hrbore de ceoi) alternifolio
N N N N N N NiS N
dureri in g6t, rini
Melissa Melissa
(roinita) officinalis
N N D N N D N s D Antiviral, calmant, r;celi, infeclii virale

Myrrh Commiphoto Alergii (piele), probleme gingivale,


(mir) mynha
N N s NiN:S N s s infeclii, rini/probleme ale pielii
Neroli
(flori de
Citrus x Anxietate, st;ri tensionate, stres,
N N N N N N N s s
ouruntium benefic pentru piele
portocal)
Oregano Origonum Antifungic, candida, dureri musculare,
(oreoano) vulqore
D D]D N:N:S s D D paraziti, MRSA (stafilococ auriu), neqi
Patchouli Pogostemon Diuretic, febrd, repelent de !anlari,
(paciuli) cablin
N NiN N N N N 5 N
reoelent de termite
Peppermint
(mentd)
Mentha
DiDerito
N sis N N N N s s
AlerU mentale, alergii, rdcorire, dureri
de cao. indioestie. oreat;. sinuzit6
Petitgrain
(crenguge Cittus Depresie, concentrare, pAr gras, seda-
frunze de aurantium
N 5 N N N N N s 5
tiv stres, reinvigorare
5i
portocal)
Pink Pepper
(piper roz)
Schinnus molle N S s N N N N s s AlertS, antibacterian, cure!itor

Red Mandarin* Curalitor, inel!;tor, energizant, prob-


(mondarind)
Citrus nobilis N N N N N N N s N
leme diqestive, tuse si conqestie
Roman
Chamomile Anthemis Alergii, iritalii de la scutec, piele
(mute,tel nobilis
N SiN N N N N s N
uscati, insomnii, nevriti,
roman) 'oc
Rose
(trondafirulde
Rosa
domascena
N N:S N!N N N sts Afrodiziac, prevenlie cicatrici
domasc)
Rosemary Rosmarinus Antioxidant, artrite, diabet, grip;,
kozmorin) officinolis
N Nrx N N x N S:x dureri de caD, memorie, sinuzita
Santolum
Dureri de spate, claritate mentald,
Sandalwood poniculatum
(santal) sau Sontalum
N N N N N N NiSiN laringiti, meditalie, iritalii, proteclie
solard, yoga
album
Stres, anxietate, brontite, afecliuni
Siberian Fir
(brad siberian)
Abies sibirico N:S]N N N N x x x respiratorii, energizare, oboseali sau
dureri musculare
Spearmint
(mentd creotd)
Mentho spicato s s s N NiN N s s Gatit, indigestie

Spikenard Nordostochys Piele imbStranite, insomnii, nervozi-


(nard) iotomonsi
N N N N NiN x x x
tate, parfum, iritatii
Star Anise
bnason)
lllicium verum N s D NiN N SiDiD Colici, fl atulenle, indigestie, relaxare

Tangerine** Digestie dlfi cil5, detoxifi ant, susline


Citrus
(man- N N N N N N D D D sistemul imunitar, utilin stdride
rcticulato
dorina-tonqor) convalescenti
Thyme Thymus Antibacterial, antifungic, rEceali,
(cimbru) vulqaris
DiD:x N s x s D x
dermatitS, infectii respiratorii
Tumeric Antioxidant, antibacterian, indigestie,
(turmeric)
Curcuma longa NlSiD N NrN s D D
cosuri
Vetiverio ADD/ADHD, echilibrare emolionalS,
Vetiver
zizonioides
N:NiS N NrS N'S:D repelent de termite, vitiliqo
White Fir Detoxifi ere, brongite, bursiti, energi-
(brad orointiu) Abies alba NIS:N N N:N x x x
zare, oboseali/dureri musculare

* | ku. pw t, (vac,/tnlor,fu"yad^tz
Wild Orange*
Anxietate, digestie, fricd, insomnii,
(portocold Citrus sinensis N N N N NiN N s N
menopauzd, nervozitate, reinvigorare
sdlbaticd)
Wintergreen
Goultheria Dureri artritice, dureri osoase,
(salcia
fragrontissimo
N s x N N:x x x x
metrea!;, dureri/infl amalii articulare
himalavanS)
Yarrow
Achillea Antioxidant, calmant, inAl!6tor, tratare
(coada
millefolium
N 5 s N NiN N:D 5
reni gi s6ngerAri
soricelului)
Cananga Calmare, lini;tire pl5ns, tensiune
Ylang Ylang
odorato
N s N N NiN N s N
ridicate, hiperpnee, relaxare, stres

Yuzu** Citrusjunos N:S N N N:N X!x x Calmant, incAlzitor

Legendl:
N - nu necesiti diluare
S - trebuie diluat moderat
D - necesitd dilulie puternici

x - nerecomandat a fi folosit
* - eviti expunerea la razele solare timp de c5teva ore dupd utilizare topici
* - evitd expunerea la razele solare timp de 12-24h dup5 utilizare topici

MANUALULiNCEPI'O*U'U' I AO
2-2 Arnestecurile de uleiuri esentiale dOIURRA

ffiM
Rol: aceasti imbinareunici oferi beneficii
pentru piele (mullumiti Yarrow, uleiul
esen!ial de coada goricelului) impreuni cu
Active puternice propriet;Ii antioxidante ti suport
Botanical Yarrow I Pom N N N NiN N N:S x al sinitdlii celulare (mul!umiti Pom egranote,
Complex uleiul vegetal din seminle de rodie)
Uti lizdri: antioxidant, anti-imbdtranire piele,
cancer, diabet, obezitate, piele (refacere),
sinitate celulari
Beauty / lmmortelle /
fiol: corectarea aspectului pielii.
Anti-aging
Salubelle"
N:N s X:XrX X:XrX Util izd ri: piele imbatranite, piele crepata, piele
Blend uscati, revitalizare, riduri
fiof refacere celulard.
Cellular Utilizdri: suport al organismului in procesul
Complex
DDR Primec N:SiD NiN s N:SrD de imbitr6nire, antioxidant, arteriosclerozd,
cancer, vitalitate celulare, tumoare
8ol: acest amestec a fost creat pentru a
readuce ordinea intr-un cotidian haotic,
Centering
Yoga Blend
Align" N:N N N:N]N x x x ajutandu-ne in gisirea concentrdrii, incred-
erii, scopului ti la identificarea prioritdlilor
Utilizdri: focus,yoga
8ol: prin formula sa, acest amestec esenlial
are capabilitatea de a domoli st5rile de
Chlldrent
anxietate. Acest amestec promoveaza senti-
Courage Btave" * N:NiN N;NiN x x:x mentele de autostimi ti incredere in sine in
Blend
situatii noi ti necunoscute. Ut7,2dr,: anxietate,
curaj, ineltetor
Rol: conline uleiuri esenliale cunoscute pent-
ru abilitatea lor de a ajuta concentrarea ti
Children's memoria. Acest amestec este suportul
Focus Thinker'* N NiN N N:N x xrx necesar in crearea unei atmosfere pozitive,
Blend incurajatoare, ideal inveldrii.
Utilizdri: ADD/ADHD, alerte, anxietate, cal-
mare, claritate, concentrare, memorie, stres
Solr conline uleiuri esenliale cunoscute
pentru abilitatea lor de a reechilibra, linigti 9i
relaxa mentalul 5i emolionalul. Este de ajutor

Children's
ti in situa!ii cople$itoare cand ne ceutdm
concentrarea ti incercem si nu cddem pradi
Grounding Steady" N NiN N N:N x XrX diverselor activitdli care ne distrag atenlia.
Blend
Utilizdri: ADD/ ADHD anxietate, confuzie,
depresie, energizare, jale, metabolism
(echilibrare), oboseala celitorului, schimbSri
brutte de dispozi!ie, teame
Ro/rprotejeaze ti ingrUette pielea gi organis-
Children's mul impotriva,,ameninlSrilor"din mediul
Protective Stronger" r N NiN N NiN XrX X inconjuretor. Util izAri : acnee, antibacterian,
Blend antiseptic, candida, in!epituri/mutcituri
insecte, tdieturi/rdni, tuse

+o I h;* y'$ a A@a,,&l,'rb, hq,x,,t/a


Rol: creat pentru calmare, pentru promovarea
relaxdrii dupi o zi stresanti ti obositoare.
Conline uleiuri esenliale cu propriet;!i cal-
mante, sedative. Ajuti la echilibrarea mentalS
Children's
Calmer" N:N:N NiN:N x:xtx tiemolional; in pregetirea pentru un somn
Restful Blend linigtitor.
Utilizari: anxietate, bruxism, calmare, hiperac-
tivitate, insomnie, manie, oboseale menta16,
schimbiri de dispozilie, sedativ somn, stres,
tensiune
Rol: acest amestec este ideal pentru ingrijirea
musculaturii ti articulaliilor dureroase la
Children's finele unei zile obositoare.
Soothing Rescuer" NiN:N N:NrN x:x x Utilizdri: dureri de articulalii, dureri de cap,
Blend dureri ale oaselor, dureri de spate, inflamalii,
migrene, spasm, stres, tensiuni/dureri muscu-
lare, zqarieturi
Rol ti uti liza ri: improspitarea aerului poluat,
Cleansing t
Blend
Purifyo NiS N NIN N X:x x alergii, deodorant pentru corp, infeclii,
iqrasie, inteD;turi
Rol: consolare.
Comforting
Blend
Console" N:N s NiN s x:X:x Utilizdil: menie, depresie, indurerare/tristete,
bucurie, reinviqorare
Detoxification
Blend*
Zendocrine" * Ni5 D N:N s N:siD Rol Si utilizdri: detoxifiere, suport endocrin,
echilibru hormonal, suport tesuturi
8ol: suport pentru aparatul digestiv.
Digestive
Blend
ZenGest" N:N D N:NiS NiS D Util izdri: balonate, crampe, gastrit;, ulcer,
qreat5, paraziti, sinuzit;
Rolj incurajare.
Encouraging
Blend
Motivateo * N:S:5 NrN:S x:x x U t i I i zd ri : anxielate, incredere, creativitate,
depresie, fricd, fericire, respinqere
Rof acest amestec a fost special formulat
pentru a ne ajuta in g;sirea inspiraliei;i bunei
Enlightening
Alise' * NiNIN N N N XrX x dispozilii, in depdSirea propriilor agtept;ri ti
Yoga Blend
infruntarea obstacolelor vielii.
Uti lizail : inspifalie, inveselire, yoga

8ol echilibrare. Ufir2dri anxietate, dureri


Grounding
Blend
Balan€€" N N N N N N x x x spate, echilibru, depresie, energizare, schim-
biri de dispozitie, crize
Ro/: imbundtSlirea capacita!ii de concentrare,
Focus Blend lnTune" * N s s N N N x x x Utilizdri: ADDI ADHD, anxietate, concentrare,
hiperactivitate, stres
Rol ti utilizori: durcri de cap, migrene, tensiuni
Tension Blend PastTense' N s s N N s x x:x musculare, dureri de cap cauzate de tensiune
Rol: creativitate. Ut /,zdr: incredere, dezam6-
lnspiring
Blend
Passion" N s s N N s x x:x gire, expresivitate, frici, bucurie, respingere,
reinviqorare, pasiune
8ol: refacerea sterii de buni dispozilie.
lnvigorating
Blend*
Citrus Blisse N s N N NiN x x:x Utilizdri: calmate, depresie, tulbur;ri de
alimentatie, mastitd, sedativ
Rol: inveselire, revitalizare.
Joyful Blend* Elevation' N N N N NIN x XrX Util izdri: anxielate, depresie, energizare,
indurerare/tristete, stres, reinviqorare
Rol: masa). Utilizdri: anxietate, dureri
Massage I
Blend
AromaToucho N N N x xix x x:x musculare, distrofi e muscularS, relaxare,
tensiune

I
MANUALULINCEPATORULUT | 41
Rol: accelerare metabolism.
Metabolic
Blend
Smart&Sassyo * Nis D NiN s NiS D UtifizAri: suwimant apetit, celulit6, obezitate,
scddere in qreutate
Rol: suport pentru sistemul imunitar.
Protective
Blend
On Guald" * siD D N:S s siD D Utilizdti: poluarc a aerului, antibacterial,
antifungic, antiviral, curitare, dezinfectant
Reassuring
Blend
Peacee NiN s NiN s x:x x
Rol:linitlue. Utilizar,.' anxietate, eliberare,
depresie, fricd, vinovetie, pace, inqrijorare
Rol: reinnoire emolional;.
Renewing
Folgive" * NrS s N:N s X:X x Utilizdil: acceptare, manie, traumd emolion-
Blend
ale, iertare, vinovitie, pierdere, eliberare
Repellent
Blend
TerraShield" NiN s NiN s x:x x Rol ti utilizdti: rcpelent de insecte ti gendaci
Rol: suport aparat respirator.
Respiratory
Blend
Air@ * NiS N NiN N X:X x Utilizdri: antivirul, astm, congestie, tuse,
viroz5, pneumonie, sinuzit;
Rol: suport pentru odihni 9i relaxare.
Restful Blend Serenityo N!N N N!N N X:X x Utilizdri: ADD/ ADHD, anxietate, calmare,
insomnie, sedativ, somn, stres, tensiune
Ro/r indepirtarea durerii.
Soothing
Blend
Deep Blue6 NiS D x:x x x!xtx Utilizdri: afiifi, dureri de spate, inflamalii,
dureri articulare, dureri musculare, tensiune
Ro/: acest amestec a fost creat pentru a ne
ajuta in reconectarea 5i ancorarea gdndurilor
Steadying gi emoliilor noastre, spre a ne regisi curajul,
Yoga Blend
Anchoro N:N N NiN N x:x x
calmul, increderea, ca bazd solidi pentru a
depiti obstacolele vielii.
Utilizdti : calmare, teconectare, yoga
Rof corectarea problemelor pielii.
Topical Blend HD Clearo N:S s xix x x:x x Utilizdri: acnee, calusuri, dermatit6, impetigo,
piele qrasd
Rol: buni dispozitie.
Uplifting
Blend
Cheero * NiS 5 NiN s x:x x Ut i I i zd t i : incut ajarc, depresie, ind
u rerare,

veselie, qanduri pozitive, reinviqorare


Womenl
Blend
Whisper' NiN N NiN N x:x x Rol 5i utilizari: echilibru hormonal, parfum

Bol: suport pentru zilele,,delicate" ale


femeilor.
Women's
Monthly Blend
Clarycalm" Nis D NiNiS X:X x Utilizdri: bufeuri de cilduri, echilibrare hor-
monald, menopauze, menstrua!ie, sindrom
premenstrual

Legendl:
N - nu necesitd diluare
S - trebuie diluat moderat
D - necesiti dilutie puternice

x - nerecomandat a fi folosit
* - eviti expunerea la razele solare timp de cateva ore dupe utilizare topici
** - eviti expunerea la razele solare timp de l2-24h dupd utilizare topici

nl Pr*tW u hr ,,lr"*{.o,hqx"l*
tUM 5I IOLOSISt ULIIURITE IStNIIALI IIRAPIUIIII
g-r Aromatic, topic si intern

nnonnnrrc @
Termenul aromaterapie derivi din faptul ca uleiurile esenliale sunt, prin natura lor, aromatice.

Parfumul lor poate genera rispunsuri fiziologice, mentale gi emolionale puternice. Uleiurile esenliale
sunt de asemenea volatile, ceea ceinseamni ci se evapori rapid;i sunt rapid absorbite in corp. Procesul
de convertire a aromelor in creier se numette olfaclie, sau mirosire, gi se datoreaz6 sistemului olfactiv.

Cea mai ugoard metodd de a utiliza uleiurile esenliale aromatic este sd deschidem o sticld gi sd inspirdm
parfumul. Aceastd metodi se numegte inhalare directi.

Pentru a imbunitSli metoda, pune o picituri de ulei esenlial in palme, freaci palmele una de cealalti,
apoi une;te-le;i inspiri (nu e necesar si lipegti palmele de fa!i). Aceasti metodi se numegte inhalalie
uscati. O metodi alternativi este de a pune c6teva picituri de ulei pe o bucati de material sau o
batisti din care sd inspirdm.

Difuzarea uleiurilor esenliale ajute la imbundtdlirea dispoziliei noastre, purificarea aerului din camere
;i eliminarea mirosului unei inciperi. Alte utiliziri includ o abordare lintiti pentru a ne relaxa sau a ne
stimula mental. O alti utilizare recomandatd a difuzirii este in cazul unei probleme de ordin respirator.
Vaporizatoarele sunt aparate care ajuti la dispersia uleiului esenlial in mediul inconjuritor. Existi
patru tipuri de vaporizatoare: vaporizatorul cu umidificare (ultrasonice), nebulizator, ventilator gi cu
cdlduri. Cele mai eficiente aparate sunl nebulizatoarele: acestea utilizeazi o pompd de aer rece care
impinge uleiul printr-o atomizator, separ6ndu-l in particule minuscule, cre6nd astfel un vapor fin in aer.
Sticlula de ulei esenlial este atagata de aparat gi nu se folosegte ap6. Aceste aparate sunt in general mai
scumpe gi produc un zgomot cauzat de mecanismul lor de funclionare. Vaporizatoarele cu umidificare
utilizeazi api alSturi de uleiul esenlial ;i se folosesc de
ultrasunete pentru a dispersa particule de api gi ulei in aer.
Vaporizatoarele cu ventilator 9i cele cu cildurd au de obicei
prel scezut ;i sunt recomandate in spalii mici, de exemplu
in ma9in6.

Vaporizatoarele au o capacitate diferitd de acoperire a


suprafelei unei incdperi. Ele pot prezenta gi alte opliuni de
setare, precum ar fi temporizatorul, distribuirea constante
sau intermitentd, lumina LED colorati in diverse nuante.

O alta modalitate de a folosi uleiul esenlial aromatic este sA


amestecim api sau alcool cu ulei esenlial intr-un recipient
cu pulverizator, de preferat din sticlS. Amestecul poate fi
dispersat in aer cu rol de odorizant de cameri, pe diverse
suprafele de mobilier sau textile, sau chiar pe corpul nostru.

r'aeNuelul- iNcrporo*uru, | +s
roPtc @
Uleiurile esenliale sunt liposolubile. Datoriti compozitiei chimice, ele sunt absorbite direct gi intri in
fluxul sangvin c6nd sunt aplicate direct, motiv pentru care este at6t de importanti calitatea. Multe dintre
uleiurile de calitate se pot folosi in siguranli direct, adici se pot aplica direct pe piele firi ulei purtitor.

Tolpo piciorului este universal acceptati ca fiind locul cel mai indicat de aplicare directi a uleiului esenlial.

O alti metodi de bazi in aplicarea topici este sd combinim uleiul esenlial cu un ulei purtitor, adici
un ulei vegetal cu rol de dilulie, cum este uleiul fraclionat de cocos. Aceasti metodd ajuti at6t la
diluarea impactului uleiului esenlial asupra pielii (util pentru copii 5i persoanele cu piele sensibili), c6t
gi la prevenirea evaporirii uleiului esenlial. Folosirea unui ulei purtitor anterior aplicirii uleiului esenlial
incetine;te absorblia (firi a o opri), scdzind astfel efectul gi rezultatul terapeutic. Aplicarea uleiului
purtdtor dupd aplicarea uleiului esenlial sporegte rezultatul terapeutic.ln ambele cazuri, uleiul purtitor
previne vaporizarea rapidd a uleiului esenlial.

Masind cu ribdare uleiul esenlial, absorblia este imbunitSlit6 prin cretterea fluxului sangvin in zonS
- pielea absoarbe mai eficient componentele valoroase. Masarea pielii dupd aplicarea uleiului esenlial
impreuni cu un ulei purtitor sau aplicarea de cilduri pe zond ajutd la pitrunderea in profunzime a
uleiului esenlial in lesuturi, lucru util in special in cazul durerilor musculare sau al lesuturilor lezate.
Uleiul purtitor protejeazi pielea de iritalii. Copiii, persoanele in v6rstd ;i cele cu piele sensibili ar trebui
si utilizeze intotdeauna un ulei purtdtor in cazul aplicirii topice a uleiurilor esenliale.

Cele mai cunoscute uleiuri purtitoare sunt uleiul fraclionat de cocos, uleiul dejojob4 uleiul din srimburi
de struguri, uleiul de migdole, uleiul de ovocodo;i uleiul
de mdsline. Dintre aceste variante, dOTERRA oferi uleiul
fraclionat de cocos (il gisim sub denumirea Froctionated
Coconut Oil). Pentru mai multe detalii despre uleiurile
\ , pUrtdtoare gi aplicaliile lor, vezi secliunea Ghid de diluSie 5i
schi;d dozaidin acest capitol.
|rpidema
I

*&E [oermi Doza potriviti pentru aplicarea topici diferi de la individ la


J individ gi trebuie adaptatd la circumstante personale. Cei mai
-== lmpoa.t, importanli factori in alegerea diluliei sunt vArsta, greutoteo
' ti stareo generold de sdndtote a individului. Este de preferat
si incepem cu o cantitate mici de ulei esential, ca apoi si
cre$tem doza pentru a obline rezultatul atteptat. Aplicarea topici poate fi repetati la interval de 20 de
minute in cazuri acute gi la interval de 2 p6ni la 6 ore in rest Urmire;te tabelul,,Schili dozaj" din acest
capitol pentru cantitSlile ideale recomandate de ulei esenlial.

lmportant: eviti zonele sensibile precum ochii, urechea interioari, zona genitalS sau rini ale pielii.

Uleiurile esenliale mai pot fi savurate in baie, metod6 care poate fi incadrati at6t la utilizarea topicS,
dar gi la cea aromaticS. Utilizind un emulsificator precum gampon, gel de dug, lapte sau miere, vom
dispersa uleiul in ap6, in loc s6 il lisim si formeze o peliculS la suprafata apei. Poli adiuga 3 pSni la
10 picituri in sarea de baie sau in sare Epsom pe care o vei lisa si se dizolve in apa din cada de baie.

Uleiurile esenliale pot fi aplicate pe punctele reflexogene sau pe terminaliile nervoase de pe palme gi tilpi.

Aplicarea in straturi presupune si folosim succesiv mai multe uleiuri esenliale pe zona dorit5 pentru
a intensifica efectul terapeutic sau pentru a adresa un numir mai mare de probleme deodati. De
exemplu, Frankincense este folosit ca prim ulei pe o zonS a pielii pentru a amplifica efectul uleiurilor
esenfiale ulterior aplicate deasupra lui.
I
at I Pwl pq. a, fi*aru,,br,,rbrfirrfrtrz
Locuri pentru aplicarea topici a uleiurilor esenliale:

1. Pliul coatelor. Acesta este unul dintre cele mai bune locuri pentru a aplica uleiurile esenliale
pentru bundstare emotionald. Vasele de s6nge care duc la pl5m6ni, pericard ;i inimi trec
prin aceastd zond. Atunci c6nd aplicdm uleiurile esenliale aici, acestea ajung rapid la plSm6ni
;i inimi. Din punct de vedere emolional, in medicina chinezeascd aceste organe sunt
considerate a avea legitura cu tristelea profund; 5i jalea.
2. Pliul incheieturii m6inii. Vasele de sange care duc la pl5m6ni, pericard ;i inimi trec 9i prin
aceastd zond. Uleiurile esenliale aplicate aici ajung rapid in zona pieptului. in plus, aceastd
zond este u;or accesibild pentru aplicare.
3. lnteriorul antebratelor. Aplicam uleiurile in aceast5 zoni - ambele m6ini - pentru ca uleiurile
sd circule repede prin tot organismul. Numeroase vase de sange sunt aproape de piele in aceastd
zond, deci uleiurile esentiale ajung rapid in sAnge. Din punct de vedere emotional, aceasta este
cea mai bund zond de aplicare pentru a vedea o modificare rapidd a stdrii emolionale.
4. Ceafi sau zona coloanei vertebrale. Aplicdm uleiuri esentiale in aceste zone atunci c6nd
avem nevoie de claritate mentald. Aceasta este o modalitate rapida prin care uleiurile
esentiale ajung la creier.
5. Zona inimii. Mai precis, aceastd localie este pe stern, intre s6ni (sau pe linia sf6rcurilor).
Aplicim aici uleiuri esenliale atunci cand te simti dezamigit(5) sau trist(a).
6" in jurul buricului. Acest loc de aplicare a uleiurile esentiale este unul special. Aplicate aici, ele
duc la imbunitilirea sistemului imunitar.
-' Mijlocul burlii (deasupra gi sub buric). Abdomenul are numero;i receptori de serotonini
care contribuie la emoliile legate de stima de sine gi fericire. La fel ca gi aplicarea pe interiorul
antebralelor, aplic6nd uleiurile esenliale pe aceast5 zone vei simli imediat o modificare.
3. T6!pi. Este cea mai populari zond pentru aplicarea uleiurilor esenliale. Din punct de vedere
emolional, aplica uleiurile esenliale aici atunci c6nd doregti si te linigtegti, sd te reconectezi.

tr-
a t#
7 I
,l
'rts{
;' li
l;
i r
t 1I
I
k-
ffi F#
re , L*&

ffi t *;6.$ri
TNTERN o
A9a cum consumdm plante sub formi proaspiti, uscate pe post de condimente, infuzate sub formi de
ceai sau utilizate pentru a spori aroma anumitor minc6ruri, tot a;a putem ingera uleiuri esenliale cu
acela;i scop. Consumdm uleiuri esenliale c6nd m6ncim plante crude.

Plantele aromatice proaspete conlin uleiuri esenliale in procent de 1 p6ni la 2o/o din greutatea lor. Prin
distilare, proprietSfile sunt concentrate, amplificate, uleiurile esenliale fiind mai potente dec6t planta
integrali - de aceea trebuie si ingerim uleiurile esenliale pure in cantitili foarte mici.

2. 4.
'a/
TI7
lain capsulele vegetale Pune o picdturd Folose$te uleiurile
(Veggie Caps de la direct sub limbi esentiale la g6tit.
dOTERRA)

Uleiurile esenliale sunt liposolubile, deci ajung direct la organe, inclusiv la creier. Sunt apoi
metabolizate de ficat gi de alte organe. lngerarea este cea mai potenti metod6 de utilizare a uleiurilor
esenliale, de aceea dozarea corespunzdtoare in concordan!5 cu recomandirile de pe eticheti, precum
9i alte recomand6ri profesionale sunt necesare pentru a evita un supradozaj sau intoxicalie. Orice tip
de aliment ingerat poate fi toxic in doze prea mari. Unii cercetitori tradilionali din domeniul uleiurilor
esenliale suslin ci uleiurile nu ar trebui consumate intern. Cu toate acestea, studiile moderne ;i
experienla multor utilizatori relevd faptul cd ingerarea conform unui dozaj corespunzitor este potrivite
;i siguri. Dozajul pentru uz intern depinde de v6rsta, greutatea $i starea generali de sinitate a unei
persoane.

Din punctul de vedere al utilizirii interne, uleiurile esenliale terapeutice doTERRA pot fi:

. ingerate sublingual (1 - 2 picituri agezate direct sub limbi) - cu exceplia uleiurilor


esenliale cu potenlial iritativ (vezi lista uleiurilor esenliale iritative din secliunea,,Cum 9i ce
diludm" a acestui capitol),
. inghilite intr-o capsuli vegetali,
. inghilite in ceai, mincare, lapte sau ap5.

Cildura afecteazi proprietdlile terapeutice ale uleiurilor esenliale, de aceea este recomandat se
addugim uleiul esenlialin biuturi calde dupd ce s-a incheiat procesul de incdlzire.

Anumite uleiuri NU sunt recomandate pentru consum intern. Verifici eticheta, informaliile
date de doTERRA gi tabelele uleiurilor esenliale ;i amestecurilor din capitolul 2 al acestei cdrli. De
asemenea, existd uleiuri esenliale care au capac cu proteclie la deschidere, pentru a evita ingerarea
nesupravegheati de citre copii sau bebelu;i.

+a | ?vna p"* a (r*ro ,,(r*ri(o, (,2*1n,.{ra2


PE SCURT

@rr.
.
.
Utilizdm in difuzor.
lnhalim din palme.
lnhalim direct din
sticlu!5.
. Aplicare direct pe zona
cu probleme (diluAm
daci este necesar).
. Aplicare sub ndri,
. Punem una sau
picituri sub limb5,
doui

tinem cdteva secunde,


apoi inghilim.
. Impregnim pe ceaf5, frunte sau . Punem c6teva pic5turi
un pandantiv de incheieturi. intr-un pahar cu ap5,9i
aromaterapie pe care . Pentru a impacta amestec5m temeinic
il purtem la git sau pe intregul organism, inainte de a bea.
incheietura m6inii aplicem pe tilpi, . Punem cdteva picdturi
coloanA sau pe buric. intr-o capsuli vegetali,
. Pentru a impacta adiugim ulei purtitor gi
organe sau sisteme inghilim.
specifice, aplicim pe . Punem o picdturi pe
punctele reflexogene spatele palmei 5i lingem.
sau in jurul urechilor, pe
maini sau pe tdlpi - pe
zonele corespondente
terminaliilor nervoase.
. Adiugim in api caldd
pentru imbibarea de
comprese sau masim
pentru a ajuta uleiul
esen[ial si petrundi
profund in lesuturi.

Frecvenla - in cazuri acute, utiliz;m la fiecare 1 5 - 20 minute p6ni c6nd scad simptomele, apoi repetem
la interval de 2 p6nd la 6 ore. Pentru cazuri cronice sau in curs de desfd;urare, repetem o date sau
de doud ori pe zi, dimineala ;i seara. Verifici tabelul,,Schile dozaj" din acest capitol pentru cantitelile
ideale recomandate de ulei esential.

ueNulrurillctpAro*rrr, I n,
B-2 Ghid de dilulie qi sehitl dozaj
Cu toate ci este u;or si folosegti uleiurile esenliale addug6ndu-le in vaporizator, ele pot fi la fel de
eficiente, ba chiar mai eficiente c6nd sunt folosite topic - funclie de rezultatele pe care le cauli. Aici
intervin uleiurile purtitoare (cirdug) intr-un mod extrem de util.

Uleiurile purtitoare sunt uleiuri vegetale fdri miros al ciror rol principal este cel de a dilua uleiurile
esenliale. Spre deosebire de uleiurile esenliale, uleiurile purtetoare nu sunt volatile. Atunci cdnd
transportd uleiuri esenliale in piele, uleiurile purtetoare dilueazi potenla uleiului esenlial, dar asta
inseamni ci ele cresc absorblia lor pentru ca uleiurile esenliale nu ajung si se evapore at6t de rapid.
Dilulia este obligatorie pentru uleiurile esenliale ,,iu1i" gi este recomandati atunci cAnd uleiurile
esenliale sunt folosite de copii sau de persoanele cu piele sensibili. C6nd te intrebi daci un ulei esenlial
ar trebui sau nu diluat, este de preferat si il diluezi.

CARE ESTE CEL MAI BUN ULEI PURTATOR?

Poate fi coplegitor si analizezi diferitele uleiuri purtitoare pentru ci sunt foarte multe tipuri pe care le
poli folosi.Jine cont de faptul ci e bine si foloseSti doar uleiurile purtitoare 100o/o pure pentru cd acest
lucru asiguri p6strarea integri a profilului chimic al uleiurilor esenliale, c6t gi faptul cd ele vor fi ugor
dizolvate.

Substanle precum untul, margarina gi vaselina nu trebuie folosite ca uleiuri purtitoare pentru ci ele nu
sunt absorbite complet in piele.

lati o listi a celor mai bune uleiuri purtitoare:

1. Uleiul fraclionat de cocos - uleiul de cocos


este bogat in antioxidanli gi vitamina E. Uleiul
fraclionat de cocos este insd ideal in aromaterapie.
Procesul de oblinere a uleiului fraclionat de cocos
implici separarea lanlurilor de acizi gragi din
compozilia uleiului de cocos, spre oblinerea unui
ulei cu consistenti lichidi. Nimic nu este addugat
in ulei pentru a-l fluidiza. Pe ldngd faptul ci are
o durati mai lungd de viald, avantajul uleiului
fraclionat de cocos este ci are o consistenti
ugoari, mai pulin grasi gi o foarte bun6 absorblie.

2. Ulei dc nfgdde drdci - potrivit pentru toate


tipurile de piele gi aplicalii topice, uleiul de
migdale este absorbit destul de bine de piele. Are
un miros ugor de simbure de migdale. Este un ulei
bun de folosit pe prielea fetei pentru ci ajutd la
hidratare. Fili totugi precaufi: nu este recomandat
pentru persoanele cu alergii la nuci, pentru ci de
cele mai multe ori in aceleagi fabrici care il produc
este produs gi uleiul de arahide.

n" I fr* pra, * A",,,t-,,t /.{prt r"fit&


3. Uleiul dejojoba-degi il numim,,ulei'| jojobaestedefaptocearilichidS.Firimirosgi gilbui ca
jojoba este un ulei purtitor cunoscut pentru tratamentele de pir ;i hidratare a felei. Este
gi culoare,
similar uleiului produs natural de pielea noastre gi poate fi de folos pentru pielea grasi.

4. Uleiul de sdmburi de struguri - acest ulei este bogat in acid linoleic ti este foarte hidratant, in
special pentru pielea delicatd. ll vedem deseori menlionat pe etichetele cu ingrediente ale multor
produse cosmetice. Are un parfum u;or dulceag gi este incolor. Poate fi un bun ulei purtdtor pentru
tenul acneic.

5. Uleiu! de misline - cu toate ce este un ulei greu gi are un miros pregnant in comparalie cu celelalte
uleiuri purtitoare, beneficiile uleiului de mdsline provin din faptul cd este bogatin vitamine;i minerale.
Este ideal atunci c6nd uleiurile esenliale trebuie luate intern (adeugem intotdeauna ulei de misline in
capsula vegetald cu uleiuri esenliale, p6ni la umplere).ln ceea ce prive;te dilulia pentru folosire topici,
trebuie linut cont de faptul cd, funclie de cantitatea de uleiuri esenliale folosite ;i de c6t de mult ne
dorim si le diluim, uleiul de misline poate acoperi parfumul uleiurilor esenliale.

cuM $rcE DTLUAM

OdatS gisit uleiul purtdtor potrivit aplicaliei pentru care avem nevoie sd il folosim, vom realiza diluarea
uleiurilor esenliale conform proporliilor de maijos:

o pentru o lingurili de ulei purtitor, addugdm:


o 1 picituri de ulei esenlial pentru a obline proporlia de 106
o 2 picituri pentru 270
o 5 picdturi pentru 570

o pentru o linguri de ulei purtitor:


o 3 picdturi de ulei esenlial pentru a obline proporlia de 10lo
o 6 picituri pentru 2olo
o 15 picituri pentru 5%o

o pentru 30 ml de ulei purtdtor:


o 6 picdturi de ulei esenlial pentru a obline proporlia de 17o
o 12 picituri pentru 2olo
o 30 picituri pentru 5olo

ln ceea ce privegte utilizarea topicd a uleiurilor esenliale, vom gisi trei categorii de uleiuri esenliale
in ceea ce prive;te indicaliile doTERRA: N sunt cele neutre (neot), D sunt cele de diluat ;i S sunt cele
care necesite dilulie c6nd este vorba de piele sensibili. Uleiurile din categoria,,D" sunt cele bogate in
constituenli extrem de puternici, spre exemplu, fenoli. Acestea ar fi:

. Cassia
o Cinnamon Bark
o Clove
. Oregano
. Thyme

r,qruerullNcrpAto**u, I n,
Pentru copii ;i cei cu piele sensibili, orice ulei din categoria,,S" trebuie diluat (obligatoriu!). Dintre
uleiurile esenliale aflate in categoria S amintim:

o Bergamot . Fennel
' d6TERRA Passion'
r Black Pepper r dOTERRA Forgive" . Peppermint
. dOTERRA Air@ . Geranium . Petitgrain
. Cedarwood . Ginger . doTERRA Smart & Sassy@
. d6TERRA Cheer' . Lemongrass . Spearmint
. Copaiba o Lime o Wintergreen
. doTERRA Deep Blue' . doTERRA Motivate@
. Eucalyptus . doTERRA On Guard'

Celelalte uleiuri esenliale d6TERRA, cele neutre (,,N") sunt menite utilizirii topice firi diluare. Daci
un ulei esenlial se afli in categoria N, majoritatea celor care il utilizeazi topic nu vor avea manifestiri
de sensibilitate a pielii. Totu;i, daci dorili sd nu riscali atunci c6nd folosili pentru prima dati un ulei
esenfial, puteli si faceli un simplu test a pielii dilu6ndu-l in ulei purtetor gi aplic6ndu-l pe o zond mici
a pielii.

SCHEMA DE DILUTIE FUNCTIE DE VARSTA

ro!!-on sticli 5ml roll-on sticl5 lOml

xi:
$.:

: . ij,ij:.:1{.,r.r
,{

rEr@ ri,
@

,o I ru* y* * (r.r*,,1r,*lo, hqro,ln


Bine de gtiuft Atunci c6nd utilizezi pentru prima dati un ulei, este recomandat ca intotdeauna si il
testezi in prealabil: aplicd o cantitate redusi pe o mice zond de piele (de exemplu, in pliul cotului),
gi verifici daci apare vreo urmi de iritalie a pielii. Aceasti recomandare este valabili la orice primi
utilizare a unui ulei esenlial, indiferent de concentralia aleas6. intotdeauna incepe cu cantitatea minimd
de uleiuri esenliale, adiugdnd pe parcurs mai mult, in funclie de necesitate.

Tn tabel este indicat numirul total de picituri de ulei esenlial dintr-un roll-on, nu numirul de picituri
din fiecare ulei esenlial individual al reletei folosite.

LegendS:
UE = ulei esenlial 5 ml= 1 lingurili = 100 picdturi
UP = ulei purtitor 10 ml = 2 lingurile = 200 picituri

SCHITA DOZN SAU CANTITAT]LE IDEALE RECOMANDATE

Adult Copil

| = picituri cantitate ideali I max. per zah cantitate ideal5 | max. per z+fr

AROMATIC

INTERN 2-4 5 12-24 5


1-2 5 3-14
(peste 6 ani) (peste 6 ani)

ORAL 1-3 0 4-18 a nerecomandat nerecomandat

DERMAL 3-6 a 12-364 1-2 5 3-lL

MeNulr.uriNcspiro*uru, lu
3-3 Siguranla in utilizare

I
&
&
e
s

lnteresul pentru aromaterapie a cunoscut o cregtere enormi de-a lungul ultimilor ani gi continud sd
creasci in fiecare zi. Odati cu aceasta cretterg intervine gi responsabilitatea etici de a inlelege misurile
de aplicare in siguranli a fiecirui ulei.

PRECAUTII GENERALE

1. Pistreazi toate uleiurile esenliale ferite de indemina copiilor sau a animalelor de companie.
2. Nu utiliza uleiurile fotosensibile inainte de expunere la soare sau paturi cu lumina ultravioletS.
Nu te expune la soare sau lumini ultravioleti cel pulin 12 ore daci uleiurile folosite au fost
aplicate pe piele. Dacd vrei si folosegti uleiuri fotosensibile, aplic6Je la nivelul tilpilor.
3. Eviti utilizarea prelungitd a aceluiaSi ulei esential.
4. Eviti si folosegti un ulei esential despre care nu gtii cum funclioneazi gi pentru ce se utilizeazi.
5. Eviti aplicarea uleiurilor esenliale nediluate la nivelul pielii. F6 acest lucru daci !i-a fost
recomandat in mod deosebit de o persoani abilitatE in acest sens.
6. Daci suspectezi o sensibilitate la un anume ulei, efectueaze un test la nivelul plicii cotului.
7. Utilizarea uleiurilor esenliale in cazul femeilor care doresc s5 rimAni insircinate sau sunt
insircinate, a mamelor care aldpteazi 5i a copiilor mici presupune multi precau!ie. Vezi
capitolul 6, subcapitolul Precaulii speciole pentru sorcind 5i copii mici.
8. Uleiurile esenliale se aplici mereu la distanld de ochi.
9. Uleiurile esenliale sunt substanle inflamabile, de aceea se pistreazi la distanli de surse de
foc cum ar fi lum6niri, surse de gaz etc.
10. Utilizarea interne a uleiurilor esenliale presupune o documentare laborioasS.

url Prn" fr{ * Arqo,.&r44/rth4r&a


MASURI DE SIGURANTA

I DacSocantitatedeulei esenlial aajunstanivel ocular,apliciunuleivegetal dedilulie


pe o bucate de bumbac (sau ceva similar), ca de exemplu ulei de misline sau susan ;i cu mare
gr'rjd gterge ochiul cu pleoapa inchisi sau spali ochiul cu lapte gras (minim 3,50lo griisime). Apoi
clitegte ochiul cu multi apd rece.

I Daci s-a produs o iritalie la nivelul pielii, aplici ulei vegetal sau o cremi grasd pe aria
afectati ;i opre;te folosirea acelui ulei esenlial.

I Dacd suspectezi faptul <5 un copil a inghilit cateva lingurile de ulei esenlial,
contacteaze cel mai apropiat centru toxicologi< (telefon urgenli: 112). Pistreazd sticlula pentru
a fi identificati;i di-i copilului sd bea cdt mai mult lapte gras (minim 3,5olo grdsime). Nu incerca s6-i
provoci starea de vomi pentru ci se pot produce arsuri interne grave.

at'
3-4 Cum pdstrim uleiurile esentiale
Compugii uleiurilor esenliale se menlin cel mai bine atunci c6nd sticlulele in care se afl5 uleiurile sunt
ferite de expunerea la luminS, cildurd, aer gi umiditate. Expunerea indelungatd la oxigen cauzeazi
ruperea moleculelor de ulei esenlial si, ca atare, modificarea structurii sale chimice - se produce
oxidarea uleiului esenlial. Acest proces, chiar dacd este lent, o dati ce este instaurat va determina o
sensibilizare a pielii c6nd utilizim acel ulei esenlial.

Uleiurile esenliale din citrice gi cele de culoare albastri sunt cele mai predispuse la oxidare. Pentru o
pistrare optim6 a acestor tipuri de uleiuri esenliale pe perioade mai lungi de un an este recomandat ca
sticlulele si fie !inute la frigider.

O cale de a prelungi durata de viald a uleiurilor esenliale a ciror sticlu!6 a fost desigilati cu mult timp
in urmi este aceea de a muta uleiul esentialin flacoane mai mici.

Acele uleiuri esenliale cu compugi mari (ex: hidrocarburile sescviterpene), precum cele din r59ina de
mir;i scoarld de santal, devin maivaloroase;i sporesc calitotiv pe mdsurd ce,,imbdtrdnesc".

Atenlie: uleiurile esenliale pot fi inflamabile, deci trebuie linute departe de fldcdri, scAntei gi orice
factor potenlial declansator de incendii.

t.\

I
t
t ./ \'

,n I fu* y*n ac (7.,6q 1$1a,r(1, [,trr,1x,,[,tt


3-5 Cum avem grijl de vaporizator
Vaporizatoarele doTERRA sunt un accesoriu ideal de avut in casi, la birou sau in deplasiri ;i vacanle.
ln funclie de uleiurile esenliale pe care le difuzim, vaporizatoarele ajuti la reimprospdtarea aerului pe
care il respirim gi la purificarea spaliului prin dispersarea vaporilor de uleiuri eterice menite suportului
emolional sau terapeutic de care avem nevoie.

lndiferent de tipul de vaporizator pe care il avem, este esenlial si invSlim si avem grijd de aparat gi
astfel sd ne putem asigura de buna sa stare de funclionare pe perioadi indelungati. Daci nu il curilim
de indatd ce acesta ;i-a incheiat ciclul de vaporizare, urmele de api cu uleiuri esenliale care rdm6n in
vaporizator pot cauza coroziuni, afect6nd astfel parfumul vaporilor dispersali la urmitoarele utiliziri
- imagineazS-li cum ar fi si difuzezi ulei esenlial de busuioc dupi o sesiune de vaporizare a uleiului
esenlial de nard!

Pentru a pistra buna stare de funclionare a vaporizatorului tdu pentru ani gi ani, cur6!i-l dupd fiecare
utilizare: clite;te-l cu api curatd ;i gterge-l cu un prosop de hirtie sau cu o cArpi moale ti puternic
absorbanti. Pont pentru o curilare rapidS: difuzeazi ulei esenlial de l5m6ie (Lemon) pentru c6teva
minute. Asta va face ca orice alte reziduuri ale uleiurilor esenliale difuzate mai devreme si fie u;or de
indepirtat. Pentru vaporizatoarele care nu folosesc ap5, asigur6-te c6 le clStegti capul de dispersie cu
apd de la robinet, gi nu uita si le gtergi cu un prosop de bucdtirie curat.

Este recomandati gi o curilare de intrelinere cel putin o dati pe lund (sau dupi dispersarea de uleiuri
care contin o combinatie de citrice gi scortigoari sau cui;oare, precum mixul On Guard"). lati pagii pe
care trebuie sd ii urmezi:

. curitarea de intrelinere a vaporizatoarelor ultrasonice (Petal, Lotus, Lumo g.a.m.d)

1. Opre;te vaporizatorul.
2. Umple pe jum6tate rezervorul de api cu api curat5.
3. Adaugd in rezervorul de api 10 picSturi de otet alb pur.
4. Pornette vaporizatorul gi lasi-l si meargi timp de 5 minute, permi!6ndu-i astfel oletului
sise disperseze temeinic.
5. Golegte complet rezervorul de api.
6. inmoaie v6rful unui betigor de urechi in olet alb gi ;terge marginile rezervorului de api
precum gi cipul ultrasonic.
7. ClStegte rezervorul cu api curatS.
8. $terge rezervorul de api cu o c6rpi uscati gi lasd-l si se aeriseasci p6n6 la urmdtoarea
utilizare.

. curilarea de intrelinere a unui nebulizator (Aroma-Ace sau Cloud)

1. lntrodu complet capul de preluare a uleiului intr-un vas cu alcool sanitar gi lasi-l timp de
30-60 minute la inmuiat.
2. $terge-l cu o c6rpi umedd.

ueNulruriNcrpiro*rru, l ss
T0p 10 tJLrrtJRr r5rNJrALr TrRAprtjTrrr
4-1 FRANKINCENSE - T5miia
DENUMIREA PLANTEI - Uleiul esenlial Frankincense (timaie) al d6TERRA se extrage din patru tipuri
diferite de arbori Boswellia: carterii, socro, popyrifera gi frereano.

PARTEA PLANTEI DIN CARE 5E EXTRAGE - rdsina arborelui. --


PROCESUL DE EXTRACTIE - distilare la abur.

CONSTITUENTII PRINCIPALI Al ULEIULUI - q -felandren, o -tujen, o -pinen.

PRINCIPALELE PROPRIETATI - imunostimulator, anticarcinogenic, anti-inflamator, antidepresiV


restaurator.

AMESTECURI iN CARE E REGASI - lnTune', PastTense', DDR Prime,, lmmortelle@, Balance'.

SE POTRIVE$TEI CU URMATOARELE ULEIURI ESENTIALE - Blue Tansy, Copaiba, Lavender, Myrrh, Wild
Orange.

PRECAUTII DE UTILIZARE - uleiul esenlial Frankincense este neutru, put6nd fi aplicat direct pe piele,
firi dilulie.

MoDURT DE uilLrzARE -
@@@l@

uu | ru* p.y n A,,,re,k,'rb" hiqrafur"


UTILIZARI ALE ULEIULUI ESENTIAL DETAMAIE

l. Cancer;i tumori. Se administreazd in capsule vegetale impreuni cu alte uleiuri esenliale care
suslin zona afectati sau se utilizeazi topiq masat in dreptul organului afectat.

2. Convulsii gi traume. 5e utilizeazd sublingual (1 picituri) gi se aplicd pe scalp, de-a lungul liniei
pdrului.

3. Alzheimer, demenli gi leziuni ale creierului. Se administreazi in capsule vegetale, se aplici topic
sub ndri gi pe ceafd sau se difuzeazd.

4. Depresie. Se difuzeazi sau se aplicd sub niri, pentru a ugura simptomele depresiei.

5. Vindecarea rinilor;i riduri. Se aplicd topic pentru a susline regenerarea pielii.

6. Cicatrici gi vergeturi. Se combini cu uleiul esenlial Mynh g se aplici pe zona de piele afectatd.
pentru a reduce intensitatea acestora.

7. Sciatica, dureri de spate li dureri de cap. Se utilizeazi topic, aplicat pe zona cu probleme sau
intern, administrat in capsule vegetale pentru reducerea inflamaliilor.

8. SSnitatea celulari gi a sistemului imunitar. Se administreazi intern, in capsule vegetale sau


topic, aplicat pe telpi.

9. Detoxifierea ficatului ;i icter. Se utilizeazi intern, in capsule vegetale, sau topic, aplicat pe tdlpi
sau abdomen.

10. Tulburiri autoimune. Se utilizeaz6 intern, in capsule vegetale, sau aplicat pe tilpi sau in dreptul
splinei.
i1
Negi. Se utilizeazi topic, aplicat impreuni cu uleiul esenlial Oregano.

\2. Congestie, tuse gi alergie. Se utilizeazd fie aromatic (inhalat din palme), fie topic, aplicat diluat pe
piept gi g6t, impreuni cu uleiurile esenliale Peppermint 5i Rosemory.

rl Prevenlia cancerului de s6n. Se aplicd diluat pe sani, pentru curilarea lesutului mamar. Aplicarea
ori pe zi timp de 30 de zile, de 3-4 ori pe an.
se realizeazd de 2

'+. Meditagie, rugiciune;i concentrare. Se aplici sub niri gi pe ceafd sau se difuzeazd.

Hrinegte-li pielea. Utilizeazi o picituri impreuni cu 3 picituri ulei de cocos sau o loliune firii
parfum pentru o piele frumoasi ;i radianti.

M6ini suprasolicitate? Pune tdm6ie pe m6inile tale dupi o zi lungd de gridinirit sau de lucru
pentru a susline efectul antiinflamator.

Concentrare. Aplici 1-2 picdturi pe tdmple gi pe ceafi pentru a te ajuta la imbunitSlirea


concentririi.
" Unghii de fier. Vremea uscate poate afecta unghiile. Aplici o picdturd de ulei de tim6ie pentru a-!i
intdri unghiile slabe.

imbunitilegte dispozi!ia.Timiia poate fi aplicati in tilpi pentru relaxare ;i calmarea schimbirilor


de dispozilie, de la cele minore p6ni folositd pentru a calma mamele
la cele majore. De fapt, a fost
insdrcinate in timpul sarcinii ;i a travaliului. Difuzeazd in cameri sau maseazi o picituri pe piept
sau pe spatele gStului.

MANuALULiNcEPiTo*urr, lv
Nervi de o!el. Utilizam tim6ie pentru ajutor in ameliorarea sentimentelor anxioase 5i pentru a
crea o dispozilie pozitivi! Amesteci in palmi cite o picituri din uleiurile esenliale Fronkincense,
!
Peppermint Wild Oronge, freaci m6inile impreuni 9i inhaleazi ad6nc. Acest amestec te va ajuta,
de asemenea, si treci mai usor peste oboseala de la serviciu.

Menline tinerelea. TimSia poate ajuta la promovarea pielii tinere, radiante ;i incetine;te semnele
de imbitriinire prin reducerea imperfecliunilor pielii. Aplici o picituri impreund cu un ulei
purtitor in zonele cu probleme.
Relaxare gi revitalizare. Difuzeazi ulei esenlial de tim6ie c6t timp faci o baie fierbinte. Dupi du;,
adaugd cdteva picituri pe un prosopel cald gi umed pentru o cldtire fina15. Bucur5-te de mirosul de
pim6nt, deoarece aburul ili creeazi propria saund.

Ugurarea disconfortului muscular. Folose;te tim6ia cu o compresi rece dupd o sesiune de


antrenament sau la finele unei zile toride de var6, pentru a te recori ;i a te relaxa. Sau, utilizeaz-o
cu o compresi fierbinte pentru calmarea mugchilor obosili sau a crampelor musculare.

Echilibrare emolionali. Utilizat aromatic sau aplicat topic, ajutd la tranzilia de la separat, desprins
la unificat.

.:,"t ri
,a
A
#'. \
ri ?<.

PUIIRI 5UP[ANAIURA[t

. Uleiul esenlial Frankincense susline echilibrul qi stabilitatea emoliona15, incurajeazi


introspeclia, trezvia spirituali gi creativitatea. Este de mare ajutor in practicile de
meditalie.

. Amuletele pe care se pune o piciturd de ulei esenlial Frankincense oferi un grad


sporit de protec!ie spirituali.

,u | /,r* p^r, ;, fi",qa "(,,,,y(o7 (,7uy,,,{,r,


RETETE

II.ARIIAII

I
(amestec pentru roll-on 1O ml gi vaporizator)

. 4 picituri Frankincense
. 2 picituriWild Orange
Adiugate intr-un roll-on de 1Oml in care se completeaze cu ulei fraclionat de cocos pini
la umplere, se va aplica pe ceafi, t6mple gi punctele de pulsalie.

SUPORI RISPIIAIOI
(amestec pentru roll-on 1O ml)

. 10 picituri Frankincense
. 10 picituri Cedarwood
. 10 picituri Lavender

Adiugate intr-un roll-on de 1Oml in care se completeazi cu ulei fraclionat de cocos pAni
la umplere, se va aplica pe piept gi pe spate, la nevoie.

ueNuerur.iNcrpito*rrr, l rn
4-zPEPPERMINT - Menta
DENUMIREA PLANTEI - Uleiul esenlial Peppermint (mentd) al doTERRA se extrage din planta menfo
pipeilto.

PARTEA PLANTEI DIN CARE 5E EXTRAGE - frunze.

PROCESUL DE EXTRACTIE - distilare la abur.

CONSTITUENTII PRINCIPALI Al ULEIULUI - mentol, menton, o -pinen, p -pinen, acetat de mentil.

PRINCIPALELE PROPRIETATI - anti-inflamator, analgezic, antispasmodic, incdlzitor, revigorant, rdcoritor,


expectorant, vasoconstrictor, energiza nt.

AMESTECURI lru CRng E REGASI - PastTense', Smart & Sassy", Deep Blue@, ZenGest,, AromaTouch,,
Breathe'.

SE POTRIVESTEI CU URMATOARELE ULEIURI ESENTIALE - Grapefruit, Tangerine, Wild Orange.

PRECAUTII DE UTILIZARE - uleiul esenlial Peppermint trebuie diluat, intrucit poate cauza reaclii de
iritalie sau sensibilizare a pielii. Eviti si il utilizezi pe timp de noapte intrucat este stimulant.

MoDURI DE uilLtzARE - @@ol@

uo I fu* yrE, * A,,& ,.&r4{/"tc^at i,,irn


uTtLtzARlALE ULEtULUt ESENTIAL DE MENTA

1. MgilenlS gi energie. Se utilizeazi inhalat sau topig aplicat sub niri sau pe ceafi (deosebit de util
c6nd lucrezi, studiezi sau atunci c6nd conduci).

2, Febri gi bufeuri de cildur6. Se aplici pe ceafd, de-a lungul coloanei vertebrale sau pe tilpi pentru
un efect de ricorire.

3. Arsuri gi arsuri solare. Se aplici diluat pe zona de piele afectati.


4. Probleme de memorie gi autism. Se aplici pe ceafd, de-a lungul coloanei vertebrale sau pe tilpi.

5. Pofte de mincare necontrolate. Se inhaleazi sau se aplicd sub niri sau se ia intern, o picituri pe
limbd, inainte sau intre mese pentru suprimarea apetitului.

6. Rigiditate sau tensiune musculard. Se aplici pe mugchii incordali, tensionali sau epuizali. De
asemenea, se aplici inainte de activitatea fizici pentru a preint6mpina contracturile musculare.
7 . Alergie gi urticarii. Se administreazi intern, fie intr-o capsulS vegetal5, fie in apd, sau se aplici
topic, fie sub niri, fie pe tilpi.
8. Dureri de cap gi migrene. Se aplici topic - pe tample, deasupra urechilor;i pe ceafi.

9. Respiralie ur6t mirositoare gi mahmureali. Se face gargari cu o picituri pusi in api.

10. Astm;i sinuziti. Se aplici pe piept gi pe tilpi.


11. Sciderea lactaliei. Se aplici diluat pe s6ni sau se administreazi intern, in capsulS vegetali sau in
ape.

12. Pierderea simlului mirosului. Se inhaleazi sau se aplici diluat pe puntea nazal6.

13. Gastriti ;i disconfort digestiv. Se administreazi intern, in capsuli vegetald sau api. 5e aplici
topic, pe abdomen.

14. Expunere la radiafii Gamma. 5e administreazi intern, in capsuli vegetalS sau api, pentru un
efect antioxidant.

15. Sprijini respiralia sdnitoasS. Dilueazi o picdturi de ulei de menti in ulei fraclionat de cocos gi
aplicd sub nas pentru a susfine ciile respiratorii ;i pentru a te ajuta si respiri cu ugurin!d.

16. Remediu pentru picioarele obosite. Adaugi ulei esenlial de menti la o compresi rece gi
ricore;te-!i picioarele suprasolicitate.
17. Ricorire c6nd pe timp de cildurd caniculari. Pune citeva picituri de ulei esenlial de menti
intr-o sticli cu api ;i bea din ea mai ales atunci c6nd cdldura devine insuportabili ;i corpul simte
nevoia sd se rdcoreasci!

18. G5tit. Uleiul esenlial de menti de la doTERRA aduce un plus de savoare pentru toate deserturile
cu ciocolatS: adaugi o piciturd in bduturile tale de ciocolati 9i in produsele de patiserie.

19. Echilibrare emofionalE. Se utilizeazi aromatic sau se aplici topic pentru realizarea tranziliei de la
i m pi ed i cot, std njen i t la i nvi g o rot.

uelwer.uliuceprro**, I a,
IUltil 5UPIANAIU[AII

. O piceture de ulei esenlial Peppermint aplicatS la incheieturi disipeazi energia gi


96ndurile negative.

. Pune o picitur6 de ulei esenlial Peppermint sub perna pe care dormi ca si ai vise
plicute legate de viitorul care te agteapti.

,/,

I ioPArr lruruouyr
(amestec pentru vaporizator,30 ml de api)

o 1 picituri Peppermint
'. 2 picituri Lemon
3 picdturi Lavender

,/,

a SUPON tO6NIIIV
(amestec pentru vaporizator,3O ml de api)

. 2 picituri Peppermint
. 2 picituri Rosemary
. 1 picituri Frankincense
. 1 piciturd Sandalwood

62 f\.i,r;i yty' it (nurtr t,(ta,1i(tt kt,qxu(;1l


4-3 LAVENDER - Lavanda
DENUMIREA PLANTEI - Uleiul esenlial Lavender (lavandi) al doTERRA se extrage din planta lavondula
angustifolio.

PARTEA PLANTEI DIN CARE SE EXTRAGE - flori.

PROCESUL DE EXTRACTIE - distilare la abur.

CONSTITUENTII PRINCIPALI Al ULEIULUI - linalool, o- terpineol, acetat de linalil, B -ocimen.

PRINCIPALELE PROPRIETAI - sedativ, astringent, antihistaminic, citofilactic, antispasmodic,


antidepresiv, analgezic, hipotensiv nervin, relaxant, calmant, antibacterian, regenerator, cardiotonic.

AMESTECURI lN CRnf E REGASIT - PastTense', Serenity@, ClaryCalm', lmmortelle,, AromaTouch,.

5E POTRIVESTEI CU URMATOARELE ULEIUR! ESENTIALE - Clary Sage, Frankincense, Manuka,Tangerine,


Wild Orange.

PRECAUTII DE UTILIZARE - uleiul esenlial de lavandi este neutru, put6nd fi aplicat direct pe piele fird
dilulie.

MoDURT DE uflLrzARE - @@ol@

MANUALULiNcEPiTo*rrr, I ua
UTILIZARIALE ULEIULUI ESENTIAL DE LAVANDA

1. lnsomnie sau alte probleme asociate cu somnul. Se aplici topic, sub ndri gi pe tdlpi, sau se
utilizeazi difuzat pentru a promova un somn mai odihnitor.

2. Stres, anxietate gi bruxism. Se aplici topig in dreptul inimii gi pe ceafi, sau se inhaleazd din palme.

3. Arsuri solare, arsuri ale pielii gi cicatrici. Se aplici topic pe zona cu probleme pentru a calma gi
ajuta la vindecare gi cicatrizare.

4. Alergie gi febra f6nului. Se administreazd intern, in capsule vegetale sau sublingual, impreuni cu
uleiurile esenliale Peppermint $ Lemon, sau se inhaleazi din palme.

5. Colici gi agitalie la bebelu;i. Se aplici topic, diluat, de-a lungul coloanei vertebrale, pe abdomen
;itilpi.
6. Tiieturi, rini9i leziuni cu lichid. Se aplici pe zona de piele cu probleme pentru a cur6!a, ajuta la
vindecare gi pentru a limita sau evita formarea cicatricilor.

7. Mqcituri de insecte gi urticarie. Se aplici topic, pe zona de piele cu probleme, pentru a calma ca
un antihistaminic natural.

8. SSngeriri din nas gi conjunctiviti. Se aplici pe puntea nazali ;i in jurul ochilor.

9. Tensiune arteriali ridicati. Se aplici pe punctele de pulsalie ;i in dreptul inimii sau se


administreazi intern, in capsule vegetale.

I O. Migrene ;i dureri de cap. Se inhaleazS sau se aplicd pe t6mple ;i ceafi.

11. Relaxare. Pune un pic de ulei esenlial de lavandS, impreuni cu sare Epsom, in api pentru
experien!a unei bii ultra-relaxante.

I 2. Picioare odihnite! Dupi multi munci sau o zi lungi in care ai stat mult in picioare, masim ulei
esenlial de lavandi impreund cu ulei esenlial kmongrass pe picioare 9i tilpi.

13. Exfoliere.Umpleunborcinel cufulgi deovdzgi adaugd5-8picituri deulei esenlial delavandS.


Adaugi api cdnd este momentul si ili speli fa!a, adaugi api gi vei avea un exfoliant natural
excelent pentru fa!d! O cantitate mici ili va ajunge pentru mult timp.

14. lritafie dupi ras. Utilizeazd lavandi dupi ras pentru a calma gi inmuia pielea, pentru a diminua
ro;eala ;i disconfortul cauzate de iritalie.

15. Piele uscati, cripati, zgiriatd sau mdncdrime. O picituri de lavandi va ajuta la ameliorarea
sensibilitilii gingiilor, a buzelor uscate sau cr6pate,
zg6rieturilor ocazionale ;i a arsurilor solare.
a
Maseazi ulei de lavandi pe burtd pentru a reduce mincdrimile din timpul sarcinii.

16. Getit. Uleiul esenlial de lavandi adiugat la marinate, creme, p6ine, prajituri, gheali gi chiarin
miere sau sirop oferi un gust unic;i delicios.

17. CurSlenie. Se presard un amestec de 128 gr bicarbonat de sodiu gi 10 picdturi de ulei esenlial de
lavandd peste salteaua ta. Permite-i amestecului si stea cel pulin o ori, apoi folose;te aspiratorul
pentru a o curila. Poli combina cu picituri de ulei esenlial de eucalipt (Eucalyptus), menti
(Peppermint), cuigoare (Clove) sau rozmarin (Rosemary). .,

18. Echilibrare emofionald. Utilizat aromatic sau se aplici topic pentru ajuta tranzilia de la ignorat la
expresiv.

*l firu, pcg * l,,w,,hr41lq,fir4oa&o


PUTI[I 5UP[ANAIU[AtI

. Pentru ca dorintele sd devini realitate, pune 2 picituri de ulei esenlial de lavandi


pentru a te ajuta sd ili vizualizezi mai ugor scopul.

. Parfumeazi hainele tale cu ulei de lavandi pentru a avea o viali lungi giimbelgugatd.

PrrLrcru rara urur


(ameste< potrivit pentru mu;<6turi de insecte)

. 5 picdturi Lavender
o 2 picdturi Roman Chamomile
. 1 picituri Peppermint
. 5 picdturi Helichrysum
. 2 picdturi Melaleuca
Seadaugi uleiurile intr-un recipient de 15ml (se poate folosi o sticli goala de ulei esenlial)
peste care se adaugi gel de aloe. Se atageazd un dop cu pulverizator. Agitd bine inainte
de utilizare!

///

! \/iSr Prlttllr
(amestec pentru vaporizator,30 ml de api)

. 2 picituri Lavender
. 1 picituri Cedarwood
. 1 piciturd Frankincense
Adaugd amestecul in vaporizator dupi ce ai addugat 30 ml de ap5. SeteazS-l pe durata de
4 ore funclionare continu6, cu 30 de minute inainte de culcare.

I i'
4'4LEMON - L5mdia -
DENUMIREA PLANTEI - Uleiul esenlial Lemon (l5m6ie) al dOTERRA se extrage din planta citrus limon.

PARTEA PLANTEI DIN CARE SE EXTRAGE - coaja fructului plantei.

PROCESUL DE EXTRACTIE - presare la rece.

CONSTITUENTII PRINCIPALIAI ULEIULUI - limonen, B -pinen, y -pinen.

PRINCIPALELE PROPRIETAI - antiseptic, diuretic, antioxidant, antibacterian, detoxifiant, dezinfectant,


mucolitic, astringent, degresant.

AMESTECURI iN CARE E REGASTT - Air@, Citrus Bliss', purifli", Smart & sassy,.

sE POTRIVESTEI cU URMATOARELE ULEIURI ESENTIALE - Basil, Manuka, Peppermint, Rosemary,


Siberian Fir.

PRECAUTII DE UTILIZARE - evitafi expunerea la soare sau raze UV (ultraviolete) a zonei de piele pe care
ali aplicat uleiul esenlial Lemon timp de 12 ore dupi aplicare.

MoDURT DE uflLlzARE -
@@oi@

'jr;,

uu | fu* p* * (,.,r&,t/"4/tA taqx,,lkt


urLrzARr ALE uLEruLUr ESENTTAL DE LAMATE

1. Pietre la rinichi gi fiere. AplicS, diluat, pe zona cu probleme gi adaugi o compresd fierbinte pentru
a intensifica efectul. la intern c6teva picituri intr-o capsuli vegetali sau in api.

2. Probleme de pH gi curSlare limfaticd. Se administreazd intern sau se aplici in spatele urechilor gi


pe glezne pentru curalarea ;i echilibrarea pH-ului.

3. Edem gi retenlie de apd.5e administreazi intern, in capsuld vegetali sau in api, sau se utilizeazi
topic, masat pe picioare gi tilpi.

4. Arsuri gastrice gi reflux. 5e administreazi intern, impreund cu uleiul esenlial Ginger, intr-o capsuli
vegetali sau in apd.

5. Congestie gi mucus. Se aplici pe piept sau se difuzeazi.

6. Rinoree ;i alergie. Se inhaleazd sau se aplici topic pe puntea nazalS pentru a stopa rinoreea. Se
administreazi 2-4 picituri impreuni cu Lovender { Peppermintin api sau capsulS vegetali.

7, Guti, reumatism gi artriti. Se administreazi intern, cu api.

8. Detoxifierea ficatului gi a rinichilor. Se utilizeazd administrat intern, cu api, sau topic, aplicat pe
tilpi.
9. Vene varicoase. Se aplici diluat impreund cu uleiul esenlial Cypress.

10, Concentrare - inhalat impreuni cu uleiul esenlial Rosemary.

l'l . Mirosurile nedorite. Difuzeazd ulei esenlial de limdie c6nd gite;ti, pentru a neutraliza mirosul
puternic de m6ncare.

12. indepirtarea lipiciului. Uleiul esenlial de limiie este excelent pentru indepirtarea rdginelor, a
reziduurilor de autocolante gi a markerului permanent. Elimind chiar ;i guma de mestecat lipitd
in pdr!

1 3. Hidratare. Addugd ulei esenlial de ldm6ie in sticla/carafa ta cu api! Adaugd ghea!5. Agiti bine. Vei
iubi aroma! Atenlie: de folosit doar recipiente din sticli.

14. lmprospitarea aerului dupi zugrivit 9i in ma9in5. Difuzeazd ulei esenlial de lSmiie in timpul
gi dupd vopsirea perelilor, pentru a te bucura de un aer proaspit in casS! Pune pe o discheti
demachiantd sau orice material absorbant ulei esenlial de 15m6ie ;i ageaz-o in dreptul orificiilor de
aerisire din magind pentru a avea o cdlitorie mai plScuti.

15. Energizare. Primul lucru dimineala: difuzeazi ulei esenlial de lim6ie pentru a te energiza.
Apoi, risfali-te amestec6nd c6teva picituri de ulei esenlial de l5m6ie impreuni cu ulei esenlial
Meloleuca qi ulei fraclionat de cocos. Aplicd mixul pe picioarele tale atunci c6nd sunt obosite sau
c6nd ai pielea tilpilor uscatd gi cripati. C6nd te simli lipsit de motivalie sau de energie, incearci
si freci o picituri de ulei de ldm6ie pe palmg pe ceafi sau chiar in pdr. Te va uimi puterea aromei
de 15m6ie!

16. Concentrare.DifuzimuleiurileesenlialeLemongiPeppermintinsaladeclasisauintimpul temelor


pentru a ajuta copiii sd rim6nd treji ti concentrali.

17. CurSlenie;i rufe


. Spdloreovoselor:adaugdc6tevapicituri deulei esenlial deldmiieindetergentul pentru
vase. Vei avea parte de o experienld olfactivd minunati in timp ce profi1i de calitSlile de
curilare ale uleiului esenlial de lim6ielVasele tale vor strdluci ca Si cristalul.

ueruerulircnpiro**u, I u,
. $tergerea suprafefelor: amestecd 5-6 picdturi de ulei esenlial de l6m6ie cu apd ;i olet
intr-o sticld cu pulverizator,;i folosegte mixulpentru curilarea;i purificarea suprafelelor.
Utilizeazd-l pentru curSlarea blatului de bucitirie. Pentru olel inoxidabil, amestecd ulei
esenlial de 15m6ie cu ulei de misline.
. Topi;erii de piele:ingrije;te ;i impiedici uzura tapileriei de piele cu ajutorul unei c6rpe
pe care ai picurat ulei esenlial de 16m6ie.
. Degresant ;i luciu pentru mobild; combini 10-15 picdturi ulei esenlial Lemon cu ap5,
intr-un flacon de sticlS cu pulverizator. De asemenea, cdteva picdturi de ulei esenlial de
lam6ie, combinate cu c6teva picituri de ulei de misline, vor face ca mobilierul de lemn
si striluceascd.
. indeportorea mirosurilor nepldcute din prosoope: atunci c6nd prosoapele tale de
bucdtirie au un miros greu de suportat, adaugi ulei de l5m6ie la detergentul pentru
rufe, lasS-le la inmuiat peste noapte, spalS-le, uscd-le gi bucitdria ta va mirosi mult mai
bine!
. Parfum de citrice pentru uscatorul de rufe: incearci s6 adaugi cAteva picdturi de ulei de
ldm6ie pe o cirpi umedi sau pe bile de l6nd 9i pune-le in uscitor impreuni cu rufele
spilate. AsigurS-te cd programezi usc6torul la un ciclu uscare cu temperaturi scizuti,
altfel cdldura ridicatd va diminua efectele uleiului.

Gdtit. Adaugd o picdturi de ulei esenlial de lam6ie ori de c6te ori gdtetti cu suc de l5m6ie (somon
pe grdtar, plScintd cu l5m6ie) pentru a da o aromi mai profundd gi mai bogatd. Pentru ceaiurile
linigtitoare de iarni, poli adiuga pur gi simplu ulei esenlial de ldmSie in apa caldd, ceaiul din plante
sau miere.

Fructe proaspete. Utilizeazd uleiul esenlial de lSmAie intr-un spray pentru a menline prospelimea
fructelor tdiate p6ni la momentul destinat servirii lor.

Echilibrare emolionald. Se utilizeazd aromatic sau topic pentru a ajuta in tranzilia de la rncon;tlent
la energizat.

PUIIil 5UI[ANAlUIAII

. Uleiul esenfial Lemon este un adevdrat suslin6tor al longevitilii, purificirii ;i


prieteniei. Adaugi o picituri de ulei esenlial de limSie pe scaunul pe care se va
ateza musafirul t6u pentru a lega o prietenie pe viala.

. Spali obiecte de decor sau bijuteriile cu ape ti ulei esential de l5m6ie pentru a
inlitura eventualele energii negative.

. Dupi o despirlire dureroasi de iubiViubiti, fi un parfum de cameri cu api ;i ulei


esenlial de l5m6ie pentru a-l pulveriza in preajma ta gi a crea ambianla pentru o
noud dragoste.

ou I hr",, y*, t, l,,,uq ,,(1,qi(n, ftr,,1t,nft,


RETETE

SUPORI RTSPIRAIOI
(amestec pentru vaporizator,30 ml de api)

'r 2 piceturi Lemon


2 picituri Melaleuca
. 2 piceturi Cypress

SUPORI sINU/AI
(amestec pentru vaporizator,30 ml de ap5)

il
piciturd Lemon
.'
1
1 picetur5 Eucalyptus
. 1 picituri Peppermint
. 1 picetur5 Cardamom

lalNuel-ul-iNcrpAro"urr, I un
4-5 oREGANO
DENUMIREA PLANTEI - Uleiul esenlial Oregano al dOTERRA se extrage din planta origonum vulgore.

PARTEA PLANTEI DIN CARE SE EXTRAGE - frunze.

PROCESUL DE EXTRACTIE - distilare la abur.

CONSTITUENTII PRINCIPALI Al ULEIULUI - carvacrol.

PRINCIPALELE PROPRIETAI - antibacterian, antifungic, anti-parazitic, antiviral, imunostimulator.

AMESTECUR|itrt CRRE E REGASIT - On Guard'Softgels.

sE POTRTVE9TEI CU URMATOARELE ULEIURI ESENTIALE - Basil, Clove,Thyme.

PRECAUTII DE UTILIZARE - dilueazi-l la orice aplicare pe piele. Poate cauza iritalii ale pielii. Pentru
a scddea riscul de afectare a ficatului la folosirea internS, folose;te-l impreund cu Zendocrine",
Helichrysum sau Roman Chamomile.

MoDURt DE uflLtzARE - @@(El@

,o I l*, p.a, n A,a&,,h/,4ttprt


^"lre,&z
UTILIZARI ALE ULEIULUI ESENTIAL DE OREGANO

1. Virugi gi infecgii bacteriene. Se administreazi intern, in capsulS vegetalS.

2. lnfeclie cu streptococ in g6t ;i amigdaliti. Fe gargari cu o piciturd pusd in ap6.

3. lnfeclie cu stafilococ;i MRSA. Se aplici diluat pe zona cu probleme sau se administreazi intern,
in capsuld vegetali.

4. Viermi ;i parazili intestinali. 5e administreazi intern, in capsuld vegetald.

5. Negi, bdtdturi gi afte. Se aplici diluat impreuni cu uleiul esenlial Frankincense, direct pe zona
afectati.
6. Pneumonie sau tuberculozi. 5e aplici diluat pe tilpi.

7. Stimularea producliei de progesteron. Se administreazi intern, in capsulS vegetald.

8. lnfecgii urinare. Se administreazi intern, in capsulS vegetali, impreuni cu uleiul esenlial


Lemongross.

9. Piciorul atletului, pecingine gi candida. Se aplici diluat pe zona cu probleme gi /sau se


administreazi in capsuli vegetali.

10. Sindromul tunelului carpian gi reumatism. 5e administreazd intern, in capsuli vegetald.

11. Sprijin pentru sistemul imunitar. la 1-2 picituri intr-o capsulS vegetali impreuni cu ulei de
mdsline, pentru suport periodic imunitar.

12. Cuticule intirite gi bitituri. Aplici o picdturd de ulei de oregano la 6 picituri de ulei fraclionat de
cocos pentru a inmuia cuticulele gi bitdturile. Oregano elimini impurit5lile!

13. lncilzegte-te rapid. Se dilueazd doar 1 picituri in mai multe picituri de ulei fraclionat de cocos gi
se maseazi rapid pe m6ini ;i picioare pentru a ajuta la incdlzirea corpului.

14. Uturarea respiraliei. C6nd vine vorba de respiralia fird efort, luim ulei esenlial de oregano intr-o
capsuld vegetali pentru a inldtura impuritSlile din sistemul respirator.

1 5. Gitit. Pune c6te o picdturi de ulei esenlial de oregano in sosul tiu de spaghete, sosul pentru pizza,
pe o fripturS, sau orice alt preparat pentru un gust delicios. lntrucAt oregano este foarte puternic,
pune prima picituri pe o lingurd 9i apoi utilizeazi o scobitoare pentru a o adiuga treptat.

16. Anti-mucegai. Pentru a menline casa curati, amesteci 3 picituri de oregano cu api intr-o sticli cu
pulverizator;i aplic-o in collurile du;ului, a chiuvetei ;i a altor zone umede;i intunecate.

1 7. Echilibrare emoliona15. Se utilizeazi aromatic sau topic pentru a ajuta in tranzilia de laincdpdsdnot
la detoyt.

r"fiNueruriNcspiro*rru, la
RETETE

MORTINI LII|iIDA
(amestec pentru roll-on 1O ml)

. l0 picdtui Oregano
o l0 picituri Marjoram
. 1 0 picituri Frankincense
. l0 picituri Copaiba
Se pun uleiurile intr-un roll-on de lOml peste care se adaugi ulei fraclionat de cocos p6ni
la umplere. Se aplici pe locul dureros, ori de c6te ori este necesar.

IMUNrrArr DrN 5Trfl.UIA


(amestec pentru roll-on 1O ml)

o 5 picituri Oregano
o 5 picdturi Frankincense
. 5 picdturi Copaiba
. 10 picituri On Guardo
o 10 picituri Lemon
o 10 picituri Melaleuca

Se pun uleiurileintr-un roll-on de 10ml peste care se adaugd ulei fractionat de cocos pini
la umplere. Se aplicd pe t6lpi, ori de cAte ori este necesar.

'b***.'

-*t'
;.'1'€$*.-*

,, I fu* y'a, * A^r" ,,(/"q/tpt laqrslJa


4-6 MELALEUCA (Tea Tree) - Arborele de ceai
DENUMIREA PLANTEI- Uleiulesen{ial Melaleuca aldoTERRAseextragedin planta rnelaleucaalternifolia.

PARTEA PLANTEI DIN CARE SE EXTRAGE - frunze.

PROCESUL DE EXTRACTIE - distilare la abur.

CONSTITUENTII PRINCIPALI Al ULEIULUI - o -terpinen, y -terpinen, terpinen-4-ol, o -pinen.

PRINCIPALELE PROPRIETAI - antiseptic, antibacterian, antifungic, anti-parazitic, antiviral, analgezic,


decongestionant.

AMESTECURI iN CARE E REGASF - Air', Purifu'.

SE POTRIVE'TEI CU URMATOARELE ULEIURI ESENJIALE - Cypress, Lavender, Litsea, Siberian Fir,Thyme.

PRECAUTII DE UTILIZARE - Uleiul esenlial Melaleuca este neutru, put6nd fi aplicat direct pe piels
nediluat.

-
MoDURT DE uflLtzARE
o@ol@

MANUALULINcEPITo*uIu, l rc
UTILIZARI ALE ULEIULUI ESENTIAL DE ARBORE DE CEAI

1. Tiieturi gi rini. Se aplici topic pentru curalarea gi dezinfectarea rdnilor.

2. Virusuri, bacterii ;i diaree. Se administreazi in capsuli vegetali sau se aplici pe abdomen.

3. Afte;i herpes. Se aplici pe zona cu probleme.

4. Piciorul atletului ;i candida. Se administreazi intern, in capsuli vegetali, sau se folosegte topic,
aplicat diluat pe zonele cu probleme. Prevenlie: aplici direct pe tilpi gi pe unghiile de la picioare
dupi fiecare sesiune de antrenament sportiv,;i mai ales daci folosegti dugurile publice sau practici
inotul in piscinele deschise publicului larg.

Durere de git sau amigdaliti. Se administreazd in capsulS vegetali sau se face gargari cu c6teva
picdturiin api cildu!5

Mitrea!5, scabie sau piduchi. Se aplici pe zona cu probleme sau se adiugi in gamponul ;i
balsamul pentru pir.

7. Otiti. Se aplici in spatele gi in jurul urechii.

8. $oc. Se aplici sub niri 9i de-a lungul coloanei vertebrale.

9. Acnee, conjunctiviti, infeclie cu stafilococ sau MRSA. Se administreazi intern, in capsula


se aplici direct pe zona sau in jurul zonei cu probleme.
vegetali sau

lo. Brongiti, riceli gi viroze. Se utilizeazi intern (in capsuld vegetald), topic (aplicd pe git) sau se
difuzeazl.

11. Urticarie, eruptii cutanate ti mAncirimiin zona ochilor. Se administreazi in capsuli vegetalS sau
se aplicd topic, pe zona cu probleme sau pe t5lpi.

12. Carii gi afectiuni gingivale. Se administreazi in capsuld vegetalS sau se aplici direct pe zona
afectati.

13. lritalie dupi ras. Se aplici ulei esenlial de arbore de ceai dup6 ras pentru a preveni iritarea pielii.
De asemenea, poli amesteca ulei de arbore de ceai cu o sticld de ulei fraclionat de cocos pentru
a obline un hidratant facial grozav. De asemenea, amestecarea cu uleiurile esentiale Lavender sau
Fronkincense aduce un plus de beneficii.

14. Arsuri solare. Aplici pe piele dupi o zi lungi de stat la soare.

15. lmbunitilegte funcfia imunitari. Difuzeazd ulei de arbore de ceai sau aplici-l in tilpi. Combini-l
cu amestecul de uleiuri On Guard@ pentru suslinerea sistemului imunitar.

16. Curifenie gi rufe


. Combini 10 picituri de ulei esential de arbore de ceai cu 100 g bicarbonat de sodiu gi -,-
60 ml olet pentru a curSla toaleta.
. Dilueazi 8-10 picituriin apd gi puneamestecul intr-o sticl6 cu pulverizator pentru a
obline o solulie de curilat universald. Este minunat de folosit pentru locurile umede,
c6t gi in baie!
. Pulverizeazi ulei esenlial de arbore de ceai pe saltele cdnd schimbi ceariafurile.
- roli de,prosop de hirtie in jumdtate;i pune-o
$ervefele umede,,fobricate" in cosd:taie o
intr-un recipient/caseroli impreuni cu 2 cini de apd caldi, 2 linguri ulei de cocos ;i 3

,n I f*, pr4 n Ad&,,h,,,r1p'ftrafailu,


piceturi ulei de arbore de ceai gi lavandi. C6nd lichidul este absorbit, scoate ruloul de
carton ;i trage gervelelele din centrul rolei
. Reimprospateaza rufele: adaugi cdteva picituri de ulei esenlial de arbore de ceai la
detergentul pentru rufe pentru a scipa de orice miros de mucegai cauzat de o ventilalie
slab;5.

Echilibrare emolionald. Se utilizeazd aromatic sau se aplicd topic pentru ajutor in tranzilia de la
nesigur la adunat.

PUTIRI SUIRANAIU[A[I

. Melaleuca este un ulei care imbun5tilette forla fizici gi purifici mediul in care traim.
in plus, aduce focus gi claritate minlii ti spiritului. Astfel, in situalii in care ai nevoie
de pulin mai mult cur{, pune 2 picituri de Melaleuca pe o bucatd de finet intr-un
buzunar.

. C6nd simli ci te cuprinde energia negativi, pune 1 picituri de Melaleuca in palme


gi inhaleazi profund.

Nlsuc mrt
(amestec pentru roll-on 10 ml)

. I0 picituri Melaleuca
. 10 picituri Lemon
. 10 picituri Lavender

Se pun uleiurile intrun roll-on de 10ml peste care se adaugi ulei fraclionat de cocos p6nd
la umplere. Se aplici pe aripioarele nazale 9i pe piept, la nevoie.

j, IrNrttRAr
' 1 piciturd Melaleuca
. 1 piciturd Copaiba
. 1 picituri Geranium
Se aplici amestecul direct pe eventualele leziuni (herpes, coguri, iritalii).

I
MANIJAI,IJL INCEPATORULUl ] 75
4-7 ZENG EST' / DIGESTZEN'
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru sistemul digestiv

DENUMIRE GENERICA - Digestion Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - DigestZeno (denumirea oficialS in afara !irilor europene).


PRODUSE DERIVATE - DigestZen@ Iouch (uleiul esenlial ZenGest' diluat in ulei fraclionat de cocos
;i livrat intr-o sticlu!5 cu capac roll-on pentru aplicare u;oari),
DigestZen@ Softgels (capsule cu ulei
esenlial ZenGest") qi DigestTab@ (tablete masticabile cu rol de calmare a arsurilor din stomac).

ULEIURI ESENTIALE INGREDIENTE - ghimbir (Ginger), mentd (Peppermint), chimen (Caraway),


coriandru (Coriander), anason (Anise), tarhon (Tarragon), fenicul (Fennel).

PRECAUTII DE UTILIZARE - Mixul de uleiuri esenliale ZenGest" este neutru, put6nd fi aplicat direct pe
piele nediluat. Dacd simlili totugi nevoia de a-l dilua, puteli si o faceli.

MoDURT DE uflLrzARE - (D@ol@

,u I f*, pg, n A,,,rn,llt,l*rtaqraiu


UTILIZARI ALE AMESTECULUI DE ULEIURIZENGEST'

1. Balonare, gaze, arsuri gastrice, greale gi indigestie. 5e aplici pe abdomen sau se administreazi
intern, in capsule vegetale.

2. Reflux ;i colici. Se administreazi in api sau se ia intern, in capsule vegetale. Se maseazi pe


burta copilului c6nd are o durere ocazionald de burti. Aplici inainte de culcare pentru a-l ajuta
si doarmS! Se dilueazd 1 picituri de ZenGest" cu ulei fraclionat de cocos gi se face masaj pe
burtica bebeluSului, oric6nd are colici sau un disconfort digestiv. ATENIIE: se folosegte pe perioadi
limitatd.

3. G6t dureros sau uscat. Se aplicit direct pe g6t.

4. Greluri matinale;i arsuri gastrice. Se aplici pe piept, pe punctele de puls, pe abdomen tilsau se
administreazi intern, intr-un pahar cu api.

5. Riu de migcare. Se inhaleazd, se aplici sub niri sau se ia intern, in apd.

6. Coliti ;i colon iritabil. Se administreazd intern, in capsulS vegetalS sau in apd, sau/;i se aplici
topic, masat zilnic pe abdomen.

7, Diaree;i constipare. Se administreazi in apd sau in capsulS vegetali, p6nd c6nd simptomele
dispar.

8. Boala Crohn;i obosealS cronic6. Se administreazi in capsulS vegetali sau se aplici pe abdomen.

9. Toxinfecfie alimentarS. Se administreazi in api sau in capsuld vegetali, frecvent.

10. Tuse ;i congestia sinusurilor. Se aplicd in jurul buricului ;i pe puntea nazald sau se administreazi
in api.
! 1r. improspitarea respirafiei. Utilizeazi 1-2 picituri in 150 ml api gi folose;te amestecul ca apd
guri. ClSte;te-li gura cu aceasti api inainte de culcare daci ai servit o cina asezonati cu arome
puternice precum usturoi, ceap5, curry sau altele. Daci ili place gustul bomboanelor de lemn
dulce, ili va plScea ;i gustul amestecului ZenGest'- contine ulei esential de fenicul.

?Ut[I IUPIANAItlIAI.I

RETETE

DrGilm U,0ARA
(amestec pentru roll-on 10 ml)

. 10 picituri ZenGestc
. 10 picituri Wild Orange \
Se pun uleiurileintr-un roll-on de 1Oml peste care se adaugi uleifraclionat de cocos p6ni
la umplere. Se aplici pe abdomen ori de c6te ori este necesar.

ueNuelutiNcrpito*urr, lz
4-B AIR / BREATHE'
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru sistemul respirator

DENUMIRE GENERICA - Respiratory Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - Breathe (denumire oficia16 in afara !irilor europene, mai pulin
Australia unde il gdsim tot sub denumirea Air, respectiv Easy Air pentru varianta,,touch").

PRODUSE DERIVATE - Air louch (varianta diluati cu ulei fraclionat de cocos 9i prezentati in sticlu!5 cu
capac roll-on) ;i bomboanele pentru respiralie Breathe Respirotory Drops.

ULEIURI ESENTIALE INGREDIENTE - dafin (Laurel), menti (Peppermint), eucalipt (Eucalyptus), arbore
de ceai (Melaleuca), l5m6ie (Lemon), ravensara (Ravensara), cardamon (Cardamom).

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe pielea copiilor sau piele sensibili.
Atenlie: intrucat conline ulei esenlial de l5m6ie, este contraindicati expunerea la razele solare sau
ultraviolete (UV) timp de 12 ore dupd aplicarea topicS.
MoDURT DE ufl LrzARE -
@@i@

," I f*o yoa, * A,,,,rrr,,(/r.,rtp"tcqra,ilrp


UTILIZARI ALE AMESTECULUI DE ULEIURIAIR'

1. Pneumonie gi astm. Se difuzeazi sau se aplici sub nas sau pe piept.

2. Alergie. Se inhaleazi din palme sau se aplici sub nas.

3. Tuse gi congestie. Se difuzeazi sau se aplici sub ndri sau pe puntea nazali ;i pe piept.
4. Bron;it6 gi gripi. Se difuzeazi gi/sau se aplici pe piept.

5. Probleme cu somnul. Se difuzeazi impreuni cu uleiulesenlial Lavender gilsau se aplicd pe tilpi.

6. Respiralie ingreunate. 5e difuzeazi sau se aplice pe piept.

7. Astm indus de exercilii fizice. Se difuzeazi sau se aplicd pe piept.

8. Elibereazi cdile respiratorii. Pune o picituri din amestecul Air' gi o piciturd de ulei esenlial
Wintergreenintr-un vas cu apd fierbinte. Apoi, agazi un prosop umed peste cap 5i inspird profund.
Este surprinzdtor c6t de mult ajutS!

9. Antrenament in sala de sport? Rdcire 5i incilzire for!at5, oameni transpirafi, praf.. . ce combinalie
neplicuti pentru pldmdnii nogtril Aplici Air'inainte de a incepe exerciliile sportive pentru a te
revigora gi a-!i imbunitSli respiralia pe timpul antrenamentului.

10. lmprospdtarea respiraliei in spaliile inchise. Aerul curat este o raritate in spaliile inchise, fie ci
este vorba de o cdldtorie cu avionul sau muloacele de transport in comun, sau momentul in care
intri intr-o incipere cu animale de casi sau un spatiu in care existd mucegai. CSnd te confrunli
cu nevoia de aer proaspdt, elibereazd-te mental ;i emolional prin aplicarea unei picituri de Air'.

11. Blocaj de inspirafie, lipsi de chef la locul de munci? Solulia este simplS: pune o picdturd de
Air@ in palmi, freac6 palmele una de alta gi respiri adAnc din m6ini. Suslinerea sinitilii cdilor
respiratorii ili va imbunit5li concentrarea 9i te va ajuta chiar 5i si te relaxezi mai u;or!

12. Energizare mental6. Mixul de uleiuri Air" conline ulei esenlial de eucalipt, care este cunoscut
pentru a ajuta la stimularea activitilii mentale;i pentru energizarea mentali. Uleiurile puternice
de ment6, lSmiie gi arborele de ceai sunt toate incluse in amestecul Air@ gi sunt perfecte pentru te
ajuta si te simli in formi.

13. Un alt instrument pentru a inldtura un obicei nesinitos. Renunlarea la un viciu este foarte
dificili. Ocazional, efectele secundare ale acestor vicii afecteazd respiralia. Uleiul Air" te va ajuta
sd lupli cu obiceiurile nesinitoase, promovSnd respiralia mai u;oari, menlin6nd in acelagi timp
sdnitatea pulmonari gi a g6tului.

14. Un duo dinamic. Pune o picituri de Air" pe filtrul aparatului CPAP (dispozitiv medical pentru
terapia sindromului de apnee in somn ;i a sforiitului) pentru a te ajuta ;i mai mult in timpul noplii.
Chiar gi firi un dispozitiv CPAB este bine s6 pistrezi la indem6n6 o sticluli roll-on in care ai diluat
Airo, pentru a-l aplica pe piept 9i sub nasul celui care te line treaz cu sforiitul siu.

MANUALULiNcEPATo*uI, l rn
IUIII 5tlPIANAItl[AII

RETETE

I
SOMN U5OR

(amestec pentru vaporizator)

' 2 piceturi Airc


. 2 picdturi Lavender

"o I fu* yoa, * $",,ra,,(/rq/btte$fa40


4-e oN GUARD
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru sistemul imunitar

DENUMIRE GENERICA - Protective B|end

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE -.

PRODUSE DERIYATE-OnGuard'Softgels(capsule vegetale cu uleiulesenlialOn Guard plus alte uleiuri


esenliale precum Oregano, Black Pepper;i Melissa), On Guard@ Touch (uleiul esenlial On Guard diluat
in ulei fraclionat de cocos gi livrat intr-o sticluld cu capac roll-on pentru aplicare u;oari), bomboanele
pentru gat On Guard@ Prctective Throat Drops, pasta de dinli On Guard@ Whitening Toothposte,
spray antibacterian On Guard@ Sonitizing Mist, sipunul spumi On Guard' Foaming Hand Wash,
solulia concentrate pentru curilenie On Guord@ Cleoner Concentrote ri detergentul pentru rufe On
Guard" Laundry Detergent.
ULEIURI ESENTIALE INGREDIENTE - portocalS sdlbatici (Wild Orange), cui;oare (Clove), scorligoard
(Cinnamon Bark), eucalipt (Eucalyptus), rozmarin (Rosemary).

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe piele. Atenlie: intruc6t conline ulei
esenlial de portocali silbatici, este contraindicati expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp
de 12 ore dupi aplicarea topici.

MoDURI DE uflLtzARE
@@@ @

neNunLurircrpiro*urr, I er
UTILIZARI ALE AMESTECULUI DE PROTECTIE ON GUARD'

1. Neutralizarea bacteriilor;i a agenlilor patogeni din aer. Se administreazi in capsule vegetale ;i


se aplici pe telpi sau difuzat.

2. Cretterea imunitilii sezoniere. Se difuzeazi sau se administreazd intern, in ape sau in capsule
vegetale. Difuzeazd On Guard'oricand te ingruoreazd virugii prezenli in ;coli, sSli de sport, biserici
gi alte locuri aglomerate.

3. Riceli ;i viroze. Se administreazi in capsule vegetale sau se aplici pe tilpi.

4. Tuse, stafilococ gi streptococ in g6t. Se face gargari cu o piciturd in ap6. 5e aplici topic, pe piept,
pe g6t sau se ia in capsule vegetale. Se amestece cateva picituri de On Guard" cu 2 picdturi de ulei
esenlial de limiie gi miere sau nectar de agave intr-o lingurili pentru calmarea g6tului pe timpul
iernii.

5. Herpes, negi gi rini infectate. Se aplici diluat pe zona cu probleme.

6. Sinitate orali. Se face gargard cu o picituri in api. Dupi o intervenlie dentari, incearci si-!i
cl6te;ti gura cu On Guard'adiugat in api. De asemenea, poli aplica On Guard'direct pe dinli ;i
gingii (sau adaugi o picdturi pe pasta de dinli) pentru a calma gingiile iritate. Pentru curilarea
temeinicd a periulei de din1i, line-o peste noapte intr-un pahar mic de apd cu 3-5 picituri de ulei
On Guard'.

7. Probleme cu parazilii gi fungi. Se aplicd pe zona cu probleme sau se administreaze in capsuli


vegetali.
8. Probleme ale tractului urinar. Se administreazd in capsuld vegetali sau se aplici pe abdomenul
inferior.

9. Detergent de rufe gi antiseptic. Se difuzeazi sau se dilueazi in api ;i se aplici pe suprafele.

10. Oboseali cronici;i boli autoimune. Se administreazi in capsuli vegetald sau se aplici pe tilpi.

1 1. Curilenie gi igienizare:

. Dichisege-fi covoarele: adiugd 15 picdturi de On Guard'la o ceagci de amidon de


porumb sau bicarbonat de sodiu. Se amesteci, se presare pe covor, apoi se lasd si stea
o ord. Aspiri la final!
. Curdld codo intr-un mod pldcut: se amesteci 5-6 picituri din amestecul de uleiuri
esenliale On Guardo cu o jumitate de ceagcd de bicarbonat de sodiu pentru a curila
cada de baie ;i a evita toate acele substanle chimice dure.
. Co;ul de gunoi miroose ingrozitor? Orice cog de gunoi linut in interiorul unui dulap
intunecat este un teren predispus mirosurilor oribile. Cind scoli gunoiul, pulverizeazd
un amestec de On Guard@ gi api in interiorul dulapului. Detergentul universal concentrat
On Guard'este favoritul nostru!
. Elimind solulio toxicd de curd,tore a cuptorului: urmele de alimente arse care ajung pe
suprafala cuptorului nu se curele deloc u;or. Dupi ciclul de auto-curilare al cuptorului,
aplici pe interiorul cuptorului un amestec de api, ulei On Guard' gi ulei esenlial de
15m6ie. Acest obicei va inlitura toate mirosurile de grdsime, precum gi mirosul provenit
in urma ciclului de curilare a cuptorului!
. Aporotul de gimnosticdi;i vo mul;umi: inainte de a te ageza pe tapileria transpirati a
echipamentelor din sala de sport, pulverizeazd un amestec de On Guard';i api pe acea
suprafa!5. $terge surplusul de lichid. Colegii din salS ili vor fi recunoscitori.

arl Aatt, yoy a' |,,aa,$/qtb" tafrrfiu,


. Eliminarea bacteriilor pe mdnere, clanfe, balustrade gi alte obiecte: cAteva picdturi de On
Guard' addugate intr-o sticld cu pulverizator umpluti cu api fac minuni pe m6nere,
clan!e, balustrade qi blaturile de lucru. Adio, bacterii!
. Miros neplacut in mafna de spdlat: adaugd On Guard' in compartimentul cu solulia
de cldtire pentru a beneficia de toate avantajele salel i1i va lSsa rufele gi mai curate gi
ma5ina de spilat va mirosi minunat

improspdteazi filtrele de aer. Difuzarea este minunatS, dar poli pune ;i c6teva picituri de On
Guard'in filtrul de aer din ma5ind sau in filtrele de aer de acasi pentru a curSla aerul emis prin
filtrele invechite.

Fii protejat in timpul deplasdrilor. Cdldtoriile dese te pot ldsa uneori fdri solulia de curSlare a
m6inilor la indemAni. F5-!i propria solulie amestec6nd 5 linguri gel de aloe vera,4 linguri de apd,
1/4 linguri!5 de ulei de vitamina E gi 8-1 0 picaturi de On Guard' intr-o sticli micd cu pulverizator.
Voila!

IUlIftI 5tJP[ANATU[AtI

. Amestecul pentru sistemul imunitar este deosebit de util in a line la distanli prietenii
toxici, personalitili dominatoare sau alte influenle negative. O picdturi de On Guard'
aplicati pe plexul solar intiregte sinele superior ti siguranla de sine.

Mittt lltruulu
. 3 picituri On Guard'
t 3 picituri Lime
5e adaugd uleiurile esenliale intr-un borcinel de 20ml de miere si se amestecd bine. Se
ia cite o lingurili la nevoie.

/c
I

'j
*t[$
MANUI\LiJL,i\CEIATORU]-iJI 8::
4-1o DEEP BLUE'
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale anti-durere

DENUMIRE GENERTCA - Soothing Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - lce Blue (Australia).

PRODUSE DERIVATE - Deep Blue@ Rub (cremi cu uleiul esenlial Deep Blue'), Deep Blue'Polyphenol
Complex (capsule cu rol anti-inflamator), DeepBlue"RoII-On (cantitate dublS de ulei esenlial Deep
Blue@ livrat intr-o sticlu!5 cu capac roll-on pentru aplicare ugoari) 5i Deep Blue'Touch (uleiul esenlial
Deep Blue' diluat in ulei fracfionat de cocos gi livrat intr-o sticlu]i cu capac roll-on pentru aplicare
ugoari).

ULEIURI ESENTIALE INGREDIENTE - salcie himalayand (Wintergreen), camfor (Camphor), menti


(Peppermint), musetel marocan (BlueTansy), mugelel albastru (Blue Chamomile), siminoc (Helichrysum).

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe pielea copiilor sau piele sensibili.
A NU SE UTILIZA LA COPII SUB 15 ANI.

MoDURTDE uflLtzARE- @@

/.l-*,

Y:':i#

-- - i---lL:lr:::

un I fu* yrr., * (,,"u^ ,Qra*b. h*yrd,u


UTILIZARI ALE AMESTECULUI DE ULEIURI DEEP BLUE'

1. Dureri musculare, dureri ale spatelui ;i articulaliilor.5e aplici pe zona cu disconfort. Deep Blue"
ofere o senzalie de rdcire a articulaliilor, dar in acelagi timp incdlzegte musculatura gi calmeazd
durerile articulare sau osoase ocazionale. C6teva sfaturi utile de prevengie:
. dupi multe ore de munci la birou, incearcd si aplici amestecul de ulei esenlial pe umeri
;i g6t pentru a te elibera de tensiunea muscularS.
. Deep Blue@ este excelent pentru cei care petrec mult timp tastind la calculator. Nu
trebuie dec6t si-!i masezi m6inile, degetele 5i incheieturile atunci c6nd simli ci este
necesar.
. ingrijegte-li genunchii cu Deep Blue'. Aplici dupi o cursd lungi de alergare pentru a
ajuta la calmarea articulaliilor gi la suslinerea sdnitilii gi forlei musculare.
. ai petrecut prea mult timp jucind baschet ca in zilele bune, 9i s-a int6mplat vreun
accident? Aplicd Deep Blue@ urmat de o compresd caldi pentru a susline fluxul sanguin
sinitos;i pentru a incuraja un rdspuns antiinflamator.

2, Artrit5 ;i dureri. Se aplici pe zona cu probleme.


3. Sindromul tunelului carpian gi neuropatie. Se aplici pe zona cu probleme.

4. Fibromialgie gi Lupus. Se aplici pe zona cu probleme.


5. Tensiune muscularS. Se aplici pe zona cu probleme.

6. Crampe musculare. Ocazional, pot apdrea crampe musculare cauzate fie de efortul excesiv, fie de
lipsa de vitamine. Pentru aceste crampe musculare, incearci se masezi zona dureroasi cu Deep
Blue"

7. inainte;i dupd exercilii fizice. Se aplici pe zona solicitati, pentru a reduce disconfortul muscular
gi articular 9i a imbunitili rezultatul exerciliilor fizice.

8. Dureri de crettere (copii peste 15 ani). Maseazi Deep Blue" diluat cu ulei purtitor pe picioarele
copiilor aflaliin cre;tereinainte de culcare pentru a iiajuta in cazul durerilor ocazionale de cregtere.

9. Durere de cap;i de ceafi. Se aplici pe t6mple, ceafi gi umeri.

10. RAni gi v6n6tii. Se aplicd pe zona afectati pentru a reduce inflamalia gi cicatricile.

IUttI SUMANAItlIAtt

MexueLut itrcspAro*uru, l ru
RETETE

tI{lJ,rllr ril.ArAJr

I
(amestec pentru roll-on 10 ml)

. 10 picituri Deep Bluec


. l0 picituri Marjoram
. 10 picituri Copaiba
. 5 picituri Wintergreen

Se adaugd uleiurile esentiale intr-un roll-on de 10 ml gi se adaugi ulei fraclionat de cocos


p6ni la umplere. 5e aplicd pe zona tensionatd ori de c6te ori este necesar.

"u I fu* foq,, * &dee,&"4/bt t


^alra.fa
AROMAIIRAPII IMOIIONATA
S-r Uleiurile esentiale si emotiile
Existi o legituri puternici intre emolii gi sinitatea fizici. Corpul nostru secrete diverse substanle
chimice ca gi rispuns la emoliile pe care le avem. Spre exemplu, organismul nostru elibereazd
serotonin5, dopamini sau oxitocini ca 9i rezultat al unei emolii sau senzalii pozitive a corpului. Stresul
determini creierul sd elibereze cortizol, iar rdspunsul organismului poate fi unul de agitalie sau poate
chiar gi frici.

Stresul emolional, fie cd este acut sau cronic, poate avea efecte profunde asupra organismului nostru.
O gamd largi de boli cum arfi durerile de cap, probleme digestive, insomnie;i probleme cardiace potfi
rezultatul unor emolii ca ti tristelea profundd, anxietatea sau depresia care afecteazi sistemul imunitar
gi alte celule, lesuturi sau organe ale corpului nostru.

Examindnd activitatea la nivel celular ne poate ajuta s6 inlelegem mai bine cum emotiile pot sd afecteze
funcliile corpului. Aflatd la suprafala membranelor celulare se afl5 molecula de proteini cunoscuti sub
denumirea de receptor. Acegti receptori sunt orientali spre exterior si incontinuu scaneazi, comunicd gi
soliciti alte substanle chimice care existi in afara celulelor.

Aceste chimicale care sunt solicitate se atageazi de receptor, distribuie informalia gi produc rdspunsuri
biochimice in interiorul celulei pentru a o ajuta si se adapteze la mediu ;i stimuli.ln acest fel, receptorii
joaci un rol important 9i unic in comunicarea celularS. Compusul chimic de legiturd. denumit
ligand, este clasificat ca gi "mesager al moleculei'i deoarece transmite informaliile celulelor care vor
influenla funcliile 9i dezvoltarea acestora. Ligandul poate si fie un neurotransmildtor, hormon, produs
farmaceutic, toxinS, partea unui virus sau o neuropeptidd utilizati de c6tre neuroni ca si comunice
intre ei.

Degi numerogi receptori sunt gdsili in marea majoritatea celulelor, fiecare receptor se va lega cu un
ligand doar cu o anumiti structurS, asemdn6tor modului in care o ialS accepti doar o anumiti cheie.
C6nd un ligand se leagd de receptorul corespunzito; activeazi sau inhibd calea biochimicd asociati
receptorului.

Existi doud tipuri de liganzi: endogeni ;i exogen. Liganzii endogeni, cum ar fi serotonina, sunt produ;i
de organism ti pot avea un impact asupra emoliilor. Liganzii exogeni sunt substanle care sunt introduse
in organism gi au un efect similar. $i acestea sunt molecule mesager gi pot fi gdsite in diferite forme cum
ar fi medicalia sau uleiurile esenliale.

neNunrulir'rcrpiTo*rru, I a,
MESAJELE EMOTilLOR

Hipotalamusul, centrul de comandi gi control al creierului, transformi gindurile ;i emoliile in sute de


tipuri diferite de liganzi, in special neuropeptide. Emoliile activate, spre exemplu, de o frici perceputi,
sunt puternice ;i iniliazi eliberarea unor molecule chimicale mesager specifice care, dupd cum am
spus mai sus, se atateazd de anumili receptori ai unei celule gi afecteazd funclia celulard. Ceea ce
hipotalamusul consideri a fi adevirat determind ceea ce,,fabrica" produce ;i, astfel, produclia chimicd
incepe. Neuropeptidele afecteazd structura noastre chimici ti structura noastri chimicd afecteazi
structura noastrd biologicd. Mai simplu spus, emoliile declangeazi activitatea celularS.

ALARMA MIROSULUI

Simlul mirosului exerciti o puternici influen!5


asupra 96ndurilor, emoliilor, stirilor, amintirilor ;i
comportamentelor noastre. Un nas sdnitos la oameni
poate distinge peste un trilion de diferite arome dintre
sute de clase distincte de receptori de miros. Prin
comparalie, avem doartrei tipuri de fotoreceptori utilizali
pentru recunoagterea stimulilor vizuali. Simlul olfactiv
este mult mai complex dec6t vederea, gi suntem de zece
mii de ori mai capabili si mirosim dec6t sd gustim.

Este destul de acurat c6nd spunem ci ,,mirosim"


pericolul. Simlul mirosului este in mod inexplicabil
conectat cu instinctul nostru de supravieluire, qi joaci
un rol majorin a ne aminti ce este;i nu este sigur;i ceea
ce este pl6cut. De ce am dori si ne reamintim pericolul, stresul, trauma sau placerea? Ca si invd!6m din
experienlele pentru a ne putea proteja, supravielui gi procrea. Daci ceva nu este sigur il putem evita
data viitoare sau dacd este pldcut il vom realiza gi in viitor.

Aromele servesc drept liganzi. Ele sunt primite prin intermediul receptorilor olfactivi, care sunt afla1i in
sistemul limbic, parte primitivi a creierului nostru gi locul unde se afli emofiile. in centrul sistemului
limbic se afl5 amigdala, care primegtein mod instant informalie olfactivi inaintea altor centriaicreierului.
P6ni c6nd informalia ajunge la cortexul responsabil de luarea deciziilor gi g6ndire gi ne dim seama ce
am mirosit, aromele au declangat deja rispunsurile emolionale 5i organismul di rispunsuri chimice.

Amigdala este locul unde sunt stocate traumele ;i conline cea mai densi concentralie de neuropeptide,
afectind astfel memoria celularS. Mirosul este simlul primar care, in mod inconttienl activeazd gi
afecteazi amintirile traumatice stocate de creierul nostru. Acliondnd ca ;i un c6ine de pazi, amigdala
va fi intotdeauna prima care percepe pericolul gi amenin!5rile. Deoarece aparline unei pirli primitive a
creierului, ea nu are capacitatea de a discerne intre ameninliri reale ;i amenin!6ri percepute. Ea notifici
mai departe hipotalamusul c6nd siguranla ti securitatea sunt ameninlate, care, la rindul siu notifici
apoi glanda pituitari, care alerteazi glandele suprarenale, care la r6ndul lor declangeazi rispunsul de
stres tip,,lupti sau fugi" gi elibereazd cortizol gi adrenalini. ln concluzie, stresul emolional determine
eliberarea hormonilor de stres.

Numerogi cercetitori sunt de acord asupra faptului ci bolile fizice sunt deseori rezultatul unui rispuns
emolional la traumi sau experienle negative. Ceea ce incepe ca ;i o problemi emolionalS poate mai
t6rziu deveni o problemd fizici sau chiar;i boali. De;i tehnologia medicali nu este dest\rl de avansate
pentru a le putea vedea, memoriile, trauma;i emoliile negative disfunclionalesunt stocate in organism
;i se manifestd in final ca gi probleme fizice ale organismului.

aa I Aatt pey a, 4,,q.*u1//,4Jletfuq0q,fr&


TMPORTANTA STMTULUT OLFACTTV

Mirosul poate fi utilizat in mod benefic 9i in vindecare. Aromele sunt resimlite cu mult inaintea
cuvintelor. Fie cd le folosim pentru eliberarea stresului, stabilizarea dispoziliei, imbuniti!irea somnului,
eliminarea durerii sau imbunitilirea memoriei gi a nivelului de energie, mirosurile pot si schimbe
biochimia sistemului nervos.

Uleiurile esenliale pot facilita un respuns emofional rapid in creier gi in corp. Uleiurile esenliale sunt
un agent biochimic puternic pentru echilibrul emolional, starea de bine gi eliberarea toxinelor, ;i pot
fi imbinate cu alte abordiri holistice sau programe medicale pentru a creea o abordare eficienti la
bunistarea mentald gi emoliona15.

PUTEREA ULETURTLOR ESENTIALE iN ALEGEREA STARIt EMOTIONALE

Stdrile sunt frecvent percepute ca ceva ce ni se intimplS noui, ca ;i cum ele ne-ar fi ales pe noi. De fapt,
impactul chimic al emoliilor gi a altor liganzi exogeni sunt de fapt ceea ce determind starea noastrd
psihici. Astfel, recurgem la anumite mincdruri, zahdr, cofeini sau substanle chimice, interaclionim
cu anumili oameni, realizim unele lucruri gi manifestim anumite comportamente - totul ca urmare a
emoliilor pe care le resim!im, pentru a ne regesi acea senzalie (chimici) de bine.

Daci am putea si folosim aceste cunottinle pentru alege starea pe care vrem si o avem gi apoi chiar
sd osimlim firi a utiliza substanle diunitoare sau droguri? Daci am putea se ne g6ndim la o anumiti
emolie gi apoi s; alegem si utilizam un ligand exogen sdndtos capabil sd o creeze? Cu uleiurile esenliale
avem posibilitatea de a face aceste lucruri.

Fiind un ligand exogen natural, uleiurile esenliale pot puternic influenla emoliile, in mod asem6nitor cu
unele droguri care altereazi starea de bine, cum ar fi morfina, dar cu rezultate mult mai senetoase. Spre
deosebire de medicalie sau droguri, care sunt proiectate pentru a modifica comportamentul, structura
moleculard complex; a uleiuri esenliale le permite sd se ata;eze in mod inteligent de receptorii celulelor
din organismul nostru gi si menlini un efect dorit de restabilire a echilibrului gi a funcliilor sdnitoase.

URMATORUL NIVEL

Vindecarea emolionali gi reechilibrarea emoliilor pot fi oblinute cand un nou stimul este prezentat
creierului. Dupi cum am menlionat, o arome (stimul) pitrunde in organism prin sistemul olfactiv gi
ajunge la sistemul limbic, amigda16, hipotalamus gi alte pirli ale creierului 5i corpului nostru. in funclie
de aroma care este introdusS, este determinat un anumit rispuns al creierului. Memoriile traumatice
aflate in amigdalS pot fi eliberate utilizind simlul mirosului gi uleiurile esenliale. Dacd semnificalia pe
care o persoani o atageazi unei experienle din trecut poatefi modificati, amigdala poate elibera trauma
din memorie. Acest lucru face ca aromaterapia si fie o metodi minunate de vindecare emolionalS gi
reechilibrare a emoliilor.

ln concluzie, aromaterapia ne oferi numeroase avantaje in ceea ce privegte vindecarea organismului, dar
probabil unul dintre cele mai fascinante este relalia pe care o are cu starea de bine emolionali. lnhalarea
uleiurilor esenliale, cu rezultatul expunerii la o anumiti aroma, este cea mai eficienti metodi de a avea
impact asupra creierului pentru o stare de bine emolionali. Existi studii care demonstreazi faptul cd
uleiurile esenliale au cea mai ridicati biofrecvenli dintre toate substangele naturale consumabile.
Uleiurile esenliale ne oferd o modalitate eficientd gi noui de a veni in sprijinul procqsului de vindecare
emolionald ;i ca si inlocuim vechile obiceiuri 9i paternuri ineficiente de coping. Aromaterapia permite
individului sd foloseasci puterea olfactivi a plantelor pentru vindecare sau pur gi simplu ca sd-;i
imbunitileasce starea de bine utilizAnd arome pentru a creea o puternice influenli asupra gandurilor
emoliilor gi comportamentelor.

MANUALUL1NcEPTTo**u, I an
5-2 Amesteeuri dedieate emotiilor
ALIGN6

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRAYoga Collection

ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru conttienla de sine

DENUMIRE GENERICA - Centering yoga Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - Affirm@ (Australia gi Noua Zeelandi)


INGREDIENTE- uleiurile esenliale de bergamoti (Bergamot), seminledecoriandru (Coriander), mighiran
(Marjoram), menti (Peppermint), mu;cati (Geranium), busuioc (Basil) li trandafir (Rose) completate cu
absolut de iasomie (Jasmine Absolute) gi combinate intr-o bazi de ulei fraclionat de cocos al doTERRA

PRECAUTII DE UTILIZARE - nu existd

uTtLlzARt ALE AMESTECULUT pENTRU CONtTtENTA, ALIGN@

1. Promoveazi sentimentul acceptirii de sine, al increderii ;i deschiderii.


2. incurajeazi armonia gi progresul calm.
3. Suport pentru practica de yoga.
4. Aliniat, direclionat, lini;tit focusat. Se difuzeazi. Se aplicd pe cregtet, ceafi 9i frunte.
5. Acceptat;i meritoriu. Se difuzeazi. Se aplici sub niri, in dreptul inimii, a splinei gi pe plexul solar.
6. Meditalie;i rugiciune. Se difuzeazS. Se aplici in dreptul inimii, pe frunte gi inhaleazd ad6nc.
7. imprS;tiat ;i coplegit. Se aplici sub niri ;i pe frunte. lnhaleazi ad6nc din palme.
8. Apatic, lipsit de energie. Se difuzeazd. Se aplicd pe punctele de puls, in dreptul inimii 9i pe tilpi.
9. M6nie, furie ;i dezechilibru al bunei dispozifii. Se difuzeazi. 5e aplicd 1-2 picituri in palmi, se
\
freaci palmele;i se inhaleazi din palme.
10. Parfum. Se aplici pe punctele de puls, pe piept, in spatele urechilor ;i pe gleznS.
1 1. AFIRMATIE:. Md cunosc, md occept tiimi sunt dedicot(d)

nol /tartt pr+, a, ha.nu*"q4tut r,ryra.t4,


ANCHOR@

-\-.1
COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Yogltollection
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru reconectare;i echilibrare

DENUMIRE GENERICA - Steadying Yoga Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - nu existi


INGREDIENTE - uleiurile esenliale de lavandd (Lavender), lemn de cedru (Cedarwood), tim6ie
(Frankincense), scorligoari (Cinnamon), lemn de santal (Sandalwood), piper negru (Black Pepper) ;i
paciuli (Patchouli) combinate intr-o bazd de ulei fractionat de cocos al doTERRA

PRECAUTII DE UTILIZARE - nu existi

UTILIZAR! ALE AMESTECULUI PENTRU STABILIZARE, ANCHOR'

1. Promoveazi sentimentul de implinire, calm ;i curaj.


2. lncurajeazi un puternic simldmint de cunoagtere de sine pentru a merge inainte gi a depSgi
obstacole.
3. Suport pentru practica deyoga.
4. Meditalie, rugeciune, con€entrare. Se difuzeazd. Se aplici pe frunte, in spatele urechilor, de-a
lungul coloanei vertebrale gilsau pe tdlpi.
5. Ancorat, curajos (curajoasi) gi autentic(i). Se difuzeazi. Se aplici pe glezne, de-a lungul coloanei
vertebrale gilsau pe tdlpi.
6. Stipinire de sine, calm, echilibru. Se difuzeazi. Se aplici pe ceafd, de-a lungul coloanei vertebrale
gilsau pe tilpi.
7. lnridicinare, sinceritate. Se difuzeazi. Se aplici pe zona g6tului, de-a lungul coloanei vertebrale
gilsau pe tdlpi
8. Teami, deconectare. Se difuzeazd. Se aplici 1-2 picituri in palme, se freaci palmele ;i se inhaleazd addnc.
9. Parfum. Se aplicd pe punctele de puls, pe piept;i in spatele urechilor.
lO. AFIRMATIf: Trdiescin ormonie cu mineinsdmifinsumi

tureNueruriNcspiro*rrr, I n,
ARISE'

ffiffi
-::--_-- ry
L-
COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Yoga Collection

ROL PRINCIPAL - aamestec de uleiuri esenliale pentru iluminare ;i deta;are de lumea materialS.

DENUMIRE GENERICA - Enlightening Yoga Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - Ascend'(Australia gi Noua Zeelandi)

INGREDIENTE - uleiurile esenliale de grepfrut (Grapefruit), lim6ie (Lemon), ilexfals (Osmanthus), roini!5
(Melissa) ;i brad siberian (Siberian Fir) combinate intr-o bazi de ulei fraclionat de cocos al doTERRA

PRECAUTII DE UTILIZARE * intrucdt conline gi doud uleiuri esenlial din coaji de citrice (grepfrut ;i
limdie), este recomandatd evitarea expunerii la soare a zonei de piele pe care a fost aplicat acest
amestec de uleiuri esentiale

UTILIZARI ALE AMESTECULUI PENTRU ILUMINARE, ARISE"

1. Promoveazd sentimentul de fericire, claritate ;i curaj.


2. incurajeazi dorinla de afirmare, de indepinire a obiectivelor gi imbundtSlire a performan!ei.
3. Suport pentru practica de yoga.
4. Conectarea cu sinele si cu Dumnezeu. Se difuzeazi. Se aplici pe cre;tet, in dreptul inimii ;i de-a
lungul coloanei vertebrale.
5. lntenfie, orientare spre acliune gi manifestare. Se difuzeazi. Se aplicd pe glezne, de-a lungul
coloanei vertebrale gi pe tilpi.
6. Revigorare, incurajare 9i imputernicire. Se difuzeazi. Se aplicd pe frunte, in dreptul inimii qi pe tilpi.
7. Cople;ire, tulburiri psihice, lipsd de claritate;i concentrare. Se difuzeazi. Se aplicd pe frunte, pe
cilcAie;i in spatele urechilor.
8. Depresie gi stiri de dispozilie schimbitoare. Se difuzeazi. Se aplicd pe crettet, in dreptul inimii,
in spatele urechilor, pe tilpi ;i pe punctele de puls.
9. Parfum. Se aplicd pe punctele de puls, pe piept, in spatele urechilor 9i pe glezne.
10. AFIRMAIIE:. Sunt una cu Divinitatea.

nrl Pwa y"y * (tae, 4ur{,or{i""1nd<


BALANCE@

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Mood Management


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esentiale pentru echilibrare

DENUMIRE GENERICA - Grounding Blend

ALTE DENUMIRI DE COMERCIALIZARE - nu existi


PRODUSE DERIVATE - nu exista

INGREDIENTE - uleiuri esenliale din frunze 9i ace de molid (Spruce), lemn de ho (Ho Wood), tdm6ie
(Frankincense), mugelel marocan (Blue Tansy), mu$elel albastru (Blue Chamomile) 9i ilex fals
(Osmanthus) combinate intr-o baz6 de ulei fraclionat de cocos al d6TERRA

PRECAUTII DE UTILIZARE - nu existi

MoDURt DE uflLtzARE -
@@l@

UTILIZARI ALE AMESTECULUI PENTRU ECHILTBRARE, BALANCEO

1. Stres ;i anxietate. Se aplici pe tdlpi gi se difuzeazd sau inhaleazi din palme.


2. Anxietate de cilStorie gi oboseali datorati schimbului de fus orar. Se inhaleazd din palme sau
seaplici sub nas.
3. Schimbiri bru;te ale dispoziliei gi stres. Difuzeazd, aplicd sub niri gi/sau pe ceafi.
4. Probleme neurologice. Se aplicd pe ceafd, puncte de puls;i tdlpi.
5. Convulsii, epilepsie gi Parkinson. Se aplici pe ceaf6, de-a lungul coloanei vertebrale ;i pe tilpi.
6. Lini;tire;i meditalie. Se aplici sub nas, pe frunte sau se inhaleazi din palme.
7. Furie ;i m6nie. Se difuzeazd sau se aplice sub ndri sau pe ceaf5.
8. Fric5, tristele profundi sau traumd. Se difuzeazi gi se aplici sub nas sau pe ceaf;.

l.,uNumur iNcrpiro*urr, I n,
CHEERO

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Emotional Aromatherapy


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru buni dispozilie

DENUMIRE GENERICA - Uplifting Blend

PRODUSE DERIVATE - Cheer'Iouch (amestecul esenlial d6TERRA Cheer' diluat in ulei fraclionat de
cocos gi livrat intr-o sticluli cu capac roll-on pentru aplicare ugoari)

INGREDIENTE - uleiuri esenliale din portocale silbatici (Wild Orange), cui$oare (Clove), anason (Star
Anise), mirt lim6ios (Lemon Myrtle), nucSoari (Nutmeg), ghimbir (Ginger), scorligoari (Cinnamon) ;i
priboi (Zdravetz Herb) combinate cu extract de vanilie (Vanilla Bean)

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe piele. Atenlie:intruc6t conline ulei
esenlial de portocali silbaticS, este contraindicati expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp
de 12 ore dupd aplicarea topici
MoDUR! DE UIL|ZARE - @@l@

uTlLtzARtALE AMESTECULUT PENTRU BUNA DtSpOZtTtE, CHEERo


1. Depresie gi descurajare. 5e difuzeazi, se inhaleazi din palme, se aplici pe punctele de puls, sub
nas gi/sau pe frunte.
2. lsterie gi anxietate. Se difuzeazi, se inhaleazi din palme, se aplicd pe punctele de puls, sub nas;i/
sau pe frunte.
3. Deconectare. Se difuzeazi, se inhaleazd din palme, se aplici pe punctele de puls, sub nas gi/sau pe frunte.
4. Sindrom premenstrual. Se difuzeazS, se inhaleazd din palme, se aplicd pe punctele de puls, sub
nas ;i/sau pe frunte.
5. Sinitate celulari. Se aplici pe tilpi. ',
6. lnflamalie;i rigiditate. Se aplici diluat pe zona cu probleme.
7. lndigestie gi colon iritabil. Se aplici diluat pe abdomen 9i tilpi.
8. Probleme cu colesterolul ;i glicemia. Se aplici diluat pe tilpi, ceafi gi piept.

Aru yey a A",na,,&/r.,,/hrhaqta4&


'nl
CITRUS BLI556

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Mood Management


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru revigorare gi refacerea stirii de buni dispozilie

DENUMIRE GENERICA - lnvigorating Blend

PRODUSE DERIVATE - nu existi

INGREDIENTE - uleiuri esenliale din portocali sdlbatici (Wild Orange), lim6ie (Lemon), grepfrut
(Grapefruit), mandarine (Mandarin, Tangerine), bergamoti (Bergamot), clementine (Clementine)
amestecate cu absolut de vanilie (Vanilla Bean Absolute)

PRECAUTII DE UTILIZARE - a se dilua cind e aplicat pe piele pentru a minimiza riscul de aparilie
a reacliilor de sensibilizare. Atentie: intruc6t conline uleiuri esenliale din coaji de citrice este
contraindicati expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp de 12 ore dupi aplicarea topici
MoDURT DE ufl LlzARE - @@l@

uTtLtzARlALE AMESTECULUT PENTRU REFACEREA STARil DE BUNA DtSPOZITIE, CTTRUS BLTSS@

1. Stres, anxietate gi depresie. Se difuzeazi gi se aplici sub nas gi/sau pe ceaf5.


2. Energie scizuti ;i epuizare. Se difuzeazi gi se aplicd sub nas gilsau pe ceafa pentru un efect de
energizare gi revigorare.
3. lmprospitarea aerului. Se difuzeazd pentru a elimina mirosurile;i a binedispune.
4. Solulie antiseptici pentru curilat - amestecat cu apd intr-un recipient de sticlS ;i aplicat pe
suprafele.
5. Tulburiri de alimentalie. Se difuzeazd sau se inhaleazi din palme, se aplicd pe abdomen.
6. Parfum. aplici pe incheieturi sau in spatele urechilor.
Se
7, Spilarea hainelor. Adaugi 2-4 picdturi in ciclul de clitire pentru a improspdtd,hainele ;i a omori
bacteriile.
8. Suslinerea sistemului imunitar;i limfatic. Se difuzeazd gi se aplici sub nas ;i/sau pe tilpi.

I,r.nNuer-ur. iNcspAro*uru, I n,
coNsoLE"

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Emotional Aromatherapy

ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru consolare

DENUMIRE GENERICA - Comforting Blend

PRODUSE DERIVATE - Console'Touch (amestecul esenlial Console diluat in ulei fraclionat de cocos 9i
livrat intr-o sticluli cu capac roll-on pentru aplicare u;oari)

INGREDIENTE - tim6ie (Frankincense), paciuli (Patchouli), Floarea Florilor (Ylang Ylang), trandafir
sdlbatic (Labdanum), santal amiris (Amyris), santal (Sandalwood),trandafir (Rose);i ilexfals (Osmanthus)

PRECAUTII DE UTILIZARE - a se dilua c6nd e aplicat pe piele pentru a minimiza riscul de aparilie a
reacliilor de sensibilizare
MoDURt DE ufl LrzARE - @@i@

UTILIZARI ALE AMESTECULUI PENTRU CONSOLARE, CONSOLEO

1. Tristele profundS. 5e difuzeazi sau se aplici sub nas sau pe piept in zona inimii.
2. Eliberare emolionald gi reasigurare. Se difuzeazi sau se aplici sub nas sau pe piept in zona inimii.
3. Frici ;i afecliuni emolionale. Se difuzeazi sau se aplicd sub nas sau pe piept in zona inimii.
4. Dificultili ale creierului. Se aplici pe frunte, ceafi ;i degetele de la picioare.
5. Conectare spiritualS gi meditalie. Se aplici pe frunte;i pe piept sau se inhaleazi din palme.
6. Libido scizut. Se difuzeazi sau se aplici pe abdomen.
7. Probleme ale pielii gi ingrijire a pielii pentru a evita semnele de imbritr6nire. Se aplicd diluat pe
zona cu probleme.
8. lnfeclii ale plSm6nilor sau bronhiilor. Se aplici pe piept, tilpi gilsau se difuzeazd..
\
9. lnfecfie urinarS, edem gi constipafie. Se aplici pe abdomen sau pe tilpi.
f O. BAtAi neregulate ale inimii sau tahicardie. Se aplici sub nas gi pe piept.

nul P*tt, 1orqt,


* 1,,1L,,(//r4l/rt/n"t rrita
ELEVATIONO

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Mood Management


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru revitalizare

DENUMIRE GENERICA - Joyful Blend


PRODUSE DERIVATE - nu existi
INGREDIENTE - lavandin (Lavandin), mandarini (Tangerine), lavandd (Lavender), santal amiris (Amyris),
salvie (Clary Sage), lemn de santal hawaiian (Hawaiian Sandalwood), Floarea Florilor (Ylang Ylang),
lemn de ho (Ho Wood), ilex fals (Osmanthus), mirt limdios (Lemon Myrtle) ;i roinili (Melissa)

PRECAUTII DE UTILIZARE - a se dilua c6nd e aplicat pe piele pentru a minimiza riscul de aparilie a
reacliilor de sensibilizare. Atenlie: intruc6t conline ulei esenlial Tangerine, este contraindicati
expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp de 12 ore dup6 aplicarea topicd

MoDURI DE uflLtzARE -
@@l@

UTILIZARI ALE AMESTECULUI PENTRU REVITALIZARE, ELEVATION@

f . imbunitSlirea stirii de spirit gi g6ndire pozitivi. Se difu zeazd Si se aplici sub nas sau pe punctele
de puls.
2. Energizare;i improspitare. Se difuzeazi gi se aplici sub nas gi/sau pe punctele de puls.
3. Stres;i anxietate. Se aplici sub nas gi in spatele urechilor, pe ceafi gi se inhaleazi din palme.
4. Depresie gi tulburiri de dispozifie. Se aplici pe ceafi gi se inhaleazd.
5. Tristete profundE, doliu. Se difuzeazi, se aplici topic pe piept gi/sau pe punctele de puls.
6. Stimulare gi revigorare. Se aplicd sub nas, pe ceafi gi/sau se inhaleazi din palme.
7. lmunitate. Se aplici pe tilpi.

r"r.nNuruuriNcrpiro**, I n,
COLECTIA DE CARE APARTINE - dOTERRA Emotional Aromatherapy
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru reinnoire emolionald

DENUMIRE GENERICA - Renewing Blend

PRODUSE DERIVATE - ForgiveaTouch (amestecul esenlial Forgive diluat in ulei fraclionat de cocos 5i
livrat intr-o sticlu!5 cu capac roll-on pentru aplicare ugoari)

INGREDIENTE -
molid (Spruce), bergamotd (Bergamot), ienupdr (Juniper Berry), mir (Myrrh), cedrul
rogu vestic (Arborvitae), cedrul de Alaska (Nootka Tree), cimbru (Thyme) gi Citronella.

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe piele. Atenlie: intruc6t conline
ulei esenlial de bergamoti este contraindicati expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp de
12 ore dupd aplicarea topici

MoDUR! DE UILIZARE - @@l@

UTILIZARI ALE AMESTECULUT PENTRU REINNOIRE, FORGIVEO

l. lertare, atatament gi rezistenli. 5e aplici pe t6mple, ceafd sau se difuzeazi.


2. Anxietate. Se aplici sub nas, pe frunte, gilsau pe ceafd pentru un efect de linigtire ti reconectare.
3. Ulcer;i probleme ale ficatului. Se aplici pe abdomen 9i zonele afectate.
4. lnfeclii gi probleme ale pielii. Se aplici pe zonele afectate.
5. Adiclie gi iritabilitate. Se difuzeazi gi se aplici pe punctele de puls ale incheieturii m6inii.
6. Circulafie. Se aplici pe piept sau se difuzeazi.
7. Fungi gi parazifi. Se aplici pe tilpi.
8. Toxicitate spirituali ;i emolionali. Se difuzeazi gi se aplicd sub nas gi/sau pe piept.
9. Ciderea pirului, probleme de prostati gi libido. Se aplici pe zonele cu probleme, abdomen sau tilpi.
1O. lncontinen!5. Se aplici pe abdomen 5i ep tilpi.
ll. Represiune emotionald. Se difuzeazi sau se inhaleazd din palme pentru a scipa de frici sau
frigiditate gi a obline pasiune gi intimitate.

n'l /v,rtt, 1te4. d,, $,aaa,,l/t 44ertlralrr/t&


COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Kid's Oil Collection
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale dedicat copiilor, cu rol de incurajare

DENUMIRE GENERICA - Children's Courage Blend

PRODUSE DERIVATE - nu existi

INGREDIENTE - uleiuri esenliale de portocali silbatici (Wild Orange), Amyris, ilex fals (Osmanthus) 9i
scorli;oari (Cinnamon) intr-o bazd de ulei fraclionat de cocos
PRECAUTII DE UTILIZARE - atenlie: intruc6t conline uleiuri esenliale din coaji de citrice (portocald
sdlbatici), este contraindicati expunerea la razele solare sau ultraviolete (UV) timp de 12 ore dupd
aplicarea topici

MoDURT DE ufl LtzARE - @@l@

Utiliziri ale amestecului de incurajare pentru copii, BRAVE'


'1. Descurajare ;i lipsi entuziasm. Se aplici sub nas, pe ceal in dreptul inimii ;i/sau pe tilpi.
2. Oboseali gi plictis. Se aplicd sub nas, pe ceafi, pe frunte gilsau pe tilpi.
3. Lipsi de determinare gi dedicare. Se aplici sub niri, de-a lungul coloanei vertebrale, in dreptul
inimii gi/sau pe tdlpi.
4. Teami, infricogare. Se aplicd sub ndri, pe ceafi, pe spate gilsau pe tilpi.
5. Lipsd de incredere;i motivatie. Se aplic; sub niri, pe piept, pe spate 9ilsau pAtilpi.
6. Confuzie;i cople;ire. Se aplici sub niri, pe ceafi ;i pe frunte.
7. Deranj digestiv, nervozitate ;i agitafie. 5e aplici pe abdomen, pe frunte ;i/sau pe tdlpi.
8. Dureri. Aplici topic pe zona afectati.

IfiNueruriNcspito*urr, I n,
KID,S: CALMERE

COLECTIA DE CARE APARTINE - ddTERRA Kidl Oil Collection


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale dedicat copiilor, cu rol de linigtire

DENUMIRE GENERICA - Children's Restful Blend

PRODUSE DERIVATE - nu existd

INGREDIENTE -
uleiuri esenliale de levinlici (Lavender), Cananga, lemn Buddha ;i mugelel roman
(Roman Chamomile) intr-o bazi de ulei fraclionat de cocos

PRECAUTII DE UTILIZARE - nu este cazul

MoDURT DE ufl LtzARE - @@l@

Utiliziriale amestecului de linigtire pentru copii, CALMER@

l. Nelinigte, neast6mpir;i probleme ale somnului. Se aplici sub ndri gi pe tdlpi.


2. Stres;i anxietate. Se aplici sub niri, pe ceafi gi pe frunte.
3. S6c6it, supir6cios gi stiri de tresdltare. Se aplici pe piept gilsau pe tdlpi.
4. Crispat, exasperat, indispus. Se aplici sub niri gi pe frunte sau se inhaleazd din palme.
5. Dureri musculare gi dureri de cregtere. Se aplici pe zonele afectate.
6. Minie, agitagie gi irascibilitate. Se aplici pe tilpi ;i de-a lungul coloanei vertebrale.
7. Rutina de baie ;i culcare. Se aplici sub ndri, pe frunte ;i/sau pe t6lpi. Se adaugd in apa din cada
de baie, pentru relaxare.

,oo I l*, pra" a' (,.,,,2a,1aa,[ut/4at 4ttp


KID,S: STEADY"

I
\
f
a
_ tr

COLECTIA DE CARE APARTINE - d6TERRA Kidt Oil Collection


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale dedicat copiilor, cu rol de echilibrare

DENUMIRE GENERICA - Children's Grounding Blend

PRODUSE DERIVATE - nu existi

INGREDIENTE - uleiuri esenliale de Amyris, brad balsamic (Balsam Fir), semin!e de coriandru (Coriander)
;i floare de magnolie (Magnolia) intr-o bazi de ulei fraclionat de cocos
PRECAUTII DE UTILIZARE - nu este cazul

MoDURI DE urlLlzARE - @@l@

Utiliziri ale amestecului de echilibrare pentru copii, STEADY@

1. Lipsi de cooperarg incipS!6nare, lipsi de control. 5e aplici pe piept, pe frunte ;i/sau pe tilpi.
2. Suprastimulare gi coplegire. Se aplicd sub niri, pe ceafd 9i pe frunte.
3. Deconectat de mediul inconjurdtor gi realitate. Se aplici sub ndri ;i/sau pe tdlpi.
4. Probleme de concentrare ;i schimbiri brugte de dispozifie. Se aplicd sub ndri, in dreptul inimii
5i/sau pe frunte.
5. Nelini;tit 9i exasperat. Se aplici sub niri, pe ceaf5, de-a lungul coloanei vertebrale gilsau pe tilpi.
5. M6nie ;i frustrare, tantrum. Se aplici sub niri, pe ceafd, de-a lungul coloanei vertebrale, in dreptul
inimii gilsau pe tilpi.
7. Jale, tristele gi dezamigire. Se aplic6 sub niri, pe piept, pe frunte ;i/sau pe tdlpi.
8. Rutina de baie gi culcare. Se aplici pe tilpi. Se adaugi in apa caldi din cada de baie, pentru
relaxare.

MANUALULiNcEPATo*rrur l ro,
MOTIVATE"

COLECTIA DE CARE APARTINE - dOTERRA Emotional Aromatherapy


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru incurajare

DENUMIRE GENERICA - Encouraging Blend

PRODUSE DERIVATE - MotivoteoTouch (amestecul esenlial Motivate'diluat in ulei fraclionat de cocos


gi livrat intr-o sticluli cu capac roll-on pentru aplicare uioari)
INGREDIENTE - uleiuri esenliale de ment6 (Peppermint), clementind (Clementine), seminle de
coriandru (Coriander), busuioc (Basil), yuzu (Yuzu), roinild (Melissa), rozmarin (Rosemary) amestecate
cu absolutul de vanilie (Vanilla)

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe piele. Atenlie: intruc6t conline
uleiuri esenliale din coajd de citrice (clementind, yuzu), este contraindicati expunerea la razele solare
sau ultraviolete (UV) timp de 12 ore dupi aplicarea topici

MoDURT DE unLrzARE - €)(El(D

UilLIZARI ALE AMESTECULUI PENTRU IruCUNR.IRNC, MOTIVATE"


1. Lipsa increderii in sine, a curajului sau motivafiei. Se difuzeazi sau se aplici sub nas, pe frunte,
ceafd sau piept.
2. Sentimente de confuzie sau cople;ire. Se inhaleazi sau se aplici sub na1 pe frunte, ceafi sau piept.
3. Oboseali mentali gi epuizare. Se difuzeazd sau se aplicd pe t6mple sau ceafi.
4. Epuizare;i stagnare. Se inhaleazd din palme gi se aplici pe punctele de puls.
5. Depresie. Se difuzeazd sau se aplicd pe piept, frunte;i ceafi.
6. Epuizare fizici. Se inhaleazd din palme ;i se aplici sub nas, in dreptul glandelor adrenale sau pe
tilpi pentru a cregte anduranla.
7. Probleme digestive. Se aplicd pe abdomen, punctele de puls sau pe tilpi.
8. Brongiti gi astm. Se difuzeazi sau se aplici pe ceafi gi piept.
9. Dureri. Se aplicd pe zona cu probleme.

,o, P*tt
I 1tq" a' [,,,ttn,,bhtbtter"toe/4u
PASStON.

COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Emotional Aromatherapy


ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru inspiralie

DENUMIRE GENERICA - lnspiring Blend

PRODUSE DERIVATE - Passion@ Touch (amestecul esenlial Passion diluat in ulei fraclionat de cocos gi
Iivrat intr-o sticluli cu capac roll-on pentru aplicare ugoari)

INGREDIENTE -
uleiuri esenliale de cardamon (Cardamom), scorli;oard (Cinnamon Bark), ghimbir
(Ginger), cuigoare (Clove), lemn de santal (Sandalwood) gi damiani (Damiana) amestecate cu absolut
de iasomie (Jasmine) gi absolut de vanilie (Vanilla Bean) combinate intr-o bazi de ulei fractionat de
cocos al doTERRA

PRECAUTII DE UTILIZARE - trebuie diluat pentru a putea fi folosit pe piele


MoDURI DE uilLtzARE -@@l@

UTILTZAR| ALE AMESTECULUI PENTRU lNSptRAT|E, PASSION.

1. Apatie, depresie sau energie scizuti. Se difuzeazd sau se inhaleazi din palme pentru energizare
;i revitalizare.
2. Libido scizut ;i performanli sexualS. 5e difuzeazi sau se aplici din palme, se aplicd pe tilpi 9il
sau abdomen.
3. G6ndire incefogati gi probleme de memorie. Se aplici pe degetele de la picioare sau se difuzeazS.
4. Stimulare. Se aplicd sub niri 9i pe tdlpi.
5. Digestie lenegi ;i eliminare lenti. Se aplici diluat pe abdomen.
6. Congestia sinusurilor gi a plim6nilor. Se difuzeazi sau se inhaleazi din palme.
7. Frigiditate sau circulalie slabi. Se aplicd pe tilpi pentru incdlzire gi stimulareqfluxului sanguin.
8. Probleme menstruale;i de menopauzS. Se aplici diluat pe abdomenul inferior sau pe punctele
de puls din lateralele gleznelor.
9. Se aplicd pe tilpi.
lnfeclii.
10. Parfum. 5e aplici diluat pe incheieturi sau in spatele urechilor.

u.nNunrur.iNcrpito*ur* l roa
COLECTIA DE CARE APARTINE - doTERRA Emotional Aromatherapy
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru linigtire

DENUMIRE GENERICA - Reassuring Blend

PRODUSE DERIVATE - Peoce" Iouch (amestecul esenlial Peace' diluat in ulei fraclionat de cocos ;i
livrat intr-o sticluli cu capac roll-on pentru aplicare uSoari)

INGREDIENTE - vetiver (Vetiver), lavandi (Lavender), Floarea Florilor (Ylang Ylang), timiie
(Frankincense), salvie (Clary Sage), mighiran (Marjoram), trandafir silbatic (Labdanum) ;i mentd creald
(Spearmint)

PRECAUTII DE UTILIZARE - a se dilua c6nd e aplicat pe piele pentru a minimiza riscul de aparilie a
reacliilor de sensibilizare
MoDURt DE uflLlzARE - @@l@

uTtLtzARt ALE AMESTECULUT PENTRU LlNttTlRE, PEACEo


1. Nesiguranli ;i ingrijorare. Se aplicd sub nas, ceafd gi se inhaleazi.
2. lritabilitate;i nervozitate. Se aplici pe tilpi, ceafi gi se inhaleazS.
3. Agitalie, nelinigte;i confuzie. inhaleazi sau se aplicd pe frunte;i ceafi.
Se
4. ADD, ADHD gi probleme de atenlie. Se inhaleazi sau se aplicd pe frunte sau ceaf6.
5. Stres ;i suprasolicitare mentald. Se aplicd sub nas, pe ceaf6, pe frunte, se difuzeazi gilsau
inhaleazd din palme.
6. Adiclii ;i anorexie. Se aplicd pe punctele de puls ;i se inhaleaz6 din palme.
7. Nattere gi recuperare. Se aplici pe abdomen, se maseazd pe picioare sau se difuzeazS.
8. Alergii gi reaclii exagerate. Se aplici pe zonele cu probleme, tilpi sau se difuzeazi.
9. Colici ;i linigtire. Se aplici pe tdlpi ;i abdomen.
10. lnfertilitate ;i frigiditate. Se aplici sub nas, pe abdomen gi pe punctele de puls, sau se difuzeazS.
11. Meditafie. Se difuzeazi ;i se aplici sub nas.

,on I &ru prq a, lr,,aa,,ld,.'il/, flraf&fi&


SERENITY'

11.,r.
ta
COLECTIA DE CARE APARTTNE - d6TERRA Mood Management
ROL PRINCIPAL - amestec de uleiuri esenliale pentru odihni ;i relaxare

DENUMIRE GENERICA - Restful Blend

ALTE DENUMIRI DE coMERclALlzARE - Lavender peace@ (Australia gi Noua Zeelandii)


PRODUSE DERIVATE - capsulele Se renity'" Restful Complex Softgels

INGREDIENTE - uleiuri esenliale de lavandi (Lavender), cedru (Cedarwood), lemn de Ho (Ho Wood),
Floarea Florilor (Ylang Ylang), mighiran (Marjoram), mu5etel roman (Roman Chamomile), vetiver
(Vetiver root), santal hawaiian (Hawaiian Sandalwood) combinate cu absolut
de vanilie (Vanilla Bean)
PRECAUTII DE UTILIZARE - a se dilua c6nd e aplicat pe piele
MoDURt DE uilLtzARE - @@l@

UTILIZARIALE AMESTECULUI PENTRU ODIHNA $I RELAXARE, SERENITY"


t. lnsomnie ;i dereglSri ale somnului. se difuzeazi 9i se aplic6 sub nas sau pe tdlpi.
2. Stres;i anxietate. Se aplici sub nas, pe ceafd ;i/sau se difuzeazi.
3. Bebelug agitat sau copil nelini;tit. Se difuzeazd sau se aplicd pe tilpi zona coloanei vertebrale
;i
pentru lini;tire. Se dilueazd in funclie de v6rsta copilului.
4. Tensiune 9i schimbiri ale dispoziliei. 5e difuzeazi, se inhaleazi din palme. Se aplic6 pe ceafi gil
sau pe piept.
5. Probleme ale pielii. Se aplici pe zona cu probleme.
6, Tensiune musculari. Se aplici pe zona cu probleme.
7. Parfum. Se aplici pe punctele de puls.
8. Calmarea fricilor gi nervozitate. Se aplicd pe ceaf6, se difuzeazi gilsau se inhaleaz6 din palme.
9. Furig agitalie gi iritabilitate. Se difuzeazd gi se aplici sub nas pe tilpi pentru un efect de linistire.
9i/sau

MeNuerur,iNcspiro*ur. l rou
g-g Relete de aromaterapie emolional5
DEPRESIE

Uleiuri recomandate: Bergamot, Lavender, Roman Chamomile, Ylang Ylang, Melissa, Elevation', Cheer',
Frankincense, Neroli

D I PftI5It
Folosim
. 3 picaturi Grapefruit
. 2 picituri Bergamot
Combinim in palm5, frecim palmele gi apoi aplicim pe ceafi, pe punctele de puls 9i
inhalSm din palme.

DtPRISIA PIINAiAIA
(amestec pentru roll-on 5 ml)

Folosim
. 5 picituri Ylang Ylang
. 5 piceturi Lavender
. '15 picdturi Grapefruit

Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos. Aplicim pe


tSmple sau pe tilpi, des, tot la doui ore.

DIPItsIA POSTNAIAI.A
(amestec pentru rolFon 10 ml)

Folosim
. 5 picdturi Grapefruit
. 5 picituri Clary Sage
. 5 picituri Bergamot
. 5 picituri Wild Orange
. 15 picituri Frankincense
Le amestecim intr-un roll-on de 10 ml impreuni cu ulei fractionat de cocos.$plicim pe
tdmple sau pe tilpi, des, tot la doui ore.

,ou I f* yra" tu \ettu,.lch4/totthal0c,4&


Uleiuri recomandote: Lavender, Rose, Vetiver, Ylang Ylang, Bergamot, Roman Chamomile, Frankincense,
Serenity@, Peace', Balance'. Wild Orange

ANrrrrAlt - RrjrrA I
(amestec pentru roll-on 10 ml)

Folosim
e 10 picdturi Balance"
o 10 picituri Elevation"
o i0 picituri Serenity'
o 10 picituri Vetiver

Leamestecim intr-un roll-on de 10 mlimpreuni cu ulei fraclionat de cocos sau agezim in


palmi c6te 2 picituri din fiecare. Se aplici in spatele urechii, de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

I
I
I

ANIIIiAII - IIIIIA 2

(amestec O"nar,; roll-on 10 ml)

Folosim
o 12 picdturi Wild Orange
o 12 picdturi Balance@

'. 8 picituri Vetiver


4 picaturi Frankincense

Le amestecim intr-un roll-on de 10 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos. Aplicim de


2-3 ori pe zi sau la nevoie.

I
I
I ANIIIIAII . RIiIiA 3
(amestec p"n,r,l rotl-on 5 ml)

Folosim
. 10 picdturi Forgiveo
. 10 picituri Peace"
o 10 picituriVetiver

Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos. Aplicdm pe


ceafi sau in spatele urechii, de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

laeNuerur iNcupAro"urr, | ,o,


STRES

lJleiuri recomandate: Lavender, Roman Chamomile, Tangerine, Wild Orange, Frankincense, Vetiver.

)rrAr rl:

5rRr5 - RrJrrA 1

I
(amestec pentru rolFon 10 ml)

Folosim
. 10 picituri Peppermint
. 10 pic5turi Lavender
r 10 picdturi Eucalyptus

Le amestecim intr-un roll-on de 10 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos. Aplicim pe


ceafi sau t6mple, de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

5rRr5 - ftrjrrA 2

(amestec pentru roll-on 5 ml)

Folosim
o l0 picituriYlang Ylang
. l0 picituri Lavender
o 10 picituri Basil

Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos. Aplicim pe


ceafi de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

Surs - ftrJrrA l
(amestec pentru vaporizator)

Folosim
'. 2 picituri Peace6
2 picAturiWild Orange
2 picituri Lime
'

,ou | /** 1nX;," hwa,(ru,zihr fuqx,,{raa


IusirJr Pr0rtJNDA - RrJrrA l
(amestec pentru roll-on 5 ml)

Folosim
. 5 pic6turi Sandalwood
. 5 picaturi Ylang Ylang
. 5 picituri Bergamot
' 5 picdturi Lime

Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos ;i aplicim pe


ceafi de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

II
I IItsIilI PROTUNDA - RIitIA 2
("r"ri". pentru roll-on i ml)
Folosim
. 2 picituri Wild Orange
picituri Balance"
' 2
2 picituri Lavender
'
Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreund cu ulei fraclionat de cocos gi aplicim pe
tilpi de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

I
I IRISIilI PROruNDA - REIIIA ]
(a.eriec pentru roll-on i ml)

Folosim
'. 2 picaturi Balance"
2 picituri Lavender

Le amestecim intr-un roll-on de 5 ml impreund cu ulei fraclionat de cocos gi aplicim pe


tilpi de 2-3 ori pe zi sau la nevoie.

MexueruriNcspiro*rrr, l ron
i{-'}l'irj:i ll r:

tI4OIIVAII
(amestec pentru rolFon 10 ml)

Folosim
o 10 picituri Lime
. 10 picituri Wild Orange
. 5 piceturi Frankincense
. 5 piceturi Black Pepper

Leamestecim intr-un roll-on de 10 ml impreuni cu ulei fraclionat de cocos gi aplicim pe


punctele de puls gi in spatele urechii.

RELAXARE

I*;;*#* o 25 picituri Wild Orange


. 10 piceturi Frankincense
. 10 piceturi Lemon

Le amestecdm intr-un roll-on de 10 mlimpreund cu ulei fraclionat de cocos 5i aplicdm pe


punctele de puls gi in spatele urechii.

/v^- 1ru.o 4.n",,(t r,kn hqo,rtu


UttiURl tStNIIAtt PTNIRU MAMA il t0PiLUL Mlt
/l
(rarru La I au)
6-r Protocol de fertilitate
Cauzele infertilitilii pot fi multiple: deficit de zinc, candida, sistem imunitar slibit, stres, sindromul
ovarelor polichistice, exces de estrogen, deficit de progesteron, cortizol crescut etc. Gisirea cauzei
implici multd presiune asupra cuplului, emolii negative, demoralizare gi tristele excesivd. in multe
cazuri, cuplurile recurg la tratamente hormonale ;i proceduri medicale invazive care se int6mpl6 si
nu funclioneze sau sd implice costuri financiare foarte mari gi pot duce la alte probleme de sinitate.

Existi mai mulli factori care pot influenfa nivelul hormonilor sexuali. Pe l6ngi dieta sdnitoasi cu
conlinut ridicat de alimente care suslin fertilitatea, eliminarea mdncirurilor procesate 9i cregterea
consumului de verdeluri (pentru conlinutul lor mare de folali), detoxifierea blindi a ficatului, un stil
de viali activ, existd multe uleiuri esenliale care pot veni in sprijinul echilibririi hormonale, datoriti
conlinutului de fitohormoni care mimeazi acliunea hormonilor umani.

Uleiurile esenliale, mai ales cele certificate pure ;i cu grad terapeutic, au capacitatea si mdreasci, sd
stimuleze sau si regleze anumili hormoni din organism.

Pe l6ngi utilizarea uleiurilor esenliale, e important sd urmali am6ndoi solii aceste sfaturi general
valabile:
. adoptali o dieti bogatd in nutrienli,
. reduceli nivelul stresului cotidian,
. menlineli un stil de viald activ,
. asigurali-vd un somn de calitate,
. evitali expunerea la toxine,
. limitali consumul de alcool,
. evitali fumatul,
. eliminali zahirul,
. limitali consumul de cofeinS,
. asigurali-vi ci nivelul de zinc este cel optim.

uLEluRr ESENTTALE CARE SUSTTN FERTILTTATEA FEMINtNA

Urmitoarele uleiuri esenliale sunt general utile pentru suslinerea fertilitSlii femeii:
. Basil
. Clary Sage - stimuleazd glanda pituitari care are rol in producerea estrogenului; este tonic
uterin ;i se combini bine cu uleiul esenlial Geranium.
. Coriander - fitoestrogenic gi tonic pentru sistemul endocrin, stimuleazi lubrifierea vagina16.
'. CYPress
Eucalyptus
. Fennel - efect puternic estrogenic
. Frankincense - efect de calmare asupra stdrii emolionale
. Geranium - regleazi funclia hormonali feminini
. Grapefruit
. Jasmine \
. Lavender - echilibreazi hormonal; merge bine combinat cu Geranium gi Clary Sage.
. Marjoram
. Melissa
. Myrrh - elibereazi blocajele la nivel uterin, conline fitoestrogeni

rterueruriNcrpiro*** l ru
Oregano
Roman Chamomile
Thyme
Ylang Ylang - energizeazd organele sexuale gi susline echilibrul hormonal.

Uleiurile esenliale se dilueazi in ulei vegetal purtitor gi se aplici pe punctele reflexogene


corespunzitoare organelor sexuale feminine, pe abdomenul inferior gi pe baza coloanei in regiunea
sacralS.

Aceste doui ritualuri sunt variante distincte care pot veni in ajutorul teu, pentru reglarea hormonalS
necesari atingerii scopului de a rdmdne insdrcinatS:

a, ftritiAt /u.NIr Dr rrnrlimAtr ttoRMoNALA


Se aplicd zilnic:

o dimineala gi seara - 2 picdturi de ulei esenlial Frankincense sublingual;


. dimineala - ulei esenlial Geranium aplicat in zona glandelor suprarenale
pentru echilibrare;
o dimineala gi seara - 3 picituri din Cypress, Frankincense, Roman Chamomile
amestecate in 5ml ulei fractionat de cocos ;i aplicate pe telpi.

* ftrrttAl prNIRU rRrsrrRrA Nrt,rLUrrlr Dr pR06riur0N


. Cate 3 picituri din uleiurile esenliale Thyme gi Marjoram se amesteci in 1Oml
ulei fraclionat de cocos gi se aplici in zona ficatului in fiecare seari.

o Amestec pentru fertilitate: uleiurile esenliale de maijos se adaugd in 50ml


ulei fraclionat de cocos gi se aplici pe talpi gi pe punctele reflexogene
corespunzetoare organelor sexuale (interiorul gi exteriorul gleznelor),
de 2 ori pe zi:
o Basil - 10 picituri
o Clary Sage - 25 picituri
o Cypress-5picdturi
Eucalyptus-5picdturi
"
o Frankincense - 10 picituri
o Geranium - 15 picituri
o Lavender- 5 picituri
o Marjoram - 15 picituri
o Ylang Ylang - 3 picituri

,r, I P* py u A,w*,,&,,vln k4x,/,a.


ln plus, iatd ;i un protocol general pentru fertilitate recomandat de Stephanie Fritz, supranumitS,,moa;a
esenlial5'i autoare a cirlii,,Uleiuri esenliale pentru sarcind, nagtere 5i bebelu5i":

rt p[0t0t0tttt t,tNiRAt DI ftfftititAlt At stnuANIt tmt,,,M0A)A IstNJtlll'


- VARIANIA PINIIU IIMII
Urmeazi acest protocol de 30 zile in mod repetat, p6ni rimSi insircinati.

. DigestZen TerraZyme" - c6te i -3 capsule pe zi, inainte de fiecare masd


. d6TERRA Lifelong Vitality Pack@ (Alpha CRS+, microPlex VMZ 9i xEO Mega):
primele 2 siptim6ni - c6te 1 capsuli din fiecare,
"
o apoi, pe termen lung - c6te 2 capsule din fiecare, luate dimineala,
la pr6nz;i seara;
o Zendocrine@ Detoxification Complex - c6te 2 capsule pe zi pentru detoxul
filtrelor corpului (ficat, rinichi, splini)
. Ulei esenlial Lemon in api pentru a ajuta ficatul sd dreneze toxinele qi si
produci mai mult glutation
o Phytoestrogen Lifetime Complex- - c6te 1 capsuli pe zi
r Bone Nutrient Lifetime Complex* - c6te 4 capsule pe zi pentru oase
9ihormoni
. Faza 1 = ziua 1 -1 0: Zendocrine" Softgels - c6te 2 capsule pe zi pentru a
ajuta deschiderea canalelor hepatice;
o Fazo 2 = ziuo 1 1-20: GX Assist@ Gl Cleansing Formula - c6te | -3 capsule pe
zi pentru a curila candidoza;
. Faza3=ziuo21-30:
o PB Assist@+ Probiotic Defense Formula - c6te 1 capsulS de 3 ori pe zi
pentru a ajuta slstemul imunitar
o DDR Prime'Softgels - cdte 2 capsule pe zi
r Ulei esenlial Grapefruit - 10 picdturi sublingual sau in capsulS vegetalS
(5 picituri dimineafa gi 5 picituri seara) pentru a veniin sprijinul echilibririi
progesteronului
. Amestecul de uleiuri esenliale doTERRA ClaryCalm'- aplicat de 2-3 oripezi,
pe abdomen, incheieturi gi ceafi pentru a echilibra hormonii ;i schimbirile
de dispozilie

Urmdtoarele uleiuri esenliale sunt general utile pentru suslinerea fertilitSlii birbatului:

Basil
Cedarwood
Clary Sage
Cumin
Sandalwood
Thyme
Vetiver - tonic pentru sistemul reproducdtor masculin

lteNuer-ur. iNcspi.ro*urr, I ara


t BtrND prNmtt rr[uurAuA BI[BArlltttl
o Basil - 10 picituri
. Clary Sage - 25 picdturi
r Geranium - 15 picituri
. Lavender- 5 picdturi
. Marjoram - 15 picdturi
. Ylang Ylang - 2 picituri
5e combini cu 50ml ulei fraclionat de cocos 9i se aplicd de 2 ori pe zi pe tilpi ;i pe
interiorul gleznelor. Acest amestec se folosegte pe o durati de minim 3 luni.

Aceste uleiuri esenliale suslin cre;terea numdrului de spermatozoizi:


Cedarwood - tonic renal
Geranium
Ginger - stimuleazd energia yang mai ales la nivel renal
Juniper Berry
in plus, iatd gi un protocol general pentru fertilitate recomandat de Stephanie Fritz in varianta
aplicabilS bdrbatului:

lt PIOIOCOIUt CINI[At DI It[III.IIAIt At SlIPtlANII t[IT]


- VAIIANIA PINIIU BARBAiI
Urmeazi acest protocol de 30 zile in mod repetat, p6nd c6nd solia ta va rimine insircinatS.

o DigestZen TerraZyme@ - cite 1-3 capsule pe zi, inainte de fiecare masi


. d6TERRA LifelongVitality Pack'(Alpha CRS+, microPlexVMZ;i xEO Mega):
o primele 2 sdptim6ni - cate 1 capsuli din fiecare,
o apoi, pe termen lung - cite 2 capsule din fiecare, luate dimineala, la
prAnz gi seara;
. Zendocrine" Detoxification Complex - c6te 2 capsule pe zi pentru detoxul
filtrelor corpului (ficat, rinichi, splini)
r Ulei esenlial Lemon in api pentru a ajuta ficatul si dreneze toxinele gi si
produci mai mult glutation
o (oplional) Phytoestrogen Lifetime Complex'" - cite 1 capsuld pe zi
. Bone Nutrient Lifetime Complex* - c6te 4 capsule pe zi pentru oase gi
hormoni
. Fozo 1=ziuo 1 -10:Zendoqinet Softgels - cite 2 capsule pe zi pentru a ajuta
deschiderea canalelor hepatice;
. Fozo 2 = ziuo I t-20: GX Assist@ Gl Cleansing Formula - c6te 1-3 capsule pe zi
pentru a curita candidoza;
. Fozo3=ziuo21-i0:
o PB Assist@+ Probiotic Defense Formula - c6te 1 capsuli de 3 ori pe zi
pentru a ajuta sistemul imunitar
o DDR Prime" Softgels - cite 2 capsule pe zi

,rn I fu* po * 0,*o,.lra*b, kqn,Au


innobileazd-gi perioada gravidit6!iicu uleiurile esenliale. Uleiurile esenliale deschid u;a unei metode
blinde, dar puternice de ingrijire personald care pot fi folosite pe parcursul perioadei de sarcind gi
ulterior. Utilizarea acestora cregte u;urinla naturalS, bucuria ;i vitalitatea pe care fiecare mami speri si
o simtd in timpul sarcinii.

Trimestrul I

t toNirrpAur
Folosegte una dintre urmitoarele variante masate pe abdomen:
. (varianta 1) in roll-on 1Oml combini
o 1 picituri Wild Orange
o 1 picdturi Marjoram
o I picituri Cypress
o ulei fraclionat de cocos
sou

. (varianta 2) dilueazi 1 piciturd ZenGest@;i 1 picdturd


Wild Orange in ulei fraclionat de cocos

r, CRAMPT MttsrtlrAtr
Dilueazi ;i aplici topic uleiul esenlial Marjoram sau amestecul AromaTouch'.
in plus, ia gi un supliment de magneziu (ex: Bone Nutrient de la doTERRA).

t DtPRrStr

Difuzeazd gi aplici topic (ceafi, in spatele urechilor) oricare dintre urmitoarele variante:
. Balance"
. Elevation@
. Cheer'
. uleiuri esenliale de citrice

t DuurrDrrAp
Prepari un roll-on de 1Oml cu
. I picituri Marjoram
. 1 piciturd Frankincense
. 2 picituri Lavender
. 1 picituri Peppermint
. ulei fraclionat de cocos p6nd la umplere.
Aplicd topic pe ceaf5, pe tdmple;i/sau in spatele urechilor.

I
MANUALULINCEPATORULUI I 115
TDIMI
lntr-un flacon de sticli de 20ml cu pipeti combini aceste uleiuri esentiale:
. 1 picdturi Citrus Bliss'
. 1 picituri Cypress
. 1 picdturi Ginger
. 1 pic6turi Geranium
. 1 picituri Lavender
. ulei fractionat de cocos
Folosegte amestecul pentru masaj.

000srAt i
Difuzeazi sau inhaleazS din palme uleiuri esenliale de citrice.

lNDr6t5[t'
Dilueazi 1 picituri ZenGestc sau 1 picituri Ginger gi maseazi la nivelul stomacului.

INffrJ[ URrNAtr

Aplici la interval de 3 ore urm6torul amestec preparatintr-un roll-on de 1Oml cu:


. 1 picituri Thyme
. 1 picdturi On Guard'
. 1 picdturi Copaiba
. 1 picituri Frankincense
. ulei fra4ionat de cocos

5lNr rrNsrot'tap
Folosegte una dintre urmitoarele variante aplicate topic ai masate:
. (varianta 1) amestec preparatin roll-on l0ml:
o 1 picitur6 Grapefruit
o 1 pic6turi Ylang Ylang
o 1 picdturd Lavender
o ulei fraclionat de cocos
50u
. (varianta 2) Clary Calm. diluat

,ru I f* py a,, |,.,,rn,&;rulntlatorr4u


I srlu ur ermu

t Foloseqte una dintre urmitoarele variante:


. (varianta
o
o
1) in roll-on 5ml prepari un amestec cu:
piciturd Lavender
1
1 piciturd Ginger
o 1 picitur6 Sandalwood
o ulei fraclionat de cocos
. (varianta 2) aplici, diluat, 1 piciturd Cardamom in spatele urechii gi pe ceafi
. (varianta 3) inhaleazi din palme urmitorul amestec preparat in roll-on l0ml:
o 5 picituri Peppermint (sau Spearmint),
o l0 picituri Cardamom
o 30 picituri Lavender
o ulei fraclionat de cocos
. (varianta 4) in flacon de sticli 'l20ml cu pulverizator prepard o solulie cu:
o 20 picituri Peppermint
o 15 plcituri Lemon
o 5 picituri Wild Orange
o ap6

Trimestrul ll

t cuMpr MUSTuLART

Bii calde cu sare Epsom in care vei pune in prealabil aceste uleiuri esenliale:
. 5 picituri Geranium
. 10 picituri Lavender
. 2 picituri Cypress

DURIII DI 5PAII
intr-un roll-on de 10ml prepari urmitorul amestec:
. 2 picituri Lavender
. 2 picituri Marjoram
. 2 picituri Wild Orange
. 2 picituri Ginger
. ulei fraclionat de cocos sau ulei de arnici

ueuuetuLiNcepAro*rrr, I rrz
vrR6rruI
Prepari un ulei pentru corp intr-un flacon de 200m1 cu pipeti, in care adiugim:
. '10 picituri Citrus Bliss
. 5 picituri Geranium
. 1 0 picituri Cypress

. 10 picdturi Lavender
. 10 picituri Wild Orange
. ulei fraclionat de cocos

Trimestrullll

TIAMPI MUsIULAII
Bii calde cu sare Epsom in care vei pune in prealabil aceste uleiuri esenliale:
. 5 picituri Geranium
. 10 picdturi Lavender
. 2 picituri Cypress

IDEMI
intr-un flacon de sticld de 50ml cu pipeti, prepard urmitorul amestec pentru masaj:
. 10 picituri Cypress
. 5 picituri Ginger
. 5 picdturi Lavender
. 5 picdturi Lemon
. 10 picituri AromaTouche
. ulei fraclionat de cocos

tlrM0t0t/l
lntr-un roll-on de 15m1, prepari acest amestec:
. 2 picituri Cypress
. 2 picituri Helichrysum
. 2 picdturi Geranium
. 1 picdturd Peppermint
. ulei fractionat de cocos

,r" I f* pr4. a, A,,,w &.q,let,t/4"ttst/&


tIlAsAI PIIINIU
Folosegte Roman Chamomile sau Geranium.

SOMN

Difuzeazi oricare dintre aceste variante:


. (varianta 1) Serenityc
. (varianta 2) lavendercuVetiver
. (varianta 3) Juniper Berry

Pretravaliu ti travaliu

CAI.MARt

(amestec pentru vaporizator gi pulverizator t00ml)


Difuzeazi Balanceo + Serenity. sau Balanceo + Wld Orange
Prepari intr-un flacon de sticli de 100m1 cu pulverizator un amestec format din
. 40 picituri Balance'
.l0picituri WldOrange
. ape
Pulverizeazi in incipere.

P0tm Pr[\/uN i
Dilueazd Myrrh sau Peppermint gi aplici pe abdornen in sens circular.

lttAIAtt
Aplicd in tilpi urmitorul amestec preparat in roll-on 5ml:
. 5 picituri Roman Chamomile
. 3 picituri Frankincense
. 3 picituri Bergamot
. ulei fraclionat de cocos

rqeNuerurircrpito*rrr, l rrn
SUPOII PIRINTU

lntr-un roll-on 20m1, prepari urmdtorul amestec:


. 20 picituri Helichrysum
. 20 picituri Frankincense
. ulei fractionat de cocos

5tJP0Rr r0NilArJri
Comprese cu Clary Sage 9i Jasmine

Post partum

I'*lfui"areeames'fecur:
o 8 picituri Bergamot
o 8 picituri Grapefruit
picituri
" 8 picituri Clary Sage
o8 Wld Orange
o 24 picdturi Frankincense

luemlitt fiftrftrct {r/ArrANA


Correct-Xo in primele zile, apoi lmmortelleo diluat in ulei fractionat de cocos.

tArrAIrr - l0RNrrr
Maseazi Clary Sage local.

,ro I r* p4 * [^a,,lanleot,vt c,it


[ArrAIrr - st]sirNERr

intr-un roll-on 10m1, prepari urmitorul amestec pentru aplicare topici (pe sdni):
. 5 picituri Fennel
. 5 picituri Basil
. 2 picituri Geranium
. ulei fraclionat de cocos

t Srtlt rrurvru
intr-un flacon de sticld de l5ml cu pulverizator, amestecS:
. 5 picituri Frankincense
. 5 picituri Lavender
. 3 picituri Helichrysum
. 2 picituri Melaleuca
. pulini glicerini
. completeazd cu api pdni la umplere

Balance': asigurd relaxarea ;i echilibrul emolional; se poate aplica pe tilpile bebelugului la nagtere.
Basil: aplicat pe s6ni susline produclia de lapte; totodatS, este util ;i pentru calmarea disconfortului
muscular;i articular.
Black Pepper: util in durerile de spate din travaliu.
Citrus Bliss': suport imunitar; dd o stare emotionalS pozitivd; purifici aerul din incipere.
Clary Sage: util in travaliu, pentru a ajuta la menlinerea contracliilor odatd ce au inceput qi la
instalarea lactaliei (se maseazi pe s6ni).
ClaryCalm': echilibru hormonal pe toati durata sarcinii.
Cypress: ajutor minune pentru circulalie deficitard, de nelipsit in caz de edeme, vene varicoase,
hemoroizi.
Frankincense: susline un rdspuns imunitar optim; util pentru revigorarea pielii; se aplici pe
cre;tetul bebelugului Ia na;tere (diluat, desigur).
Geranium: pe l6ngi faptul ci susline echilibrul hormonal, poate fi aplicat pe tdlpile nou-niscutului
pentru suslinere hepatici; util in eliminarea bilirubinei.
Ginger: inldturd senzalia de greali ;i ajutd in indigestii.
Grapefruit: util pentru un nivel de cortizol optim; susline un metabolism eficient; ajutd la
diminuarea disconfortului muscular.
Helichrysum: util in momentul expulziei pentru a reduce riscul de hemoragii; ajutor hepatic.
Lavender: ajutd in canale blocate; calmeazd orice iritalie.
Lemon: ajuti la eliminarea bilirubinei la nou-niscut; purificd aerul; suport imunitar.
Myrrh: aplicat la nivelul ombilicului la nou-ndscut ajuti la recuperare rapidi; poate ajuta la
stabilirea poziliei optime fetale.

r.teNueI-ur iNcspAro*urr, | ,r,


Peppermint: suport respirator; poate ajuta la stabilirea poziliei optime fetale.
Rose Touch: aplicat la nastere la nivelul perineului, ajutd la vindecare rapidi.
Wild Orange: ajuti la eliminarea bilirubinei la nou-niscut; purifici aerul; suport imunitar.
ZenGest@: ajute atunci c6nd ne confruntdm cu probleme digestive.

Fd sport:yogo, aquogym, jogging mai ales in aer liber pentru vitamina D.


Consumi:
olge marine orgonrte (pentru aport de iod),
apdfiltrota,
legumecufrunzeverzi (aportde folali, NU acid folic),
fructe de pddure, fructe deshidratdte natural ;i cereole integrole, dar in cantitate limitati (aport de
B-uri gi minerale),
ciocolotd neagrd min.TOo/o (aport de magneziu),
uleide masline (Omega 9),
nuci 5i oleaginoose (vitamina B, fier;i calciu),
pette de copturd (NU pegti mari ca ton, rechin), mai ales cei bogali in Omega 3, precum sardine,
somon, hering, macrou, ansoa
Elimini zahdrul, fdino albd, alimentele procesote, olcoolul, tutunul, drogurile
Redu aportul de bduturicofeinizote penlru ci acestea reduc absorblia calciului, magneziului, zincului
gi fierului.
Redu stresul, practici congtientizarea ti meditalia
Alege suplimente de calitate superioare din surse naturale
Setul Lifelong Vitality@ Complex: vitamine ;i multiminerale care conlin doz6 optimi de folali
plus Omega 3 de calitate superioard.
TerraZyme@: enzime alimentare naturale care imbundtdlesc digestia, ajuti in caz de constipa!ie
9i reduc incidenla intoleranlelor alimentare atat la mami, cdt;i la nou-ndscut.
PB Assist@: probiotice utile mai ales incep6nd cu luna a 7-a de sarcini pentru diminuarea riscului
de alergii ;i intoleranle alimentare la nou-niscut.

lww yy u $aw "(r*r,lo hqx,,tu


6-3 Precaulii speciale pentru sareini Si bebelusi
cALITATEA coNTEAzA

De departe, cele mai multe uleiuri esenliale, chiar si cele care provin din plantele crescute organig
sunt produse cu unicul scop de a capta mirosul in sticluld. ln aceste situalii, metodele de produclie
sunt simple gi nu intenlioneazd si pistreze integritatea complex6 a plantelor din care derivi uleiurile.
Uleiurile esenliale produse in acest mod nu sunt sigure sau eficiente pentru a fi utilizate in ingrijirea
personald, in special in timpul maternitSlii (atunci c6nd uleiurile pot trece de placenti), pe perioada
aliptarii (atuncicind acestea aparin laptele matern) sau in copilirie (cAnd copiiisuntcei maivulnerabili).

Uleiurile esenliale de calitate terapeutice sunt diferite ;i mult mai speciale. De la climi ;i modul in
care acestea sunt cultivate p6ni la metodele gi nivelul de prelucrare, uleiurile esenliale de calitate
terapeuticd sunt produse cu scopul final de a menline compugii naturali, puritatea ti potenla. Plantele
prelucrate atent pistreazi sute de constituenli medicamento$i puternici, aduc6nd valoarea Si eficienti
acestora la un nivel complet nou.

PRECAUTil StSTGURANTA

CAnd vine vorba de perioada de sarcind gi aldptare, este nevoie si se respecte urmitoarele recomandiri:

lndicagii pe perioada maternitifii

. Utilizeazi numai uleiuri esenliale de inalti calitate care au fost cultivate ;i produse pentru a-gi
menline puritatea naturali gi potenla.
. Folosegte cea mai micd concentralie ti cantitate posibilS pentru a obline efectul dorit.
. Evitd expunerea prelungiti la oricare ulei.
. la in considerare testarea sensibilit6!ii pielii pe incheietura m6inii cu 24 de ore inainte de utilizare.
. Nu utiliza uleiuri esenfiale intern in timpul sarcinii sau al6ptirii dec6t dacd uleiul este formulat
profesional gi testat pentru uz intern gi doar sub indrumarea unui profesionist calificat.
. Eviti utilizarea in nas, ochi 9i urechi.
. Folosette mereu uleiuri esenliale diluate.
. Utilizeazd 1 picituri de ulei esenlial diluatd in 5ml de ulei purtetor atunci c6nd il aplici pe piele.
. Nu utiliza uleiuri esenliale pe cale internd dec6t in mod exceplional, mai ales in primul trimestru
1 de sarcin6.
. Atunci c6nd le folosegti in difuzor, alege uleiuri care nu prezinti risc asupra sarcinii.
. Nu difuza incontinuu,24h din 24. Difuzeazi c6te 20-30 de minute de 2-3 ori pe zi.

lndicalii pentru ingrijirea sugarului

. Eviti contactul cu gura, ochii, nasul gi urechile copilului.


. Nu utiliza intern pentru sugari (sau pentru copii cu v6rsta sub 6 ani sau care au sub 20kg)
. lncepe intotdeauna cu cea mai mice concentralie posibili. \
. Cre;te concentralia lent gi numai daci este necesar gi daci nu existi reaclii negative.
. Testeaze uleiurile esenliale diluate pe incheietura copilului ;i fii atent la eventuale semne de
iritare timp de 24 de ore.

r"relrulrulincupAro**ul l r*
Pentru aplicarea la baie utilizeazd o lingurild de emulsifiant, cum ar fi sipunul lichid sau ulei de
migdale dulci.
Nu lisa sticlulele cu uleiuri esenliale la indem6na copiilor gi sugarilor. Expunerea accidentali este
cel mai frecvent ;i mai grav risc pentru copii.
Eviti utilizarea topici cu expunere la sore in special in cazul uleiurilor fototoxice.

lndicalii pentru mamele care alipteazi

Pe s6ni, aplicd uleiurile esenliale intotdeauna diluate;i doar dupi ce ai alSptat copilul.
Ai griji si evili contactul direct intrepielea, ochii, urechile sau gura bebelu;ului gi zona de piele
unde ai aplicat uleiurile esenliale. Rata de absorblie variazd mult in funclie de uleiul purtitor
folosit;i mulli allifactori.in cazul in care aiindoieli, curili pielea cu o bucatd de materialinmuiatd
in api cu sipun inainte de aliptare.
Eviti utilizarea interni a uleiurilor esenfiale, cu exceplia cazului in care ai fost sfdtuiti altfel de
citre un profesionist calificat.

Uleiuri nerecomandate in sarcini (conform Robert Tisserand):

Birch - Betulo lento


Camphor - Crn nomomum camphoro
Cassia - Annomomum cassio
Cinnamon Bark - Cinnamomu m verum
Clary Sage - Salvio sclareo
Eucalyptus - Eucalyptus camoldulensis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus maidenii, Eucalyptus
plenissima, Eucolyptus kochii, Eucalyptus polybrocteo, Eucalyptus rodiota, Eucalyptus autraliono,
Eucolyptus phellondro, Eucolyptus smithi
Fennel - Foeniculum vulgare
Lemongrass - Cym bopogon flexuosus
Mytth - Commiphora myrrha
Orcgano - Origonum onites, Origanum smyrnaeum, Origanum vulgore etc,
Rosemary - Rosmorinus officinalis

Uleiuri sigure de utilizat pe perioada sarcinii:

Bergamot - Citrus bergomio


Black Pepper - Piper nigrum
Chamomile, German/Roman - Chamaemelum nobile, Motricorio recutita
Copaiba - Copaifero langsdorfii, Copoifera officinolis
Coriander - Coriondrum sativum
Cypress - Cupressus sempervirens
Frankincense - Boswellio carteri, Boswellio frereono, Boswellio sacro, Boswellio serroto
Geranium - Pelorgonium groveolens
Ginger - Zi ngiber offi ci nole
Grapefruit - Cifrus x poradisi
Juniper Berry - Juniperus communis
Lavender - Lovo ndulo ongustifolia

,rn I r*, pa, a, (ma" 4a*tlet t",rrr,&,


Lemon -Citrusxlimon
Lime - Citrus x au rantifolia
Marjoram, Sweet - Marjorana hortensis
Neroli - Cltrusx ourontium
Patchouli - Pogostemon coblin
Petitgrain - Citrus au rantiu m
Sandalwood, Australian - Sontal u m spi cotu m
Tangerine - Citrus reticulato
Tea Tree - Melaleuco olternifolia
Thyme -Thymusvulgaris
Wild Orange - Citrus sinensis
Ylang Ylang - Canango odoroto

lati citeva exemple de baze purtdtoare gi criterii de seleclie:

Gel de aloe vera: linigtitor, rdcoritor


Ulei din s6mburi de struguri: antioxidant, absorbit u;or, astringen! echilibrant, non alergic
Unt de shea: linigtitor, nutritiy hidratant
Sare de mare: stimuleazi circulafia, curS!5, tonificd
Apa de hamamelis: astringentS, blindd

Cum diluim funclie de cum administrim

Masaj nou-niscut (na;tere - 6 luni) 0,25-10/o

Masaj sugar (6-24 luni) 1-2o/o

Masaj copil (2-10 ani) 1-3o/o

Masaj adult 'l _50/o

Baie prenatali 2_6 o

Baie travaliu (nu nagtere in api) 4_8 0

Baie postpartum 3_6 0

Baie nou-niscut (0-6 Iuni) 1a


Baie sugar (6-24 luni) 10
Baie copil mic (2-5 ani) 1_2 5

Baie copil (5-10 ani) 2-4 0


Baie (10 ani - adult) 3_6 0

Bii de;ezut 25
Comprese 2-4 5la 250mlapd (1 cani de api)

Dut 2-3 5

I
MANUATULINCEPATORULUI I 125
Tabel explicativ al dilu!iilor (picituri per volum)

per 30 ml per 5ml (lingurili) per 10ml (lingur6)

o,25o/o 1-2 5 <1 0

o,5o/o 2-3 5 <20

1o/o s-6 0 10 30
2o/o 10-12 0 2o 60
3o/o 1s-]8 0 30 e0
4o/o 20-24 5 45 120
5o/o 2s-30 0 s0 1s 0

_=;: .
$t?
Ir
l'
'/ a
,}\
7fr
i: n
-
+

ea I Pw,, yy;,, f,,wu u(l;,.fo, h4t,,(a,


?J}
I

tf;
LAVENDER sedativ, calmant, anti-infl amator, anxiolitic

ROMAN CHAMOMILE sedativ, anxiolitic, calmant pentru piele, anti-inflamator

EUCALYPTUS expectorant, mucolitic, imunostimulator, energizant

suport digestiv ti respirator, efect de incilzire, efect de


GINGER
impim6ntare ;i reconectare
i

MELALEUCA antimicrobian, dezinfectant

energiza nte, i m u nostim u latoa re, efect de bu ni


CITRICELE
dispozi!ie

FRANKINCENSE anti-infl amator, calmant

sedativ, efect calmant pe musculaturd, eficient in


MARJORAM
calmarea durerilor

CEDARWOOD sedativ, calmant pentru piele, mucolitic

CYPRESS antispasmodic, eficient in caz de hematoame

r.lANuaLutiNcgpnro*r.u, |,r,
De la nagtere, bebelu;ii ;i copiii cresc cu o vitezi uimitoare... multe mame vor garanta cd au privit cu
uimire cum miculii lor au traversat rapid copi16ria gi au ajuns la maturitate. Utilizarea uleiurilor esenliale,
pe mdsurd ce copilul tdu tranziteazd diferite etape, poate sustine sinitatea gi bundstarea acestuia in
mod natural ;i in siguran!d.

E nevoie si folosim doar uleiuri pure, sigure, fdri adaosuri de derivali petrochimici, metale grele sau
compu;i sintetici.line cont de faptul cd tot ce punem pe piele ajunge in fiecare celulS a organismului.

Atunci cdnd suslinem imunitatea cu uleiuri esenliale, este important sd fim precauli ;i sd folosim
diluliile adecvate, a5a cum le-am prezentat in aceastd carte, in capitolul 3.

Uleiurile esenliale mereu se folosesc diluate c6nd le utilizim la bebe mic:

pentru a evita eventuale iritalii sau sensibilizdri la nivel de piele

pentru a ajuta absorblia

pentru a scddea riscul expunerii la cantitdli mari de ulei; ficatul poate procesa doar o
cantitate limitatii de ulei esenlialintr-un interval de timp.

Cea mai bl6ndd ;i totugi eficienti metodi de administrare, in cazul copiilor, este difuzia. O recomandim
ca fiind de eleclie. Dar existd situalii c6nd se impune gi aplicarea topicS.

in ceea ce prive;te utilizarea uleiurilor esenliale la nou-ndscut ;i infant (0-3 lum), este indicat a fi folosite
la recomandarea medicului sau a persoanelor autorizate. in primele 3 luni de viali uleiurile esenliale
se folosesc doar in caz de nevoie si in doze minime.

Dilulia corespunzitoare vdrstei este foarte importanti. De obicei p6ni la vdrsta de I an


alegem sd folosim 1 piciturd de ulei esenlial diluati in 10 ml ulei purtAtor.

Uleiurile esenliale nu se aplicd in vecinitatea felei (mai ales a nasului) unui bebe mic.

Locul de eleclie pentru aplicare topici este talpa piciorului.

Uleiurile esenliale se introduc treptat (se respecti principiul diversificirii). in mod normal
nu se introduce mai mult de un ulei pe zi, asteptAnd 30 de minute pentru a observa o
eventuale reaclie adverse.

PREMATUR - nu recomanddm utilizarea uleiurilor esenliale la prematuri.

ne I P*u py a" (1,wo,(eu,,,(q. hryxdp


in ceea ce privegte utilizarea uleiurilor esenliale la nou-ndscut gi infant (0-3 luni), este indicat a fi folosite
la recomandarea medicului sau a persoanelor autorizate. in primele 3 luni de viali uleiurile esentiale
se folosesc doar in caz de nevoie ;i in doze minime.

Degi nu promovim utilizarea uleiurilor la nou-nisculi, existd citeva situalii speciale c6nd acestea sunt
de mare ajutor.

,/,
! Nas trururuuar
(amestec pentru vaporizator gi roll-on 1Oml)

I Folosim
o aromotic: difuzdm I piciturd Lavender in 20ml ap6
5au
. topic: punem 1 picdturi Lavender intr-un roll-on de 1 Oml pe care il umplem
apoi cu ulei fraclionat de cocos gi masim pe tilpi

[0r.r[
(amestec pentru roll-on 1Oml)

Addugim 1 picdturd Roman Chamomile gi 1 picituri Lavenderintr-un roll-on de 10m1,


umplem cu ulei fraclionat de cocos. Aplicim pe burticd gi masdm.

t IRIIIM IISIIR sAU iIIIAIIA StfittUttJi


(amestec pentru flacon c'u pulverizator 20ml)

Adiugim 1 picituri Melaleuca, i piciturd Lavender gi 1 picituri Roman Chamomile


intr-un flacon/sticluli de 20mlcu pulverizator, umplem cu fraclionat de cocos gi aplicim
la nevoie.

Relete pentru cele mai comune situalii legate de bebelugii aflali in aceast5 grupi de vdrstS:

I [Nr)[ 5r PAtr
(amestec pentru roll-on 1Oml sau vaporizator)
u
a Folosim
.
'l picituri Lavender cu 1 picituri Roman Chamomile
sau
. 1 picdturi Serenity@
Uleiurile esenliale se pun intr-un roll-on de 10ml peste care se adaugi ulei fraclionat de
cocos p6nd la umplere. Se aplici pe tilpi ;i de-a lungul coloanei vertebrale, la nevoie.

Aceste variante sunt potrivite;i pentru difuzare.


Masajul cu 1 picituri Roman Chamomile in 1Oml de ulei fractionat de cocos aduce o
stare de calm emolional.

velrueruriNctpAro*rrr, l rzs
slJP0N DIGtsilv - uti! ;i in caz de cotici
(amestec pentru roll-on lOml)

Folosim
r combinalia de 1 picituri Lavendercu 1 picituri Wild Orange
sau
. 1 picituri Roman Chamomile
sau
. 1 picituri ZenGest @

Uleiurile esenliale se pun intr-un roll-on de l0ml peste care se adaugd ulei fraclionat de
cocos p6ni la umplere. Se aplicd pe burtica bebelugului in direclia acelor de ceasornic,
pentru cel pufin 30 de secunde.

Se poate reaplica la fiecare 15-30 de minute p6ni c6nd simptomele cedeazS.

DIARtt
(amestec pentru roll-on 10ml)

Folosim
e combinalia de 1 piciturd Melaleuca cu 1 picituri ZenGest@
5au
o combinalia de 1 picituri Spearmintcu 1 picituri Bergamot
Uleiurile esenliale se pun in recipientul roll-on de 10m1. Adiugim ulei fraclionat de
cocos pdnd la umplere. Masdm pe burtici la intervale de 30 minute in faza acut5, apoi
de 4-5 ori pe zi.

NI[[tA INIATIA
(amestec pentru rol!-on 10ml)

Frankincense susline un rispuns imunitar eficient, aga ci este uleiul de eleclie c6nd
vine vorba de micijulituri. 5e pune o picituri de Frankincense intr-un roll-on de l0ml, se
umple cu ulei fraclionat de cocos;i se aplici la nivelul pielii ori de cite ori este nevoie.

Pentru zona scutecului, se pot folosi

. 1 picituri Lavendercu 1 picituri Melaleuca


sau
. 1 picituri Lavender cu 1 piciturd Roman Chamomile

5e pun uleiurile intr-un roll-on de 1Oml 9i se adaugi ulei fraclionat de cocos p6ni la
umplere.

Se poate folosi ;i lanolini sau unt de shea topite pe baie marind, pentru a fi amestecate
cu uleiurile esenliale. Astfel se obline o cremd consistenti, mai pulin fluidi. Se aplicd de
fiecare dati c6nd schimbim scutecul.

,ro I r* y*n * &,wr,,&,.rlrotow7x,,{,a


CRUSII DI LAPII
(amestec pentru roll-on 1Oml)

Folosim 1 picdturi Geranium cu I picdturd Lemon.


se pun uleiurile intr-un roll-on de lOml gi se adaugi ulei de migdale. se aplici pe zona
scalpului ;i se lasi sd aclioneze 30 minute. La final, spildm pdrul cu un gampon adecvat
pielii sensibile a bebelu;ului.

Cmrcrr rtRrtrrr
(amestec pentru roll-on l0ml)

Folosim 1 piciturd Lavender gi 1 piciturd Roman Chamomile

5e pun uleiurile esenliale intr-un roll-on de 1Oml peste care se adaugi ulei fracgionat de
cocos;i se aplici de-a lungul liniei maxilarului p6nd c6nd bebelugul se lini$te5te.

|.lRrrl{rlJir vrsrrr
(amestec pentru roll-on 1Oml)

Combindm 1 picdturd Lavender cu 1 piciturii Melaleuca

se pun uleiurile esenlialeintr-un roll-on de lOml peste care se adaugd ulei fraclionat
de cocos. se aplici de jur imprejurul urechii gi pe zona ganglionilor limfatici. se poate
reaplica in mod frecvent pentru a incuraja drenajul limfei gi eliminarea eventualelor
blocaje.

ou ftacru ll|lrr
(amestec pentru vaporizator)

Folosim 1 piciturd Lemon gi 1 picituri Melaleuca in 20ml api pentru difuzare timp de
15 minute pe ori in faza acutd. Apoi, difuzim de c6te 4-5 ori pe zi, continu6nd pentru incd
trei zile gi dupi ce dispar simptomele.

I,tnNuetur. iNcEpi.ro*r.r, | ,a,


I SUPO[I RISPIRAIOR
(amestec pentru roll-on l0ml)

Combinim 1 picituri Melaleuca cu 1 picituri Lemon

5e pun uleiurile esenliale intr-un roll-on de 1Oml peste care se adaugd ulei fraclionat de
cocos p6nd la umplere. 5e aplici pe piept, spate gi tilpi.

Atentie: uleiul esenlial Lemon este fototoxic, drept urmare este recomandati evitarea
expunerii la soare pentru cel pulin 'l 2h de la aplicarea pe piele.

Combinalia de Frankincense;i Lavender este foarte utili atunci c6nd existi congestie.

,/,

a Br0N)r0[rA
(amestec pentru vaporizator)

Folosim
. 1 picituri Frankincense cu 1 piciturd Cypress gi i piciturd Lavender
sau
. 1 picdturi Ginger gi 1 picdturi Frankincense (amestec bronhodilatator)
sau
. 1 piciturd Melaleuca ;i 1 picituri Lavender.

5e pun uleiurile esenliale in 1Oml api pentru difuzare timp de 15 minute pe ori in fazi
acut6, apoi de 4-5 ori pe zi, continu6nd inci trei zile chiar 5i dupi ce dispar simptomele.

aa
a
a
aa a
a
a
a
a a
. ",.ldaai,

,r, I r** py t" (*wr,(cu,r(ot {cqx,l,tt


I IIORA
,/, (amestec pentru vaporizator, roll-on 1Oml ;i compresi)

I Utilizim uleiurile esenliale in toate aceste trei moduri:


. 1 picature Lime (sau Lemon) cu 1 picdturi Patchouli
gi 1 piciturd Spearmint
se adaugi intr-un roll-on de completeazi cu ulei fraclionat de cocos
10m1, se
p6ni la umplere. Aplicim in tdlpi 9i masim.
r Difuzdm 20ml apd in care am introdus I picdturi Lemon.
. Aplicdm comprese cu I picdturi Lavender gi 1 picituri Lemon (umplem un
pahar cu api la temperatura camerei, adiugim uleiurile esenliale gi imbibim
f6;iile de bumbac sau ciorapii pe care ii folosim pe post de comprese).

tRU P

(amestec pentru roll-on 1Oml)

Combindm 1 piciturd Marjoram,l picituri Lavender;i 1 picituri Frankincense


Se pun uleiurile esenliale intr-un roll-on de 10ml peste care se adaugd ulei fraclionat de
cocos pini la umplere. Se aplici pe piept, spate.

Amestecul este potrivit gi pentru vaporizator.

6.reie7
A x
l$ $[fl

?,t# o
&
Slrtomul
dlgcttlv

7t*
#r=l"$ Pelyr.

-.

r.rervueLuL iNce pAro*urr, | ,::


II}RA
(amestec pentru roll-on 1Oml)

AdSugdm 3 picdturi spearmint, 2 picSturi Lavender (sau Patchouli) 9i 2 picituri Lemon


intr-un roll-on de 1Oml in care completem cu ulei fraclionat de cocos p6ni la umplere.
Masim tilpile cu acest amestec, repetSnd aplicirile frecvent.

,/,

a Nas irururuult
(amestec pentru vaporizator)

Punem 20ml api in rezervorul vaporizatorului ;i addugim 1 picdturi Eucalyptus 9i 1

picituri Lemon.

,/,

o TUSI UMIDA
(amestec pentru vaporizator)

punem 20ml api in rezervorul vaporizatorului gi adSugSm 1 picituri cedarwood, 1


picituri Frankincense gi 1 picituri Lavender. Difuzarea se face timp de 15 minute pe
or5 in fazd acuti, apoi de 4-5 ori pe zi, continu6nd inc6 trei zile chiar;i dupd ce dispar
simptomele.

u
o IUst USIAIA
(amestec pentru vaporizator)

Punem 20ml api in rezervorul vaporizatorului gi addugim 1 pic6turi Cypress, 1 piciturd


Frankincense 9i 1 piciturd Lavender. Difuzarea se face timp de 15 minute pe ord in
faza acut|, apoi de 4-5 ori pe zi, continu6nd pentru inci trei zile chiar 9i dupd ce dispar
simptomele.

1"'ffi
o#
n+ | Pr,r, 1ny;,, (,,aa,,(ti,,viht, ltu1x,y'ia1
,/,

o IUSI SPASIIIA
(amestec pentru vaporizator)

Punem 20ml api in rezervorul vaporizatorului gi addugim 1 piciturd Marjoram, 1


picdturi Eucalyptus;i 1 picdturi Lavender. Difuzarea se face timp de 15 minute pe ord
in fazd acutd, apoi de 4-5 ori pe zi, continuAnd pentru incd trei zile chiar gi dupi ce dispar
simptomele.

DIRMAIiIA AIOPITA

(amestec pentru roll-on lOml)

Folosim
. topic: un amestec de 3 picdturi Lavender gi 3 picituri Melaleuca combinate
cu ulei de cinepi bio intr-un roll-on de 10ml;
o intern: administrdm, inainte de mAncare, cite 1/3 capsulS TerraZyme (se
desface capsula gi i se imparte conlinutulin 3 pirli egale din care folosim
o singuri parte la fiecare administrare). incepem cu o singuri administrare
pe zi gi cre;tem progresiv p6ni ajungem la 3 doze pe zi.

t0NsrPAjrr
(amestec pentru roll-on 1Oml)

PregAtim un amestec de 2 picituri Wild Orange,2 picituri ZenGest@ 9i 2 picituri Roman


Chamomile intr-un roll-on de 10ml gi addugdm ulei fraclionat de cocos p6nd la umplere.
Aplicim pe burticd prin mi;cdri de masaj in sensul acelor de ceasornic.

DIARI I
(amestec pentru rol!-on 1Oml)

Pregitim un amestec de 2 picituri ZenGest@, 2 picituri Ginger ;i 2 picituri Melaleuca


intr-un roll-on de 1Oml ;i addugim ulei fraclionat de cocos p6nd la umplere. Aplicdm
pe burtici.

irrrroLrmrull [A GLUitN / tAtroiA / prtt

(amestec pentru roll-on 1Oml)

Pregitim un amestec de 2 picdturi ZenGest@;i 2 picdturi Ginger intr-un roll-on de 1Oml ;i


adiugdm ulei fraclionat de cocos p6ni la umplere. Aplicim pe burtici prin migcdri de masaj.

ueNueluriNcrpiro*u.u, l ra,
StJSJiNrRrA rMUNrrAlri prNrtt] prRr0ADrrr 50[[rANrr
(amestec pentru roll-on 5ml)

Folosim
. 1 picituri Lemon intr-un roll-on de 5ml gi adiugim ulei fracfionat de cocos
p6ni la umplere. Aplicim pe plexul solar in perioada sezonului rece.
sau
. 1 picituri On Guardo intr-un roll-on de 5ml gi adiugim ulei fraclionat de
cocos p6ni la umplere. Masim in tilpi dimineala 5i seara in perioadele
solicitante.

BOMOA Dt IMUNIIAII
(amestec pentru roll-on 10ml)

Combindm 5 picituri On Guardo,5 picituri Oregano,5 picituri Frankincense,5 picituri


Lemon, 5 picituri Melaleuca ;i 5 picdturi Copaiba intr-un roll-on de 1Oml gi adiugim
ulei ftaclionat de cocos p6ni la umplere. Aplicdm in tilpi la intervale de 3 ore in cazuri
mai solicitante.

,/,
ilf,iffiiffi
o Nls lrururuulr
(amestec pentru vaporizator sau inhalalii)

Difuzim sau facem inhalatii cu abur cald, folosind


o combinalia de 2 picituri Eucalyptus, 1 picituri Lavender gi 1 picdturd
Frankincense
sau
o combinalia de 1 picituri Eucalyptus,2 picituri Lemon 5i 1 picdturi Marjoram

Suplimentar, combinalia aleasd poate fi administratd ,itopic - pregitim un roll-on de


1Oml cu aceste uleiuri esenliale gi addugdm ulei fraclionat de cocos p6nd la umplere.
Aplicdm pe piept gi pe spate.

na I Pww py a (t.v" "(r;,,ultn [r"4r4,{,


IUSI SIAtA
(amestec pentru vaporizator ti roll-on l Oml)

I Difuzim
. 1 piciture Frankincense, 2 picituri Cypress gi 2 picituri Lavender
5au
. 2 picituri Ginger, 1 piciturd Lemon gi 1 picituri Frankincense (efect
bronhodilatator)
Suplimentar, combinalia aleasi poate fi administrati g bpic - pregitim un roll-on de
1Oml cu aceste uleiuri esenliale;i addugdm ulei fraclionat de cocos p6ni la umplere.
Aplicim pe piept ii pe spate.

u
o IUSI PRODUTIIVA

(amestec pentru vaporizator ti roll-on 1Oml)

I Difuzdm
. 2 picituri Cedarwood,2 picituri Lavender gi 1 picituri Frankincense
5au
. 2 piceturi Eucalyptus, 1 picituri Marjoram;i 2 picituri Lavender
sau
. 2 picituri Grapefruit, 1 piciturd Marjoram gi 1 picdturi Lavender (stimuleazi
imunitatea ;i fl uidizeazi secreliile)
5au
. 2 picituri Melaleuca, 1 picdturi Eucalyptus;i 2 picituri Lemon
5au
. 2 picdturi Bergamot,2 picdturi Lavender;i 1 picituri Eucalyptus (calmeazd,
fluidizeazi qi are rol expectorant)

Suplimentar, combinalia aleasa poate fi administrati g topic - pregitim un roll-on de


1Oml cu aceste uleiuri esenliale gi adiugdm ulei fraclionat de cocos p6ni la umplere.
Aplicim pe piept;i pe spate.

IAIINGIIA
(amestec pentru comprese)

Facem comprese folosind 2 picituri Frankincense cu 2 picdturi Lavender;i 5ml olet de


mere amestecat cu 'l0m! ap5;i aplicim pe g6t.

MANUALULiNCEPATo*uru, l,:z
:::,[

t ltlror iN ctrr / mr
(amestec pentru flacon pulverizator / administrare cu miere)

Folosim 1 picituri Melaleuca, 1 piciturd Frankincense, 1 picituri Copaiba, 1 piciturd


Lime, 1 piciturd On Guard@ gi 1 piciturd Lemon.

Uleiurile esenliale se amesteci bine cu

. 1Oml miere pusd intr-un mic borcdnel de sticli


sau
. cu miere gi api de propolis intr-un flacon de sticl; cu pulverizator

I se dd copilului cAte jumdtate de lingurili, respectiv 1-2 pufuri, la intervale de 30 minute


- 1 or5.

,s"l# i.-r{
si

1'

t
I
O
:'r.llil

"t'G
s' , -..:}

INrrtOvtR0i i
(amestec pentru roll-on 10ml)

Folosim
. RoseTouch masat in jurul ombilicului.

o 2 picituri ZenGest@, 1 picdturi Melaleuca, 1 piciturd Spearmint pe care le


amestecem uleiurile esenliale intr-un roll-on de 1Oml peste care addugim
ulei fraclionat de cocos pini la umplere gi aplicim pe burticS.

I
' ,a | 4;u y,y h (,.'qu u[,,1,(o, [,*1.,,"f<,
vaRlaruu
(amestec pentru inhalat)

Folosim 1 picdturd Ginger, 1 piciturd ZenGesto gi 1 picituri Basil. Se amestecd uleiurile


esenliale intre palmele adultului gi i se di copilului si inhaleze din palme.

PA[A/IIO/ I
(amestec pentru roll-on 1Oml)

Acest protocol se face timp de 20 zile gise repeti de treiori.


. I ,...i
,, Folosim
,,
""'.',:i.i . Zilele l-1l:intr-un roll-on de 1Oml introducem 5 picdturi On Guard6,5 picituri
Lemongrass,5 picituri Melaleuca gi 5 picituri Lemon gi completdm cu ulei
fraclionat de cocos pAni la umplere. Aplicim acest amestec pe burticd timp
de 10 zile.

o Zilele 1 t-20: probiotice (pliculelele PB Assist Jro) o dati pe zi, seara, inainte
de culcare.

MaNuerur.iNcspiro.rrr, l ran
t fflrrri 1r ]tjtrrtJRt
(amestec pentru pulverizator 1 5ml)

Correct-X', un unguent gel cu uleiuri esenliale de la doTERRA, este ideal pentru rini ;i
julituri, avdnd at6t rol dezinfectant c6t 5i cicatrizant;i emolient.

in lipsa acestui unguent, ne putem prepara un spray dezinfectantintr-un flacon de sticli


cu pulverizator de 15ml in care introducem

. 10-15 pic6turi On Guard@


o 1ml alcool 960lo
e l4mlapd

t [AruIlru TONIAO tU IAMtrNIUt


(amestec pentru pulverizator 1 00ml)

Preparim un spray pulverizator cu


. 20 picituri Melaleuca
. 20 piceturi Eucalyptus
. 20 piceturi Lavender
o 100m1 api de hamamelis

t 5rmr roruru iNsroLot


(amestec pentru flacon pulverizator 100m1)

TerraShield Spray 30ml este un amestec de uleiuri esenliale creat pentru indepdrtarea
insectelor.

in lipsa acestui spray sau daci dorim o cantitate mai mare de solulie, ne putem prepara
propriul amestec intr-un flacon de 100m1 cu pulverizator. Procedim astfel:
e Adiugim in pulverizator urmdtoarele
o 30 picdturi TerraShield
o 20 picituri Geranium
o 30 picituri Eucalyptus
o 20 picituri Lemongrass
o 20 picdturi Peppermint
o 1 lingurili alcool 98olo

o 5e agiti bine uleiurile gi se completeazi cu api api de hamamelis in


9i
proporlii egale. Se agiti inainte de utilizare.
o La bebe mic pulverizdm doar pe haine. La copilagi peste 2 an gijumitate
putem pulveriza pe piele.

uo I P*,, 1nr r, &.wq,(tu.il/a ltu,1x,{,rt


MU)rArURr Dr rN5rrrr
(amestec pentru rol!-on 10ml)

Combindm 10 picituri Lavender,5 picituri Melaleuca, 10 picituri Copaiba,3 picituri


Frankincense,2 picituri BlueTansyintr-un roll-on de l0ml 9i addugim ulei fraclionat
de cocos p6ni la umplere.

u
a lOMN U)0R
(amestec pentru vaporizator)

Folosim una dintre urmitoarele combinalii:

. 2 picituri Cedarwood, 1 picdturi Frankincense gi 2 picdturi Wild Orange


sau
. 2 picdturi Serenity;i 1 picituri Juniper Berry
sau
. 3 piceturi Bergamot,2 picdturi Cedarwood gi 1 piciturd Marjoram

Suplimentar, putem realiza gi un masaj al telpilor cu un roll-on de 1Oml in care adiugim


Lavender ti Roman Chamomile;i ulei fraclionat de cocos (potrivim cantitdlile folosind
gradul de dilulie corespunzitor v6rstei bebelu;ului).

t ANrrrrArrDrsrPA[Arr
u Folosim oricare dintre urmitoarele uleiuri esenliale ale d6TERRA, at6t difuzate, c6t gi prin

o aplicare pe tilpi ;i incheieturi sau intr-un inhalator personal:

o amestecul Peaceo Touch


sau
r amestecul Balanceo
sau
r uleiul esenlial Bergamot
sau
o uleiul esenlial Roman Chamomile

r'teNuer-ur iNcepAto*r.r, | ,n,


D0IIRRA IN IAMILII
7-1 Prim ajutor din naturl pentru bolile eopil5riei
OREION

lnfeclie viralS deosebit de contagioasi, boala cunoscutd sub numele de oreion este foarte de temut
pentru ci poate produce sechele importante, cea mai temutd dinte ele fiind sterilitatea la biieli.
Fird panicd: se int6mpld in cazuri relativ rare! Vinovat de aparilia oreionului este virusul urlian care
se transmite pe cale aerianS. Odati ajuns in mucoasa nazofaringianS, pitrunde in s6nge atinge apoi
glandele parotide, principalele glande salivare, in care se multiplici.

Apare mai ales iarna, dar 9i primdvara mai cu seamd in colectivitSlile de copii (grddinife sau gcoli).
Receptivitatea fa!5 de acest virus este generali, maximi la copiii cu v6rste cuprinse intre 5 gi 15 ani. Se
pot imbolnivi cu u;urin!5 gi adolescenlii. Cat despre sugari, acettia fac oreion doar in mod exceplional.
5e risp6ndegte incep6nd cu ultimele 2-3 zile de incubaJie (aceasta dureazi '11-21 zile, in medie 16-18
zile) ;i continud s-o facd incdT-9 zile dupi aparilia simptomelor.

Simptome frecvente
. febri de p6nd la 39-40"C,
. inflamarea glandelor salivare parotide,
. durere in timpul mestecatului ;i/sau vorbirii,
. durere la ureche,
. senzalia de gurd uscati,
. dureri de cap,
. oboseald,
. dureri musculare.

Recomandiri:
. odihnd la paU
. pentru ameliorarea durerii glandulare, se aplicd gheali sau comprese calde cu uleiuri esenliale;
. excludem alimentele;i lichidele acre, consum6ndu-se alimente care si nu necesite mestecare
(supe, piureuri).

Uleiuri esen!iale
in conformitate cu medicina convenlionali, nu existi prea multe lucruri pe care le poli face pentru
oreion, cu exceplia misurilor de confort. Cu uleiurile esenliale, rezultatele sunt insd mult mai bune.

,n I f*o pra. a" (,.,,*,4;,;Trrteqrc,,ttco


ORTION

Folosim:

. Lavender
. Lemon
. Melaleuca
. Peppermint
. On Guard'
. Frankincense

Aplicim cdte 2 picituri de Lavender, Lemon gi Melaleuca diluate pe zona obrazului, in


jurul urechilor ;i in jos pe g6t la fiecare 2-3 ore.

Pe tilpi aplicim on Guard'diluat pentru suslinerea organismuluiin lupta cu virusul, plus


Pepermint pentru febr5.

Frankincense - masat, pe coloana vertebrald.

Trebuie continuati rutini de aplicare a uleiurilor esenliale la fiecare 4 - g ore pentru


urmitoarele 7 zile pentru a ne asigura cd infeclia virali nu a revenit.

SCARLATINA

Scarlatina este o boald eruptivi contagioasd acuti specificd copiliriei, mai frecvenfa sub v6rsti de 10
ani,determinati de variate tipuri de streptococi beta-hemolitici. Scarlatina se caracterizeazd prin debut
brusc cu febrd, stare generali modificati, angind 9i eruplie urmatd de descuamare tegumentare.

Scarlatina prezintd un caracter sezonier de toamna-iarnd gi primdvari, cu incidenla maximd in Iuna


noiembrie gi incidenla minimi in luna aprilie, av6nd caracter epidemic la 5-6 ani, cu aparilia de focare
epidemice in colectivitilile de copii pre;colari sau ;colari. Transmiterea scarlatinei se face prin contact
direct cu bolnavii sau cu alte infeclii streptococice, cit gi cu purtitorii de streptococ beta-hemolitic.

Medicii prescriu cel mai frecvent antibiotice orale pentru scarlatini gi streptococ, insd putem ajuta gi cu
uleiurile esenliale sau alte remedii naturale:

. Melaleuca - sub formd de oil pulling sau folosit pentru eruplia cutanati;
. On Guard@ - susline sistemul imunitar;
' Oregano sau Thyme - addugat alituri de On Guard', Lemon, Melaleuca in spray in baza de suc
aloe vera ;i aplicat in g6t;
' LavandS,Geranium,Patchouli 9i Peppermint-aplicatetopicvorajutalacalmareapielii afectate;
o hidratarea temeinici;
' gargard cu sare roz de Himalaya - datoriti conlinutuluisau de potasiu, magneziu ;i calciu, cre;te
echilibrul pH-uluiin sistemul nostru, ceea ce face mai dificilS supravietuirea bacteriilor.
Se amesteci o linguri!5 de sare roz himalayani intr-o cea;ci de apd caldd.
Se face gargard, apoi se elimini in mod repetat, piind la consumarea integrali a amestecului.

lreNueruriNcrpiro"uru, l rn,
STA[tAIIt\lA

I
(reteti pentru rolFon - varianta 1 )

Amestecim piciturile de uleiuri esenliale de mai jos intr-un roll-on gi le diluim cu ulei
fraclionat de cocos (daci este nevoie, ajustdm dilulia conform v6rstei). Se va aplica, des,
pe gat, in dreptul ganglionilor limfatici, pe spate gi pe piept.

. 2 picituriWild Orange
.2 picituri Clove
.2 picituri Cinnamon
.2 picituri Eucalyptus
.2 picituri Rosemary
. 2 picituri Frankincense

5IAIIAIINA
(reteti pentru roll-on - varianta 2)

Amestecdm intr-un roll-on piciturile de uleiuri esenliale de mai jos gi le diluim cu ulei
fraclionat de cocos (daci este nevoie, ajustim dilulia conform virstei). 5e va aplica, des,
pe gat, pe piept 9i pe tilpi.

.5 picituri Thyme
.5 picituri Marjoram
.3 pic5turi Lemon, diluate gi aplicate concomitent pe gdt, piept;i tilpi.

VARICELA (VARSAT DE VANT)

Virsatul de v6nt este o boalS a copildriei int6lnitd de obicei inainte de intrarea in adolescenld. La inceput,
simptomele sunt similare simptomelor gripei, printre acestea numirindu-se febra, dureri musculare
sau de stomac, obosealS ;i posibile dureri de cap. Acestea sunt urmate de o eruplie cutanati cu ni;te
puncte mici ro;iatice. Eruplia poate apirea in orice regiune a corpului, de obicei provoc6nd m6ncirimi.
Aceste puncte pot formi bdgici, iar atunci c6nd acestea se sparg pot apdrea infeclii bacteriene.

Simptomele similare gripei gi m6ncdrimea pot cauza disconfort, insi de obicei boala este u;oari 9i trece
in c6teva zile sau o sdptdmAnd. Copiii mai mari vor fi mai afectali, iar cei cu un sistem imunitar slab pot
avea, de asemenea, dificultili.

Uleiurile esenliale recomandate sunt: Lavender, Lemon, Melaleuca, On Guard', Bergamot,


Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Lemongrass, Roman Chamomile,Thyme.

Recomandiri:
. unguent din Lavender, Melaleuca, Frankincense, Peppermint sau oricare din uleiurile
recomandate - de aplicat local ori de c6te ori este necesar;
. spray cu bazi de suc aloe vera in care adiugim uleiurile esenliale gi pulverizim pe corp plus
perne, atternuturi;
. On Guard'diluat aplicat pe tilpi;
I
ua I Pv,rtt p"y x lp,,* (o*brh,ap6&
. folosirea produselor din On Guard@ in preajma persoanei cu virsat de vdnt poate reduce
pericolul de a lua virusul;
. recomandim uleiul de jojoba pentru diluarea uleiurilor esenliale datoriti efectelor lui benefice
asupra pieli.

RUJEOLA (POJAR)

Rujeola este o afecliune care apare ci urmare a contactarii virusului rujeolic.

. lncubatie: 7-'14 zile.


. Transmitere: aeriani.
. Contagiozitate: foarte mare inainte de aparilia erupliei.
. Simptome debut febri, dureri in gdt, nas infunda! fali plangd, apatic, suferind.
. Cum se manifesti: eruplie de bubile mici, catifelate, proemintente insolite de tumefierea
ganglionilor occipitali.

IUItOtA
Se aplici uleiurile esenliale
. On Guard"
. Melaleuca
. Lavender

diluate conform vdrstei sau difuzate.


DacE existi m6ncirimi se poate adaugi gi Peppermint.
Dacd existi leziuni inflamate se adaugi gi Frankincense.

RUBEOLA (POJAREL)

Rubeola este o afecliune care apare ce urmare a contactarii virusului rubeolic.

. lncubalie: 7-14 zile.


. Transmitere: aeriani.
o Contagiozitate: mare inainte de aparilia erupliei.
. Simptome debut: febr5, dureri in g6t, nas infundat, fali plan;d, stare generali u;or modificati.
. Cum se manifesti: eruplie de bubile mici, nu neapdrat multe, catifelate ;i proemintente, insofite
de tumefi erea ganglionilor occipitali.

[UBIOIT
Seaplici uleiurile esenfiale
. On Guardo
. Melaleuca
. Lavender

diluate conform varstei sau difuzate.


Dacd existi m6ncirimi se poate adaugi gi Peppermint.
Daci existi leziuni inflamate se adaugi gi Frankincense.

ueNueruriNcrpiro*uru, l rn,
ROSEOLA INFANTUM

Roseola este o afecliune care apare cd urmare a contactarii virusului herpes.

. lncubalie: 5-15 zile.


. Transmitere: aeriand.
. Contagiozitate: mare inainte gi dupi aparilia erupliei.
. Simptome debut: febri, agitalie, inapetenle.
. Cum se manifest6: bubile mici, multe, catifelate, care dispar la apisare gi nu produc m6ncirime.

[OItOIA INTANIUl'1
Se aplici uleiurile esenfiale
. On Guardo
. Melaleuca
. Lavender

diluate conform vSrstei sau difuzate.


Daci existi mincirimi se poate adaugE 5i Peppermint.
Daci existi leziuni inflamate se adaugi gi Frankincense.

BOALA GURA-MANA-PICIOR

Boala gurS-m5na-picior este o afecliune care apare ci urmare a contactdrii virusului Coxsackie.

.lncubalie: 3-7 zile.


. Transmitere: aerianS, contact direct cu lichidul din erup!ie.
. Contagiozitate: foarte mare.
. Simptome debut: febra, dureri in g6t, nas infundat, apatic, suferind.
. Cum se manifesti: bube cu lichid in guri, pe m6ini 9i pe picioare.

B0A IA GU [i - t'ttrt'tfi - truo t


Se folosegte spray-ul de g6t la copiii peste 5-6 ani gi se aplici uleiurile esenliale

. On Guard"
. Melaleuca
. Lavender
. Frankincense
diluate conform v6rstei.

,nu I f* p^y d" A,,,r",,&L.vlp, kry4a$a


T-zPrirrrajutor din naturl pentru cele mai eomune
afectiuni
,,rrr*'r,- RESPIRAT.R, FEBRA, TMUNTTATE
I
I
I Duntttirrr eat'o@
I roPIc - adaugi cite I picituri din ulei esenlial Melaleuca, Lavender gi Frankincense

Iififfi""*ffi;-ffi;;
mult po!i, fi gargari gi inghite. Repetd de 3 ori pe zi.

Itjsr @ @
ItJSI SPAIIICT
. TOPIC - se aplici pe ceafi 1 picituri Peppermint cu 1 picdturi Frankincense
(funcfie de v6rsti, diluim amestecul in ulei fractionat de cocos).

IUtr SrAti
. TOPIC - pentru adulli, aplici stratificat pe piept gi pe spate, uleiurile esenliale
Cypress, Frankincense gi Lavender. Se repeti din ori in ori. Pentru copii, se
dilueazi aceste uleiuri esenliale in ulei fracfionat de cocos (vezi schema de dilulie
pe v6rste), gi se aplici intreg amestecul pe piept gi pe spate. Repetim tot la 2h la
copii.
. AROMATIC - in difuzorul umplut 1/3 cu ap5, adaugi 2 picituri Cypress, 1 piciturd
Frankincense gi 1 picituri Lavender. ln cazuri acute difuzim in sesiuni repetate de
l5 min, cu pauzd de 1 ori intre sesiuni. lmprospitim apa cu uleiurile esenliale la
fiecare difuzare.

IUSt IIODtliIUtr
. AROMATIC - in difuzorul umplut 1/3 cu api, adaugi 1 piciturd Frankincense, 2
picdturi Cedarwood gi 1 pic6turi Lavender. Difuzim in sesiuni repetate de 15-
20 min, cu pauzi de 1 ori intre sesiuni. improspitim apa cu uleiurile esenliale la
fiecare difuzare.

. -
TOPIC dilueazi, conform vdrstei, uleiurile esenliale Cedarwood, Lavender ;i
Frankincense gi aplici pe spate 5i pe piept din ori in ori pentru adulli, respectiv la
intervale de 2 ore pentru copii. \
Altd variantS: dilueazi, conform v6rstei, uleiurile esenliale Lavender, Marjoram,
Eucalyptus 5i aplici pe spate gi pe piept din ord in ori pentru adulli, respectiv la
intervale de 2 ore pentru copii.

MawualuriNcspiro*u.u, l rn,
Nlsrureuor @@
TOPIC - dilueazi, conform vdrstei, uleiurile esenliale Melaleuca, Lavender gi Lemon 9i
aplici pe piept ti spate din ori in ori pentru adulli, respectiv la intervale de 2 ore pentru
copii.

AROMATIC - in difuzorul umplut 1/3 cu api adaugi 1 picituri Lemon, 2 picituri


Lavender 5i 2 picituri Melaleuca. ln cazuri acute difuzim in sesiuni de 15-20 min cu
pauze de t h intre ele.

SISTEMUL IMUNITAR

SrAflt0rorAURrtJ (r0Pr) @@

I
TOPIC - dilueazS, conform v6rstei, Melaleuca, Oregano in ulei fraclionat de cocos,
masat pe g6t de 2 - 3 ori pe zi. Totodati aplici pe tilpi 1 picdturi On Guard" diluati cu
ulei fractionat de cocos de 2 orilzi.

AROMATIC - in difuzor adaugi 3 picdturi Melaleuca gi 2 picituri Oregano. Poli difuza


Melaleuca sau Oregano ;i alternativ.

BOMOA DI IMUNIIAII {} @ @
TOPIC - roll-on 10 ml - ai nevoie de 10 picituri Frankincense, 15 picituri Lemon, 10
pic6turi On Guard', 10 picituri Oregano gi 10 picituri Melaleuca. Adaugi uleiurile
esenliale intr-o sticluli roll-on de 1Oml 9i completeazd cu ulei fraclionat de cocos pini
la umplere. Aplic6 pe tilpi gi pe ceafi la intervale de 5h de c6nd apar primele simptome,
apoi riregte la 4-6 apliciri zilnic p6ni la disparilia simptomelor. Pentru copii sau piele
sensibili, folosegte de 5 ori mai puline picituri, adici F.L.O.O.M.(2+3+2+2+2)

INTERN, doar pentru adulli (cu exceplia femeile insdrcinate) - intr-o capsulS vegetali
adaugi 2 picituri Frankincense, 4 picituri Lemon, 2 picituri On Guard", 2 picdturi
Oregano gi 2 picituri Melaleuca. Completeazi capsula cu ulei de misline extravirgin gi
inghite-o cu multS api. Doar ADULJII (fir6 femeile insdrcinate) pot folosi aceastS variantd
a reletei. la c6te o capsuli la intervale de 3-6h pini la disparilia simptomelor. Alternativ,
poti folosi On Guard"+ Softgels.

AROMATIC - in difuzorul umplut 1/3 cu api adaugi 1 picituri Frankincense, 2 picituri


Lemon,2 picituri On Guard', 1 picitur6 Oregano;i 1 picdturi Melaleuca. Difuzeazi timp
de 1 or5, apoi fi pauzi 1 ori gi reia difuzarea (cu apd proaspitd gi noi picituii de uleiuri
esenliale). Pentru suport imunitar Si respirotor incearcd ti varianta de reletd P.O.O.F: 4
picituri Peppermint,3 picituri On Guard",2 picdturi Oregano, 1 picituri Frankincense.

,nu I r** py ;* h*o,,&,*(nfuqx,,l,ta


[B[i @ @
AROMATIC - in difuzorul umplut 1/3 cu api adaugi 2 picdturi peppermint gi I picituri
Lemon. ln cazuri acute difuzdm in sesiuni de 15-20 min cu pauze de I h intre ele.

ToPlc - dilueaz6, conform vSrstei, uleiurile esenlial Lemon ;i peppermint gi aplicile pe


t6lpi, coloani gi zonele de puls. Repeti la nevoie. De asemenea, inmoaie o pereche de
tosete intr-un pahar cu ap6 la temperatura camerei in care ai pus cu 2 picituri Lavender;
se imbraci gosetele umede, $i peste ele se mai imbracd o pereche de gosete uscate de
l6ni. Repeti la nevoie.

SISTEMUL DIGESTIV

GRTAII/IAU Dr MI,rARr @@
AROMATIC - cind egti in miScare, iati trei solulii pe care le poli aplica:
o pun€ I picitur6 Ginger in palmi, freaci palmele gi inhaleazi.
. aplica sub n5ri nigte ZenGestc (c6t ai luat pe v6rful degetului de pe capul sticlulei)
o pur€ 1 piciturd Lemon gi I piciturd peppermint pe o bucati
de gervelel de bumbac.

ln cazuri acute, daci ai difuzor, umple{ Ia un sfert de capacitate cu api, adaug6 1 picdturi
Lemon gi 2 picdturi Peppermin! gi difuzeazd in sesiuni de l5-20 min cu pauzl de t h intre
ele.

ToPlc - dilueazS, conform v6rstei, amestecul de uleiuri esentiale ZenGest@ cu ulei


fraclionat de cocos gi maseazi partea superioari a abdomenului.

trrrrttovrtola @
ToPlc - dilueazi, conform vdrstei, ZenGesto, copaiba gi Lemon, in ulei fraclionat de
cocos gi maseazd pe abdomen. Totodati aplici gi on Guardo diluat in ulei purtitor gi
aplicat in tilpi.

AUUU sIOMAIAI.I @@
ToPlc - dilueazi conform vdrstei ulei esenlial Ginger gi maseazi pe partea superioard a
abdomenului.

INTERN - Adullii pot lua intern tabletele masticabile DigestTabo. \

ueNueruriucrpiro*rrr, l ran
IARA/rIrNltsrrNAtr @@
TOPIC - Amestecim uleiurile esentiale Oregano, Melaleuca, Lemongrass, Thyme,
Peppermint gi amestecul de uleiuri esenliale On Guard" cu ulei fraclionat de cocos
(dilulie conform v6rstei); masim pe abdomen de 3 orilzi. Folosim amestecul timp de 10
zile cu 20 zile pauzi gi apoi reluim.

INTERN (pentru adulli) - preparim o capsuli vegetali in care picurdm cdte 1 picdturi
din Oregano, Melaleuca, Lemongrass, Thyme, Peppermint gi On Guard'gi completim
cu ulei de misline. Se ia c6te o capsulS / zi,timp de l0 zile. Dupd 20 zile pauzd, reludm
administrarea.

SISTEMELE MUSCULAR 5r OSOS

I
I--I DURIIIDIsPAII @O)
I Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Cypress, Basil, Marjoram, Lavender, Deep Blue',
I AromaToucn=, wrntergreen

I roplc: se ,ur"ur, local 3-4 picituri Deep Blueo gi peppermint sau AromaTouch'gi
wintersreen
FI TNTERN: se ia la nevoie o capsulS vegetald preparati cu
. (vorianta lJ 3-4 picituri Marjoram, Copaiba gi Frankincense
5au
. (varionto 2) 3-4 picituri Marjoram, Oregano qi Frankincense

DUIIIi MUSIULARI S
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: AromaToucho, Deep Blueo, Marjoram, Cypress,
Lemongrass, Clove, Frankincense, Rosemary, Past Tenseo, Coriander

TOPIC - aplicim 3-4 picituri Marjoram, Bergamot, Lime, AromaToucho, Roman


Chamomile, Deep Blue6, Lavender, Birch sau Wintergreen pe zona dureroasi, la nevoie.

Totodati putem prepara un balsam astfel:


. 1 linguri ceari albine
. 4 linguri ulei fraclionat de cocos
. 10-30 picituri Wintergreen
. 10-30 picituri Lemongrass
. 10-30 picituri Marjoram
. l0-30 picituri Lavender (oplional)
5e topegte utor ceara impreuni cu uleiul fraclionat de cocos la temperaturi joasi,
amestec6nd mereu. Dupi ricire se adaugi uleiurile. Se pune amestecul intr-un recipient
de sticli. Capacul se pune cind amestecul e complet ricit.
Se maseazi zonele dureroase la nevoie.

,ro I ru* 1* a" Awo,,&,,ultt, hoow,{ro


DURIRIARIITULAII
'6
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Birch, Deep BIue€, Wintergreen, Ginger,
Lemongrass, Marjoram, Basil, Helichrysum, Lavender

TOPIC - pentru rezultate optime, se combini 2-3 uleiuri esenliale 9i se aplici de 2-3 ori
pe zi.

Totodati se poate prepara un amestec intr-o sticlu!5 roll-on cu: 4 picituri Juniper
Berry, 3 picituri Marjoram, 3 picituri Roman Chamomile, 3 picituri Ginger, 3 picituri
Helichrysum cu 1 linguri de ulei fraclionat de cocos. Se aplici local pe zonele afectate.

INiINDIRI MUStUI.ARI

Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Lemongrass, Deep Blue'.5e maseazi local.

SPAJMI MUs(UIAII
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Basil, Marjoram, Deep Blue@. Se maseazi local.

IINsIUNI @
Uleiuri esenliale utile: Lavender, Cedarwood, Ylang Ylang.

AROMATIC - se difuzeazi sau se inhaleazi direct din sticlutele lor.

TOPIC - se aplici local un amestec de 5-10 picituri dintr-unul din uleiurile esentiale utile
cu 15ml ulei fracfionat de cocos.

SINDROMUL PIIIOARttOI N tIINiSiIII i.gi:

.t,';i''i TOPIC - se aplici local 5-6 picdturi AromaTouch" sau Wintergreen gi se maseazi de la
baza piciorului pini la genunchi de 2-3 ori pe zi. Ajuti 9i Lemongrass, Ginger, Marjoram,
{:
...Li
Cypress, Basil, Deep Blue" sau Rosemary.

veNuerur-iNceparo*u.r, I rsr
SISTEMULTEGUMENTAR

Probleme ale pielii

I
I
- ARIUM@
I Uleiuri esen{iale sau amestecuri utile: Lavender, Melaleuca, Geranium, Peppermin!
I- rmmorrere-, Myrrn, Herrcnrysum
I
I 5e aplici ugor, local, pe zona afectati,4-5 picituri Lavender, Frankincense, Peppermin!
I Myrrh sau lmmortellec de 2-3 ori pezi. La nevoie se poate aplica qi mai des.

Adaug6 2-3 picituri Lavender intr-un recipient spray de 30ml umplut cu api gi
pulverizeazd zona. Se agiti bine inainte de folosire.

AISURISOIARI@
Uleiuri esenfiale sau amestecuri utile: Lavender, Frankincense, Peppermint, Roman
Chamomilg lmmortellec.

Se aplici 3-4 pic6turi Lavender 5i Frankincense pe zona afectati, de 2-3 ori pe zi. La
nevoie se poate aplica mai des.

Pentru a rdcori pieleo aplic6 2-3 pic6turi Peppermint de 2-3 ori pe zi.

Folose;te lmmortellec pentru a aluta regeneroreo pielii.

Prepari gi un spray pentru arsuri solare cu:


. 1 cani suc aloe vera
o 1/+cdnd ulei fractionat de cocos
. 1 lingurili vitamina E
. 8 picituri Lavender
. 8 picituri Melaleuca
. 8 picdturi Roman Chamomile

5e adaugi toate ingredientele intr-un recipient cu pulverizator. Se agiti bine inainte de


utilizare.

]ULIIURi @
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Correct-X@, Lavender, Frankincense, Melaleuca,
lmmortelle@.

5e pot aplica local 2-3 picdturi Lavender, Frankincense sau lmmortelleo de 2-3 ori pe zi
pe zona afectati. Rana poate fi curdsotd cu Melaleuca.

Correct-Xo ajutd la dezinfectareo ronei, hidrotorea 5i regeneroreo pielii.

Folosegte lmmortelle@ pentru a ajuta regenerareo pielii.

,r, I fu* yra. u t qm,l*q,bt/u1u,4qr


-, rlrut
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Clove, Melaleuca, Helichrysum, Lavender, Basi!,
Frankincense, Purifyo.

Se aplici pe zona afectati gi pe l6ngi rand.

P entru op r i rea s0 n g e rd r i i, f olose;te 1 picitu ri Helich rysu m.

Pentru a curdla rana:1 piciturd Lavender, Melaleuca gi Basil adiugate intr-un bol cu api
cSldu!5.

Pe zona afectati mai pot fi aplicate Myrrh, Lavender, Frankincense, Siberian Fir,
Helichrysum, Spikenard, Sandalwood sau lmmortelle".

t IAI II U Ri

Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Lavender, Frankincense, Helichrysum, Myrrh,


Sandalwood, HD Clearo, Correct-X", Purify", Melaleuca, Geranium, lmmortelle".

Pentru a curdla tdietura, se aplic6 3-4 picituri Purify" sau Melaleuca de 2-3 ori pe zi.

Pentru a grdbi vindecareo, aplicd 2-3 picituri Lavender, Frankincense sau lmmortelleo
de 2-3 ori pe zi.

Pentru regenerare,se aplici 2-3 picituri Helichrysum pe zona afectatd.

lt vnrrrarar

Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Lavender, Frankincense, Immortelle", Siberian Fir

Pentru a ajuta la durere, aplicd 3-4 picituri Siberian Fir, Roman Chamomile, Lavender,
Lime sau Deep Blue" de mai multe ori pe zi.

J9 ATNII
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: HD Clear", Melaleuca, Sandalwood, lmmortelle@,
Arborvitae.

Aplici 3-4 picituri Melaleuca, Lemon sau Purify" pe zona afectati, o dati sau de ori zilnic.

Utilizeazi kitul HD Cleara zi dezi pentru tenul cu eruplie acneici.

lntr-un recipient cu pulverizator de 30 ml adaugi HD CIear", Melaleuca, Sandalwood,


Juniper Berry, Copaiba, Arborvitae sau lmmortelle" gi pulverizali fa!a.

NOTA - in funclie de gravitatea problemei este posibil si fie nevoie de a face ;i alte
schimbiri in rutina zilnicd: o detoxifiere, administrarea complexului de suplimente
Lifelong Vitality@ (LLV) ;i un regim alimentar adaptat.
IIDUII @
Uleiuri esentiale sau amestecuri utile: lmmortelleo, Spikenard, Rose, Jasmine, Myrrh,
Sandalwood.

Aplicd lmmortelleo sau Sandalwood, Myrrh, Frankincense direct pe zona afectatd. 5e


mai pot aplica Spikenard, Rose, Jasmine, Myrrh, Sandalwood.

Adaugd 3-4 picituri Lemon sau alt ulei esenlial citric in apa ta de bdut, de 2 -3 ori pe zi,
pentru a ajuta la hidratarea pielii.

NOTA - pentru probleme mai profundg este posibil sd fie nevoie gi de utilizarea DDR
Prime' giadministrarea complexului de suplimente Lifelong Vitalityo (LLV).

IIIAIRIII @
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Helichrysum, lmmortelle@, Basil, Sandalwood,
Lavender, Lemongrass, Myrrh.

Aplicd 2-3 picituri Lavender, Frankincense sau Helichrysum pe zona afectati, de 2-3 ori pe zi.

Adaugd 2-3 picituri Frankincense, Cypress sau Eucalyptus de 2 -3 ori pe zi.

MUScATURI DI lNsttit @
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Lavender, Puriff', Melaleuca, Roman Chamomile,
Basil, BlueTansy.

Aplici 1 -2 picdturi Puriff, Frankincense sau Lavender direct pe zona de piele cu mu;cdturi.

De asemenea, poli prepara urmitorul amestecintr-o sticluti de 1Oml cu roll-on:


. 10 picituri Lavender
. 5 picdturi Melaleuca
. 5 picdturi Cypress
. 5 picdturi Thyme
. 5 picituri Lemon
. 5 picdturi Frankincense
. ulei fraclionat de cocos (p6nd la umplere)
Pentru a line insectele gi cipugele la distantS, prepari urmitorul spray repelent intr-un
recipient de 100m1 cu pulverizator:
. 15 picdturi Geranium
. 15 picituri TerraShield"
. 10 picituri Eucalyptus
. 5 picituri Lemongrass
. 5 picdturi Patchouli \

. 1 lingurild votci
. 1 lingurili glicerini
. ape filtrate + apE de hamamelis (pini la umplere, in proporlii egale)

,rn I f* yry a" (r,,u, ,.leil"r{/,rfu4rc,f/u


ilrf,Prs @ (E
Uleiuri esentiale sau amestecuri utile: Melissa, Melaleuca, Peppermint, On Guardo, Basil,
Clove, Helichrysum.

TOPIC - aplici I piciturd din oricare dintre uleiurile esentiale mentionate, de mai multe
ori pe zi.

INTERN -intr-o capsuli vegetalS adaugi 34 picituri Lemon, Melaleuca gi On Guard".

DIRMAIIIA, ITIIMA @ (O
Uleiuri esenfiale sau amestecuri utile: Cedarwood, Neroli, HD Clear", Myrrh, Thyme,
Helichrysum.

I TOPIC -
aplici oricare dintre uleiurile esenliale menlionate pe zonele problemS.
Totodatd, aplicd 3-4 pic5turi Zendocrineo pe zona ficatului gi a stomacului pentru a ajuta
la eliminarea toxinelor.

Poti prepara urmitorul amestec intr-un recipient cu pulverizator, pentru aplicare


nevoie:
. 0 pic6turi Frankincense
1

. 0 picituri Lavender
1
la

. 10 picituri Melaleuca
. 10 picituri Helichrysum
. 3 picituri Lemongrass
. 4 picituri Juniper Berry
. 5 picituri Geranium
. 45 picituri ulei fractionat de cocos
INTERN - enzimele digestive TerraZymec gi programul de detoxifiere Cleanse & Restore
al d6TERRA.

PIu.t tlStAIi 6p
Uleiuri esentiale sau amestecuri utile: lmmortellec, Geranium, Lavender, Roman
Chamomile, Sandalwood, Myrrh.

Adaugi 2-3 picituri din oricare dintre uleiurile esentiale utilein loliunea de corp sau nigte
ulei fracfionat de cocos gi aplicS local.

MANUALUL iNCEPATo^urr, | ,ra


Probleme ale pirului

t Mrrtray
Adaug6 3-4 picituri din uleiurile esenliale Cedarwood, Lavender gi Rosemary direct pe
scalp sau in ;ampon.

t Par uscar
Uleiuri esenliale sau amestecuri utile: Copaiba, Geranium, Lavender, Rosemary,
Patchouli, Sandalwood, Spikenard, Wintergreen.

Se aplicd masdnd scalpul sau in ;ampon direct pe scalp sau in gampon.

t Pln r,ms
Uleiuri esenliale utile: Arborvitae, Basil, Cedarwood, Cypress, Juniper Berry (pentru
scalp), Lemon, Melaleuca, Peppermint, Petitgrain, Rosemary, Thyme.

Grapefruit ajuti la curdlarea scalpului de impuritSli gi de urmele produselor de ingrijire


ale pdrului. De asemenea e util gi in tratamentul pentru cresterea pdrului. Se poate
adduga in gampon.

t'r!

{'f

:\ ,.r',)i (lt
\ i ,,
'.?-,..I,.i!.rA ,." .lg-' "'4",
[nrnrnrl rarurur @
Uleiuri esenliale utile: Cedarwood, Clary Sage, Geranium, Ginger, Grapefruit, Lavender,
Lemon, Rosemary, Thyme, Ylang Ylang.

Adaugi 2 picituri Grapefruit in 8ml ulei de jojoba, aplicd inainte de gampon gi maseazd
scalpul cu migc6ri circulare. Se lasi 30 minute inainte de spilare.

CAUTIM PTRULUI @
Uleiuri esentiale utile: Arborvitae, Cedarwood, Clary Sage, Cypress, Eucalyptus,
Grapefruit, Juniper Berry, Lavender, Lemongrass, Myrrh, Roman Chamomile,
Rosemary, Thyme, Wintergreen, Ylang Ylang.

Adaugi 5 picituri Cedarwood, Cypress, Lavender, Rosemary in doza de gampon pe


care o pui in palmi c6nd speli pdrul. Alternativ, adaugi piciturile in ulei fraclionat de
cocos pentru a obline un amestec pe care il vei folosi ca o masci; maseazi scalpul gi apoi
pistreazi masca pe pirul acoperit cu un prosop timp de citeva ore sau peste noapte.

Pentru o problemi mai gravi de cidere a pirului:


. 8 picituri Rosemary
. 1 0 picituri Lavender

. 10 picdturi Sandalwood
. 10 picituri Cedarwood
. 10 picituri Melaleuca
. 3 lingurite lampon
Se maseazi scalpulde mai multe ori pe septimanS. Se lasi si actioneze pentru 20 minute
inainte de spilarea pirului.

\ltrRruRl DISPIIAII @
Uleiuri esentiale utile: Cedarwood, Clary Sage, Lavender, Rosemary Ylang Ylang.

ItrrAJrr, rvttrrurinuur StAtP @


Uleiuri esenliale utile: Cedarwood, Lavender, Rosemary, Wntergreen

r,reNueLutiNcspiro.r.r, l ra,
DOIIRRA iN BUTAIARII
B-r Sfaturi pentru gltit cu uleiurile esentiale
Adiugarea de uleiuri esenliale in reletele tale preferate inlesnegte aducerea beneficiile lor sinitoase in
viala de zi cu zi a ta gi a familiei tale. Existi multe variabile c6nd vine vorba de g6titul cu uleiuri esenliale.

Daci ai folosit vreodati ierburi proaspete in locul celor uscate atunci gtii ci aroma gi cantitatea utilizati
este diferitS. Acela;i principiu este aplicabil gi in cazul uleiurilor esenliale. Ele sunt foarte concentrate
in aromi ;i savoare. Unele mirci de uleiuri esenliale sunt mai puternice decit altele - acest lucru are
legituri cu sursa ;i puritatea plantei. Uleiurile esenliale pot da un gust foarte subtil sau foarte puternic
felurilor de m6ncare gdtite, in funclie de cantitatea folositS. Ne place si ne bucurim 9i si identificam c6t
mai multe arome posibile in mincdrurile noastre, tocmai de aceea este indicat si le folosim cu pruden!6
;i si !inem cont permanent de faptul c5,,mai pulin este mai bine'i incepe cu o cantitate mai mici gi apoi
adaugd mai mult dacd este necesar. Daci folosegti o cantitate prea mare de uleiuri esentiale aroma
acestora va fi dominantS. iar acest lucru poate distruge aroma 9i gustul intregului preparat.

Uleiurile esenliale au v6scozitili diferite, astfel inc6t unele sunt mai volatile 9i altele mai vAscoase. Tipul
de picuritor al sticlei pe care o utilizezi va afecta dimensiunea piciturii. Utilizarea unei pipete sau a unei
seringi poate ajuta la controlarea cantitilii de ulei esenlial folosit. O alti opliune buni este sd picurdm
mai int6i intr-un vas, apoi s6 extragem din el cantitate doritd. Vei observa in urmdtoarele relete ci existd
unele misuri interesante - acest lucru te va ajuta si adaugi cantitatea potrivitd de uleiuri esenliale in
reletele tale.

Cea mai bun6 modalitate de a controla cantitatea este folosirea metodei scobitorii. Aceasta poate avea
urmdtoarele forme:

,a, I
Pv",a ya4" * $,ar, {Bql/, h.qra.fu,
. inmuiem v6rful unei scobitori in ulei esenlial, apoi introducem v6rful scobitorii in preparat.
. Pe un v6rf de scobitoare luim dintr-o risucire uleiul esenlial ;i apoi o rotim in preparat.
. t/z piciture
= pune o picituri de ulei esenJial intr-o lingurd, apoi utilizeazi virful unui culit
asculit pentru a obline cantitatea doriti de ulei; adaug-o in preparatul tiu.

Asiguri-te ci utilizezi o scobitoare curati de fiecare datd pentru a nu-!i ,,contamina" restul de ulei
esenlial din sticld.

lerburile iu!i, savuroase sau picante sunt deosebit de greu de apreciat (de exemplu, Basil, uleiul esenlial
de busuioc, poate avea o arom6 mult mai subtilS dec6t cel de oregano), deci regula generalS ar trebui
sd fie: atunci cand nu este vorba de ulei de citrice, vom utiliza metoda scobitorii pentru a testa noul
ulei folosit, p6ni c6nd avem deja experienli in folosirea acelui ulei esenfial.

Este recomandat si amestecim uleiurile esenliale cu un ulei de mdsline sau cu un alt ulei vegetal sau
lichid atunci cdnd gitim, pentru a dispersa uniform aroma in preparatul nostru.

Pentru coacere e necesari o cantitate mai mare de ulei esenlial in comparalie cu gititul clasic pe pliti.
De exemplu, daci folosim 2 sau 3 virfuri de scobitori din uleiul esenlial de oregano in sosul pentru
spaghete, este posibil sd fie necesare 2 sau 3 picituri de ulei atunci cind facem p6ine.

itrt locu nrR pLANTELoR cu uLEtuRt


t ESENTTALE

inlocuie;te planta cu uleiul siu esenlial in scopul cregterii beneficiilor pentru sinitate;i a cre;te aroma
oricSrui fel de mAncare.

ierburile:

"Tzlingurild ierburi uscate = 1% lingurile ierburi proaspete = 2-3 virfuri de scobitoare rotitd
ulei esenlial
1 lingurili ierburi uscate = 'l lingurd ierburi proaspete = 1 picAturi de ulei esenlial
"

citricele:
. 1 lingurili extract de l6m6ie = % linguri!5 ulei esenlial de l6m6ie = l6 picituri
1 linguri!6 de zeami de 15m6ie = a '16-a parte dintr-o lingurili de ulei esenlial de limdie
= 8 picituri

lrnNuerur-iNcepAto"urr, l trc
B-z Uleiuri esentiale eulinare

E; $ H fr i s # E## F fl.E E;
Basil

Bergamot

Black
Pepper

Cardamom

Cassia

Cilantro

Cinnamon
Bark

Clary Sage

Clove

Coriander

Dill

Fennel

Geranium

Ginger

Grapefrut

,uo I f*o yr4, a" (,qe,&Lq4orteqrc4u,


EEr Eg !' E $ E$# p g$ E 3

Jasmine

Lavender

Lemon

Lemon-
9rass

Lime

Marjoram

Mellisa

Oregano

Pepper-
mint
Rose

Rosemary

Spearmint

Tangerine

Thyme

wild
Orange

Ylang
Ylang

ueNuelur. ixcrpi.ro*rrr, | ,u,


B-3 Mai mult deedt arome
Uleiurile esenliale, fiind extrase concentrate din plante, sunt extrem de aromate: de multe ori, o picituri
poate fi mai mult decit suficient atunci cind se folosesc in diferite preparate.

Nu toate uleiurile esenliale se preteazd la a fi utilizate in preparate alimentare. i1i recomanddm si citegti
cu atenlie etichetele sticlulelor 9i si te informezi cu privire la profilul de utilizdre al fiecdrui ulei esenlial
inainte de a-l folosi culinar.

latd c6teva beneficii ale utilizirii uleiurilor esenliale in prepararea diferitelor alimente:

Basil Antispasmodic, tonic digestiv gi hepatic

Bergamot Calmant, digestiy laxativ

Cassia Antibacterian, antiviral

Cinnamon Antimicrobian, anti-inflamator, aromi exotici

Clary Sage Stimulant biliar

Clove Antiseptic digestiv

Fennel Depurativ, util in baloniri

Grapefruit Antibacterian, tonic digestiv ;i hepatic

Lavender SedatiV antispasmodic

Lemon, Lime Antibacteria n, depu rativ, digestiv

Peppermint, Spearmint Tonic digestiv

Petitgrain Sedativ

Rosmary Tonic hepatic

Rose Sedativ, antistres

Tangerine Tonic digestiv, sedativ

Thyme Antibacterian, antiviral

Turmeric Anti-inflamator

Wild Orange Calmant, util in baloniri

YlangYlang Sedativ afrodisiac

,u" I f* y*a. a" 1,,,,u*,laqlot,t/^q"a,tu.


ULIIURI ISINIIALE PINIRU IASA
9-1 Casa fIrI ehimieale
Pe misuri ce vielile nostre devin tot mai aglomerate ti mai stresante, am ajuns si gravitdm spre acele
produse de curilenie ;i ingrijire a casei care ne promit si faci treburile casnice mai facile. Dar te-ai
intrebat vreodate cat te costd acea rezolvare rapidS?

Din cauza reglementirilor legislative, spre deosebire de alimente, pe produsele pentru curilenie nu
este obligatorie lista completd a ingredientelor, ceea ce ne face alegerea 5i mai difici15.

Aproape toate produsele conventionale pentru curitenie sunt, la propriu, nigte,,cocteiluri" chimice.
Utilizarea acestor substante poate cauza probleme grave de sin6tate atat pe termen scurt, c6t gi pe
termen lung. Dar functioneazi, aga ci le folosim in continuare pentru a lupta cu bacterii gi a ne aduce
un miros plicut in casa gi rufele noastre.

Vestea cea bunS: pentru ca rutina de curdlenie si devind ecologicS, nu trebuie si sacrifici nici igiena
gi nici mirosul plScut. Soluliile naturale pot cureF chiar mai eficient. ln plus, pot fi mai ieftine gi ili vor
contribui la sindtatea familiei.

Copiii sunt adesea mult mai vulnerabili la expunerea la substanle chimice in stadii de dezvoltare,
iar anumite substante chimice ar putea chiar interfera cu dezvoltarea sistemelor nervos, endocrin gi
imunitar. Principalele cii de expunere: m6ncarq biuturi, respiratie gi atingere.

Conform Agengiei de Protecgie a Mediuluidin Statele Unite, aerul dintr-o gospodirie clasici este de 200-
500 de ori mai poluat dec6t aerul de afari, in principal din cauza produselor de curitenie.

Ce e de ficut? Alege produse de curilenie fdri parfum gi din ingrediente naturale. Eviti odorizantele
de cameri gi inlocuiegte-le cu uleiuri esentiale, deschide ferestrele gi pune plante ?n casa ta.

Pe l6ngi mirosul plicut, uleiurile esentiale aduc multiple beneficii pentru sinitate:

. Uleiurile esentiale potfi folosite pentru a purifica aeruldin casele noastre. Multe uleiuri esentiale,
printrecareJuniperBerry,Lemon, Lime, Meloleuco (TeaTree) 5i unele amestecuri precum doIERRA
Purify lidOTERRAOnGuardconlincompu5i aromatici cuproprietiti purificatoare.
. Uleiurile esenliale pot ajuta la eliberarea ciilor respiratorii. Spre exemplu: diTERRA Breothe,
Douglos Fir, Lovender gi Eucolyptus
. Uleiurile esentiale precum Arborvitoe, dOTERRA Breathe gi d6TERRA On Guord pot diminua
manifestirile neplicute ale ricelilor de sezon.

lati in continuare citeva dintre cele mai nocive chimicale incluse in produsele clasice de curSlenie gi
cum le putem evita.

FTALATil

Se gisescin: produsele ce contin parfumuri sintetice, cum arfi odorizantele pentru cErmerS, detergentul
de vase gi chiarin h6rtia igienici. Majoritatea companiilor nu divulgd ce este in parfumuri, deci nu vei
gisi acest ingredient pe etichetd. Dar daci vezi cuv6ntul,,fragrance"sau,,parfum", existi mari tanse ca
ftalatii sd fie prezenti.

lreNueruriNcspito*rr* l rut
Riscuri pentru sdnitate: ftalatii sunt disruptori endocrini cunoscuti.

Alternativa sinitoasi: difuzeazi uleiuri esenliale de purificare ;i inmiresmare a aerului. Ai mai jos un
exemplu de reletd de odorizant pentru cameri ale cirui beneficii sunt:
. purifice aerul,
. menline ciile respiratorii senitoase,
. combate ameninlirile de sezon,
. impacteazi in mod pozitiv starea emofionali.

u
T PAIf Ul,l DI VARA

(releti pentru vaporizator)


. 4 picdturi de ulei esenlial Juniper Berry
. 2 picituri de ulei esenlial Grapefruit
. 2 pic;turi de ulei esenlial Bergamot
. 1 picituri de ulei esenlial Ylang Ylang

PERCLOROETILENA PERC

5e gise;te in: produse care se utilizeaz6 in curelStorii chimice, solulii de eliminare a petelor, detergenlii
pentru covoare ;i tapilerii.

Riscuri pentru sindtate: este o neurotoxind gi posibil agent carcinogenic.

Alternativa sdnitoasi: preparS-li propria solulie de curSfat covoare/tapilerii cu uleiuri esenliale


folosind releta de mai jos.

,>
t,.F )
\

E
(
'!

q;r)
,un I t ** yor u (,,wo,.&au(n hu,1u,{,a
-q
I s0ru1u Dr ruRIIAI rov0ARr
lngrediente:
)i rApt1rnu

. 1 lingurita de sdpun de castilia


. l/t Cdnd de olet alb
. 2 cAni deapi
. 3 picaturi de ulei esenlial Lemon sau Lime

Combini ingredientele intr-un recipient cu pulverizator. Aplici pe pate gi lasi si


aclioneze, apoi tterge cu o c6rpi umedd.

TRICLOSAN

Se gise;te in: detergenlii ;i sipunurile lichide etichetate ca av6nd efect antibacterian, in apa de guri
sau pasta de din!i.

Riscuri pentru sinitate: Triclosanul este un agent antibacterian agresiv care poate duce la rdsp6ndirea
unor bacterii rezistente la antibiotic.
Alternativa sdndtoasS: un sipun lichid natural preparat dupi releta de maijos.

-t
E sIPUN urttrD NArll[AI
lngrediente:
o 2 c5ni de sipun de castilia
. 20 picituri de ulei esenlial Lime
. 8 picituri de ulei esenlial Petitgrain
. 6 picituri de ulei esenlial Lemongrass

Umple un recipient de 500 ml cu sdpunul de castilia. Adaugi uleiurile esenliale gi agiti


bine.

coMPUSt CUATERNART DE AMONTU

Se gisesc in: limpezitor de rufe, foi parfumate pentru parfumarea rufelor.

Riscuri pentru sdnitate: sunt iritanli pentru piele, pot cauza dermatite de contact gi leziuni la nivel
pulmonar.

Alternativa sinitoasE: un limpezitor de rufe preparat dupd releta de maijos.

IIMII]I]OR NAIUIAI Dt [UIt


lngrediente:
o Vccanddeoletalb
. 2 picituri de ulei esenlial Peppermint
Adaugi oletul parfumat in locul unde pui de obicei limpezitorul de rufe.

venueLutiNcrporo*urr, I ros
BUTOXYETANOL (ESTER GLYCOLIC)

Se gdsegte in: solulii de curdlat geamurile sau bucdtaria gi in solufiile de cur6!enie de uz general.
Riscuri pentru sdnitate: dureri in git ciind este inhalat, edem pulmonar, toxicitate nefroticd ;i hepaticS.
Alternativa sinitoasS: un detergent universal preparat din ingrediente naturale, dupd releta de maijos.

t DtItICINI UNiVI[5AI NAlU[AI


!ngrediente:
. 1 canadeoletalb
o 1 canideapd
o 10 picituri ulei esenlial Lemon / Lemongrass

Combini ingredientele intr-un recipient cu pulverizator. Aplici pe geamuri gi gterge cu o


cirpd care nu lasi urme

HIDROXID DE SODIU

Se gise;te in: solulii de curilat cuptorul gi solufii pentru desfundatul levilor.


Riscuri pentru sinitate: dificultili in respiralie;i edeme la nivelul g6tului.

Alternativa sdnitoasS: o pastd de degresare pentru cuptor preparatd dupd releta de mai jos.

rF f L a-g

.a

sa | \r,r,:t poy n (,au ,,(tan,i(rn. /tt,,1x,,fts


IASIT NAIUIAIT DI DIGRISAII TUPIOR
lngrediente:
o 2 linguri de sipun de castilia
o 1Vz cdni de bicarbonat de sodiu
. y4canedeoletalb
. 8 piceturi de ulei esenlial Wild Orange
. ape

Combini ingredientele addug6nd apa progresiv pAni se formeazi o pasti groasi. Pune
amestecul in cuptor pe toate zonele unde este nevoie;i lasi si aclioneze. Apoi tterge cu
o c6rpi.

SUMARUL SECJTUNil:

. Produsele pentru curelenie ecologice imbunitilesc calitatea aerului interior reducAnd in acelagi
timp riscurile asupra s6n6titii generate de produsele clasice pentru curSlenie. Este dovedit
faptul cd utilizarea de produse ecologice pentru curSlenie poate reduce probleme de sinitate
frecvent ivite atunci c6nd se folosesc soluliile clasice de curilenie: arsuri sau iritafii la nivelul
ochilor, a cdilor respiratorii gi a pielii, alergii, dureri de cap, otrdvire chimic5, ametealS pi chiar
probleme ale funclionirii sistemului reproducitor.

. Dacd ili faci griji in privinta costurilor, produsele ecologice sunt cea mai buni solulie. in
comparatie cu celelalte produse, cele ecologice sunt adesea mai ieftine.

. Multi se intreabd de ce ar trebui si cumpere produse ecologice. Rispunsul e destul de simplu:


produsele naturale ar trebui folosite in casele noastre in locul chimicalelor care pun in pericol
s6ndtatea noastrd gi a familiei noastre.

ulNueruriNcrpiro"r.r, l ru,
g-z Uleiuri esenliale pentru animale de companie
Una dintre modalitSlile prin care putem avea grijd de animilulele noastre iubite este de a ne educa;i a
ciuta alternative naturale prin caresd le oferim ingrijire constantd pentru ca astfel si ne putem bucura
de prezenja lor c6t mai mult in viala noastrd.

Uleiurile esenliale oferi suport natural la nivel celular pentru orice organism viu. Puritatea uleiurilor
utilizate este foarte importanti, multe uleiuri esenliale luate din surse nesigure pot sd conlini substanle -
extrem de toxice care au potenlial de a rdni organismele sensibile ale animalelor.

GHID DE UTILIZARE IITI SICURRITITA A ULEIURILOR ESENTIALE PENTRU ANIMALE:

I o reguli generali: este bine si folosim doar uleiuri diluate cind este vorba de animale. Se
incepe mereu cu o cantitate mici, doza urm6nd si fie ridicati progresiv.

I Jine minte ci animalul de companie este o fiinli unici gi poate fi mai sensibil dec6t alte
animale. Urmiregte cu atenlie comportamentul acestuia.

I cSnd difuzezi uleiuri esenlialg asiguri-te ci animalul tiu are o cale de iegire din incipere.

I Nufolosi uleiuri esenlialeinapropieredemucoase,gura,nasul sauochii animalului tiu;


in caz de accident, folosette mereu un ulei vegetal cu care si indepirtezi uleiul esenlial (nu apd).

I Nu folosi uleiuri esentiale daci folosegti zgarda impotriva insectelor imbibati cu substante
toxice. Pot avea efecte cumulative.

I Nufolosi NlcloDATAprodusecareconlinxylitol incazul animalelordecompanie.

I lncazul ciinilorcuurechi lungi,ai grijicumaplici ulei esenlial peurechi pentrucipoate


ajunge la ochi atunci cind animalul igi scuturE capul.

I ln cazulanimalelorfoarte bolnave, utilizarea uleiuriloresenfiale presupune maximi precautie.

,u" I l*, pa, a, A,,,,n,4r44a"t


^alrrrfua
PRECAUTil St CONTRAtN DTCATil

Cdinii 5i pisicile metabolizeazit in mod diferit uleiurile


esenliale, a;a ci e nevoie sd ii tratim in mod diferit.

Pisicile sunt mult mai sensibile cdnd vine vorba


de uleiuri esenliale pentru ci le lipse;te o enzimi
denumit6 glucoronidaza care are rol in metabolizarea
compugilor fenolici din structura uleiurilor esenliale.
Din aceastd cauzd nu se recomandd calea de
administrare interni la pisici.

CftNI Ptstcl

Bi rch, Mel o leu ca, Wi nterg reen Bosil, Bergamot, Birch, Cinnamon Bark,
Clove, Dill, Fennel, Gropefruit, Lemon,
Uleiuri esenfiale de
(pot fi utilizate doar la recoman- Lime, Melaleuco, Oregano, Peppermint,
evitat
darea veterinarului sau a unui Thyme, Rosemo ry, Spearm i nt, Ta ngeri ne,
specialist in domeniu) Wild Orange, Wintergreen

Uleiuri esenliale de Cossio, Cinnamon Bork, Clove,


utilizat cu precaulie Oregono, Rosemory, Thyme

Alte precau!ii:

. Daci animalultiu are epilepsie sau are in antecedente crize convulsive, eviti urmdtoarele uleiuri
esenliale: Basil, Camphor, Eucalyptus, Fennel, Rosemary, Wintergreen sau amestecuri care conlin
aceste uleiuri.

. Daci animalul tdu are diabet,


folosegte cu maximd precaulie
ffi3m," urmdtoarele uleiuri esenliale gi
monitorizeazd atent glicemia:
Cassia, Cinnamon Bark, Dill, Fennel,
Lemongrass, Marjoram, Melissa,
Oregano

. Daci animalul tdu ia medicalie


anticoagulantS, evitd urmdtoarele
uleiuri esenliale: Birch, Blue Tansy,
Cassia, Cinnamon Bark, Clove, Fennel,
Marjoram, Oregano, Patchouli,
Thyme, Wintergreen

. Dacd animalul t5u este gestant,


evitd urmdtoarele uleiuri esenliale:
Arborvitae, Basil, Birch, Cassia,
Cinnamon Bark, Rosemary, Thyme,
Wintergreen

MANUALULiNCEPAToTTTu, l run
Dac6 nu ;tii ce ulei esenlial sd folose;ti, lasi animalul sd aleagi prin a-l pune si miroasi sticlula
(cu capacul nedesficut pentru ci pisicile gi ciiinii au un sim! olfactiv mult mai dezvoltat decSt al
nostru). Daci observi o reaclie pozitivi la uleiul esenlial (linsul sticlei, mirositul indelungat etc.)
inseamni cd acel ulei esenlial le este favorabil.

I ln caz de crize convulsive, pune 1 picituri Frankincense pe pielea de pe l5bu1i la baza craniului.
;i
Animaluligi va reveni mai repede.

Pentru a oferi un suport suplimentar pentru articulatii, adaug6 'l piciturd Copaiba sau
Frankincense o dati pe zi pe hrana uscati a animalului t6u.

-
GHtD DE DtLUT|E pENTRU ApLtCARE TOptCA

CANI Ptstcl

10 la 20ml ulei
Sub 8 siptim6ni nu se recomandd
fraclionat de cocos (FCO)

Sub 9kg gi c6iniin v6rsti 10 la lOmlFCO

3-6luni 10 la i Oml FCO 10la 20ml FCO

>6luni 1-20|a l0mlFCO 10la 1Oml FCO


RETETE

a-
u IAMP0N tlRANIi0R
lngrediente:
. 90ml sSpun de castilia
'90m1 aPi
o 30ml gel de aloe
o 30ml olet de mere organic
o /+ lingurd ulei fraclionat de cocos
o 259r fulgi de ovdz r6;ni!i bine
. 3 piceturi de ulei esenlial Lavender sau Roman Chamomile

5e amesteci toate ingredientele ;i se transferi intr-un recipient de sticli cu inchidere


ermeticd. Daci e prea consistentd compoziJia, poli adiuga api in plus.

0 BAI.SAM HRANiIOI
lngrediente:
. 60ml api distilati
o 60ml olet alb
r /z lingurd glicerini vegetali
. 3 picdturi Lavender (pentru piele uscati) sau Frankincense (pentru
piele grasd)
. 2 picituri Rosemary (DOAR pentru ciini)
5e amestecd toate ingredientele ;i se transferi intr-un recipient de sticli cu pompi!5. Se
lasi si aclioneze 5 minute pe bldni!6, apoi se clitegte bine.

t sAMpoN ittP0ilwa
lngrediente:
0?t,5tLOR 5t ptJtrfit0t

. 90ml sipun de castilia


. 180m1 ape
o 30ml gel de aloe
o 90ml olet de mere organic
e 30ml glicerini vegetali
. 2 picdturi Lavender
ximpotrivo cdpuylor se adougd acestea:
Si
. 2 picituri Peppermint (DOAR pentru c6ini)

' 2 picdturi Geranium


. 2 picituri Rosemary (DOAR pentru c6ini)

Se amestecd toate ingredientele gi se transferi intr-un recipient de sticlS cu pompi!5. Se


lasi sd aclioneze 5 minute pe blinili, apoi se clStegte bine.

r'reNuetut iNcrp.[to"rru, | ,r,


t Srtlr tptrouwa clrulrroR )r pltRrrrror
lngrediente:
o 60ml gel de aloe sau api distilati
. 5 piceturi Cedarwood
.4 piceturi Lavender
. 3 picituri Geranium
. 1 picaturi Lemongrass
. 2 picaturi Arborvitae
Se pun ingredientele intr-un recipient tip spray. 5e agiti bine inainte de a pulveriza pe
blSni!5.

tmm rrruilu uturr


tngrediente: '
. 85gr ceari de albine
o3 linguri ulei de gilbenele
o3 linguri ulei de avocado
o 3 linguri unt de cocos
. 2 picituri Myrrh
. 2 picituri Frankincense
. 2 picdturi Lavender
Se topegte untul ;i ceara pe bain-marie. Apoi se adaugd uleiurile vegetale gi se amesteci
bine. Pe mdsurd ce amestecul se rice;te, se adaugi uleiurile esenliale gi se amesteci
compozilia pentru omogenizare. Se transferi intr-un borcan de sticld cu guri suficient de
mare pentru ca animalul tiu sd igi poati pune lSbuli iniuntru. Se folosegte c6nd e nevoie
de proteclia gi hidratarea ldbufele.

1 Stmt tntttu mtrtt


lngrediente:
o 1 linguri argint coloidal
o 10 picituri Lavender
o 10 picituri Frankincense
o 10 picituri Myrrh
o 10 picituri Copaiba
. 2 piceturi Helichrysum

Se amesteci ingredientele intr-un flacon de 100m1 cu pulverizator gi se adaugi gel de


aloe vera pur p6ni la umplere.

Pentru c6ini mari (peste 9kg) poli utiliza un recipient de 50ml cu aceea;i cantitate de
ingrediente.

nz | /v* 1to4.
& h^r^,,(rL.l"rth4redk,
1 Slmt uurulrt
lngrediente:
. 10 piceturi Lavender
. 10 picituri Balanceo
o 10 pic6turi Serenityo
. 5 piceturi Vetiver (oplional)
Se amestecd uleiurile esenliale intr-un flacon de 100m1 cu pulverizator gi se adaugd ulei
fracfionat de cocos. C6nd animalul tiu e agitat pulverizeazd acest amestec pe culcugul
lui 9i aplici topic la nivelul coloanei vertebrale.

t SIRAI ptNTtt,l
lngrediente:
slr'uuru t,tRttttilot

o 1 linguri argint coloidal


. 5 piceturi Lavender
. 5 piceturi Geranium
o5 picituri Basil (*se omite in cazul utilizdrii la pisici)
. 5 picituri Frankincense
Se amesteci uleiurile esenliale intr-un flacon de 30ml cu pulverizator (*60m1 in cazul
utilizirii la pisici, pentrti o diluare sporiti a ingredientelor) gi se adaugd api distilati sau
api de hamamelis.
Se agiti bine inainte de utilizare. Se pulverizeazi pe o bucatd de vati sau pinzd gi se
efectueazi igiena urechilor.

lreNuarurillcepAro"r.r, l rz
Slmt ttrrrrtu tuPoRr [tsPrRAToR
Ingrediente:
. 5 picituri Lemon
. 5 picituri Peppermint (*se omite in cazul utilizirii la pisici)
. 5 piceturi Lavender
. 5 picdturi Cardamom
. 5 picituri Arborvitae
Se amesteci uleiurile esentialelntr-un flacon de 60ml cu pulverizator gi se adaugd fie api
distilati(in cazul pulverizirii in incipere pentru purificarea aerului), fie ulei fraclionat de
cocos (in cazul aplic6rii topice). 5e agiti bine inainte de utilizare.

,?0ltljNt MAGId' PTNIRU ClutOttt


lngrediente:
. 10 picituri ZenGest'
. 10 picituri Lavender
o 15ml ulei fractionat de cocos

Se amesteci ingredientele intr-o sticli de 15ml cu pipeti. Se aplici 1-2 picituri pe


abdomenul animalului cu 10 minute inainte de orice cilStorie. Putem reaplica la intervale
de 2 ore.

nn I f*, f^q. a" A,qn,1a*4nfu4qrc,4u,


g-g Uleiuri esenliale pentru grldinl
Fiecare generalie are responsabilitatea de a pestra curat gi sindtos pdm6ntul din care se hrinegte
pentru ca acesta si poatd fi leagin al noii generalii. Generalia noastrd gi cea a predecesorilor nogtri a
adus, din picate, mari prejudicii Mamei Naturi - prejudicii care i;i aratd efectele in starea de sindtate
a noastr6, a copiilor no;tri, in echilibrul perturbat al mediului inconjuritor. Este de datoria noastrd sd
ne implicdm in a opri sau mdcar a reduce aceste efecte at6t c6t line de fiecare dintre noi. 5i ne l5sim
ghidali de natural, si ne intoarcem la r6dicinile noastre ciutind mereu contactul cu Mama Naturd.

Mulli dintre noi tr6im in ignoran!5 ;i nu dim importanld relaliei de simbiozi dintre noi ca specie ;i
plante. Oamenii de gtiinle cunosc, la momentul de fa!d, foarte puline despre rolul aromelor in naturd,
;i totu;i, in lumea plantelor, aroma dicteazi totul, fiind c6teodati o chestiune de viald sau moarte in
ceea ce privegte reproducerea acestora, luind ca exemplu pisirile gi albinele care polenizeazd plantele.
Florile cele mai parfumate sunt polenizate de fluturi, in timp ce florile cu arome fructate atrag mu;te ;i
alte insecte. De asemenea, aroma poate indepdrta anumite insecte, protej6nd astfel planta.

in ceea ce prive;te gridiniritul, mai ales c6nd ne dorim si ne producem propriile recolte, este deosebit
de important si folosim doar produse naturale. De obicei, in sopronul unui gridinar se afl5 multe
substanle toxice care ar putea si fie chiar letale. Acestea se gisesc sub forma pesticidelor, insecticidelor,
fungicidelor, gi asa mai departe. in nici un caz nu ar fi de dorit si utilizim aceste substanle in preajma
caselor noastre.

Uleiurile esenliale, pe de altiS parte, oferd solulii naturale cu care putem si ne ingrijim gridina, fiind o
formd de medicini preventivd pentru aceasta. Mai mult dec6t atdt, gtim foarte bine ci un rol principal
al acestora este cel de a proteja planta care le-a sintetizat de anumili fungi, virugi sau bacterii.

Uleiuri cu proprietSli repelente dupi Valerie Worwood:

. afide - Cedarwood, Spearmint, Peppermint


. c6pute - Lemongrass,Thyme, Geranium
. gAndaci - Peppermint, Thyme
. fluturele alb de varzd - Peppermint, Clary Sage, Rosemary,Thyme
. furnici - Spearmint, Peppermint
. melci - Cedarwood, Patchouli
. molii - Spearmint Lavender, Peppermint Cedarwood
. musca neagri - Lavender
. mugte - Lavender, Peppermint
. omide - Spearmint, Peppermint
o purici - Lemongrass, Lavender
r piduchi - Spearmint, Peppermint, Melaleuca
. tAnlari - Lavender, Lemongrass,TerraShield', Patchouli

r,fiNueruriNcspiro*rrr, l rrc
lata cAteva retete utile:

t Srmr aruu-nolNrrr
(relete pentru pulverizator 1 00ml)
intr-un recipient cu pulverizator de 100m1 se adaugi:
o5 picituri Lemongrass
. 5 picituri Clove
. 5 piceturi Wild Orange
. 5 picdturi Melaleuca
. 5 picituri Peppermint
se agiti ugor, apoi se completeazi cu api filtrati. Se agiti recipientul mereu inainte de
a pulveriza.

t SoLUJIt ltvt totuva ItsPItot


(releti pentru pulverizator 3Oml)
lntr-un recipient cu pulverizator de 30ml se adaugi:
. 5 picituri Lemongrass
. 3 piceturi TerraShield,

se agit6 ugor, apoi se completeazi cu api filtrate qi zz lingurili de glicerini. se agiti


recipientul inainte de fiecare pulverizare.

t Sotult lt ttotttyl AIIDtLot


(reletS pentru pulverizator 1 00ml)
lntr-un recipient cu pulverizator de 100m1 se adaugi:
. 5 picituri Melaleuca
o 10 picituri Wild Orange

5eagiti ugor, apoi se completeazd cu I linguri!6 de ulei de Neem gi 1 lingurili glicerini,


apoi se adaugi api filtrat5. Se agitd recipientulinainte de fiecare pulverizare.

1 SUPORI PTNIRU POIINI/AII


(releti pentru pulverizator 2O0ml)
lntr-un recipient cu pulverizator de 200m1 se adaugd 5-6 picituri Wild Orange gi se
completeaz6 cu ap5. Se agiti bine inainte de utilizare. Se pulverizeazi mugurii gi florile
pentru a atrage albinele 9i insectele polenizatoare.

,ru I r* 1* * A,,,r*,,&,,a.(n hryn,,1,ry


t S0tt]Jlr AN[tt]Niltt
(releti pentru pulverizator 1 000m1)
Dintre uleiurile esenliale cu proprietSli antifungice pe care le putem utiliza in gridini se
numdri Patchouli, Cinnamon ;i Melaleuca.

Ca reguld generalS se recomandi folosirea a 10 picdturi de ulei esenlial la 3litri de


solulie. in unele cazuri se poate face o solulie mai concentratS. in loc de api, se poate
folosi maceratul de frunze de urzicd pentru proprietdlile antifungice.

intr-un recipient cu pulverizator de 1000m1 se adaugi 5 picdturi de Melaleuca ;i se com-


pleteazi cu api. 5e agitd bine inainte de utilizare. Se pulverizeazi pe porliunea plantelor
care a fost afectati de fungi, m6car de 2-3 ori pe sdptdm6nd.

t 50ttlF cam ltrtuttattil/A iNstotLI


(reletA pentru pulverizator 500m1)
intr-un recipient cu pulverizator de 500m1 se adaugd:
. 5 picituri Peppermint
t 5 picituri Clove
. 5 picdturi Cedarwood
. 5 picituri Lemongrass
. 5 picdturi Rosemary
. 5 picituri Thyme

Seagitd u;or uleiurile dupd care se adaugi 2 lingurile de sipun de Castilia ;i api filtratd.
Se pulverizeazd pe plante fiedimineala devreme, fie seara dupi apusul soarelui pentru a
nu produce arsuri acestora. Se agiti bine inainte de fiecare utilizare.

\l
t r\--

*ry )
3
r"tnNunLuL i:'rcsporo*rrr, | ,r,
INDIIURI UIILI
1o-1 Uleiuri esenliale 9i propriet5lile
terapeutiee (A-Z)
Arborvitae (Thuja plicoto)
. anafrodiziac, analgezic, antiartritic, antibacterian, anticarcinogenic, anti-carcinom,
antifungic, antihistaminic, anti-infec!ios, anti-inflamator, antimicrobian, antioxidant,
antiseptic, anti-tumoral, antiviral, astringent, curdlitor, citofilactic, detoxifiant, dezinfectant,
diuretic, emenagog, expectorant, imunostimulator, neurotonic, purificator, repelent de
insecte, stimu lator, stomahic, tonic, vermifu g

Basil (Oci nu m bosi I icu m)


. analgezic, antibacterian, anticataral, antidepresiv, antiemetic, anti-infec!ios, anti-
inflamator, antimicrobian, antioxidant, antiseptic, antispasmodic, antiviral, calmant,
carminativ, decongestionant, dezinfectant, diuretic, emenagog, energizant, expectorant,
galactogen, laxativ mucolitic, nervin, neurotonic, reconectant, regenerator, relaxant,
restaurator, sedatiy steroidal, stimulant digestiv, stimulator, stomahic, tonig vermifug

Bergamot (Citrus bergomia)


. analgezic, antibacterian, antidepresiv, antifungic, anti-infeclios, anti-inflamator, anti-
parazitar, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, calmant, carminativ, diuretic, energizant,
inilldtor, laxativ, neurotonic, odorizant, rubefiant, sedatiy steroidal, stimulant digestiv,
stimulator, ton ic, vermifug

Birch (Eetulo lento)


. analgezic, antibacterian, anti-inflamator, antireumatic, antiseptic, antispasmodic,
dezinfectant, diuretic, repelent de insecte, rubefiant, steroidal, stimulator, termic, tonic

Black Pepper (Piper nigrum)


. afrodiziac, analgezig antibacterian, anticataral, anti-inflamator, antioxidant, anti-parazitar,
antiseptic, antispasmodig antitoxic, calmant, expectorant, hipotensiv, laxatiy neurotonic,
ru befi ant, sti mu la nt digestiv sti mulator, termic

Blue Tansy (Ta nocetu m o n n uu m)


. analgezic, anti-alergenic, antiartritic, antibacterian, antifungic, antihistaminic, anti-
inflamator, antimicrobian, anti-parazitar, anti-reumatic, antispasmodic, antiviral, calmant,
carminati4 hipotensiv, insecticid, laxatiV reconectant, relaxant, repelent de insecte sedatiV
stimulator, stomahic, vasodilatator, vermicid

Cardamom (Eletto ri o cordamomu m)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, anticoagulant anticonvulsivant, antidepresiv
antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic, antispasmodic, astringent, calmant,
carminatiq emenagog, galactogog, hipotensiv, indlldtor, mucolitic, nervin, neurotonic,
odorizant, reconectant, relaxant, sedatiV stimulant digestiv, stomahic, tonic, vermicid

n" I f*, pra a,. l,.,,w,1o,.alot,ftr4oer,t4,


Cassia (Ci n nomom u m cassia)
. afrodiziac, analgezic, antibacterian, antiemetic, antifungic, antihistaminic, anti-infeclios,
anti-inflamator, antioxidant, anti-parazitar, anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic, anti-
tumoral, antiviral, carminativ, dezinfectant, energizant, expectorant, imunostimulator,
nervin, regenerator, stimulator, termic, vermifug

Cedarwood (J u ni peru s vi rg i ni o no)


. antibacterian, antifungic, anti-infeclios, anti-inflamator, antiseptic, astringent, diuretic,
emenagog, expectorant, insecticid, inil!5tor, mucolitic, reconectant, regenerator, relaxant,
repelent de insecte, sedatig steroidal, stimulator, termic, tonic, vermifug

Cilantro (Cori o nd ru m sativu m)


. antibacterian, antifungic, antimicrobian, antioxidant, carminativ, curS!itor, detoxifiant

c Cin
.
namon (Ci n nomomu m zeyl an icu m)
afrodiziac, analgezic, antibacterian, antidepresiv, antifungic, anti-infec!ios, anti-
inflamator, antimicrobian, antimutagenic, antioxidant, anti-parazitar, antiseptic,
antispasmodic, antitoxic, antiviral, astringent, carminativ, emenagog, imunostimulator,

:::9::: ::t:l:::':_t::::li:illTllllll:::':nt: :::T:: t"iTil:?


Clary Sage (Salvio sclareo)

ffi . afrodiziac, analgezic, antibacterian, anticoagulant, anticonvulsivant, antidepresiv,


antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic, astringent, calmant, carminativ,
emenagog, galactogog, hipotensiv inillitoa mucolitic, nervin, neurotonic, odorizant,
reconectant, relaxant, sedativ, stimulant digestiv, stimulator, tonic, vermicid

Clove (E u g e n i o ca ryo p hy I I o ta)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, antiemetic, antifungic, antihistaminic, anti-infeclios,
anti-inflamator, antioxidant, anti-parazitic, antireumatic, antiseptic, antispasmodic,
antitumoral, antiviral, carminatiV dezinfectant, energizant, expectorant, imunostimulator,

l:ul : ll-? lll ::::: :: l' : ::ll li l't_': It_l' ilT


Copaiba (Copaibo reticuloto, offi cinolis, coriocea, langsdorffi l)
. analgezic, antiartritic, antibacterian, anti-carcinom, antiemetic, antifungic, anti-infeclios,
anti-inflamator, antimicrobian, antimutagenic, antioxidant, anti-reumatic, antiseptic,
anti-tumoral, antiviral, calmant, cardiotonic, carminativ decongestionant, dezinfectant,
diuretic, hipotensiv, imunostimulator, insecticid, laxativ mucolitic, odorizant, vasodilatator

Coriander (Co ri on d ru m sativ u m)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, antidepresiv, antiemetic, antifungic, anti-inflamator,
antimicrobian, antioxidant, anti-reumatic, antispasmodic, antitoxic, calmant, carminativ,
insecticid, odorizant, regenerator, revitalizant, sedatig stimulant digestiv, stimulator,
stomahic, tonic

Cypress (Cu pressu s se m pe rvi ren s)


. analgezic, antibacterian, antifungic, anti-infeclions, anti-inflamator, antimicrobian, anti-
reumatic, antiseptic, antispasmodic, astringent, cardiotonic, carmina\iv decongestant,
detoxifiant, diuretic, energizant, inviordtor, mucolitic, neurotonic, odorizant, reconectant,
relanxant, revigorant, stimulator, tonic, vasoconstrictor

MANUALULiNcEPiTo*ur, l rrn
Dill (An eth u m g roveo I en s)
. antibacterian, antidepresiv, antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antispasmodic,
antiviral, carminativ, emenagog, expectorant, galactogog, hipotensiv, reconectant,
stimulant digestiv stimulator

. $rL Douglas Fir (Pseudotsugo menziesii)


{t,$E ..n-atgerlc, antibacterian, antioxidant, antiseptic, astringent, diuretic, energizant,
expect;rant;laxativsedativstimulator,stomahic
VF
Eucalyptus (Eu colyptu s rodi oto)
. analgezic, antibacterian, anticataral, antifungig anti-infeclios, anti-inflamator,
antimicrobian, anti-oxidant anti-reumatic, antispasmodic, antiviral, curilitor,
decongestionant, dezinfectant, diuretiq expectorant, hipotensiv, imunostimulator,
insecticid, incilzitor, odorizant, purificator, repelent insecte, rubefiant, stimulator, vermifug

Fennel (Foenicu I u m vu lg are)


. analgezic, anticonvulsivant, antiemetic, antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, anti-
parazitic, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, calmant, cardiotonic, carminativ, diuretic,
emenagog, expectorant, galactogog, imunostimulator, laxativ mucolitic, relaxant,
reconectant, steroidal, stimulant digestiv, stimulator, stomahic, tonic, vermifug

Frankincense (Boswel li a frerea no)


.analgezic, anticarcinogenic, anti-carcinom, anticataral, antidepresiv, anti-infeclios, anti-
inflamator, antimicrobian, antioxidant, anti-parazitic, antiseptic, anti-tumoral, astringent
calmant, citofilactic, dezinfectant, diuretic, galactogog, imunostimulator, neuroprotector,
regenerator, restaurator, sedatiy stim ulant digestiv, ton ic

Geranium (Pelargon iu m g roveolen s)


. anti-alergenic, antibacterian, anticonvulsivant, antidepresiv, antifungic, antihemoragic,
anti-infeclios, anti-inflamator, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, astringent, calmant,
citofilactic, detoxifiant, diuretic, odorizant, regenerator, relaxant, repelent insecte, sedativ
tonic, vermifug

Ginger (Zi ngiber offi ci nole)


. analgezic, antiartritic, antibacterian, antiemetic, antifungic, anti-inflamator,
antimutagenic, antioxidant, anti-reumatic, antiseptic, antiviral, cardiotonic, carminative,
decongestionant, emenagog, expectorant, imunostimulator, incilzitor, laxativ, neurotonic,
rubefi ant, stimulator, stomahic, tonic

Grapefruit (Citrus X porodisi)


. antibacterian, anti-carcinom, antidepresiv, antioxidant, antiseptig antitoxic, astringent
cardiotonic, curetitor, decongestionant, dezinfectant, diuretic, energizant, indllitor,
purificator, revigorant, stimulant digestiv, stimulator, tonic

Green Mandarin (Citrus Nobilis)


. antibacterian, anticarcinogenic, antiemetic, anti-inflamator, antimicrobian, antioxidant,
antiseptic, antispasmodic, astringent, calmant, carminativ curelitoL detoxifiant, diuretic,
expectorant, indlldtor, nervin, regenerator, restaurator, rubefiant, sedetiv, stimulant
digestiv, tonic

,"o I f*, yoq, a, l,,qn,1a+ln,t/^afe,4&


Helichrysum (Heli ch rysu m ital icu m)
. analgezic, anti-alergenic, antibacterian, anticataral, anticoagulant, antifungic,
antihemoragic, anti-inflamator, antimicrobian, antioxidant, antiseptic, antispasmodic,
antiviral, astringent, diuretic, expectorant, mucolitic, nervin, regenerator, rubefiant,
stimulant digestiv, vasoconstrictor

Hinoki (Chamaecypo ri s obtu so)


. antibacterian, antifungic, anti-infeclios, anti-inflamator, antiseptic, antiviral

. afrodiziac, analgezic, antidepresiv, anti-inflamator, antiseptic, antispasmodic, calmant,


cardiotonic, carminativ, emenagog, expectorant, galactogog, reconectant, regenerator,
relaxant, sedativ

Juniper Berry (J u n i perus com mu n i s)


. afrodiziac, analgezic, antioxidant, anti-parazitic, anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic,
antitoxic, astringent, calmant, cardiotonic, carminatiy curilitor, detoxifiant, diuretic,

l'lll?l?: llllll: lilillli":::::li:lillll': lliT::::::::::l lll-Tllii:llll:


Kumquat (Fortu nel la J a pon ica)
. antibacterian, anticarcinogenic, antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antioxidant,
antiseptic, antiviral, astringent, carminativ, curilitor, citofilactic, energizant, hipotensiv,
imunostimulator, inil!dtor, inviordtor, mucolitic, nervin, neuroprotector, regenerator,
restaurator, revigorant, revitalizant, sedativ, stimulator, stimulant digestiv, stomahic, tonic.
vermicid

. analgezic, anticoagulant, anticonvulsivant, antidepresiv, antiemetic, antifungic,


antihistaminic, anti-infec!ios, anti-inflamator, antimicrobian, antimutagenic, anti-parazitic,
anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, anti-tumoral, astringent, calmant,
cardiotonic, carminativ, citofilactic, cur5litor, detoxifiant, diuretic, emenagog, hipotensiv,
insecticid, nervin, neuroprotector, regenerator, relaxant, rubefiant, sedativ, tonic, vermicid,
vermifug

L Lemon (Citruslimon)
,t'l . anti-carcinom, antidepresiv antifungic, antimicrobian, antioxidant, anti-reumatic,
( \ ?, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, antiviral, carminativ, curalitor, decongestionant,
detoxifiant, dezinfectant, diuretic, energizant, hipotensiv, imunostimulator, insecticid,
inil!6tor, mucolitic, purificator, revigorant, revitalizant, rubefiant, tonic, vermifug

Lemon Myrtle (Backhou si a citri do ro)


. analgezic, antibacterian, antifungic, anti-infl amator, antimicrobian

;;;;;,;,; (cy, ;
b;; ; ; ;: i ; ; ;" ;,: ;
. "
analgezic, antibacterian, anti-carcinom, antidepresiv, antifungic, anti-inflamator,
antimicrobian, antimutagenic, antioxidant, anti-reumatic, antiseptic, aqtitoxic, carminativ,
decongestionant, energizant, expectorant, galactogog, insecticid, intilzitor, inviordtor,
nervin, odorizant, purificator, reconectant, regenerator, revitalizant, sedativ, stimulant
digestiv, tonic, vasodilatator

ueNuerurircrpiro*urr, l ra
Lime (Citru s o u ro ntifol io)
. antibacterian, anti-inflamator, antioxidant, anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic,
antiviral, detoxifiant, dezinfectant, diuretic, energizan! imunostimulator, inilldtor,
purificator, regenerator, restaurator, revigorant, revitalizant, stimulator, tonic

Litsea (Litseo cubeba)


. analgezic, antibacterian, anti-carcinom, antifungiq anti-infeclios, anti-inflamator,
antimicrobian, antispasmodic, antiviral, astringent, calmant, cardiotonic, carminativ,
detoxifiant, dezinfectant, hipotensiv, inillitor, odorizant, repelent insecte, relaxant,
revigorant, stimulant digestiv, vasodilatator

Magnolia (Michelio X alba)


. afrodiziac, analgezic, anti-alergenic, antibacterian, antidepresiv, antimicrobian, antiseptic,
calmant, decongestionant, detoxifiant, mucolitic, neuroprotectorl purificator, reconectant,
relaxant, rubefi ant, sedativ, stomahic

Manuka (Leptospermu m scopa ri u m)


. anti-alergenic, antiartritic, antibacterian, antifungic, antihistaminic, anti-inflamator,
antimicrobian, anti-reumatic, antiseptic, antiviral, cardiotonic, citofilactic, hipotensiv,
odorizant, purificator, regenerator, relaxant, revitalizant, vasodilatator

Marjoram (Origan u m marjora na)


. anafrodiziac, analgezic, antibacterian, anti-infeclios, antiseptic, antispasmodic,
cardiotonic, emenagog, expectorant, hipotensiv, incilzitor, purificator, relaxant, sedativ
stimulant digestiv, stomahic, tonic, vasodilatator

Melaleuca (Mel aleuco o ltern ifol i o)


. analgezic, antibacterian, antifungic, anti-infeclios, anti-inflamator, antioxidant,
antiparazitic, antiseptic, antiviral, decongestionant, expectorant, imunostimulator,
insecticid, inviordtor, neurotonic, purificator, reconectant, regenerator, stimulant digestiV
stimulator, vermifug

Melissa (Melisso officinolis)


. antibacterian, antidepresiy antihistaminic, anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic,
antispasmodic, antiviral, astringent, calmant, cardiotonic, carminativ, hipertensiv,
imunostimulator, indlldtor, nervin, sedativ, stomahic, tonic

Myrh (Commiphoro myrrha)


. antibacterian, anticarcinogen, anti-carcinom, anticataral, antifungic, anti-infec!ios,
anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic, anti-tumoral, antiviral, astringent, cardiotonic,
carminativ emenagog, expectorant, mucolitic, regenerator, relaxant, stimulator, tonic

Neroli (Citrus a u ronti u m)


. afrodiziac, antiartritic, antibacterian, anticataral, anticonvulsivant, antidepresiv anti-
@ inflamator, antimicrobian, antimutagenic, antioxidant, antiseptic, antispasmodic,
carminativ, citofilactic, dezinfectant, hipotensiv, incdlzitor, neurotoniq odorizant,

::::T::l:: :l:ri::l l:::::::::: ::':ll' l"lli:::or'i:::r

0 Oregano (Origonum vulgore)


. analgezic, antibacterian, antidepresiv antifungic, anti-inflamator, antimicrobian,
antioxidant, anti-parazitic, anti-reumatic, antiseptic, antiviral, calmant, cardiotonic,
carminativ, dezinfectant, emenagog, expectorant, imunostimulator, incilzitor, purificator,
stimulant digestiv vermicid
,", I fu* yrq" r" l,-,,r*,,lctq4ott/,&lrrr4u
Patchouli (Pogostemon cobli n)
. afrodiziac, antibacterian, antidepresiq antiemetic, antifungig anti-infeclios,
anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, astringent,
calmant, cardiotonic, carminativ decongestionant, detoxifiant, diuretic, hipertensiv,
imunostimulator, insecticid, nervin, odorizant, purificator, regenerator, repelent insecte,
restau rator, sedativ, steroida l, sti m ulant digestiv, stimu lator, ton ic

Peppermint (Mento piperita)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, anticarcinogenic, antiemetic, anti-inflamator,
antiseptic, antispasmodic, antiviral, cardiotonic, carminativ, emenagog, energizant,

t
expectorant, incdlzitor, invioritor, nervin, revigorant, stomahic, vasoconstrictor, vermifug

Petitgrain (Citrus ouranti u m)


. antibacterian, antidepresiv antiemetic, anti-infec!ios, antiseptic, antispasmodic, calmant,
cardiotonic, detoxifiant, imunostimulator, inil!5tor, odorizant, relaxant, sedativ, tonic

o Pink Pepper (Schinnus molle)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, anti-carcinom, antidepresiv, antiemetic, anti-
inflamator, antimicrobian, antioxidant, anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic, antiviral,
cardiotonic, diuretic, energizant, expectorant, inilldtor, incilzitor, inviordtor, laxativ,
purificator, relaxant, repelent insecte, revigorant, rubefiant, stimulator, stimulant digestiv,
stomahic, tonic

Ravensara (Roven soro oromati co)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, antidepresiv, antifungic, antimicrobian, antiseptic,
antispasmodic, antiviral, dezinfectant, diuretic, expectorant, imunostimulator, relaxant,

Red Mandarin (Citrus Nobilis)


. antibacterian, anticarcinogenic, antiemetic, antifungic, anti-inflamator, antimicrobian,
antioxidant, antiseptic, antispasmodic, anti-tumoral, antiviral, astringent, calmant,
carminatiy curi!itor, citofilactic, detoxifiant, diuretic, expectorant, imunostimulator,
inil!5tor, invioritor, nervin, relaxant, restaurator, rubefiant, sedativ, stimulant digestiv,
stomahic, tonic

Roman Chamomile (Anthemis nobilis)


.
{& ca
anti-infeclios, anti-inflamator, anti-parazitic, antispasmodic, calmant, cardiotonic,
rminativ emena gog, neu roprotector, relaxant, sedativ, tonic, verm ifug

o Rose (Roso domasceno)


. afrodiziac, antidepresiv, anti-infeclios, antiseptic, antispasmodic, antiviral, cardiotonic,
carminativ emenagog, laxativ, nervin, sedatiV stomahic, tonic

Rosemary (Ros m o ri nu s offi ci n ali s)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, anti-carcinom, anticataral, antifgngic, anti-infeclios,
anti-inflamator, antimicrobian, antioxidant, anti-parazitic, anti-rerlmatic, antiseptic,
antispasmodic, astringent, calmant, cardiotonic, carminativ, citofilactic, detoxifiant,
diuretic, emenagog, energizant, hipertensiv, imunostimulator, nervin, restaurator,
rubefi ant, steroidal, stimulator, stomahic, tonic, vasodilatator, vermifug

IleNueruriNcupito*rrr, l ra,
Sandalwood (5o ntalu m ol bu m)
. afrodiziac, antibacterian, anti-carcinom, anticataral, antidepresiv, antifungic, anti-
inflamator, antiseptic, antispasmodic, anti-tumoral, astringent calmant, cardiotonic,
carminativ, diuretic, expectorant, hipertensiv, insecticid, inillitor, invioritor, regenerator,
restaurator, sedativ tonic

Siberian Fir (Abies Sibirico)


. analgezic, antibacterian, antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antiseptic,
antispasmodic, antiviral, decongestionant, energizant, expectorant, hipertensiV
imunostimulator, invioritor, odorizant, purificator, reconectant, revigorant, rubefiant,
stim ulator, tonic, vasoconstrictor

Spearmint (Mentho spicota)


. afrodiziac,antibacterian,anticataral,antifungic,anti-inflamator,antiseptic,antispasmodic,
cardiotonic, carminativ emenagog, energizant, imunostimulator, insecticid, revigorant,
restaurator, stimulant digestiV stimulator

Spikenard (No rdostachys jotoman si)


. antibacterian, antidepresiv antifungiq anti-inflamator, anti-infeclios, antioxidant,
antiseptic, imunostimulator, insecticid, laxativ, odorizant, regenerator, sedatig stimulator,
tonic, vasoconstrictor

Star Anise (lllicium verum)


. antifungic, antiseptic, antispasmodic

Tangerine (Citru s reticu lato)


. anticarcinogen, anti-carcinom, anticoagulan! anticonvulsiv, antidepresiV anti-inflamator,
antimutagenic, antioxidant, anti-parazitic, antiseptic, antispasmodic, calmant, carminativ
citofilactic, detoxifiant, diuretic, energizant, in6llitor, laxativ, mucolitic, purificator,
restaurator, sedativ stimulant digestiv, stimulator, stomahic, tonic

Thyme (Thymus vulgoris)


. afrodiziac, antibacterian, antifungic, antimicrobian, antioxidant, anti-parazitic, anti-
reumatic, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, antiviral, cardiotonic, carminatiy curdlitor,
diuretic, emenagog, expectorant, hipertensiv, imunostimulator, incilzitor, insecticid,
nervin, neuroprotector, repelent insecte, rubefiant, steroidal, stimulator, vasodilatator,

$ Turmeric (Curcumo longo)


. analgezic, anti-alergenic, antibacterian, anticarcinogenic, anti-carcinom, anticonvulsivant,
antifungic, anti-inflamator, antimicrobian, antimutagenic, antioxidant, anti-parazitic,
antiseptic, anti-tumoral, antiviral, carminativ, decongestionant, detoxifiant, expectorant,

lr:l*:: "::::T::::::: ::ilfll: lllilll: iT:::": :"::::' ::-:li:::1:_itllt: ll"llll

T
Vetiver (Vetiverio zizonioides)
. afrodiziac, antioxidant, antiseptic, antispasmodic, calmant, cardiotonic, carminatiy
imunostimulator, insecticid, neuroprotector, reconectant, repelent insette, rubefiant,
sedativ stimulator, tonig vermifug

,"n I f* yra. a" A.w, ,,lutlo,vt/^"lrc,,ta


White Fir (Abies olba)
. analgezic, antiartritic, anticataral, anti-reumatic, antiseptic, antiviral, astringent,
calmant, decongestionant, diuretic, energizant, expectorant, hipotensiy imunostimulator,
odorizant, relaxant, rubefiant, stimulator, tonic, vasoconstrictor

Wild Orange (Citrus sinensis)


. afrodiziac, analgezic, antibacterian, anti-carcinom, anti-depresiV antifungic, anti-
inflamator, antioxidant, antiseptic, antispasmodic, cardiotonic, carminativ curelitor,
detoxifiant, diuretic, energizant, imunostimulator, indl!6tor, invioritor, purificator,
regenerator, revigorant stimulant digestiv stomahic, tonic, vermifug

Wintergreen (Gaultherio procumbens)


. analgezic, anti-inflamator, anti-reumatic, antiseptic, antispasmodic, astringent, calmant,
cardiotonic, carminativ dezinfectant, diuretic, emenagog, galactogog,incdlzitor,invioritor,
reconectant, revigorant, steroidal, stimulator, vermicid, vermifug

Yarrow (Achi I lea mi I lefol i u m)


. analgezic, anticarcinogen, anti-carcinoma, antihemoragic, antihistaminic, anti-
inflamator, antioxidant, anti-reumatic, antispasmodic, antiviral, astringent, calmant,
carminativ, decongestionant, detoxifiant, emenagog, energizant, expectorant, hipotensiv,
imunostimulator, laxativ, mucolitic, purificator, regenerator, sedativ, stimulant digestiV
stomahic, tonic

Ylang Ylang (Cananga odoroto)


. afrodiziac, antibacterian, antidepresiv, antiseptic, antispasmodic, hipotensiv,
imunostimulator, indl!5tor, reconectant, relaxant repelent insecte, sedatig stimulator,
tonic, vasoconstrictor

Yuzu (Citrus junos)


. antibacterian, imunostimulator

IfiNuaruriNcspito*rr, l rm
Lo-z Proprietlli terapeutice 9i uleiurile esenliale (A-Z)

Afrodiziac - stimuleozd opetitul sexuol


Black Pepper, Cardamom, Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove, Coriander, Jasmine, Juniper Berry,
Magnolia, Neroli, Patchouli, Peppermint, Pink Pepper, Ravensara, Rose, Rosemary, Sandalwood,
Spearmint, Thyme, Vetiver, Wild Orange, Ylang Ylang

Analgezic - potoleSte sou olind durereo


Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, Blue Tansy, Cassia, Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove,
Copaiba, Coriander, Cypress, Douglas Fir, Eucalyptus, Fennel, Frankincense, Ginger, Helichrysum,
Jasmine, Juniper Berry, Lavender, Lemon Myrtle, Lemongrass, Litsea, Marjoram, Magnolia, Melaleuca,
Oregano, Peppermint Pink Pepper, Ravensara, Rosemary, Siberian Fir,Turmeric,White Fir,Wild Orange,
Wintergreen, Yarrow

Anafrodiziac - reduce apetitul sexuol


Arborvitae, Marjoram

Anti-alergenic - reduce rdspunsul olergic


Blue Tansy, Geranium, Helichrysum, Magnolia, Manuka, Turmeric

Antiartritic - eficient in trotomentul ortritei


Arborvitae, Blue Tansy, Cassia, Copaiba, Ginger, Manuka, Neroli, White Fir

Antibacterian - ucide sou inhibd inmulgirea bacteriilor


Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, Blue Tansy, Cardamom, Cassia, Cedarwood, Cilantro,
Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove, Copaiba, Coriander, Cypress, Dill, Douglas Fir, Eucalyptus, Geranium,
Ginger, Grapefruit, Green Mandarin, Helichrysum, Hinoki, Kumquat, Lemon Myrtle, Lemongrass,
Lime, Litsea, Magnolia, Manuka, Marjoram, Melaleuca, Melissa, Myrrh, Neroli, Oregano, Patchouli,
Peppermint, Petitgrain, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir,
Spearmint Spikenard,Thyme,Turmeric, Wild OranSe, Ylang Ylang, Yuzu

Anticarcinogen - i nhi bd dezvoltoreo co nceru I ui


Arborvitae, Frankincense, Green Mandarin, Kumquat, Myrrh, Peppermint, Red Mandarin, Tangerine,
Turmeric,Yarrow

Anti-carcinom - distruge sou inhibd celulele conceroose


Arborvitae, Copaiba, Frankincense, Grapefruit, Kumquat, Lemon, Lemongrass, Litsea, Myrrh, Pink
Pepper, Rosemary, Sandalwood, Tangerine, Turmeric, Wild Orangq Yarrow

Anticataral - elimind excesul de mucus


Basil, Black Pepper, Eucalyptus, Frankincense, Helichrysum, Myrrh, Neroli, Rosemary, Sandalwood,
Spearmint, White Fir

Anticoagulant - previne cooguloreo sdngelui


Clary Sage, Helichrysum, Lavender,Tangerine

,ra I
/** p4" a, fuaw,.tc/,4tbt t/i"lr?&u,
Anticonvulsiva nt - reduce convulsiile
C ary Sa9e, Fennef, Geranium, Lavender, Nerof i, TanOerine, Turmeric

Antidepresiv - eficientin tratarea depresiei


Basil, Bergamot, Cinnamon Bark, Clary Sage, Coriander, Dill, Frankincense, Geranium, Grapefruit,
Jasmine, Lavender, Lemon, Lemongrass, Melissa, Magnolia, Neroli, Oreganq Patchouli, Petitgrain, Pink
Pepper, Ravensara, Rose, Sandalwood, Snikenard, TanSerine, Wild OranSe,YlanS VlanS

Antiemetic - eficientin tratorea stdrilor de grea,td


Basil, Cardamom, Cassia, Clove, Copaiba, Coriander, Fennel, Ginger, Green Mandarin, Lavender,
Patchouli, PeRRermf nt Petitgrain, Pink Pepper, Red Mandarine

Antifungic - rn hibd cregereo fungilor


Arborvitae, Bergamot, Blue Tansy, Cassia, Cedarwood, Cilantro, Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove,
Copaiba, Coriander, Cypress, Dill, Eucalyptus, Fennel, Geranium, Ginger, Helichrysum, Hinoki,
Lavender, Lemon, Lemon Myrtle, Lemongrass, Litsea, Manuka, Melaleuca, Myrrh, Oregano, Patchouli,
Ravensara, Red Mandarin, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir, Spearmint, Spikenard, Star Anise,
Thyme, Turmeric, Wild Orange

Antihemoragic - promoveazd hemostoza; oprege sAngerareo


Geranium, Helichrysum, Yarrow

Antihistamini< - blocheazd receptorii histominici; reduce rdspunsul olergic


Arborvitae, Blue Tansfi, Clove, Lavender, Manuka, Melissa, Yarrow

Anti-infec!ios - reduce/previne infeclia


Arborvitae, Basil, Bergamot, Cardamom, Cedarwood, Cinnamon Bark, Clove, Copaiba, Cypress,
Eucalyptus, Frankincense, Geranium, Hinoki, Lavender, Litsea, Marjoram, Melaleuca, Myrrh, Patchouli,
Petitgrain, Roman Chamomile, Rose, Rosemary, Spikenard

Anti-inflamatot - reduce inflomagia


Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, Blue Tansy, Cardamom, Cassia, Cedarwood,
Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove, Copaiba, Coriander, Cypress, Dill, Eucalyptus, Fennel, Frankincense,
Geranium, Ginger, Green Mandarin, Helichrysum, Hinoki, Jasmine, Kumquat, Lavender, Lemon Myrtle,
Lemongrass, Lime, Litsea, Magnolia, Manuka, Melaleuca, Melissa, Myrrh, Neroli, Oregano, Patchouli,
Peppermint, Pink Pepper, Red Mandarin, Roman Chamomile, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir,
Spearmint, Spikenard, Tangerine, Turmeric, Wild Orange, Wintergreen, Yarrow

Antimicrobian - omoord sau inhibd microorgonismele


Arborvitae, Basil, Blue Tansy, Cardamom, Cassia, Cilantro, Cinnamon Bark, Clary Sage, Copaiba,
Coriander, Cypress, Dill, Eucalyptus, Fennel, Frankincense, Green Mandarin, Helichrysum, Kumquat,
Lavender, Lemon, Lemon Myrtle, Lemongrass, Litsea, Magnolia, Manuka, Melissa, Myrrh, Neroli,
Oregano, Patchouli, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rosemary, Siberian Fir,TJryme,Turmeric

Antimutagenic - reduce roto de vario;ii/mutolii genetice


Cinnamon Bar( Copaiba, Ginger, Lavender, Lemongrass, Neroli,Tangerine

uaNueruriNcupito*rr, l ra,
Antioxidant - tempereazd distrugereo provocotd de rodicolii liberi
Arborvitae, Basil, Black Pepper, Cassia, Cilantro, Cinnamon Barh Clove, Copaiba, Coriander, Douglas Fir,
Eucalyptus, Frankincense, Ginger, Grapefruit, Green Mandarin, Helichrysum, Juniper Berry, Kumquat,
Lemon, Lemongrass, Lime, Melaleuca, Neroli, Oregano, Pink Pepper, Red Mandarin, Rosemary,

AntFparazitic - distruge sau inhibd cregterea/reproducerea parazililor


Bergamot, Black Pepper, Blue Tansy, Cinnamon Bark, Clove, Fennel, Frankincense, Juniper Berry,
Lavender, Melaleuca, Oregano, Roman Chamomile, Rosemary,Tangerine,Thyme,Turmeric

Anti-reumatic - combote durerea $ rigidizarea orticuloliilor


Birch, Blue Tansy, Cassia, Clove, Copaiba, Coriander, Cypress, Eucalyptus, Ginger, Juniper Berry,
Lavender, Lemon, Lemongrass, Lime, Manuka, Oregano, Pink Pepper, Rosemary, Thyme, White Fir,
Wintergreen, Yarrow

Antiseptic - distruge microorgonismele pentru o preveni sou troto infeclio lesutului viu/pielii
Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, Cardamom, Cedarwood, Cinnamon Bark, Clary Sage
Clove, Copaiba, Cypress, Douglas Fir, Fennel, Frankincense, Geranium, Ginger, Grapefruit, Green
Mandarin, Helichrysum, Hinoki, Jasmine, Juniper Berry, Kumquat, Lavender, Lemon, Lemongrass,
Lime, Magnolia, Manuka, Marjoram, Melaleuca, Melissa, Myrrh, Neroli, Oregano, Patchouli,
Peppermint, Petitgrain, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rose, Rosemary, Sandalwood, Siberian
Fir, Spearmint, Spikenard, Star Anise, Tangerine, Thyme, Turmeric, Vetiver, White Fir, Wild Orange,
Wintergreen, Ylang Ylang

Antispasmodlc - reducele sposmele musculore involuntore


Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, BlueTansy, Cardamom, Cassia, Cinnamon Bark, Clary Sage, Clove,
Coriander, Cypress, Dill, Eucalyptus, Fennel, Geranium, Green Mandarin, Helichrysum, Jasmine, Juniper
Berry, Lavender, Lemon, Lime, Litsea, Marjoram, Melissa, Neroli, Patchouli, Peppermint, Petitgrain,
Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Roman Chamomile, Rose, Rosemary, Sandalwood, Siberian
Fir, Spearmint, Star Anise, Tangerine, Thyme, Vetiver, Wild Orange, Wintergreen, Yarrow, Ylang Ylang

Antitoxic - neutrolizeazd sou controcareozd toxinele


Bergamot Black Pepper, Cinnamon Bark, Coriander, Fennel, Geranium, Grapefruit, Juniper Berry,
Lavender, Lemon, Lemongrass, Patchoulf
,ThVm
AntFtumoral - inhibd cregtereo tumorilor
Arborvitae, Clove, Copaiba, Frankincense, Lavender, Myrrh, Red Mandarin, Sandalwood,Turmeric

Antiviral - distruge virusurile sau suprimd inmu$irea lor


Arborvitae, Basil, Blue Tansy, Cassia, Cinnamon Barh Clove, Copaiba, Dill, Eucalyptus, Ginger,
Helichrysum, Hinoki, Kumquat, Lemon, Lime, Litsea, Manuka, Melaleuca, Melissa, Myrrh, Oregano,
Peppermint, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rose, Siberian Fir, Thyme, Turmeric, Wild Fir,
Yarrow

,u I f*, pry a. l,,,,,tn,.h,q,lct trAAf4fu,


Astringent - co ntrocteozd lesuturile organice, in general pieleo; reduce sdngerdrile minore
Arborvitae, Birch, Cassia, Cedarwood, Cinnamon Bark, Clary Sage, Cypress, Douglas Fir, Frankincense,
Geranium, Grapefruit, Green Mandarin, Helichrysum, Juniper Berry, Kumquat, Lavender, Litsea,
Melissa, Myrrh, Patchouli, Red Mandarin, Rosemary, Sandalwood, White Fir, Wintergreen, Yarrow

Calmant - /rnigfitor
Basil, Bergamot, Black Pepper, Blue Tansy, Cassia, Clary Sage, Copaiba, Coriander, Fennel, Geranium,
Green Mandarin, Jasmine, Juniper Berry, Lavender, Litsea, Magnolia, Melissa, Oregano, Patchouli,
Petitgrain, Red Mandarin, Roman Chamomile, Rosemary, Sandalwood, Tangerine, Vetiver, White Fir,
Wintergreen, Yarrow

Cardiotonic - tonificd givitalizeazd inimo


Cassia, Copaiba, Cypress, Fennel, Ginger, Grapefruit, Jasmine, Juniper Berry, Lavender, Litsea, Manuka,
Marjoram, Melissa, Myrrh, Oregano, Patchouli, Peppermint, Petitgrain, Pink Pepper, Roman Chamomile,
Rose, Rosemary, Sandalwood, Spearm nt,ThVme,Vetlver,Wild OranSe,Wlntergreen

Carminativ - reduce balonarea, fovorizeozd evacuarea gozelor


Basil, Bergamot, Blue Tansy, Cardamom, Cassia, Cilantro, Cinnamon Bar( Clary Sage, Clove, Copaiba,
Coriander, Cypress, Dill, Fennel, Ginger, Green Mandarin, Jasmine, Juniper Berry, Kumquat, Lavender,
Lemon, Lemongrass, Litsea, Melissa, Myrrh, Neroli, Oregano, Patchouli, Peppermint, Pink Pepper; Red
Mandarin, Roman Chamomile, Rose, Rosemary, Sandalwood, Spearmint, Tangerine, Thyme, Turmeric,
Vetiver, Wild Orange, Wintergreen, Yarrow

Curilitor - curdsd corpul 1i/sau suprafelele casei


Arborvitae, Cilantro, Eucalyptus, Grapefruit, Green Mandarin, Kumquat, Juniper Berry, Lemon, Red
Mandarin, Thyme, Wild Orange

Citofilactic - stimuleozd cre;terea celulard


Arborvitae, Frankincense, Geranium, Kumquat, Lavender, Manuka, Neroli, Red Mandarin, Rosemary,
Tangerine

Decongestionant - reduce congestio respiratorie, deschide cdile respiratorii


Basil, Cardamom, Cassia, Copaiba, Cypress, Eucalyptus, Ginger, Grapefruit, Lemon, Lemongrass,
Magnolia, Melaleuca, Patchouli, Sf berf an Fir, Turmeric, White Fir, Yanow

Detoxifiant - reduce toxinele din lesuturile orgonismului gi organe


Arborvitae, Cassia, Cilantro, Cypress, Geranium, Juniper Berry, Green Mandarin, Lemon, Lime, Litsea,
Magnolia, Patchouli, Petitgrain, Red Mandarin, Rosemary,Tangerine,TurmerfcWild Orange,Yarrow

Dezinfectant - combate cretterea microorgonismelor pe suprofelele anorganice


Arborvitae, Basil, Birch, Clove, Copaiba, Eucalyptus, Frankincense, Grapefruit, Lemon, Lime, Litsea,
Neroli, Oregano, Ravensara, Wintergreen

MANUALULiNcEPiTo*uru, l ran
Diuretic - cregte produclio ti eliminoreo urinei
Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Cardamom, Cedarwood, Copaiba, Cypress, Douglas Fir, Eucalyptus,
Fennel, Frankincense, Geranium, Grapefruit Green Mandarin, Helichrysum, Juniper Berry, Lavender,
Lemon, Lime, Patchouli, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rosemary, Sandalwood, Tangerine,
Thyme, White Fir, Wild Orange, Wintergreen

Emenagog - regleozd 5i induce menstruolio


Arborvitae, Basil, Cassia, Cedarwood, Cinnamon, Clary Sage, Dill, Fennel, Ginger, Jasmine, Juniper
Berry, Lavender, Marjoram, Myrrh, Oregano, Peppermint, Roman Chamomile, Rose, Rosemary,
Spearmint, Thyme, Winterg reen, Yarrow

Energizant - oferd energie, stimuleozd metabolismul


Basil, Bergamot, Clove, Cypress, Douglas Fir, Grapefruit, Kumquat, Lemon, Lemongrass, Lime,
Peppermint, Pink Pepper, Rosemary, Siberian Fir, Spearmint, Tangerine, White Fir, Wild Orange, Yarrow

Expectorant - declaryeozd eliminorea flegmei 5i o oltor fluide din tractul respirator


Arborvitae, Basil, Black Pepper, Cardamom, Cedarwood, Clove, Dill, Douglas Fir, Eucalyptus, Fennel,
Ginger, Green Mandarin, Helichrysum, Jasmine, Lemongrass, Marjoram, Melaleuca, Myrrh, Oregano,
Peppermint, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir, Thyme,
Turmeric, White Fir, Yarrow

Galactogog - stimuleazA bctolia, crette produclio de lopte motern


Basil, Clary Sage, Dill, Fennel, Frankincense, Jasmine, Lemongrass, Wintergreen

Hipertensiv - crette tensiuneo orteriold


Melissa, Patchouli, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir,Thyme

Hipotensiv - s cade tensiunea arteriald


Black Pepper, Blue Tansy, Clary Sage, Copaiba, Dill, Eucalyptus, Kumquat, Lavender, Lemon, Litsea,

lmunostimulatot - induce activoreo sistemului de opdrare a organismului


Arborvitae, Cassia, Cinnamon Bark, Clove, Copaiba, Eucalyptus, Fennel, Frankincense, Ginger, Kumquat,
Lemon, Lime, Melaleuca, Melissa, Oregano, Patchouli, Petitgrain, Ravensara, Red Mandarin, Rosemary,
Siberian Fir, Spearmint, Spikenard, Thyme, Vetiver, White Fir, Wild Orange, Yarrow, Ylang Ylang, Yuzu

lnsecticid - ucide insectele 5i gdndocii


Blue Tansy, Cedarwood, Copaiba, Coriander, Eucalyptus, Lavender, Lemon, Lemongrass, Melaleuca,

lniltitor - ridrtd la o store morold sau psihicd superioord; promoveozd sentimente de fericire
;i speranld
Bergamot, Cardamom, Cedarwood, Clary Sage, Cypress, Grapefruit, Green Mandafin, Kumquat,
Lemon, Lime, Litsea, Melissa, Petitgrain, Pink Pepper, Red Mandarin, Sandalwood, Tangerine, Wild
Orange, Ylang Ylang

,"o I f*, pra, a, l,,aw,1uqtlnt/^alra&,


incilzitor - cre tte temperoturo corpului 1i/sau o unui onumit lesut al corpului (efect de ,,incdlzire
locolizotd")
Birch, Black Pepper, Cassia, Cinnamon, Clove, Eucalyptus, Ginger, Lemongrass, Marjoram, Neroli,
Oreganq Peppermint, Pink Pepper, Thyme, Turmeric, Wintergree

lnvioritor - reinnoieSte; promoveozd senzolio de improspdtore


Cypress, Geranium, Grapefruit, Kumquat, Lemon, Lime, Melaleuca, Peppermint, Pink Pepper, Red
Mandarin, Sandalwood, Siberian Fir, Wild Orange Wlntergreen

Laxativ - stimuleozd eliminarea excrementelor din intestine


Basil, Bergamot, Black Pepper, Blue Tansy, Copaiba, Douglas Fir, Fennel, Ginger, Pink Pepper, Rose,
5pi kenard, Tangeri ne, Yarrow

Mucolitic - desprinde, sub;iazd 5i sparge mucusul


Basil, Cedarwood, Clary Sage, Copaiba, Cypress, Fennel, Helichrysum, Kumquat, Lemon, Magnolia,
Myrrh, Tangerine, Yarrow

Nervin - efect benefic osupro sistemului nervos


Basil, Clary Sage, Clove, Helichrysum, Juniper Berry, Green Mandarin, Kumquat, Lavender, Lemongrass,
Melissa, Patchouli, Peppermint, Red Mandarin, Rose, Rosemary, Thyme

Neuroprotector - protejeozd sistemul nervos


Frankincense, Kumquat, Lavender, Magnolia, Roman Chamomile,Thyme,Turmeric,Vetiver

Neurotonic - im bundtdlette tonusul sou forla sistemului nervos


Arborvitae, Basil, Bergamot, Black Pepper, CIary Sage, Cypress, Ginger, Melaleuca, Neroli

Odorizant - opreSte formorea mirosurilor nedorite


Bergamot, Clary Sage, Copaiba, Coriander, Cypress, Eucalyptus, Geranium, Lavender, Lemongrass,
Litsea, Magnolia, Manuka, Neroli, Patchouli, Petitgrain, Siberian Fir, Spikenard,White Fir

Purificator - elimind impuritdsile


Arborvitae, Cinnamon, Eucalyptus, Grapefruit, Lemongrass, Lime, Magnolia, Manuka, Marjoram,
Melaleuca, Oregano, Pink Pepper, Siberian Fir, Tangerine, Wild Orange, Yarrow

Reconectant - promoveazd sentimentul de conectore 5i siguronld


Basil, Blue Tansy, Cedarwood, Clary Sage, Cypress, Dill, Fennel, Jasmine, Lemongrass, Magnolia,
Melaleuca, Siberian Fir, Vetiver, Wintergreen, Ylang Ylang

Regenerator - p ro m oveo zd reg e n e ra re a,te s u t u ri I o r


Basil, Cedarwood, Clove, Coriander, Frankincense, Geranium, Green Mandarin, Helichrysum, Jasmine,
Kumquat, Lavender, Lemongrass, Manuka, Melaleuca, Myrrh, Neroli, Patcholrli, Sandalwood,
Spikenard, Wild Orange, Yarrow

r'r.nNulruriNcspiro*rru, l rn,
Relaxant - pro moveozd reloxoreo; reduce tensiuneo
Basil, Blue Tansy, Cassia, Cedarwood, Clary Sage, Cypress, Fennel, Geranium, Jasmine, Lavender,
Litsea, Magnolia, Manuka, Marjoram, Myrrh, Neroli, Petitgrain, Pink Pepper, Ravensara, Red Mandarin,
Spikenard, Roman Chamomile, Turmeric, White Fir, Ylang Ylang

Repelent insecte - indepdrteazd insectele;i gdndocii


Arborvitae, Birch, Blue Tansy, Cedarwood, Cinnamon, Eucalyptus, Geranium, Litsea, Patchouli, Pink
Pepper, Spikenard,Thyme, Turmeric, Vetiver, Ylang Ylang

Restaurator - incurajeazd refocereo, recuperareo, restourorea


Basil, Frankincense, Green Mandarin, Kumquat, Lime, Neroli, Patchouli, Red Mandarin, Rosemary,
Sandalwood, Spearmint, TanOeline

Revigorant - revitalizeazd si intinerette


Grapefruit Kumquat, Lemon, Litsea, Peppermint, Pink Pepper, Siberian Fir, Spearmint, Wild Orange,
Wintergreen

Revitalizant - indl,tdtor, e nergi za nt


Coriander, Juniper Berry, Kumquat Lemo1, LemonSlass, Llme,Manuka

Rubefiant - im bundtdleSte circulo,tio, inrolege pielea


Bergamot, Birch, Black Pepper, Eucalyptus, Ginger, Green Mandarin, Helichrysum, Juniper Berry,
Lavender, Lemon, Magnolia, Pink Pepper, Red Mandarin, Rosemary, Siberian Fir, Thyme, Vetiver, White
Fir

Sedativ - prom oveazd calmul Si somnul; reduce agitolio; tronchilizant


Basil, Bergamot, Blue Tansy, Cedarwood, Clary Sage, Coriander, Douglas Fir, Frankincense, Geranium,
Green Mandarin, Jasmine, Juniper Berry, Kumquat, Lavender, Lemongrass, Magnolia, Marjoram,
Melissa, Neroli, Patchouli, Petitgrain, Red Mandarin, Roman Chamomile, Rose, Sandalwood, Spikenard,
Tangerine, Turmeric, Vetiver, Yarrow, Ylang Ylang

Steroidal - stimuleozd o ocliune similard cortizolului


Basil, Bergamot Birch, Cedarwood, Fennel, Patchou i, Rosemary,Thyme, Turmerig Wintergreen

Stimulant digestiv - sfimuleazd digestia


Basil, Bergamot, Black Pepper, Cardamom, Cinnamon Bar( Clary Sage, Coriander, Dill, Fennel,
Frankincense, Grapefruit, Helichrysum, Juniper Berry, Green Mandarin, Kumquat, Lemongrass, Litsea,
Marjoram, Melaleuca, Myrrh, Oregano, Patchouli, Pink Pepper, Red Mandarin, Spearmint Tangerine,
Turmer c wf ollnoe,Yarrow
ld

Stimulant - crette octivitoteo


Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Black Pepper, Blue Tansy, Cardamom, Cedarwood, Cinnamon
Bark, Clove, Coriander, Cypress, Dill, Douglas Fir, Eucalyptus, Fennel, Ginger, Grapelruit, Juniper
Berry, Kumquat, Lime, Melaleuca, Myrrh, Patchouli, Pink Pepper, Rosemary, Siberian Fir, Spearmint,
Spikenard, Tangerine, Thyme, Vetiver, White Fir, Wintergreen, Ylang Ylang

,n I f*, yoq" a. 0,,,,a,,&,^4nt/4aloc,i/to


Stomahic - osistd digestio, promoveazd opetitul
Arborvitae, Basil, Blue Tansy, Cardamom, Cinnamon Bark, Clary Sage, Coriander, Douglas Fir, Fennel,
Ginger, Juniper Berry, Kumquat, Magnolia, Marjoram, Melissa, Peppermint, Pink Pepper, Red Mandarin,

Toni<- promoveozd o senzalie devigoare, revigoreazd


Arborvitae, Basil, Bergamot, Birch, Cardamom, Cedarwood, Clary Sage, Coriander, Cypress, Fennel,
Frankincense, Geranium, Ginger, Grapefruit, Green Mandarin, Juniper Berry, Kumquat, Lavender,
Lemon, Lemongrass, Lime, Marjoram, Melissa, Myrrh, Neroli, Patchouli, Petitgrain, Pink Pepper,
Ravensara, Red Mandarin, Roman Chamomile, Rose, Rosemary, Sandalwood, Siberian Fir, Spikenard,
Tangerine, Vetiver, White Fin Wild Orange, Yarrow, Ylang Ylang

Vasoconstrictor - restriclioneazd vosele de sAnge, scode fluxul sangvin; poote crette tensiunea
arteriold
Cypress, Helichrysum, Peppermint, Siberian Fir, Spikenard, White Fir,Ylang Ylang

Vasodilatator - reloxeazd/dilotd vosele de sdnge; crege fluxul songvin; poate scddea tensiunea
orterialo
BlueTansy, Copaiba, Lemongrass, Litsea, Manuka, Marjoram, Neroli, Rosemary,Thyme

Vermicid - omoard viermii parozitici


Blue Tansy, Clary Sage, Kumquat, Lavender, Oregano, Wintergreen

Vermifug - di stru ge vi e r mi i i ntesti nali


Arborvitae, Basil, Bergamot, Cassia, Cedarwood, Cinnamon, Clove, Eucalyptus, Fennel, Geranium,
Lavender, Lemon, Melaleuca, Peppermint, Roman Chamomile, Rosemary,Thyme,Vetiver,Wild Orange,
Wintergreen

uenueluriNcrpiro*u.r, l rna
1o-B Indexul emoliilor (A-Z)
Uleiurile esenliale sunt unele dintre cele mai puternice remedii pe care mama naturd ni le-a pus la
dispozilie pentru sinitatea emolional5. Mai jos este o listi care are scopul de a asocia fiecirui ulei
esenfial c6te o emolie:

Arborvitae excesiv de zelos adunat


Basil coplegit uturat
Bergamot inadecvat vrednic
Birch lat curajos
Black Pepper reprimat onest
BlueTansy cople;it incurajat
Cardamom egocentric altruist
Cassia nesigur indrizne!
Cedarwood singur conectat
Cilantro obsedat Seren

Cinnamon Bark negat receptiv


Clary Sage limitat luminat
Clove dominat sprijinit
Copaiba victimizat orientat
Coriander anxios implicat
Cypress stagnant progresiv
Diil ezitant inten!ional
Douglas Fir superat reinnoit
Eucalyptus congestionat stimulat
Fennel neproductiv prosper
Frankincense desprins unificat
Geranium neglijat reintregit
Ginger apatic activat
Grapefruit respins validat
Green Mandarin indurerat lipsit de griji
Helichrysum rinit restabilit
Jasmine ingreunat eliberat
Juniper Berry negare percepitiv
Lavender ignorat expresiv

rc+ | Pv* p4" a 4.,,u* &,qilo',(h4ra,ta


Lemon incongtient energizat
Lemongrass obstruclionat curgitor
Lime leginat inviorat
Litsea incorsetat eliberat
Magnolia 16vigit increzitor
Manuka deranjat revigorat
Marjoram indoielnic increzitor
Melaleuca nesigur adunat
Melissa deprimat optimist
Myrrh deconectat echilibrat
Neroli afectat eliberat
Oregano incipelanat detagat
Patchouli degradat imbunitS!it
Peppermint impiedicat invigorat
Petitgrain conflictual armonizat
Pink Pepper impiedicat stArnit
Ravensara neimplicat determinat
Red Mandarin tulburat flexibil
Roman Chamomile frustrat inten!ionat
Rose izolat iubit
Rosemary confuz receptiv
Sandalwood neinspirat dedicat
Siberian Fir exclus imputernicit
Spearmint blazat inviorat
Spikenard agitat linigtit
Tangerine oprimat reficut
Thyme inflexibil flexibil
Turmeric compromis incredin!a!
Vetiver dezrddicinat inridicinat
white Fil blocat receptiv
Wild Orange epuizat productiv
Wintergreen incip6tanat tolerant
Yarrow invadat protejat
Ylang Ylang impovirat exuberant

lreNuerur,iNcspiro*u.r, l rn,
Dacd dore;ti si simli oricare dintre emoliile pozitive din lista de mai jos, folose;te uleiul esenfia!
care i se asociaz6:

Activat Ginger
Adunat Arborvitae sau Melaleuca
Altruist Cardamom
Armonizat Petitgrain
Conectat Cedarwood
Curajos Birch
Curgdtor Lemongrass
Dedicat Sandalwood
Detatat Oregano
Determinat Ravensara
Echilibrat Myrrh
Eliberat Jasmine sau Litsea sau Neroli
Energizat Lemon
Expresiv Lavender
Exuberant Ylang Ylang
Flexibil Red Mandarin,Thyme
lmplicat Coriander
lnten!ional Dill
lntenlionat Roman Chamomile
lubit Rose
imbunitdlit Patchouli
imputernicit Siberian Fir
inoezitor Marjoram, Magnolia
incredin!at Turmeric
lncurajat Blue Tansy

indrizne! Cassia

lnrddicinat Vetiver
invigorat Peppermint sau Spearmint
inviorat Lime
Linigtit Spikenard
Lipsit de griji Green Mandarin
Luminat Clary Sage \
Onest Black Pepper
Optimist Melissa

rca | /"*. 1to4, e" h,u^ {eL,rlo, thqv,$a


Orientat Copaiba
Perceptiv Juniper Berry
Productiv Wld Orange
Progresiv Cypress
Prosper Fennel
Protejat Yarrow
Receptiv Cinnamon Bark sau Rosemary sau White Fir
Reficut Tangerine
Reinnoit Douglas Fir
Reintregit Geranium
Restabilit Helichrysum
Revigorat Manuka
Seren Cilantro
Sprijinit Clove
St5rnit Pink Pepper
Stimulat Eucalyptus
Tolerant Wntergreen
Unificat Frankincense
Uturat Basil
Validat Grapefruit
Vrednic Bergamot

MANUALULiNcEPiTo*urr, l rn,
Dacd te apasd oricare dintre emofiile negative din lista de mai jos, folose;te uleiul esenlial care i se
asociazi:

Afedat Neroli
Agitat Spikenard
Anxios Coriander
Apatic Ginger
Blazat Spearmint
Blocat White Fir
Compromis Turmeric
Conflictual Petitgrain
Confuz Rosemary
Congestionat Eucalyptus
Cople;it Basil sau BlueTansy
Deconectat Myrrh
Degradat Patchouli
Deranjat Manuka
Deprimat Melissa
Desprins Frankincense
Dezridicinat Vetiver
Dominat Clove
Egocentric Cardamom
Epuizat Wild Orange
Exces de zel Arborvitae
Exclus Siberian Fir
Ezitant Dill
Frustrat Roman Chamomile
lgnorat Lavender
lnadecvat Bergamot
lncongtient Lemon
lnflexibil Thyme
lnvadat Yarrow
lzolat Rose

lmpiedicat Pink Pepper


lmpovirat Ylang Ylang
Incipi!6nat Oregano sau Wntergreen
lncorsetat Litsea

,n, I
/v,v" 1ny a. (1,^a, 4,ea,ul,or{.e,u4x"{/aa
lndoielnic Marjoram
indurerat Green Mandarin
ingreunat Jasmine
lmpiedicat Peppermint
Lal Birch
Le;inat Lime
Limitat Clary Sage
Negat Cinnamon Bark sau Juniper Berry
Neglijat Geranium
Neimplicat Ravensara
Neinspirat Sandalwood
Neproductiv Fennel
Nesigur Cassia sau Melaleuca

Obsedat Cilantro
Obstruc!ionat Lemongrass
Oprimat Tangerine
Rinit Helichrysum
Rivilit Magnolia
Reprimat Black Pepper
Respins Grapefruit
Singur Cedarwood
Stagnant Cypress
Supdrat Douglas Fir
Tulburat Red Mandarin
Victimizat Copaiba

', ia
Iro"o sr
l.t''

a
t
(I

LrANuerur.iNcspAro*rru, l rnn
BIBIIOC[AtIt
PUBTICATII
. THEESSENTIALIIFE,5th Edition:TotalWellness Publishing,LLC,20l8
. MODERN ESSENTIATS - THE COMPLETE GUIDE TO THE THERAPEUTIC USE OF ESSENTIAL OIIS,
1Oth Edition: AromaTools*, 2018
. EVIDENCE-BASEDESSENTIALOILTHERAPY-Dr.ScottA.Johnson,2015
. THE HEALINGARTOF ESSENTIAIOILS- KacYoung, PhD,2017
. CLINICAL AROMATHERAPY 3d Edition - J. Buckle PhD RN, Elsevier,20l5
. SOIGNERSES ENFANTSAVEC tES HUIIES ESSENTIETLES- Danidle Festy,2009
. THE HEART OF AROMATHERAPY: AN EASY-TO-USE GUIDE FOR ESSENTIAL OILS, l st Edition -
Andreea BUilE,2O17
. CURS AROMATERAPIE: NOJIUNI INTRODUCTIVE - New York lnstitute of Aromatic Studies
. AROMATHERAPIE - Dominique Baudoux, 2017
. ESSENTIAL OILS FOR PREGNANCY BIRTH & BABIES, 2"d Edition - Stephanie Fritz LM (Licensed Midwife),
CPM (Certifi ed Professional Midwife)
. EMOTIONS & ESSENTIAL OILS: A REFERENCE GUIDE FOR EMOTIONAL HEALING, Sixth Edition - 2017
. I AM FABUTOUS: BLENDS FOR EMOTIONAIWEII-BEING - Desiree Mangadog, L.Ac., M.S.T.O.M,2017
. ESSENTIAL OILS FOR MOOD & EMOTIONAL SUPPORT - Teresa Harding
. THE COMPLETE BOOK OF ESSENTIAL OltS & AROMATHERAPY - Valerie Ann Worwood, 1 991
. THE doTERRA ESSENTIAL OIL CHEMISTRY HANDBOOK - Editor Dr. David K. HiII, D.C.
o https://www.livescience.com

INDEX STUDII CLINICE


1 . Ait M'barek L, Ait Mouse H, Jadfari A. Cytotoxic effect of essential oil of thyme (Thymus broussonettii) on the
IGR-OVI tumor cells resistant to chemotherapy. Braz J Med Biol Res. 2007; 40(1 1):1537-1544.
2. Alexandrovich l, Rakovitskaya O, Kolmo E, et al.The effect of fennel (Foeniculum vulgare) seed oil emulsion
in infantile colic: A randomized, placebo-controlled study. Altern Ther Health M. 2003; 9(4): 58-61 .
3. Bast RC Jr, Kufe DW, Pollock RE, et al. Holland-Frei Cancer Medicine 5th Edition. BC Decker.2000.
4. Bradley BF, Brown 51, Chu 5, et al. Effects of orally administered lavender essential oil on responses to
anxiety-provoking film clips. Hum Psychopharmacol Clin Exp. 2009; 24: 3 l 9-330.
5. Bonventre JV Vaidya VS, Schmouder R, et al. Next-generation biomarkers for detecting kidney toxicity. Nat
Biotech nol. 20 1 0 ; 25(5): 436440.
6. Botma M, Colquhoun-Flannery W, Leighton S. Laryngeal oedema caused by accidental ingestion of Oil of
Wi nterg reen. I J Pediat Otorhi . 2001 ; 58:. 229-232.
7. Chin Rl- Olson KR. SalycylateToxicity from lngestion and Continued Dermal Absorption. Cal J Emerg Med.
20O7;8(1):23-2s.
8. Clark SM, Wilkinson SM. Phototoxic contact dermatitis from 5-methoxypsoralen in aromatherapy oil.
Contact Dermatitis. 1 998; 38: 289.
9. Darben L Cominos B, Lee CT. Case Report Topical eucalyptus oil poisoning. Aust J Dermatol. 1998; 39:
265-267.
1 0. Farrell DJ, Bower L. Fatal water intoxication. J Clin Pathol. 2003; 56(1 0): 803-804.
1 1. Federico A, Morgillo F,Tuccillo C, et al. Chronic inflammation and oxidative stress in human carcinogenesis.
lnt J Cancer. 2007 ; 121 (1 1): 2381 -2386.
I 2. Grossweiner Ll. Mechanisms of Photosensitization by Furocoumarins. Natl Cancer I Monogr. 1984; 66:47-
54.
13. Hammer KA, Carson CF, RileyTV, et al. A review of the toxicity of Melaleuca alternifolia (tQa tree) oil. Food
Chem Toxicol. 2006; 44: 61 6-625.
14. Howrie Dl- Moriarty & Breit R, et al. Candy flavoring as a source of salicylate poisoning. Pediatrics. 1985;
7s(s):869-871.

2oo I
/tntt fc{, a, l,,a&,,bqtb, tlr"fsiu,
15. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology. 2006.
.t6.
Johnson, W. Final Report on the Safety Assessment of Juniperus Communis Extract, Juniperus Oxycedrus
Extract, Juniperus Oxycedrus Tar, Juniperus Phoenicea Extract, and Juniperus Virginiana Extract. lnt J
Toxicol. 2001; 20: 41 -56.
17. Kaddu S. Kerl H, Wolf Peter. Accidental bullous phototoxic reactions to bergamot aromatherapy oil. J Am
Acad Dermatol. 2001; 45(3): 458-461 .
18. Kaidbey KH, Klingman AM. Photosensitization by Coumarin Derivatives. JAMA. 1981; 117(5):258-263.
19. Kejlovd K, Jirovd D Bendovii H, et al. Phototoxicity of bergamot oil assessed by in vitro techniques in
combination with human patch tests.Toxicol ln Vitro. 2007; 21:1298-'1303.
20. Kejlovi K Jirov6 D Bendov6 H, et al. Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. Toixicol ln
Vitro. 201 0; 24(8): 2084-2089.
21. I
Kener L, Estlander Jolanki R. Occupational allergic contact dermatitis caused by ylang-ylang oil. Section
of Dermatology, Finnish lnstitute of Occupational Health. I 995.
22. Kristina K, Jlrov;i dagmar, Bendovii H, et al. Phototoxicity of essential oils intended for cosmetic use. Toxicol
ln Vitro. 201 0; 24: 2084-2O89.
23. Lagarto Parra A, Yhebra 5, Guerra Sardifras l, et al. Comparitive study of the assay of Artemia salina L. and
the estimate of the medium lethal dose (1D50 value) in mice, to determine oral acute toxicity of plant
extracts. Phytomedicine. 2001 ; 8(5): 395-400.
24. Lazutka JR, Mieraukien6 J, SlapSyte G, et al. Genotoxicity of dill (Anethum gravolens L.), peppermint
(Mentha piperita L.) and pine (Pinus sylvestris L. ) essential oils in human lymphocytes and Drosophila
melanogaster. Food Chem Toxiciol. 2001; 39: 485-492.
25. Lemon Oil. Bibra Toxicology Advice & Consulting. 1998.
26. Levine N, Don S, Owens C, et al.The effects ofbergapten and sunlight on cutaneous pigmentation. Arch
Dermatol. 1 989; 1 25(9): 1225-1230.
27. L6pex ML, Herndndez A, Chamorro G, et al. alpha-Asarone toxicity in long-term cultures of adult rat
hepatocytes. Planta Med. 1993; 59(2): I 1 5-1 20.
28. Liu TY, Chen CC, Chen CL, et al. Safrole-induced oxidative damage in the liver of Sprague-Dawley rats. Food
Chem Toxicol. 1 999; 37 0): 697 -7O2.
29. Maistro Ei, Mota SE Lima EB, et al. Genotoxicity and mutagenicity of Rosmarinus officinalis (Labiatae)
essential oil in mammalian cells in vivo. Genet Mol Res.2010;9(4):2113-2122.
30. Carbonare MC, Pathak MA. Skin photosensitizing agents and therole of reactive oxygen species in
photoaging. J Photochem Photobiol B:Biol. 1 992; 1 4; 1 05-124.
3r. Melis K Bochner A, Janssens G. Accidental nasal eucalyptol and menthol instillation. EurJ Pediatr. 1989;
148(8):786-787.
32. Menichini ETundis R, Loizzo MR, et al. ln vitro photo-induced cytotoxic activity of Citrus bergamia and C.
medica L. cv Diamante peel essential oils and identified active coumarins. Pharm Biol.2010;48(9): 1059-
1065.
33. MonzoteL, Stamberg W, Staniek K et al.Toxic effects of carvacrol, caryophyllene oxide, and ascaridole from
essential oil of Chenopodium ambrosioides on mitochondria.Toxicol Appl Pharm.2009;24O(3):337-347.
34. Mossa AH, Refaie AA, Ramadan A, et al. Amelioration of Prallethrin-lnduced Oxidative Stress and
Hepatotoxicity in Rat by the Administration of Origanum majorana Essential Oil. BioMed Res lnt. 2013;
2013:1-11.
35. Morris M, Donoghue A, Markowitz JA, et al. lngestion of tea tree oil (Melaleuca oil) by a zl-year old boy.
Pediatr Emerg Care. 2003; 19(31: 169-171.
36. Naganuma M, Hirose S, Nakayama Y et al. A Study of the Phototoxicity of Lemon Oil. Arch Dermatol Res.
1985;278:31-36.
37. Nathalie D Yannick G, Caroline B, et al. Assessment of the phototixc hazard of some essential oils using
modified 3T3 neutral red uptake assay. Toxicol ln Vitro. 2006; 20:480489.
38. National Toxiciology Program. Toxiciology and carcinogenesis studies of alpha,beta-thujone (CAS No.
76231-76-0) in F3zl4lN rats and B6C3F1 mice (gavage studies). Natl Toxicol Program Tech Rep Ser. 201 1;
570:1-260.
39. Nath 55, Pandey C, Roy D. A near fatal case of high dose peppermint oil ingestion-Lessons learnt. lndian J
Anaesth. 201 2; 56(6): 582-584.
40. Ostad SN, Soodi M, Shariffzadeh M, et al. The effect of fennel essential oil on uterine cpntraction as a model
for dysmenorrhea, pharmacology, and toxicology study. J Ethnopharmacol.2OOl 76i299-3O4.
41. Parys BT. Chemical burns resulting from contact with peppermint oil mar: A case report. Burns. No date;9:
374-375.
42. Pathak MA, Krdmer DM. Photosensitization of Skin ln Vivo By Furocoumarins (Psoralens). Biochimica Et
Biophysica Acta. 1 969; 195:. 197-206.

MANuALULiNcEPiToRUTu, l ro,
43. Perrett CM, Evans AV, Russel-Jones R.Tea tree oil dermatitis associated with linear IGA disease. Clin Dermatol.
44. Perry PA, Dean BS, Krenzelok EP. Cinnamon oil abuse by adolescents. Vet Hum Toxicol. 1 990; 32(2):162-164.
45. Posadzki P, Alotaibi A, Ernst E. Adverse effects of aromatherapy: A systemic review of case reports and case
series. lnt J Risk Saf Med. 2012;24: 147-"161.
46. Potapenko AY. New Trends in Photobiology (lnvited Review) Mechanisms of photodynamic effects of
furocoumarins. J Photochem Photobiol.l 99i; 9: 1 -33.
47. Prashar A, Locke lC, Evans C5. Cytotoxicity of clove (Syzygium aromaticum) oil and its major components to
human skin cells. Cell Prolif . 2006; 39l. 241 -248.
48. Prashar A, Locke lC, Evans C5. Cytotoxicity of lavender oil and its major components to human skin cells.
Cell Prolif. 2004; 37 : 221 -229.
49. Rodighiero G, Musajo !
DallAcqua F, et al. A comparison between the photoreactivity of some
furocoumarins with native DNA and their skin-photosensitizing activity. Experientia. 1969;25(5):479-481 .
50. SalazarM,SalazarS,UlloaV,etal.Teratogenicactionofalpha-asaroneinthemouse.JToxicol ClinExp. 1992;
'12(3):149-1s4.
51 . Soares BV, Morais 5M, dos Santos Fontenelle RQ et al. AntifungalActivity,Toxicity and ChemicalComposition
of Essential Oil of Coriandrum sativum L. fruits. Molecules. 2012; '17:8439-8448.
52. Spoerke DG, Vandenberg Sa, Smolinske SC, et al. Eucalyptus oil: 14 cases of exposure. Vet Hum Toxicol.
1989;31(2):166-168.
53. Su L, Zhang H, Zhao J, et al. Safrole-2i3'-oxide induces atherosclerotic plaque vulnerability in apolipoprotein
E-knockout mice. Toxicol Lett. 2013; 217 (2): 1 29-1 36.
54. Tibballs J. Clinical effects and management of eucalyptus oil ingestion in infants and young children. Med
J Aust. 1995; 163(4):177-'180.
55. Ubiuye 5, Uchida K, Yamaguchi. ln-vitro and in-vivo anti-Trichophyton activity of essential oils by vapour
contact. Mycoses. 2001 ; 44: 99-1 07.
56. VillarDKnightMJ,HansenSR,etal.ToxicityofMelaleucaOil andRelatedEssential OilsAppliedTopicallyon
Dogs a nd Cats. Vet Hu ma n Toxicol. 1 994; 36(2): 1 39-1 42.
57. Webb NJ, Pitt WR. Eucalyptus oil poisoning in childhood: 41 cases in south-east Queensland. J Paediatr
Child Health. 1 993; 29(5): 368-37 1.
58. Woolf A. Essential Oil Poisoning. ClinToxicol. 1999;37(5):721-727.
59. Yager JD. Endogenous estrogens as carcinogens through metabolic activation. J Natl Cancer lnst Monogr.
20OO;27:67-73.
60. Yazdani E, Sendi JJ, Aliakbar A. chemical composition, toxicity and physiological effects of essential oil of
Rosemarinus officinalis on lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae. J
Crop Prot. 201 3 ; 2(4): 46'l -47 6
61. Yoo CB, Hann KII Cho KS, et al. Eugenol isolated from the essential oil of Eugenia caryophyllata induces a
reactive oxygen-mediated apoptosis in HL-60 human promyelocytic leukemia cells. Cancer Lett.2oo5;225:
4',t-52
62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2 1 1 05 1 76
63. https://www.ncbi.n m.n h.g ov / pubmed /21 922934
I i

64. https://www.ncbi.nlm.nih.govlpubmed/2380861 8
65. https://www.ncbi.n m.n h.g ov / pubmed 1227 897 92
I i

66. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894890
67 . https! / www.ncbi.n m.n h.gov/pubmed/1 6807875
I i

68. https://www.ncbi.n m.n h.g ov / pubmed / 1 9382'1 24


I i

69. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4280720/
70. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC419919'l /
71 . httpsl lwww.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC427O653 /
7 2. https'J lwww.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25553641
73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1 721 1 1 1 5
7 4. https'J / ncdh.nih.gov/research/results/spotlight/0403 1 0.htm
75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1 8753801

202 | &latt fcEr a, l,aqnuh,qtlo,fuqorr4&


[tPtRIOUtJ ffiItIt

[rPrRr0u|.l [rJrrr

{A} {F}
Acnee: pg.75, 153 Febr6: pg. 133, "134, 149
Afte: pg. 1 38 Fertilitate (birbat): pg. 1 1 3-1 1 4
Anxietate: pg. 107,'141 Fertilitate (femeie): pg. 1 1 1-1 1 3
Arsuri: pg. 152
Arsuri stomacale: pg. 149 {G}
Articulalii: pg. 151 G6t - durere: p9.147
G6t - laringiti: pg. 137
tBl G6t - puroi: p9. 138
Boala m6ni-gur5-picior: pg. 1 46 Gingii: pg. 131
Brongioliti: pg. 132 Greali: p9.117,149

tcl {H}
Calmare: p9.119,'129 Hemoroizi: pg. 118
Cicatrici: pg. 12O, "154 Herpes: p9.75,155
Claritate mentali: pg. 59 Hormoni - echilibrare: p9.112
Colici: pg. 129,130
Concentrare: p9.62 {D
Constipalie: pg. 1 15, 1 30, 1 35 lmunitate: pg. 72, 83, 136 (Bomba de imu-
Contracturi musculare: pg. 86 nitate copil l-3 oni),'148 (Bomba imunitote)
Contraclii - suport in travaliu: pg. 1 20 lndigestie: p9. 1 16
Crampe musculare: pg. 115, 1'17,118 lnfeclie ureche: pg. 1 31, 143
Crup: p9.133 lnfeclie urinarS: pg. 1 16
Cruste de lapte: pg. 1 31 lnsecte - mutcituri: p9.65,"141 , 154
lnsecte - repelent: pg. 140
{D} I ntoleranli gluten/lactoz6/proteine
Depresie: pg. 106, 1"15,120 lapte vacd: pg. 1 35
Dermatiti: pg. 135, 155 lritalii piele: pg. 7 5, 129,'130
Diaree: pg. 130, 135 lritalii scalp: p9.157
Digestie: p9.77, 11 6, 1 30
Durere: p9.72 (Morfind lichidd) U}
Durere in git pg. '147,148 Julituri: pg. 130, 140
Dureri articulare: pg. 151
Dureri de cap: pg. 1 15 tLl
Dureri de spate: pg. 1'17, 150 LaringitS: p9.137
Dureri musculare: pg. 150 Lactafie: pg. "12O, 12"1
Linigtire bebe: pg. 129
{E}
Eczemi: pg. 155 {M}
Edeme:p9.116,118 Masaj perineu: pg. 1 19
EnterovirozS: pg. 1 38, 1 49 Mitreali: pg. 156
Eritem fesier: pg. 129, 130 Motivare: pg. 1 10
Eruplii dentare: pg. 131 Mugcituri insecte: pg. 65, 1 41, 1 54
Mu;chi - durere: on' tl*rorrr.
'
iNcuneronurur I zos
[ttt[r0[tl milr

Mu;chi -intinderi: pg. 151 {s}


Mugchi - spasme: pg. 151 56ni tensionafi: pg. 1 16
Mugchi tensionafi: pg. 86, 151 Scarlatini: pg. 1 43-'l 44
Sindromul picioarelor nelini;tite: pg. 151
{N} Sinusuri: p9.69
Nas curgitor: pg. 148 Stres: pg. 108
Nas infundat: pg. 7 5, "129, "134, 136 Somn: pg. 65, 80,'l 19, 1 41
Stafilococ auriu: pg. 148
{o}
ObosealS: pg. 116 {r}
Oreion: p9.142-143 Tiieturi: pg. 153
Tristefe: pg. 1 09
{P} Tuse productivi: pg. "137,147
Parazitoze: pg. 1 39 Tuse seacd: pg.'137, 147
Parazili intestinali: pg. 150 Tuse spasticd z pg.'l 35, 1 47
Pir-cidere: pg.'157 Tuse umedi: p9.134
Pir - cregtere: pg. 157 Tuse uscati: pg. 134
Pir gras: pg. 1 56
Pir uscat: pg. 156 {u}
Pir - v6rfuri despicate: p9.157 Ureche - infeclii: p9.131, 143
Perineu: pg. 1 19, 120,'121
Piele uscati: pg. 155 {v}
Pozilie pelviani: pg. 1 19 Variceli: p9.144
Progesteron: p9.112 Virsituri: pg. 139
Purificare aer:. p9.62 Virsat de v6ntzpg."l44
Puroiin g6t pg. 138 V6nitii: pg. 153
Vergeturi: pg. 1 18
{R}
Riceali: pg. 131
Rini: pg. 1 40, 1 53
Riu de migcare: pg."l49
Relaxare: pg. 1 10, 1 19
Respiralie: p9. 59, 69, 7 5, 129, 132, 134
Riduri: pg. 154
Roseola infantum: pg. 1 46
Rubeold: pg. 145
Rujeoli: pg. 145

,on I fu* p,a. a" h,,,.a ,1&ql/tft,,"tw,,t&


Il
t
I
i
q

ri

,l
I

r*
MANUALUT INCEPATORULUI

Pw,W
w (,,,r,rn M@

S-ar putea să vă placă și