Sunteți pe pagina 1din 40

"'1

~l

1

j

I

I

1

l

I

NOn;\IATIV l'ENTnu PHOIECTAHEA 1',\nCAJELOH DE AUTOTUH1S~IE iN LOCALnAn

URBANE '

Indican v 1'. 132·93

1. GEN El\f\UTkp

l . l . Prczcn tclt- normc sc aplic;\ la elaliorarca stud i ilor ~l pro icctclor privind arncnajarca parcajelor de autovchicu Ic in cadrul planur ilor urbnn ist icc , stud i ilor de circulat ic 51 a proicc-

tclor de invcst it ii. ' ,

Parcajele ~i garajelc de autovchiculc rcprez inta do tiir i necesare circulat ici pasiva-stationara de la locuintc, construct ii socia l-cconomico , inst itutri , intreprindcr i, prccurn 51 Ia all r

objective po lariza toare de traf ic. '

. .1.2. Normatiy-ul stabi lcstc reg Icmcntjir ilc de ord in urba- 1l.lStJC, tcmatic ~i mctodologic reler itoare la arnplasarca si dimcnsronarca parcajclor , organ izarca cxploatiir ii accstora , prccuru s i pcntru cadrul continut al .documcnt at i ilor tehn icc.

1 :.1. P:escri l~ti ile ?e dimcnsionare a Iocur ilor nccesarc pen hu parca jcle ~1 garaJcIe SI tua tc la sol san In construct ii , prevazute cu unu~ sal! rna i rnu lte 11 ivclur i , se stab ilcsc con form pre1.en tului normativ. Proicctarca de invcst it ii a parcajclor si garajelor situate in cons truct ii I1U fac ohiectul prezcntului norrnativ.

1 .4. N orrnat ivul ser veste la :

. .- intocm irca stud iilor de circulatie, a proicctclor urbanist icc si a docurncntati ilor tehn ico-cconomi ce pcntru arncnajarca parcajclor ;

---: indrumarea unit at ilor ter itoria l-administrat ivc, a prefc~t:lfllor ~i prirnariilor. precum ~i a agentilor econornici, pnblI.c I sal!. part i~tdari, imp1icati. In real izarca ~i exploatarea parcajelor ~l garajclor de autoturisme ;

'1 +

El<lborat d o :

I1\'STITUTUL "UHB.-\1\'PROIECT"

Aproba.t de:

~!lXlSTlWL UJCH},J,ILOH T'l'IH.ICE :;;1 AlIIE?\'AJAH.ll

TEHITOmULl.'!

ell Orcl i n ul 11[. 1O/:-':;(Hi.04.1993

28

_- elabornrca de progrrunc de investrt i i pcntru parcajc sau garaj c ~ i III toem i rca documcn ta t i ilor tchn icc inclusiv a Iorrnelor legale pcn lru acordarca rlc au torizn t i i de const ruct i t :

-- avizarca pro icctclor de parcajc.

1.5. Prcvcdcr ilc normat ivulu i de parca jc sc VOl' apl ica dup:'! en de c;\tre tlni!i'l~ i de proicctarc.r titular i de invest it it ~1 unit5.ti ale adrnin istrat ici locale. Ele vor fi avutc in vcderc ~i la proicctarca parcajclor din cxtrav ilan pcntru obicct ivc si trascc

care nccesitii asemcnca do lar i ell acordul organulu i bcncf iciar.

al Drrcct tci Circulat rc rhn Cadrul Mmistcrulu i de Interne ~i a1

prcfccturu judctului . -

1.6. Ansaruhlul de Iucrliri stradale inclusiv parcajclc ~i gnrnjclc vor constitui UI1 sistem un itar si general de circulat ie conccput pc baza criteriilor de efic icntti funct iona lii , incadrare urbanist ica si protedie a mediului .

1.7. La 'elaborar;a documen tat iilor tehn ico-ccononuce pentru parcaje sc va [rne senrna de provcderrle prorectelor de urbanisrn si de dezvoltarc a circulat iei dill urmatorii 15 ... 20 ani, prccurn sl de posibilitatca reali~arii etapizatc a lucr ar ilor prin rczcrvarca t crenur ilor ncccsarc.

! .8. Pentru parcaje!e ~i garajcle de marc capacitate sc VOl' analiza in variante amplasaruentelc, acceselc de vehicule s i pieton i , in trari le ~i icsir ile din parcajc. in corclare ell planur ile urbanisticc ~i cu structura rctclci gencraIrt de circulatic. Se va prevedca segrcgarea traficnlui activ (in dcplasarc) de traficul pasiv (stationarj si sc va asigura capacitaten , flucnta si siguranta circulat ie i majora. Accescle Ia pnrcajcle ~i garajele de marc capacitate sc Val' rczolva , de regula, din rctcaua sccundara de circulat ie.

1.9. La proicctarca , rcal izarea ~i exploatarca parcajelor se Vol' respecta prevedcri lc din standardclc de straz i ~i i n terscct i i , ncrrnativelc de elaborate a studi ilor de circulat ie, protccj ia mcd iulu i , precum si pentru pjistrarea ordin i r, l inistci ~l salubrIta~ii publ ice ,

2. CIRCT.3LATIA STATIONAR,:\.. (PASIYA.), DOTARI SPECIFICE

2.1. Circulat ia stationarii (pasiVrl) estc const itu ita din autovel: iculclc parca tc san gar~tte, i nclus iv ta ximct rclc si 111 i jloaccle de transport III C01111111 imobil izate 111 stat ii .

29

.. - 'J :1

j

I

,

, nin~rL: acestcn , autoturisI1ll'k au cca ma i mn rr: ponderc.

llldeoscbl In zone Ie centrale, zone le po lariza toare de t raf ir , re-' zidcniiak etc

Pareajell' s i ~arajelc sint do ta ri spec if ice ci rculat ie i pas ive care pot t i amennjate la sol (obicctul prczr-n t u lu i norma t iv] san in construct i i de d iteri te t ipuri

2.2. Stud iul , proieciarca ~i cxploatarca pareajclor vu a sigura:

, -=- corelare,~ amcnajirilor s i ech i piirilnr pcntru c i rculat ia a~ll:'a ell ~e~c a,tercnte circulaiici pasivii , transportului in cornun ~l circulatio i pieton ilor ;

~ cr earea ~unui sistcm un i tar de circulat ie pr in cor elarea rejclelor de straz i ~l de pnrcaje s i prin organizarea desfasuriiri i coordonute a traficu lu i ;

, repartizaroa in spat iul in trav ilan a parcujeior di Ieren-

t iate dupji seep. capacitate si cond i t i i de exploatarr , in concordanta ell zonelepolarizatoare de trafic s i cu lL't',aturile Ia dru-

murile publice din teritor iul extravi lan. '

2.:~. Se va t i ne seama de dcfinirile legate <lin Codu l Circulaj ie i HlItiere priv ind :

• "vehicul opr it" estc considcrat veh icu lu l imobi lizat at it t imp cit este necesar pen tru luarea sau Iasarea de persoane, incarcarea san descarcarca de bunuri , timp in care con duca toru l r{lmine. in ~vehiclll sau in a prcpierea acestu ia , . pen tru a pu tea la ncvo i e sa-l dcplasez e ;

• "vell icul s tu ti ona t I, es tc Cons idera t vehiculul imobil iza t pc drum pentru l1nmotiv a ll u l dec it aceia de a ev i ta un conflict ell llll participant la trafic sau cu un obstaco l , ori pen tru a Se supune regulilor de c ircu lntis iar irnoibl izarea nu se limiteaza la t irnpul necesar luarii sau lasarii de persoane sat! bunuri;

. • ,:vchienl parca t" se intelege vehicu ln l stat ionat intr-un lor special rez ervat accstul scop s i amenajat Cit atare .

. 2.'1. Termenii referitori la dotar ile specifice c ircula t iei pa-

sive folositi in normat iv au u rma toru l cont inu t :

• Parcuju] reprez i n tfi spa t i u l amcnaja t , pe sol sau in COll::;t ruc t i i speciaic. dat de regula in Io los inta pulllicrt, ell san f{lr;t p.lat~, pcntru sta\ionarea in a cr l i ber respect iv pentru adapo~lIre-a in constructli a alltoturismclnr pc chfcrite dllratc de timp.

30

• (;arajHl rcprcz inta const ruct ia ell nl1111 san ma i mu lte nivcluri dal{1 de rcguEt in Iclosiuta privata pc bazet de ubonamcnt , act de proprietate etc ., pentru stat inna rea , udiipost irea ~i in tret inerea (eventual rcpala~ia) autovehiculolor care dUp[l caz , poatc ii dotata ell instalnj ii spcciale de aerisirc. iucii lz ire , ilurn inat , canalizarc. a l imeutat ic ell apa , nsceusoarc , af isaj s i d ir ijnre etc.;

2,5, Parcajclc si garajele la domiciliu sau la dest inat ie s int de mai mu l tc catcgorii d iferen t iat r- pe baza criter i ilor Iunct ionu le const ruct iv e , de cc hi pare tehn ic.i ~i mod cle exp loa tare,

2.6. 'La proiectarea parcajel or se vor avea in vedere caructer istici le circulatiel pasi ve ~i anume :

• solicitarile locurilor de parcarc sint Iunctle de mornentele caracteristice speci Iice ale traficului (de plaxar] pentru munca, aprovizionare, locuire, relatii sociale $i economice, cultura, recuperare ~i agrement etc), precum ~i gradul de dotar e cu rnijloace auto, gradul de mobilitate !?i starea e20- nornica ;

• rnobi litatea auto turismc lor dcp indc de marirnea localit~qii, gradul de motorizare, si tuat ia cconoruica <']i ref lcctjl frecvcnta ccrcr ii de locur i de parcarc la dest ina t i i :

• circulat ia pas iva sc carac terizcazji In principal prin durata de stat ionare , momeutu l oral' curcspunzfi tor scopului deplasar i i gabaritul spatiilor de st a t iouarc etc,;

'. pentru [ieea;e autoturisn{ .'iC v a as igura un loc de parcare , respectiv garare , la dom ir il iu rlcnurn i t parcarca de orig ine , care

este ocupat in medic 60 ... 75% din 24 ore; " .

• t in ind scarna ell' mobilitate s i de parcursul rnediu z iln ic al autoturismelor proprietate part iculara se va cons idera , pe ansam11u, 1,5 '" 1,8 Iocuri de parcare pentru fiecare autoturisrn (n:~peetiv I loc Ia domiciliu plus 0,5 < •• 0,8 locur i Ia dest inut ie}:

• deplasarea efect iva a auto turismclor part icular e in oraselc mari nu dureaz.a mai mult de 2 '" :\ ore/zi rcstul timpu lui fiind parcate la dom ici liu sau la dcst inat ie ;

• parcajelc la destinnt ic VOl' avea de regula ut i lizare multifunqionalrt, respect iv pentru ma i multe sccpuri ale deplasar ilor care se efectueaza la ore diferite (ex, dirnineata pentru munca , iar seam pcntru spectaco le , restaurant, e tc}:

• pcntru erase m ici ~i mijlocii eu suprafa ta in~ravilanlllui pin;, la 400 ... 500 hectare ci rcu lat ia pas iva "la dest inat ie" este reuusa, lleplasarile cfectllinclu-sc preponclerent pc jos In cadrul

.... .:'_

·",,·1

~

31

i 1

U· .,- ,~

"

i J

I

11110r izocronc ca :) ... 15 minute iar pcntru orasclc ma i mar i , circulat ia pasivii )a dest inat ic" devine din cc in cc mai import ant a , at it ca volum cit ~i ca duratti de sta t ioanrc :

• in general durata parcjir ii pcn tru muncii cst e clc 8 ... 9 ore/z! iar pcnlru a ltc scopuri de 2 , .. 4 orc·fzi;

DoUrile pcn tru circulnt ia pasivii Ii i nd oncroasc , sc va u sigura crest orca cf icicn lci funct iona lc vs i rcntnb il iznrca accstor iuvcst it ii pri n masuri specificc de cxploa t arc : acccsib il itn tc

cond itiona tii. l imi tarcn durate i parcari i, taxarc d ifcrcn t ia t a.

ocuparca succcs iV{l pri 11 rota tic a acclu ias i loc, crcstcrca niv c-

lului scrvic iilor, etc. ' , ,

2.7. Pcn tru ev il arca aglomerarii ccrer ilor de locuri de parcare la dest inat ic sc va avea in vcderc :

• intocm irca planurilor urbanist ice pe baza stud i i lor de circulatie cu considerarea impl icuti ilor pe care le au transporturile active si pasive si arnplasarea dotarilor socia l-econorn ice po Iariza toare de circula tie stationarii :

• mtcnsrf icarca amenajar ilor de parcajc si garaje in garajc in cond iti i lc organizarii cficientc a circula t ici genera le ;

• rczcrvarca de spatii .mon acdificarid i" necesare pen tru vii toarcle parca i c ~i garajc.

3. CLASIFICAREA PARCA]ELOR

3.1. Parcajcle de autovehicule pot fi:

parcajc de categoria I care s int amenajatc pe teren sau

Ia sol;

parcaje de calegoria II care sint arnenajate in constructi i spccialc (cind se dorcstc adiipostirca s i intrctinerea autovehiculelor san cind nu se d ispune de spatiu suficicnt pentru parcare~ la sol si estc convcnabil ca aceasta Srl sc rczolvc In construct ii pc verricala).

3.2. Clasif icarca parcajclor de catcgor ia I Ia sol, se face in Iunct ie de:

a) C a icgoria aniouehiculelor

• auto turisme (constituie obicctul prczentulu i normnt iv) :

• autolmzc ii microbuze :

32

o all locnrn ion nr- si autnv-hiculc grcle pcnt ru mnrffi , au 10-

spcciule , ele:' C

g v.ihiculc p~ (hll:t rot i si vchiculo pcn lru hand ica pa t i ; 1) Aiuplusarca barcajclor

o pnrcajo s-ituate pc sl rriz i , adiaccnte bcnz ii carosnbrl.; de ling;1 trotuar :

e parcajc amplusat c pc zona ccntralji a. striiz i i cind cx ist a spatiu dispouibil , iar circulatia este rcdusa ;

G parca]e amcnajate in Iungul unor a lei carosabile, lateraIe piirti i carosabilc principale a strliz l i si separate de acestca pr111 tro tuarc, fi9ii verzi etc.;

• parcaje amcnajate pc platforme situate in afara zonei

strazii.

c) Ca bacitnt ea de parm!'!' a antoturismelor 0p;crcaje: cu capacitate nxlus;l pin;l In 10 Ior ur i ; e Cll capacitate m ijlor io 10 ... 50 locuri :

e ell capnci tate marc de parcarc 50 ... 200 autot ur isme ; Ql parcuje cu capaci fa te faa rto 111 a rc , p25 te 200 au to turismc

d) Sisteuie consiruciioe )~i ccliipiiri tehuice

. ® parcajc amenaja tc cu sisteme rut ierc modcrnc, eompar-

t~ll\cntatc funct ional , echipate Cll marcajc, indicutoare si al t e slstcmc de c1irijarc a circulatici carl' au accesc contro la tc s i sint prcvazute cu instalatii tchnice de i luminat , canal izaro , alirncntare cu apa, plan tatii, protcctie an tiso larii (eu copert inc, prehte, bateri i capta toare de energic sola r:i, plantat i i inalte) etc.:

o parcaje amenajatc cu s istcrnu mUCIC rnodernc echipatc partial cu diferite instalat ii ,

.. parcaje simple prev.izutc cu impictruir i , macadam etc. avinrl scurgerea apelor metcorice rezolvatii la sllprafapl ..

e) Orgauizarea exploatiirii parcajdor

. - parcajc ell acccs libcr, pazite sau nepazile, tid plata

~I nclinut.it in t irnp rcspcctiv cn acccs Iihcr insrl limita t in t imp :

. - parcajc ell plata in funct ic de 10cu1 ~i t impul de s tat 10narc ;

. - parcaje ell Ia xarc suplimcntarii ill fundic de scrvici ilc aSlguralc (prcluarca llla!Jlllll ctc.},

3 ~ cd. 1045

33

I

1

,I

! i

3.3, Dup.i poz it ia parraju lu i !'aFl de l'kl\ll"1l1~'k :;(rilzi i ~i

dupl't modul dl' a~\'zan' a vch icu lelor (iurIi nn r« ctc.) parcaj('le de; categoria I sint til' tllai mu ll c clast' dcta l in t.. ill at1l::\dl' 1A ...

In.

Accslc cl.isc s in l :

18 L\ ~ pc slr:l!.i priuc ipulc alllL'l1aj:dl', dllP~\ C:lZ, jll' SlIpraf;L~a cnrosubi l.i (ddilllilate priu nuucajc Salt Iis i i vcrz i ): pl' t ro luare (conrl i tionut ell: usigurarca unri lrl\imi minimc pcnlnl

pieton i de 3 III la s t r.iz i lc de ealq~. I ~i II, rrspcct iv 1,5 In la

cakg. III til' strtlzi sau p.ul ia l pc curosaui l ~i. I'ar\ial pc l rul uar ;

* IB ~- parcajc amcnnju tc pc aki carosa l.il« latcrule prlr~ii carosabi le principale :

e Ie ~ parcaje amcnu ja tc Fe slr;l;t,i scrundarc cu una san douii benz i carosabile :

e ID -- parcajc anu-najat« pl' pbt forme scparn tc de ampriza striiz i i.

3,4. Tn funct ic de: rnoclu l de: a~czarc a vch icu lclor pc caros.ib il , pc trotuare. p:nti:d pc carosabil si parti:tl pe tro tuar ~i respect ivcu asczare long i tud i na la , trnusvcrsalii la 90" sal! inc 1 inata la 60°, 45" (cvrntuul 30") in mod cont inuu sau grllpat c itc 2~3 vehiculc de. ~ ('xist;1 0 marc vur ictntc de cazur i cxpr irna tc grafic in anexe 1i ccd ificn te in vi-den-a cviclcntclor stn t isl icc. pentru capac itntca de parcarc etc (ancxe A3--·.'\~), In ancxn AS cste aratatl't var iau ta (le arncnajarc a pa rcnjului de au tulur ismc pe p lanscul uuu i parraj const ru it ill denus«l situut in inr int ii de blocur i ,

3.5. Clasificarc-a parcajclor de ('akgoria I[ in constructii (imlcoscbi pvnlru ncccsit.i t ilo de sistl'matizarca c ircu la t IL'i) Sc face COnfOlI11 anexclor II.-\.1.,,~-·IlBl'''3 ill fllnc~ic de :

8 ca tcgoria veh icu lelur ;

.. clcsti na tia p.ucajclor ~i a garajdor (b dom ic il iu , la (lest ina 1 ic, la do tiiri pri nci pale etc _) ;

o mo.lul de Iunc] iuna re ~i cxploa t.uc a parcuju lui (in.l ividuale , euler t ivc , i 11 kgra t c in c!;\d iri mu l I i Iuuc \ ionn lc dc.) :

o numiiru! dL' n iveluri al« const ruc t ic i (suhtcrnuc ru 1--2 u.vcluri , la parlcr, parl cr s i I san ma i mul tc cl aje etc.):

31

'1

" l'ap:l(']Ldl';\ 11" p:lrcan: ([Jill:l ln :'ill locuri , :in .. _ 200,

)ll'~IL' 201l locmi); _ .

$ klul construr l ici ~i a :tc't"l,:-;L'ior (_ramp~' lI1h'rlOZllc: _:;:lll ~"..:lt:l"ioarL', autoclcvu tourc ctc}, prL'clllll ~l l'cltlp:~rl'a_ t clut ira a rOllstrudiL'i (inc:dzill', ali!twnlarL' cu apii , vent i la t ic , cncrgle electriC:l' ~ for\;I, (ana I izare ck .}.

:l.ti. Ciasificarl':l lunct ionn lli pon tru parcajt.'ribaraiL~ In Iunct ie dl' rolul ;1\'111 ill :;i,;1I'IlHll dl~ c i rcuhi tic cst c :

e i'l!rrait' d.' {nIJl.j,'I' pen tru l;I~;lrca ;\\llolllris1\\ullli ~i con-

t inua n.u dl·),la<'trii CII lrallspor[\ll III COmlll1:. '

@ jJ:lrmF !WlltO/l pI'lllrt! protej;l1>':t lllll'l ZOlll'. S~I_rn:lso_llrilutr, P;lfl':tH':t au t ot urismulu i :;.i conI munrca (kpLts~lrll pl~ jl':>

sau cu I r.uis port ill comuu : .

e p!frmj-si/(J: pl'lllrll a<iapusllrl';L ~l ~la\lonarl'a aHtul\lrl~mclur in eo!\~tnlqii un ifunr l ionn lc :

Q j)((rclljcillt,'grai<' clllll. clf,c:in':\ ill Cl,rL: c~k amcnajut parrnjul indeplinvstc ~i al Ic I unr t ium (l~:"_. birouri}:

8 /,u}'nljl·-,:!,(U'llj,: 0/ slal u! /,r:"di (aLollallll'llt, etc,) ~i en

servici i de in trrt incr e ~i n-pnr.i t i i auto; ,t

@ garajt' individ\\all' izul:\k grllpal(' sau llllt'grak in cu!!,.;truc t i i (ex. locu intv}.

: I

,,)

.. ,.'t

i. CO\ I .nn DET EIOlI\" .\\TI~ .\L E P.\];:_C .\.1 FUm

-1.1. Parcaje le ~i garajele sv vor pr::vL'lka .curl'spun,.rllol" ll'l"t.'lii lll: 10c\11i, ncccsi ttit ilor ftll1<\iollale ~l cOlHlltl1~!)r, l~"lCak pl.' \';ll.'l Iactor ilor lktennillanti s i de incad rarc urbnu ist ir a .

-1.2. Factor i demografici:

e popubtia local it at i: (m i i l()c_) .. a _ Wlll:\nr ur\"lllisticc.

dL·l\:,-ilatca (loc ./ha) s i structura pupuLt\ ici : gr\\pa A act iv i de bazrt:

grnL);t B ad ivi l)ell l ru ~(': vic i i ;

grup:l (' popu1a\il' (kpcnllt'nL, prCl'llill ~i clcv i i ~i studcnt ii :

Go nevet ismul z i lni c. iu triui-ics i: i h srhirn l.uri tIL- lllUIH::I rlpanIZal"l' pe Il1 ijlourc dl' \lcpLb'li"t.':

~ spornl dl'nlUgr;\ ric 11;\ i L1Ld ~l d m.un icn pOpll LI t lt'l 111 [1'1""1'('cl ivii .

,jj

35

!
I ,
·1
L 1
!
I
~n"·
\.....
Ii
L 4.3 Cond i ti i ccouom ice :

8 l?rofillIl C::OI1)illic a l 1()~.l1itrt~ii snu a l zouc i ana l iz n l c si p::!rsp~d!.v ~1c cl.: (L~!'v J1Llr,:, im pl icat i i lc priv i nd transportur ilc ~l !1c-ce:;lt:iplc d.: p.i rcnrc :

Q rclat i il» cconomicc si socia lo cu tcri tor iu l dc' inflnen\;\.

~l inicl1sihlca traf icului in'tr:ll in local itn tc :

9 si tual in economic'; (mcrlic) a populnf iri .

4.4. Factor i urban ist ici

tit st:prafa\a ill~~'avilan;lllli (Iin} ~i a zouclor Iuncj ionn lc ;

® d istantc iucd ii (km) in trc zonclc 111'1);111(', faZ(' (lc inf lucntii

a cenll'cl?r polariz atoarc de trafir pasiv : ,

G. cl!Siante de protcctic faFt de dotiiri social-cul tural e care dctcrminii amplasarucn tclc parcajclor ~i garajclor :

. ~ ca!'acterislici ell' ordin adrnin istrat iv, a riri tcctura l .is, toric, ecl11p~re c~lilitar;l s i clemcnte' locale r a n- polarizeaz;l circulatia stat ionar.i ;

La :ullplasarca ~i amcnajare;"t pnrcajclor 0,(' vn uvea in vr dcre ccrerca de Ior u ri de parca I"!' ~i carar tr-ru l /,OI11'i urbanist icc care ponte Ii :

. G ~ona ccntralii care polarizcaza de rcgnlrl eel ma i iutcns

c irculat in activ;l ~i paslv~l;

... e z~l:cl~ d(; I?Cllit (';\~C n~cesitrl parcajc d ispcrsa tc In dom ic il ii , gal~lr indivitlualc, mr III uncle razuri parcajc-garajc, in constructi i ;

• zonclc de .1ll1l11ca care nccesi iii prcvcdcrea de platfonnc de parcarc amcnaja tc, de regula, in cadrul pietdor prcuz inalc :

• pcntru zone lc de sport, cu lturii si agrcmcn t convin de regula, parcaje mult ilunct ionalc de marn capacitate.

-1.5, Condit ii de ech ipare rutierii

Q Lungimca retc1ei de straz i (km) , dcns.i In tea sl riizi lor (1~1/h~ ~l m/lo::l1l !or), ~upr~fa ta ,trot~Ia:cl?r ~ i a yrtrti i ('a rosab ilo (ha) tolala ~I pe t ipuri ell' imbr.iciirnin ti ru l icre ;

e ,~111llir111, suprafata ~i capac itn tca parcajclor ch: d ifcr il c ('atcgOrJl;

@ sh\ii de h:-;i111('lfl', numiirul. sl1pra[;\(a s i caparilate(l lor:

36

4.G. Factor i privinrl m otor izarea

5 grarlul ell' mol or izarc pcnl ru au l o lurisme , to l al pc 01a7 ~I pc z onc Iunctioualc :

o grad\ll do motorizarc toLd pare auto ~i dCl1siialca medic a au tovrh iculclor (nr. aulolmisll1c/km strad;I):

e dct arcn cu d ifcrilc m i jloncc de transport in comun , IlUrnaru l III j jloacclor (total) 1i numii rul locur ilor of cr i leI 1 000 10- cui tori :

fI dol:lrilc privmd pnrcarca ~i gararc;\ pcut ru mijloaccle de transport In cornun , autovch iculcle de rnarfji , autospccialc etc.

4.7. Caracter istici gcol11cirice a le autotur ism clor

• d imcnsiun ilc constructive s i de gabarit pcn tru priucipaldc t ipuri de autoturisrnc :

C spa t i ill' de si guran ~8. ncccsutc in tre au (ovchiculclc parcatc s i in dcplasarc ell vitcza de 5 km(ori, din parcajc 9] garajc (gabaritul clinam ic) ;

fJ razclc m in irnc si de bracarc a autoturismclor , dccliv i tat i maximo in al in iamcnt 'si in curbc cu raze m ic i in acr libcr si ];1

construct ii : ,

- t;nghiurilc curcute de poz.itionar« a automobilclor in p,maje 900, 60°, iSO, }OO, 0° (in situn tii obligate),

'1.8, Condit ii de deSUl)iurare a circulatie i

G aSlgurarca capac.tat ii de circula tie act ivii , a sigurantci ~i Ilucntei lraficului :

• amcnajarea intr iri lor ~i ics ir ilor din parcajc cu asigurarea viz ibil itat ii , a capacitat ii s i sigurantci circulatiei picto-

nilar s i a veh iculclor ; " , ,

Farcajele in construct n ~l garajclc vor (twa, de regul a , accese din s triiz.ile secundarc ;

iii> parcarca pc irotuare se ac1mitc nurnai pc anumitc sectaare de st rjiz i condittonat de aSlgnrarc unor spa t u millime pcnirll circula t ia pie toni lor de 1,50111 15.\imc la strazile de categ 111 7i dc } 00 m la sl!;lzile de catcg, I ~i II:

ACCC~lll autotur ismclor pe Irotuare sc va face in mod obl igatoril1 de 1W par tea carosab l:t {linel intcrzi<'l circula t ra vchi('llklor jll' t ro luan- :

37

. --. .~ .. ;..

'J l

I 1 1

)

. !

'j

'i j ,

III drcpt ul magazindc,r :l1illlt'IlLIIL' ['(' () dislanFI de 50111

parCll"l'~1 pe t ro t uar t:S!I' intr-rzis.i , prccum ~I iu drcptu l (jlldv!ur

snu a mcsclor cu v inziiri arnbulan tc :

. () ;;istcillul LlL- parcajl' 0i gar;lje "I IrJcdit:l\ii sc va slabdi II,' :'(~rdafL' Cll Il'I!':ll1a prin('ipal~l de c ircul.i t ie ("[1 :lCon!ar(';( priol"ltaill p.-nt ru Ir,:fICld cun-nt (activ) ~i pr-nt ru pidoni, III ;IC(':;! ~l'r~tl ~.l' V,1 ".\'l';t .lil w'[It'r(': l v it a n-a :1111\,la<\I·i; dl' acccsc ill parCl)" :'ltu,\lc la rll~;bl1\l' 11:;li m ivi dl' .'i() III de ln intcrscctir!c arter"hr Jlril~cip,dl: .S<ll1 lit- l:t oricc inkr;;l'c\ it' lipsiL'l dl: \'i~il)ilitak, lli'l'Clll11 ~I lu dl~(all~t; ma i m ici dc ;U III dl' la :iLl! iilt.: de transport 111 (,)(]111 II ;

@ posilliliLLtv;1 P;IL'c;1l'ii Pl' arll'rl' priur ipak- carc au lii t ime O'llficiclll de 11l,lrl' pcut ru a;;igurarl'a capacit~l\ i i de circuiat ic lll'Cc,.:.ar;l;

. ~ :unpl.:t.":ll:ca . par~ajclor dL: marl' capacitate (in or:l~l'lc ll~a[,l) Ill: V;.l 1l1lplCdlCa c ircu la t ia pc mar i lc artrr« ~i va fj in 2prcPI('l"l'Zl 11111110r dl' (r:m';)lnrt ill comun , l1ldrOll;·

In. ora edt: .111 ic i parca jde vor f i an. l,!:i: ... a tc ill a prup;Cl'I'<l drul1wrtlof pU]Jllu; dc' int rn rc ill locn l itat i , i;lr in ('Ia~t'k sta t iuni i

~c vor prcvcd-a ~p<l\ii de parc.uc ill zoruh- ('('ntr:lil'. .

, ~ a.sigurarl'a ,:i:'Clliatil'i l:ictnllilol' pt' C:li propl'ii separate tit.: ,uv~l'h; L1 P'lI'C:t]1.' s t garaJI:;

@ sistcmu l gell('ral rk circuln t i« urk:ll:l s(' va rndcnwnta p.l' lJa-:a condit.iitor funct icua lo J(' capa:.:ihk :-;i sigllral~t;l S1 va II l:clllP:ll. ell i nd iru to.uc , ruarcajo , sernnal izar« Illrninnasil: c:li-

Sll're de SlgllClll \1'l de. . L.

1.9. Protcctia rned iu Iui

L2 cmplasan-a . p;llcajelor ~i gnrajLlor va respect:! d istanklc pCl~tfll yrotectl<l zone lor Iunctiuna lc ;:,i a dotiir i lor socialcconuuuco impo t riva zgullotul11i, vicicrti atlllosfl'1"ci trcpida\iilur produsc dl' all\("\'~'hiculc de.;

'9 S,' YOI' mcnt in. ~i d"i.volt:, ~p'll.iill.' vcrz i ~i ~\.' n:ralll' de pl'lllL"cti,~, dl ll'''ld;\ din 1)1'1111-'11'1' ~l' "·';'·1

• . .:0 I ..~, I~,. c L

In jurul parc ajclor mar i ; ,

vor n-a iz a .uncna at ..

38

e 51.' in tcrz icc parcarca a ut ovehiculeior pc spa ~ I de verzi, pcluz e (it: larb:t etc.;

• sc VOl' nsigurn arucnujiir ilc ncccsarc confortului si siguran lei C irculu tic i la s t a \ iouii r i, in trari ~i icsi r i din parcajc .

5. CO\,DlTII DE EXFL()ATAI~E, PAHA~\'mTRI DE Ct\L(TL

5.t. Acccsibililalca ill parcajc ~i orgnuizarcu cxploat iiri i se VOl clcctua in Iunct ic de caractcrist ic ile straz.ilor , intcnsitatca ~i compoucn tu traficului, cond it i ilo urbanist icc, \_crcrea de 10- curi de parcare , prccum ~i de scrviciilc asiguratc . In cazul agiomcrari i c xcesi vc de autoturismc, accesi bi li ta tca sc poate reglementa pc baza autor izjirii parcarn numru pcntru anurn ite catcgorij de autotur ismc (de excmpl.i cell' care scrvcsc inst itut iilc sau apnrt m locui tori lor zonci}.

5.2. Accesibilitatca ~i parcarcu lu sol i{i.ra plat ii (libcr~)

poatc fi: t!

- cu acccs si stat ionare l ibcrii pc striizilc CII traf ic redus prcvazutc dup;l en ell marcajc 91 inclicatoarc de circulatie : - ell sta tionare cond it ionata orar , rcspectiv l ibcrfi In orcle ell tratic reclus ~i interz.isa Ia ore le de mare ;:;glol1lera~il';

- ell in terz iccrea stat JOnrt ri i pc partea cnrosabi lii a strazilor Ioartc circulate ~i adm itereu parcar ii pc alei1e carosanile latcralc suu pc platformcle special amcnajate :

Pcn tru organizarca cxploatarii parcnjclor sc va stud ia 8.11- samblul rctolci de ar terc s i parcaje avindu-sc in vedcr e sector iI.area funct ioua lii a retelei s i difcrent ierea l)arcajelor pe categorii d ist incte .

5.3. 1\ccc5i1)i1 i tatea ~i parcarca la sol Cll pia ti se va reglcmen ta as! fel :

~ cu taxare in funetie de eficienta economic a. si en san £ad,

lirni tarca dura tci de oC~lP'l.re;' ,

e ell ta xarc di[cn:n~iab orar corespunzlitor intcnsificar ii cercri i de P'\ rcare ;

Plata parcar ii sc va putt-a pcrccpc pcn iru taxar e pc loc sau

luuar , eventual semcs tri al. pC' bai'-a de abonarncnt Admin istrat ia

\0(';11:1, inipr: Ull;\ ell \){:n,_.f!ci;nul parcajului VOl' stabi li de ac;rd

39

I

J' I

-lt--.J

, !1

... 'J

':

-r , • '. 1

ell organclc de politic. ma nmca Iaxci ~j mocla litatrn de aplicnrc. Tnxarca pc loc sc va bee, dllpa caz , de c;t!rc incasalori sau eli ;lpar;] 1 c de Iaxn t prcviizu Ic ell COil tor de dura t {l dc,

raw rile caractcrist irc pri v i nd ex p10:\ ta rca parcl jclor la sol s inl ccut rn l iza to in labclnl nr. ,J.

Tabelnl

SITL',qll CA1{'\CTEHISTICE l'HIVINn E~l'LO.\T,\HE,\ l'AHCAJELOH Parcaj« ca1 (,gori:t l t 1a sol

Parr aju la slOl

Ext racn rosa hi I

Cu rnc tcv.sl ic;

Cnrnsabi l _'_ t rol.un r

Alec pcntrll pnrcn rc

['1;,\ lorma Curle

(l'arkiIlS) loclIillP

Public

[{('7.enat i !l"tj tll~i i :lTi"l (p"bl;" r

+ rCZCJ"/;hi)

1----':----:"-- ----I,----I---- ----

Pa rt icula r, eire, inchi s

Dcst i nut in pa rca j u I'll i

------- ------~-I---- -----1---- ---

:lIan«'/fa ue pnrcare

Cu per~"lIal special

Liniitattt

Duratu sin tiona ri i

eCrat ni te,l p latri

CD

NUIlIC'rar

G S e3

-~------I----I---- ---_ ----

Abonilwt'llt, eliirie 1 6 a__ ~

Carte dec rcd i t .,

----1----

Modul de piaU.,

Constant

T'\1;[

orn r

Di Icren tiat

,1 ()

Parcaju cal cgoria a II-a ill const ruc t i i

i ncor porat e

Parcr.]c in i;fJl!strllctii

Inrlcl'l'lldente

Ca ract crist ic i

Hczenat i nst i t ut i i

• •Dcat iuut ia pa rcaju Illi

Mix t (pnul ic + + rC7.Crrr, ri)

-----,--- _-- -- -- __ -- -- -~

Par l icular, c i IT, inch is

e

----- ------- -- -- ----

~Ialle·lra de L'nrrrno

Pc rampc • 0 •

!---.!.,__---I-- -- -_

en personal special

_e_ll_a_ll_to_s~'e_r_"_ir_e __ I __ e=- __ e 8 0 ._

• 0

· "

-----1-------1--- --~ ~-- ~-~

ell phtla CI e 0 0 0 •

------1--:.------1-- --- --- --- --_

.vcccs

:llod,,1 de p 1a t{~

lard ora r

_G_r_"'_h_l_it ~ e ~ _

Limituta

Ncli rn itutit

ooA bonameu t, chi ric

_0'_l_II_"_C_ra_I' I e_ __. _

Carte de crcrl i t

Constant

Dj Icrcn pat

o

o• •

C CI o.

----I------- -- -- -- -- -- --

):O'L\: PUHclclc ncg rc repr cz i n tri uricnt a l iv cazu ri lc p",ii)iic.

4.1

5,1, Acce~il)ilitJ.ll'a si parCarl':\ III construct ii Se va Iac« cu platfl cnrt-spunz iitor C;l import.m la ~i call'goria cousl ruct ici pa rcn ju lui , cu sn vici ilc olcritc :;;i dura tn dl' sta t ionarc.

:\ccl":~t11 l'~tc a~igttral in fU1H'PC de locuri lc tl1~p()llil)lh; de parcn rc afi~:lll' ~i lIl' durn t a slationilrii adlllis;-l sal! pc baz ii de a,hnn;~nlL'llt ell rCZCI varca ]oc,llrilor, ()l'galliz~ll'ca in\l'l'ioarft poa hI i prll1 compart uucntan-a ~I cvvnt ua l inch idcn.a Iocurilor san ~l.tlmai prin marcurcn locului pc 5tlpraLq<L sp;ltiu1ui comun , I ;\:--;ar(';( sc V;\ face in func\ic de s('I'\'i(iilc of\.'rl1(; cum Silll de cx .: prcluarca automolrilu lui Ja i n l rarca clc dIre pnsonallli L1c serv iciu , opcrat i i dl' sp;t!an', grcs;lj etc.

Acccsclc-it-shi lc din parcajc-g.u ujc :-'1.' vur organiza de regula pl' c:li un id rrcct ronalc (fin:l confl ictc}.

5.5, Culcu lul locurilor de purcarc sc v., stallill [lentil! 111- Icrrt c c!apc, dc, dcz.vo lt arc a Cil:CIlLttici, ell prcc izarca amplnsamcnt clor, t i puri lor de parcajc ~l a modulu i de organizare s i L'X-

ploa tare a parca jc lor, .

La prolect;)r!';! parcCljdor ~i garajcJur sc vor analiza ~j asigllra :

corclnrca r('wh :ll'ii r ircula t ici active ell sulu t ionnrva I'arrajdor ~i alciu n ircn s ir tr-mu lu i de purrajc :

~ garaj\~ racordale la c ncula t ia gl'nl'fal~t ~i transportul ll1 (0111\\11 ;

.,.- d i mens ionar.:a ~i nmcuu j.uca pa rcu jclor 111 corcln rc cu rncordarca il1tr~Il'il()r-ie~iril()r la rL'tcana slratlalfl;

~ ccliiparen klll1ic;L a parcajclor, :,iskl11111 ele c ricn l arc ~i dirijare a t rnf iculu i ~i s tu b i l i rca rnoclulu i de cxploat a n-.

5.6, Calculu l capacltC1tl1 parcajclor sc va face avimlu-se III vcclcrc urmatori i parannt ri ~i indicatori spcc if ic i :

~ griul u] d-: iuotoriiure a I local itlit ii rcspcc t iv al zouei urban is t in', ~e c{)n~ider[1 c:t moto!'lz;\]'(;a ;lJllllge la sa t urat n: pentru gradul mcd iu de 300 a ututuri-mcj I OUO locu i tori rcspcct iv I autot urisrnr ] ap:ulaillent call I a\\tu!t:ri.-m/3 PU'(),lI1l';

_ _ ... vit c:« de' cirn;l,({ic ~i de proicctor« in parcajL' va fi de .' 1,1l1!u;\; ace asIa ddcIlllillrl -pa t i i lc Je sigUlan~rl inlr.. vohicu l«, 1;;/tk 1111111tn', {hcl;vil;t\ik n.a x in.r-, viz il ii li tu tc.. cle.;

12

C£TJ),ICi{ult'!I de locuirc II zo uc: (Ill', de apartalllL'llle) ~l capa« i t a h-a dot;lrilor care gC!1L'rcaZil ccrcri de parcare :

/.;rlldlll de /llc/ircart II autot urisniclor sc va con:-:i(kra in mcil i« de :I pt'r:-;oal1l,/a\1t()turi~1ll pcn t ru dcpla:;;lI·j la sporl ~i agremcn l , 1,.1 jlcl'soanc/alllo1111lsm jJL'lltru ckplnsiui l a muncii ~i '2 pcrsonuc/auto tur ism pcntru a lt e scopuri ;

~ mobilit at c« rl'prezlllt~l numaru l mcchu de L111 l,fcdu;lt1 de au lot ur.sm in tr-un an n'spl'ct IV inl r-o 1,1.

:'\u!11;trttllllediu de dl'phs;u'i ziln icc s int unua tc dl' <ta t ionari carl' inkl viu la ralculul ucccs itiit ilor de parcarc :

~. vitc:a nird ic de t/cpIllsal'c a Pll'l0t111ur sc va cons idcra , dUp:l C<IZ, de 1,00", 1,50 m/sl't'.;

~ iiocrouu ri,plas£rrii de jus pcut ru act iv i tiit i productive de la locu inta let parcaju l de clom ic il.u :;1 r cspcc l iv dl' la parcajlll de dest ina t ie la z onclc til' ill I crt's , ('sil- de 2 ... 5 mill, fiind cch i\',ill'llt,\ cu d is tan tn de 100 ... 500 m;

--. tralicul act iv PI' rut crc lc de c ircu la l .c s(' va s t ab i l i dUp:l CJ;~ p~' hazfl (Ic tl!:!sllr:dori si auchcl c dt' c i rcu la t ic resped]\; ell . aju torul ca lcu lu lu i eil: c;'p<l(:itale de c irr uln t ie cfl'ctllat confrJl'llt ~ tall<i;m lclor 10 t -H/5 s i 10 1-1'1/6 :

trajicu] atr.i» linduit) dill (.Un;: pcn tru r!utfu'i spccin lc lu a num it o momrn t c rcpn':ZlIlI:1 difl'l'cl\l,<l int r« t r af iru l maxim dl' virf inrl'l;istrat la orrlc (ll' marl' intcres s i de atruct ie supl imen tnrti ~i traficul m,lxil1lim('gislrat in llH;d cu n-n t . '

5.7. 1";\ pro icc t a rr sc VOl' avea In vedcrc m mii torit ind icatori

spcc ific i :

-. gradll! de roiirc (dL' lit il ix.u« a pnrcajclor] rl'prl'zinti'i. ra\H,rtul iutrc nuruaru l de au tr.vchicu lc parca te in 21 ore ,:?i capac itotca parcuju lu i (ex. pcn tru 600 vcnicu le parcal(_' c ind capacitatea parcuju lu i estc rn port ul intrc Ill'. de lccur i ocupa te la un moment dat ~i capac i tn tvn uom ina la a parcaju lu i (ex. pcn tru 150 vcniculc ptucut c in t r-un parcaj ~i capacibtca de 200 rczu l t ii gratlnl de ()CHP,\lL' 0,75),

iudicrl : d,' pal'lnl'c in cunsl ruc t ii , n-spcr t iv la sol , pcntru c, ZGll:\, c:,le raportu l intrl']\umarnl asiglliat {k locur i de pu rcarc s i numaru l ur-ccsnr clc lor-uri (ex. pL'l1trll -1() locuri a~iguratr' in g;najl' in t 1'-0 zonrt in ('ar(' s in l 20U lenni nrcesarc. ind icc lc de jXlrc\l'c in C(ln~trlll:~ii ('sic tic 20':,,),

43

_:..:...

1

:: )

1

.1

~ 'I

'; ,

G. CJ\LCULUL NUlIARULlJI DE LOCUH.I NECESAHE PE0!TRU PARCAREA /\UTOn;HIS.ilIELO[{

6. J. Parcarca Ia domiciliu (Nd)

(j .I.!. ;\lIlll;md ncccsar dl' locuii de parcd"!.: ]a clom iri l iu (:\d) sc va st ab i l i in Iuuc+io de:-

o numiirul de locu il or i (P);

II num.iru l de locu in tc, rcspcct iv de ap;[rt~lI11cllle (A) COllJ)

sidera t A = -;

3

. • Gltcgorii1c de locuin lc considerate s int : case Ia curtc,

v!le cu I} ... 6 apart.<1111cnle, blocuri bar;l ell F + 2, 1) + 4, 1) + 9 ~l .p + 12 .ctall: ~l, blocuri pl1~1ct cu r + 4, jJ + 9 ~i J) + 12 ctajc , Locu intclo xint .caractcnzatc prin capaciblca de caznrc , gradul de confort , spat iul ocupat ~i lungimca fatadci la a lin icrca st r.iz i i ;

-- Cod ic icn tu [ (l\_ I) pri vind sporu l da Iura t parciirilor Sl1 pl imcnta rc ncccsarc pcnt ru dcplasiui ocaz iona lc , v izi tc , elc.

/\'[ """ 1,10 ... 1,20

. • pOlldcrc~ medic (orirnln t iva) a repart i t ic i locurilor de pal ca 1 C I1l pa re'lJc de ca leg. I I a sol (S%) ~l in parca jc de catcg , II

111 construct Ie (CI/,O); C

. ~. gradul.mctiiu de moloriz.arc (J/) st abi lit pcnt ru aria ana-

ltzat_a - 10ct1.1tatl', 7.011.;1 funcj iona la, un i ta tc san corn poncnt ii de locui t - cxprimat dup;t caz prin :

JI, numaru l de <luloturisllle/ J GOO locuitori I

-, numarul (I() de Iocuitor i/] autoturism .11

1

3M ' numarul (iii) de <l partamcn le/ 1 au to t ur ism .

6. [.2. Se vor_ cons~dcra. cinci trepte de niotorizuro (M): .')00 (satura t ic}, [)O, 7), 35 s i 15 llutatnrislllc/[ 000 lccu i iori .

Pcnt ru gradt'k de motor izarc illtl'l'lllcdiarc S(' VOl' cfcctl1a C,ilClllc <In;diticl' l'xactl' san, sc pr n l c intcrpo la [inion.

44

)

,,~

0.1.3. Cnlculul nurn.iru lu i dl' loruri (k pnrcarc (:\<1) sc va face Cil una din rclaj ii lc :

-- 111 Iu nct ic ell' gradlll dl~ mo toriznrc cu au tot nrisrnc (Jf):

Na = 1(1 + P X ill

in [unctic de numiirul de aparltuncnt r- A s i ell' numiirul de Iocu in tc care rcvinc la [ au totur ism :

Nd = Kl X A = J{ I X l'

1JI 3111

undl':

P 1

A = ~l 1/1 =--

3 3m

6.1.4. D i mcnsiouarca ~i rcpart izarca locuri lor de parcarc pcnl ru locu intc pc catcgori i de parcajc la sol si in construct ii sc va cfcctua ill fundic de gradlll de motorizarc ~i de t ipul locu intela!' pc baza norme lor din tahclnl 2. Pcn tru documcntn t i i de dctnliu sc VOl' claborn anchete de o ptiun i priv inrl parcarca la sol, inconstruct ii etc.

6.1.5. De rcgulii pentru Iiccare au tnt urism se va asigura Ia dornic iliu un lac de parcnrc-garare ntribuindu-sc sporul :nrltat de ]0 ... 20% in Iunct ie de cond i [i ilc locale.

6. [ .6. Suprafata tot ala de tercn ncccsara parciir i i Ia dorn ic iliu a autoturisrnclor se va stabi li cu rclat ia :

,

Sd = 25 X P X M (in m~) uudc :

P = populatia (mii Iocu itor i) 111 = gradnl de motoriznre

OBSEH.VATIE: Iorrnu Ia nu cuprinrle sporul

J(I = 1,10 ... 1,20

6. 1.7. Pcn tru inr intc ClI blocur i , se va ana lizn posib il ital ca de parcarc ill construct i i Cll lin singnr nivcl , pcnt ru cca. 30 ... 50 autot urismc amplasat c in spa~ i ilc l il.crc (carar l crizatc prin cota pnrcloscli i la rca. 1 ,~O In sui) cob Iercnulu i natural iar cota

45

T:Lud,,1 2 1lJ.\IE\'SIO\'.\HE.\ LOlUHILOH LJE 1'.\HC\HE I'ENTHU J.onll\TE

-1-.- ~-~----~---- 1_0_(l 1~1~1~1·~

_____ .... .=1_~_ _, I 4 .~ (j

\: r, rrt ,

I

I

"I

I

,

2

J

\"l I.E

t ha"c par,"ar(L'lIf

l{H .. :ultl\l· '

Jot'l! r~ ill g~Haj «-"",11"""\11 " 1 ~()~~lIr1 ill par~~~\j (ta sot ".,1

sup. parCiU"{" 25 ID~f 11.-. l oc n i 1I1l"

C\SE 1 .. \ (TETE

I I(lc. pur .... 'tU·«/IIr. toe !lillt"

lucuri ill }.!iHaj (cunsrrlll'! j i ~'1) hH:lIL'i in p.uxu j (Ia -,,,1 " .. )

. - !i~qL pa fCarl' 25 ~1I·1 / IlL loru iu tc

Il LOt: l' -:- 1

1 loc I'ar t ' an'/IIL luc uin t c

loc u ri . LJI 'fl\.raj (~olbtrllctfi 0,), )

• III

h ruu r i ill p~IITilj (Ia sol "~)

- :.up. pan'an' 25 11L:!j n r, Icc ui n te

IlLUC I'~- -I

1 loc pal'l·~1 I"l";nf + lOCLlilltt.'

~Llcllri 'ill garaj (,,,nisi rue!"i; " ) IO~~lIri i II l'aL'~.~~lj (1'1 ,,,I " .. I

sup. parcart· 2,1 Jl~'.!/ n r. IU~'nil1\{'

erad de niut o rizn rr-

;\ 1I111{Ll' a"toturi:-;III<"i 10(1) I"""i t uri

l.CIC parl-ap','
~(JL 'ui II !tl 1.2 I , I', ,i 1'-1
"7 .1"~, 65 ':u .'ill" -I U ~~ .. c)l)":,
2.1 .• ~, 15.1;, .10 ~:o (,0 I~,-, 7U'':,
25 12,'; X,5 7,2 (,.25
-~- -_--
]H[.~ par~'il("(:J
lj,l:uilllfl . Ii Li 1}1 I' ) 1.2,5
,-
('11"" _ill ':;, -l () l.~ :, -1\1" r ,\II ~;,
.0
~ll";, _'ill'" (,0'::, (;0" 70": •
." ,n
2.1 1(, .. 1 12.5 12,:'> III
- --- ----- ~--
b ... : l'ar('~lL'(\
1"L"lIin\;l I,' I,.) I' ) 112,) l;'.l
~()O~ ,-
-lU111 .;),;~ .JIJ .. .)0 I~~I
(;0''':, ' " ,0
Go) u ' 70"" 70u;. 701\_:;
2.1 " ."
ItU 12,5 III t-:,5
-~- ---
lr«: parca n"j
loru i II ttL 1;1.-" 1.;2 1'2,5 I"
" ~l
.;0 -; ")(I';~ ?5 ': ~I zs-: lOB
."
7(p':, ro-; 7)"" 7.1" xu I~ ~I
~O Ifl .. ) 12,5 10 ~,.'i 46

lJ

].

.1 (j

J

i

hH~ pan'a n' 1,)I'u;,\\:,

1 lo~' paITal'('/IIL' lLicuill\I'

loruri in g;lrt~j (r.oll~i rurt t i '! .. l l'IClirl III pal,."aj (b ",I '::,)

s\)P" p~li"i"i.Hl' 25 Hl:.!f n r. 10Clll~\\(·

1:1

,-

so ....

1 '''j

12 ,5

III

~.i (j,25

JlLOC I' l 12

Ioc \,:lr,':ll"l". IOCIl i Il~n"

1 lot: par('.an::llr" nr, It,-cu1nit.·

Ioc uri ill garaj (cnllsl,,,c~;l ",,) locu ri iu p~LITaj (1;, sul V~)

.sup" p~l rcu rc 2.1 Ill:!;' II r. lor u in 1~·

I"

,.l

III'"

, "

'HIO'

• u

0,25

\,5

](l

0:UT_\ :

1 __ 1 lja"1I1Hta L npadal~lL'nt ", 2 - pl"ILlnl IJ \1 l\".ui1l1[l ~t' COIl;;.il\I~\'~ :1

pl'r~oall'e; .1 ~ <lal(,ril ... ' 1 Iltl..·fllU'diart' Sl' :-;.taljil('~~l" pri)l i ut r-ipola rv lillinr:l

tavanului la cca , 1,50111 deasupra tcrcnului . Accasta ZLsigllra con.lit i i favorabile tie acrisire , acres, st ructura de rcz istcntti si

uli1i/,~rc nmltifunqional:t a planscului tavan . ' '

6_1.8. Peutru parcajde ind iv idua le san cokctive in locuin te St' :\.dopEt, dupa caz , amplasarea garajullli la sn hso l , d om isol , sau la parter, Sc va tine soarna de tend i n ta ca pen t ru grade mar i de mot or izare si lncu in tc in vile, case la curtc sau hlocur i mici, s5. se asigure pc'ntru fiec{ln~ apartumcnt cite un garaj eu cel put in un loc de parcarc.

G.l.9. AlcglTc:l ~i nmplasurca t ipului Je pareLj la sol se va face .iv indu-se in vcdcrc capnci tatva P,llTUju1ui CO[-Csplll1z:HoafL' ell numiirul ncccsar de locuri cn lcuiu te ,

Arnplasarca parc:tiu1ni va fi ill vl'cinrttatca lucull1~t'i sail in crulru l unci nri i cktenninat:l de izononc ell' dcplusarc pe jos de la locui ntii la un parc\j de iua x . '2 minute,

47

(,.2. Parcnrea In dcstinatie (Ns)

6.2.1. :K'uln;tnd de locur i de parcare 1a dcst inn \ i.- (:\::.) pl.nlru diferitc scopuri (s) so Va stabili in functic de:

- curacterul dolrlrilor difcl"cntiate Lluprt ro lu I ~i capacilc1tca lor (C.1) - s,\lariap, spectatori, clicn\i etc. _. de care <h:pindc norma unilar:l tic parcaro (ns).

-_ gr;1dlll de moloriz.are a l zoru-i varia1)il inllL' 30() ... 15 <llltolurisl11c/1 (JOn locuitori;

~- gradul de rut ire, de ul ilizn rc Sl1ccesi\";t a acclu ias i loc (it- pal'Glrl' (l\2s) de eillre m.i i multo aulovchicl1!c in l impu l unci z i lo care sc depbsl'al.i""l pcnlru scopuri difcritc, arc va lor i variabilc :

t: I 1. 1. [ I

.2s == - ... - In mel Ie _ ... _

1 j 2 3

H cdl1ccrca aces lor 10[11ri de pa rcarc in cazul so] i ci tari lor d iIcrent in tr- ill till1pb unitrlti inverinatc cOllvine ill cadru] l100r izocr~nc de mcrs pc jos elc' 2' ... 5'.

6.2.2. Dimcnsionarc;t ]oc-urilor de parcare pcn tru o hicc t ivcle de destina t ic - do t iiri sociale, Cl1ltllra Ic , cconom ice, etc. _ se va efcctua in fllnctie de gradul cle ffiotorizare pc baza norrnelor (liS) din tabclul 3.

Tubelul 3 Dl~IENSIONAREA LOCUHlLOR DE PAnc.\m~ PENTHU DOT.\RI SOCIAl. CULTURALE

1"\1". GnHlllc uiotor+zarc
Dolrlri social cultural" Nutnrir aututurismc/I DUO Ioc ui tor i
crt. catcgori i ji CllPllcituti
300 I 150 I 75 1+1+
--
0 1 2 J -l
I:''';STlTUTII I loc de parClll"e/nr. rlc salari:lti
.
1 - centrale 1/10 I 1/20 I 1130 [ In5 I 1/40
- il(iInlnisb-at iVl' 1/20 1/30 Jl40 1/45 1/50
-
.."IL\ C.\ Z ixr: I loc de parcare.'nf. de CUlllpi"lrat·oi·! pc 01":\
2 -- nlr\g-azinc ::"1- 5000 III 1/20 I I/JO I 1/1() I l/j() I WiO
- ll1agazill" < 5 000 III I llJO 1/40 1/50 l/lin 17()
- pipic ugroalinlclltal'c 1;35 lH5 J!55 1/65 1/7.'i . . ~ ~ .

t .. : . .. ,,:1

48

Tabcl\l1 3 (coll/illltare)

I I 2 I :I I 'I I 5 I 6
0 !
HOTELUm 1 lac d n parcnrej nr. de pat mi (c licn t i )
lf6~ 1/7. [.'6- 1/4 1/6 ~ -
- hotel 5 st cle 1{6- 1/4 1/6 llG - -
- hotel 4 stele 1/10 1/10 1/10
hotel 3 stele 118- 116 1110·- 1 1/10 1110
- 1; 10- ilS 1/10 1/10
3 - Iwtel 2 stele 1/6 - -
- hotel apart 5 stele 1/6- 1/2 1/6- 1/3 1/6 - -
- hotel apart. '1 stele 1/6- lfJ 1/6- 1/4 1/9 1/9 1/9
- hotel apart. 3 stele 1/9- 1/1 1/9- 1/5 1/1\ 1/9 1/')
hotel apart. 2 stele 1/9 1/6 1/9 1/6
-
-- IDe de parca rcj nr , de cl icn t i
RESTAURANTE I
1/2 1/4 1/6 - -
1 - lux. bar de noapte 118 1110 -
cat cgor la T 1/4 1·6
- 1/8 1/10 1/12 1/12 -
- catcgor la II 1/10 1/12 1/14 1/16 -
ca tegor ia III
-- de patur i (bolna v i}
SPITATE l-Toc d parcarejnr.
1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
- jude tene 1/20 1/25 1/30
.'i munic ipalc 1/10 1/15 1/30 1/35
- 1/15 1/30 1/25
- ora.encst i 1/30 1135 1/40
- d ispensare 1/2U 1/25
- 1 lac de parcarcmr. de calator l pc Ora
GARI
pr iuc ipatc 1/25 I IfJO I 1/35 I 1/40 I 1/45
6 - '/30 1/35 11'10 1/50 1/60
- locale 1/50 1/60 1170
sccundare 1/40 1/45
- 1 Joe de parcarcjnr. de ciWl.tori pe ora
AEROPORTURI
Iuternati ona.le 1/25 1/30 1/35 1/40 1/45
- 1/40 1/45 1/50
7 - mar i 1/30 1/35
- curse interne 1/50 1/55 1/60 1/65 1/70
mid
- 1 lac de parcarc{nr. de specta tor i
TEATRE
peste 700 1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
- 1120 1125 1/30
500-700 1/10 1/15
- v orbi t - 1/17 1/22. 1/27 1/32
8 - slIb 500 1/12
1/15 1/20 li25 I/JO -
nmz ica l - peste GOO 1/15 1/20 1/25 1/35
- sub GOO l/tD
- 1/16 1!20
peste 800 1/4 1/3 1/12
opera - , "

i

)1 ,~ 'I

·ji

H

],

.,

j

<1 - cd, 1045

49

Tab,'lul 1 ({ou/im" I

I < r,
- 0 1 I I j I
2. J 'I .5 I
Ii
CJ"E~L\T()GRAFE I Inc de
CASE DE CLrr.n;H.\ parcar<:jnL d(' ~I)('ctat" r i
9 - pesr« (i.'iO lc r n r i 1/10
- 650 locu r i 1/1.5 I (!.O 1/25 I/JO
- 500 locuri If 15 1/2il 1/25 1;'111 If35
_- 350 Iocu ri Jf2l! 1/2.1 1/30 I(L'i 1/10
- 250 locur i If25 1/.10 1/.15 I/~O 1/15
-- 1/.\0 1f.15
I/~ll 1/~5 1/50
E:-';POZITII ETC I loc dl, parcare/nL de
10 '/ izi tatori
- t irg uri I I
- muzee IjJO 1/40 1/50 I 1/60 I 1/70
- galeri i de aria 1/25 1/.15 1/40 1/50 1/60
-- 1/15 1/25
S.\u 1{.10 I/~() 1/5t)
DE SPOHT I Joe de
II parca re /ll r. de s pectu t ori
- pcst e ·1 000 lu c u ri I
- 2 000- i 000 locuri 1/10 If 15 I 1/20 r 1/25 I I SO
- sub 2 000 locuri If 15 1/25 InO 1/]5 li10
~- 1/20 1/-10
1/50 1/60 1/70
STADIO,\:\'E
I loc de pa rca rej n r. de specta rori
12 - peste 50 000 ioc ur i I
- 20 ooo. 50 000 locuri 1/15 12/0 I 1/2.1 I IPO I 1/.15
- sub 20 DUO IOCll ri 1/25 I/?S , 1j30 1/35 1/10
-- 1/35 1/'10
1/50 1/60 1/7(l
5TRA:\'Dl'RI I lac de p"rcare/nr, de
lJ persoanc
- mun ic ipa lc I I
- de cart ier 1/10 1115 1/20 I 1/25 I lPO
-- 1;20 1/30
1/-10 1/50 1/60
GH:\DI:"\I, SPATII 1 loe de
VERZI parcarejnr. de pcrsoaue
H
- scuar uri 1/-10
- grad ini 1/45 1/.10 1/60 1/70
- parcuri 1/30 I/J5 1/40 1/45 1/50
1/20 1/2.1 IfJO 1/10 1/45
r r ., NOlA,

• 1I1l111aruI m i ni m lit, [cc n ri de pa r ,

curcspundc normei () 'I C T G rcare pentrll dot area "HOTELrRl"

," ' . , II I\J!) 1 '

• pcnt r u m ot c i uri , v i lc , ullll"alouri sat"r "

corcspunzatna re en "ukg'o" I t"I", ,.lc"n~.l, nr, cl e 10c11ri de parcur~

KOTA: ria 10 c ,> x l v l c ~l ? stele,

.: . ' I~a J1n_llti"~nt1 de bloCnr! de pa rca rc sc ru.lil.lIlr:" ~ .

riut i lu: dottll'dor soc ial- ~ It .. I . . n ... L numar u l dt! locuri ne-c(_"$an~ sala-

ell u ra e stu.Li li t e pri u anchdlL

)

.

...- ..... ?-'

,.:~~ i.-:.....,~:

........... :- .. _,_ ...

•. 1--.'_"''''.''

50

o.z.s C"leuIu1 numiiru lu i de locur i de parcnre la dcstinaiie, pentru d ifer i tc scopuri (i\'s) sc va face in Iunct ic de eategcTb

dotiir ilor cu relatia:

Ns = I: IlS X Cs X f{2s

Pentru dot ar i le ell Iunr t ii non stop (hotel, spital. e tc.) ~i pentru inst i tut i i de stat nu exista de regula disponibiiitatea ca parcaje lc proprii SrL fie ut i hzatc s i pcntru altc scopuri

(l{2s = I)

6,2.4. Defa lcnrca numrLrn1ui ell' locur i in parcaje de catcgoria 1 la sol s , ell' eategoria n in cons\ruC\ii se va efectua pc baza ponderilor orientative din tauclu l 'J.

Tubulu l 4

l'ONDEHEA INFORi\l:\TIVA .-\ I'AHCAjELOR LA SOl. ~1 IN coxsruucru 1:-1 FUNq1E DE TII'UI. lJE LOCUINTA ~I GiL\DUL DE l\IOTOHlZARE

NL autoj l 000 roc ui t or i

Ti pu l locui n tci

Nr,

c urcu t

Ti pul parci'.rii
2
G<lL"aj
La in cllrte
sol
P" strada
Garaj
In Clute
La.
~ol
pc strada
Garaj
in c urt c
La
:)01 ~1~1~1~I_l_5_

1 4 .~ 6 7

o

J5%

Vile

15"/" zon!u 30% 35% 40%

! ,!--------- _----,~---------I--~~ --------------- ------

60%

---- ---- ---- ----

Case la cur t e

2

----------·1----- ----- ----- ----------

:;

---------\~--- ----- ---- -- ---

51

r

Ta bc lul 4' (r.olJfilJllnrt)

0 I 1 I 2 [ :I j " .1 j I G r 7
: Gllmj JO%
_- 30% 25% 25% 20%
4. Dloe
P+" La in cur te 25% 30% 30% )50;,; 40%
sol -- --
I pc st rnrla 40% 45% 15% 10% 40%
-- .,...----.
j B.loe Gamj 20% 20% 1"5% 15% (0%
.p + 9 -- --
La so l 80% 80% 85% 85% 90%

6 Dloc Cara] 15% 10% 10% 5% 5%
P + 12 -- -- --
La sol 80% 90% 90% 100% (00%
, NOTA: .'

Parcajele In. sol s-au dif?re!lti?-t cu amp lasarea In cur te ~i rcspcct lv pc s!mdl1 f Pcntr u grade do motor i znre In t errned inre 5C vu intcrpola Ii ni ar

PONDETlEA INFORM:'\TIVA APARCA]ELOR LA 501 ~I r CONsTRuqn iN FUNCPE DE. CATEGOnIA DOT ARn SOCIAL' CUL -fURALA ~r GRADUL· DE MOTOnIZAHE

. Nr. l1utofl 000 locuitori

Nr. crt.

Hotel :::; stele

300 . 50 l 75 I 35 I 15

Tipul parcar i l

Tipul dotl1rii

60% 50% 10% 30% 20%

Ia 501 . -

I-----I----__;_--I ',00/0 _5_0_% __ 6_0_% __ 7_5_% __ 9_0_%_

_1_ll_C_O_Il_st_r..:.:_llc_!t..:.:_i1;_· __ I 50 % 10% 35 % 20 % 10%

-.-.-. -- -- ----

2 Magaziu

> 5 000 m

1 1_11L_· _50_1 -'--_ . 50 % _6_0_'/._0 65 % _8_0_% __ 10_0_%_0

a TClltre

. .

r_IIl_c_OI_ls_tr_u_ct;_i_i _.;_I 10% 30% 25% 15% ""'

-- -. -- --. - -- --

1 ,_111_50_I __ ---'- __ 1_6_0_%_· _7_0_% __ 7_5_% __ ,8_5_% __ 1O_0_0/,_"

1_lr_1 _co_Il_s_tr_·u_c.:._ti_i _-'- _3_0_%_c _2_0_% __ . 1_5_0/._0 _

l a sol

4. Restuurnntc ric Iux

70% 80% 80% 100% 100%

'. ~.,._ .-.

52

.;."

.'-. "

6.2..5. In eazul zonclor urbane susceptibllc de, dezvol tfir! cu lmplicat ii major c .asupra circulat iei se va prospeda eererea de locuri de parcare ~i se vor rezerva spaj ii pcntru amplasarea

parcajelor Ta 501 ~i in constructi i . . . .

6.2..6. Calculul suprafetci globalc de teren n"ecesara parcarii autoturismclor Ia dest inat ie se va fa.ce ell re!atia: :.

S = 12.,SP X 111 (in' m2)

L

1 1

unde:

P = populat ia

M· = gradul de

-. '. "

.

Iocal itaj ii 5aU a- zonel (mii locuitori}:

"~ .

motoFi~~re" .

. '. ",.

" .

. 6.2.7. Necesarul loeurilor de parcare a vehieulelor care se deplaseaz a pentru munca se va stabili in: cadrul stt~diuluj general de clrcula] ie pc 'baza de anehete origine-·de!:.tinatie efectuate Ia intreprinderi si de programs: de caleul automat a. fluxurilor de dWitori' en diferite m ijloace de deplasare ,

Parcarea se va prevedea in pi ete preuzinale sau pe pIa tforme '. amenajate in veciniitatea intrarilor,"

6.2..8. Pareaj~Ie pentru t;aficill atras (indtlit) de , exempl~l' pentru vizitarea unor zone atractive, infonnare general a etc. se vor analiza in Iunct ie de frecven]a ~i intens itatea solicitirilor ~i de su prn pun cr ea ell a lt e eategorii de trafic local. '.;.

In tensi ta tea Iraf iculu i i ndu i t (Ti) s talJiliUt· in studiul de circula t ic pentru zona urbana de interes poate varia in raper] ell trafieul eurcnt Ioca l (Tc) in limite largi;dc excmpIu:

T.· '(0;25 : .. 1 ,0) t»: , ..

", ~.-, . ,.

6.3. Nurniirul total aI Iocur i lor de pa;ca;e (Nt{·>'·: ..

6.3.1. Numaml tot~(fNt) de _locuri' de p'-;rc~re~crrrian~~te;<' '.'

pen tru zone. multi! unctionale ~s tc : '.:' .: .-

Nt = Nd + Ns .)(L)( P xU ~.: :E;i/~Cs ><·'1(2.s

cu scmnificaj ii le arji ta le mai sus.

. ,

53' .,,",

( .' •• c·

. ,.

.'

I • I .

-, ~.".- .'"~ ~...,' '.:,,-; ~ ~: ,:.:_-~~;_ "~.' -

..... . -,',

: ~:

7.1. Structura slstemului de'<parca]e sc va !:.tabili pc consiU.C re 11 tc f unc] io~a le COr?SI}lll~Z.r,t tor; ior;c.lor .~.car~cteristice clas if reate conform fig, 2 ;':'. =:"..': .. : '..': : ;.: ....

- zona cen trala (sau. ccillre:'I)~Iadz,atoar'c .cle car t ier, etc.) supraso lici tata de traficdato~jt.n~araCt~rul,ui multifunctional ~i

concentr5rii rej eler : .. ' ":': .. ':.' .

- zone In termed lareeu' :i;ereri"mari ode pareare da tor itd. do tmilor, Iunct iilor propiiJ .. ·;;i··vecinat5.pj cuzona centra la :

- zone marg ina le cu Lrafic. a i reclus l{>i C~l ccrcr~ de I?arc!!,l'c mai pu~inc (concentrate la.pr~uzinale.~eunor Intrcpr inder i etc.).

Fig 1 Sect.or!zar~.a. Unel zone ·.ur'bqOe. ·.·cu. ·eviden\ie.rea re::esitajii . In fune' ic de cererQa')ii'ofei'ti1:1ocudJor U? I;arcar.e ;;i de mod til

de de organ izare f unction,.tlaa:. p. area jcl .. or: .s.e .•..••. dlst.l.n.g : ..

, . . . parcare;:;lo arner'rojOrHor depjrCajededif"'~ile<:;;"'~~,r,!~HniHHmm;

','(:;: ~/t;f, ' D"~~CUri' ",,,OJr, i>l~ ji,r~r: r "1!I'!i"ilIYl~il"i~"''i6iilI12IJfiiH

'. ~ I' . :

. ,', .::':: '~.' ·1 Locuri In p:Jfcoje exis(en(e'

.; .~ " ..... ,':' 1l Porcdje cu plo(d,r~ricjii etc.'

;~ .:

7. STTtCCTvnA SISTE~lL'LlII DE PJ\I\CAJJ~ ~I .. DlME:\SIO.'\AHEA J_OJ{

7.1, Pnrcajclc ~i garajcJe vor {j conccputo ~i organizatc intr-un si:;lclll fllllc!:onal unitur Iumlamcnta! pc:

- stahil irca zonc lur de ag lomcrarc a tr~ficului;

-- illlc.nsitatc;~ ~l'rcrii de locur i deparcarc ~i Irccvcnta ore-

lor de rna xima solicitare : . _

- analiza c,ritid'L a cir('ulatiei c x istcnt c. a inlrnstructur ilor . 5tradalc, prccurn ~i a circuln t ici pictonilor;

- prospcctarcu uczvoll:iriicircuJa.!iei active ~i sla\ionarc pcntru pl:rspcctiyade min imum 15 ani si prima ct apli de 3 ". 5 aru ,

Ana l iza sist'emului de }.lm~cak 'vii t inc' scarn a de studiul general de circuIalic~i' dC,doctln1c)1tal iilc urbanist icc. .

. Stud iul pcritniph'rcaje:sc va' ;'~~mplllle din analiza cr i licii a situutiei existentc,prognOl<l. ccreriide Iocur i de parcare , structura

s ist emu lu i , di ll\cnsionarca siorgan i"£l.l'CapFeaje lor. .

7.2, Reprezeritnrea. si.nic!i~a·'ti\i;;itlTitdui de parcaje se va . exprimn inplanllIscclorizaf al)nU·u'vilan1.'dui suu a z onei urban ist i cc , ell marcarca urmn.toai'L'!ol::da·tc;·T-·fig, 1;

c,'

" ;_,

/\ Zona CU rectriclli'de . ,_, pcrcoretzooo olbostrcl-; zone cenbodcu soticitdrj

Ioorte marL' ..

P penetraJii in i.on~:··

1 ... 1', (inlr.avilon]'

>. -,

51

.... 'il." _"

Iotalul lo cur ilor din parcajelc organizatc (o[crUi); . numiirul total de locur i necesarc (cererc);

nurniirul de lccur i in parcajclc ell plata sat! cu clifcrilc rcstr ict i: (de stat ionarc) ctc.

7,3. Docurucntat i i le pcntru invcst it i ile de parcaje ~i gara]e vot fi Iundarucn ln tc prin stud i i de optimizarc, studi i de Iezabllitutc ~i de impact, privind consccintclc lmplcmentar ii necator lucriui in situ] urban . ..

Pen tru proicctarca parca jclor se VOl' cfcc't ua inven tarier i ~i rc lcvec de parcajc existcnte ~i tcrcnur i disponibi le, analise tehnico-cconomice pen iru soluj iilc constructive s i pentru organizurca si renlabil izarcn exploat{\rii,

, ,

..... )

i,i..,

- zona ~1~a cu ac~ese ~i parcari. necond it ionat., in timp, eventual parcari eu plata (corcspunde In general zone lor rnargi-

nalc) ; .....

zona albastrii cu rcglcl11cn tarca dura tei de s ta t ion are libera 91 de regula ell platrt (corcspunrlo in general zon~lor intermcd iare sau centrale);

. .- ~_ona rosie cu inlcr~icerea parctir n publ ico rezcr va tii pentru inst itut ii de stat, locatari etc. (corespundc in general anumitor scctoaro din zona central;l);

7.5. Pentru ficcare zona si subzonli sc va dcterrnina numjirul de Iocuri de parcarc ;;i t ipurilc caraetcristice de pareaje~garaje conform fig. 3.

Struetura parcajelor Iunct iona lc la sol sal! in construct ii se

compune din: .

~ parcaJe de transfer arnplasatc in zonele marginale sau e:ren t~!al it? termedial~e pen tru parcarea au to turisrnelor proven ite din cxtravi lan sau dU1 zonclc marglnale ~I transferul ca latorilor sprc cen tru , de regula in mijloacele de transport in corrrun :

- j){zrca}!! tampoll am plasa te ia lim i ta zonei cen trale pcntru parcarea au to turismelor s i eontinuarea deplasiir i i , de regula pe lOS, 1I1 zona supraaglomerata, s i prctejata prin miisuri restrictive;

·Fig.3 s:r.erna dispunerii in intravilan a sisterrului prirx:ipal de p:lI1X1je.

Parcaje de categoria J 10 so!.

() Parcaj de lransfer(schimb) . lit. Pare oj tampon tdescor - V gestlOnarel

i.:J Pare cj de zona

Pentru fiecore tip de pqrcoj se specifica copocifoleo(rrcE lccuri l

~ar!ie de categorio_I1 in cans-

J Parcaj (Parkhaus!

_n Porcoj-garoj

lEGENDA· ~ D.... • ..

-~. I UJ CQ12 Integrate In constructi

- arl,m p,":lrol"ll .4 mul1ifuncl)8nale .

.......... _ trnn sp orf tn ~oml..Y1. r

56

i ;:

t ~

. ,

parcaje. curente amplasatc in interiorul zone lor Iunct iona le la do lari social-cconom icc.vins t itu ti i si centre polarizntoare , ell sau fara platii :

- parcaje siloz eu caraeter public e xclus iv pentru st a t ionii ri ;

- parcaje-garaje cu caract er , de regula privat (abonamente

etc.) dota tc cu servici i specifiee, de in trc~inerea an toturism dar etc. ;

~ parcajc integrate amplasate in constructi i cu dona sau mai rnulte Iunctiuni.

}1}1~11·§t"j~~~~I~~~~tq~®~~%~ae~&rti@~11i2i\i~i8~i2m·~"~~at~~fi8j§~~ii!

hId inal'·nib'bfduf0;'·riQrmal .• ~aii· •• obli C·.·· C1.l··]ntli'h:l.rr de'· • .4S'saii60~i';

,::::;::';'::,':;:;i;:;:;:",,;::::::;='--;.;:-,--.:----;--:-,:::,-",,_;:::;::_-::::_;_:_:_: __ . :,--------:,-,-- .. _,-,-,-,_ .. "', .: .. ' , , , ., .. ,.' ' ,., cc,

pal"careala30"cstcpQsibllti. in cazu I unor spatii .inguste, de)i,mlhtcd~s tUp texIS t ~~ }i.~ tc.

Dirncns ionarea ~i organizarea parcajelor , se va face pentru v iteza de 5 krn/h avindu-se in vedere caracterist ir.ile geometnce ale infrastructurii rutiere stabilite in fUnctie de asezarea vehiculelor, conform datclor din tabelul 5.

':~i~~~~tll~~/l;f:l~~')l'~lfSJ~~~';!I&~j;'f,~fj~t~~~:'

7.8. Dimensionarca spat irlor ~1 organizarea parcajelor in construct ii , au in plus faFi de parcajele la sol, clemente cum sint rampele de acces (in aer liber sau in constructii), inalj irnca n ivolului liber (gabaritul), elcmentele de viz ibil itate etc., stabilite in tabelul 5 ~ So luti ile constructive, eehiparea tehn ica si exploatarea parca jelor in construct i i nu fac 0 biectul prezen tulu i normat iv,

7.9. Norrncle vpentru dimensionarca locur ilor de parcare 9] de circulat ie pentru alte categorii de veh icule decit autotur ismele, respectiv pentru vehicule cu 2 ro t i , autocamioanc, autobuze, veh icu le pentru haridicapat i se dau in funct ie de modul de asezarea lor in tabelul 6.

7.10. Asez area autol ur is rnclor in parcajcle adiacente strazilor se face de regula cu ocuparea locului in sonsul dircct iei de aeccs .

i I

I

.

57

Tabclul 5

, ,

'Nqj{~j~P#.t)J~I~~NSII)N.~j{E.$I.CkHAb:ERl~Hltl •• tN.FUNC'PE.DE! ,f~~EiAqf;",,' •• ADt8TP.~lSflll},LO~.'

: I I . Modul de a~]eJlafe 1 I'

I Elerucnt e comporu-nt c 0111;1- lKr- 0) ie 0) IC

., turl i- pend. hi. la

~ 1-------------------2---------------------n-;-I- 9_1l_o Q_0_o 7_5_"_

4 5 6
5,,~0
1,511
2,50" ,3,00
2,30 2 I n~inH'a locu lui lIe parcarc - unruia la (Ill)

- minima (ill)

1 Luug iuu-a loc ul ni de parcarc - 1I0rllla];t (III)

-- mi n i mh (Ill)

6,50 6,1111

J

Spat s i lib"r" int re autntu r ismc cupr ius« in lung inu-a respcct i: latil1le;t loc ului

-,' uorma le (Ill)

z.oo 1,00

1,50 1,00

- min i rue (m)

..

4

tn:iltimca libera - 11Orlllal;, lin)

- minima (ru)

2,20 2,10

.5 Cai .l e acces in pa rca]c

• 1Ir, iut rfir i-ieei ri

pcu i r u c,tjlacit~Lll' < 50 Vt

• 0 sillgtlr;, iutrar e ~i ic!}ire cnuuma

• iu t rure separata de ie*iw [sens u n ic]

pcnt ru capaci twt c > 50 Yt

• lil~imi peu tr u int rar i-j csi r i

7,00

- d"hlll se u s - nor ma l (Ill)
- 111111111\ (III)
_. scus un ic - uorrua l (Ill)
- 11llDIIIL (ill) 58

Tabelu I .5 (c(!Hlillll(!rej

I I 2 I 3 I '1 I 5 I 6
• l~till1i p'"lltru (,ii i nt er i curc ~i ric ma-
ncv rlL
- dublu Sl!IlS - norma! (Ill) 6,O() 7,00 6,00 6,00
- m inuu (111) 5,50 6,00 ,1,.5() 5,50
- sens Hill C ~ normu l (Ill) 3,50 7,00 ,),50 3,50
- m in i ni (m) ,>,50 6,00 3,00 3,00
0 ![l\illli aucese l'('nt.-l1 garaje indi'/icluall'
-- norma! (Ill) .1,50
- til ini III (m) 3,00
• Ilr-db i t a t i p,cntrll ralllpt~_ la pareajc
col .. cti/t' ~ 1<1 aer Ii I"" peut r u decli-
• uorma l e 8 ~:~ v i ta~i 10-
15% sc exc-
0 ma xiu.e 10% cu ta st riuri
_------- uu-tu l ice tr
in<ii'/illua]e - in n er liber a n t irlura pa.n-
• ncrrua le 1') u, te incast rnt e
-,0
• max irue 15% ill calc

0 razele curbe lor
~ pc cai le de acces
• uor ma l (m) 9,00
• tru u nn (m) 6,00
- pentru niancvr c
• uur ma.l 6,00
• 111111 uu 5,00
• d ist au ta de v i zi b i l i t a t ru i n i m.i (m) 7,00
• supra larg; rea hcn z i i de 3m III curba
ell raza l{ = 6,00 2,00
- " l,\timca he n z i i III clIrb;1 (Ill) 5,00
-
(, y, le/,a d,' d rp lasa re In pa rcaje 1(111/]1 .'i Yt = n utntur ism

': ... ].

'c.

"'"H}

1 .HJ

" ·1

59

Tabclu l

NOR:llE DE DnlENsroN,\RE $1 CARACTERISTlCI IN FUNCTIE

DE A!?EZAREA ALTOR TIPUHI DE VEHrCULE '

Modul de asczarc
:-Ir Elt-mcutc c[tmctcristice
crt, pc t i puri de vchicu!o longi tudi na l normal obtic
o· 90° 45"
-
I 2 3 "I 5
1 Vchicu le Cll doua ro] i
a} motocic1ctc
~ fungi Inca locului (nl) ,.;~
de par carc : 2,60 2,60 i'2 20 ~
1 ~
- Iltimca locului de .... , .. _ .. j
p:trcarc 1.00
III biciclcte
- lung i mca loculu i de par"
care (m) :
~ pc uU rind; 1,90
- pc doua r indur i 2,20
~ lrltimca locu lui de. par-
care (m) 0,60
2 Vchiculc hand icaput i
~ luug imea locu lui de par-
care (rn] ; 6,00
- la.pmea locului de parcare
(111) 3,.50
3 Auto vch icu le gr elc
- lunghnea lccn lui de parcare
(m)
a) aut ocam ioane ; 12,50 10,00 9,90- 10,70
b) a ut obuze : 15,00 12,00 11,.10~ 12,40
c) autocarnioaue eu rcmorc i ~i
autovehicu!e articulate; 27,00 24,00 16,50-20,00
~ Jatirnea locului ell' parcare
(m) : ......... ~ .... -..
a) aut ocamioaue : .1,00 1,00 \
b) autobuzc : 3,00 i 4,00 \
!
c) aut oca mioauc cu r emor c i ~i i
autovch iculc art iculat c : 3,50 I \ 4,00 /'
...... .:»: 60

6

1-

I

Tabcl ul Ii (COl1liwlarc)

1 J 2 J 3 I 4 I 5
~ fi~i i l iborc nccr-sa rc in trc auto-
vch i cul e (Ill)
a) a.utoca.nlioanc; 2,50 1,30
bj aut(,UUZC; 3,00 1,50
c) aut oca rn ioane cu rcmorci ~i
uut ovchicnle art iculat e 3,00 1,50
- ci'ii de acccs : I
• nr. il1tri'iri-ie~iri pentru
capaciti'ip < 50 autoveh. a singura illtra.re-ie~irc
capacit1lp> 50 autoveh. minim 2 intrari'ic~iri
• 11ltimi pent ru cAi i nter ioare
si manevrn (m)
- sens u n ic :
a) au tocam ion ne 5,00 1.3 ,.50 5,50 ... 7,50
b) autobuze .5,00 15,00 6,00 ... 8,50
~ scns dublu - I1U se recomanda, li'itimile Hind
duble [spa t i u excesj v )
~ razele curbelor
pc caile de acces :
a) a utoca mi ca nc (m) 12
b) autobuze (m) 12 .. ,1.5
e) autocarnioane cu rcrnorci si
aut oveh icu le articulate (m'j 20
- d istanj.a mn irna de vizi bi-
litate (Ill) 20
- v i t eza de deplasarc in
parcaje krn jh 5 NOTA:

Di mcns iu ni lc spat i ilor de parcarc ~i a cailar de acces au Iost stabilitc conform "Nonnati-/ului pcnl ru proicctarea , exccutarca ~i r eccpj ionarca d rumur i lor industriale C 79/80

61

:\IC;ltllirea t ipurilor til' parcaje la sol pc striiz i ~i rcs pr-ct iv pe plarforme de mare capacitate, inclusiv pos ibilitatilc de ascz are s int dct al iat» in ancxcle nr. 3 ".5.

"\um;'trul mcd iu de nn totur ismc din parcujelc situate in lungul st rliz i lor, pc IUI1[!iml' de 100 III estc prccizat in ancxa 3.

Amcnajurca locurilor de parearc pentru motociclctc , uicic lct c si vehicule pen tru handicapat i sc va face conform ancxe i 6 iar p(,~llru nutobuze , autocamioanc cu san fara rcmorcii ~i pentru autovehicule articulate conform auexei 7.

7.11 Pentru parcaje pc platforrnc se va organ iza c irculaj ia de rl'gul:l cu sens unic at it la intrari-iesir i cit ~i pc culoarele de acces. Organizarca circulat iei interioare sc vu preciza in planul de d ispuncrc a locur i lor de p;ucare ~i va f i semnal iza ta in mod corcspunzjitor pentru evitarea ambuteiajelor ~i a acr.identclor.

7.12. Parcajele din car t ierele de Iocuint e ind ividua le, case la curte, se vor as igura de regula in curt i, in garaje ind iv iduale salt pc spa t iu l straz ilor in locuri special amenaj atc.

Unde est e pos iuil se VOl' grupa loeurile dc pareare pc platforme ccmune .sau in ba teri i de garaje ind ividuale ,

Pentru par care a in incin te de blocur i se VOl' p:liea amel:uja platformc , benz I ad iacent e pent ru pnrcare , parca]c arncnajate in construct ii sub zona verde S<\U sub tcrenur i de sport et c ,

7.13. Parcurea pc straz i le secundarc este de regula l ibera , cu asczare long ituuina la la marginea partii carosabilc, eventual parj ial ~i pc t rot uare dad acestea au 0 lapme snf icicnt a pentru a se rez erva min. 1,50111 pentru pietoni.

Parcarca pc 0 parte a straz.i cu 1--2 benz i carosabrle , trebuie stabi l itii al temat iv pentru asigurarea circulat ie i curente si pentru in tretinerea riga le lor st raz i i.

De regula parcarea 1a sol - e va face pe platforme adiacente part ii carosab ile a st rjiz i lor locale, la distante suf icient c de proteetie fap de locuint c, st o li , d ispensare 9i ~lte dotari.

Pe st raz ilc pri~cipale se adm it e parcarea pe partea carosabils

cond it ionat de asigurarea capaci ttit i i de circulat ic. .

Sc va uvea in vedcre c5. accs te parcar i r educ capacitatert

beuz i i alatura la ~papului de parcarc astfel :

pcnt ru asez ar e longitudinalft rcducerea es te de 20%; pcntru asez.area oblica reducerea este de 30%;

pen tru a~('zarea norma Iii reducerea este de 40~'~.

62

Se intr-rzicc parcarca pc parka carosab ilii a art erclor prm~ipalc de categ. I, II 91 III c ind s int so l icrta te de t raf ic Ioar tc intcns iar n ivclul de scrv ic iu cst c C sau D.

7.14: In zona ~enirab.~l straz ilor put in sol ici tatc de trafie. preCum ~I,PC anurrute spa t i i carosahile supi imenrare sau in picte cu tr?f~c ~.redl1s. se pol organiza parcaje cu cond it ia as igur ar ii C'.1 pac I t;~t 1.1 de circulat ie ~ i a respectari i masur ilor de 5 igur:lnta c ircu la t ie i .

8. DISPOZlTII CO:\STln.'CTI\·E

~ .1 .. Supra~trllctura parcajelor la sol se va amenaja in m;;d obl~m~lt, ell s is tcme rut iere modernc= permancute , iar ansamblul lucriir ilor se va .si5tematiza ~i pc vert icala . Pe zoncle de stationare se VOl' reu l iz a , de regula, imbracamint i din beton de ciment sau pavaje de piatra cio pl itii , iar pc oem.de de circu lat ie curenta (de acces) irnbracarnint i le VOl' fi difcrite, de ex. din asfalt. Dfn consid~rc~ tc econorn ice , unc1~ parcaje ext rastrada le se vor putea amcnap, 1I1 prima etapa ca sistcme ruticre prcvizori i , din impietruiri etc .. cind obiectivele din vec inatate llU s int deranja te de pra f sau zgOl11ot. Pe suprafa ta de stat iona re ~(' in t erz ice ut il izar ea de imbraciimint i asfaltice da tor ita dcforrnat iilor asta ltului sub act iunca sarc in ilor sta t ice ,

Dimcnsionarca sisteruclor rut ier e sc va face in funct ie de cond it ii le locale ca paci tat ea portanta a terenului natural si categoriilor de vehicule care VOl' salicitaparcajul, conform met~-· clologiei de caleul din instruct iun ile PD 177/76 s i STAS 1339/70.

Parcajele de mare capacitate (de ex. tirguri, stad ioane sau expoz it ii] se pot amcnaja In prima etapa cu imbracarn int i semiperrnanentc, macadam asfal t ic sal! macadam cimentat.

8.2. Suprafete le de pareare 1a sol vor fi m5.rginite eu bordur i pentru asigurarea oprirn .rot i i Ia limita dor ita , pcntru forma rea rigolci pentru seurgerea apelor meteorice sau pentru demarcat i i de pavaje - cum s in t : borduri ingropate de ghldaj opt ic ~I de separare ale im br5.c5.min ~ ilar rut icre, bordur i dcn ivcla te cu inalt imc reclusii. '1-8 em (circu lab ile}, bordur i de tro tuare (20 X25cITI, i nalt irnea libcra de 14-16 em) sau hordur i tesite conform deta-

liilor din proiectul tip de s isterne ru t ier e , '

63

:j

.1

, ..... (

1
:;./
':,1
., 'j 1
.'
:,-'
d·, ~i·J
iT'
i .. .}
..
>\ ..~
I
'.1
~ : I
, t.~ t 'j
i
.r cl
,
,
,
~'I
J
:;C'J ~.i.li

.:"T

: ~. ..

":,,:L,.

8 .. 1. Parcajele la sol VOl' Ii de regn1ii cch ipa te cu marcnje si ind ica toare de circulat ie , ell insta lat ie de iluminat si VOl' fi sistcmatizatc pc vcrtical5.'. Se VOl' asigura pan tele corespu;17;{ltoare circulat ici si stat ionar ii vehiculelor , de regula mai mici de 2,5% prccum si lucrar ilc de colectarea si cvacuarca apclor la canalizarea subtcranii (guri de scnrgerc ~i colcctoare} sau la suprafa~a (rigole, santur i, casiuri).

8.4. Parcajcle la sol de capacitat i rnar i 9i en confort ridicat VOl' putea fi amcnajatc eu copertinc de protcct ie contra soarelui si a intcmperiilor , alciituite dupli caz din sisternc en prelate, ccpcrt inc fixe, panour i captatort so lar i 9au plan tat ii inalte.

In astfel de situat ii se Val' putea prcvcclea fi~Ji vcrz t m arg ini te cn bordur i denivelate 9i compar t imentari ale spat iulu i de stat ionare pentru 2-3 locur i de auto tur isme ,

Pc f isi i le verz i sc VOl' amenaja plant at ii de garduri vii si arbori inalt i (plopi etc.) care VOl' fi arnplasat i , irnpreuna cu d iversi st ilpi de ilurninat sau indicatoare, la min. 0,50 m distanta de la borc1ura ea~c limiteaz5. lateral spat iul dest inat parcari i ,

8.5. Parcajelc de marc capacitate VOl' fi prev azute pe cit pos ibi l cu pad, vor f i inzestrate en eabine pentru personalul de exploatare si vor avea eel put in doua accese , circulat ia mtsr ioara f iind de regula organizat5. eu sens unic.

8.6. Dupa caz , se vor putea prevedea pentru public grupur i sani tare, te1efon public ell 1- 2 cabine.bar-bufet , chiosc cu z iar e, \igari etc. La amenajarea acestor spat ii se vor avea in vedere prevederile norrnelor genera1e de prevenirea ~i st ingerea mccndtilor.

8.7. Pareajelc 91 garajelc de autoturisme se vor amenaja. tin ind searna de:

- iniilt irnca Iibera minima a gabaritu1ui este 2,20 ill ", ... 2,10 m;

- adincimea locur ilor de pareare 5,00 m , iar pentru garajele individuale in constructn 6,00 m;

- rarnpele drepte ~i acoperite vor avea decl ivitatea maxima de 15% iar ce le descoperite 12%;

rampele curbe vor avea de regula dcclivitatca maxima de 6% 9i raza de curbura de minimum 7,00 m.

64

Pc ram pclc in arr l ibcr cu declivitatca peste 6% ca si pc ram pclc acopcr i tc cu peste 10';/0 se VOl' prevcdea masur i spccial e contra dcrapajului cum sint fi~ii cnrosahi lc rugoasc (de rularc), str iuri sau crampoane metal ice etc.

9. 1rAsURI PEi'-fTIHJ SIC~TjH.A~TA CIIKULXPEI, PROTECTIA i\IV,CII, PI\EVENIREA ~I C011i3.\TEREA

. L\'CE0:DIlLOR

9. I. J\:ntnl crestcrca s igurante i circulat ici , amplasarea parcajclor la sol sc va face, pc cit pos ibi l , in afara partii carosabilc a straz ilor pr inci palc 1a d istante mai mari de 25 m , {aFt de interscct i ile arterclor pr inc ipale san de spitale , scol i , grrldinitc de copi i , bibl iotcc i, institute de cercetare-proiectare etc.

9.2. In trar ilc si ies ir ile din parca je VOl' I i astfe 1 d ispuse incit s5. se asigure 0 circulat ic Iluenta si tara. pericole at it pentru pieton i ~i traf icul curent de pe arterele la care se racordeaz a cit ~i pen tru veh iculele care parchcaz.a,

Pe cit posi bil intrjiri le VOl' f i racordatc la striizi laterale cu trafic reclus san 10. benz i supljmentare ad iacente partii carosab ile a striiz.ilor principalc penlru decelcrar e ~i rcspcct iv accelerare , 9.3. Parcajele pentrn mai mult de 50 auto turisrue vor avea dona intrar i, circulat ia interioara-se va organiza, de regula, cu sens unic si vor fi cchipate cu indicatoarc ~i marcaje de circulat ie ,

9.4. Pe rcteaua stradala din apropierea parcajclor se vor ins tala indica toarcle de circulat ic "parcare" inset i te ele indicatoare de at ent ionare pictoni , direct ie, distant a pinfi Ia parcaje etc. Arnplasarca si numarul iudicatoarelor de presemnal iazre se vor stab ilisi de natura obiect ivelor scrvit e. La iesir ile din parcajc ill reteaua stradala se VOl' instala inc1icatoare ,.opri re la in tcrscc] ic (STOP)" san "cedeaz{l trecerea" in Iunct ie de cond iti ile de viz ibiIitate, conform prcvederilor ST AS-ului 1848-84. Aceste ind icatoare vorfi instalate anterior convergent ei caii de iesire din parcaj cn art era principala ,

9.5. In in tcriorul parca ielor cii ile de acces si locur i Ie de stat ionarc vor fi delimitate prin marcaje ell vopsca , ell benz i adez ive fixate pc carnsabi l , cu borduri ingropa tc san pavcle de culoarc dist incta hpi de culoarca pfutii cnrosabi le . Acestea se vor

5 - cd. 1045

65

iii H! . i.l :

.1.\'

I ;'~ '.

'1\'

, '

.. :_ ...

amplasa , dupu caz , la nivelul partii carosabi le , r.u 1,5,:111 pesle cota partil carosauilc cind nu au dispoz it ive rcflectorizantc sau ell 2,5 em cind dispun de ascmenea d ispoz it ive Pe caile de acces cu dublu sens din parcaje se va mnrca axu longitudinala a cii i i ~l en sagetl scnsurrle de rncrs ,

9.6. La parcajelc ampiasate de-a lungul straz rlor (la bordurii] se vor marca cazouc ncutrc a curosa brlulu i, inccputul ~i sf irsitul parcajulu i ~l se vor dchmita transversal locurile pcntru autoveh icule iar cu lillie intrcrupta se va marca Iim it a benzii de parcare spre partca carosabila curcntii l .

Parcajclc pe trotuarc vor fi miirg im te cn marr.aje (lin l in ii continue spre partca rczerva ta circulat ici piclonilor aSlgnrindu-se H\'\imea de min. 1,50111 pcn tru pictoni la str:-\."ile sr-curidare si 3 m la strazi le ClI 4 sau 6 henz i carosabi lc.

9.7. Pe parcursul prciecttiri i parca jelor principale vor fi consultate organele primar ie i si ale pclit iei circulat ie i rutiere pen tru amplasarca , scmnal izarea ~i organizarca lor.

Se in terz ice parcarea vehiculelor in locuri neau toriza te, in intersecj ii, in dreptul sernafuarclor san a c impulu i vizua l din intcrscct i i. In zonclc periculoase se VOl' prevedea miisuri suplimcn: tare de sigurunta circulat ie i : pavaje an t iderapante. parapet i ~l bariere etc.

9.S. Pen tru protect ia muncii prcvcnirca ~i combaterca incend iilor se VOl' ave a. in vedere ca la amplasarca parcajelor la sol ~a sc as igure distantclc m inirue tD) taFl de clad ir ile vccine conform norrnelor din tabelul 7.

Distanta de 15 m pinrl la locu in tele-birour i se va putea reduce la 10 m , iar d istantn de 5 m pina la ca lcan se va putca reduce pina ILl 1 m pe baza justificar i i tehnico economice.>a prevederi i unor pro tcct i i suplirnent are cond.it ionat de aprobarea clerogatorie a primar iei s i de avizul pompierilor.

9.9. In in terioru l spati ilor de parcarc se iu i erz.ice al imcntarea autoveh iculelor cu carburnnt i san a lte substante nocive. munipu larea de matcr iale lnflamab'lle sau amualurea 10'1', precum s i mersul in gol a motoarelor de autovehicule .

9.10. Parcajcle cu 111:1.i mult de 50 locuri penlru autotnri;;J11e vor fi umcnajatc d(: rcgulJ. ell 2 acccse , iar la~imea m in imii a accesulu i pentru un sens de mel'S va fi 3,00 m .

66

Tabclul 7

Di~ta.nla minima.

Ti pul pa rcaju lu i ~i destillu\ia l;lllllirilnr de protvct ic (1)) tic! lu d"diri (Ill)

Purcuje P" curosabi I San pc t rot ua r - front d e C(J1I· st r ucj i i peut ru corue rt , iut repri nd eri pmdllcti·/c. scr-

v ic i i 5,00

2 PJ.n~"je ~ garaj" peut r u rna i pu\iu de 50 a ut ovch i-

cu Io - front d o locu i ut e , b i rouri 1-5.00

} PMcajc ell mui put in de 50/ehicllk gr:'ttlinite. scol i ,

uz i luri , spitale 25.00

-l Parcaje ell peste 50 vchic ulc _. gr:>.<lini\l·, sc o li , a-

z i luri , spi t a lc 75,00

5 Pu rcaje situate pu ra Ie l ell ca lc a nu l c11<.lirilor .'i,OO

In cazul parcajclor de mare capacitate se recomand a sUPTIfvegl1cre;;L lor ~l ccluparea cu aparate pen tru stingerea in cend i ilor ,

9.1 I. SC interzice ea in interiorul pareaj~lor sa se efectueze lucriiri de repara t ie sau de in tre] inere mecan ica a an tovehiculclor, iar deplasarca lor llll va dcp8.~i viteza de 5 kiu/h .

9.12. Se interz ice ocu parea suprafetelor de c ircu la \ ie ~i de parcnre cu depozite de mat eria le San element: de delimi.tare. pe~tru ingradirca locurilor de stat ionare (cum .Sl11t lJOnlllrl; pllon.l, lantur i , panouri de s irrna etc.). al tele dec it cell' prcvazute in pro iect , In cazur i justifieate, astf e l de ingradiri. s_int. posibile numa i cu aprobarea prim5.riei ~i ell av izul po l it ici ci rculaj ie i rut iera .

9.13. Pen tru prorejarea ~i irn bunii tat irea mcd i ulu i am bian t se VOl' avea in vedere unnaroare ic miisur i :

Cit arnplnsarca parea jelo~·. se va face d l' reg.ull l:e icrel1.l~ r i Iibcre , rnent in indu-sc plantn t i ile cxistcn tc amenajate , instalut i i le cd ih t are subt ernnc, locurilc de joaca si de sport organ izatc etc.;

CD dispunerca in plan a parcajelor , organizar~a ~i, ecuiparca lor va as igu ra incadra rea nrmon ioasa a parcay lUI IllS I t u l urban, precum ~l conscrvurca cn rac teru lu t local daca accst a estc valoros :

J

J

ll'

".

i

Lol

, !

":i

'.'

67

: .

.-:-- ......

@ ccn tr clc civicc or:'lsencsli si de cnr+ier VOl' fi prctcjatc de noxcle generate de cir~l1lrttia 'acliv~! ~i pasiv;! prin miisur i de reg lcmontnrc a acccsclor, de "tat ionarc ~i exploatare.·

9.14. In cazu l l ipsci de term pcntru parcajclc Ia sol ~i a ccrcr ilor mari de locuri de parcare se vor prcvcrlea dczvol tiiri pc vcrtica lii arncnaja tc in cllid iri s pccif icc , [uudnuu-n l at c pc hal a ca lculclor t chn ico-cconom icc de cf icicn ~rl.

9. IS. Se va asignra clcsfiisurarca Iluculii si con l inuli a circub t ici pc rctcaua majorii dc' straz i, sc va e~ J (a sllprapllllcrca (intcrfcrcntti) circulat ie i active Cll cca pasiva , sc VOl' cl imina (in-

tcrz ice) parcajclc pc str{lzi a cliror capacitate cstc insuf icicntti

iar arnplasarca parcajclor ~i garajclor se va lega pc cit posibil la "trazlIe secund arc . In acest mod an totunsmclc vor functiona CLL prepondcrcn la in miscarc de rcg im cu minimum de accd~ra]']incct iniri ceca cc reduce zgomotul ~i vicicrca acrulu i ,

9.16. Noxelc generate de traficu l din parcaje ~i garajc, indcoscbi zgomotul, vicicrca ahnosfcrica ~i trcpiclat ii lc ~ fiind propor tiona lc cu num.iru l de autovohiculc parcate sc va evita amplasarca de parcajc Ioartc mart (peste 200 auto turrsmc} in zoIl de de Iocui t st de dotiui .

Dad accasta 1111 esl c posibil parcajclc mar i vor f i amplasatc eel put in de pro lcct ic din tabclu l 7, prcviiz indu-sc miisuri supl imen tare ell' protcct ic (ccraue , plan ta ti i, clcmcn tc de i 7..01 a tie).

9.17. Amcnajarea spatiilor vcrz i , a gardurilor vii ~i a pl antat iilor de arbori va asigura umbra ncccsarii autovch iculclor. Ii ltrarea 9i pur ifrcnren acrulu., protcjarea constructrilor contra zgomotului ~i a prafului;

9.18. Sc intcrz icc aruplasarca de parcaje pcntru traficul grcl1 de tranz it san local in zouelc centrale si de locuit, aceste parca]c fiind arnplasate Ia intriir ilc-iesiri lc din local il at i a clrumurilor

publ icc din extrav i lan , .

9.19. Parcajcle din vccinlitatea clad irilor en sli l i de spectacole etc. VOl' fi amplasate in af ara gabaritului libel' ncccsar cvacuar ii publiculu i din cliirlirc ~i a circula tiei vchiculclor , S~ vor prcvcrlea amen aj:tri suplirncn tare pcntru siguran \a circula ti:l ~i 1'rot(,C\I(,1 mcd iului cum s in t : parapctc. Iduslra.dc,pav;ljc an l idcrapant c , plnntn t ii etc.

68

9.20. 11'1 planurilc urban isl rcc ~I stud ii lc de circulat ic sc \'01' stabil i miuiruca si amplasnrncntul parcajclor de d ifcrite categorii, iar tcrcnur ilc a lcrcn tc Illl vor fi ocupa tc ell al te cons truct i i . Rcaliznrca parcajclor 1a sol 7i in cons truct i i inclusiv a garajclor sc va face ctapiza t , corcspunzjil or ccrcri i de locuri de parc;nc ~i coud i t i ilor tle eficicnt;l cconomicii .

9.2 l . Exploa tarca parcajclor 5C vu rcal iza du pa cal'. (I iller, ell plaUl, pc bad. de abonamcnt etc.) cv i t iudu-sc supraag lomcrarca cu autoturismc, pentru protcctia rncd iului ~1 siguran ta circula PCI.

9.22.i\Iasllnlc de pto tcctic a mcdiulu i , sigurallta circulutici combatorca inccndi ilor prccum ~i solut ii lc constructive privind parcajel c ill construct i i ~i gara jde de di Icri tc cat cgori i nu Inc obicctul prczcnt ului norrnat iv.

[0. CADHUL CONTL\,UT AL DOCLl11ENTATIlLOR PENTRU PARCAjELE LA SOL

. 10 .. 1. Siud iilc ~i pro icctclc pcntru parcajc VOl' cont inc picsc sense ~l descnatc corespunzatoare temel ~l caractcrulut lucriir n .

Ele VOl' avca Ia bazji planul urbamst ic general (P.ll.G.) 91 stud lul de circulat ic , Invert tarierca lucrarilor cxisteu to necesare pcntru parcaje sc va cfcctua in Iuncj.ic de ncccsintl.

[0.2. St ud i ile de spccialitntc priv ind parcajelc se vor uxa dupii caz pe :

- opt imizarca solut i ilor privind arnplasarca , dimcnsronarca ~l amcnajarca parcajclor ;

- Iczabrlitatcn si etapizarca rca liztiri i invcst it iilor de IJ<lr-

.' ,

cajc ;

- analiza irnpactului prod us asupra sitului urban de catre circulatia sta t ionarji .

10.3. Ca lculul locurilor necesarc de parcare ~i repart itia lor in intravilan estc obligatorie in cadrul stud iu lui de circulatic si a planulu i urban istic . Rczcrvarea t crcnului ncccsar pentru par-

caje sc va face dupa cum urrneazil : .

- planul urbanistrc general (P.ll. G.) va prCCIZ<l numarul globa I de locur i cc parcar e pc zone {llndlOnalc snu pe grupun de obicc uvc Cll ind rcarca acelor parcajc snu gar;tjl?, de marc capacitate, al dror amplasamcn t poale fi precizat;

69

+'

., . ; -'~ ... ,.._. -~: .....

__ , _.: _;_ __ .-'~~; ;~. --".~'.,:, .·;>·:-i·-::" .. ~i,,-;;ri~i;#~j~{£-~~1'J9$tz~iH~i,··:i.;'~:" (':'::;.~~f~/~,~-:, __ ,. _

c .. ~:_- __ '" __

~ planul urban ist ic zoria l (P. U.2.) va stabili amplasam enide ~i capaciltit ile parcajclor ~i garajelor in Iunct ic de cond it ii le locale (fronturilc ~i accesclc la cailc de circulatie) :

~ 5 tud i ile de circula tie vor sta ui I iIi puri lc de parcajc. organizare;t circula tiei interioarc, ceh iparca t chn icii etc.

10.4. Pro iectclc de invcst it ic pcntru pnrcaje vor deta lia : ~ cn lcu lu l numjirulu ide locuri ncccsarc, t i pul parea [ului ~i dimensionarca lui;

- organizarea ci rculat ici in tcrioarc, arnenajarca acccselor. a loeurilor de stat ionare ~i culoarclor de circulat ic etc.;

p Ianul de maicajc ~l scrnnaliztir i rut icre :

-- lucrii rile de spec iali late pen tru cc hipari t elm icc. instalatii , spat i i verz i ctc .:

Se vor preciza masur i le de ctapizare a parcajclor ~l de ut iliz are multifuuct iona Ia a tercnului .

10.5. Cadrul cont inut minimal a l documcnt at i ilor pentru

parcaje 5(' compune din: 10.5.1. Pi ese scrise

e t cma de proicc tnre :

e mcmoriu just ificat iv : .

e tabelcu s ituat ia existcnta a parcajelor in zen a de studiu : e tabel ell datele urban ist ice pc Iccal itat e rrspcci iv pe zone

Iunct ionalc cupr inz iud cvolut ia populat iei , £raclltl de motorizare, mohilita tea pc zone funct ionalc, locuri de muuca etc.:

II) elemcntcle caract er ist ice ale ret elci straclalc majore;

• matr icc de traf'ic eu prognoze1e crculat iei pe retcaua strada la principala adiacenta parcajelor si pe ctape de dC7.voltare;

e cu lculul necesaruiui locurilor de stat ionarc pe zone funct iona.le si la dotar i social culturale;

• organizarea ~i d irncns ionnr ea parcajclor ~i a garajelor in corclare cu capac it atca de circulat ie a artcrclor invec inatc : • stab il irea echipar ilor Iunct ionale ale parcajelor, caracteristicile tchnice s i econom ice ;

Qt reglemcntarca modului de exploa tare a parcajelor, calculc de eficicnta econornica indica tori tchnico-cconoruic i ,

10.5.2. Piese descnat c

_- plauul general de si tuat ie a I retclc i de c i rcu lat ie cu amplasarnen tele parcaje lor ~i garajelor sc , 1: 2 000 ... 1 : 10 000 :

70

@ planul rctclci de circulat ie ell numarul de Iocuri de parcaJe rcpart izat pc zone funct ionale sc. 1 : 500 ... 1 : 5 000;

• plunul ell amplasamcntcle parcajclor de diferite categorii, detali i ell organizarea ~i d ispunerca in plan a parcajelor , cii ilc de acccs, culoarcle de c irculatie et . sc . 1 : 500 ... 1 : 2 000. - ecuiparca cu ind ica toaru d~ circulatic ~i mar caje, scct iuni transversale si longitudinale prin parcaje etc. sc , 1 : 50 ... 1 :2000 • dcta li i de s isteme rut iere, sistemn.t izare vert icalii. elemente constructive, scurgerea apelor etc. sc. 1 : 50 ... 1 : 500; • lucriiri de ilumina t ~i echiparc tchnico-ed i l.i tara etc. sc. 1 : 50 ... 1 : 500.

11. DlSPOZITIIFI:\ALE

11. 1. Norrnat i vu 1 pen ttu parcnjele de autotur isme amenaja te la 501 in local itiit i le urbane se va aplica dupa caz la elaborarea planurilor urban is l ice, a studii lor de c irculat ie ~i a pro iectelor elc inves tit i i av indu-sc in vedcre nccesi t itilc de parcare actuale si in pcrspcc t iva , prccllffi si crest erca ef icicntci organ izar ii circulat iei prm crcarea unu i sistem un itar de parcare de loca litate ,

11.2. Eegkment5.rile privind parcajele In construdtii de diferite tipuri s i garajelc co lect ive ~i invidiv idua le nu fae cbiecIul prez cntului nor rnat iv .

11 .. 1. Cac1rul- cont innt al documentat iilor pentru parcaje la sol se va adapta dura caz spccificulu i lucrarilor si va fi precizat prin tema de proieetare ern isa de benef iciar.

11.4. Documenta t i ile pcntru parcajele Ia sol se vor intoemi in Iunct ie de necesi t at i , in cudrul planurilor urban ist ice a Iocal itat ilor , a stud i ilor de organizare a circulat iei , a proiectelor de inv~stitii pentru straz.i, intersect ii , do tar i. 'san pot constitui documentat ii separate care se vor aviza si aproba conform dispoz it iilor in vigoare. Prorectele de investit ii pentru parcaje vor fi prezen ta te la apro bare pe baza av izclor legale inclusiv ale organelor de specialitate din cardul IvIinisterului de Interne - Comandantul Trupelor de Pompieri si Direct ia Circulatae,

11.5. Elaborarca documentat iilor pentru parcaje se va fundamen ta pe recensiiminte si anehete de c irculat ie, relevee de lucriiri cxistente , stud i i privind prospect area dezvoltar i i tral icu lui ~i a cerer ilor de locuri de parcare.

j

Ii

I

... 1

:: I

.,j

.. J

71

1"": \. ,

~":'-""':

:-: ..... - .

Ii]

.::

I'

11.6. So lut i ilc privind sisternat izarca , rcalizarca (investi[i ile] si exploatarca parcajclor sr vor stub il i cu asigurarca (011- ditiilor Iuur t iona le, de protcct ia mediului, crcstcrca srgurantci cuculat ic i , de paz a *i intcrvcnt i i contra iucend i ilor prCCUI11 9i de ren ta hi I izarca cxploa Uni i parcajclor,

1 t.7. Prcfcdurilc ~i pr imiir i iln locu litiit ilor vor asigura ell coucursul po l it ie i - scrviciul circu lat ie - prin organclc de spcc tal itatc in suborrl inc , coordonarcn 91 dirijarca act ivitat ii pr ivind circulat ia, amcnajarca parcajelor 9i a garajclor corcspunzator cond i p i lor legale de ord i tl Iunct ional , cstct ic ~ i de incadrarca urbana.

72

z -e;

'0
'F;
~
c
~
"
+>
t..
0 i"c
~
~ "
'-' ...
... .~
~
c.! ~
t:
~ re
'-' '"
'::;'
'" E
E
u F
~
"
ti
:.,.
'"
8 u

--I c'l

;)j'P.:JJ"d np ~i1'I~S -OJ,,;, :Jj,hu!, :J1l1J"n~rd

,.;'

JIlin S.1J.')1! IS. ;)P:.l;l·'Ill11.l1:!d;!10~ 'l[clll1;S ~ll1."'n1:!ld .)[1 .JrU~Jl\1

:JjdqpHU (I bllllJ n.r iu.xl :J!111j:J~ ;)lud -!II:J~ .)s.):»" uo iJlnZl1f.;lJd "llJlIl.llllqJudll(o:J ~{l!Jj1:!d

" u

oor ism -nq.m Il\)l1un II! ~J,~':Jj~d ::>p pn:Jol no - UI1Hp -1[11 J - 1\ 1 .g"}l?;) :Jl' 1;\1 V

I1ljl:J1UOp Uj ;lJq~lll -'l!qJH ~l11:l-!lJn U! ;).llDrcd ~s J ;:J'S.1~:)1,? ~ulll.)d If I ·~;qTI . .,

·;)[1:!.I':quWl ~rl!:' 6' -Jut! I1J .1111Z~/"Hd !Zll~q Vll"]) 'n :JpQ1JSOJ1!:l I'I[\-'

:)JTI::Ul?d ::>P 1.111:101

...... ~ n~ J:plZ1]J.dld ;)ll1HO!i

:11UI1+01+ <ld jU11Jl?d l~ IlqTISOH!:J <ld {l~ilJl'c! ""l1upn lJjpJUd

--I "' 1

~

~--~--------------~

·JO[;)JUlqOJj. TIiT?)UldllS nd 'I1ufl!l1dlUTI. "r11JJUd

'Vll'ITIS01U;' "iuJTIJc!ns 1 ;lei ","[IllL)llIi) ;:>f,,:Jl',cf

73

·._ -;- ...

"

_J
<i
:;: <J:
0 U
::> :::;
l-
e::> m
z 0
0
~~ I~
<;r +
.=r=
OJ_)r.,:t
a: -,
««
uO:
a: I.J
<J:t--
a..«
-'
f-;:::
I'_'I~
r-=
<J:
I
-
«
oil
«
_J
u
0::
«
u
i:.::
ii1
«
-'
u
«
w
a:
«
::>
~
>-
Z
0
U
L- « .. J «

'" cr:

IV >

'" Z

<J: 0: t-

h5"" <T

o z:

(( z ::>

«_ ::>rr 0::> DO

Z

w-

0. a:

::J ::> z

Iz o U

H-'

a. .~ <! . ..l U<! rr«x 0.«

~ ~..?

I

N

-;:;

I

I

w w cr a. « « G 0

cr S

<twa:

QI1.I-

'"
r;
E ·0 o
:J ,_ "':l
~ :J ~L
.,~
U U -IT
0 " ~ <::C
~O
U 0 0 Ou
c I
"' ! fi
'" t
'" I ~
~ " 74

I .l, , . ~
I l:i ~.~ l:~ I" jiJ j}l~
1 !;, I I
: j~1 t~l~ ill ,,,,
; J ___ 1 ___
-~:~ ~~- -il IT~ -~i'[ ~Ir~ -l- -~'r
I~l -It =
I -~~ l:~ JI ~ Wr
! «o:::~ _!_ « w
<{ Z ::> Q: UJ UJ _J
Q:«« --' ::> U ::> _J
::>_J--' <i '" u: t-- W
W - CC 00
<!)«<{ a: w ~ 00
i zZ.:! w _J _J ::E -c ::E
l- V> o, «
i Vi§g; «w <{ <i
«. 0 ° lJJ
i °t-2 -' w--' wV1 wz W 0..
, w~ .. iii 0-<1: O-Z 0.0 c, w
wZ w 0.. W
I Qzo w", ~,~ w
wo- w . a: ~ 0: rr --, -,
! CC-'<i cr «I- «:::> <l:w «_ <I: <:_
«wu <I: UU U_J Ut-- ut- U Ut-
I UI-- Uz 0::'" o::m 0::0: 0::0: 0: 0:0:
cco::-' a: - <t:~ <::::> «<i <: <I:<i
<t:c:. «<i
, «<tOO a.. 0 a.. 0 0..0-. a..n. c, . a a..
CLO-O 0.-'
, Jd
N N -.Jl := N N
~ or-
~ a;- u u u
co co
l I 1 I 1 I -I J
1
I :::J lid: ~U - ill
o: __ -'- W
UU ::><l: wO::O: ;G;.:;V1::;:- -'>
W No.: ==~GW
: ::1 c; ..:;( u-J t---<iuJO~ (1) ...
iDo>O mNoQ- U-VlOf-- <t-
«z~a: 4_Z_lwt ..... ~~~«z;j 1/)((
(f";~:J:cr ~ 00
r- "'::>11.::> ~«u~Q 8C)o..J:::;.;:::. O:e::>
o U w..:t w U) «W
0:«",0 ..;t:)Wa:L1.. - f-- ::>'0: ~- u ~-
U <to.....J_1 uol-..:J:_._.j N<{o:<:: Z <J:
- UZ<t::> D~a..W «u~-u::>« -u
Vi -<:( Zu w W N a:: a: za:-11l w
WCOo 0:: --,::>«UJ4 f--IVW<i='O: -'w
Cll _J _w-::( I ViOo..o.U:J- «0
- «Of'---I-U <{u>O«

U1 ~ N ~ N
<t CD CD U U
_J
u
a: I
«
u
[L N"I L1 WIT I~UJ2:
~ <{ww>-<~ WO::O I
~o:...J-c:t,w ::EI- ==
d U)a..<t_J<l:c 4:~~~
<J: ~LJJ::l~~cr: wD......:tiX
UJ U
« CO uJ--'uaiL::> " ""woo
« ~ :l~~;;;4~ «t--Zt?
::-> u<t::->W
?E UU::'OW...JW 0:: jU 1--
r-' a:: ZN c; ___J a: ««UJ<{
z. <{a:««<i::>« a..ZVJU
0 o, o...>u c::u u
u
'--

: ---_-.--"-. ": .....

jj

n

T

IA1d I
7~
~'" ~ ~ fg"<~
(~ !J~l ~. ~ ::j~
=~
~l[lll1HllDt ::.- ~t E:=;
F== f-::; ~:= ~: ..,.'
':= ~
!=#{J Ji~l § ::::[3
=F
i:: !:= ~t ~
=wa ::: F! '::: ::::
E i:::;
8 ;:CE
~mlllHllDi ~ ,~ §t ~~ :'>I
J::: ~ ~13
) ~WIl~jl~D~ ::: f-.
~~ ~ ~ ~
, ,
r, ", 13t
• 0 ~ ..
.9
,Q u ,
"y;,:n III
" .0 on III .,
C OJ U
... .~,!O u o OJ
0.'" :0., o ., 0 III
~E- 0 " ...
00. ., '- "
o.~ aJ~ 5 u " u
... " t3 o 01 0
'-E 01 0 C
~~ §E c ·0 .;;; -0
'iii "
c.'" " c 0
c.", ",'" c 0 " "
,~ !J ._ ., " " "
"'0 "u " " :::J U
"U o U
"._ uO u &
U (I), & _J1_ &
cf c?

I I
I T
,I f, 1 W
$ , .i.. 2 u 6 .J
~ U ~ ::::l Z Z
W Vl m
11. ur Vl Z ::::l .J UJ ::::l -« w
::£ c:: w :::E w 11. 6 Vl W til c::
r- 0 n. u w - n. :::E 1- w :L a -c
u w U I- ~ W Vi 0: tl c:: a:: u
0 ur .... -c w 3 ~ a -c a::
..... ..., g :J I- W « u, u -«
u if: iZ :L I;f: n.
-« :::E Vi ui
« u llJ W 5: trw a:: a:: a _j ...J W
VI 0: I- rt 0 w
-c ct. :r ::::l u I-.J U. U I- 0.. II. 0
.J j:: N ur Q. Q. ,_, M
u ~ N ::::a
,. .- ...... 0
a: ......0 1 J
-t
U I
-
I.L
Vl tu .1.: d: w
« n: z 0 p
_j « UJ I.L •
U :r :L ~ w
<{ I- ~
-c w _j -c z
ur 0 w n. n: -
a:: 0 ,._ w « ~
UJ ~ - a::
-« Q. D._ N
...... ..., w «
::::l « U «
~ u if. w Vl c:: n.
l- n: r- w l- e
Z « « « ;[ Vl
0 0.. U ...,
U
L- ~I

77

. : " "." ~,-

".... -:;--"_ ... -" ~

. .

__ .... _._ .. ",:_,"_~~",_:_~~~;$ ... ~j};~~/:~,;:~~:;;~;,~~·.;.~:~ .. L,-~~'H~~_ .. _ .. Le . - • -- .---

j

I

TIPURI CARACTERISTICE DE PARCAJE AMENAJATE LA SOL

IAI PARCARE PE PARTEA

CAROSABILA

A3

A111 ~i~~~~e lnt ernln , longitu- ~ __ ~ ~_._. ._~¥..:~

. . r.. I I I I 'I T I I ~ 13.01

NOTA' Ir~ lunc!,. d. spohul dispcmbit I _ . r

IO(lmeo locu hn de p or c or e s e J§.~ r' 15 Vt 1100

poo te r edo c e to 23m 16.0 m

. copodloleo de po,careVt~ouloluri"m

AlIrA113 Parcare \a\erala,oblica I _, IT

?_~~~~~~~~.; ii

!- -' _- _ _11_ _ _ _ , 3.S

~~~'\\")~ i~

\ ' T

2x24~t.B VI 1I00m

A1211"arcare axiala sirnplii 1'_ _ -= _ _'1_ _ _ _ ~li5

pe un rind _- ~

t - -_ - -1,- - - - --I 5.~

8(3d-[fI £1! l;iHH+ttt~ rg

I- _ .z+ - -<1- _ _ _ =: 35

!- - -::::: - -11- - - - -I t~

33Vt/100m '

! p 00000.. :;_... \)~~\) ,,___J ~i~

!- - _ - -,,- - - -.. '1 15 r----.-=:-.-.-.-,,'"-'--'-'-'-'- -,.]5

~ ~ M

1 • ~~~\) "-:~[jO 0 0 O· : ~~£

2><33=66 Vt J100m

A22fA222PQrcofl~ trcnsver sclc sou oblica

~~~ ~i:;

r- - -;,__ - -u- - - - -l ~.'"-

1- - - - -=-;. - - -1,- - - - - - - i J;

r- - -_~ - -11-:- ~~~~ :r~

I. U ~<Y"'"~---~ T

[8 PARCAJE PE STRAZI 2><33;;66Vt/l00m

PRINCIPALE CU ALEI PENTRU ACCES

A3TA33 Parcof,e oblicu Sou perperidiculnro pe bor-

dura

Parcare pe 0 singu ro. T

parte [lonqitudinoln.oblicc t- - -:: - -Ir -. l~

sa~ normal<i),.cu alee;-:: - -=- - ---_:_- --::=- ~'.::' -.-=- -:._-'- ~ ,

Ul]ld!~eC~lonal!;J!aleral(] D -c~':'_2/a~ ~

pcrtu .cnrosouile pr rn- ~ / / / / LIT / I

crpc le ;::::==-~~=___,~ _J ~5

811

24VtllOOm

ic PARCAJE PE STRAZI SECUNDARE- CATEG.III - IV

Cll-CI2 Parcare pe 0 sinquru parte SQU pe o rnb el e

poqi '

C21-C22 Plattormo. de p or c cr e 10 cnpotul ol~ii

1

1 .~)

' ..

\

(',)

r.., . ,

78

t'.'.'.'.j 1

ll-~

fJ

,:~ I

SCHEME PENTRU ORGANIZAREA LOCURILOR DE PARCARE LA SOL

J A,-Parcoje pe pnr tec corosabi!Ci

ii

---.4.--- -~- --r

~ ~ - I

--+

fig 1 A"f Porcore \ateraJ1:i longiludinal6 pe banda extrosd din corosobil

L___._. __

I ---

r-

--- JL_. _. -~ --'--l

II --- '

.1- __... ;

sm:.11 '

9B1~ II

. '---""

1--0-+-/1 "J 1C8 1

i soo I 6,50 I 6.50 : --r--r 16.001 I 16.00) 1

fig.2 Am - Porcare loteral1:i ~ongitudinata

pe ban&i odiocentii

}.

.,

1---_. __ .

---

-I

.1 _. __ ~. __ • __ ._,

;,- -+

I

~ '/ ____..

J=:~~~~~~

[EJ 700L4f~~~l~.~ ~ Ii

fi~l3 Am~.Fb= !atero6 obllCG pe bonda ~trasa din corocobil

;----- . ~~- .

--i>

fig.!. A11J-Fbrcore la~erql6 Ob(IC~ .: •. pe banda odmczntfi

tEGEHDA

ax U-lJm badril

dirEr. (a1'il1J(h

rrarnj ru ~nl!- (~mfll-Ul p~ tretvur

A4

fAr rAJ - rQrcore. pa trotuar sou purtiol pe rrotunr ~I . par!iol pe coroscbil

fig5 .t'21fPqrcore longi!ud'lnalo pe un findL ._ .. __ . _ ... __

I

'--"-' -:f-· --' -'

~ -~ !l ~

i t -.... . tr

fig 6 AnJ-Parcore trcnsversold sou oblicd

:

;

; .t

'J

--- .. -. ~- ... _. -._·----.-.1~··--- ..... _._...........__ - _L--+, ~.~

:~,--~=~:::: :_~---== ~~,"-_iX~~1j;f>- i~::-~

~- -- T R 0 TU A R -, I' -300

> ...... -, /.' /.' )7. / ... ~, f»7)~f;",)/,,)?777/~r;7)7?71//7. ///)))) //?///7/7Tr"// - •

fig7,A31-PCicare !mgitvdinalii pe bordure

I

!

... _J_! __

"

I i

~- -'__

-- _ .....

-_

5.50

;~~~&~i~::~~~,oc

fig.8 AJTPor core oblicii pc bordurCi fi - eel, lO~5

Ii

i i

. i

: i

! , I I I

I'

I I

I

81

til

·' .

. _ . :~~_: '._.~ _.:.,_.:.> -:..~:..;!:/~.~:~'.!@jt_"';'"1.,:r;;;":'~';"~~,,"';,~.,,,,, _', ...... :....=-= .. ~, .. ~~. '.. . :~.~ ,. ".. ...... " ..... , ,,_ .. .,._ ... _ ....

:!:--

I C Parcaje ornenojote pe strozi sccundor e de catcg Jl]-IV

18 Porccje pe strozi principale. [lfevii'Zule cu nll?1 corosnbil« lnterole, omenajnle cu 10 curi de parcare

f---:-;.----- .. _ .--~-. -;~ .'-' ----- --~~ .- -- " .. :

~ - -II - - - - ~

-'_-~ ~ ~ -+ .

.,. -~.:,. N'·II''i(''"'~ ~rr",;. ;:rf> '

f<"'ll' I ~~

T I~l\VW~~ -;

fiSj.9 Bll AJee carosnhliii, Cll 0 honda unidlrec)ioralO, prevqzulO cu porcore pe 0 5\rgUQ porte

- ... ~

:f-" 1~1 I ~
<t -~-
-1
.----~
r fig 13 Cll- Parcare pc 0 singura parte to strdzi colectoare de cnteq III

JIlBII .l .~

" .. " <.-\":' ... '. v'

, ~

_:.i,. '. _.---'~:~' .'. ":...:-

fl9 il, ClrParcore pe ornbele por,ti \0 strati colectoore de caleg III

flg.l0 8lFAlee carosablio, ell 0 bmo6 lnidlrec,tionolo, p:evGZu!q ell potnre hilatero\ri

fly.15 C21"'Parcare pc 0 porte Itl olei corosnbile de cote q lV

~~_. ._' ._" J, ~ .--._ .. __ . -_. ---'---j

~ ---~ -~ ,

~-~ .. ":' l!!f:.·- .. ~~·"~····~:S'~I:--·~· ~ Y;' .. :-.:~'" /'-.!,

, .? "", \i(;-r-Y"'i~~! ~ 1 :.ry·'· 8 €f ..

~ '-:J ----.J_b_... ~ 1 _ ~ ~ ~ 0:\

"'.-.~ II' ... ~ ....... -- ,/

@ 'ii'll T:TJ~~ .. ,[f~/;-·

.I~J~··-

tr,J12 B-zFAlce COI05(lbllo, eu dOUG befiLi tU d..Jblu sens, previizuta cu p::lrcGJ~ bilClteralo

1

I

:- j

'C'] J

I

."

. ~·.I

.j)

., .

..... j;

83

AS

1. LOCURi DE PARCARE PENTRU MOTOCIClETE OJ' PARCI,PE LONGI TtJOtNAL"

PARCAJE DE MARE CAPACITATE AMENA.]L\TE FE FlAlFCFlvE

T

! _ I

T

;c~ PAPCARi:: IRMtSVERSALA·

-; T

1

I

i

u

~- .. .... --~ ~~~.~

_ ..... ~-

",100 100

'(' ;: ~

'" PARCARE 08l1CA LA 45"

2. LOCURI DE PARCARE PE~ITRU BICICLETE

~
, i
,1 I
,
U I
.j
!
, .
1 j
f.j ~2PafCc!:~ pe p\atforrne sirr,ple. ccr cscbile cu dOUG occcsc

3. LOC DE PARCARE PENTRU HANDICAPATI NEUROMOTOR

a '" ..,

~lI~O

, ~

== .. __ J.,8.§. .. _ >l

I

_~ 1

84

I AUTOCANOANE SI A)JTOalZE

{II; .", "l,,'

-.--~ I,
"
"
~ t \'
i'
il
" 1)1: couc nnOdl
'I Q ~ ,
:1 0'
0
'~1
f
Ii" o "';";"~
II ~ 8.
'!' !li'
'I~ J'I
If lool I . I
'~ o ,
11 g. .
0'
t I 0"
'i 1 I i ~I
" I . ,

';lC no .... o r InUl.j I ~
~~ / 1\7

"IOTA-Ncrto~iIE fo~o:;,le lOcl-Dl...ltocomiDn IOhl-Qut'obJl e Eon tur m cu o nr mc trv u. l ly .. tH,

2 AUTOCAM10ANE CU REMORCA SI AUTQVEH1CULE ARTICULATE ·~i\'lC,\I?O )3L1CA LA 45'

/ '/'/~/ ~/z / / /

" ,." {/. :/ ~ // /

" ' .' ' ( /

// '4/0,

./ ,/ f) / / / /

" "//.J / /

'/ ..•. ~~/////

~,70

,....._.._.I

Pia~forma tiber'a amenajabilil pentru PjlR(A)E de auf oturi srne, tere~~i de sport, terenurl joaca etc I s,tuata pe ptenseul unui parking realizat ta demisol in incinte de blorur i f

fig.1 Plan sitlXlflE ./

®

flg,2 Sectiune A - A

, S.6S

,_~,---,

Variante de utilizore a tererunoi: fig,3 Parcoj In sol pe pi atf orrna

fig, (, Terenuri de sport etc,

'---- __J

;1

<£)i.'

.. ;.

"".11'

:i

u

t:.'~~

co M o c.o

o ~ CO

)

C!l

.~

E

o C!l CJ

c Q)

*

.0

«

c Q) "tl

'"

S

II>

:E

u

'"

;:;

OJ ..

~ ci5

N

'" M

o

'" o

:',1;

II) (II .. ,(II

"'5

t)

'f

m 0. II) (II ..

:s ...

'5

> ... :s

8.

II) c o .... m

iG

.... II)

.E

a:i

j

... ::S

-

C

(II Cl IG

C c!l;

dO C.

~

....... _..... ...

III

tll II) Ol"

ro,_

u.... .e

ro :I 0.0.

iB E

....

o c II) ro U

dO '" to

U

<ll

;:''0

.. '" .!! dO

..co. .. > 1-1-

<ll

E

!'O

t o 0.

E

"0

C C <ll

.& :I.e

:s c <ll,!!1

ro ~ ~.!::

..0 :s ..c: <ll C ro c £ s: .sc .c II) o C !'O 0 ~ ill co c,

iB c o III .... ID a,

....

!2

C <ll c.

... ?:

II:!:!

-<ll

"i':t2 .a:

m

-

Qj

Ol tll a:

=

... c o III

III tll

Qj

e

o

~ '0 Qj

~

'" c.

'" OJ

e ,ro

....I

'" e

'6 .~

Cl c

.2

<ll OJ .. u

ro

0.

c :s

000
- .... UlO
MMM
000
~.o O'lOcJ
_"'N'f'"'"'''
000
'" C"lU')0
tOtOcJ5
III
c.
ft - ....

:s o c.

'"

NS

:s 'Vi .. i:

III <ll

~ ,g

1-0

000
- .... LflO
MMC"l-
000
:0 cnocJ
or- .. N .........
000
to C"lLflO
to 10- IJ5
0.
~ - '<ll

.;; 'Vi

- III

<ll III <3 .'S

'" .0

o c :s

'iii

'" '" -ID

r:

<Il

E

OJ :s co

~

om ~

- '" i: U

,~~

o III '0'1:;)

e ~

:s :s 3'0

., ....

> 0 "'.A Ql i:

U <ll

~

'0 C III

'5 ~

c.

'"

r:

<ll

'0 C

E

'C Qj

~

'" 0-

E

to

c III

'" III

'2 ~

'0 c

:c

e

s ~ C

~ III

,_ .r:

QlOO Cl.r:.

M

" M

o

'" o

~

~

...

Ql 1J

.5

U) U) rc 1J

I~

a.

E

,~ I a.

'::1

..;' c

'" >

'"

In

~

'"

"3

o

'5

c

e.

Q) c.

~

., Cl) :J .!! z o

g]

In

rl

... ;:I o C. III C

MO ~.Vj

'" c Cl III

:is E

... _

~o

000 OLllOLll
':l lnlnLll Lll'<:t'<:t('l
000 0000
lO1;()O Lll t;9'O\Lll
.,_ N;,.....O N 0\1'-
ct5,tifiti '<:to M: ('l'iN
",. )
000 0000
E 000 o(O'<:t<.O
- 000' oaimc6
......... .-
000 O~O
C. 000 M co ...
LOtnu1 In' , '<:to .f
0'1n 0 In lOBO
.. NMLll MLO.-'<:t
NNN NN .f
000 OIOOLll
':l LllLllLll Lll'<:t'<:tM
000 0000
r-: ....
gr~g io dllO 0
.,_ N Lll; I'- co
r'<.OJD u1 .f,M cP
' .
000 0000
= E 0,C!C!. .-COM'<:t
.......... ~ .. 0 en'" '"
...... ... ......
'"'
000 OO~F
C. InLOIO aJro 10
u1u1tO tOLOu1 '
\.._
000 LllO'f.n'
'" t.nr-.co Ul Ol\lq ~
NNN NNC")
000 OIOOLll
':J LllltlLn ltl'<:t'<:tM
006 00'66
IO~)O u)i~b
..... I":_ .Iq ~ '<:t~.::i ft
co .,)10 '-"~'
000 g.g~g
- E 000
0'00 0' al co' cD
.- ...... ...
. ...r-L
000 O~~'o
c. 000 MNcolr-
tOu1u1 u1 Ln ir
000 1O~lo
III MIOI'- '<:t N.(o
NNN' N NC")J.f
III
0.
i!- t! b 1::.bfnb
..... (I) I'-CO'<:tM
0-
~ ~ z ';j)

II> Q;I U OJ

'"

Q.

'"

.~

'0.

00000
-- to In '<t (V) N
0' 0' 0' 0' 0'
0
<') 00000
- O- J: CXl r--, 1': c.q_ "l
II MMMMM
Il:I
00000
C> .--_ 0), o:t r-, '<f.
..... 0000
00000
.- CO to r-, ttl M
000' 0 0'
0
<:' 00000
= <:5 .c;Olnr--ttlO
II -i '<to -i '<t' -i
Il:I
00000
OJ u:. u:. M. q <.0.
--r--O
000-00
._ \0 ttl '<t 'M N
0'0'0'00'
ltl
M 00000
- <:5 J:to.r-:.r--:.<"?M.
II MMMMM
Il:I
00000
m.--_qo:tr-:"t
t-ogoo
.,
Q.
l; d@obrnb
--.
Q. r--to'<l'M
~ ~4--
o
} ~
~

CI I ~ •
W
tOtq
do
It)
.... A8t:
~t •

c
I

, .. C"1 o

'"

~

~:

Q ci N

o Ul

en

C
IU
C
.g
~
'"5
e
'u
a IU
"
'"
---', 0 C
<ll
r ____ ~ I ;gj ill
IU
l i :c
;;l
0
'0
I ,m
i
I ~ OJ
I ;;l
C'
I '2
::J~
I <II E
I 0 c-
lU-
I \P .., <ll
lO ,~ 0..
I <IIi!'
'<ll
I U C
u
I I m OJ
~ 'c E
I I r-. <II OJ
I .. c
I 0,'- en
o ,-
I _j i.i:>ro
I
'"----- -m Oi
0
r<'l 1J
_...E __ 0 ,5
" 'I =1 .l:
I OJ
("----- ""
Oi
I >
.,
I rn
c
I ::J
z
I ~ 0 .g
I CQ 'S
N
I ~
I "
I:::
I ::J
'------ ,
<II
0 Cl
---U- I:::
Iii ::J
~ o .E
u
0 ]!
,., ·5 ~
"" ;...~
<>
«> Ii> •
0 0>1:::
~ r-."'''
, ~~
~ ..o..c'-
..0","
<l:u..<.:1 o£'611 OS';:: '1\0£'0

~

'~

Ii> C ::J

"" '"

1l

<J ~

iJ

'" <ll

'0

> .,

oS!

'" c

'" '0

~

::J

8

'" IU

'0

C

.,

E~ f;l E

.,-

~ '§>';

I:ll"'o..

U:w ~

\16£'0

---_._---...,.

)

ui
IU
'0
>
X
;;l
..
''0
'"'
<II
,.,
CJ
CJ
'"
iJ
'"
CD
'0
>
.,
oS!
<II
e
'"
'0
..,.
CD
.a
...
::J
0
CJ
Q)
'0
E
0 CD
0 E_
ed ~ E
.,-
m '5l-
, ... IU
ClIO 0..
,_ - >-
LL.W_
t1
]
0..
~
~
0>
IU
~
..c
'"
u.
...
III
,g>
;;
0..
..,
'15
:;
N
Cl
C
::J
...
f2
Of
.a
Ci
>
m c
GJ
.t:i 1::
..c ::J
<:..: E
c
OJ
2:
:l
):<:
C
'"
0>
'"
~
..c:
'"
1J._
~
'"
"0
C
<II '"
'" Ol
o c
'" In :l
C ~ <I)
'" '"
'" '"
~ OJ E
.e.e
~« <I) (l) .0 '"' :l

o o

'" '"

'" c

ru "tl

'" . ",

" u

'"

'0

'" '"

'0

:>

"' '" "0

'"

""5 :J .~

'" c OJ '"

:g ,~

f-Cl

.---
OOLnO ~ ·en
-0 <;t .... LnO E C't
1!'i(C)(C)"': ... 1'-
....
0000 II 0
..:- q L!l. 01, '1 ~Ln
tn un!) (0 a:(C)
L--
OOtnOl!)OOLn
- -c O'l N(')Ln (000 ON
NMMMMMo:t''';
OOOOOOLnO
-: tn(OI'-OOO'lO.-(')
NNNNNMMM
. OOLnOLnOLnLn
N<;t<;tt!)t!)(O(OI'-
'" 000000'00'
00100
-0 lO.-LnO'l
to ,..:,..: 1'-'
0000
~ 0(')1'-0
- to to to"':
OOIOOltlO
= -c (OO'JONMLn
C'i C'i <:to <:to '<S' '<i
000000
-= O..-N(')<;tLn
MMMC'iMM
. OOlnOL()O
(,)LnItl(o(OI'-
<I) r3 0'0'00' 0'
OOLnO
-0 NO'lC')I'-
tOtO"':"':
0000
~ (O.-LnCO
tti"tOu:iu:i
o 0 Ln 0 Ln' 0 0 S
- -c ~_""" .. CO ... O .. or"' .. M .. lI!."""' ..
M(')(')o:to:t'<f<:t:;t
OOOOOOLnO
-= COO'JO.-N(')<;t(O
NNr>?C'i(")'MC'i£i
OOLnOl!)Ol!)O
.:: M_l!?l!?~~1'-,"..cq
00000002-
(l) -
.... ,_
0. (]) 0
~ rr." ~-OOLnNO O'JCOl'-
-...
0. .......... Nr"~~
~ <lJ :;I
0>2 1:

o .0

::I rn

U) w ·W ._

::I CII CJ

E

::I rn

c.

~

C <lJ 1:J

._

'::I ....

... CJ 1:J

"0 I: rn a:

c CJ 'Q)

c

E

-

-

...
:l
OJ
:~ ~ ~
1: m·Cc,1
;:E1; *** If.
.rg ~= '"' ltlNOO (')
1Il"".c t- .- ...
(l).e "
o.OJ:l
E:O 0
'"
rr.
III
III ~
., :l *'#.~ ;,!!
c.., Q
E';: OOOltl M
", . ., ... ,..
C::X
01>
CIl
C
o <lJ
·z ;a
(l) III '-
= ....
0. IQ c
~ - ... 0
III II
I: (])
X"O
::J
III c
'"''"
,~ ~ 'a; ,
e ,S:.c <filf.* ~
<ll(l)(]) c
Q,'tl OJ l!)NCO M
E,; Qj ,....- ,..
"'.0 "tl
0:..,0
Cl
E
'c c *'#.<fi ;,!!
.,,!!! c
Q,(l) OOOLn M
Ew:: .- ...
'"
c::
, I:
(])
(5 OJ
.::: c:
0. C ::J
~ - 0';:
:..! II
'Qi ';:
c
.0 'n; " '" o

lD

-0

~

'"

;JU)
oC: 000
roo N<t .....
g~~ N'NN
We.
U) 000
ell
'" N<tO
<II NNN'
U
....
III
. .,
u
ulll 000
ro;J
• 'ell C')LO.-
"0- NNN
.,70
;J
~
CD
e.
~ - .!.
CD
0l,C
~.~ 000
,., 0> N<t..-
0)'" N'NN
.,0>
.,.0
::>
U.
..
<I)
"0 000
:§ N<tO
.>< (,iNN
10
a,
.... c:
ClO>
III III 000
~~ C')LO .....
,C'" NNN
ro,C
u.~
e.
~ - D

@(

I

I

I I

,

!

o

$

dI

,OJ l-

e

.OJ

oro 0>

0;0 .... !< oc:

r8

D @

0>

'e

o Ul

.!!!

·ro Q)

... :0

....

,e

~8

'"

to '" o

<0 o

;z

.""~

In c: 0) o .9.!

~

0. E o 0)

E E E

atrlo

c.q_~,,!

a .......

ci

co

o

." Ql

E

ro > ";:;

II)

E E E

a triO (!)MN

Or-"~

a co

o

0.

"

'*-

II) ~ :0

o

E B

:::I ItI

X :::I III

.,

~

c

.~

"0

!!l

til ItI <J

~

'0

.;b

7

.0

I I I

o If' N

o I I I I r-:

N

s sass s as ss .... Nair'Lti!":i Nair..:Lti<::f

... ...

885'lg c:ciaicci<'il

"-~""'r-