Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN Drept civil — Prescripția extinctivă. Persoanele NR.

2 NUME:
24.06.2019

I. Alegeți varianta corectă din răspunsurile de mai jos (o singură variantă este corectă): (10 x 0,5p = 5p)
l. In materia prescripției extinctive:
a) prin condițiile contractuale standard folosite de către un magazin online se poate micșora în mod valabil termenul de prescripție
pentru acțiunea consumatorului cumpărător având ca obiect predarea bunului sau răspunderea pentru vicii;
b) dacă titularul acțiunii în anularea actului juridic este un terț, prescripția curge numai de la momentul subiectiv al cunoașterii
cauzei de nulitate;
c) dacă se invocă dolul sau eroarea, prescripția dreptului la acțiunea în anulare curge numai de la momentul subiectiv al descoperirii
dolului sau a erorii.

2. Identificați afirmația corectă:


a) actul prin care un interzis judecătoresc achiziționează de la ghișeul Metrorex o cartelă de metrou de 2 călătorii este valabil;
b) persoanele juridice fără scop lucrativ pot desfășura exclusiv activități nepatrimoniale;
c) nerespectarea de către persoana juridică a autorizațiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea activității atrage nulitatea relativă
sau absolută, după caz, în funcție de interesul ocrotit.

3. Este adevărată următoarea afirmație:


a) persoana juridică nu poate formula în mod valabil o acțiune având ca obiect interzicerea folosirii denumirii sale în numele
produselor comercializate de o altă persoană juridică, precum și publicarea hotărârii de condamnare, acestea fiind mijloace de
ocrotire a drepturilor nepatrimoniale și fiind, în consecință, rezervate persoanei fizice;
b) contractul prin care, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, administratorul închiriază către soțul său un imobil
aparținând societății, la o chirie egală cu aproximativ 50% din nivelul de piață al chiriei pentru imobile similare, este lovit de
nulitate absolută pentru cauză ilicită;
c) minorul de 17 ani a cărui căsătorie a fost desfăcută prin divorț pentru culpa sa exclusivă poate, ca regulă, să facă parte din
organele de administrare ale persoanei juridice.

4. Dacă, la 10.04.2014, A, în vârstă de 13 ani, îi vinde lui B, major, o motocicletă BMW de ultimă generație:
a) oricare dinfre părți poate solicita anularea contractului de vânzare pe motiv de lipsă a capacității de exercițiu a lui A;
b) acțiunea în anulare nu poate fi introdusă cu succes de către mama Iui A la data de 10.07.2019, chiar dacă aceasta a cunoscut
încheierea actului abia la Ol .01.2019;
c) în cazul în care este chemat în judecată pentru refuzul de predare a autoturismului, A se va putea prevala cu succes de
incapacitatea sa pe cale de excepție doar dacă face dovada că prețul stabilit a fost derizoriu.

5. Identificați afirmația eronată:


a) actul prin care părinții lui X, minor în vârstă de 12 ani, donează un imobil aparținând acestuia este supus autorizării instanței de
tutelă pentru valabilitate;
b) minorul căsătorit poate vinde un autoturism care îi aparține fără încuviințarea instanței de tutelă;
c) în litigiile privind tutela, instanța de tutelă poate decide ascultarea unui minor în vârstă de 5 ani, dacă socotește necesar acest lucru.

6. Este adevărată următoarea afirmație:


a) punerea în întârziere a unui codebitor solidar, sub condiția formulării acțiunii în termen de 6 luni, întrerupe prescripția și
împotri a celorlalți codebitori;
b) prescripția dreptului la acțiunea în restituirea prețului plătit pentru un spectacol care nu a mai avut loc este supusă unui
termen special de 3 ani;
c) instanța de judecată poate invoca din oficiu prescripția extinctivă, cu condiția ca aceasta să fi curs în favoarea statului sau a
unei unități administrativ-teritorială.

7. Dacă la 01.10.2015 s-a constatat prin hotărâre definitivă nulitatea absolută a contractului de vânzare încheiat între A și B cu privire
la un autoturism:
a) repunerea lui B în termenul de prescripție extinctivă se poate dispune și din oficiu;
b) este nulă absolut clauza din contractul de vânzare prin care A și B au convenit că dreptul lui B de a-i solicita lui A contravaloarea
prețului achitat este imprescriptibil;
c) acțiunea având ca obiect restituirea prețului achitat, introdusă de B împotriva lui A, este supusă prescripției extinctive în termenul
general de 3 ani, care curge de la data achitării prețului de către B.

8. În materia capacității civile a persoanei fizice:


a) persoana aflată într-un avion dispărut deasupra Oceanului Atlantic poate fi declarată moartă, pe cale judecătorească, fără
trecerea vreunui termen;
b) cu titlul de sancțiune civilă, instanța poate menține actul prin care un minor de 16 ani a cumpărat personal și singur un
autoturism, dacă minorul a manipulat conținutul cărții sale de identitate în sensul indicării unei date de naștere cu 5 ani anterioară
datei reale;
c) minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate fi pus sub interdicție, iar în cazul în care se constituie, pentru ocrotirea sa,
și un consiliu de familie, minorul nu poate constitui valabil o superficie asupra unui teren care îi aparține, chiar și pentru un preț
avantajos și chiar dacă există încuviințarea tutorelui și autorizarea instanței de tutelă, dacă nu s-a emis un aviz pozitiv de către
consiliul de familie.

9. Dacă Dorel are 13 ani, Fănel are 15 ani, iar Șerbănel are 18 ani și este pus sub interdicție:
a) Fănel și Șerbănel, dacă desfășoară activități artistice, pot dispune singuri de veniturile astfel realizate, spre deosebire de Dorel;
b) Șerbănel poate face orice donații prin reprezentant (tutore), spre deosebire de Dorel și Fănel, care pot face doar daruri obișnuite,
potrivite cu starea lor materială;
c) Dorel, ca și Șerbănel, nu poate încheia personal și singur, în calitate de locator, un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani,
cu privire la un imobil deținut în proprietate, fie acest contract și profitabil, în timp ce Fănel poate încheia valabil un asemenea
contract, personal și singur, dacă actul nu îl prejudiciază.

10. Identificați afirmația corectă:


a) în privința unui contract de împrumut încheiat la 25.02.2010 nu pot fi niciodată aplicabile cauze de suspendare a prescripției
prevăzute de Codul civil actual;
b) dreptul avocatului de a-i cere clientului plata onorariului pentru serviciile avocațiale prestate este supus unui termen de
prescripție de I an;
c) prescripția se suspendă întotdeauna pe durata negocierilor purtate de părți în vederea soluționării amiabile a neînțelegerilor.

11. La data de 1.01.2014, A, un cunoscut vlogger de 20 de ani, postează pe Instagram o fotografie cu Chuck Norris în rolul din
Missing in Action 2, pe care scrie „Mă duc după el!” Postarea survine la capătul unei săptămâni de foc în care a avut loc un
veritabil război mediatic întTe A și B (o influencer care l-a propulsat pe A în carieră cu 2 ani în urmă) ca urmare a faptului ca A a
făcut reclamă societății C SRL, concurentul direct al lui B. La data de 1.06.2015, B sesizează instanța de judecată cu o cerere în
declararea morții lui A, înffucât nu numai că nu a mai postat nimic pe rețelele de socializare, dar nu a răspuns nici la mesajele
WhatsUp trimise de prieteni. C SRL formulează o cerere de intervenție în proces, afirmând că (i) B a formulat cererea în mod
abuziv, pe fondul certurilor on-line avute cu A și (ii) că B nu are dreptul să formuleze o astfel de acțiune întrucât nu este rudă cu A.
La data de 15.03.2016, instanța admite acțiunea și stabilește ca dată a morții lui A data de I.0 1.2014. C SRL formulează apel
împotriva acestei hotărâri pentru motivele din propria sa intervenție (vezi mai sus).
La data de I .04.2016, se dezbate succesiunea lui A, iar B este declarată unică moștenitoare în baza testamentului pe care A
îl lăsase. În calitate de moștenitor, B îi donează prieteni sale, X, motocicleta Harley Davidson care aparținuse lui A (întrucât B nu
avea pemis de motociclistă) și solicită lui C SRL o copie a contractului pe care B pretinde că A l-ar fi încheiat cu C SRL. Y,
administratorul unic al lui C SRL îi răspunde lui B că el nu a semnat nici un contract cu A. Ulterior, însă, Ia data de 1.06.2016, pe
site-ul WikiLeaks apare o copie a unui contract între A și C SRL, datat l. 12.2014 și purtând semnătura lui Z, patronul (asociatul
unic al) lui C SRL. La data de 15.06.2019, Y, ca reprezentant al lui C SRL, introduce o acțiune contra Iui Z și lui B (ca succesor al
lui A) pentru (iii) anularea contractului respectiv pentru nerespectarea regulilor din materia capacității de exercițiu a persoanei
juridice. Z se apără și spune că C SRL este „firma lui” și că oricum (iv) acțiunea este prescrisă.
La data de 1.02.2018, C SRL formulează o acțiune contra lui B prin care (v) pretinde plata de daune morale pentru
afirrnațiile făcute în mediul on-line la data de 15.04.2016 despre contractul între A și C SRL. B se apără și spune că o persoană
juridică nu poate solicita daune morale, întrucât doar persoanele fizice beneficiază de drepturi personal nepatrimoniale, iar
principiul specializării capacității de folosință a persoanei juridice nu permite formularea unei astfel de acțiuni. În același timp (la
15.02.2018), B formulează o cerere reconvențională (acțiune) contra lui C SRL prin care (vi) solicită daune morale pentru atingerea
adusă imaginii imaculate a Iui A prin dorința corporatistă a lui C SRL de a comercializa puritatea ingenuă a lui A (ca efect al
contractului încheiat între A și C SRL). C SRL se apără spunând că B nu are dreptul să solicite daune morale pentru atingerea
drepturilor personal nepatrimoniale ale lui A și că oricum acțiunea este prescrisă.
La data de 24.06.2019, A introduce o acțiune în anularea hotărârii declarative de moarte. B intervine în proces și (vii)
invocă prescripția extinctivă. Prin aceeași acțiune, A (viii) solicită restituirea motocicletei, iar B se apără spunând că nu o mai deține
ea și că nici nu a primit nimic în schimbul transferului, deci nu are ce să restituie. X intervine în proces și afirmă că a fost de bună-
credință, conform art. 14 alin. (2) NCC.
Analizați argumentele tuturor părților, calificați juridic aceste argumente și soluționați cererile și apărările părților. (4
puncte)

+1 punct din oficiu